Hotărârea nr. 432/2009

 Hotărâre nr.432 din 23.12.2009 - privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, a unui bun imobil – teren arabil- în suprafaţă de 4.097 m.p. care face parte din domeniul public al municipiului Bacău, situat în strada Triumfului nr.18B, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfinţii Voievozi” ªerbăneşti din municipiul Bacău, cu sediul în calea Romanului nr.37.

privind transmiterea fără plată și cu titlu gratuit în baza Legii nr. 239/ 2007. a unui bun imobil - teren arabil - în suprafață de 4.097 mp care face parte din domeniul public al municipiului Bacău, situat în str. Triumfului nr. 18 B, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Șerbănești, din municipiul Bacău, cu sediul în Calea Romanului nr. 37

Consiliu] Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 1 (1), art. 2 (1), art. 3 (2) din Legea nr. 239/ 12.07.2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

  • - Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

  • - Referatul nr. 153348/ 10.12.2009, al Direcției de Patrimoniu;

  • - Adresa nr. 32/ 04.12.2009, a Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Șerbănești Bacău;

  • - Adresa nr. 35903/ 2008, actualizată a Serviciului Cadastru;

  • - Hotărârea nr. 263/ 31.07.2008, modificată prin hotărârea nr. 359/ 29.10.2009, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, legalizată la Notarul Public;

  • - Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, respectiv a terenului în suprafață de 4.097 mp;

  • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a" din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c”, ale alin. (9) și ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a terenului arabil în suprafață de 4.097 mp situat în Bacău str. Triumfului nr. 18 B, deținut în folosință gratuită de către Parohia Ortodoxă „Sfinții Voievozi” Șerbănești Bacău, prin hotărârea nr. 263/ 31.07.2008, modificată prin hotărârea nr. 359/ 29.10.2009, în scopul transmiterii acestui bun imobil, tară plată în proprietatea acestei unități de cult.

Art. 2. (1) Se aprobă transmiterea fără plată și cu titlu gratuit, în baza Legii nr. 239/ 2007 în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Șerbănești, cu sediul în Calea Romanului nr. 37 Bacău, a terenului arabil în suprafață de 4.097 mp situat în str. Triumfului nr. 18 B din Bacău.

(2) Terenul arabil care face obiectul art. 2 (1) din prezenta hotărâre, a fost dat unității de cult, în folosință gratuită, prin hotărârea nr. 263/ 31.07.2008, modificată prin hotărârea nr. 359/ 29.10.2009, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în scopul constituirii unei case praznicale, a unei capele de cimitir și extinderea cimitirului.

(3) Datele de identificare ale terenului arabil care se propune să fie transferat, sunt prezentate în Anexa nr. 1 și a Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, Anexa nr. 1 A, parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art. 3. (1) In conformitate cu art. 4 din Legea nr. 239/ 2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri și imobile aflate în folosința unităților de cult, imobile dobândite în condițiile prezentei legi, nu pot fi înstrăinate și nu le poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

(2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) art. 3, atrage nulitatea absolută a actului de transmitere a proprietății și repunerea în situația anterioară.

Art. 4, în baza art. 1 și art. 2, din prezenta hotărâre, Direcția Patrimoniu va trece din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău, terenul arabil în suprafață de 4.097 mp pe baza actului încheiat la Notarul Public va fi scos din inventarul Primăriei.

Art 5(1) Se împuternicește d-na Maria Jinga, Director la Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, să încheie și să semneze la Notarul Public “Actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate”.

(2) Cheltuielile ocazionate cu încheierea actului la Notarul Public, vor fi suportate de către unitatea de cult.

Art 6, Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Urbanism, Serviciul Cadastru, Parohia Ortodoxă “Sfinții Voievozi” Șerbănești din Bacău și Direcția Juridică și Administrație Locală.

PREȘED


EDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Nr. 432

Din 23.12.200

O.P., I.Gh./R.T./Ex.l/Ds. I-A-4ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA Nr.l

LA HOTARAREA NRĂ3£ DIN 23.12.2009


DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului transferat, cu titlu gratuit, din proprietatea municipiului Bacău în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” Șerbănești- Bacău

Denumirea bunului transferat

Adresa bunului transferat

Persoana juridică de la care se preia bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

Caracteristicile bunului

Teren

Municipiul Bacău, str.Triuinfului nr,18B,     jud.

Bacău

Municipiul

Bacău,        str.

Mărășești    nr.6,

jud. Bacău

Parohia Ortodoxă „Sfinții Voievozi” Șerbănești- Bacău, Calea   Romanului

nr.37, jud. Bacău

Suprafața totală teren

-4,097mp


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRJETA TE (intravilan)

sc. 1:1000


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA Nr.14

LA HOTARAREA NR.432 DIN 23.12.2009

\Nr. Cod. 752 7 (arabi!)


S-4097.00mp (arabil)


\ Locuința


PREȘEDINTE DE ROTARU


Locuința

Nr.Cadjj

.. ( i' (curte) \

. Locuința ' \

,A Locuința


12


1 (curte)


Locuința^':'

..'Locuința


12056


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA