Hotărârea nr. 437/2009

 Hotărâre nr.437 din 23.12.2009 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza SF - pentru obiectivul de investiţie „L.T.E. Sala de Educaţie fizică ªcoala Generală nr.6, str. Vasile Pârvan, nr.22” din municipiului Bacău.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • •  Prevederile art. 44, alin.(l)din Legea nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare ;

 • •  Prevederile Legii 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

 • •  HCL 50/2009 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2009 ale municipiului Bacau;

 • •  Referatul nr. 13592/17.12.2009 al Direcției Tehnice;

 • •  Prevederile art.47 si art. 117 lit. „a” din legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36 (2) lit.„b”, alineatul (4),litera „d” si art.45 (2) lit.,,a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica, faza SF la obiectivul de investiție „L.T.E.Sala de educație fizica Școala Generala nr.6, str. Vasile Parvan, nr.22” din municipiul Bacau,proiect nr.73/2009,conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare;

Beneficiar: Municipiul Bacau.

ART. 2  - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului

prevăzut la art. 1, după cum urmeaza;

-valoarea totala 313.173 Iei cu TVA, din care C+M 288.404 lei cu TVA conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare:

ART.3 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Drumuri Publice si Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

PREȘEDI^FEL)EȘEDINȚĂ


roTare


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S.C. "URBAN PROIECT" SRL BACĂU

PROIECT NR. 73/2009 -


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR. 4^7 DIN 23.12.2009


LTE Sala de educație fizica Școala Generala nr.

6,str. Vasile Parvan nr. 22, mun. Bacau ,Jud. Bacau

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Faza :

LISTA DE SEMNATURI

Ing. Baiu Ghivnici Valentin

Ing. Popa Vladdes. Boberschi VictorBORDEROU

PIESE SCRISE:

•S FOAIE DE CAPAT

J LISTA DE SEMNATURI

JBORDEROU

J MEMORIU PREZENTARE

J MEMORIU TEHNIC ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

/ MEMORIU TEHNIC INSTALAȚIE DE UTILIZARE GAZE

NATURALE - JOASA PRESIUNE

J BREVIAR DE CALCUL

J EVALUĂRI

Z DEVIZ GENERAL

PIESE DESENATE:

A1 PLAN DE SITUAȚIE

A2 PLAN DE INCADRARE IN ZONA

CO PLAN COORDONATOR REȚELE

H1 PLAN DE SITUAȚIE APA-CANAL

H2 REȚELE CANALIZARE PROFIL LOGITUDINAL

H3 REȚELE APA PROFIL LOGITUDINAL

G1 PLAN COORDONATOR REȚELE GAZE NATURALE

G2 SCHEMA IZOMETRICA INSTALAȚII GAZE NATURALE

S.C. "URBAN PROIECT" SRL BACĂU


PROIECT NR. 71/2009, 4^

LTE Sala de educație fizica Școala Generala nr. 6,str. Vasile Parvan nr. 22, mun. Bacau ,Jud. Bacau

Memoriu de prezentare

LTE Sala de educație fizica Școala Generala nr. 6,str. Vasile Parvan, nr. 22, mun. Bacau ,Jud. Bacau
 • 1. Descrierea generala a lucrărilor

  • a.    Denumirea obiectivului de investiții:

  • b.    Amplasamentul:

  • c.     Titularul investiției:

  • d.     Beneficiarul investiției:

  • e.    Elaboratorul proiectului:


LTE Sala de educație fizica Școala Generala nr. 6,str. Vasile Parvan nr. 22, mun. Bacau ,Jud. Bacau

Zona de Nord Est a României, județul Bacau, teritoriul administrativ al Municipiul Bacau Consiliul Local Bacau

Consiliul Local Bacau

S.C. URBAN PROIECT S.R.L. Bacău

Str. MIHAI VITEAZU, nr. 2

 • 2. Descrierea generala a lucrărilor

  • 2.1. Descrierea lucrărilor

 • a. Amplasamentul

Str. Vasile Parvan nr. 22, mun. Bacau ,Jud. Bacau

 • b. Topografia

Amplasamentul lucrărilor executate in acest proiect (alimentare cu apă si canalizare) aparține domeniului public.

 • c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Din punct de vedere climatic amplasamentul studiat se incadreaza intr-o zona cu clima temperat-continental, caracterizat prin ierni lungi si cu precipitații boaate.

Temperatura medie multianuala este stabilita in jurul valorii de +6°C, luna cea mai călduroasa fiind iulie, cu o valoare medie multianuala de +20° C iar luna cea mai rece ianuarie cu temperatura medie de -4 0 C. Cantitatea de precipitații medii este de 350 mm.

 • d. Geologia,seismicitatea

Condițiile geotehnice sunt prezentate in studiul geotehnic.

Adâncimea de îngheț in zona este de 0,9 - 1,0 m, conform STAS 6054/77.

In conformitate cu prevederile normativului P 100-1/2006, in zona de amplasament pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii) I.M.R. = 100 ani, Tc= 0,7 s, ag= 0,28g.

 • e. Prezentarea proiectului pe specialități

Piesele Scrise cuprinde următoarele capitole și subcapitole: Colectiv elaborare

 • 1. Date generale

 • 2. Descrierea generală a lucrărilor

 • 3. Caiete de sarcini

 • 4. Liste cu cantităților de lucrări

 • 5. Graficul general de realizare a investiției publice

•r

Piese Desenate cuprind:

Plan de încadrare în zonă

Rețele Apa Canal Planuri de situație Profile longitudinale Detalii

 • f. Devierile si protejările de utilitati afectate

Pentru realizarea lucrărilor nu sunt necesare demolări, demontări sau devieri de rețele, traseele fiind amplasate integral pe străzile existente și drumurile locale libere de construcții.

 • g. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrări definitive si provizorii

Pentru realizarea obiectivului sunt necesare racorduri la rețelele de apa, energie electrica, gaze.

Pentru perioada in care se desfasoare lucrările se prevede desfasurarea unei organizări de șantier, construirea unei baraci si a unui grup sanitar. Asigurarea cu energie electrica se va face cu generatoare iar apa va fi asigurata cu o autocisterna. In cazul in care antreprenorul va considera necesara racordarea la rețelele de apa, energie, gaze sau altele pe șantier sau a unei baze ce sa servească pe durata execuției, aceste racorduri vor fi făcute in baza unui proiect de către antreprenor.

 • h. Caile de acces permanente, caile de comunicații si altele asemenea

Accesul la zona de lucru se poate face pe străzile Ozanei si Dr. Istrati.

Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorita traficului propriu sau datorita Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzătoare a vehiculelor si a drumurilor.

Nu sunt necesare executarea de noi căi de acces pentru realizarea integrală a tuturor obiectivelor proiectului, accesul la acestea realizându-se prin intermediul rețelei de străzi existente.

 • i. Trasarea lucrărilor

Traseul a fost pichetat pe teren în momentul conform studiului topografic. înainte de începerea lucrării proiectantul studiului topografic va preda executantului traseul cu picheți și reperaje.

 • j. Antemasuratoarea

Antemasuratoarea prezentei documentații se regăsește in anexa nr.1.

 • 2.2. Memorii tehnice pe specialități

  • 2.2.1. Memoriu tehnic alimentare cu apa

Necesitatea și oportunitatea investiției își găsește motivația în:

Investiția constă în realizarea de lucrări tehnico-edilitare (alimentare cu apa,canalizare,racord electric si de gaz), lucru care presupune rezolvarea utilităților in concordanta cu normativele si normele sanitare in vigoare.

Situația existenta

Sala de educație fizica nu este in prezent racordata la rețelele municipiului Bacau.

Situația proiectata

Lucrări de alimentare cu apa

La comanda beneficiarului, s-a întocmit documentația de fata ce are drept scop imbunatatirea condițiilor igienico-sanitare in conformitate cu normativele aflate in vigoare.

In acest sens soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea lucrărilor au avut in vedere utilizarea de materiale agrementate in conformitate cu H.G. nr. 766/1997 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru realizarea lucrărilor.

In ceea ce privește alimentarea cu apa a sălii de sport se vor executa lucrările de montare a conductei de distribuție apa potabila cu o conducta din polietilena de înalta densitate PE-HD PE100O 90 mm, P.N. 10, in lungime totala de 29 m.

Se va realiza un cămin apometru proiectat (CVnpr)la limita proprietății,iar pe traseul de apa proiectat se va monta un hidrant de incendiu Dn 65. Contorul de apa va avea clasa “C”de precizie.

Lucrări de canalizare

Pe strada Dr Istrati rețeaua de canalizare proiectata se va racorda la căminul de vizitare existent printr-un colector de canalizare in lungime de 29 ml din PVC - KG O 200.

Colectorul de canalizare existent PVC - KG O 315 are capacitatea de a prelua si apele uzate de la obiectivul in discuție.

Se vor realiza 3 cămine de canalizare din beton CVpri, CVpr2, CVpr3.

Standardele, normativele și alte prescripții, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecții, execuție, montaj, probe, teste, verificări

Alimentări cu apă aducțiune.

Alimentări cu apă. Rețele exterioare de distribuție.

Cămine pentru branșament de apă.

Cămine pentru alimentarea directă a pompelor mobile.

Canalizări - Rețele exterioare

Canalizări - Cămine de vizitare.

Canalizări - Guri de scurgere cu sifon și depozit. Capac cu ramă din fontă.

Amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane executate în


STAS 6819-82

STAS 4163-88

STAS 6002-88

STAS 9342-82

STAS 1481-82

STAS 2448-82

STAS 6701-82

STAS 2308-80

STAS 8591/1-75

săpături.

Trasarea pe teren a rețelelor de conducte, cable.

Adâncimi de îngheț.

Subtraversări de căi ferate și drumuri de conducte. Țeava construcții fără sudură.

Țeavă din oțel pentru conducte sudată elicoidal.

Fitinguri pentru sudare din oțel.

Flanșa din oțel forjat sau laminat.

Țevi din polietilena de înalta densitate.Dimensiuni.


STAS 9824/5-85

STAS 6054-77

STAS 9312-87

STAS 40412-71

STAS 6898-/1/2-77

STAS 8805-90

STAS 8011. .15/84

STAS 10617/2

SR ISO

Țevi din polietilena. Tolerante la diametrul exterior si la grosimea peretelui Țevi din policlorură de vinii neplastificată.

Fitinguri din policlorură de vinii.

Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare.

Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aducțiune


STAS 6675-76

STAS 7872-73

I 9-94

I22-99 si a rețelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localităților.

GP - 043 Ghid privind proiectarea, execuția si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizând conducte din P.V.C., polietilena si polipropilena.

C 16-84          Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și

a instalațiilor aferente.

C 56 - 06           Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții

și instalații aferente.

P 118               Normativ de proiectare și execuție a construcțiilor privind protecția la

acțiunea focului.

Norme departamentale de prevenirea și stingerea a incendiilor.

Legea nr.10 / 95 Legea calitatii in construcții.

UNI 7611+FA 1 Tuburi din PE de inalta densitate pentru conducte de lichide sub presiune: tipuri,dimensiuni, accesorii.

UNI 7612 Racorduri din PE de înalta densitate pentru conducte de lichide sub presiune: tipuri, dimensiuni.accesorii.

UNI 7613 Tuburi din PE de inalta densitate pentru conducte de scurgere: tipuri, dimensiuni, accesorii.

UNI ISO 4437 Tuburi din PE pentru conducte impamantate pentru distribuirea de gaz combustibil: seria metrica-specifica.

UNI 7615 Tuburi din PE de inalta densitate pt. conducte de presiune si metode de proba. UNI 7990 Tuburi din PE de joasa densitate pentru conducte de lichide sub presiune: tipuri, dimensiuni.accesorii.

UNI 7991 (tuburi din PE de joasa densitate: metode de proba).

UNI 8451 (tuburi din PE de inalta densitate pentru conducte de scurgere de la interiorul construcțiilor: tipuri.dimensiuni, accesorii).

In cele ce urmeaza, indicam normativele ISO:

ISO 161 - Tuburi din materiale termoplastice pentru distribuirea lichidelor: diametre nominale exterioare si presiuni nominale.

ISO 1167 - Tuburi din plastic pentru distribuirea lichidelor: determinarea rezistentei la presiunea interna

ISO/TR 7474 - Tuburi din PEHD si fitinguri: rezistenta chimica raportata la lichidele transportate.

Antreprenorul lucrărilor va nominaliza un coordonator în materie de securitatea si sănătate care are obligația de a organiza și desfășură activitatea de securitate și sănătate în conformitate cu:

 • •  Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă;

 • •  H.G. nr. 1051/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni lombare;

 • •  H.G. nr. 1048/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • •  H.G. nr. 1876/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații;

 • •  H.G. nr. 493/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de zgomot;

 • •  H.G. nr. 971/2006 - Hotărâre privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

 • •  H.G. nr. 1091/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă:

 • •  H.G. nr. 1028/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

 • •  H.G. nr. 1146/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

 • •  H.G. nr. 1218/2006 - Hotărâre privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;

 • •  H.G. nr. 1136/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri magnetice;

 • •  H.G. nr. 1092/2006 - Hotărâre privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;

 • •  H.G. nr. 1093/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Listele cu cantitățile de lucrări

40

 • •    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conține:

 • •    a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

 • •    b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

 • •    c) listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);

 • •    d) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);

 • •    e) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice (formularul F5);

 • •    f) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier) (Se poate utiliza formularul F3.)

Graficul general de realizare a investiției publicefformularul F6)

Graficul general de realizare a investiției publice este prezentat in formularul F6.

întocmit, Ing. Popa Vlad


Sef proiect, Ing. Balu-Ghivnîci Valentin

S.C. "URBAN PROIECT" SRL BACĂU


PROIECT NR.^/2009/R®».  £

LTE Sala de educație fizica Școala Generala nr. 6,str. Vasile Parvan nr. 22, mun. Bacau ,Jud. Bacau

Memoriu tehnic alimentare cu apa si canalizare

LTE Sala de educație fizica Școala Generala nr. 6,str. Vasile Parvan, nr. 22, mun. Bacau ,Jud. Bacau

Necesitatea și oportunitatea investiției își găsește motivația în:

Investiția constă în realizarea de lucrări tehnico-edilitare (alimentare cu apa,canalizare,racord electric si de gaz), lucru care presupune rezolvarea utilităților in concordanta cu normativele si normele sanitare in vigoare.

Situația existenta

Sala de educație fizica nu este in prezent racordata la rețelele municipiului Bacau.

Situația proiectata

Lucrări de alimentare cu apa

La comanda beneficiarului, s-a întocmit documentația de fata ce are drept scop imbunatatirea condițiilor igienico-sanitare in conformitate cu normativele aflate in vigoare.

In acest sens soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea lucrărilor au avut in vedere utilizarea de materiale agrementate in conformitate cu H.G. nr. 766/1997 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru realizarea lucrărilor.

In ceea ce privește alimentarea cu apa a sălii de sport se vor executa lucrările de montare a conductei de distribuție apa potabila cu o conducta din polietilena de inalta densitate PE-HD PE1OO0 90 mm, P.N. 10, in lungime totala de 29 m.

Se va realiza un cămin apometru proiectat (CVnpr)la limita proprietății,iar pe traseul de apa proiectat se va monta un hidrant de incendiu Dn 65. Contorul de apa va avea clasa “C”de precizie.

Lucrări de canalizare

Pe strada Dr Istrati rețeaua de canalizare proiectata se va racorda la căminul de vizitare existent printr-un colector de canalizare in lungime de 29 ml din PVC - KG <$> 200.

Colectorul de canalizare existent PVC - KG 0 315 are capacitatea de a prelua si apele uzate de la obiectivul in discuție.

Se vor realiza 3 cămine de canalizare din beton CVpri, CVpr2, CVpr3.

Nominalizarea planșelor care guvernează lucrarea

Nr.crt.

Denumire planșa

Nr. planșa

1.

Plan de încadrare in teritoriu

HO

2.

Planuri de situație

H.........

3.

Profile longitudinale

H.........

4.

Detalii de execuție

H.........

Standardele, normativele și alte prescripții, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecții, execuție, montaj, probe, teste, verificări

STAS 6819-82

STAS 4163-88

STAS 6002-88

STAS 9342-82

Alimentări cu apă aducțiune.

Alimentări cu apă. Rețele exterioare de distribuție.

Cămine pentru branșament de apă.

Cămine pentru alimentarea directă a pompelor mobile.

Canalizări - Rețele exterioare

Canalizări - Cămine de vizitare.

Canalizări - Guri de scurgere cu sifon și depozit. Capac cu ramă din fontă.

Amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane executate în

STAS 1481-82

STAS 2448-82

STAS 6701-82

STAS 2308-80

STAS 8591/1-75

săpături.

STAS 9824/5-85

STAS 6054-77

STAS 9312-87

STAS 40412-71

STAS 6898-/1/2-77

STAS 8805-90

STAS 8011.. 15/84

STAS 10617/2

SR ISO

STAS 6675-76

STAS 7872-73

I 9-94

I22-99


Trasarea pe teren a rețelelor de conducte, cable.

Adâncimi de îngheț.

Subtraversări de căi ferate și drumuri de conducte. Țeava construcții fără sudură.

Țeavă din oțel pentru conducte sudată elicoidal.

Fitinguri pentru sudare din oțel.

Flanșa din oțel forjat sau laminat.

Țevi din polietilena de înalta densitate.Dimensiuni.

Țevi din polietilena. Tolerante la diametrul exterior si la grosimea peretelui Țevi din policlorură de vinii neplastificată.

Fitinguri din policlorură de vinii.

Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare.

Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune

si a rețelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localităților.

GP - 043 Ghid privind proiectarea, execuția si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizând conducte din P.V.C., polietilena si polipropilena.

C 16 - 84          Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și

a instalațiilor aferente.

C 56 - 06           Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții

și instalații aferente.

P 118                Normativ de proiectare și execuție a construcțiilor privind protecția la

acțiunea focului.

Norme departamentale de prevenirea și stingerea a incendiilor.

Legea nr.10 / 95 Legea calitatii in construcții.

UNI 7611+FA 1 Tuburi din PE de înalta densitate pentru conducte de lichide sub presiune: tipuri,dimensiuni, accesorii.

UNI 7612 Racorduri din PE de inalta densitate pentru conducte de lichide sub presiune: tipuri, dimensiuni,accesorii.

UNI 7613 Tuburi din PE de inalta densitate pentru conducte de scurgere: tipuri, dimensiuni, accesorii.

UNI ISO 4437 Tuburi din PE pentru conducte impamantate pentru distribuirea de gaz combustibil: seria metrica-specifica.

UNI 7615 Tuburi din PE de inalta densitate pt. conducte de presiune si metode de proba. UNI 7990 Tuburi din PE de joasa densitate pentru conducte de lichide sub presiune: tipuri, dimensiuni,accesorii.

UNI 7991 (tuburi din PE de joasa densitate: metode de proba).

UNI 8451 (tuburi din PE de inalta densitate pentru conducte de scurgere de la interiorul construcțiilor: tipuri,dimensiuni, accesorii).

In cele ce urmeaza, indicam normativele ISO:

ISO 161 - Tuburi din materiale termoplastice pentru distribuirea lichidelor: diametre nominale exterioare si presiuni nominale.

ISO 1167 - Tuburi din plastic pentru distribuirea lichidelor: determinarea rezistentei la presiunea interna

ISO/TR 7474 - Tuburi din PEHD si fitinguri: rezistenta chimica raportata la lichidele transportate.

Antreprenorul lucrărilor va nominaliza un coordonator în materie de securitatea si sănătate care are obligația de a organiza și desfășură activitatea de securitate și sănătate în conformitate cu:

• Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă;

fi


 • •  H.G. nr. 1051/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni lombare;

 • •  H.G. nr. 1048/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • •  H.G. nr. 1876/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații;

 • •  H.G. nr. 493/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de zgomot;

 • •  H.G. nr. 971/2006 - Hotărâre privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

 • •  H.G. nr. 1091/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă:

 • •  H.G. nr. 1028/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

 • •  H.G. nr. 1146/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

 • •  H.G. nr. 1218/2006 - Hotărâre privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;

 • •  H.G. nr. 1136/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri magnetice;

 • •  H.G. nr. 1092/2006 - Hotărâre privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;

 • •  H.G. nr. 1093/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

  întocmit, Ing. Popa Vlad
  S.C. "URBAN PROIECT" SRL BACĂU


PROIECT NR. f3/2OO9/«80#f J;

LTE Sala de educație fizica Școala Generala nr, 6,str. Vasile Parvan nr. 22, mun. Bacau ,Jud. Bacau

MEMORIU TEHNIC DOSAR PRELIMINAR EXTINDERE INSTALAȚIE DE UTILIZARE G.N. JOASA PRESIUNE
 • 1. GENERALITĂȚI

Prin acordul de acces la sistemul de distribuție eliberat de S.C. ”E-ON GAZ DISTRIBUȚIE” S.A.; nr.....................................anexat s-a aprobat utilizarea de gaze

naturale pentru receptorii ce se vor monta la Sala de sport, situata in loc. BACAU .strada Vasile Pirvan.nr. 22 , jud. BACAU , beneficiar Școala Dimitrie Leonida.

Debitul total de gaze naturale aprobat prin acest aviz este destinat pentru încălzirea spatiilor nominalizat pe următorii receptori:

 • - 2 cazane PIFATI tip aac 200x 26,1450 Nmc/h                   Q = 52,960 Nmc/h ;

 • - 1 cazan VIESSMAN VITODENS 200 tip WB 2B 80X9,23Nmc/h Q = 9,23 Nmc/h ;

_                           TOTAL DEBIT APROBAT : Q = 62,21 Nmc/h ;

Proiectul instalației de utilizare gaze naturale de joasă presiune cuprinde :

 • - instalația exterioară , montată îngropat si aparent, realizată din PE - HD , respectiv OL montata pe suportii de susținere si brățări pe fațada imobilului si gard la înălțimea de montaj conform schemei izometrice in apropierea spatiilor unde urmează a se monta receptorii.

 • - instalația interioară intre robinetul de incendiu si receptorii legal aprobați.

Receptorii sunt din import sau din producția interna si conform cărții tehnice anexate funcționează la presiunea de alimentare de 200 - 300 mm CA. Centrala termica propusa a se monta.se va racorda la instalația de utilizare g.n. joasă presiune proiectată.

 • 2. CONDIȚII PENTRU INTRODUCEREA INSTALAȚIILOR DE GAZE.

încăperea unde sunt amplasați receptorii - camera CT 1 inițiala si unde se introduc gaze naturale-Sala de sport-CT2 corespunde prevederilor NTPEE/2008, privind volumul minim . raportul volumic , suprafața de vitrare . asigurarea aerului necesar arderii si evacuarea gazelor arse si a eventualelor scăpări de gaze .

Respectarea impuse de NTPEE/2008 in art.:8 2,8.3 ;8.5 ; 8.6., se realizează astfel

Semnificații; simbol;

U.M.

C.T.l

C.T.2

Debit instalat

Qi

Nmc l h

9.23

Volum incapere

V

mc.

36.81

Suprafața vitrata

Sv

mp.

1.82

Raport de vitrare

rv

mp / mc

0.049

Raport volumic

Rv

Nme/nmc/h

Grila evacuare gaze arse

G.E.

cm.

Priza admisie aer

P.A.

cm.

Evacuare gaze arse - cazan -

mm.

80x110

Evacuarea eventualelor scăpări de gaze va realiza ținând cont pe art.7.22 din NTPEE/2008 prin execuția unei variante din detaliu anexat la proiect planșa DG.

întrucât suprafețele vitrate sunt pe tâmplărie termopan, conform art. 8.3 din NTPEE/2008 , se va monta detector automat de gaze.

Conform art. 8.8 si 8.9 din NTPEE/2008 priza de admisie aer ardere din exteriorul clădirii va avea suprafața S care respecta condiția de 0,0025 mp./mc gaz x Qi (debit instalat) -proiectat, H = 0,20m(in cazul nostru , nu este cazul).

Se interzice montarea de dispozitive de închidere a secțiunii de ieșire a gazelor arse conform art 8.12 din NTPEE/2008, deasemeni se interzice evacuarea gazelor direct in poduri

Conform art. 8.31 din NTPEE/2008 NU ESTE ADMIS :

 • •  montarea conductelor pentru alte instalații in canale pentru conductele de gaze;

 • •  intersecția canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalații. Conform art. 8.28 din NTPEE/2008 , ESTE INTERZISA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN

 • •   coșuri de ventilație ;

 • •  încăperi neventilate si spatii închise cu rabiț si alte materiale de finisare ;

 • •  încăperi cu mediu corosiv sau degajări de noxe ;

 • •  încăperi cu umiditate pronunțata

 • •  încăperile unde se pastreaza materiale inflamabile ;

 • •  încăperi de dormit si unde nu sunt consumatori de gaze ;

 • •  cămări pentru păstrat alimente ;

 • •  subsoluri si canale tehnice

 • •   podurile clădirilor ;

 • •  W.C.-urile , cu excepția celor prevăzute cu aparate de utilizare ;

 • •  locuri greu accesibile in care întreținerea normala a conductelor nu poate fi asigurată; va evita de regula trecerea conductelor prin camera de dormit neprevăzute cu instalații de gaze naturale.

 • 3. DESCRIEREA INSTALAȚIILOR , MONTAREA CONDUCTELOR.

Instalația de utilizare gaze naturale se va executa cu materiale recomandate in conformitate cu prescripțiile tehnice prevăzute in cap. 9 din NTPEE/2008 .

Trecerea de la regimul de presiune redusă la joasă presiune s-a realizat cu un regulator de presiune gaz , amplasat la limita de proprietate a imobilului .conforrm planului de situație Q = 100,00 Nmc/h.

Contorul volumetric de gaz, este amplasat intr-o firida metalică existenta la limita de proprietate . Contorul volumetric existent este de tip ELSTER BK-G40, Qmaxi = 65,00 Nmc/h.

Instalația de utilizare g.n. joasă presiune proiectată va avea dimensiunea , 0 2" aparent pe gard existent.se va reduce la diametrul de 0 11/2” aprent pe clădirea sălii de sport ,si va intra in camera CT 2 cu diametrul de 0 1”;pe lungimea porții existente conducta va fi montata îngropat,respectiv PE - HD 100, SDR 11 , De 60 mm, la cota -0,9 m de la generatoarea superioară a conductei, conform planului anexat.

Instalația de utilizare gaze naturale joasa presiune proiectată montată aerian se va racorda prin intermediul unui Rieser ce realizează trecerea de la otel la polietilenă de înaltă densitate PE - HD 100 SDR11 :De 60 mm ; .

In spațiu amplasării receptorilor conducta de gaze se montează aparent pe perete la o distantă de acestea de 2-5 cm fixându-se in brățări, SR 3932 ce vor fi montate la o distanta de maximum 3,0 m una fată de cealaltă si coboară pe poziția de montaj a arzătorului.

Toata instalația interioară se va monta in fitinguri, conducta intrând in clădire la înălțimea specificata in schema izometrica din proiect( conform plan G ).

In instalația de utilizare se vor monta numai aparate si arzătoare avizate conform prevederilor ISCIR in vigoare.

• Pe legătura de la arzătoare C.T. VIESMAN VITODENS 200-W,Tip WB2B 80kW, se vor monta doi robineti cu cep si mufe 0 1” ,unul de siguranța si unul de manevra ,Pmai mic de 1 bar-conform SR 1055.

• Toți robinetii se montează in locuri accesibile , astfel încât să nu existe posibilitatea deschiderii robinetului sub greutatea proprie a cheii. Dacă la capătul conductei nu este racordat imediat aparatul de utilizare , acesta va fi prevăzut cu un dop de otel, chiar daca este prevăzut cu robineti.

Este interzis folosirea dopurilor din alte materiale (hirtei, lemn, plastic).

Instalația de utilizare gaze naturale joasa presiune proiectată se racordează la instalația de utilizare din polietilena de înaltă densitate (PE-HD) prin intermediul unui RIESER.

In cazul in care conducta de utilizare gaze naturale joasă presiune trebuie să facă o săritura peste un obstacol subteran (rețele, canale, etc) aceasta se va monta in tub de protecție din otel, izolat anticorosiv tip foarte întărit sau tub de protecție din polietilena de înaltă densitate PE - HD.

Ieșirea din pământ a instalației de utilizare gaze naturale pentru a ajunge la suportii metalici ce vor fi rigidizați de stâlpii metalici existenți se va realiza prin intermediul unei piese speciale respectiv capăt de branșament curbat la 90° PE-HD / otel (reiser) cu filet la partea din otel. Acest capăt de branșament se racordează la țeava subterană din PE-HD prin intermediul unei mufe electrosudabile din PE-HD. Capătul având filet din otel al reiserului rămâne după montaj in exterior deasupra nivelului terenului amenajat după astuparea șanțului.

De la capătul exterior al reiser-ului instalația de utilizare se executa din țeava de otel fara sudura, laminata la cald SR 404/1 .îmbinarea intre reiser si țeava din otel se face prin infiletare.

Pe țeava de otel intre reiser si receptori, in interiorul încăperii, se intercalează robinetul de gaz 02 ".

Materialele vor fi insolite de certificate de calitate.

In lista de materiale (extras) anexat proiectului se evidențiază celelalte categorii de materiale care se vor folosi la execuție.

A . Date despre tuburile de protecție.

Conform NTPEE/2008 tuburile de protecție au drept scop:

 • -  protecția conductei de PE la solicitări mecanice datorate sarcinilor externe;

 • -  direcționarea eventualelor scăpări de gaze

In cazul a) protecția se realizează prin utilizarea tuburilor de protecție din otel sau beton dimensionate corespunzător.

In cazul b) se pot folosi ca protecție si alte materiale (inclusiv țevi din PE).

Prezentul proiect are in vedere folosirea tuburilor de protecție din otel pentru cazul a) si tuburi de protecție din PE pentru cazul b) si se vor executa conform detaliilor anexate la prezenta documentație.

Se atentioneaza executantul ca avizele obținute sunt informative si drept urmare la săparea ce se va executa manual s-ar putea găsi in pamant rețele nefigurate in planșa G0 si in acest caz apare necesitatea montării de tuburi de protecție chiar daca in planșa G0 nu sunt prevăzute. Acesta este un caz in care executantul trebuie sa anunțe proprietarul rețelei si proiectantul.

Conform art. 6.34. din NTPEE/2008 tuburile de protecție depasesc in ambele părți limitele instalației sau construcției traversate cu cel puțin 0,5 m in cazul canalizațiilor telefonice, canalelor de ape uzate, galeriilor edilitare si a altora de acest fel si cu cel puțin 0,5 m in cazul conductelor ce transporta fluide sub presiune, cabluri electrice si a altora de acest gen in ambele părți limitele instalației sau construcției traversate fiind prevăzute cu răsuflători la capete. In interiorul tubului de protecție branșamentul nu va avea îmbinări si va fi protejat si centrat cu inele distanțiere din șipci de lemn de esență moale conform detaliului de execuție pentru tuburile din otel.

Tuburile de protecție din otel se izolează anticoroziv cu o izolație foarte întărită pe baza de bitum astfel încât să fie asigurată o buna izolație in vederea obținerii unei durate cat mai mari de exploatare.

Acest lucru este necesar având in vedere ca branșamentul este din țeavă PE-HD care are o durata de viată mare.

 • B. Date despre saparea si umplerea șanțului.

Săparea șanțului se face respectând condițiile prevăzute de NTPEE/2008 .

Adâncimea șanțului pentru pozarea țevii din PE-HD măsurata de la nivelul terenului pană la generatoarea superioara a conductei se alege astfel încât sa rezulte o acoperire de 0,9 m in carosabil, min. 0,7 m in spații verzi si minim 0,5m la capătul pantei instalației de utilizare gaze naturale joasă presiune conform art.10.5 din.

Adâncimea de pozare se poate reduce local cu condiția prevederii de tuburi de protecție. Consolidarea pereților se face in funcție de adâncimea șanțului si de natura terenului. Conform art 10.5. din NTPEE/2008 lățimea desfacerii pavajelor pe fiecare latură a sântului este in funcție de natura acestora

 • -   de 15 cm , pentru pavaje din piatra cubica, bolovani, calupuri;

 • -  de 5 cm pentru pavaje din asfalt pe pat de beton.

Săparea șanțului se face cu scurt timp înainte de montarea conductei.

Fundul i se executa fara denivelări iar pereții fara asperitati.

Gropile in punctele de îmbinare a conductei se realizează având:

 • - latimea gropii = latimea sântului + 0,6 m ;

 • - lungimea gropii = 1,2 m ;

 • - adâncimea gropii = 0,6 m sub partea inferioară a conductei;

Lățimea șanțului la partea inferioară se alege astfel încât de fiecare parte a țevii să rămână un spațiu liber de cate 10 cm.

Montarea conductei in săpătură , se va respecta articolul 10.7. din NTPEE/2008.

Fundul sântului va fi nivelat si acoperit cu un strat de nisip de minimum 10 cm;

-- După ce se așează conducta in sânt se umple sântul cu nisip pana când grosimea stratului de nisip compactat manual cu 10 cm generatoarea superioara a conductei.

-- Umplerea șanțului cu depășește materialul rezultat din săpătura se face treptat in straturi de max. 20 cm si compactare manuala.

-- Umplerea șanțului in zona capetelor instalației de utilizare gaze naturale joasa presiune se face cu pamant (de preferat argila) la care compactarea sa fie foarte bine făcuta astfel încât sa se realizeze un ecran (diafragma) care sa nu permită eventualelor infiltrații de gaze înaintarea prin pamant către imobile sau alte construcții subterane. Evacuarea in atmosfera a unor eventuale scăpări de gaze de la conducta subterana se va face printr-o răsuflătoare montata peste conducta de utilizare gaze naturale joasa presiune, conform detaliului anexat la prezenta documentație.

După depunere si compactarea primului strat de umplutura conform art. 10.27 din NTPEE/2008 peste conducta de utilizare gaze naturale joasa presiune se aseaza banda de avertizare cu inscripția GAZ METAN si se continua umplerea sântului.

Conform articolului 10.13. din NTPEE/2008 pentru determinarea traseului conductelor se va utiliza fir însoțitor izolat cu izolație corespunzătoare unei tensiuni de străpungere de minim 5 KV, care se va monta pe întreg traseul branșamentului. Firul izolat va fi din cupru cu diametrul de minim 1,5 mmp, monofilar.

Conductele din polietilenă pot fi insotite pe traseu in scopul identificării si de alte sisteme de semnalizare / detecție atestate / agrementate tehnic.

Nu se va astupa șanțul, vara, in timpul amiezii când instalația de gaze realizată din țeavă PE - HD este încălzită de razele soarelui.

Refacerea pavajelor se va realiza numai după ce s-a obținut asigurarea ca umplerile cu pământ au fost bine făcute si compactate.

 • C. Lucrări de etanșare si masuri pentru evacuarea eventualelor infiltrații de gaze.

Conform art.6.36. din NTPEE/2008 se vor lua masuri de etanșare a cablurilor, conductelor de apa si canalizare pozate in pământ la intrarea in subsolul clădiri. De asemenea se etanșează intrările conductelor de încălzire, apa, canalizare de la subsol la parter (in cazul când exista subsol la imobil).

La terminarea lucrărilor de gaze sau a altor lucrări de instalații sau construcții, executate ulterior instalațiilor de gaze naturale se face verificarea realizării lucrărilor de etanșare pe baza proceselor verbale de lucrări ascunse sau după caz prin sondaje de către:

 • - comisia de recepție pentru construcții noi

 • - beneficiar pentru construcții existente

Conform art. 8.15. din NTPEE/2008 , pentru evacuarea eventualelor infiltrații de gaze se va asigura ventilarea subsolului prin orificii de ventilare pe conturul exterior al clădirii si intre încăperile din subsol prin intermediul unor canale de ventilație naturale.

 • D. Verificări înainte de montajul instalației de utilizare gaze naturale joasa presiune.

Se va efectua o verificare a aspectului țevilor si a elementelor de asamblare pentru a fi eliminate cele care prezintă defecte.

In art. 10.56. din NTPEE/2008 se arata ca elementele de îmbinare sau porțiunile de țeava necorespunzătoare nu se vor utiliza, verificarea aspectului se face cu ochiul liber la lumina zilei de la o distanta de maximum 0,5 m având ca scop identificarea eventualelor defecte (zgârieturi, bavuri, umflături, goluri de material, incluziuni, etc.)

Se va efectua o verificare in ceea ce privește corespondenta materialelor cu prevederile din proiect (diametre nominale, grosimi de perete, tipul de material plastic etc.) pentru componentele din PE-HD iar pentru țeava din oțel care este partea aeriană a instalației de utilizare gaze naturale joasa presiune corespondenta cu datele din certificatul de calitate si din proiect.

 • E. Verificări in timpul montajului

 • - verificarea corectei funcționări a dispozitivelor de sudare

 • - verificarea calității sudurilor conform instrucțiunilor furnizorilor de aparate de sudare si ale celor de mufe electrosudabile.

 • - se va verifica vizual alinierea pieselor (țeava - mufa)

 • - eventualele scurgeri de material constatate in urma unor controale vizuale conduc la respingerea ca necorespunzătoare a îmbinării sudate

 • - verificarea condițiilor de realizare a sântului

 • - verificarea respectării distantelor minime de amplasare si a adâncimii de montaj

 • - verificarea modului de pozare a conductelor

 • - verificarea modului de umplere a sântului

 • - verificarea realizării marcării traseului

 • 4. EXECUȚIA ÎMBINĂRILOR LA CONDUCTELE DIN OTEL, MATERIALELE FOLOSITE.

Pentru executarea instalațiilor de gaze se vor folosi numai materiale care corespund din punct de vedere calitativ , prevederilor standardelor in vigoare sau care poseda certificate de omologare.

Nu se admite a se folosi materiale care prezintă defecte .Pentru realizarea instalațiilor de utilizare a gazelor se vor utiliza următoarele materiale;

 • •  țevi otel fără sudură, trase SR 404/1 -87 si 404/3-78;

 • •  țevi otel fără sudură , trase SR 530/1-87 ;

 • •  fitinguri din fontă maleabilă SR471 ,472,483;

 • •  racorduri olandeze SR 482 ;

 • •  dopuri din fontă SR 487 ;

 • •   brățări pentru țevi de instalații SR 3932 ;

 • •  robineți cu cep si mufe pentru gaze naturale acționabile cu cheie de manevra , presiune mai mica de 1 bar, SR 1055

 • •  fuior de cânepa ;

 • •  vopsea de miniu de plumb V351 - 3 ;

 • •  vopsea de uei de culoare galbena la exterior si alba la interior;

 • •  furtun cauciuc / racord flexibil SR 3078.

înainte de începerea execuției, materialele se vor verifica daca corespund calitativ, țevile se vor curați la interior si la exterior la luciu metalic.

îmbinările țevilor in execuție aparentă se face cu ajutorul fitingurilor. Țevile in construcție sudată se vor îmbina astfel încât sudura longitudinala va fi vizibila după montare.

Se va asigura posibilitatea desfacerii instalațiilor interioare, fara demontarea lor integrala , prin mufe stânga - dreapta si racorduri olandeze.

4.1 ACTE NORMATIVE , LEGISLAȚIE.

La execuția lucrărilor de gaze naturale se vor respecta actele normative după cum urmează :

Standardelor ( S.R.) — cuprinse la punctul 10.39-10.57 din NTPEE/2008 privind îmbinările;

-NORMATIV I27/82-” INSTRUCȚIUNI TEHNICE PRIVIND STABILIREA SI VERIFICAREA CLASEI DE CALITATE A ÎMBINĂRILOR SUDATE LA CONDUCTE DE OTEL.” ;

 • - HGR 766/97 - privind aprobarea calitatii lucrărilor de construcții si instalațiilor aferente ;

-NORMATIV P-118-Norme tehnice de proiectare in realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului.;

 • - Legea 273/94 - Regulamentul de recepție a lucrărilor construcții- instalații;

 • - Norme generale de protecția muncii;

 • - Norme unice de protecția muncii in lucrări de transport - distribuție gaze;

 • - Norme generale si specifice de prevenire si stingere a incendiilor ;

-Ordonanța Guvernului 60/1597 - privind PSI;

Toate reglementările emise de E-ON GAZ ROMAN IA ;

C - 300 - NORMATIV DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE DURATA EXECUȚIEI;

 • 5. VERIFICAREA SI CONTROLUL IN TIMPUL EXECUȚIEI.

Verificarea instalațiilor de gaze este reglementata de actele NORMATIVE de la punctul 12.1-12.17.

Pe parcursul execuției se vor efectua următoarele verificări:

 • •   verificarea caracteristicilor si calitatii materialelor utilizate;

 • •  verificarea traseelor conductelor;

 • •  încercarea la etanșeitate a armăturilor si pieselor de legătură ;

Toate aparatele, materialele si prefabricatele pot fi introduse in lucrare numai dacă sunt conform prevederilor din proiect, daca au fost livrate cu certificat de calitate si daca in cursul depozitarii sau manipulării nu au suferit deteriorări.

înainte de începerea lucrărilor, conducătorul tehnic al lucrării trebui sa verifice daca golurile necesare , au fost executate in bune condiții din punct de vedere al calitatii, dimensiunilor si pozițiilor.

La terminarea unei lucrări sau a unei faze de lucrări, care pot funcționa sau proba independent, verificările si probele se fac cu participarea delegatului beneficiarului si al întreprinderii distribuitoare , iar rezultatele se vor înscrie in registrul de procese verbale.

întreprinderea de distribuție a gazelor naturale va controla pe parcursul execuției si alte aspecte pe care le considera necesare , conform prevederilor reglementarilor in vigoare si NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE / 2008.

 • 6. CONDIȚII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA ETANȘEITĂȚII, RECEPȚIA SI PUNEREA IN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE .

Probe :

 • A) Pentru instalația de utilizare gaze naturale joasa presiune montata subteran:

 • •  de rezistenta P= 2,0 bar timp de 1 ora

 • •  de etanșeitate P= 1,0 bar timp de 24 ore

 • B) Pentru instalația de utilizare gaze naturale joasa presiune montata suprateran:

 • •  de rezistenta P= 1,0 bar timp de 1 ora

 • •  de etanșeitate P= 0,2 bar timp de 24 ore

 • •  încercările se vor face cu aer, montându-se manometre indicatoare , verificate avind valoarea maxima a scării de 0,2 bari , la încercarea de etanșeitate si de 1,0 bari la încercarea de rezistenta

 • •  la apariția unor defecte conductele se vor goli de aer se vor remedia defectele si se vor relua lucrările;

 • •  după terminarea încercărilor, evacuarea aerului se va face la capătul coloanelor;

 • •  încercările se vor efectua in prezenta delegatului întreprinderii distribuitoare si se vor consemna intr-un proces verbal de recepție.

Recepția lucrărilor de gaze :

 • •  la recepția se va prezenta dosarul definitiv completat cu modul de execuție a lucrărilor si procesul verbal de recepție ;se va încheia procesul verbal de recepție tehnica ( anexa 3 din

NTPEE/2008).

Punerea in funcțiune :

 • •  se va incheia contractul de furnizare a gazelor cu delegatul întreprinderii distribuitoare , ;

 • •  se va verifica funcționarea grilelor de admisie aer ardere si evacuare gaze arse;

 • •   se va face refularea aerului prin robinetele aparatelor de utilizare ;

 • •   se va verifica comportarea arzătoarelor, stabilitatea si aspectul flăcării;

 • •  se va face procesul verbal de punere in funcțiune ( anexa 5 ), si se vor preda beneficiarului instrucțiunile privind modul de funcționare a gazelor.

Probele de presiune care se vor face conform art. 12.3 din tabel 8 din NTPEE/2008 constituie FAZA DETERMINANTA.

 • •  Verificarea lucrărilor se face de către toți factorii care patricipa la realizarea lucrărilor, corespunzător sarcinilor ce le revin din legea 50/91 . si legea 10/95 si pct. 12.4-12.10 din NTPEE/2008 .

 • •  Conform ordinului Inspecției de Stat in Construcții, constructorul va convoca Inspecția in Construcții, proiectantul si beneficiarul pentru a participa la probe .

 • •  Pentru a se putea efectua verificări la timp constructorul va anunța Inspecția in Construcții

, data începerii lucrărilor.

 • •   întreținerea , exploatarea si repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revin abonatului. Ca beneficiar ai instalației de utilizare gaze naturale , abonații sunt obligați conform art.14.36 - 14.51 din NTPEE/2008 .

 • 7. INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE.

 • •   sa întrețină instalațiile de utilizare in mod corespunzător;

 • •   sa anunțe dispeceratul întreprinderii distribuitoare , orice defecțiune survenita la instalație

 • •  ori de cate ori simte mirosul de gaze (odorizant).

 • •  sa nu permită , nici sa execute modificări sau racordări de receptori la instalațiile existente ,

 • •  fără aprobarea întreprinderii distribuitoare ;

 • •  sa permită delegaților întreprinderii distribuitoare ( care sunt obligați să se legitimeze ) să facă verificări revizii, etc.

 • •  să nu pună in funcțiune punctele de ardere înainte de efectuarea recepției si deschiderea oficiala a gazului de întreprinderea distribuitoare ;

 • •   sa nu intervină la contoare , nișe sau instalația de utilizare ;

 • •   remedierea defecțiunilor din instalații si de la aparatele de utilizare se va face prin unitati specializate sau personal specializat pentru astfel de lucrări;

 • •  sa nu facă modificări la arzătoare ;

 • •  sa nu micșoreze sau sa modifice orificiile de acces aer pentru ardere si evacuare a gazelor arse din încăperi;

 • •  sa nu utilizeze arzătoare fără aparate de utilizare si nici arzătoare montate prin legături flexibile

 • •  sa nu utilizeze gazele in alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate de E-on GAZ;

 • •  sa nu utilizeze aparate in încăperi deschise expuse stingerii prin curenți de aer;

 • •  pentru evitarea incendiilor corpurile combustibile , acestea trebuie sa se pună la distanta de aparatele de utilizare ;

 • •  sa se ferească de lovituri sau deplasări conductele de legături la arzătoare ;

 • •  pentru preintimpinarea accidentelor care ar putea surveni din cauza folosirii incorecte a instalațiilor de gaze naturale se vor respecta cu strictețe si următoarele reguli:

ÎNAINTE de APRINDEREA FOCULUI:

se va face verificarea încăperilor in care funcționează aparatele de utilizare ; in centrale termice si in încăperile cu aparate cu flacăra libera.

Se va controla tirajul aparatelor racordate la cos de fum ;

Se va controla daca robinetii aparatelor de utilizare sunt închiși , dacă robinetii sunt deschiși , se iau masuri de verificare a încăperii respective si a celor învecinate , aprinderea focului realizandu - se după aerisirea completa a încăperii ;

Asigurarea accesului aerului de ardere in focarul aparatului de utilizare ;

Verificarea funcționarii aparaturii de automatizare, după caz;

Ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare.

LA APRINDEREA FOCULUI :

aerisirea focarului minim 5 minute înainte de aprinderea focului; aproprierea aprinzătorului de arzător;

deschiderea lenta a robinetului de manevra si aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilității flăcării;

aprinderea se face numai cu aprinzător special construit in acest scop , fiind interzisă aprinderea directa cu chibrituri, hârtie , etc.

ÎNTOCMIT:

l


Ing. Bal^GhwtuGlValentinS.C. PROIECT CONSULT SJR.L ȘACAL’

Strada Tineretului nr. 44 Bacău, teL/fax 0234/581300

Nn înregistrare RC: J04/1704/2004

Cod unic CUI: R16778743

Nr A2 dir- 14‘2.2009

NOTĂ FUNDAMENTARE

Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului Sala de educație h/jea Școala Generala nr.6 otr.Vamle Parvan nr.22 din municipiul Bacau și ținând cont do situația energetica din zona se va analiza următorul scenariu:

Preluarea consumului pe joasa tensiune cu funcționare radiata, din PTCz <39 existent, printr-un BMPT amplasat pe clădirea postului de transformare, racoidat printr-un LES 1 kV la tabloul de distribuție de joasa tensiune a PTCz 89. Legatara dintre tabloul general al abonatului si BMPT proiectat se realizează prmtr-un LES kV in lungime de 560 rn.

Delimitarea instalațiilor intre furnizor si consumator se face la bornele du racordare a papucilor cablului ce alimentează consumatorul, in tabloui de distribuție de joasa tensiune al PTCz 89.

Masurarea energiei electrice consumate realizeaza cu grup de masam format din contor trifazat numeric, de energie activa si reactiva, Ut, --- 380 V, in monte: sernidirect prin transformatoare de curent 125/5 A, ce se vor instala in BtvIPT.

Lucrați in execuția consumatorului

LES 1 kV, cablu ACYAby, 3x240+120 mmp                     0.570 km;

BMPT250 A                                            1    buc;

Lucrați pe taxa de racordare

Grup de măsură:                                             1    buc

Valoarea estimativă a lucrărilor: 200.000 ROM.

Obsen/ații și precizări:

Lucrarea va respecta prevederile normativelor tehnice în vigoare, NSPh/L PSI, protecția mediului, asigurarea calității și nu creează situații critice în funcționarea instalațiilor.

Conform reglementărilor AMRE soluția defimtivă se va stabN ulterior după obținerea avizului tehnic de racordam ce se va emite de S.C E ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S,A.               '

ÎNTOCMIT,

VERIFICAT,

mg. Lucian ștraub


mg. Loredana Lazăreanu

S.C. "URBAN PROIECT" SRL BACĂU


PROIECT NR. ^/2009/P®k

LTE Sala de educație fizica Școala Generala nr. 6,str.

Vasile Parvan nr. 22, mun. Bacau ,Jud. Bacau

BREVIAR DE CALCUL

Instalații hidrotehnice

 • 1. NECESAR DE APA POTABILA:

l.a) Consum igienico sanitar:O max orar =8x2,8= 3,7 mc/h~ 1 1/s

6 ore

Qinsț -a x b x c a/E

a = 0,17

b= 1


ko = 2,8

T = 6 k0 = 2,8

T = 6


SE - 9,5

Qinst=l,53 1/s


1 .b) Consuni apa calda menajera:


QZ! ^=1,1x1,2x120 x 20 x 0,8 = 2,6 mc/zi

1000

Q max orar ""Qzimax X k» ~ 8 mc/zi

6 ore


O max orar =2,6 X 2,8= 1,21110/11-- 1 1/S

6 ore

Qinst-a x b x c a/E

a = 0,17

b = 0,7

c = 3


k„-- 2,8

T = 6 k0= 2,8

T = 6


SE = 7

Qinst=0,94 1/s


 • 2. CANALIZARE

  • 2.1. CANALIZARE MENAJERA

Qc zi max' =0,8 x Q zi max

Qczimax~0,8 X 8 = 6,4 Hic/zî

Qch max 0,8 X Qmax h

Qchmax=0,8 x 3,7 - 3 mc/zi

 • 2.2. CANALIZARE PLUVIALA

Qpi -0,0001 x S x 1 x O

S = 420 mp

L- 150 1/s.ha

0) = 0,90

Qpi = 0,0001 x 420 x 150 x 0,90

Qpi = 5,7 1/s

întocmit, Ing. Popa Vlad
S.C. "URBAN PROIECT" SRL BACĂU


PROIECT NR. 73/2009/888»

LTE Sala de educație fizica Școala Generala nr. 6,str.

Vasile Parvan nr. 22, mun. Bacau ,Jud. Bacau

BREVIAR DE CALCUL
INSTALAȚII DE UTILIZARE DE GAZE NATURALE-JOASA PRESIUNE

Breviar de calcul - tabel de dimensionare instalație utilizare g.n. joasa presiuneȘCOALA DIMITRIE LEONIDA STR.V.PIRVAN NR.22

TRONS

Nr.

Qc

0

L

Lc

AH

AHxLc

ZAHxLc

Apart.

Lc=1,1L

Buc.

Nmc/h

țoii

m

m

Mbar

Mbar

Mbar

1-2

1

9.23

1”

4.30

4.73

0.137

0.648

0.648

2-3

1

9.23

11/2”

26.00

28.60

0.017

0.486

1.134

3-4

1

9.23

2”

72.00

79.20

0.005

0.396

1.530

3-4

1

62.19

21/2”

3.20

3.52

0.046

0.161

1.691

Cex

-

-

CON

TOR

-

-

2.000

3.691

4-Cex-R

1

62.19

3”

2.80

3.08

0.018

0.055

3.746

S.C. "URBAN PROIECT" SRL BACĂU


PROIECT NR. _73_/2009/Oaa» 3.F,

LTE Sala de educație fizica Școala Generala nr. 6,str. Vasile Parvan nr.

22, mun. Bacau ,Jud. Bacau

EVALUARE
INSTALAȚII DE UTILIZARE DE GAZE NATURALE-JOASA PRESIUNE
 • 1. Săpătură manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m

lățime si maximum 4.50 m adâncime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundații,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea săpăturii 0-1,5 m teren foarte tare                         cant: 3.5mc

 • 2. Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren... teren foarte tare cant: 3.5mc

 • 3. Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecărui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant necoeziv cant: 3.5mc

 • 4. Drenaj ptr... conducte de distribuție     cant: l.OOmc

 • 5. Țeava din polietilena pentru...cond. de distribuție monatta in sânt cu dn=pana la 63mm cant: 8.OOml

 • 6. Montarea pe conducta de polietilena a conexiunii de branșament...(dn=32,40,50,63mm) cu cap neanodic cant: 2.00 buc

 • 7. Conductori ...mascati din al sau cu introduși in tub sau țevi prot. af-750,afy,f-750,fy cu s<35 mmp cant: 8.00 ml

 • 8. Țeava ol Instalație sud. long. ng+filet+mufa incalz. centr.

insurub. distrib. exterioare pe stâlpi...d=l toii     cant:

5.00 ml

 • 9. Țeava ol Instalație sud. long. ng+filet+mufa incalz. centr.

insurub. distrib. exterioare pe stâlpi... d=l 1/2 toii     cant:

30.45 ml

 • 10.   Țeava ol Instalație sud. long. ng+filet+mufa incalz. centr.

insurub. distrib. exterioare pe stâlpi...d=2   toii     cant:

81.20 ml

 • 11.     Robinet cu cep pentru instalații de gaze, de inchidere cu...d 1 cant: 3.00 buc

 • 12.     Robinet cu cep pentru instalații de gaze, de inchidere cu...d 2 cant: 2.00 buc

 • 13.     Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. țevi, otel piesele fiind cu...2 insurub. pentru d=l toii cant: 5.00 buc


 • 14.   Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. țevi, otel piesele fiind cu...2 insurub. pentru d=l 1/2 toii cant: 2.00 buc

 • 15.   Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. țevi, otel piesele fiind cu...3 insurub. pentru d=2 toii cant: 4.00 buc

 • 16.   Dispozitiv de siguranța contra lipsa aer-gaz d...5O mm-cant: 1.00 buc

 • 17.   Confecționarea montarea+cimentarea țevii de protecție la

trecerea conductelor prin ziduri...d=l toii     cant: 1.00

buc

 • 18.   Pregătirea suprafețelor de beton sau metal...prin Curatare cu peria de sarma

cant: 47.48mp

 • 19.   Grunduirea conductelor si aparatelor,cu...grund miniu plumb in doua straturi

cant: 47.48mp

 • 20.   Bratari...pentru fixarea țevi, otel la Instalație incalz.

sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=l toii     cant:

1.00 buc

 • 21.     Bratari...pentru fixarea țevi, otel la Instalație incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=l 1/2 toii cant: 8.00 buc

 • 22.   Bratari...pentru fixarea țevi, otel la Instalație incalz.

sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=2 toii     cant:

14.00 buc

 • 23.   Proba de... rezistenta si regim cu aer pentru contr. etanseit. imbin. si armateriale la conducte cu dn= 50 mm cant: 1.00 buc

 • 24.     Efectuare proba etanș, la preș, a cond. pentru alim.

aeroterme si baterii cu d:...l 1/4 la 2 toii     cant: 110.00

ml

TOTAL FARA TVA

9.625,OORON
S.C. "URBAN PROIECT" SRL              PROIECT NR. _73_/2009/MMI

BACĂU                 LTE Sala de educație fizica Școala Generala nr. 6,str.

Vasile Parvan nr. 22, mun. Bacau ,Jud. Bacau

EVALUARE

REȚEA CANALIZARE

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ.

SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.

0,0-1,5M T.TARE

Cantitate= 58.000 M.C.

MONT.ȚEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 200

Cantitate= 29.000 M

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,S

TRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG

.TEREN TARE

Cantitate= 58.000 M.C.

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXEC

UT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM

GROS.T.NECOEZIV

Cantitate= 58.000 M.C.

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG AȘEZ.

ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,2

1-0,6M INTR.DULA

Cantitate= 116.000 MP.

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.

CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP

Cantitate= 18,000 M.C.

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CĂMINE

CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP IV

Cantitate=


3.000 BUC.


CĂMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LU


CRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA

CANALE CU DN 300

Cantitate=


3.000 BUC.


MORTAR DE ZIDĂRIE M 50


S 1030


BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF

2

ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=

10 KM.

Cantitate= 9.000 TONA


SPARGEREA MANUALA PEREȚI SAU BOLTI DIN B

ETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE ÎNALT 1,80 -4,00M ACOPER 1-

Cantitate=


0.500 M.C.


BETON TURNAT STRATURI 5-20CM LA CANAL PT

.COMPLET.EGALIZ.ETC.PRIN INTER ÎNALT 1,2

-1,8M ACOPER 1-

Cantitate=     2.00 M.C.


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL

UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10K M

Cantitate^


4.800 TONA


SUSȚINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CON

DUCTE INTILNITE IN SĂPĂTURĂ : UȘOARE

Cantitate=     10.000 M


MONTAREA PARAPETELOR SI PODEȚELOR METALI

CE DE INVENTAR LA ȘANȚURI PT.CONDUCTE

Cantitate=     10.000 M


PLACA INDICATOARE MONTATA LA CĂMINE REZE

RV. SAU ALTE CONSTRUCȚII PT.ALIMENTARI C

U APA SI CANALIZ

Cantitate^


10.000 BUC.


TOTAL FARA TVA :

14.872,OORONS.C. "URBAN PROIECT" SRL BACĂU


PROIECT NR. 73/2OO9/0W

LTE Sala de educație fizica Școala Generala nr. 6,str.

Vasile Parvan nr. 22, mun. Bacau ,Jud. Bacau

EVALUARE

ALIMENTARE CU APĂ

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ.

SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.

0,0-1,5M T.TARE

Cantitate^ 43,500 M.C.

MONT.ȚEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 80

Cantitate=


29.000 M


IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,S

TRAT UNIFORM L0-30CM.GROS CU SFARIM.BULG

.TEREN TARE

Cantitate= 43,500 M.C.

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXEC

UT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM

GROS.T.NECOEZIV

Cantitate= 43,500 M.C.

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG AȘEZ.

ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,2

1-0,6M INTR.DULA

Cantitate= 87.000 MP.

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CĂMINE

FARA PIESA SUPORT CAROSABIL TIP IV

Cantitate=


1.000 BUC.


UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.

CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP

Cantitate^

18.000 M.C.

CĂMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP

1785-2 DI 2 M. H 2,0 M. FARA APA SUBTER

ANA CAROSABIL

1.000 BUC.


Cantitate=

HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 65 MM

SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE

ALIMENTARE CU APA AVIND DN 80

2

închidere capete conducta otel pt.proba

PRESIUNE AVIND DN 100

Cantitate=

2.000 BUC.


SPARGEREA MANUALA PEREȚI SAU BOLTI DIN B

ETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE ÎNALT 1,80 -4,00M ACOPER 1-

Cantitate=

BETON TURNAT STRATURI 5-20CM LA CANAL PT

.COMPLET.EGALIZ.ETC.PRIN INTER ÎNALT 1,2 -1,8M ACOPER 1-

Cantitate=

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARUL

UI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10K

M

Cantitate=


0.200 M.C.


0.100 M.C.


1.000 TONA


MONTAREA ARMATURILOR CU ACȚIONARE MANUAL

A SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.CO

MPENS.ETC.)DN: 80

Cantitate=


2.000 BUC.


FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA

PRIN SUDURA ELECTR. AVIND DN = 80

Cantitate^


2.000 BUC.


PIESA DE TRECERE ETANȘA A CONDUCTELOR PR

IN PEREȚI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV

Cantitate=


0.100 TONA


ÎMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGĂTURĂ

EXECUTATA LA POZIȚIE AVAND DN 80

Cantitate^


1.000 BUC


SUSȚINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CON DUCTE INTILNITE IN SĂPĂTURĂ : UȘOARE

Cantitate=

MONTAREA PARAPETELOR SI PODEȚELOR METALI

CE DE INVENTAR LA ȘANȚURI PT.CONDUCTE

Cantitate^

PLACA INDICATOARE MONTATA LA CĂMINE REZE

RV. SAU ALTE CONSTRUCȚII PT.ALIMENTARI C

U APA SI CANALIE


10.000 M


MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE D 20

Cantitate= 1.000 BUC.

TOTAL FARA TVA

10.460/00RON
S.C. "URBAN PROIECT" SRL BACĂU


PROIECT NR.Z?/2009/^1

LTE Sala de educație fizica Școala Generala nr. 6,str. Vasile Parvan nr. 22, mun. Bacau ,Jud. Bacau

EVALUARE

Amenajare spatii verzi, S = 500 mp

Lucrările cuprind extragerea de pamant vegetal dintr-un depozit, transportul acestuia la lucrare, pregătirea (saparea) terenului unde urmeaza a fi așternut (curtea scolii), asternerea propriu-zisa, semanarea de gazon si udarea.

TOTAL FARA TVA :Nr.

Denumire articol

U.M

Cant.

0

4

2

3

1.

Extragere si încărcare pamant vegetal 500,00 mp x 0,20 m = 100,00 mc

mc

100,00

2,

Transport pamant

100,00 mc x 1,60 t/mc -160,00 t

t

160,00

3.

Pregătirea terenului înaintea asternerii pământului vegetal

500,00 mp

mp

500,00

4.

Asternere pamant vegetal 500,00 mp

mp

500,00

5.

Semanare gazon 500,00 mp

smp

5,00

6.

Udare spațiu verde 500,00 mp

smp

5,00

S.C. URBAN PROIECT S.R.L. BACAU


Proiect nr. 73/2009 - FazafflM#


S.F,


LTE Sala de


educație fizica Școala Generala nr. 6,str. Vasile Parvan nr. 22, mun.


Bacau ,Jud. Bacau


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

21,09,2009

Nr cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (f. TVA)

TVA

Valoarea (cu TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

CAPITOLUL I Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL I

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL II Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Alimentarea cu apa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3

Racnrd_Alpctric

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4

Alimentarea cu energie electrica

200,000

46,877

38,000

238,000

55,783

TOTAL CAPITOL II

200,000

46,877

38,000

238,000

55,783

CAPITOLUL III Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,650

0,035

0,029

0,179

0,042

studiu topografic inclusiv viza OCPI

0,500

0,117

0,095

0,595

0,139

studiu geotehnic inclusiv verificarea

0,150

0,035

0,029

0,179

0,042

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,500

0,117

0,000

0,500

0,117

0,500

0,117

0,000

0,500

0,117

3.3

Proiectare și engineering

13,800

3,235

2,622

16,422

3,849

C.U.+DOC. AVIZE

0,200

0,047

0,038

0,238

0,056

D.A.L.I.

1,000

0,234

0,190

1,190

0,279

P.A.C + P.Th.+C.S.

8,500

1,992

1,615

10,115

2,371

Studiu de soluție E-on Electrica

4,100

0,961

0,779

4,879

1,144

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

2,500

0,586

0,095

2,595

0,608

D.L.

0,500

0,117

0,095

0,595

0,139

organizarea licitației execuție

2,000

0,469

0,000

2,000

0,469

3.5

Consultanță

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6

Asistență tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

din partea proiectantului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

prin inspectori de șantier desemnați

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL III

17,450

3,973

2,746

19,696

4,616

CAPITOLUL IV Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

41,937

10,449

7,968

49,905

11,697

Alimentare cu apa

10,460

2,452

1,987

12,447

2,917

Rețea canalizare

14,872

3,486

2,826

17,698

4,148

Rețea gaze

9,625

2,256

1,829

11,454

2,685

Sistematizare verticala

6,980

2,256

1,326

8,306

1,947

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Dotări si mobilier

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL IV

41,937

10,449

7,968

49,905

11,697

CAPITOLUL V Alte cheltuieli

5.1

Lucrări de construcții

0,419

0,098

0,080

0,499

0,117

5.1.1

Lucrări de construcții 1 %

0,419

0,098

0,080

0,499

0,117

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare, costul creditului

2,166

0,508

0,000

2,578

0,604

5.2.1

Cota I.S.C. 0,1 % cf 453/2001

0,242

0,057

0,000

0,288

0,067

5.2.2

Cota I.S.C. 0,7 %cf 10/95

1,694

0,397

0,000

2,015

0,472

5.2.3

Casa sociala a Constr. 0,5%

0,210

0,049

0,000

0,250

0,058

5.2.4

Taxa timbru arhitect 0,5%o

0,021

0,005

0,000

0,025

0,006

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 5%

2,097

0,491

0,398

2,495

0,585

TOTAL CAPITOL V

4,683

1,098

0,890

5,572

1,306

CAPITOLUL VI Cheltuieli pentru proba tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL VI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

264,070

62,396

49,603

313,173

73,403

din care C+M

241,937

57,424

46,048

288,404

67,597

ROMÂNIA

Județul BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Nr. L..12.7£.. din ....Z 2::...2

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.din 2c c ;


Ca urmare a cererii adresate de ................utu/C-.crtud.........................................................,

cu domiciliul/sediul în județul                         municipiul/orașul/comuna .....v..../....7...;c...........,.........

satul.............................., sectorul......} cod poștal..............., str...........r;7r..7.^§5;.Ș.X“..........................nr. ...".......,

bl.......y sc. et........, am ......... telefon/fax......................................, e-mail..............................., înregistrată

lanr. ..m.:......din               .....20...'7,'

pentru imobilul — .țcren și/sau construcții —, situat în județul BACAU, municipiul BACAU, cod poștal              str. ..:.3:3f:.Tc...ri3:t2.Ț77....7.............nr. bl......., sc......., et......, ap. ......

sau identificat prin...........................P.“7“...?..7...?.“.c?..u;:d-.®..................................................................................

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. .. r.7........I.rs:.-:."............, faza PUG/PUZ7PUD7“

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean/Local BACAU nr. ..3.7......../....3^.^3.f.2.9cc

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

2. REGIMUL ECONOMIC:

L--, 7


3. REGIMUL TEHNIC:

’r. ~           * ‘.■■'i ‘Tp         ci r 2. p “J*i t" i'“2-2. 2 012. C-‘2 S1 3 9 j?V2L C2±

ni ccxzleoLe/itare acrise ticivirea;

V,


intustrii negoluarte; spații verși ajnena’atej . rețele tehni cc— e da li i ar e și 00223 tr* îozii aiereme#

Utilizări cernise îinstituoii publice, 'serviciile și iuncgiunile ocvpleventa acestora#

le solicită ^realizare lucrări tehnico-edilitare la șoceZagenerală no. o a sălii de educație iizică școlară (regin de maloiire pmer < — alimentare cu axă, -gaze nat’irale, canalizare și sistematizare -alee acces o

U tilit"ti

existente in zonă ;en&electrică? agă, canalizare, .•elecojzunzcațxz r gaze icaturale*

_ braseele zceiăe

solicitate vor fi'corelate cu traseele'utilităților existente in

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizathupintnfc         scopul declarat pentnvlriffdeăl-

obținerea autorizației de construire Oolic la sala de educație fizica școl-x. rețele canalizare, alimentare cu apă; ga-ze naturale șa sistematizare — alee acces'

Certificatul de urbanism nu ține Ioc de autorizație de construire/desfîințare ___________________ și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții._____________________________

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare— solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACAU, adresa: strada Oituz, nr. 23

In aplicarea Directivei Consiliului 85/33 7/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului Euț n 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu pi.. ne la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/33 7/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de“ urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui-punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

__________în aceste condiții:____________________________________________________________________________________________

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente. .             .


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:
 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

  SD.T.A.C.X,


  □ D.T.O.E


  □ D.T.A.D.


  • d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

  d. 1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:


  □t alimentare cu apă    1            □ gaze naturale /

  CXcanalizare V   /           S telefonizare \/

  H alimentare cu energie electrică/' salubritate

  □ alimentare cu energie termică □ transport urban

  d.2) avize și acorduri privind:


  Alte avize/acorduri:

  □     a


  □ securitatea la incendiu


  □ protecția civilăd.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

g: Cccrcraccul re baza cărtg-S se execută lucrării

□                           □                           □

□                         □                         □ • e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

 • f) dovada privind achitarea taxelor legale.

Documentele de plata ale următoarelor taxe (copie): SCU Tjl T

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de.....luni de la data emiterii.


SECRETAR,

-i ' j       r-nȚ cARHITECT ȘEF,

Achitat taxa de:....................................lei, conform Chitanței nr.............A.............din.....?......................

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de .. c.....

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism

de la data de


până la data de..........................................


După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.


PRIMAR,

SECRETAR,

L.S.


ARHITECT SEF,

Data prelungirii valabilității:...............................................


Achitat taxa de...................... lei, conform Chitanței nr...............................

Transmis solicitantului la data de.............................direct/prin poștă.


din........................................PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5000


Proiectat

---y

Parasch.iv..ytor,e^y^sfe/,;

Proiect, asist?

’Părasch'iv VidrgîVnSfl^'

Verificat

Paraschiv Viorel Vasîhă

x

Sef proiect

Paraschiv Viorel VasiiX

\


Oticiul deCadastru șTPr

biliar? 6?/ i-'f Nomenclatura: L-35-54-B-d-HL ț


Denumire

cenificaluiui Ce urbanism - pt. luci ai i tehnice edilitare in sala de sport "Școala Generala Nr.6",din Str.Vasile Parvan,nr,22,Bacau Amplasament: str.Vasile Parvan,nr.22, jud. Bacau

Beneficiar: Municipiul Bacau

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONAPIAN DE SITUAȚIE

(intravilan) Sc. 1 : 500176.49


176 24


177 C0


176.96


ț n i (x, h-srifnito 'o :l ■ fZ                   ivrs


11-.


r/.


■<


176E7


176.-50


z8 1770


176.95

177 63


17699


5646GG


176.17


17616


177 26


17615


176 48


176.4-1


176 41


17612


'X.<176.78


17 7.01

176.97


177.01


176 69


176 61


176 69


17661


17624


176 39


176.95


! 176 99

176.9^


] 76 34


17624


17648


56* f/'n


17


176 70Uer.urr.iie Ur.tii’.erea

certificatului de i.rbanicni - pt lucra- (.••■inicn edilitare in sala <te spori "S.’.c.ila D. .....ila Nr 6".din Str Vasile Pao.in.ni 22.B ..■■ Amplasament: slr.Vas>ie Par-jan.ni . p6i. Barau

Beneficiar Muricifi’ul P-.i' ?'i

Proiect rr. Oii

Din

09 2Ct 9

Proiectat

Paraschiv Viorel Va sile

Faza

Proiect, asist.

Par.aschiv Vrorel Vasile

,■ 1 . -

PLAN DE SITUARE

c.u

Verificat

Paraschiv Viorel Vasile

V'

Data

______-—- — -

Sef prciect

Paraschiv Viore! Vasile

09.2009

Planșa:

Format

A 3
LEGENDA

 • — * — Conducta de apa proiectată PEHD Dn90 CVnprH Cămin apometru proiectat

Hy § Hidrant de incendiu subteran Dn65 proiectat

 • — * ---Conducta de apa existenta

CVnex H Cămin apometru existent

----Conducta de canalizare PVC KG 0200 proiectat ă CVprH Cămin de canalizare proiectat

-------Conducta de canalizare existentă

CVex H Cămin de canalizare existent

Verificator |ing. Mioara Fiiimon-


*.c. vitvjur MtoxBcr

cui roii nu»    juiuman isowmmm isouwiacj

Mn*M. urt>»ripr«Kțhc@yaKoo.€Gm        QHSĂS 1M01 tu07


Proiectat ing. POPA VLAD __

12 Jn9: P0PA VL^° " i SeFproiect '^ng^ BĂLu GHIVNÎCI V.’


2     | ts;It | Referat                  “““                  f

j TITLUL LUCRAR1I:LTE Sala de educație fizica Școala Generala nr s'

( -AMPLASAMENT: Str. Vasile Parvan nr. 21, mun. Bacau, județ Bacad

■ BENEFICIAR; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

;-u-^

' 1


Pr. nr.

49 12009


Desenat


Scara i

1:500 1

Data:

2009


PLAN DE SITUAȚIE APA - CANAL


FAZA:

D.A.L.I.


PL. HI


PROFIL LONGITUDINAL plan

173.00

v---

J-          f

PUNCTUL

c

X

>               :

J               c

X

> : J£.

7                                                                    'J

___

r

5.

>

_

COTE TEREN

b-               o          r*                                           o

OJ                                              O

(0                    (D                                                                         b^

r-                    b-             b*                                                         b-

COTE RADIER CONDUCTA

r~             m         m                                      2

b-                 b-           £                                                 b-

COTE SĂPĂTURĂ

r**-                               co

<g                      a                                    £

H MEDIU SĂPĂTURĂ (m)

1,7 m

1.7 m

2.7m

DISTANTE PARȚIALE (m)

8.68

5 95

22 93

DISTANTE CUMULATE (m)

c c

c

 • >                   a

 • >                    a

2

>                                                         u

b

<y

î

PANTA %«

5%o

5%o

5%o

SCHEMA IN PLAN DIAMETRE (mm)

PVC KG

0200

PVC KG 0200

PROFIL LONGITUDINAL plan

173.00

.     .     . V---------

f                  2

> 2

>                              .                                    î

PUNCTUL

<               t

2

COTE TEREN

6          oo            no                                      b-

o        O>

b»           cd              cd                                           <d

b.           r*              r-                                           b-

COTE RADIER CONDUCTA

o          a>            tb                                      b.

«q                            -+                                           <n

ui             ui                 iri                                                   'h

r-           t"              b-                                           r*

COTE SĂPĂTURĂ

o          co             rb                                      b.

“7           ’t                                                            °!

iri            uS               ui

b>              b-                                           b.

H MEDIU SĂPĂTURĂ (m)

1.5m

1 5m

1.2m

SECȚIUNI

4

DISTANTE PARȚIALE (m)

6.11

7.66

20.52

DISTANTE CUMULATE (m)

O          *-             b-                                      21

o                        b-                                       .

6                            <ri

SCHEMA IN PLAN DIAMETRE (

nm)

PEHD Dn 090

PEHD Dn 090

Verificator jing. Mioara Filimon           |

j Referat

B.C. UlUBJUt PROIECT B.R.I>.

C.U.I. RO2124M37       JO4/415/2OO7      ISO 9001 2000    IS0 14001:2004

e-miil: urbinprolectbc@yihoo.com         OHSAS 11001:2007

TITLUL LUCRARILLTE Sala de educație fizica Școala Generala nr. 6 AMPLASAMENT: Str. Vasile Parvan nr. 22, mun. Bacau, jucfet Barai BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Pr. nr. 49 /2009

Proiectat

ing. POPA VLAD    j

Scara

REȚELE CANALIZARE PROFIL LONGITUDINAL

FAZA: D.A.L.I

Desenat

ing. POPAVLAD    J     ,

PSooj’r.fo.

Sef proiect

ing. BĂLU GHIVNICFȚ

Data:

2009

PL. H2Verificator |ing. Mioara Filimon           |

B.C. VRBAJV PROIECT 9.11.1*.

C U I. ROÎ124M3?       J04M15/2007 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004

s-mill: urbinpcdactfac@yihoo.com         OH SAS 11001:2007

| Is;It [Referat

TITLUL LUCRARIkLTE Sala de educație fizica Școala Generala nr. 6

AMPLASAMENT: Str. Vasile Parvan nr. 22, mun. Bacau, județ Bacau

BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Pr. nr. 49 /2Q09


Proiectat JDesenat_ Set proiect


ing. POPA VLAD

’ ing. POPA VLAD i < <' ' ’ ing. BALUGHÎVNÎCI \T :/


REȚELE APA PROFIL LONGITUDINAL


FAZA:

D.A.L.I,

PL. H3
Breviar de calcul - tabel de dimensionare instalație utilizare g.n. joasa presiune


ȘCOALA D1M1TRIE LEONIDA STR.V.PIRVAN NR.22

TRONS

Nr.

Qc

0

L

Lc

AH

AHxLc

IAHxLc

Apart.

Lc=1,1L

Buc.

Nmc/h

toii

m

m

Mbar

Mbar

Mbar

1-2

1

9.23

1”

4.30

4.73

0.137

0.648

0.648

2-3

1

9.23

11/2”

26.00

28.60

0.017

0.486

1.134

3-4

1

9.23

2"

72.00

79,20

0.005

0.396

1,530

3-4

1

62.19

21/2"

3.20

3.52

0.046

0,161

1.691

Cex

-

-

CON

TOR

2.000

3.691

4-Cex-R

1

62.19

3”

2.80

3.08

0.018

0.055

3.746


Qc^9,23nc/h

02';L=72,OOn


01%'pr.

02'pr.

LEGENDA

---- BRANȘAMENT G.N. PRESIUNE REDUSA SUBTERAN EXISTENT

---- INSTALAȚIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE J.P. EXISTENTA ------ INSTALAȚIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE J.P. PROIECTATA ----- C.E .CONDUCTOR ELECTRIC

E.V. ELECTROVANA GAZ NORMAL ÎNCHISA

D.C. DETECTOR GAZ ELECTRIC

PRM POST REGLARE - MĂSURARE EXISTENT

Cv CONTOR VOLUMETRIC 66 Nmc/h EXISTENT

R REGULATOR UZ CASNIC Oi= 100 Nmc/h EXISTENT

Rb ROBINET DE BRANȘAMENT


2 CT ex. ■*  7

Qc=52,96mc/h   '

/

Verificator |ing. Mioara Filimon


Proiectat Desenat Șef proiect


ing. BALU GH1VNICI V


inb_ALU

UR8AN *' —.-----------------------it-EBniRC-I */

( Is;It [Referat                U tlli ,

TITLUL LUCRARILLTE Sala de educație fizica Ste«!a£s»*Sîa nr 6

AMPLASAMENT: Str Vasile Parvan nr. 22. mun. Sacau. județ Saca

BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


SCHEMA IZOMETR1CA INSTALAȚII GAZE NATURALE PRESIUNE JOASA


Pr. nr.

49/20(39


FAZA;

D.A.L.I.


PL G2ANEXA nr.2 la HOTARAREANR. 437 DIN 23.12.2009

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE,,L.T.E.Sala de educație fizica Școala

Generala nr.6, str.Vasile Parvan, nr.22” din municipiul Bacau

 • 1. Valoarea totala a investiției:

Lei cu TVA

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare C+M      1

LTE Sala de educație fizica Sc. Gen. Nr,6

313.173,00

288.404,00

 • 2. Date tehnice ale investiției

Lucrările vor consta din:

 • -  Rețea de alimentare cu apa

 • -  Rețea de canalizare

 • -  Rețea de gaze naturale

 • -  Instalații electrice exterioare

  PRESEDINTEDE ȘEDINȚĂ

  ROIARllON;,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI