Hotărârea nr. 434/2009

 Hotărâre nr.434 din 23.12.2009 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a imobilului teren în suprafaţă de 1589 m.p., situat în Bacău B-dul Unirii nr.3, (Lucreţiu Pătrăşcanu nr.3), în vederea retrocedării.

Consiliul Local al Municipiului Bacău:

Având în vedere:

-Prevederile art 10 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

-Dispoziția Primarului Municipiului Bacău nr.3247/13.07.2009, prin care se restituie d-nei Igna Didina din Israel, Natanya, prin procurator Marian Diana Ecaterina, domiciliată în Călărași, str. Flacara bl.A9, sc.l, et.4, ap. 16, suprafața de 1589 mp situat în Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr.65 (în prezent Lucrețiu Pătrășcanu nr.3);

- Sentința Civilă nr.310/2003, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul 4367/2003, definitivă și irevocabilă;

-Cererea nr.49725/09.11.2009 înaintată de d-na Igna Didina din Israel, Natanya, prin procurator Marian Diana Ecaterina, domiciliată în Călărași, str. Flacara bl.A9, sc. 1, et.4, ap. 16

-Referatul nr. 153550/10.12.2009 înaintat de Direcția Patrimoniu;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza prevederilor art. 36 alin.2 lit. „c” și art. 45(3)(5) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău al imobilului - teren în suprafață de 1589 mp, situat în Bacău, B-dul Unirii nr.3, (Lucrețiu Pătrășcanu nr.3-conform adeverinței poștale) identificat conform planului de situație anexat, în vederea retrocedării în baza Dispoziției Primarului Municipiului Bacău nr.3247/2009, către doamna Igna Didina din Israel, Natanya, prin procurator Marian Diana Ecaterina, domiciliată în Călărași, str. Flacarabl.A9, sc.l, et.4, ap. 16.

(2) - Terenul se identifică conform Planului de situație - Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă actualizarea documentației cadastrale cu nr. 15029 în sensul dezlipirii suprafeței de 1589 mp și înscrierea mențiunilor în cartea funciară.

Art.3. - Direcția Patrimoniu va efectua operațiunile prevăzute de lege, în inventarul domeniului public și privat al municipiului Bacău.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicata Direcției Juridice și Administrație Locală, Direcției Patrimoniu și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

PREȘEDiNl'fcBEȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ,

,■'« ROTARUlON, rx           SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

< '                     NICOLAE-OVIDIU POPQVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIE


ANEXA           I

LAHOTARAREANR.4^ din 23.12.20091            Amplasament: Mun. Bacau, Bulevardul Unirii

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU Scara itsoo


.W2W


Teren Consiliul Local Bacau 1

:udastrul provizoriu 1502$ .....V../            v


nr. e<

liber de construcții


Teren Consiliul Local Bacau


' ff>2.12 -.1 p 62.08 i l î u


^61.79


smxPREȘEDINTE de

P0ȚARU


ȘEDINȚA ION


163.31


Hcoama ~ 7 m


163.21


d62.9^ J4"’,

162.93 '


10O-IOJ-IO2-5--1O3-IO4-/O5-106-1O7-3-IOO -=1589 mp.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE -OVIDIU POPOVICI