Hotărârea nr. 440/2009

 Hotărâre nr.440 din 23.12.2009 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.50451/50769/2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

  • •  Prevederile art. 2 (1) lit. “h”, art.7 (4) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ actualizată;

  • •  Prevederile art. 47 și art.117 lit “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale , republicată, ulterior modificată și completată;

  • • Plângerea prealabilă nr. 50451/50769/2009 prin care S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. cu sediul în str. Sf. Petru Movila nr. 7 , Iași formulează plângere prealabilă în temeiul Legii nr. 554/2004 ;

  • •  Referatul nr. 13379/11.12.2009 al Direcției de Drumuri Publice, Serviciul Rețele și Iluminat Public ;

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău

în baza dispozițiilor art.36 (9) si ale art. 45(1), (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr. 50451/50769/2009 formulată de către S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. cu sediul în str. Sf. Petru Movilă nr. 7, Iași, în temeiul Legii nr. 554/2004 prin care solicită anularea HCL 312/29.09.2009 .

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Drumuri Publice , Serviciului Rețele și Iluminat Public precum și petentului prevăzut la art. 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ L ROTARII IO

! -


Nr. 440

Din 23.12.2009

O.P., E.B./R.T./Ex.l/Ds. I-A-4