Hotărârea nr. 436/2009

 Hotărâre nr.436 din 23.12.2009 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza PTh la obiectivul „Supralărgire strada Alexei Tolstoi pe tronsonul cuprins între intersecţiile cu străzile Bicaz şi Bucegi” din municipiului Bacău.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • •  Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

 • •  Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 ;

 • •  HCL 50/2009 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2009 ale municipiului Bacau;

 • •  Referatul nr. 13491/15.12.2009 al Direcției Drumuri Publice;

 • •  Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” si art.45 (2) lit. „a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata, ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba documentația tehnico-economică faza PTh la obiectivul „Supralargire strada Alexei Tolstoi pe tronsonul cuprins intre intersecțiile cu străzile Bicaz si Bucegi” din municipiul Bacau, proiect nr. 98/2008 conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare;

Beneficiar : Consiliul Local al Municipiului Bacau

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevăzut la art.l, după cum urmeaza :

- valoare totala 616.798,00 lei cu TVA, din care C+M 521.393,00 lei cu TVA, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare;

ART.3 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Drumuri Publice si Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

PREȘEDINTE 1ÎȘ ȘEDINȚĂ

ROI ARUION _


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Jk S.C. INTERPROIECT S.R.L.-BACAU

PROIECTARE • CONSULTANTA • CONSTRICȚIIProiect nr. 98/2008
Faza: P.TIL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

ANEXA Nr.l

LAHOTARAREANR-436DÎN 23.12.2009


CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

SUPRALARGIRE STRADA TOLSTOI PE TRONSONUL CUPRINS INTRE INTERSECȚIILE CU STRADA BICAZ SI BUCEGI, MUNICIPIUL BACAU

PROIECT TEHNIC


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPO.VICI
Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
- 2008 -

Str. Vadu Bistriței nr. 29 A 22, Bacau. (ci fax:0234 510 523 Cotii RO48BRDF040SV054569i(>4Q0 BRD Bacau Trezoreria Bacau RO75TREZO615O69XXXO0167O, Reg Comerțului .104'657,25.09.2002. Cod Fiscal RO149012SS


S.C. INTERPROIECT S.R.L.-BACAU

proiectări: • consultanți • construcții

Cod FOI-7.5


LISTA DE SEMNATURI


Colectiv de proiectare:


DRUMURI


Ing. IOAN EREMIA


Ing. ROLANDI BABIUC


Ing. CĂTĂLIN CIUBOTARIIREȚELE


Ing. MARIETA CRĂCIUN

Ing. VLAD POPA

Ing. ADRIAN ANDRONIC


Sef de proiect:S1 r. Vaciu Bistriței nr, 29. A/22, Bacau. te 1 ■ fax 0334401958 Cont R()48 BRI)E040S V054569104 00 - BRD Bacau Trezoreria Bacau RO75TREZ06I5069XXX00I670. Reg Comerțului J04.'657/25?09~2002. Cod Fiscal ROI490 1288

Interproiect

S.C. INTERPROIECT S.R.L.-BACAU

TT


PROIECTARE * CONSULTANTA • CONSTRUCȚIIProiect nr. 98/ 2008

Faza: P.TH,


cod F04-7.5


BORDEROU


PIESE SCRISE

 • •  Foaie de capat

 • •  Lista de semnaturi

 • • Borderou

 • •  Memoriu de prezentare

 • •  Breviare de caicul

 • •  Program de urmărire a execuției pe faze determinante

 • •  Categoria de importanta

 • •  întreținerea drumurilor si străzilor

 • •  Deviz general

 • •  Devize pe obiecte

 • •  Liste utilaje

 • •  Devize analitice

 • •  Antemasuratori

 • •  Caiete de sarcini

 • ❖ Terasamente

 • ❖ Fundații din balast

 • ❖ Imbracaminti bituminoase

 • ❖ Strat de baza

 • ❖ Straturi rutiere din agregate stabilizate cu ciment

 • ❖ încadrare trotuare cu borduri

 • ❖ Caiet de sarcini rețele apa

PIESE DESENATE


• DO -Plan de incadrare in zona


sc. 1:5000


 • •  D 1 -Plan de situație,

 • •  D 2-Profil longitudinal 1-26,


sc. 1:500

sc. 1:500; sc.l:50


Str. Vadu Bistriței iu. 29/A/22, Bacau, tel/fax 0234510523 Cont RQ48BRDE040SV05456910400 - BRD Bacau

Trezoreria Bacau RQ75TREZ0615069XXX001670. Reg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod Fiscal RO14901288iK S.C. INTERPROIECT SPROIECTARE • CONSULTANTA


D 3-Profiluri transversale 2;3;4,                              sc.

D 4-Profîluri transversale 6;7;8,                               sc.

D 5-Profiluri transversale 9; 10,                                sc.


D 6-Profil transversal tip,


sc. 1:50


D 7-Detaliu trotuar, detaliu borduri, detaliu acces persoane cu handicap


detaliu accese proprietăți,

HO - Plan de situație apa,

HI - Profil longitudinal apa,

H2 - Detaliu cămin de vane CVnprl,

H3 - Detaliu cămin de vane CVnpr2,

H4 - Detaliu cămin de vane CVnpr3,

H5 -Detaliu hidrant de incendiu exterior,

H6 -Detaliu conducta in intersecție cu alte rețele,

H7 -Detaliu montaj conducta secțiune transversala,

H8 - Detaliu piesa trecere,

C0 - Coordonator rețele,


sc. 1:10

sc. 1:500

sc. 1:500; sc.l:50


întocmit,


ing. Cpciun.Marieta
Sir. Vadu Bistriței nr. 29/A/22, Bacau, tel/lax 0234510523 Cont R048BRDE040SV05456910400 -BRD Bacau

Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670. Reg Comerțului J04/657/25.09.2002, Cod Fiscal RO1490I288


S.C INTERPROIECT S.R.L.

BACAU


Proiect nr. 98/2008 - Faza P.T.H.

Supralargire strada Tolstoi pe tronsonul cuprins intre intersecțiile cu strada Bicaz si Bucegi, Municipiul Bacau

Memoriu de prezentare

Supralargire strada Tolstoi pe tronsonul cuprins intre intersecțiile cu strada Bicaz si Bucegi, Municipiul Bacau

 • 1. Descrierea generala a lucrărilor

  • 1.1. Elemente generale

   • a.    Denumirea obiectivului de investiții:

   s

   • b.   Amplasamentul:

   • c.     Beneficiarul investiției:

   • d.    Elaboratorul proiectului:


Supralargire strada Tolstoi pe tronsonul cuprins intre intersecțiile cu strada Bicaz si Bucegi, Municipiul Bacau

Zona centrala a Municipiului Bacau Consiliul Local al Municipiului Bacau S.C. INTERPROIECT S.R.L. Bacău

Str. Vadu Bistriței, nr. 29/A/22

C.U.I. 14901288

J04/657/2002

Telefon/fax 0234510523

 • 1.2. Descrierea lucrărilor

a. Amplasamentul

Sectorul din strada Tolstoi avut in studiu se afla in zona centrala a Municipiului Bacau in cartierul Carpati.

b. Topografia

Strada Tolstoi pe sectorul studiat de 212 m este o strada cu latimea de 7,00 m cu imbracamintea din straturi asfaltice. Pe ambele parti ale carosabilului exista spatii verzi cu latimea de 4 - 5 m. Adiacent spațiului verde de pe partea dreapta pe sensul strada Bucegi - strada Bicaz, pana la limitele proprietăților este un trotuar degradat cu o lățime de circa 2,00 m.

In cazul in care se închide bariera de la trecerea cu calea ferata sectorul studiat devine banda de așteptare. Datorita traficului ridicat in zona sensului giratoriu se creeaza blocaje ce duc la blocarea circulației pe direcția strada Bucegi ~ strada Constantei.

Având in vedere ca beneficiarul are in vedere lărgirea pasajului la nivel de la doua la patru benzi de circulație se impun masuri pentru realizarea circulației in noile condiții, astfel incat sa se realizaze o trecere mai rapida a pasajului fara a mai fi create blocaje.

c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Din punct de vedere climatic teritoriul județului Bacau se incadreaza intr-un climat continental, caracterizat prin ierni lungi si cu precipitații bogate.

Temperatura medie multianuala este stabilita in jurul valorii de 9,2 0 C, luna cea mai călduroasa fiind iulie, cu o valoare medie multianuala de 21,2° C iar luna cea mai rece ianuarie cu temperatura medie de -4,1 °C.

d. Geologie si seismicitate

Condițiile geotehnice sunt prezentate in studiul geotehnic intocmit de S.C. ECO GEO PREST S.R.L. Bacau.

Municipiul Bacau este situat im marginea vestica a Platformei Moldovenești, unitate geologica majora a cerei cuvertura sedimentare conține in partea superioara depozite de varsta sarmatiana peste care s-au depus in timpuri istorice sedimente cuaternare cu caracter aluvioai si proluvial.

In stratul de roci detritice necoezive cu granulozitate mare circula un acvifer freatic important. Adâncimea de apariție a apei subterane in cuprinsul terasei de 10-17 m este de -9-11 m CTN, iar stratul are caracter ascensional. Amplitudinea detentei piezometrice nu depășește insa 0,7 - 1,5 m. Amplitudinea variației sezoniere a nivelului hidrostatic este de cca. ±0,50 m.

Terenul pe care se va executa lărgirea carosabilului face parte din zona de pod a terasei de 10-17 ma râului Bistrița, care in versantul drept este parțial acoperita de glacisul de acumulare proluviala format de conurile de dejecție ale pâraielor Negel si Sa rata.

Tronsonul de strada are ca suport al structurii rutiere stratul de praf argilos cafeniu umed, plastric tare, cu aspect macroporic, pamant tip P4. Valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic Ep = 80 MPa si coefocientul lui Poisson pp = 0,30.

In conformitate cu prevederile normativului NP 074/2007, lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

Adâncimea de îngheț in zona este de 0,9 - 1,0 m, conform STAS 6054/77.

In conformitate cu normativul P 100/1 - 2006, terenul pe care se extinde administrativ comuna Hemeius se incadreaza astfel:

 • - accelerația terenului ag =0,28 g ;

 • - perioada de colt Tc < 0,7 sec. ;

 • - grad de intensitate seismica VIII (MSK)

e. Prezentarea proiectului

Piese Scrise cuprinde următoarele capitole și subcapitole:

 • > Colectiv elaborare

 • > 1. Date generale

 • > 2. Descrierea generală a lucrărilor

-1. Descrierea lucrărilor

 • - 2. Memoriu tehnic

 • - 3. Stabilirea categoriei de importanta

 • - 4. Program pentru controlul calității lucrărilor

 • > 3. Caiete de sarcini

 • > 4. Liste cu cantităților de lucrări

J

Piese Desenate cuprind:

 • > Plan de încadrare în zonă

 • > Plan de situație

 • > Profil longitudinal

 • > Profile transversale curente

 • > Profil transversal tip

 • > Detalii trotuar si bordura

f. Organizarea de șantier, descriere sumara, demolări, devieri de rețele

Pentru realizarea lucrărilor nu sunt necesare demolări, demontări sau devieri de rețele, traseele fiind amplasate integral pe străzile existente și drumurile locale libere de construcții.

Cazarea, transportul muncitorilor, depozitarea materialelor, curățenia în șantier, serviciile sanitare, organizarea și semnalizarea corespunzătoare a punctelor de lucru revin în sarcina antreprenorului, care va intocmi in conformitate cu legislația in vigoare, Proiect de organizare de șantier.

g. Caile de acces provizorii

Nu sunt necesare executarea de noi căi de acces pentru realizarea integrală a tuturor obiectivelor proiectului, accesul la acestea realizându-se prin intermediul rețelei de străzi existente.

 • h. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrări definitive si provizorii

Pentru realizarea obiectivului nu sunt necesare racorduri la rețelele de apa, energie electrica, gaze, telefon, etc.

Pentru perioada cat se desfasoare lucrările se prevade desfasurarea unei organizări de șantier, construirea unei baraci si a unui grup sanitar. Asigurarea cu energie electrica se va face cu generatoare iar apa va fi asigurata cu o autocisterna.

i. Caile de acces permanente, caile de comunicații si altele asemenea

Accesul la zona de lucru se poate face pe toate străzile cu care se intersectează strada Tolstoi: strada Bicaz, strada Bucegi, strada Constantei, strada Spiru Haret si Calea Onești.

Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorita traficului propriu sau datorita Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzătoare a vehiculelor si a drumurilor.

Nu sunt necesare executarea de noi căi de acces pentru realizarea integrală a tuturor obiectivelor proiectului, accesul la acestea realizându-se prin intermediul rețelei de străzi existente.

j. Programul de execuție al lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepție

Programul de execuție al lucrărilor, graficele de lucru și graficul de plăți se v-a stabili de către Consiliul Local al Municipiului Bacau, împreună cu Antreprenorul General, după încheierea contractului de Achiziții Publice de Lucrări pentru prezentul obiectiv.

Programul de recepție al lucrărilor va fi stabilit de către Antreprenorul General, respectându-se cu strictețe Programul Pentru Controlul Calității Lucrărilor inclus în prezentul volum, avizat de către IJC Bacau.

k. Trasarea lucrărilor

Traseul a fost pichetat pe teren în momentul realizării studiului topo. înainte de începerea lucrării proiectantul va preda executantului traseul cu picheți și reperaje.

Lucrările vor fi trasate pe teren cu ajutorul picheților și reperilor. înainte de trecerea la realizarea elementelor geometrice ale drumului executantul va transmite picheții în zone de siguranță.

l. Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier

Pentru protejarea lucrărilor de terasamente executantul vor lua măsuri de scurgere a apelor pluviale prin executarea de scurgeri în zonele de băltire.

Lucrările care cuprind betoane și mortare de ciment și betoane asfaltice vor fi executate în perioada optimă, nefiid necesare măsuri speciale de protecție.

în caz de întrerupere a lucrărilor din diverse cauze se va urmări asigurarea scurgerii apelor din zona drumului.

Lucrările vor fi executate in conformitate cu caietele de sarcini incluse in prezenta documentație și detaliile de execuție prezentate în volumul Piese Desenate.

m. Măsurarea lucrărilor

Măsurarea lucrărilor se va efectua pe șantier pentru fiecare etapă constructivă în parte, de către dirigintele de șantier desemnat de către Consiliul Local al Municipiului Bacau, după recepția efectuată pentru fiecare fază la care participă toți factorii implicați în realizarea investiției.

Avizul final pentru cantitățile de lucrări realizate și măsurate va fi dat de către Ordonatorul principal de credite împreună cu reprezentantul legal desemnat de către Consiliul Judetea Bacau pentru supervizarea lucrărilor.

Lucrările executate pe faze de execuție vor fi însoțite la recepție de documente care să ateste calitatea materialelor puse în operă și a lucrărilor executate conform caietelor de sarcini, documente elaborate de către laboratoare autorizate, verificate și însușite de către dirigintele de șantier, conform legislației în vigoare.

n. Laboratoarele contractantului (ofertantului) si testele care cad in sarcina sa

Toate testele și probele ce trebuie efectuate cad în grija directă a Antreprenorului General care prin laboratoarele sale proprii sau prin laboaratoare cu care antreprenorul are contract, vor fi predate dirigintelui de șantier care va întocmi și finaliza cartea tehnică a construcției.

o. Curățenia in șantier

în domeniul protecției calității solului se vor lua urmatoărele măsuri atât pe timpul execuției lucrărilor cât și în timpul exploatării drumului:

 • - Se vor gospodări materialele de construcții numai în perimetrul de lucru, fără a afecta vecinătățile pe platfome amenajate, prevăzute cu șanțuri perimetrale;

 • - Nu se va depăși suprafața necesară frontului de lucru;

 • - Se va realiza sistematizarea pe verticală a drumului cu pante și rigole, astfel încât să se asigure conducerea apelor pluviale la rigola de colectare și dirijare a apelor meteorice în lungul drumului;

 • - Se va evita tasarea și distrugerea solului și se vor reface terenurile ocupate temporar;

 • - Se vor întreține și exploata utilajele de transport în stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să nu existe scurgeri de ulei, carburanți și emisii de noxe peste valorile admise;

 • - Se vor depozita deșeurile de orice natura numai în locurile special prevăzute în acest scop;

 • - Se va interzice depozitarea de materiale pe căile de acces sau pe spațiiie care nu aparțin zonei de lucru;

 • - Se vor încheia contracte de servicii cu unități specilizate asigurării eliminării, tractării și depozitării finale a deșeurilor;

 • - Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor;

n

- Se vor colecta selectiv deșeurile tehnologice în spații amenajate în vederea valorificării celor reutilizabile prin unități specilalizate în valorificare și a descărcării la depozite de deșeuri din zonă, a deșeului nereciclabil și a celui menajer,

p. Serviciile sanitare

Conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2.03.2006, coordonarea în materie de securitatea și sănătatea muncii trebuie organizată atât în faza de studiu, concepție și elaborare a proiectului, cât și pe perioada execuției lucrărilor.

Proiectantul a anunțat beneficiarul despre necesitatea desemnării unui coordonator în materie de securitatea și sănătate atât pe durata elaborării proiectului, cât și pe durata executării lucrărilor.

Antreprenorul lucrărilor va nominaliza un coordonator în materie de securitatea si sănătate care are obligația de a organiza și desfășură activitatea de securitate și sănătate în conformitate cu:

 • •  Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă;

 • •  H.G. nr. 1051/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni lombare;

 • •  H.G. nr. 1048/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • •  H.G. nr. 1876/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații;

 • •  H.G. nr. 493/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de zgomot;

 • •  H.G. nr. 971/2006 - Hotărâre privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

 • •  H.G. nr. 1091/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă:

 • •  H.G. nr. 1028/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

 • •  H.G. nr. 1146/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

 • •  H.G. nr. 1218/2006 - Hotărâre privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;

 • •  H.G. nr. 1136/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri magnetice;

 • •  H.G. nr. 1092/2006 - Hotărâre privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;

 • •  H.G. nr. 1093/2006 - Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

în documentație există prevederi și fonduri pentru aplicarea măsurilor de protecție a muncii ca: sprijiniri de maluri, drumuri de acces, evacuarea excedentului de săpături, epuismente etc.

Sumele necesare pentru alte măsuri de protecția muncii (truse sanitare, ochelari de protecție, mănuși și centuri de siguranță, cizme, etc.) vor fi suportate din cota cheltuielilor indirecte.

Dintre acestea se subliniază în mod deosebit:

 • - casca de protecție purtată permanent pe timpul execuției;

 • - interzicerea accesului în zona de lucru a macaralei la manipularea și montarea elementelor prefabricate;

 • - nu se va călători în mijioacele de transport a elementelor prefabricate;

 • - săpăturile se vor executa numai cu sprijiniri și epuismente mecanice;

 • - toate punctele de trecere peste pârâu, gropi etc., vor fi prevăzute cu parapet;

 • - schelele vor fi prevăzute cu parapet de protecție și centuri de siguranță pentru lucrul la înălțime;

 • - plăcute avertizoare în zonele periculoase.

în cazul în care lucrările se execută pe timp friguros, se va ține seama de prevederile Normativului C16-84 privind realizarea pe timp friguros a construcțiilor.

După executarea instructajului se va proceda la verificarea personalului și consemnarea în fișele de instructaj. Zilnic, înainte de începerea lucrului, se vor avertiza muncitorii din subordine asupra riscurilor specifice pe care le ridica procesul de producție.

Constructorul are obligația de a confecționa panouri de avertizare pentru marcarea locurilor primejdioase, care se vor monta în locuri vizibile în timpul desfășurării activității.

Responsabilii locurilor de muncă, cât și cei ce organizează procesul de muncă trebuie să asigure acordarea corectă și la timp a primului ajutor în caz de accidente. Astfel, se vor asigura truse sanitare de prim ajutor, mijloace de transport și angajați instruiți pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare.

în timpul executărilor lucrărilor propuse se vor respecta normele de protecție a muncii prevăzute de legile și regulamentele de măsuri, din care se reamintesc următoarele:

 • -  muncitorii vor începe lucrul numai după ce în prealabil li s-a făcut instructajul corespunzător; toti vor fi echipați cu casca și echipament de protecție;

 • -  la executarea terasamentelor, înaintea lucrărilor de săpături, se vor lua măsurile necesare pentru a preveni surpările de teren, procedând la desprinderea straturilor care sunt pe punctul de a se prăbuși;

 • - sprijinirea malurilor susceptibile de rupere;

 • - se interzice practicarea metodei prăbușirilor, prin săpături la bază;

 • - după ploi torențiale și de durată se vor cerceta malurile, pentru a se constata dacă nu s-au produs crăpături și alunecări de straturi, luându-se măsuri pentru consolidarea terenului;

 • - dacă săpăturile se fac la o adâncime mai mare de 1,00 m în terenuri instabile, se vor executa sprijiniri. Se interzice muncitorilor sa stea în timpul repausului, furtunilor si descărcărilor electrice în incinta săpăturilor, sub maluri, sau sub arbori, mai ales a celor dezrădăcinați;

 • - se interzice transportul persoanelor pe încărcătura camioanelor, remorcilor, basculantelor;

 • - muncitorii care transportă manual vor fi dotați cu roabe, tărgi, căldări, etc. care vor avea rezistenta cerută de natura materialelor transportate;

 • - depozitarea materialelor de construcție se poate face pe maluri, la o distanță de marginea gropii, cel puțin egală cu adâncimea săpăturii;

 • - deservirea utilajelor, tractoarelor, buldozerelor se va face de către persoanele carora îi s-au încredințat și au calificarea necesară;

 • - la toate locurile de muncă se vor afișa instrucțiunile de protecție a muncii;

 • - vor fi montate panouri avertizoare pentru persoanele străine de șantier;

 • - nu vor fi angajați la lucru muncitorii care suferă de boli cardiovasculare sau rău de înălțime;

 • - punctele de lucru vor fi dotate cu truse sanitare de prim ajutor.

Aceste indicații sunt minimale, iar șefii de echipă, de lot și brigadă, sunt obligați să ia măsurile de protecție a muncii, în vederea evitării accidentelor.

 • q. Relații dintre contractant (ofertant), consultant (inginer) si persoana juridica achizitoare (investitor)

q.1. Responsabilitățile investitorlui (beneficiarului)

Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Șantier si punerea in posesie a tuturor pârtilor Șantierului la termenul(ele) specificat(e) in Anexa la Oferta. Aceste drepturi si posesii pot sa nu fie acordate in mod exclusiv Antreprenorului. Daca, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita sa pună Antreprenorul in posesia unor fundații, structuri, echipamente sau cai de acces, Beneficiarul va acționa in acest sens la termenul si in condițiile prevăzute in Specificații. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau de posesie pana la prezentarea Garanției de Buna Execuție.

Daca Antreprenorul înregistrează intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de acces sau punere in posesie la termen, Antreprenorul va instiinta Inginerul si, Antreprenorul avand dreptul la:

 • (a) prelungirea perioadei de execuție pentru orice întârziere din aceasta cauza, daca terminarea lucrărilor este sau va fi intarziata si

 • (b) plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi incluse in Prețul Contractului.

Beneficiarul va asigura (unde este in măsură), la cererea Antreprenorului, asistenta pentru;

 • (a) obținerea de copii după Legile Tarii, necesare derulării Contractului si care nu sunt ușor accesibile, si

 • (b) obținerea de către Antreprenor a oricăror autorizații, acorduri sau aprobări necesare potrivit prevederilor Legilor.

Personalul Beneficiarului

Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului si alti eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe Șantier:

 • (a) sa colaboreze cu Antreprenorul si

 • (b) sa aplice masuri similare cu cele pe care trebuie sa le aplice Antreprenorul

q.2. Responsabilitățile si Autoritatea Inginerului

Beneficiarul va numi un Inginer care va indeplini obligațiile care ii revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experiența si calificare corespunzătoare si alt personal de specialitate care sa aiba competenta de a-si indeplini responsabilitățile.

Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.

In orice situație in care Inginerul isi exercita o autoritate specifica pentru care este necesara aprobarea Beneficiarului, se va considera (in interesul Contractului) ca acordul Beneficiarului, a fost dat.

Cu excepția altor prevederi menționate in aceste Condiții:

 • (a) Se va considera ca Inginerul actioneaza in numele Beneficiarului de fiecare data când îndeplinește sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de Contract.

 • (b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile prevăzute in Contract; si

țc) Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspecție, instrucție, notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare intreprinse de Inginer (inclusiv absenta obiectiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

Inginerul poate emite (oricând) către Antreprenor, in conformitate cu prevederile Contractului, instrucțiuni si planșe suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuția Lucrărilor si remedierea oricăror defecțiuni.

q. 3. Obligațiile Generale ale Antreprenorului

Antreprenorul va proiecta (in limita prevederilor Contractului), executa si termina toate Lucrările, in conformitate cu prevederile Contractului si cu instrucțiunile Inginerului, si va remedia orice defecțiuni ale Lucrărilor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea si siguranța tuturor operațiunilor de Șantier si ale tuturor metodelor de construcție. Cu excepția altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul va fi responsabil de toate Documentele Antreprenorului, de Lucrările Provizorii si de proiectarea fiecărei parii a Echipamentelor si de Materiale astfel incat sa se conformeze cerințelor Contractului si nu va fi responsabil, in nici un fel, de proiectarea sau specificațiile Lucrărilor Permanente.

La solicitarea Inginerului Antreprenorul va transmite detalii referitoare la procedeele si metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate pentru execuția Lucrărilor. Procedeele si metodele nu vor fi modificate semnificativ fara notificarea prealabila a Inginerului.

 • r. Memoriu tehnic

r.1. Necesitatea și oportunitatea investiției își găsește motivația în:
 • -  Crearea unei rețele de străzi moderne care sa satisfaca cerințele actuale de trafic ale orașului;

 • -  In zona trecerii la nivel cei care asteapta ridicarea barierei blochează accesul pe toate relațiile, ducând la timpi de așteptare si de combustibil inutile.

Efectele realizării investiției sunt:

 • -   Optimizarea traficului auto existent si viitor.

 • -  Reducerea nivelului de emisii de noxe dar si cele de zgomot si vibrații. Se diminuează producerea de praf datorate traficului rutier.

 • -  Prin reabilitarea drumului se reduce timpul de deplasare in cazul intervențiilor de urgenta cu mașini speciale de pompieri si salvare.

r.2. Situația existenta

Strada Tolstoi pe sectorul studiat de 212 m este o strada cu latimea de 7,00 m cu imbracamintea din straturi asfaltice. Pe ambele parii ale carosabilului exista spatii verzi cu latimea de 4 - 5 m. Adiacent spațiului verde de pe partea dreapta pe sensul strada Bucegi - strada Bicaz, pana la limitele proprietăților este un trotuar degradat cu o lățime de circa 2,00 m.

In cazul in care se închide bariera de la trecerea cu calea ferata sectorul studiat devine banda de așteptare. Datorita traficului ridicat in zona sensului giratoriu se creeaza blocaje ce duc la blocarea circulației pe direcția strada Bucegi - strada Constantei.

Având in vedere ca beneficiarul are in vedere lărgirea pasajului la nivel de la doua la patru benzi de circulație se impun masuri pentru realizarea circulației in noile condiții, astfel incat sa se realizaze o trecere mai rapida a pasajului fara a mai fi create blocaje.

Locatarii de pe strada Tolstoi sunt in prezent beneficiarii unei rețele de apa, Azb <î> 150 cu grad mare de uzura, pozata pe partea stanga a străzii.

r.3. Situația proiectata

La comanda beneficiarului, Consiliul Local al Municipiului Bacau s-a întocmit documentația de fata ce are drept scop imbunatatirea condițiilor de circulație in conformitate cu normativele aflate in vigoare.

In acest sens soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea lucrărilor au avut in vedere utilizarea de materiale agrementate in conformitate cu H.G. nr. 766/1997 si a Legii nr.

10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru realizarea lucrărilor.

Conform Ordinului M.L.P.T.L. nr. 31 /N din 1995, s-a determinat clasa de importanta a construcției. In urma aprecierii factorilor determinanti pentru stabilirea clasei de importanta si a gradului de influenta a acestora a rezultat ca aceasta lucrare are categoria de importanta normala „C”.

DRUMURI

Prin lucrările propuse se are in vedere lărgirea pârtii carosabile la trei benzi de circulație, doua pe sensul strada Bucegi - strada Bicaz prima cu latimea de 3,00 m si a doua cu latimea de 3,50 m si una pe sensul strada Bicaz - strada Bucegi cu latimea de 3,50 m. Astfel se vor creea doua benzi de așteptare, reducandu-se timpul de trecere peste pasajul la nivel cu condiția lărgirii pasajului.

Astfel se vor executa casete pe stanga cu latimea de 2,00 m si pe dreapta de 1,00 m. Sistemul rutier suplu propus a fost dimensionat conform normativ PD 177 - 2001 « Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide » si a Normativului NP 116-2004 - Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru străzi, pentru o perioada de perspectiva de 10 ani. Sistemul rutier nou propus ocupa o suprafața de 565,00 mp avand următoarea alcătuire:

 • -  strat de uzura din beton asfaltic BA 16 - 4 cm

 • -  strat de legătură din BAD 25 - 5 cm

 • -  strat de baza superior din anrobat bituminos AB1 - 8 cm

 • -  strat de baza inferior din balast stabilizat - 20 cm

 • -  strat de fundație din balast- 15 cm

 • -  strat izolator de nisip - 20 cm

La terminarea executării casetelor se va executa un covor asfaltic pe toata suprafața pe 2185,00 mp.

încadrarea imbrăcămintei asfaltice se va face cu borduri 20 x 25 cm pe fundație 30 x 20 cm de beton C8/10, pe o lungime de 365,00 m.

De ambele parti ale pârtii carosabile se vor executa trotuare noi cu latimea de 2,00 m pe dreapta si 1,50 m pe stanga. Pe partea dreapta înainte de executare trotuarului nou se va desface trotuarul existent. Trotuarele ce însumează 720 mp se vor realiza dintr-o dala de beton de ciment C16/20 in grosime de 10 cm așezate pe o fundație de 10 cm de balast. Pe zonele de acces la proprietăți trotuarele vor fi teșite pe o lățime de 50 cm iar dala de beton va fi de 20 cm din beton C 16/20 pe latimea de 2,00 m.

Pentru o buna racordare a străzii la proprietăți și pentru realizarea sistemului rutier nou se prevăd lucrări de terasamente pana la o adâncime medie de 60-70 cm fata de cotele actuale.

Pentru realizarea casetelor sunt necesare in prealabil lucrări de desfacere a trotuarului existent pe partea dreapta, 510,00 mp si scoaterea bordurilor existente pe 365,00 m. Scoaterea bordurilor se va face astfel incat sa nu se afecteze structura existenta a pârtii carosabile, in acest sens fiind prevăzut a se executa un rost intre bordura si carosabil prin taierea cu mașina cu disc pe 365,00 m.

Din punct de vedere al amenajării in plan, strada a fost amenajata in aliniament.

Profilul longitudinal al străzii are doua declivitati, una 0,21% pe o lungime de 137,70 m si a doua de 1,01 % pe o lungime de 86,45 m.

Profilul transversal se amenajeaza cu tip acoperiș cu înclinarea pârtii carosabile de 2,50% pentru porțiunea de strada existenta si cu panta inversa pe zonele de lărgire, astfel incat apa pluviala se poata fi colectata la gurile de scurgere existente.

APA

In ceea ce privește alimentarea cu apa a consumatorilor de pe str Tolstoi înainte de realizarea modernizării carosabilului se vor executa lucrările de montare a conductei de distribuție apa potabila cu o conducta din polietilena de inalta densitate PE-HD PE 1000 160 mm, P.N. 10, in lungime de 226,48 m (pe tronsonul cuprins intre intersecțiile cu străzile Bicaz si Bucegi).

Se vor realiza branșamente de apa la locatarii de pe tronsonul cuprins intre intersecțiile cu străzile BICAZ si BUCEGI cu țevi din PE-HD PE100 O 32 mm, P.N.6 in număr de 9 si cu țevi din PE-HD PE100 0 90 mm, P.N.10 in număr de 3.

Deasemeni, pentru crearea unui grad de exploatare ridicat, pe conducta proiectata si in mod special, la intersecții de străzi se vor prevedea vane de linie si golire in cămine de vane carosabile, conform pr. Tip 1785-2, proiectate (in număr de trei).

Pentru crearea unui climat de siguranța pentru locatari si gospodăriile acestora, se impune montarea conform normativelor in vigoare pe conducta de distribuție existenta, din 100 in 100 m a unor hidranti de incendiu subteran, D.N. 65 mm, pentru intervenții in caz de necesitate, in număr de 2(doi).

In căminele de vane in punctul de interconectare intre rețeaua de apa proiectata de pe tronsonul cuprins intre intersecțiile cu străzile BICAZ si BUCEGI cat si in căminul de vane existent in căpătui străzii se vor monta vane noi Dn 125 in număr de 6.

Datorita căminelor de telecomunicații existente pe partea dreapta a străzii, conducta de alimentare cu apa proiectata se va poziționa pe partea stanga a acesteia pentru a se respecta distantele minime admise intre conducta de apa si alte rețele.

Branșamentele la locatarii de pe strada se vor realiza cu țevi din PE-HD PE100 0 32 mm prin foraje orizontale conform planului de situație anexat. Gropile de poziție Gp1,Gp2,Gp3 se vor realiza pentru branșamentele din țeava de PE-HD PE100 0 63 mm aceasta fiind protejata cu țeava OL 0 100 mm. Groapa de poziție Gp4 se va realiza pentru branșamentul din țeava de PE-HD PE100 0 90 mm aceasta fiind protejata cu țeava OL 0 100 mm.

r.4. Valoarea totala a investiției:

Total general fara TVA: -din care C+M fara TVA :


518,317 mii lei/122,268 mii euro

438,145 mii lei/ 103,356 mii euro


Durata de realizare a investiției: 2 lunir.4. Principale cantităților de lucrări

CATEGORIE DE LUCRĂRI

UM

cantitati

Desfacere beton trotuar

mp

510,00

Desfacere bordura

m

365,00

Trotuar nou

mp

720,00

Sistem rutier nou

mp

565,00

Covor asfaltic

mp

2185,00

Accese la proprietăți

mp

60,00

Borduri noi

m

365,00

Conducta polietilena 0 160 mm

m

225,00

Conducta polietilena 0 90 mm

m

31,00

Conducta polietilena 0 63 mm

m

30,00

Conducta polietilena 0 32 mm

m

90,00

Cămine de vane carosabile

buc

3

Vane Dn 125

buc

6

Cămine apometru

buc

12

Hidranti

buc

2

BREVIAR DE CALCUL Dimensionare sistem rutier semirigid strada Tolstoi CONFORM NORMATIV PD 177-2001 SI NP116-2004

1.Stabilirea capacitatii portante la nivelul patului drumului

Pamantul de fundare este alcătuit dintr-un pamant praf argilos si praf nisipos argilos, ce se incadreaza in tipul de pamant tip P4.

Sectorul de strada avand terasamentele la nivelul terenului si in debleu sunt caracterizate printr-un regim hidrologic 2b.

Tipul climatic pentru orașul Bacau este I.

Corespunzător tipului climatic I, a regimului hidrologic 2b, valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic a pământului de fundare este de 80 Mpa, iar valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este 0,30.

2,Stabilirea traficului de calcul

Stabilirea clasei de trafic se face in funcție de traficul de vehicule grele. In cazul de fata pentru o strada de colectoare ce realizează legătură intre doua străzi principale, clasa de trafic este T1, foarte greu, ce corespunde ipotezei a l-a de dimensionare.

Caracteristicile geotehnice ale stratului de fundare vor fi aduse la modulul de elasticitate dinamic de 100 Mpa cu prevederea unui strat de forma de 20 cm ce rezulta din diagrama de stabilire a modulului de elasticitate dinamic echivalent la nivelul patului drumului in funcție de modulul de elasticitate dinamic al pământului de fundare si de grosimea stratului de forma necoeziv.

Pentru cazul de fata se alege sistemul rutier mixt SR13.

Traficul de calcul va rezulta :

Nc = 365 x 10'6 x pp x crt x nos, in care :

365 - numărul de zile calendaristice dintr-un an ;

pp - perioada de perspectiva, in ani; pp= 10 ani ;

crt - coeficientul de repartiție transversala, pe benzi de circulație : pentru drumuri cu doua si trei benzi de circulație, crt= 0.5.

Traficul de calcul va rezulta:

Nc = 1.5 m.o.s.V.G.

Se analizeaza următoarea varianta de alcătuire a sistemului rutier:

Denumirea materialului din strat

H Cm

E MP a

P

Strat de uzura BA 16

4

3600

0.35

Strat de binder BAD25

6

3000

0.35

Strat de baza AB1

8

5000

0.35

Strat de baza BSC

20

1200

0.25

Strat de fundație din balast

15

190

0.27

Pamant de fundare

00

100

0.30

Pentru cele doua straturi afaltice s-a lucrat cu grosimea totala a pachetului de straturi, respective 18 cm si modulul de elasticitate ponderat, rezultând următoarele valori de mai jos.

Em = [( 36001/3 x 4 + 30001/3 x 6 + 50001'3 x 8)/(4 + 6 + 8)]3 = 3954 Mpa

Valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic al balastului se stabilește cu relația :

Eb = 0.20 x hb0 45 x EP = 0.20 x 15O045 x 100 = 190 MPa

Denumirea materialului din strat

H

cm

E MPa

V

Straturi asfaltice

18

3954

0.35

Strat de baza BSC

20

1200

0.25

Strat de fundație din balast

15

190

0.27

Pamant de fundare

00

100

0.30

Rezultatele obținute sunt date in tabelul următor:

arMPa

0.172

er microdef.

82

ez microdef.

279

Nadm m.O.S,

11

RDO

0.14

^"r adm

0.24

Ez adm

295

Nadm = 4.27 x 108x Sr3'97= 11 m.o.s.V.G.

<?radm = Rt x (0.60 - 0.056 x log Nc) = 0.24

Ezadm = 329 x Nc'0 27 = 295

3.Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier:

RDO = NcAladm < RDO adm; 0.14< 0.90

OY — 0.17 ^Cradm “ 0.24

sz = 279 microdef < £zadm = 295 microdef.

Rezulta următoarea alcătuire a sistemului rutier:

 • • 4cmBA16

 • • 5 cm BAD25

 • • 8 cm AB1

 • • 20 cm BSC

 • •  15 cm balast

 • • 20 cm nisip                 O

întocmit^

I ng. TȘata I i n~CfabWa ru

REZULTAT

DRUM: strada tolstoi

Sector omogen:

Parametrii problemei sunt

Sarci na... Presiunea | Raza cercu

sneului

1 ui

57.50

0.625 l

17.11

kN

MPa

cm

Stratul

1:

Modulul

3954. MPa,

Coefi cientul

Poi sson

.350,

Grosimea

18.00

cm

Stratul

2:

Modulul

1200. MPa,

Coefi cientul

Poi sson

.250,

Grosimea

20.00

cm

stratul

3:

Modulul

190. MPa,

coeficientul

Poi sson

.270,

Grosimea

15.00

cm

stratul

4:

Modulul

100. MPa,

coeficientul

Poi sson

.300

si e semifinit

R E Z

U L T A T E:

R

Z

sigma r

epsilon r

epsilon z

cm

cm

MPa

mi crodef

microdef

.0

-18.00

.371E+00

.820E+02

-.126E+03

.0

18.00

.524E-01

.820E+02

-.219E+03

.0

-38.00

.179E+00

.121E+O3

-.111E+03

.0

38.00

.153E-01

■121E+O3

-.275E+O3

.0

-53.00

.175E-01

.104E+03

-.185E+O3

.0

53.00

.386E-02

.104E+03

-.279E+O3

BREVIAR DE CALCUL

1. Generalități

La baza breviarului de caicul pentru sistemul de alimentare cu apa au stat următoarele normative si STAS-uri: S.R. 1343-1/1995, STAS 1478-90, Normativ 122/1999, Normativ I9-94, Normativ P66/2001 si a Ordinului MLPAT 29/N/1993.

Date de proiectare:

 • ♦ Numărul de gospodarii = 12

 • ♦ Numărul de locuitori = 60

2. Necesarul de apa

Necesarul de apa se determina cu relația:

N = Ng + Np + Ns + Nim + Ninc        (mc/zi)unde:

Ng - necesarul de apă pentru nevoi gospodărești (fiziologice, igiena individuala si prepararea hranei); Np - necesarul de apă pentru nevoi publice;

Ninc - necesarul de apă pentru refacerea rezervei de incendiu.

Date:

Numărul de locuitori existenti:

I

Ui = 60 locuitori

Dezvoltare până în anul 2024 cu o creștere a numărului de locuitori cu 2% pe an: 60 + 60x2/100x 15 = 78 loc.

Conform STAS 1343/1-1995 șl 1478-90, necesarul de apa este:

1 n

N =---------S Ui x qi (mc/zi)             unde,

1000 i=1

Ui - numărul de utilizatori pe categorii de folosința

qi= debitul specific,

qi= qg + qPi unde: - qg = debit specific nevoi gospodărești = 210 l/om zi;

- qPi = debit specific nevoi public = 85 l/om zi. Necesarul de apa pentru etapa de dezvoltare:

1

N =--------------x( 78x210 + 78x85) = 23,01 mc/zi

1000

 • 3. Cerința de apa

Cerința de apa pentru etapa de perspectiva:

a) Debitul zilnic mediu

Ks x Kp

Qszimed- =--------------- xN =0,32 [l/s] =27,84 [mc/zi]

86400

Q s zi max- = Kzi x Q szî med. = 1 (3 x 27,84 = 0,41 [l/s] = 35,72 [mc/zi]

Q s orar.max- ~ Ko X Q s zi max. 2,8 x 35,72 x 1/24  = 4,16 mc/h unde,

2

Ks - coeficient supraunitar ce tine seama de nevoile tehnologice ale sistemului de alimentare cu apa si canalizare, k = 1,1;

Kp - coeficient prin care se ține seama de pierderile de apă tehnic admisibile în conductele de aducțiune și distibuție, se considera de maxim 10%; se adopta Kp = 1,10.

Kzi - coeficient de neuniformitate a debitului zilnic, Kzi = 1,3, conf. Tabel 1, STAS 1343/1-91 Ko - coeficient de neuniformitate a debitului orar funcție de numărul total de locuitori ai centrului populat, Ko= 2,8, conf. Tabel 2 / STAS 1343/1-91.

Se adopta o conducta din polietilena de înalta densitate PE-HD D = 160 mm, pe care se vor monta hidrantii subterani de incendiu D.N. 65 mm respectiv PE-HD D = 90 mm din 100 in 100 de metri.

Supralargire strada Tolstoi pe tronsonul

cuprins intre intersecțiile cu străzile Bicaz si Bucegi, municipiul Bacau

I.J.C.BACAU vizat

Inspector Sef


PROGRAM DE CONTROL PE ȘANTIER AL CALITATII LUCRĂRILOR, PE FAZE DETERMINANTE PENTRU LUCRAREA:

Supralargire strada Tolstoi pe tronsonul cuprins intre intersecțiile cu străzile Bicaz si Bucegi, municipiul Bacau

Nr. crt.

Faza din lucrare supusa obligatoriu controlului

Document scris care se încheie PVLA (proces verbal de lucrări ascunse) PVC (proces verbal de recepție calitativa) PVFD (proces verbal de faza determinanta)

Participă la control B = Beneficiar E = Executant P = Proiectant I.S.C.

Nr. și data actului încheiat

DRUMURI

1.

Predare amplasament

PV

B + P + E

2.

Trasare lucrări

PV

B + E

3.

Verificare cote si natura pat drum

PVLA

B + P + E

4.

Verificare cote, grosimi si execuție fundație din balast in cale si la trotuare

PVLA

B + P + E

5.

Verificare cote, grosimi si execuție strat balast stabilizat

PVLA

B + P + E

6.

Verificare cote, grosimi si execuție strat de AB1 si pregătire strat suport

PVLA

B + P + E

7.

Verificare cote, grosimi si execuție strat de BAD25 si pregătire strat suport

PVLA

B + P + E

8.

Verificare cote, grosimi si execuție îmbrăcăminte BA16

PVC

B + P + E

9.

Verificare cote si montare borduri

PVC

B + P + E

10.

Verificare cote, grosimi si execuție trotuare

PVC

B + P + E

11.

Recepție terminare lucrări

P.V.R.

B + E + P

12.

Recepție finala

P.V.R.

B + E + P

BENEFICIAR

PROIECTANT      /

S.C INTERPROIECT S.R.L. BACAU

ANTREPRENOR

I.J.C. BACAUc

Supralargire strada Tolstoi pe tronsonul

cuprins intre intersecțiile cu străzile Bicaz si Bucegi, municipiul Bacau

I.J.C.BACAU vizat

Inspector Sef


PROGRAM DE CONTROL PE ȘANTIER AL CALITATII LUCRĂRILOR, PE FAZE DETERMINANTE PENTRU LUCRAREA:

Supralargire strada Tolstoi pe tronsonul cuprins intre intersecțiile cu străzile Bicaz si Bucegi, municipiul Bacau

Nr. crt.

Faza din lucrare supusă obligatoriu controlului

Document scris care se încheie

PVLA (proces verbal de lucrări ascunse) PVC (proces verbal de recepție calitativa)

PVFD (proces verbal de faza determinanta)

Participă la control B = Beneficiar E = Executant P = Proiectant I.S.C.

Nr. și data actului încheiat

APA

1.

Trasarea conductelor de apă

Trasarea conductelor la intersecții

PVLA

B+E+P

2.

Verificarea traseelor

PVLA

B+E

3.

Verificarea îmbinărilor

PVLA

B+E

4.

- Verificare natură teren amplasamente cămine

PVFD

B+E+P

5.

Probe hidraulice

PV

B+E+P

6.

Recepție terminare lucrări La       rezistenta       si

etanseetate:

-Rețea apa

PVR

B+E+P

7.

- Recepția finală

PVR

B+E+P

BENEFICIAR

PROIECTANT

S.C INTERPROIECȚ^-ij^A^AU

,'r.

h ' >7

ANTREPRENOR

I.J.C. BACAU


STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIEI

Conform H.G. nr.766 din 21 noiembrie 1997

DENUMIRE LUCRARE: SUPRALARGIRE STRADA TOLSTOI PE TRONSONUL CUPRINS INTRE STRĂZILE BICAZ SI BUCEGI BENEFICIAR : Consiliul Local al Municipiului Bacau

ADRESA CONSTRUCȚIEI : str. Tolstoi, mun. Bacau , jud. Bacau

SCURTA PREZENTARE A CONSTRUCȚIEI: supralargire strada cu sistem rutier semirigid nou, trotuare noi, borduri noi

Categoria de importanta “C”.

Determinarea punctajului acordat:

Nr crt

Factorul determinat

Criteriile asociate

K(n)

P(n)

P(i)

p (ii)

p (iii)

1

1

2

4

1

1

2

1

3

2

4

4

3

1

0

0

0

0

4

1

3

4

2

2

5

1

2

2

2

2

6

1

2

2

2

2

TOTAL

12

Motivația detaliilor in anexele 2, 3 la prezenta fisa

întocmit

Ing. Babiuc RolahSdi


Verificat / Ing Eremia/yoan

FACTORII DETERMINANTI SI CRITERIILE ASOCIATE PENTRU STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIILOR

Nr. Crt.

Factori determinanti

Criterii asociate

1.

Importanta vitala

 • i. oameni implicați direct in cazul unor disfunctii ale construcției.

 • ii. oameni implicați indirect in cazul unor disfunctii ale construcției.

 • iii. caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul unor disfunctii ale construcției.

2.

Importanta social-economica si culturala

 • i. marimea comunității care apeleaza la funcțiunile construcției si/ sau valoare a bunurilor adăpostite de construcție.

 • ii. ponderea pe care funcțiunile construcției o au in comunitatea respectiva.

 • iii. natura si importanta funcțiilor respective.

3.

Implicarea ecologica

 • i. măsură in care realizarea si exploatarea construcției intervine in perturbarea mediului natural si a mediului construit.

 • ii. gradul de influienta nefavorabila asupra mediului natural si construit.

 • iii. rolul activ in protejarea/refacerea mediului natural si construit.

4.

Necesitatea luării in considerare a duratei de utilizare (existenta)

 • i. durata de utilizare preconizata.

 • ii. măsură de utilizare in care performante alcătuirilor constructive depind de cunoașterea evoluției acțiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare.

 • iii. măsură in care performantele funcționale depind de evoluția cerințelor pe durata de utilizare.

5.

Necesitatea adaptarii la condițiile locale de teren si de mediu

 • i. măsură in care asigurarea soluțiilor constructive este dependenta de condițiile de teren si de mediu.

 • ii. măsură in care condițiile locale de teren si de mediu evoluează defavorabil in timp

 • iii. măsură in care condițiile locale de teren si de mediu determina activitati/ masuri deosebite pentru exploatarea construcției.

6.

Volumul de munca si de materiale

 • i. ponderea volumului de munca si de materiale inglobate.

 • ii. volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru menținerea construcției pe durata existenta a acesteia.

 • iii. activitati deosebite in exploatarea constuctiei impuse de funcțiunile acesteia.

Tabel 2

Nivelul apreciat al influientei criteriului

Punctajul p (i)

-Inexistent

0

-Redus

1

-Mediu

2

-Apreciabil

4

-Ridicat

6

Tabel 3

Categoria de importanta a construcției

Grupa de valori a punctajului total

-Exceptionala(A)

>30

-Deosebita(B)

18...29

-Normala(C)

6...17

-Redusa(D)

<5

întreținerea drumurilor si străzilor

Activitatea de întreținere se clasifica astfel:

 • a) Lucrări de servicii planificate

 • b) Lucrări accidentale

Lucrările de servicii planificate pot fi la rândul lor:

 • -  lucrări pentru întreținerea curenta

 • -  lucrări pentru întreținerea periodica

 • -  lucrări de reparații curente

 • -   lucrări de reparații capitale

Lucrările de întreținere constau in totalitatea activitatilor de intervenție ce se

executa in tot timpul anului, determinate de uzura sau de degradarea in condiții normale de exploatare, ce au ca scop asigurarea condițiilor tehnice necesare desfășurării circulației rutiere in siguranța si de a menține patrimoniul public in stare permanenta de curățenie si aspect.

Lucrări de întreținere curentă, care se execută permanent pentru menținerea curățeniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări punctuale de mică amploare la drumuri, lucrări de artă si de siguranță rutieră.

întreținerea îmbrăcâminților asfaltice cuprinde: întreținerea suprafețelor degradate la îmbrăcămintea asfaltica și masuri de protecție a acesteia; înlăturarea denivelărilor și făgașelor, plombări, colmatarea fisurilor și a crăpaturilor, badijonarea suprafețelor poroase, precum și așternerea nisipului sau a criblurii pe suprafețe cu bitum în exces sau șlefuite, înlăturarea pietrișului sau a criblurii alergătoare etc.

întreținerea îmbrăcâminților cu lianți hidraulici cuprinde: plombări, colmatări de rosturi și crăpaturi, refacerea rosturilor; eliminarea fenomenului de pompaj, refaceri de dale etc.

întreținerea pavajelor din piatra cioplita cuprinde: refaceri de suprafețe izolate, înlocuiri de pavele, refacerea locala a bitu mări lor de rosturi, combaterea excesului de bitum, eliminarea suprafețelor șlefuite etc.

întreținerea pavajelor din bolovani sau din piatra bruta cuprinde curățarea sau repararea locala a pavajelor din bolovani sau din piatra bruta.

întreținerea drumurilor pietruite cuprinde : greblarea pietrei alergătoare și așternerea ei pe drum, aprovizionarea cu materiale pietroase în volum de până la 300 mc/km, astuparea gropilor și a făgașelor cu material pietros, scarificarea și reprofilarea, cu sau fără cilindrare, cu sau fără material pietros de adaos etc.

întreținerea drumurilor de pământ cuprinde: reprofilarea platformei astuparea gropilor și a făgașelor cu pământ, tăierea dâmburilor; stabilizări cu lianți și cu alte produse chimice, completarea cu nisip, cu balast etc.

întreținerea platformei drumului cuprinde: curățarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (podmol, stânci, anrocamente, arbori etc.), tratarea burdușirilor, a unor tasări locale, aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata, tăierea dâmburilor, completarea cu pământ, cu balast etc., nivelarea la cota, curățirea acostamentelor în dreptul parapetelor direcționale; tăieri de caval ieri și corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu; întreținerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivelări locale, eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inițial etc.

întreținerea șanțurilor și a rigolelor, curățirea șanțurilor, a rigolelor, a canalelor și a podețelor; executarea șanțurilor de acostament și a șanțurilor de garda, a rigolelor ( exclusiv pavarea sau perierea), pentru îndepărtarea apelor din zona drumului; decolmatarea sau desfundarea șanțurilor, rigolelor, a șanțurilor de garda, a canalelor de scurgere; eliminarea rupturilor locale, a tasărilor și a crăpaturilor, refacerea rostuiri la șanțurile și rigolele pavate.

întreținerea zidurilor de sprijin: întreținerea bolților cu pilaștri, a ranforturilor și a zidurilor de sprijin sau de căptușire; curățarea coronamentelor și barbacanelor de vegetație, gunoaie, precum și corecții izolate.

întreținerea semnalizării verticale: îndreptarea, întreținerea, spălarea și vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulație, a stâlpilor și a altor mijloace de dirijare a circulației, recondiționarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru și a sectoarelor cu pericole, a portalelor și a consolelor; remontarea acestora.

întreținerea semnalizării orizontale: completarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea carosabila, corecții ale marcajelor;

întreținerea și montarea indicatoarelor de km și hm: vopsirea și scrierea, spălarea sau îndreptarea indicatoarelor de km și hm, montarea acestora;

întreținerea parapetelor direcționale: întreținerea parapetelor metalice, de zidărie sau din beton, prin repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cota, completarea elementelor necesare, revopsire, spălare periodica, protecții anticorosive etc.

întreținerea gardurilor de protecție: întreținerea și repararea gardurilor de protecție, demontare, remontare, completare cu elemente necesare, văruire sau vopsire.

Văruirea plantațiilor și a accesoriilor, văruirea plantațiilor și a accesoriilor (coronamente, garduri, borne, etc.);

Cosirea vegetației ierboase: cosirea vegetației ierboase, tăierea buruienilor, a lăstărișului, a drajonilor și a mărăcinilor, curățarea plantației de ramuri uscate etc.

întreținerea curenta pe timp de iarnă (specifica tuturor categoriilor de drumuri) întreținerea curenta a podurilor, pasajelor, podețelor și a tunelurilor cuprinde :

 • - la podurile din lemn: strângerea butoanelor și baterea penelor, impregnarea cu substanțe antiseptice și ignifuge a elementelor din lemn;

 • - la podurile de zidărie, din beton, din beton armat, din beton precomprimat, pasaje reparații de tencuieli; curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar; curățarea banchetelor și ungerea aparatelor de reazem ; curățarea caii de noroi și gunoaie, desfundarea gurilor de scurgere; completări izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe; reparații la parapete, trotuare, guri de scurgere, hidroizolații, rosturi de dilatație, casiuri, sferturi de con, scări de acces, perforare fâșii cu goluri;

 • - la podurile metalice: întreținerea vopselei prin completări pe suprafețe izolate; îndreptarea elementelor deformate ; curățarea nodurilor, a aparatelor de reazem și a celorlalte accesorii: degajarea gunoaielor din jurul montanților și a diagonalelor, revopsiri ale parapetelor;

 • - întreținerea albiilor din zona podurilor: înlăturarea din albii a depunerilor, drajonilor și a plantațiilor care împiedică scurgerea apelor; curățarea de răgălii a infrastructurilor și a albiilor; spargerea gheții și dirijarea sloiurilor și a flotanților; reparații izolate la pragurile de fund și la apărările de maluri;

 • - întreținerea podețelor: reparații izolate la coronamentele aripilor, camere de liniștire, peree; desfundări și decolmatări de podețe inclusiv în perioada de dezgheț.

 • - întreținerea tunelurilor: reparații izolate ale căii și cămășuielilor; asigurarea scurgerii apelor; întreținerea iluminatului electric, a porților de la intrare.

Lucrări de întreținere periodică sunt acele lucrări care se execută periodic și planificat în scopul compensării parțiale sau totale a uzurii produse structurii rutiere, lucrărilor de artă si de siguranță rutieră.

Lucrări privind întreținerea periodica a drumurilor publice sunt:

 • - Tratamente bituminoase

 • - Straturi bituminoase foarte subțiri

 • - Reciclarea in situ a îmbrăcămintei asfaltice, cu strat de rulare din tratament, straturi bituminoase foarte subțiri sau covoare clasice

 • - Covoare bituminoase

 • - Pietruirea drumurilor din pământ : lucrări de terasamente pentru corectarea traseului în plan, profil longitudinal și profil transversal, inclusiv șanțuri, acostamente, taluzuri, aprovizionarea, așternerea și cilindrarea cu material pietros sau cu alte materiale clasice

 • - Protejarea corpului și a platformei drumului

 • - Amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare

 • - Șanțuri și rigole pavate

 • - Drenuri, șanțuri de garda, canale de evacuare

 • - Corecții locale de albii și torenți, în lungime de până la 200 m

 • - Ziduri de sprijin și de căptușire, cu un volum până la 200 mc

 • - Drumuri de acces și podețe laterale

 • - Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor

 • - întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindrări cu adaus de material pietros până la 600 mc/km

Lucrările de siguranța rutiera cuprind:

 • - Aprovizionări noi cu : indicatoare rutiere, stâlpi, console și portaluri, stâlpișori de dirijare, parapete, indicatoare de km și hm, butoni reflectorizanți, inclusiv plăcuțe reflectorizante pentru stâlpi și parapete.

 • - Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor, stâlpișorilor de dirijare, parapetelor, bufonilor reflectorizanți, plăcuțelor reflectorizante etc.

 • - Executarea marcajelor longitudinale, laterale și transversale.

 • - Amenajarea locurilor de parcare inclusiv procurarea dotărilor (coșuri de gunoi, mese, bănci, jardiniere etc.).

 • - Amenajările intersecțiilor și eliminarea punctelor periculoase, prin lucrări care nu afectează elementele geometrice sau sistemul rutier al drumului (semaforizare, montare de borduri denivelate etc.)

 • - Plantații rutiere

întreținerea periodica a podurilor, pasajelor, podețelor și a tunelurilor:

înlocuirea completa a îmbrăcămintei pe cale și pe trotuare; înlocuirea hidroizolației pe cale și pe trotuare; refacerea trotuarelor în soluția cu tuburi PVC pentru cablări; înlocuirea bordurilor, înlocuirea parapetului mana curenta; montarea parapetului direcțional pe pod, inclusiv pe rampele podurilor; înlocuirea dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de dilatație; înlocuirea aparatelor de reazem degradate; refaceri ale betonului degradat prin torcretare; cămășuieli din beton armat ale infrastructurilor; protecții și apărări de maluri din gabioane; refacerea casiurilor, a pereelor sfert de con, scări de acces; vopsitorie completa la tablierele metalice; continuizare cu placa de suprabetonare , consolidarea elementelor din beton armat și din beton precomprimat, efectuarea de profiluri transversale și longitudinale ale albiei sub poduri etc.

Ca strategie de execuție a lucrărilor de întreținere, acestea pot fi:

 • a) Strategie de tip curativ, care se aplică de regulă în condițiile unui buget restrictiv, când se execută lucrări punctuale, funcție de degradările ce apar, asigurându-se niveluri de serviciu scăzute cu o suprafață de rulare foarte eterogenă, necesitând personal numeros având în vedere volumul mare de lucrări de tip intervenție care au o productivitate și eficiență foarte scăzută;

 • b) Strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarea și adaptarea sistemului rutier sau a elementului lucrării de artă (pod, podeț, pasaj, viaduct, etc.) sau de siguranța rutieră pentru nivelul de agresivitate la care este supus.

Lucrările de reparații a drumurilor publice constau în totalitatea lucrărilor fizice de intervenție care au ca scop compensarea parțială sau totală a uzurii fizice și morale produsă ca urmare a exploatării normale sau a acțiunii agenților de mediu, îmbunătățirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru numărul de benzi de circulație existente, refacerea sau înlocuirea de elemente sau părți de construcții ieșite din uz care afectează rezistența, stabilitatea, siguranța în exploatare și protecția mediului.

Lucrările de reparații curente sunt cele care se executa periodic în scopul compensării parțiale sau totale a capacității portante și uzurii produse drumurilor, podurilor și anexelor acestora, pentru a li se reda condițiile normale de exploatare și de siguranța a circulației rutiere, acestea fiind:

 • - Lucrări accidentale; refaceri după inundații, alunecări de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere pentru aducerea drumurilor și a podurilor la starea tehnica inițială

 • - îmbrăcăminte bituminoasa ușoară

 • - Ranforsări ale sistemelor rutiere (cu lianți bituminoși sau hidraulici)

 • - Benzi suplimentare : banda a lll-aîn rampe, pentru vehicule lente

 • - Eliminarea punctelor periculoase, amenajări de intersecții (care afectează elementele geometrice și sistemul rutier al drumului)

 • - Reparații curente la poduri: definitivări ale podețelor; înlocuirea elementelor degradate la suprastructura; consolidarea infrastructurilor, consolidarea provizorie la poduri în vederea efectuării unor transporturi agabaritice; variante provizorii de circulație; demolări și desființări de poduri

Lucrările de reparații capitale sunt cele care se executa periodic în scopul compensării totale a uzurii fizice și morale sau a ridicării caracteristicilor tehnice ale drumurilor, podurilor și anexelor acestora la nivelul impus de creșterea traficului rutier și în raport cu cerințele categoriei din care face parte drumul ținând seama atât de condițiile prezente cât și cele de perspectivă.

 • - Consolidarea corpului drumului, terasamentelor, versanților, ameliorări de albii, consolidarea zidurilor de sprijin de volum mare, a copertinelor de protecție împotriva avalanșelor

 • - Reabilitări ale sistemelor rutiere, amenajări ale variantelor ocolitoare pe trasee existente

 • - Consolidări și reabilitări de poduri și pasaje: definitivări ale podurilor având lungimea până la 40m inclusiv; consolidarea și reabilitarea podurilor, pasajelor și podețelor; lărgirea și ridicarea clasei de încărcare

DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE A DRUMURILOR

Durata normala de funcționare a drumurilor (inițiala sau dintre doua reparații capitale) se stabilește in funcție de tipul de îmbrăcăminte rutiera si de intensitatea medie zilnica anuala a traficului exprimata in vehicole fizice:

Nr.

Cri.

Tip de îmbrăcăminte

Intensitatea medie zilnica anuala de trafic in vehicole fizice

Sub

750

751-3500

3501-

8000

8001-

16000

Peste 16000

1

Pavaje din piatră cioplită

30

25

20

15

10

2

Beton de ciment

30

20

17

13

10

3

îmbrăcăminți bituminoase modificat cu polimeri sau din mixturi stabilizate cu fibre

-

-

8

7

5

4

îmbrăcăminți bituminoase realizate din betoane asfaltice de criblura; asfalt turnat pe binder de criblură

16

12

7

6

4

5

îmbrăcăminți bituminoase realizate din betoane asfaltice sau mortare asfaltice pe binder de mărgăritar; asfalturi turnate

13

9

6

-

-

6

îmbrăcăminți bituminoase realizate din covoare asfaltice pe împietruiri existente stabilizate cu lianți

8

6

5

-

-

7

îmbrăcăminți asfaltice ușoare

7

5

4

-

8

împietruiri realizate prin stabilizări complexe, procedeul în situ sau în instalații centralizate

3

2

-

-

-

9

Trotuare din imbracaminti asfaltice, dale de beton si beton monolit

20...30

în următorul tabel este prezentată durata normală de funcționare a podurilor și podețelor rutiere, pentru infrastructura și suprastructura, in funcție de tipul podului sau podețului:

Nr. crt.

Tipul podului sau podețului

Durata normala de funcționare in ani

Infrastructura

suprastructura

1

Poduri și podețe din lemn, din care :

 • - din lemn de brad

 • - din lemn de brad cu infrastructura din lemn de stejar

 • - din lemn de stejar

8

16

16

4

4

8

2

Poduri și podețe mixte cu infrastructura din zidărie, din care:

 • - cu suprastructura din lemn de brad

 • - cu suprastructura din lemn de stejar

30-50

30-50

4

9

3

Poduri metalice

30-50

30-50

4

Poduri și podețe din beton, zidărie sau piatră, din care :

 • - cu suprastructura din beton

 • - cu suprastructura din zidărie (bolți)

30-50

30-50

30-50

30-50

5

Poduri cu suprastructuri compuse sau realizate cu soluții deosebite (hobane, etc.)

30-50

30-50

Periodicitatea lucrărilor de intretinere si reparații curente pe drumurile publice se face in conformitate cu AND 554-2002 si a Normativului Departamental pentru lucrările de intretinere si reparații curente de străzi.

NIVELE DE PERFORMANTA

Nivelul de performanta reprezintă totalitatea cerințelor pe care trebuie sa le îndeplinească drumurile publice, corespunzător categoriei de drumuri.

Categorii de drumuri si străzi din punct de vedere funcțional si administrativ

Autostrăzi

Drumuri naționale europene

Drumuri expres

Drumuri naționale principale

Drumuri naționale secundare

Drumuri județene

Drumuri comunale

Drumuri vicinaîe

Străzi de categoria l-a si categoria a I l-a

Străzi de categoria a lll-a

Străzi de categ. a IV-a

Nivel de performanta impus

N1

N1

N1

N2

N2

N3

N3

N4


Cerințele de calitate ale drumurilor publice se refera la:

 • 1. exigente ale suprafetelorde rulare

 • 2. rezistenta, stabilitate si siguranța in exploatare

 • 3. asigurarea evacuării apelor

 • 4. exigenta pe timp de iarna

 • 5. exigenta de vizibilitate

 • 6. exigenta de igiena, dotări si servicii

 • 7. exigenta ecustica

 • 8. exigenta de manevrabilitate

Exigenta suprafeței de rulare.

Acesta se exprima prin următoarele caracteristici: -planeitatea suprafeței de rulare -rugozitatea suprafeței de rulare

-capacitatea portanta a complexului rutier -starea de degradare a imbracamintii rutiere

Nr. Crt.

Caracteristica de evaluare

Nivele de performanta

N1

N2

N3

N4

1

Planeitatea suprafeței de rulare (indicele de planeitate, IRI, m/km)

«2.5

*3.5

*5.5

^.5

2

Rugozitatea suprafeței de rulare

SRT

HS

SRT

HS

SRT

HS

SRT

HS

280

.^).7

270

20.6

280

20.55

280

2). 55

3

Capacitatea portanta a complexului rutier (deflexiune caracteristica 0.01 mm, masurata cu deflectometrul cu sarcina dinamica)

40...45

46...60

61...120

121...150

4

Starea de degradare a imbracamintii rutiere (indicele de degradare IG, ID, %)

IG

ID

IG

ID

IG

ID

IG

ID

295

91...95

5...7.5

<77

7.6...10

<77

10.1...13

Perioada de măsurare a caracteristicilor se stabilește in funcție de condițiile de

măsurare conform instrucțiunilor CD155.

Rezistenta, stabilitate si siguranța in exploatare,se exprima prin:


 • - rezistenta mecanica si stabilitatea se vor asigura prin dimensionarea structurii rutiere cat si prin execuția lucrărilor de întreținere

 • - se vor adopta soluții privind siguranța circulației prin:

 • - amenajarea curbelor in plan si spațiu, amenajarea intersecțiilor

 • - separarea fluxurilor de circulație prin bariere longitudinale

 • - semnalizare verticala si orizontala

 • - distante de vizibilitate corespunzătoare

 • - aplicarea unui sistem informațional ușor de perceput

 • - evitarea derapajelor prin amenajarea curbelor in spațiu

 • - in rampele abrupte se recomanda refugii in contrapanta pentru vehicolele scapate de sub control

- pe rampele prelungite mai mari de 4% se recomanda o banda de circulație pentru vehicolele lente

 • - transportul de mărfuri periculoase se va face respectând O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • - se evita amplasarea de panouri publicitare in apropierea drumurilor de natura sa influențeze negativ percepția conducătorului autu asupra semnalizării rutiere

Asigurarea evacuării apelor se va face prin grija administratorului.

Exigenta pe timp de iarna se va face funcție de nivelul de intervenție si a nivelulului de viabilitate pe timp de iarna conform instrucțiunilor in vigoare si a AND 525. Corelarea acestor nivele cu nivelul de performanta este următorul:

Nr. crt.

Caracteristica de evaluare a exigentelor pe timp de iarna

Nivel de

performanta

N1

N2

N3

N4

1

Nivel de intervenție

1

2

2 si 3

3

2

Nivel de viabilitate pe timp de iarna

I

II

II

III


Exigenta de vizibilitate, trebuie sa asigure confortul optic si sa e imine distorsiunile optice si a posibilităților de confuzie, luând următoarele masuri:

 • - marcajele rutiere trebuie refăcute periodic cu materiale reflectorizante pe carosabil, borduri, lucrări de arta si parapeti

 • - trebiue asigurata vizibilitatea in plan orizontal si in profil longitudinal pe distanta dintre doua vehicule care circula pe aceeași banda din sensuri contrare astfel incat sa poata fi evitata coliziunea

 • - in plan orizontal se degaja spatiile din interiorul curbelor de orice obstacole care reduc vizibilitatea

 • - in cazurile in care vizibilitatea nu poate fi asigurata se prevede o semnalizare conform reglementarilor de reducere a vitezei si de interzicere a depășirilor

 • -  pentru sporirea vizibilității pe noapte se recomanda iluminatul public

Exigenta de igiena, dotări cu spatii de serviciu si parcari, se asigura prin:

 • -  eliberarea drumului de obiecte si resturi ramase in urma accidentelor

 • -  eliberarea prafului de pe acostamente si de langa borduri

 • -  tunderea si fasonarea arborilor pentru asigurarea confortului optic

 • -  asigurea de parcari conf. O.G. nr. 43/1997

Exigente acustice. Pentru tronsoanele cu o intensitate a traficului ridicata se pot utiliza panouri cu rol de absortie fonica.

Exigenta de manevrabilitate, poate fi asigureta jirin supralargirea intersecțiilor pentru  a asigura executarea virajului la stanga si l\dreșf)ta in condiții de siguranța de către autovehiculele articulate.


întocmit’

ing. Ciu^t^ruS.C. INTERPROIECT S.R.L. BACAU

Pr.nr.98 - 2008 - P.A.C.+P.T.H.+D.E.

Supralargire strada Tolstoi pe tronsonul cuprins intre intersecțiile cu strada Bicaz si Bucegi, municipiul Bacau

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării: Supralargire strada Tolstoi pe tronsonul cuprins intre intersecțiile cu strada Bicaz si Bucegi, municipiul Bacau

în mii lei/ mii euro la cursul B.N.R. din 30.03.2009

1 EURO =      4.2392 lei

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.74

0.17

0.14

0.88

0.21

Geo

0.360

0.085

0.068

0.428

0.101

Topo

0.380

0.090

0.072

0.452

0.107

Hidro

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5.000

1.179

0.950

5.950

1.404

3.3

Proiectare si enginerie

8.21

1.94

1.56

9.77

2.30

C.U.

0.483

0.114

0.092

0.575

0.136

DOC. AVIZE

0.966

0.228

0.184

1.150

0.271

P.A.C.

0.966

0.228

0.184

1.150

0.271

P.T.H. + D.D.E.

4.830

1.139

0.918

5.748

1.356

CAIETE SARCINI

0.483

0.114

0.092

0.575

0.136

DOC LICITAȚIE

0.483

0.114

0.092

0.575

0.136

Verificare atestata

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

6.40

1.51

1.22

7.62

1.80

Cheltuieli pentru întocmirea doc. de licitație pentru servicii si execuție

1.400

0.330

0.266

1.666

0.393

Organizarea licitației de servicii si execuție

5.000

1.179

0.950

5.950

1.404

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica

3.000

0.708

0.570

3.570

0.842

Supraveghere tehnica

3.000

0.708

0.570

3.570

0.842

Asistenta proiectant

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 3

23.351

5.508

4.437

27.788

6.555

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

416.97

98.36

79.22

496.20

117.05

DRUMURI

272.430

64.264

51.762

324.191

76.475

APA

144.544

34.097

27.463

172.007

40.575

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

6.47

1.526

1.229

7.697

1.816

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale fara montaj

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

423.441

99.887

80.454

503.895

118.866

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

21.172

4.994

4.023

25.195

5.943

5.1.1.lucrări de construcții

21.172

4.994

4.023

25.195

5.943

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.674

1.338

1.078

6.752

1.593

Taxa I.S.C.

*cf.Lege 10/95     0.7%

3.112

0.734

0.591

3.704

0.874

*cf.Lege 453/2001 0.1%

0.445

0.105

0.084

0.529

0.125

Casa constructorului

2.117

0.499

0.402

2.519

0.594

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

44.679

10.540

8.489

53.168

12.542

TOTAL CAPITOL 5

71.525

16.872

13.590

85.115

20.078

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

518.317

122.268

98.480

I 616.798

145.499

Din care C+M

438.145

103.356

83.248

521.393

122.993


LEGENDA


NOMENCLATURA


SUPRALARG1RE STRADA TOLSTOI


STRADA BICAZ


STRADA BUCEGI


■■■


Verificator [Prof.univ.dr.lng. Vasile Boboc |■nl


S.C. "INTERPROrECT" S.RJL.

J04/657/2002 ROI«90LÎSS Bidta, Vidu BUnitei, W.Î9/A/22, tri/taO23« 10523

I Benefkîar. CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI BACAU


Proiectat


Desenat Sef Proiect


Ing. Maneta Crăciun


Ing. Ioan Eremia


A4;B2;D | Referatcod F03-7.5


SUPRALARGIRE STRADA TOLSTOI PE TRONSONUL CUPRINS INTRE INTERSECȚIILE CU STRĂZILE BICAZ SI ___BUCEGI, MUNICIPIUL BACAU


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


DATA 2008


PROIECT nr. 98/2008FAZA:

Planșa nr.: DOLEGENDA

I ' | SISTEM RUTIER NOU r 4 REPARAȚII TROTUAR

RȚR5 COVOR ASFALTIC


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU            .

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACAU


Anexa nr. 2

la HOT ARAREA

nr. . din ..             2009


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

„Supralargire strada Alexei Tolstoi pe tronsonul cuprins intre intersecțiile cu străzile Bicaz si Bucegi”


Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala lei RON ( cu TVA)

Valoare C+M lei RON ( cu TVA )

1.

.. . ..

Supralargire strada Alexei Tolstoi pe tronsonul cuprins intre intersecțiile cu străzile Bicaz si Bucegi

616.798,00

521.393,00


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


ROTARU ION


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDHLPOROVICI