Hotărârea nr. 44/2009

 Hotărârea nr. 44 din 27.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Secţiei Bazin de Înot din municipiul Bacău.


privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Secției Bazin de înot din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • -  Proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare a Secției Bazin de A

înot din municipiul Bacău;

 • -  H.G. nr. 1347/2001, privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău;

 • -  H.C.L. nr. 442/22.12.2008 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, pe anul 2008, precum și a fișelor de evaluare a posturilor nou create;

 • -  Referatul nr. 1889/19.02.2009, al Direcției Servicii Publice;

 • -  Prevederile art.47 si art.l 17 lit.„a”din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „a” din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Secției Bazin de înot din cadrul Direcției Servicii Publice din municipiul Bacău, conform „Anexei” ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, Direcția Patrimoniu, Direcția Servicii Publice și Secția Bazinul de înot care va avea obli gali azde ă afișaprezentul Regulament.

PREȘEDlNtE DE £e$INȚĂ \£OJOCARU CkrhlAN

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
X ’

NR. Ifli           '■

DIN 27.02.2009

Red.Gh.Is./A. P./Ex. 1/DsI-A-4

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

La Hotărârea nr. M din 27.02.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SECȚIEI BAZIN DE ÎNOT DIN MUNICIPIUL BACĂU

Capitolul I - Noțiuni și definiții

Art.l Bazinul de înot este bază de agrement, aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, atestat prin H.G. nr. 1347/2001. Este un ansamblu alcătuit din teren, construcții, instalații și dotări aferente, într-un cuvânt, imobil, situat pe str. Aleea Ghioceilor, nr. 12.

Bazinul de înot asigură:

 • > servicii pentru recreerea populației;

 • > activități didactico ~ pedagogice prin cursurile de inițiere înot pentru toate categoriile de vârstă ale populației;

 • > cerințele practicării sportului de performanță (înot, sărituri în apă);

 • > buna desfășurare a concursurilor interne și internaționale în colaborare cu Federația Română de Natație (FRN) și Federația Internațională de Natație Amatori (FINA).

Art.2 Administrator: Primăria Municipiului Bacău, prin Direcția Servicii Publice.

Art. 3 Beneficiar: persoana fizică sau juridică căruia administratorul i-a acordat dreptul de utilizare asupra bazei de agrement în baza unui contract, abonament, bilet.

Art. 4 Lucrări de întreținere: lucrările care se execută periodic, în scopul menținerii în stare normală de funcționare a instalațiilor și dotărilor aferente.

Capitolul II - Dispoziții generale

Art. 5 Prezentul Regulament stabilește raporturile dintre administrator și beneficiari privind utilizarea Bazinului de înot, drepturile, obligațiile și răspunderile administratorului și beneficiarului, în scopul desfășurării corespunzătoare a activităților de agrement, educative și sportive, pentru care a fost realizat acest obiectiv de interes public.

Art. 6 Prevederile prezentului Regulament se aplică personalului de deservire și pază, beneficiarilor, funcție de fiecare abonament, bilet, ori contract încheiat cu administratorul.

Capitolul III - Reglementări și obligații privind accesul, folosirea dotărilor și desfășurarea diferitelor activități specifice Bazinului de înot

Art. 7 Accesul în incinta Bazinului de înot se face zilnic, pe baza următorului program:

Cluburi sportive (Sport Club si Liceul Sportiv)

Luni - Vineri

07.00-17.30

Sâmbătă - Duminică

07.00-10.00

Alte instituții, alti beneficiari (Universitatea Bacău, Școli, Grădinițe, alte cluburi etc.)

Luni — Vineri

07.00-17.30

Sâmbătă - Duminică

07.00-10.00

Agrement pentru public

Luni — Vineri

10.00-11.30

12.00-13.30

14.00-15.30

18.00-19.30

20.00-21.30

22.00-23.30 doar în sezonul estival

Sâmbătă — Duminică și Sărbători Legale

10.00-11.30

12.00-13.30

14.00-15.30

16.00-17.30

18.00-19.30 doar în sezonul estival

Saună

Luni — Vineri

18.00-21.30

Sâmbătă - Duminică și Sărbători Legale

14.00-17.30

Inițiere înot

Luni — Vineri

Ore de începere: 10.00; 12.00; 14.00; 17.00; 19.00.

 • (1) Orice modificări ale orarului, vor fi aduse la cunoștința beneficiarilor prin afișare sau prin înștiințări scrise, când se consideră necesar.

Stabilirea culoarelor pentru beneficiari pentru activitatile de inițiere, antrenemente si agrement efectuate in intervalul orar 07.00-17.30(luni - vineri) si 07.00-10.00 (sambata si duminica) si a programului de sauna se va face de comun acord cu administratorul Bazinului de înot.

Din momentul afișării, după 3 zile calendaristice, modificările se consideră însușite de către beneficiari.

A

întreruperea accesului pe perioade mai lungi va fi afișată în timp util, abonamentele emise pe această perioadă fiind prelungite corespunzător.

 • (2) Accesul în incinta Bazinului de înot se face conform orarului și în baza următoarelor documente:

 • > Bilete și abonamente emise de Primăria Municipiul Bacău în cazul persoanelor fizice;

 • > Documente menționate în contractele încheiate între Primăria Municipiului Bacău și persoanele juridice',

 • (3) însoțitorii beneficiarilor au acces numai în tribună, hol intrare, precum și la grupurile sanitare, excepție făcând însoțitorii copiilor minori cărora le este permisă accesul la vestiare, acestora punându-li-se la dispoziție papuci protectori de unică folosință.

 • (4) Intrarea, indiferent de tipul beneficiarului, se va consemna în Registrul de Acces, de către angajatul administratorului cu următoarele date:

 • > Numele și prenumele persoanei, antrenorului, însoțitorului;

 • > denumirea persoanei juridice, seria și numărul abonamentului;

 • > data ora intrării și ieșirii;

 • > observații, unde este cazul;

 • > semnătura de confirmare a beneficiarului;

Obligativitatea solicitării documentelor doveditoare și înscrierea acestora în registru revine personalului de deservire, iar beneficiarii au obligația prezentării celor solicitate.

 • (5) Instructorii și antrenorii beneficiarilor au acces în incinta Bazinului de înot doar pe perioada orarului aprobat prin contract sau funcție de documentul de intrare (abonament sau bilet), raportându~se doar la activitatea pentru care au avut acces în bazin.

 • (6) Competițiile oficiale coordonate de Federația Română de Natație au prioritate abonamentelor pentru public sau contractelor de închiriere; momentul și durata de desfășurare a acestora fiind afișate și comunicate în prealabil, conform calendarului competițional al Federația Română de Natație.

 • (7) Este interzis accesul în ținută de stradă pe suprafețele destinate exclusiv desfășurării activității sportive sau de agrement, respectiv culoarele de pe marginea bazinelor, dușuri sau alte zone sau spații marcate în acest sens, cu excepția competițiilor sportive, delegații oficiale sau echipe tehnice de intervenție, Art. 8 înaintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duș. în bazin se va folosi numai echipament adecvat și acceptat de normele și reglementările în vigoare, fiind obligatorie utilizarea căștii și a papucilor.

Art.9. Cluburile sportive vor prezenta calendarul competițional, de pregătire și desfășurarea altor manifestări similare, pentru anul în curs și vor notifica administratorul cu cel puțin 30 de zile calendaristice asupra modificărilor apărute pe parcurs. De asemenea, vor transmite liste cu persoanele desemnate să participe la antrenamente sau competiții și manifestări specifice, precum și lista sportivilor ce urmează să utilizeze Bazinul de înot.

Art. 10 Beneficiarii sunt obligați să păstreze ordinea și curățenia în incinta Bazinului de A înot

Art. 11 Este interzis fumatul în incinta Bazinului de înot

Art.12 Consumul băuturilor alcoolice este strict interzis în incinta Bazinului de înot. Art.13 Este strict interzis accesul minorilor în bazine neînsoțiți sau nesupravegheați. Art.14 Este strict interzis accesul persoanelor care nu știu să înoate în timpul desfășurării orelor de agrement pentru public.

Capitolul IV Reguli de ordine interioară

Art.15 Structura personalului Secției este compusă din 30 posturi, astfel:

 • > Șef secție -1 post;

 • > Inspector de specialitate - 4 posturi;

 • > Kinetoterapeut -1 post;

 • > Instructor sportiv - 4 posturi;

 • > Administrator - I post;

 • > Asistent medical — 2 posturi;

 • > Casier — 2 posturi;

Muncitor calificat — 7posturi;

 • > Muncitori necalificat - 8posturi.

Art. 16 (1) Salariații lucrează în două schimburi, între orele 06.30 -14.30, 14.30- 22.30.

A

In sezonul estival, programul de lucru este prelungit până la ora 24.00.

(2) Punctul termic din subsol este deservit de angajați în permanență.

Art. 17 Angajații Secției Bazin de înot Acoperit au următoarele atribuții:

 • > Respectarea prevederilor fișei postului;

 • > Respectarea programului de lucru;

 • > Obligativitatea prezenței la Bazin, pe perioada concursurilor;

Art. Antrenorii și instructorii cluburilor chiriașe au următoarele obligații:

 • > Să înregistreze zilnic sportivii care intră la antrenamente;

 • > Să preia grupele de sportivi din holul de intrare și să folosească accesele delimitate pentru dezechipare și accesul în incinta sălii bazinelor;

 • > Să respecte orarul aprobat;

 • > Să utilizeze numai spațiile care i-au fost închiriate;

 • > Cabinetele desemnate prin contract de către Primăria Municipiului Bacău sunt strict folosite numai de către antrenorii și instructorii acestor cluburi;

 • > La terminarea programului, să însoțească grupa la vestiare, dușuri și să părăsească incinta bazinului în maxim 30 minute.

 • > Să asigure integritatea fizică a spotivilor pe care îi are în pregătire;

 • > In caz de accidente, răspunde personal;

 • > Păstrează ordinea, disciplina și curățenia în incinta Bazinul de înot;

 • > Răspunde de inventarul predat de administrație;

Art. 19 Publicul care participă la agrement trebuie să respecte următoarele cerințe:

y Să folosească numai traseele impuse de administrație pentru a se asigura igiena și curățenia incintei Bazinului de înot;

 • > Să predea hainele și încălțămintea la garderobă în ambalaj unic individual;

 • > înainte de intrarea în sala bazinelor, dușul este obligatoriu;

 • > Accesorii obligatorii sunt casca și papuci de baie;

 • > înotul de agrement se desfășoară pe culoare, deplasându-se pe partea dreaptă pe lungimea bazinului de înot;

 • > Sunt permise doar săriturile de pe block - start - uri (se executa doar cu fața spre apă);

 • > Este strict interzis deplasarea prin alergare;

 • > Păstrarea liniștei (strigătele, țipetele și fluierăturile sunt strict interzise);

 • > Păstrarea curățeniei și a normelor de igienă;

Art. 20 Publicul însoțitor sau în vizită are următoarele atribuții:

y Să achite taxa de tribună;

 • > Să solicite încălțăminte protectoare de unică folosință;

 • > Să păstreze ordinea, curățenia, liniștea și disciplina;

 • > Accesul nu se va face, decât în tribună, fiind strict interzis deplasarea prin incinta sălii bazinului.

Art. 21 Publicul care beneficiază de serviciile de saună, are următoarele obligații:

 • > înainte de a intra în saună, dușul este obligatoriu;

 • > Prosopul personal este obligatoriu pentru a se așeza;

 • > Nu se aruncă apă pe cuptorul de saună, există risc de opărire cu aburi;

 • > Pe pietrele vulcanice se toarnă apă doar cu polonicul pentru a proteja instalațiile.

Art. 22 Persoanele care încalcă prezentul Regulament, vor fi evacuate, iar în cazul

A

repetării indisciplinei, nu vor mai avea acces în incinta Bazinului de înot.

Capitolul V Administrarea resurselor financiare

Art. 23 Resursele financiare ale Bazinului de înot sunt administrate prin intermediul Primăriei Municipiului Bacău ~ Direcției Servicii Publice.

Art 24 Primarul Municipiului Bacău are calitatea de ordonator principal de credite, revenindu-i, în acest sens, toate răspunderile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, privind gestionarea resurselor publice.

Art. 25 Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Bazinului de înot este asigurată astfel:

 • > din venituri proprii;

 • > din alte surse constituite în condițiile prevăzute de actuala legislație în vigoare.

Art. 26 Bazinul de înot are evidența structurată astfel:

 • > evidențafinanciar-contabilă;

 • > evidența tehnico-operativă.

Art. 27 Evidența financiar contabilă se ține distinct, potrivit legislației în vigoare și este structurata astfel:

 • > evidența bugetară;

 • > evidența contabilă.

Art. 28 Evidența contabilă asigură evidența patrimoniului, a mijloacelor bănești, precum și a principalelor operațiuni patrimoniale ale Bazinului de înot, fiind organizată distinct prin intermediul Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil, astfel:

 • > evidența mijloacelor fixe;

 • > evidența decontărilor cu terții;

 • > evidența mijloacelor bănești;

 • > evidența fondurilor;

 • > evidența cheltuielilor;

 • > evidența veniturilor;

 • > evidența materialelor;

 • > evidența finanțărilor din bugetul local

Art. 29 Bugetul de venituri și cheltuieli al Bazinului de înot se aprobă distinct, o dată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei Municipiului Bacău, având următoarea structură:

 • a) la venituri:

 • > venituri din închirierea bazei sportive;

 • > alte surse constituite în condițiile legii.

 • b) la cheltuieli:

 • > cheltuieli de personal;

 • > cheltuieli materiale și servicii;

 • > cheltuieli de capital.

Art. 30 Contul de execuție bugetară se aprobă în condițiile legii, o dată cu aprobarea contului de execuție bugetară al Primăriei Municipiului Bacău.

Art. 31 Darea de seamă contabilă a Bazinului de înot este componentă a dării de seamă a Primăriei Municipiului Bacău, care se predă trimestrial la organele de specialitate ale Consiliului Local.

/O

Art. 32 Din bugetul local, prin capitolul 67.02. - „ Cultură, recreere și religie” se aprobă finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 • > cheltuieli de personal;

cheltuieli materiale și prestări servicii,

 • > cheltuieli de capital

A

Art. 33 In cazul în care se înregistrează și veniturile din donații și sponsorizări, acestea sunt venituri cu destinație specială, fiind utilizate numai pentru realizarea obiectului pentru care au fost finanțate. Veniturile din chirii sunt venituri proprii ale Bazinului de

A

înot utilizate pentru finanțarea activității de întreținere și gospodărire.

Art. 34 Exercitarea atribuțiilor de audit public intern și control financiar preventiv propriu se realizează prin intermediul compartimentului de audit intern, din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Capitolul VI Sancțiuni

Art. 35 Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente și sancțiuni, după cum urmează:

la încălcarea regulilor de igienă prevăzute, beneficiarul va fi avertizat verbal și în scris;

 • >  încălcarea repetată a regulilor de igienă, conduce la anularea abonamentului și interzicerea accesului în incinta bazinului;

în cazul reprezentanților persoanelor juridice ce încalcă regulile amintite, se va trece la informarea superiorilor și/sau conducerii acestora, iar în cazul recidivei se vor dispune măsuri suplimentare de sancționare;

y sancțiunile de mai sus se aplică și pentru nerespectarea ordinei și curățeniei în incintă;

 • > la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele stabilite vinovate vor suporta integral paguba produsă.

Art. 36 (1) Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările și legislația în vigoare.

//

(2) Personalul de deservire și pază a Bazinului de înot va consemna printr-un proces

«A verbal de constatare neregulile apărute, persoanele vinovate, sancțiunile aplicate. In caz contrar, vor suporta cheltuielile de readucere la forma inițială a pagubelor produse.

Art. 37 Nerespectarea oricăror alte reglementări, norme și prevederi legale în vigoare atrage după sine suportarea consecințelor de către făptuitori.

Art. 38 Administratorul Bazinului de înot nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulament de către beneficiar, respectiv nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente, pagube morale sau materiale.

Orice litigiu sau neînțelegere va fi rezolvată pe cale amiabilă între părți, iar în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluționate în instanță.

Capitolul VII Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 39 La efectuarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale și investiții administratorul va înștiința și afișa programul de acces la bazine și măsurile suplimentare ce se impun, atunci când este cazul.

Art. 40 Informații suplimentare, reclamații, solicitări, altele decât cele menționate în cele de sus vor fi adresate sau depuse în scris administratorului, prin serviciile de relații cu publicul din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Art. 41 Programul personalului de administrare a bazei de agrement în cursul zilelor de luni — vineri este între orele 07.00-24.00, iar sâmbăta și duminica este între orele 07.00-20.00.

Art. 42 Administratorul își rezervă dreptul de a opera orice alte modificări sau completări la prezentul Rp^țahșțiț,-pri de câte ori este necesar.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI >

Red. T.F./M.V.

Ex.l/Ds.nr. I-A-4