Hotărârea nr. 435/2009

 Hotărâre nr.435 din 23.12.2009 - privind modificarea profilului de activitate pentru constructia realizata pe terenul concesionat catre S.C. REFLEX S.R.L. din Bacau, situat in Bacau, Str. Razboieni, nr. 8, conform contractului de concesionare nr. 25579/16.08.1999.

* /U'WAW

f( cm/m/         <// '~~ ///?'HfCifah'/țo' ^/yaeât/

HOTĂRÂRE

privind modificarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către S.C. REFLEX S.R.L. din Bacau, situat in Bacau, Str. Razboieni, nr. 8, conform contractului de concesionare nr, 25579/16.08.1999

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere:

  • - Cererea înregistrata sub nr. 50292/12.11.2009 a D-NEI SCARLATESCU GABRIELA-ZAMFIRA - administrator al S.C. REFLEX S.R.L., prin care solicita modificarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat in intravilanul Municipiului Bacau, Str. Razboieni, nr. 8, conform Contractului de concesionare nr. 25579/16.08.1999;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza prevederilor art. 36(9) si art. 45(1) si (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba modificarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către S.C. REFLEX S.R.L. din Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, Str. Razboieni, nr. 8, din activitatea SEDIU FIRMA, in activitatea de COMERȚ.

Art. 2 ~ Taxa de concesionare anuala/m.p., stabilita in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 102 din 17.06.1999, se modifica conform obiectului de activitate stabilit la ART 1, la suma de 57,80 lei RON/m.p./an, la nivelul anului fiscal 2009.

Art. 3 - (1) Se va incheîa act adițional la contractul de concesionare nr. 25579/16.08.1999 cu prevederile art. 1 si 2 din prezenta hotarare.

(2) Celelalte prevederi ale contractului, sunt si raman in vigoare.

Art. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata concesionarului, Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport, Biroului Urbanism si Serviciului Contracte - Evidenta si Incasari Debite din cadrul Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ROTARU m