Hotărârea nr. 433/2009

 Hotărâre nr.433 din 23.12.2009 - privind aprobarea transmiterii de către Guvernul României a bunurilor - imobile situate în municipiul Bacău, strada Milcov nr.46, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii de către Guvernul României a bunurilor- imobile situate in municipiul Bacău str. Milcov nr.46, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

Prevederile art.9(l), artl2(I)(2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

  • -  Prevederile HG. nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptârii/aprobării;

  • -  Prevederile art. 47 și art, 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

  • -  Adresa nr.363248/04.12.2009 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, înregistrată la Primăria Bacău sub nr. 52256/08.12.2009;

Referatul nr. 153359/15.12.2009 al Direcției de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „cM si ale art.45 (3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1. - (1) Se aprobă transmiterea de către Guvernul României a bunurilor- imobile situate în municipiul Bacău str. Milcov nr.46, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 1 și având datele de identificare prevăzute în Anexa nr.2.

(2) Anexele nr. 1 și nr. 2 sunt părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2. - La publicarea Hotărârii Guvernului în Monitorul Oficial, părțile vor proceda în termen de 30 de zile la predarea-primirea bunurilor - imobile, pe bază de protocol și se va înregistra în inventarul domeniului public al municipiului Bacău.

Art.3. Hotărârea se comunică Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene’* al Județului Bacău și Instituției Prefectului Județului Bacău, în vederea inițierii Proiectului de Hotărâre al

Guvernului României.

A**'"X

NȚE3>J>ȘEDINȚĂ

& wăffiîm *


PRț

I *1


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

R0MÂNIA -                PLAN DE SITUAȚIE        akicva K, ,

JUDEȚULBACAU                    (intravilan)             ANEXA Nr.l

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU SCARA 1:500 LA HOTARAREA NR>53 DIN 23.12.2009ACHILOV LOGH1N


SERVICIUL RESTITUIRE A PROPRIETĂȚII,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

românia

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BAC AU

ANEXA nr.2 la H.C.L. Bacău

nr.*®/23.12.2009


DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care vor fi trecute din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău


Nr.

Crt.

Denumirea și adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Teren

Bacău, str. Milcov nr.46

Statul român

Municipiul Bacău

Suprafață = 1466mp valoare de inventar 21.130,92 lei, (14,4141ei/mp)

2.

Baracă depozit,

Bacău, str.Milcov nr.46

Statul român

Municipiul Bacău

Suprafață construită_362inp Valoare inventar=92.0291ei

Anul construcției 1982

3.

Baracă depozit,

Bacău, str.Milcov nr.46

Statul român

Municipiul Bacău

Suprafață construită=306mp Valoare inventar=84.7221ei

Anul construcției- 1982

4.

Adăpost vaci,

Bacău, str.Milcov

nr.46

Statul român

Municipiul

Bacău

Suprafață construită=l20mp Valoare invcntar-34.046,99lci

Anul construcției" 1984

5.

Padoc porci,

Bacău, str.Milcov

nr.46

Statul român

Municipiul Bacău

Suprafață construită=125mp Valoare

inventar-31,397,481ei

Anul construcției= 1984

6.

Seră solar,

Bacău, str.Milcov

nr.46

Statul român

Municipiul

Bacău

Suprafață construită"! 57mp

Valoare

inventarul 8.123,401ei

Anul construcției= 1983

7

Platouri betonate.

Bacău, str.Milcov

nr.46

Statui român

Municipiul Bacău

Suprafață ~ 1712mp

Valoare

inventar= 19.482,56lei     1

Anul construcției - 1982

8.

Gard prefabricate,

Bacău, str.Milcov

nr.46

Statul român

Municipiul Bacău

Lungime=3 11 m.l.         j

Valoare                   :

inventar=2.360,49lei

Anul construcției= 1982

9.

Gard zidărie și metal,

Bacău, str.Milcov nr.46

Statul român

Municipiul

Bacău

Lungime=9m.L

Valoare inventar=47,791ei

Anul construcției= 1982

10.

Rețea electrică subterană,

Bacău, str.Milcov

nr.46

Statul român

Municipiul

Bacău

Lungime=121m.l.

Valoare inventar=181,50lei

Anul construcției- 1982

11.

Rețea apă subterană,

Bacău, str.Milcov

nr.46

Statul român

Municipiul

Bacău

Lungimc--50m.l.

Anul construcției= 1982

Total teren - 1466mp

Total suprafață construită=1070mp

Total valoare = 303.522,831ei


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI