Hotărârea nr. 430/2009

 Hotărâre nr.430 din 23.12.2009 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău.

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 199/2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

  • - Prevederile art.4 și art.5 (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” și art. 122 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata și ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile Anexei nr. 2 și nr.3 din H.C.L. nr. 199/2003, Anexei nr.3 și nr.4 din H.C.L. nr.43/2004, și ale anexei nr.2 din H.C.L. nr.90/2004 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Dispoziția nr.52470/21.12.2008, a Primarului Municipiului Bacău, privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Bacău pe anul 2008;

  • - Referatul nr.153343/04.12.2009 al Direcției de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • - Anexa nr. 1 privind bunurile care vor completa inventarul domeniului privat al municipiului Bacău, care constituie, anexă la prezenta hotărâre;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău ;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” si ale art.45 (3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1. - Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, prin completarea acestuia cu inventarul bunurilor întocmit la sfârșitul anului 2008, conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Hotărârea se comunică Direcției de Patrimoniu, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

PREȘEDWr<lJ#$to

Nr. 430

O.P..C.F1./R.T./EX. VDs.           *

TA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU/POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA NR.l

LA HOTĂRÂREA nr.

Lista cuprinzând bunurile care vor completa inventarul domeniului privat însușit prin HCL nr. 199/30.06.2003

CLĂDIRI Șl TERENURI

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

405

1.6.1.

Bloc de locuințe

Str. Narciselor nr.2 BIS, P+8, Sconstruită=341,96mp

Carte funciară nr.39227 Nr.cadastral 6518

2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 12460/2008

406

0

Teren aferent bloc locuințe

Str.Narciselor nr.2 BIS,

S=673,35mp

2007

Domeniul privat al municipiului Bacău Carte funciară nr.39227 Nr.cadastral 6518

407

0

Teren Fundația “Mitropolit

Veniamin Costachi”

S=751mp, Aleea Ghioceilor

f.n.

2008

Domeniul privat al municipiului

Bacău

HCL 56/2008

408

1.6.2.

Magazie

S=18,26mp, construcție individuală din beton armat, str. Lalelelor nr.9

2008

Domeniul privat al municipiului Bacău HCLnr.296/2008

409

0

Teren aferent magazie

S=18,26mp, str.Lalelelor nr.9

2008

Domeniul privat al municipiului Bacău HCLnr.296/2008

410

0

Teren Parohia “Intrarea Domnului în Ierusalim”

S=850,13mp, str. Milcov nr.49

2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 276/2005

HCL 335/2006

PARCĂRI

Nn Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

411

1.3.7.2,

Parcare auto str. 9 Mai

S=310 mp, asfalt, (lângă

Liceul Sportiv)

2002

1660

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 145/2004

412

1.3.7.3.

Parcare auto str.Dumbrava Roșie

S=492 mp, beton, (lângă Trezorerie)

2001

117

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 145/2004

413

1.3.7.2.

Parcare auto str. Spiru Haret

S=195 mp, asfalt, ( în fața

Universității)

2001

124

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 145/2004

414

1.3.7.3.

Parcare auto str. Ștefan cel Mare

S=1650 mp, beton, (lângă SPAS)

2002

1513

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 145/2004

Nr. Cri.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

415

1.6.5.

P.T. 37

Str.Victor Babeș, S=289 mp,    conform    HC L

nr.349/28.09.2007

2007

116.500€

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr.349/2007

416

1.6.5.

P.T. 23

Str. Teiului - incinta SC. Soma SA., S=78 mp, conform    HCL     nr.

349/28.09.2007

2007

29.300€

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr.349/2007

417

1.6.5.

C.T. Cuza Vodă

Str. Cuza Vodă, S=69,l mp; 6 mp- exclusiv; 22,14 mp - în indiviziune, conf. HCL nr. 349/28.09.2007

2007

28.600€

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr.349/2007

418

1.6.5.

C.T. Piața Centrală

9 Mai 25, S--275 mp, conf.HCL nr.161/2008

1983

131.0406

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr.161/2008

LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

419

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

str.22 Decembrie nr.l, sc.A, ap.19,2 camere, Su=37,79mp

2000

1188,68

Domeniul privat al municipiului Bacău

420

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

str.22 Decembrie nr.38, sc.A, ap.5 -3 camere, Su—67,48mp

2000

6203,72

Domeniul privat al municipiului Bacău

421

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

str. Alecu Russo nr.33, sc.A, ap. 51,2cam, Su=42,76mp

2000

1958,14

Domeniul privat al municipiului Bacău

422

1.6.1.

Sediu Asociație

str. Alecu Russo nr.33, sc.A,ap.3, Su=32,37mp

2000

1482,34

Domeniul privat al municipiului Bacău

423

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

str. Alecu Russo nr.35, sc.A, ap. 18,2cam. Su=41,3 9mp

2000

1771,02

Domeniul privat al municipiului Bacău

424

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea         Electricienilor

nr.l,sc.A,ap.14 - 3 camere, Su=55,9mp

2000

2798,4

Domeniul privat al municipiului Bacău

425

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea         Electricienilor

nr.l,sc.A,ap.2O - 2 camere, Su=43,lmp

2000

2157,62

Domeniul privat al municipiului Bacău

426

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea         Electricienilor

nr.3,sc.B,ap.l8 - 2 camere, Su=43,45mp

2000

2211,92

Domeniul privat al municipiului Bacău

427

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea Electricienilor nr.7, sc. A, ap. 1  - 2 camere,

Su=43,lmp

2000

2231

Domeniul privat al municipiului Bacău

428

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea Metalurgiei nr.4, sc.A, ap. 17    -    3    camere,

Su=62,08mp

2000

2408,97

Domeniul privat al municipiului Bacău

429

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea Metalurgiei nr.10, sc.A, ap.9 - 3 camere, Su=64,lmp

2000

1641,19

Domeniul privat al municipiului Bacău

430

1.6.1.

Sediu Asociație

Aleea Metalurgiei nr.14, sc.A, ap.l -  1 cameră,

Su=34mp

2000

1005,28

Domeniul privat al municipiului Bacău

431

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea Parcului nr.l, sc.A, ap.7 - 1 cameră, Su=25,2mp

2000

663,8

Domeniul privat al municipiului Bacău

432

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aprodu Purice nr.7, sc.A, ap .4 - 2 camere, Su=54,13mp

2000

3121,61

Domeniul privat al municipiului Bacău

433

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aprodu Purice nr.l2, sc.A, ap. 14 - 1 cameră, Su=24,55mp

2000

2026,92

Domeniul privat al municipiului Bacău

434

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aprodu Purice nr.l7, sc.B, ap. 8  —  2 camere,

Su=50,53mp

2000

3942,1

Domeniul privat al municipiului Bacău

435

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Aviatorilor nr.10, sc.A -

1 cameră,

Su=8,77mp

2000

304,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

436

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Aviatorilor nr.10, sc.A -

1 cameră,

Su=8,77mp

2000

304,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

437

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Aviatorilor nr.10, sc.A -

1 cameră,

Su-8,77mp

2000

304,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

438

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.10, sc.A, ap.23, lcameră,

2000

208,54

Domeniul privat al municipiului

Su=6mp

Bacău

439

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilomr. 10,sc. A,ap. 36,1 cameră,

Su=25,3mp

2000

879,35

Domeniul privat al municipiului Bacău

440

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.10, sc.A, ap.51,1 cameră,

Su=10,95mp

2000

380,59

Domeniul privat al municipiului Bacău

441

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.10, sc.A, ap.52, lcameră,

Su=32,7mp

2000

1136,55

Domeniul privat al municipiului Bacău

442

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Aviatorilor nr.ll, sc.A, ap.6, lcameră,

Su=8,77mp

2000

289,75

Domeniul privat al municipiului Bacău

443

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.10, sc.A, ap.79, lcameră,

Su=8,45mp

2000

293,7

Domeniul privat al municipiului Bacău

444

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.ll, sc.A, ap.34+51-2 camere, Su=44,06mp

2000

1455,68

Domeniul privat al municipiului Bacău

445

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.ll, sc.A, ap.38,lcameră,

Su=22,5mp

2000

743,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

446

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.ll, sc.A, ap .40, lcameră,

Su~16,l lmp

2000

532,25

Domeniul privat al municipiului Bacău

447

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.ll, sc.A, ap.61, lcameră,

Su=16,l lmp

2000

532,25

Domeniul privat al municipiului Bacău

448

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.ll, sc.A, ap.68, lcameră,

Su=22,2mp

2000

733,46

Domeniul privat al municipiului Bacău

449

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Aviatorilor nr.34, sc.C, ap. 12, 2camere, Su~47,51mp

2000

1251,88

Domeniul privat al municipiului Bacău

450

1.6.1.

Sediu Asociație

Str.Alexandru cel Bun nr.3,

2000

5320,24

Domeniul privat

2 camere, Su=73,4mp

al municipiului Bacău

451

1.6.1.

Sediu Asociație

B-dul Republicii nr.l, sc.D, ap.l, 1 cameră,

Su=22mp

2000

130,16

Domeniul privat al municipiului Bacău

452

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.29, sc.B, ap. 12, 2 camere,

Su=41,74mp

2000

1382,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

453

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.46, sc.A, ap. 15, 3 camere,

Su=48,73mp

2000

1745

Domeniul privat al municipiului Bacău

454

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.58, sc.B, ap.6, 3 camere,

Su=51,lmp

2000

938,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

455

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.58, sc.B, ap. 19, 2 camere,

Su=42,22mp

2000

775,76

Domeniul privat al municipiului Bacău

456

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.60, sc.A ap.20, 2 camere,

Su=42,58mp

2000

1585,59

Domeniul privat al municipiului Bacău

457

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.62, sc.C ap.l, 2 camere,

Su=39,22mp

2000

1638,58

Domeniul privat al municipiului Bacău

458

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.70, sc.A ap.2, 3 camere,

Su=65,5mp

2000

2283,61

Domeniul privat al municipiului Bacău

459

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.72, sc.B ap.7, 3 camere,

Su=69,43mp

2000

3228,23

Domeniul privat al municipiului Bacău

460

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Banatului nr.4B, sc.C, ap.5, 2camere,

Su=42,08mp

2000

1184,4

Domeniul privat al municipiului Bacău

461

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Banatului nr.4B, sc.D, ap. 10, 3camere,

Su=81,61mp

2000

3754,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

462

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.13, sc.A, ap.15, 4camere,

Su=78,95mp

2000

3105,92

Domeniul privat al municipiului Bacău

463

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Bicaz nr.21, lcameră,

Su=23,4mp

2000

754,3

Domeniul privat al municipiului Bacău

464

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.23, sc.A, ap.20,

2camere,

Su=43,45mp

2000

1090,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

465

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.23, sc.C, ap.9,

2camere,

Su=43,45mp

2000

1090,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

466

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.23, sc.D, ap. 14,

3 camere,

Su=56,4mp

2000

1415,35

Domeniul privat al municipiului Bacău

467

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.130, sc.A, ap. 17, 2camere,

Su=43,45mp

2000

1528,76

Domeniul privat al municipiului Bacău

468

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr. 132, sc.A, ap.13, 2camere,

Su=43,45mp

2000

1737,02

Domeniul privat al municipiului Bacău

469

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.132, sc.A, ap.20, 2camere,

Su=43,45mp

2000

1737,02

Domeniul privat al municipiului Bacău

470

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.144, sc.A, ap.4,

2camere,

Su=49,7mp

2000

2214,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

471

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.146, sc.A, ap.2,

3camere,

Su=61,55mp

2000

2987,76

Domeniul privat al municipiului Bacău

472

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nrl54, sc.E, ap.17, 2camere,

Su=43,45mp

2000

2021,83

Domeniul privat al municipiului Bacău

473

i.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr. 164, sc.B, ap.15, 2camere,

2000

2140,14

Domeniul privat al municipiului

Su=43,45mp

Bacău

474

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.164, sc.B, ap. 18,2camere, Su=43,45mp

2000

2140,14

Domeniul privat al municipiului Bacău

475

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.164, sc.D, ap.2,

2camere,

Su=43,45mp

2000

2140,14

Domeniul privat al municipiului Bacău

476

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.166, sc.B, ap.2,

2camere,

Su=43,45mp

2000

2254,09

Domeniul privat al municipiului Bacău

477

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucegi nr.119, sc.C, ap.3, 3camere,

Su=74.47mp

2000.

6747,7

Domeniul privat al municipiului Bacău

478

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucegi nr., 123 sc.B, ap.20, 2camere,

Su=38,89mp

2000

1260,47

Domeniul privat al municipiului Bacău

479

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucegi nr.123, sc.C, ap.2, 3camere,

Su=74,95mp

2000

6494,11

Domeniul privat al municipiului Bacău

480

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucegi nr.131, sc.A, ap. 17, 2camere,

Su=43,lmp

2000

1210,66

Domeniul privat al municipiului Bacău

481

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucegi nr.135, sc.A, ap.43, 2camere,

Su=55,6mp

2000

1685,79

Domeniul privat al municipiului Bacău

482

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucium nr.8,sc.B, ap.6,

3 camere,

Su=57,2mp

2000

3238,73

Domeniul privat al municipiului Bacău

483

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucium nr8, sc.B, ap. 15, 2camere,

Su=46,22mp

2000

2617,03

Domeniul privat al municipiului Bacău

484

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucovinei nr.6, sc.A, ap.18, 2camere,

Su=51,15mp

2000

3107,63

Domeniul privat al municipiului Bacău

485

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de

Str. C-lea Mărășești nr.4,

2000

1092,51

Domeniul privat

stat

sc.C, ap.3, 2camere,

Su=44,9mp

al municipiului Bacău

486

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. C-lea Mărășești nr.122, sc.C, ap.31, 2camere, Su=38,49mp

2000

2609,45

Domeniul privat al municipiului Bacău

487

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. C-lea Mărășești nr.159, sc.A, ap.6, 2camere, Su=53,6mp

2000

1071,17

Domeniul privat al municipiului Bacău

488

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. C-lea Mărășești nr.171, scA, ap.4,1 cameră, Su=34,45mp

2000

1066,65

Domeniul privat al municipiului Bacău

489

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. C-lea Mărășești nr.187, scA, ap.3,lcameră, Su=35mp

2000

1091,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

490

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Călugăreni nr.3, sc.C, ap 12,1 cameră,

Su=24,8mp

2000

1292,47

Domeniul privat al municipiului Bacău

491

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Călugăreni nr.9, sc.C, ap.5, 3camere,

Su-69,51mp

2000

5789,14

Domeniul privat al municipiului Bacău

492

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Călugăreni nr.20, sc.C, ap. 12, 2camere,

Su=50,31m

2000

2042,81

Domeniul privat al municipiului Bacău

493

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Carpați nr.2, scA, ap 19, 2camere,

Su=43,5mp

2000

1292,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

494

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Carpați nr.13, scA, ap.3,

2camere,

Su=43,5mp

2000

2105,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

495

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Carpați nr.14, sc.B, ap.18, 2camere,

Su=42,79mp

2000

760,49

Domeniul privat al municipiului Bacău

496

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Castanilor nr.5, sc.A, ap. 19, 2camere,

Su=48,32mp

2000

1570,51

Domeniul privat al municipiului Bacău

497

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Castanilor nr.7, scF, ap. 16,2camere,

Su=29,18 mp

2000

691,76

Domeniul privat al municipiului Bacău

498

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Chimiei nr. 1, sc.C, ap. 19, 3camere,

Su=69,23mp

2000

892,07

Domeniul privat al municipiului Bacău

499

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Chimiei nr.4, scB, ap.2,

3 camere,

Su=62mp

2000

2324,67

Domeniul privat al municipiului Bacău

500

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Constructorului nr.2, scB, ap.20, 2camere, Su=43,45mp

2000

1942,83

Domeniul privat al municipiului Bacău

501

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Constructorului nr.7, scA, ap!5,3camere, Su=64,lmp

2000

3067,41

Domeniul privat al municipiului Bacău

502

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Cornișa nr. 10, sc A, ap.22,2camere,

Su=51,77mp

2000

1341,84

Domeniul privat al municipiului Bacău

503

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Cornișa nr.10, scB, ap.44, 3camere,

Su=77,78mp

2000

2015,99

Domeniul privat al municipiului Bacău

504

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Cornișa nr.36, scA, ap20, 2camere,

Su=47,66mp

2000

1370,23

Domeniul privat al municipiului Bacău

505

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Cornișa nr.36, scC, apl7, 2camere,

Su-47,66mp

2000

1370,23

Domeniul privat al municipiului Bacău

506

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str .Cornișa nr.24, sc.A, ap.38, 2camere,

Su=59,64mp

2000

1939,45

Domeniul privat al municipiului Bacău

507

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Coatache Negri nr.5, scB, ap. 18, 2camere, Su=39,2mp

2000

1276,36

Domeniul privat al municipiului Bacău

508

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Costache Negri nr.10, scB, ap. 12, 2camere,

2000

1093,68

Domeniul privat al municipiului

GA

Su~38,37mp

Bacău

509

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Cuza Vodă nr.8, sc.B, ap.2, 2camere,

Su=44,25mp

2000

1032,99

Domeniul privat al municipiului Bacău

510

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Erou Gh. Rusu nr.4, sc.H, ap. 12, 2camere, Su=44,01mp

2000

973,09

Domeniul privat al municipiului Bacău

511

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Garofiței nr. 1, sc.D, ap.7, 3camere,

Su~73,5mp

2000

3462,86

Domeniul privat al municipiului Bacău

512

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Garofiței nr.7, sc.A, ap.7, 3camere,

Su~64,75mp

2000

3470,62

Domeniul privat al municipiului Bacău

513

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. George Apostu nr.ll, sc.A, ap.l, 2camere, Su=39,41mp

2000

868,73

Domeniul privat al municipiului Bacău

514

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Grigore Tăbăcaru nr.3, sc.B, ap.l3,lcameră, Su=29,58mp

2000

720,8

Domeniul privat al municipiului Bacău

515

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. H.Berescu nr.4, sc.A, ap. 17, 2camere,

Su=51,lmp

2000

4229,8

Domeniul privat al municipiului Bacău

516

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Ion Luca nr.19, sc.C, ap.4, 2camere,

Su=42,8mp

2000

2014,19

Domeniul privat al municipiului Bacău

517

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Ion Luca nr.56, sc.B, ap. 17, 2camere,

Su=43,5mp

2000

2250,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

518

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Iosif Cocea nr.3, sc.A, ap. 1,1 cameră,

Su=34mp

2000

2601,01

Domeniul privat al municipiului Bacău

519

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Iosif Cocea nr.16, sc.B, ap.19, 2camere,

Su=42,44mp

2000

8830,53

Domeniul privat al municipiului Bacău

520

1.6.1,

Locuință din fondul locativ de

Str. Iosif Cocea nr.6, sc.A,

2000

4453,6

Domeniul privat

stat

ap2, 3camere, Su=66,71mp

al municipiului Bacău

521

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Lalelelor nr.3, sc.C, ap. 17, 2camere,

Su=31,76mp

2000

960,97

Domeniul privat al municipiului Bacău

522

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Lalelelor nr.5, sc.B, ap.7,

3 camere,

Su=40,59mp

2000

1101,06

Domeniul privat al municipiului Bacău

523

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Lalelelor nr.6, sc.A, ap.9, 2camere,

Su=31,76mp

2000

856,41

Domeniul privat al municipiului Bacău

524

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Lalelelor nr.6, sc.C, ap.4,

2camere,

Su=29,5mp

2000

795,47

Domeniul privat al municipiului Bacău

525

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Lalelelor nr.8, sc.D, ap.3, 2camere,

Su=31,76mp

2000

962,92

Domeniul privat al municipiului Bacău

526

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Letea nr.13, sc.C, ap.25,

3 camere,

Su=63,98mp

2000

2359,55

Domeniul privat al municipiului Bacău

527

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Letea nr.14, sc.B, ap.l,

2camere,

Su=40,97mp

2000

1141,91

Domeniul privat al municipiului Bacău

528

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Letea nr.6, sc.A, ap.20,

2camere,

Su=39,62mp

2000

800,48

Domeniul privat al municipiului Bacău

529

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Livezilor nr.2, sc.A, ap.8, 3camere,

Su=68,67mp

2000

5718,24

Domeniul privat al municipiului Bacău

530

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Logofăt Tăutu nr.4, sc.A, ap.9, 3camere,

Su=48,35mp

2000

1598,75

Domeniul privat al municipiului Bacău

531

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Logofăt Tăutu nr.8, sc.D, ap.7, 2camere,

Su=45,4mp

2000

878,85

Domeniul privat al municipiului Bacău

532

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Martir Horia nr.4, sc.D, ap.63, 2camere,

Su=37,6mp

2000

1580,61

Domeniul privat al municipiului Bacău

533

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Martir Horia nr.13, sc.B, ap.7,3camere,

Su=66,61mp

2000

6105,43

Domeniul privat al municipiului Bacău

534

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Martir Horia nr.16, sc.A, ap.l,2camere,

Su=51,77mp

2000

6105,11

Domeniul privat al municipiului Bacău

535

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mihai Viteazu nr.12, sc.E, ap. 12, 2camere, Su=42,76mp

2000

1018,91

Domeniul privat al municipiului Bacău

536

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.12, sc.B, ap.3,

4camere,

Su=81,14mp

2000

4794,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

537

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.18, sc.B, ap.13, 4camere,

Su=75,97mp

2000

3356,09

Domeniul privat al municipiului Bacău

538

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Milcov nr.63, sc.A, ap.l,

1 camere,

Su-33,lmp

2000

1424,85

Domeniul privat al municipiului Bacău

539

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.65, sc.A, ap.4,

3 camere,

Su=62,92mp

2000

2361,21

Domeniul privat al municipiului Bacău

540

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.71, sc.C, ap. 13, 2camere,

Su=41mp

2000

1984,57

Domeniul privat al municipiului Bacău

541

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.71, sc.C, ap. 18, 2camere,

Su=38,6mp

2000

1868,4

Domeniul privat al municipiului Bacău

542

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.75, sc.C, ap.7,

2camere,

Su=43,27mp

2000

1779,42

Domeniul privat al municipiului Bacău

543

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Milcov nr.83, sc.B, ap.3,

1 cameră,

2000

2901,99

Domeniul privat al municipiului

Su=33,27mp

Bacău

544

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.110, sc.D, ap.6, 2camere,

Su=31,53mp

2000

974,4

Domeniul privat al municipiului Bacău

545

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.110, sc.E, ap. 14, 2camere,

Su=31,53mp

2000

974,4

Domeniul privat al municipiului Bacău

546

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr. 110, sc.E, ap. 17, 2camere,

Su=30,46mp

2000

941,33

Domeniul privat al municipiului Bacău

547

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.114, sc.B, ap. 12, 2camere,

Su=33,55mp

2000

1583,9

Domeniul privat al municipiului Bacău

548

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr. 116, sc.D,

ap.19, 3camere,

Su=39,49mp

2000

1098,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

549

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.128, sc.C, ap. 11, 3camere,

Su=44,61mp

2000

942,71

Domeniul privat al municipiului Bacău

550

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.128, sc.C, ap. 17, 3camere,

Su=44,63mp

2000

943,13

Domeniul privat al municipiului Bacău

551

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.128, sc.C, ap.25, 2camere,

Su=32,9mp

2000

695,25

Domeniul privat al municipiului Bacău

552

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr. 132, sc.B, ap.9, 2camere,

Su=66,76mp

2000

1160,83

Domeniul privat al municipiului Bacău

553

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.136, sc.B, ap. 13, 3camere,

Su=40,3mp

2000

1123,09

Domeniul privat al municipiului Bacău

554

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr. 146, sc.A, ap. 16, 2camere,

Su=39,12mp

2000

1145,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

555

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de

Str. Milcov nr.146, sc.E,

2000

1145,6

Domeniul privat

stat

ap.l, 2camere,

Su=39,12mp

al municipiului Bacău

556

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.l, sc.B, ap. 14, 2camere,

Su=56,84mp

2000

2838,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

557

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.l 9, sc.A, ap.3, 3camere,

Su=65,21mp

2000

1123,27

Domeniul privat al municipiului Bacău

558

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.21, sc.C, ap. 16, 3camere,

Su=72,37mp

2000

6241,14

Domeniul privat al municipiului Bacău

559

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Mioriței nr.25, sc.B, ap .4, 1 cameră,

Su=32mp

2000

1924,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

560

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.26, sc.A, ap. 18, 2camere,

Su=38,26mp

2000

1284,26

Domeniul privat al municipiului Bacău

561

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.72, sc.A, ap. 19, 2camere,

Su“56,44mp

2000

3458,41

Domeniul privat al municipiului Bacău

562

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.74, sc.B, ap. 15, 2camere,

Su=47,6mp

2000

3821,48

Domeniul privat al municipiului Bacău

563

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.88, sc.A, ap.l, 3camere,

Su=61,23mp

2000

4818,36

Domeniul privat al municipiului Bacău

564

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Miron Costin nr. 19, sc.C, ap.l, 2camere, Su“36,76mp

2000

1239,96

Domeniul privat al municipiului Bacău

565

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mircea Eliade nr.ll, sc.B, ap.18, 2camere, Su=41,35mp

2000

1346,79

Domeniul privat al municipiului Bacău

567

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Narciselor nr.7, sc.A, ap.22, 1 cameră,

Su=21,26mp

2000

748,33

Domeniul privat al municipiului Bacău

'■L o

568

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Narciselor nr.ll, sc.A, ap.4, 2camere,

Su-41,07mp

2000

1392,92

Domeniul privat al municipiului Bacău

569

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Narciselor nr.ll, sc.B, ap.l 1, 2camere,

Su=37,99mp

2000

1288,46

Domeniul privat al municipiului Bacău

570

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Narciselor nr.ll, sc.B, ap.47, lcameră, Su=21,26mp

2000

721,05

Domeniul privat al municipiului Bacău

571

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Narciselor nr.13, sc.B, ap. 17, lcameră,

Su=21,26mp

2000

721,05

Domeniul privat al municipiului Bacău

572

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Narciselor nr.15, sc.A, ap. 12, lcameră,

Su=21,26mp

2000

667,38

Domeniul privat al municipiului Bacău

573

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Neptun nr.12, sc.A, ap.2,

2camere,

Su=38,25mp

2000

1195,78

Domeniul privat al municipiului Bacău

574

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.A, ap.5, 2camere,

Su-27.35mp

2000

835,9

Domeniul privat al municipiului Bacău

575

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap. 10, lcameră,

Su=16,64mp

2000

508,57

Domeniul privat al municipiului Bacău

576

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap.6, lcameră,

Su=13,94mp

2000

426,05

Domeniul privat al municipiului Bacău

577

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap.28, lcameră,

Su=13,58mp

2000

415,04

Domeniul privat al municipiului Bacău

578

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap.35, lcameră,

Su=13,54mp

2000

413,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

579

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap.43, lcameră,

2000

413,21

Domeniul privat al municipiului

Su=13,52mp

Bacău

580

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap.57, 1 cameră,

Su=13,52mp

2000

413,21

Domeniul privat al municipiului Bacău

581

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nordului nr.8, sc.B, ap. 18, 2camere,

Su=51,7mp

2000

2431,94

Domeniul privat al municipiului Bacău

582

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Orizontului nr.8, sc.B, ap. 17, 2camere,

Su=39,22mp

2000

1588,07

Domeniul privat al municipiului Bacău

583

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Orizontului nr.10, sc.A, ap. 14, 3camere, Su=49,32mp

2000

2016,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

584

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Orizontului nr.ll, sc.A, ap. 19, 2camere,

Su-38,97mp

2000

373,32

Domeniul privat al municipiului Bacău

585

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Orizontului nr.12, sc.B, ap.7, 2camere,

Su=40,72mp

2000

1667,15

Domeniul privat al municipiului Bacău

586

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap. 15, 1 cameră,

Su=13,77mp

2000

397,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

587

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap. 18, 1 cameră,

Su=13,77mp

2000

397,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

588

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap.30, lcameră,

Su:l 1.37mp

2000

328,11

Domeniul privat al municipiului Bacău

589

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap.33, lcameră,

Su=13,77mp

2000

397,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

590

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap.38, lcameră,

Su=13,77mp

2000

397,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

591

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de

■>

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A,

2000

397,37

Domeniul privat

stat

ap.70,1 cameră,

Su=13,77mp

al municipiului Bacău

592

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap.86, lcameră,

Su=13,77mp

2000

397,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

593

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Pictor Aman nr.5 sc.A, ap.104,lcameră, Su=13,77mp

2000

397,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

594

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Pictor Aman nr.14, sc.A, ap.3, lcameră,

Su-23,79mp

2000

2929,43

Domeniul privat al municipiului Bacău

595

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pr. Bradului nr.100,

sc.B, ap.8, 2camere,

Su=50,63mp

2000

4030,72

Domeniul privat al municipiului Bacău

596

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pr. Bradului nr.110, sc.A, ap.6, 2camere, Su=50,05mp

2000

3941,7

Domeniul privat al municipiului Bacău

597

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pr. Bradului nr.113, sc.B, ap.8,4camere, Su=82,43mp

2000

7314,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

598

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pr. Bradului nr. 115,

sc.A, ap.19, 2camere,

Su=49,3mp

2000

4275,63

Domeniul privat al municipiului Bacău

599

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Prieteniei nr.12, sc.A, ap.l, 2camere,

Su=43,4mp

2000

2091,38

Domeniul privat al municipiului Bacău

600

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Proiectantului     nr.3,

sc.C, ap.l 1, 2camere, Su=44,9mp

2000

2243,2

Domeniul privat al municipiului Bacău

601

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Proiectantului     nr.3,

sc.D, ap. 16, 2camere, Su=43,lmp

2000

2153,27

Domeniul privat al municipiului Bacău

602

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Proiectantului nr.10, sc.A, ap.9, 2camere, Su=45,9mp

2000

2425,38

Domeniul privat al municipiului Bacău

603

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.15, lcameră,

Su=13,77mp

2000

397,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

604

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.18, lcameră,

Su=13,77mp

2000

397,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

605

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap. 19, lcameră,

Su=13,77mp

2000

397,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

606

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.56, lcameră,

Su=13,77mp

2000

397,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

607

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.3, lcameră,

Su=13,77mp

2000

397,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

608

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.63, lcameră,

Su=13,77mp

2000

397,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

609

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.96, lcameră,

Su=13,77mp

2000

397,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

610

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.21, lcameră,

Su=13,77mp

2000

397,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

611

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.7, sc.A, ap.36, lcameră,

Su=13,77mp

2000

381,8

Domeniul privat al municipiului Bacău

612

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.32, sc.D, ap.6, 3camere,

Su=43,99mp

2000

1320,67

Domeniul privat al municipiului Bacău

613

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Ștefan Cel Mare nr.7, sc.D, ap.5, 2camere, Su=54,13mp

2000

532,53

Domeniul privat al municipiului Bacău

614

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Ștefan Cel Mare nr.42, sc.B, ap.12, 2camere,

2000

3674,47

Domeniul privat al municipiului

Su=54,3mp

Bacău

615

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Ștefan Cel Mare nr.42, sc.C, ap.3, leameră, Su=28,68mp

2000

1940,77

Domeniul privat al municipiului Bacău

616

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Ștefan Cel Mare nr.46, sc.A, ap.33, leameră, Su-34,29mp

2000

1519,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

617

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Tazlăului nr.l, sc.B, ap9, 2camere

Su=55,97mp

2000

4672,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

618

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Tazlăului nr.3, sc.A, ap8, 2camere,

Su=58,lmp

2000

5365,31

Domeniul privat al municipiului Bacău

619

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Tazlăului nr.5, sc.B, ap.4, 3camere,

Su=80,48mp

2000

18080,62

Domeniul privat al municipiului Bacău

620

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Trandafirilor nr.l, sc.E, ap.5, leameră,

Su=27,48mp

2000

601,07

Domeniul privat al municipiului Bacău

621

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Valea Albă, nr.9, sc.B, ap. 15, leameră,

Su=40,65mp

2000

3706,25

Domeniul privat al municipiului Bacău

622

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Venus nr. 12, sc.B, ap.8, 4camere,

Su=88,31mp

2000

7122,22

Domeniul privat al municipiului Bacău

623

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Venus nr.6, sc.A, ap.8,

3 camere,

Su=77,69mp

2000

6287,77

Domeniul privat al municipiului Bacău

624

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap. 10, leameră,

Su=13,8mp

2000

449,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

625

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.24, leameră,

Su=13,8mp

2000

449,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

626

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A,

2000

449,95

Domeniul privat

stat

ap .27, 1 cameră,

Su=13,8mp

al municipiului Bacău

627

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.46, 1 cameră,

Su=13,8mp

2000

449,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

628

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.58, lcameră,

Su=13,8mp

2000

449,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

629

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.85, lcameră,

Su=13,8mp

2000

449,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

630

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.93, lcameră,

Su=13,8mp

2000

449,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

631

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Vile Letea nr.25, sc.A, ap.2, 4camere,

Su=103,71mp

2000

2001,47

Domeniul privat al municipiului Bacău

632

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Vile Letea nr.28, sc.A, ap.11,lcameră,

Su=51,26mp

2000

1728,68

Domeniul privat al municipiului Bacău

633

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.2, sc.A, ap.l 1, 2camere,

Su=27,23mp

2000

621,02

Domeniul privat al municipiului Bacău

634

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.2, sc.B, ap.9, 2camere,

Su=26mp

2000

592,97

Domeniul privat al municipiului Bacău

635

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.3, sc.B, ap.3, 2camere,

Su=27,23mp

2000

621,02

Domeniul privat al municipiului Bacău

636

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.3, sc.B, ap,18,.3camere,

Su=35,lmp

2000

944,87

Domeniul privat al municipiului Bacău

637

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.6, sc.A, ap.5,.2camere,

Su=29,86mp

2000

760,16

Domeniul privat al municipiului Bacău

638

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.6, sc.B, ap. 13, 2camere,

Su=29,86mp

2000

760,16

Domeniul privat al municipiului Bacău

639

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.6, sc.C, ap.l6,.2camere,

Su=29,86mp

2000

760,16

Domeniul privat al municipiului Bacău

640

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.6, sc.C, ap.20,.2camere, Su=29,86mp

2000

760,16

Domeniul privat al municipiului Bacău

CASE NAȚIONALIZATE

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

641

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Avram Iancu nr.2, 2camere,       Su=38,5mp,

Steren=l 12mp

1996

3599,59

Domeniul privat al municipiului Bacău

642

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Avram Iancu nr.2 8, 1 cameră,      Su= 14,94mp,

Steren=0

1996

2109,92

Domeniul privat al municipiului Bacău

643

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Avram Iancu nr.28, 1 cameră,      Su=21,28mp,

Steren=0

1996

3005,31

Domeniul privat al municipiului Bacău

644

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Avram Iancu nr.28, 2camere,      Su-24,01mp,

Steren=0

1996

3390,85

Domeniul privat al municipiului Bacău

645

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Avram Iancu nr.28, 1 cameră,      Su=20,56mp,

Steren=10mp

1996

2903,62

Domeniul privat al municipiului Bacău

646

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Avram Iancu nr.28, 1 cameră,      Su= 19,88mp,

Steren=0

1996

2807,59

Domeniul privat al municipiului Bacău

647

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Avram Iancu nr.28, 2camere,      Su-25,74mp,

Steren=0

1996

3635,18

Domeniul privat al municipiului Bacău

648

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Avram Iancu nr.28, 1 cameră      Su=21,45mp,

Steren=0

1996

3029,31

Domeniul privat al municipiului Bacău

649

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Banatului nr.13, 4camere, Su=79mp, Steren= 17 6,5 mp

1996

3106,88

Domeniul privat al municipiului Bacău

650

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Banca Națională nr.8, lcameră,      Su= 16,26mp,

Steren=0

1996

1813,15

Domeniul privat al municipiului Bacău

651

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Calea Bârladului nr.6, lcameră,      Su= 19,67mp,

Steren=0

1996

2249,88

Domeniul privat al municipiului Bacău

652

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Calea Bârladului nr.6, 2camere,      Su=34,77mp,

Steren=105mp

1996

3977,04

Domeniul privat al municipiului Bacău

653

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Crinului nr.20, 4camere, Su=60,14mp, Steren=672mp

1996

4752,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

654

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Cantonului         nr. 12,

3camere,      Su=68,67mp,

Steren~407mp

1996

3965,41

Domeniul privat al municipiului Bacău

655

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Cuza vodă nr.2, Scamere,

S=62,91mp,Steren=74,21mp

1996

0

Domeniul privat al municipiului Bacău

656

1.6.1.

Casă naționalizată

Casa Rafailă

Str.Cuza V odă nr. 14bis,

3camere,      Su=79,26mp,

Steren=0

1996

9269,68

Domeniul privat al municipiului Bacău

657

1.6.1.

Casă naționalizată

Casa Rafailă

Str.Cuza Vodă nr.l4bis, 2camere,      Su=83,61 mp,

Steren=0

1996

9778,42

Domeniul privat al municipiului Bacău

658

1.6.1.

Casă naționalizată

Casa Rafailă

Str.Cuza Vodă nr. 14bis, 2camere,      Su=54,08mp,

Steren=0

1996

6324,81

Domeniul privat al municipiului Bacău

659

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Calea Moldovei nr.184, 2camere       Su=45,7mp,

Steren~674mp

1996

4869,52

Domeniul privat al municipiului Bacău

660

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Calea Moldovei nr.58,

1 cameră,      Su=27,76mp,

Steren-0

1996

2320,14

Domeniul privat al municipiului Bacău

661

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Calea Moldovei nr.58, 1 cameră,      Su= 13,19mp,

1996

1102,4

Domeniul privat al municipiului

Steren=96mp

Bacău

662

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Calea Moldovei nr.58, 2camere,       Su=13,9mp,

Steren=96mp

1996

1161,74

Domeniul privat al municipiului Bacău

663

1.6.1.

Casă naționalizată

Calea Romanului nr. 66, 2camere,       Su=3 5,2mp,

Steren=l 90mp

1996

2786,45

Domeniul privat al municipiului Bacău

664

1.6.1.

Casă naționalizată

Calea Romanului nr. 66, lcameră,       Su=24,6mp,

Steren-190mp

1996

1947,35

Domeniul privat al municipiului Bacău

665

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Gării nr.16, 2camere,

Su=44,51mp, Steren=0

1996

3611,46

Domeniul privat al municipiului Bacău

666

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Gării nr.72, lcameră, Su=43,38mp, Steren=146mp

1996

6062,81

Domeniul privat al municipiului Bacău

667

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Dr.Istrati nr.19, 2camere, Su-34,77mp, Steren=416mp

1996

1220,68

Domeniul privat al municipiului Bacău

668

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Decebal nr.l, 6camere, Su=67,2mp, Steren=336mp

1996

0

Domeniul privat al municipiului Bacău

669

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Decebal nr.l, lcameră, Sm=14,95mp, Steren=143mp

1996

0

Domeniul privat al municipiului Bacău

670

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Decebal nr.39, 3camere,

Su=63,02mp, Steren=0mp

1996

10209,76

Domeniul privat al municipiului Bacău

671

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Ion Luca nr. 12, 2camere

Su~38,95mp, Steren=0

1996

0

Domeniul privat al municipiului Bacău

672

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Lupeni nr. 48, 2camere,

Su=56,75mp, Steren=0

1996

5522,02

Domeniul privat al municipiului Bacău

673

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Gloriei nr.7, 4camere,

1996

9860,47

Domeniul privat

Su^79,68mp, Steren=190mp

al municipiului Bacău

674

1.6.1.

Casă naționalizată

Aleea Ghioceilor nr. 12 bis, lcameră,      Su=33,23mp,

Steren=0

1996

0

Domeniul privat al municipiului Bacău

675

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.L.Pătrășcanu nr. 36,

2camere,       Su=39,8mp,

Steren=0

1996

5166,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

676

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.L.Pătrășcanu nr. 36,

1 cameră,      Su=29,02mp,

Steren=0

1996

3766,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

677

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.L.Pătrășcanu nr. 36, lcameră,     Su= 17,64mp,S

teren=0

1996

2289,78

Domeniul privat al municipiului Bacău

678

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Florilor nr.34, lcameră,

Su=18,5mp, Steren=240mp

1996

2475,35

Domeniul privat al municipiului Bacău

679

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Holtului nr. 91, 3camere,

Su-44,61mp, Steren=263mp

2001

8750,3

Domeniul privat al municipiului Bacău

680

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Ecaterina     Teodoroiu

nr.25, 2camere, Su=65,05mp Stcrcn—35mp

1996

7227,84

Domeniul privat al municipiului Bacău

681

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan       nr.9,

lcameră.      Su=26,36mp,

Steren=0

1996

2870,91

Domeniul privat al municipiului Bacău

682

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan       nr.9,

2camere,      Su=23,01mp,

Steren=50mp

1996

2506,05

Domeniul privat al municipiului Bacău

683

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan       nr.9,

2camere,      Su=31,46mp,

Steren=20mp

1996

3426,35

Domeniul privat al municipiului Bacău

684

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan       nr.9,

1 cameră      Su= 18,65mp,

Steren-0

1996

2031,19

Domeniul privat al municipiului Bacău

685

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan       nr.9,

lcameră,      Su=26,36mp,

Steren=0

1996

2870,9

Domeniul privat al municipiului Bacău

686

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan       nr.9,

3camere,      Su=85,49mp,

Steren=0

1996

9310,83

Domeniul privat al municipiului Bacău

687

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan       nr.9,

1 cameră,      Su= 14,55mp,

Steren=0

1996

1584,66

Domeniul privat al municipiului Bacău

688

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia nr.l, 2camere,

Su=49,94mp, Stcren-0

1996

4243,92

Domeniul privat al municipiului Bacău

689

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia nr.l, lcameră, Su=16,56mp, Steren=17mp

1996

1407,27

Domeniul privat al municipiului Bacău

690

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia nr.l, lcameră,

Su=39,08mp, Steren=17,2mp

1996

3321,03

Domeniul privat al municipiului Bacău

691

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia nr.l, 2camere, Su=43,44mp, Steren=25mp

1996

3691,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

692

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia nr.l, 3camere, Su=67,41mp, Steren=30mp

1996

5728,53

Domeniul privat al municipiului Bacău

693

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia nr.l, lcameră,

Su=17,8mp, Steren=17mp

1996

1512,65

Domeniul privat al municipiului Bacău

694

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia nr.3, 2camere, Su=50,95mp, Steren=40mp

1996

4177,38

Domeniul privat al municipiului Bacău

695

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia nr.3, 2camere, Su=39,22mp, Steren=20mp

1996

3215,64

Domeniul privat al municipiului Bacău

696

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia nr.8, 3camere,

Su=128,81mp,

1996

16073,6

Domeniul privat al municipiului

Steren=210mp

Bacău

697

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia nr.8, 3camere, Su=67,96mp, Sleren--192mp

1996

8480,41

Domeniul privat al municipiului Bacău

698

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia         nr. 14,

3 camere,     Su= 102,91 mp,

Steren=0

1996

4584

Domeniul privat al municipiului Bacău

699

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia         nr.30,

2camere,        Su=53mp,

Steren=0

1996

5847,57

Domeniul privat al municipiului Bacău

700

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia         nr.30,

4camere,      Su=88,58mp,

Steren=236mp

1996

9773,17

Domeniul privat al municipiului Bacău

701

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia         nr.30,

2camere,      Su=49,72mp,

Steren=0

1996

5485,68

Domeniul privat al municipiului Bacău

702

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia         nr.33,

2camere,       Su=51,5mp,

Steren=50mp

1996

7764,47

Domeniul privat al municipiului Bacău

703

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia         nr.35,

2camere,      Su=67,41 mp,

Steren=0

1996

20085,74

Domeniul privat al municipiului Bacău

704

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia         nr.35,

lcameră,       Su=28,7mp,

Steren=0

1996

8551,56

Domeniul privat al municipiului Bacău

705

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia         nr.35,

2camere,      Su=62,66mp,

Stcren-0

1996

18670,41

Domeniul privat al municipiului Bacău

706

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia         nr.37,

1 cameră,      Su=36,15mp,

Steren=0

1996

5537,84

Domeniul privat al municipiului Bacău

707

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia         nr.37,

lcameră,    Su=2922,87mp,

Steren=20mp

1996

2922,87

Domeniul privat al municipiului Bacău

708

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia         nr.3 7,

1996

5334,09

Domeniul privat

2camere,      Su=34,82mp,

Steren=0

al municipiului Bacău

709

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia         nr.3 7,

1 cameră,      Su=26,89mp,

Steren=0

1996

4119,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

710

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia         nr.37,

1 cameră,       Su= 10,6mp,

Steren=20mp

1996

1623,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

711

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia         nr.39,

lcameră,      Su=31,35mp,

Steren=0

1996

2683,21

Domeniul privat al municipiului Bacău

712

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia         nr.39,

4camere,      Su=91,37mp,

Steren-92mp

1996

7820,25

Domeniul privat al municipiului Bacău

713

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.9 Mai nr.94, 2camere, Su~58,25mp, Steren=0

1996

3176,39

Domeniul privat al municipiului Bacău

714

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.9 Mai nr.98, 3camere, Su=101,82mp, Steren=30mp

1996

3151,41

Domeniul privat al municipiului Bacău

715

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.9 Mai nr.98, 2camere,

Su=54,58mp, Steren=0

1996

1689,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

716

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.9 Mai nr.100, 3camere,

Su=65,36mp, Steren=0

1996

13054,21

Domeniul privat al municipiului Bacău

717

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.9 Mai nr.100, lcameră, Su=33,51mp, Steren=0

1996

6692,88

Domeniul privat al municipiului Bacău

718

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. M.Eminescu nr.27B, 2camere,         Su=31 mp,

Steren=137mp

1996

12789,71

Domeniul privat al municipiului Bacău

719

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Nufărului nr.20, 2camere,

Su=36,77mp, Steren=0

1996

3708,61

Domeniul privat al municipiului Bacău

720

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Nufamlui nr.20, 1 cameră,

Su=34,89mp, Steren=0

1996

3519

Domeniul privat al municipiului Bacău

721

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Nufamlui nr.20, 1 cameră,

Su=21,5mp, Steren=17mp

1996

2168,48

Domeniul privat al municipiului Bacău

722

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Oituz nr.38, 4camere,

Su=90,7mp, Steren=112mp

1996

12511,61

Domeniul privat al municipiului Bacău

723

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Oituz nr.38, 2camere,

Su-50,7mp, Steren=57mp

1996

6993,81

Domeniul privat al municipiului Bacău

724

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Oituz nr.42, 2camere,

Su=54,59mp, Steren=53mp

1996

4377,89

Domeniul privat al municipiului Bacău

725

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Oituz nr.42, 4camere, Su=93,03mp, Steren=132mp

1996

7460,61

Domeniul privat al municipiului Bacău

726

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Oituz nr.42, 2camere, Su=41,56mp, Steren=100mp

1996

3332,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

727

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Oituz nr.48, lcameră, Su=23mp, Steren=0mp

1996

3250,76

Domeniul privat al municipiului Bacău

728

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Oituz nr.48, lcameră,

Su=29mp, Steren=0mp

1996

4098,79

Domeniul privat al municipiului Bacău

729

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Oituz nr.48, lcameră,

Su=22mp, Steren=0mp

1996

3109,42

Domeniul privat al municipiului Bacău

730

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Primăverii     nr.     10,

3camere,       Su=62,8mp,

Steren=470mp

1996

7519,88

Domeniul privat al municipiului Bacău

731

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Pr.    Bradului nr.90,

lcameră,       Su= 16,5mp,

1996

1615,5

Domeniul privat al municipiului

Steren=184mp

Bacău

732

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. N. Titulescu nr. 17, 4camere,     Su= 128,89mp,

Steren-154mp

1996

20180,88

Domeniul privat al municipiului Bacău

733

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. N. Titulescu nr.21, 2camere,      Su=45,09mp,

Steren=mp

1996

9605,55

Domeniul privat al municipiului Bacău

734

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. N. Titulescu nr.21, 2camere,       Su=59,4mp,

Steren=34mp

1996

12654,02

Domeniul privat al municipiului Bacău

735

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. N. Titulescu nr.8, lcameră,      Su-’29,38mp,

Steren=37mp

1996

5414,67

Domeniul privat al municipiului Bacău

736

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. N. Titulescu nr.37, 3camere,      Su=56,83mp,

Steren=35mp

1996

8602,72

Domeniul privat al municipiului Bacău

737

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. N. Titulescu nr.37,

1 cameră,        Su=32mp,

Steren=30mp

1996

4844,04

Domeniul privat al municipiului Bacău

738

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. N.Copemic nr. 15, 4camere,     Su=107,69mp,

Steren=0

1996

13767

Domeniul privat al municipiului Bacău

739

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Șoimului nr.l, lcameră,

Su=28,21mp, Steren=20mp

1996

3163,96

Domeniul privat al municipiului Bacău

740

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Șoimului nr.l, 2camere, Su=28,18mp, Steren=40mp

1996

3160,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

741

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Șoimului nr.l, 2camere,

Su=74,01mp, Steren=0mp

1996

8300,78

Domeniul privat al municipiului Bacău

742

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Șoimului nr.l, 2camere,

Su=34,97mp, Steren=56mp

1996

3922,15

Domeniul privat al municipiului Bacău

743

1.6.1.

Casă naționalizată

*__—...

Str. Trotuș nr.4, 3camere,

|      1996

9237,3

Domeniul privat

Su=78mp, Steren=60mp

al municipiului Bacău

744

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Războieni          nr. 14,

2camere,      Su=36,53mp,

Steren=0mp

1996

6489,96

Domeniul privat al municipiului Bacău

745

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Războieni          nr. 14,

1 cameră,      Su=25,05mp,

Steren=14mp

1996

4450,41

Domeniul privat al municipiului Bacău

746

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Războieni          nr. 14,

2camere,      Su=36,53mp,

Steren=0mp

1996

6489,96

Domeniul privat al municipiului Bacău

747

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Războieni          nr. 14,

3camere,      Su=56,98mp,

Steren=0mp

1996

10123,13

Domeniul privat al municipiului Bacău

748

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturzanr.15, lcameră,

Su=19,02mp, Steren=85mp

1996

2918,15

Domeniul privat al municipiului Bacău

749

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza nr.15, lcameră,

Su-12,6mp, Steren=50mp

1996

1933,16

Domeniul privat al municipiului Bacău

750

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza nr.22, 3camere,

Su=72,94mp, Steren=53mp

1996

14426,56

Domeniul privat al municipiului Bacău

751

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza nr.22, 2camere,

Su=20,98mp,Steren=50mp

1996

4149,56

Domeniul privat al municipiului Bacău

752

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza nr.27, 3camere,

Su=73,98mp, Steren=48mp

1996

10658,63

Domeniul privat al municipiului Bacău

753

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza nr.36, 3camere,

Su=92,84mp, Steren=89mp

1996

7646,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

754

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza nr.37, lcameră,

Su=20,65mp, Steren=30mp

1996

2741,99

Domeniul privat al municipiului Bacău

755

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza nr.37, lcameră,

Su=15,25mp, Steren=30mp

1996

2024,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

756

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza nr.38, 2camere,

Su=26,9mp, Steren=70mp

1996

4128,28

Domeniul privat al municipiului Bacău

757

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza nr.47, 2camere,

Su=63,09mp, Steren=89mp

1996

10482,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

758

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza nr.47, lcameră,

Su=29,24mp, Steren=0mp

1996

4858,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

759

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza nr.48, 3camere,

Su=70,05mp, Steren=I07mp

1996

3274,39

Domeniul privat al municipiului Bacău

760

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. I. S. Sturza nr. 110,

2camere,       Su=33,7mp,

Steren=100mp

1996

5518,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

761

1.6.1.

Casă naționalizată

B-dul Unirii nr.58, 2camere, Su=47,31mp, Steren-70mp

1996

3703,65

Domeniul privat al municipiului Bacău

762

1.6.1.

Casă naționalizată

B-dul     Unirii     nr.100,

3camere,      Su=71,93mp,

Steren=464mp

1996

4565,03

Domeniul privat al municipiului Bacău

763

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Teiului nr. 13, 2camere, S=37,16mp, Steren=0

1996

0

Domeniul privat al municipiului Bacău

764

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Teiului nr. 13, 2camere,

S=33,22mp, Steren=0

1996

0

Domeniul privat al municipiului Bacău

765

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Traian nr.5, 5camere, Su=59,71mp, Steren=200mp

1996

0

Domeniul privat al municipiului Bacău

766

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Traian nr.12, lcameră, Su=34,99mp, Steren=194mp

1996

4414,59

Domeniul privat al municipiului

Bacău

767

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Traian nr.18, 2camere,

Su=80,2mp. Steren=21mp

1996

14749,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

768

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Traian nr.18, lcameră,

Su=43,32mp, Steren=0mp

1996

7967,18

Domeniul privat al municipiului Bacău

769

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Traian nr.18, lcameră, Su=57,94mp, Steren-Omp

1996

10656,01

Domeniul privat al municipiului Bacău

770

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Traian nr.27, 2camere,

Su=38,66mp, Steren=0mp

1996

5712,2

Domeniul privat al municipiului Bacău

771

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Traian nr.3, 2camere, 80=25,8 lmp, Steren=424mp

1996

2853,16

Domeniul privat al municipiului Bacău

772

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.TriumfuIui nr.3, 2camere,

Su=49mp, Steren=O

1996

1198,59

Domeniul privat al municipiului Bacău

773

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.TriumfuIui nr.3, 2camere,

Su=36mp, Steren=O

1996

880,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

774

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. V. Alecsandri       nr. 51,

lcameră,        Su=18mp,

Steren=68mp

1996

2587,59

Domeniul privat al municipiului Bacău

775

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. V. Alecsandri       nr.51,

lcameră,      Su=28,36mp,

Steren=57mp

1996

4076,89

Domeniul privat al municipiului Bacău

776

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. V. Alecsandri       nr.51,

lcameră,      Su=23,05mp,

Steren=30mp

1996

3313,55

Domeniul privat al municipiului Bacău

777

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. V. Alecsandri       nr.51,

2camere,       Su=63,3mp,

Steren=Omp

1996

9099,71

Domeniul privat al municipiului Bacău

778

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. V. Alecsandri       nr.51,

1996

5609,33

Domeniul privat

2camere,      Su=39.02mp,

Steren=20mp

al municipiului

Bacău

779

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. V. Alecsandri       nr. 51,

2camere,      Su-32,45mp,

Steren=19,3mp

1996

4664,86

Domeniul privat al municipiului Bacău

780

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. V. Alecsandri       nr.51,

2camere,      Su=36,16mp,

Steren=Omp

1996

5198,19

Domeniul privat al municipiului Bacău

781

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. V. Alecsandri      nr.53,

3camere,        Su_59mp,

Steren=0mp

1996

5997,67

Domeniul privat al municipiului Bacău

782

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. V. Alecsandri      nr.53,

2camere,        Su=46mp,

Steren=0mp

1996

4676,15

Domeniul privat al municipiului Bacău

783

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. V. Alecsandri       nr.61,

3camere,      Su=76,85mp,

Steren=77mp

1996

5028,12

Domeniul privat al municipiului Bacău

784

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. V. Alecsandri       nr.61,

2camere,       Su=36,2mp,

Steren=Omp

1996

2368,48

Domeniul privat al municipiului Bacău

785

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. V. Alecsandri      nr.85,

2camere,      Su=47,13 mp,

Steren=174mp

1996

6447,21

Domeniul privat al municipiului Bacău

786

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. V. Alecsandri      nr.85,

7camere,      Su--125,9mp.

Steren=200mp

1996

17222,65

Domeniul privat al municipiului Bacău

787

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. V. Alecsandri       nr. 8 5,

7camere,      Su= 125,9mp,

Steren=200mp

1996

17222,66

Domeniul privat al municipiului Bacău

788

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri       nr.85,

2camere,      Su=40,27mp,

Steren=174mp

1996

5508,79

Domeniul privat al municipiului Bacău

789

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Micle nr.12, lcameră, Su=43,26mp, Steren=400mp

1996

1781,85

Domeniul privat al municipiului Bacău

790

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Vântului nr.25, lcameră, Su=10,23mp, Steren=0

1996

1961,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

791

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Vântului nr.25, lcameră,

Su=10,5mp, Stcrem-0

1996

2013,71

Domeniul privat al municipiului Bacău

792

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Zefirului nr.2, 3camere,

Su=59,6mp, Steren=0

1996

0

Domeniul privat al municipiului Bacău

TERENURI AGRICOLE ÎNCHIRIATE

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

793

0

Teren agricol închiriat de Agachi Ion și Elena

S=140mp, str.Siliștei nr.3, zona D

Nr.contract 20026/554 Anul 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

794

0

Teren agricol închiriat de Albu Radu și Tamara

S=77mp, str. Hoitului nr.121, zona D

Nr. contract 47453/629 Anul 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

795

0

Teren agricol închiriat de Alexa Vasile și Gabriela

S=5mp, str.Izvoare nr.6, zona D

Nr. contract 192006/244 Anul 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

796

0

Teren agricol închiriat de Andrei Ionel

S=224mp, str.Bucegi nr.3 7-39,zona C

Nr. contract 372337/495 Anul 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

797

0

Teren agricol închiriat de Andrii Marius Ionuț

S=23mp, str.Izvoare, zona D

Nr. contract 192006/241 Anul 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

798

0

Teren agricol închiriat de Argint Gheorghe

S=129mp, str.Liniștei nr.5, zona D

Nr. contract

727/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

799

0

Teren agricol închiriat de Ariton Vasile

S=37mp, str. Militari nr.29, zona D

Nr.contract 645012/217 2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

800

0

Teren agricol închiriat de Ariene Valentin și Daniela Elena

S=80mp, str.Calea Moldovei nr.6Bis, zona D

Nr.contract 34994/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

801

Teren agricol închiriat de

S~44mp, str. Banatului

Nr.contract

Domeniul privat

0

Balaban Magdalena

nr.36, zona A

645012/197

2003

al municipiului Bacău

802

0

Teren agricol închiriat de Bălăiță Vasile și Mariana

S=105mp, str.Lupeni nr.37, zona D

Nr.contract 192006/256 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

803

0

Teren agricol închiriat de

Balan Florin și Tania

S=81mp, str.Frunzei nr.14, zona D

Nr.contract 645012/198 2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

804

0

Teren agricol închiriat de Balașa Ciprian și Lidia

S“115mp, str. Șiretului nr.7, zona D

Nr.contract 29148/553/ 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

805

0

Teren agricol închiriat de Balint Robert Romică

S=53,13mp, Calea Moldovei, zona B

Nr. contract

29086/551/ 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

806

0

Teren agricol închiriat de Baltag Gheorghe și Lili

S=118mp, str. Viorelelor nr.19, zona A

Nr.contract 645012/216/ 2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

807

0

Teren agricol închiriat de Bălțătescu Felicia

S=3O,18mp, str. Ion Roată nr.48, zona D

Nr.contract 41370/626/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

808

0

Teren agricol închiriat de Băluță Eugeniu și Maria

S=llmp, str.Gării nr.14, zona A

Nr.contract 43924/627/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

809

0

Teren agricol închiriat de Bărbuță Constantin

S=53mp, Calea Romanului nr.18, zona D

Nr.contract 21791/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

810

0

Teren agricol închiriat de Bârnă Ana

S=34,45mp, str.Holtului nr.93, zona D

Nr.contract 35181/621/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

811

0

Teren agricol închiriat de

Bârsan Anton

S=117,31mp, str.Tudor

Vladimirescu nr.2, zona A

Nr.contract 431912/630/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

812

0

Teren agricol închiriat de Belciug Neculai și Rodica

S=85mp, str.Republicii nr.41, zona D

Nr.contract 250330/159/ 2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

813

0

Teren agricol închiriat de Berilă Ioan

S=38mp, str.Ion Luca nr.30, zona

Nr.contract

240/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

814

0

Teren agricol închiriat de Bemevic Constantin

S=76mp, str.Vasile Micle nr. 1, zona D

Nr.contract 645012/213/ 2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

815

0

Teren agricol închiriat de Bertea Florin și Maria

S--23mp, str. Muncii nr.3, zona D

Nr.contract 192006/239/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

816

0

Teren agricol închiriat de

Bezărău Dorina

S=5O5mp, str.Izvoare nr.125, zona D

Nr.contract 30475/618/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

817

0

Teren agricol închiriat de Bîrgu Vasile și Alexandrina

S=102,2mp, str.Viitorului

nr.ll

Nr.contract

142/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

818

0

Teren agricol închiriat de Boghean Ovidiu

S=161,89mp,

str.Electricienilor nr. 1 ,zonaB

Nr.contract

118/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

819

0

Teren agricol închiriat de Bordeianu Antonel

S=735mp, Calea Bârladului nr.181, zona D

Nr.contract 400900/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

820

0

Teren agricol închiriat de

Bostan Vasile

S=570mp, str.Militari nr.71, zona D

Nr.contract 19029/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

821

0

Teren agricol închiriat de Bot Ștefan

S=130,89mp, str.Triumfului nr.23A, zona D

Nr.contract

127/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

822

0

Teren agricol închiriat de Botezatu Aurica

S=30,18mp, str.Ion Roată nr.48, zona D

Nr.contract 35316/622/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

823

0

Teren agricol închiriat de Botezatu Vasile și Maria

S=533mp, str.Bicaz nr.46, zona D

Nr.contract 32912/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

824

0

Teren agricol închiriat de Botorog Elisabeta

S~325mp, str.Șoimului nr.30, zona D

Nr.contract 12986/2000

Domeniul privat al municipiului

Bacău

825

0

Teren agricol închiriat de Brănișteanu Ion și Maria

S=389mp, str.Rozelor nr.2, zona D

Nr.contract 400157/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

826

0

Teren agricol închiriat de Brașovianu Valentin și Lăcrămioara

S=134,22mp, str.Gr.Cantili nr.2, zona D

Nr.contract

120/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

827

0

Teren agricol închiriat de Breahnă Traian

S=89mp, str.Aviatori, zona B

Nr.contract

292017/258/ 2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

828

0

Teren agricol închiriat de Briciu Ioan și Olimpia

S=270mp, Calea Moldovei nr.235, zona D

Nr.contract 120b/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

829

0

Teren agricol închiriat de Brînzei Elena

S=9,91mp, str.Republicii nr.l 17, zona C

Nr.contract

726/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

830

0

Teren agricol închiriat de Broștiuc Andone Gh.și Mariana

S=53mp, str.Viselor nr. 15, zona D

Nr.contract 6340/691/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

831

0

Teren agricol închiriat de Bârgu Vasile

S=102mp, str. Viitorului nr. 11, zona D

Nr.contract 250330/173/ 2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

832

0

Teren curți construcții închiriat de Buga Viorica

S=73mp, str.Bradului nr.60, zona B

Nr.contract

745/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

833

0

Teren agricol închiriat de Buinceanu stelian și Elena

S=87,llmp, str.Venus

nr.l00, zona B

Nr.contract 402330/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

834

0

Teren agricol închiriat de Bujoreanu Marinei și Maricica

S=561,73mp, Calea Moldovei nr.21, zona D

Nr.contract 645012/203/ 2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

835

0

Teren agricol închiriat de Busuioc Isidor și Carmen Lenuța

S=63,12mp, Calea Moldovei, zonaB

Nr.contract 29116/552/ 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

836

Teren agricol închiriat de

S=11 lmp, str.Siretului nr.3,

Nr.contract

Domeniul privat

0

Cătălin Vasile

zona D

25906/522/

2006

al municipiului Bacău

837

0

Teren agricol închiriat de Cârlan Io an

S=365mp, str.Alecu Russo nr.74, zona A

Nr. contract

100/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

838

0

Teren agricol închiriat de Cata Benoni

S=16mp, calea DN 11 Bacău-Onești, zona D

Nr.contract 35149/571/ 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

839

0

Teren agricol închiriat de Cata Elena

S=51mp, str.Republicii

nr.324, zona C

Nr.contract 192006/253/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

840

0

Teren agricol închiriat de Cercel Adelina și Florin

S=125mp, str.Tecuciului

nr.5, zona C

Nr.contract 192006/271/ 2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

841

0

Teren agricol închiriat de Chiriac Corina

S~37mp, str.Venus nr.5, zona B

Nr.contract 192006/230/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

842

0

Teren agricol închiriat de Chirilă Ion

S=199mp, str.Licurici nr.66, zona D

Nr.contract 1701/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

843

0

Teren agricol închiriat de Chiriliciuc Neculai

S=55mp, str.HoItului nr.39, zona D

Nr.contract

32703/556/ 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

844

0

Teren agricol închiriat de Chirițescu Petru

S=100mp, str.LS.Sturza nr.34, zona A

Nr.contract

9626/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

845

0

Teren agricol închiriat de Chitie Mircea și Lucica

S"-300mp, str.Cireșoaiei nr.80, zona D

Nr.contract 14821/601/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

846

0

Teren agricol închiriat de Chitiuță Ioan și Carmen

S=162mp, str.Izvoarenr.48, zona D

Nr.contract 250330/157/ 2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

847

0

Teren agricol închiriat de Ciobanu Dorel și Silvica

S=I80mp, str.Orizontului nr.73, zona D

Nr.contract 192006/251/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

848

0

Teren agricol închiriat de Ciobanu Irina și Petru

S=290mp, Calea Moldovei nr.70, zona D

Nr. contract

729/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

849

0

Teren agricol închiriat de Ciobanu Zânica

S=124mp, Calea Moldovei nr.258, zona B

Nr.contract 372160/421/ 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

850

0

Teren agricol închiriat de Cioineag Felicia

S~68,95mp, str.Vadu Pomilor nr.2A, zona D

Nr.contract 39805/624/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

851

0

Teren agricol închiriat de Cîrlan Vasile și Tatiana

S=205mp, str.Iasomiei nr.20, zona D

Nr.contract

141/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

852

0

Teren agricol închiriat de Ciuche Alexandrina

S=60mp, str.G.Bacovia nr.3, zona A

Nr.contract 15806/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

853

0

Teren agricol închiriat de Ciuche C. Costache

S=242,51mp, str.Mihai

Eminescu nr.27B, zona A

Nr.contract

126/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

854

0

Teren curți construcții închiriat de Ciuche Dimitrie Teofil

S=39mp, Calea Romanului nr.3, zona B

Nr.contract

748/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

855

0

Teren agricol închiriat de Ciule Dănuț Vasile Ioan

S=149,77mp, str.13

Septembrie nr.25, zona D

Nr.contract

372622/520/ 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

856

0

Teren agricol închiriat de Ciupercă Iunie și Teodorina

S=179mp, str.Gh.Donici nr.65, zona D

Nr.contract

39052/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

857

0

Teren agricol închiriat de Climescu Gheorghe

S=32mp, str.Arcadie Șeptilici nr.30A, zona D

Nr.contract 250330/162/ 2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

858

0

Teren agricol închiriat de Coman Ioan

S=36mp, str. Vulturului nr.27, zona B

Nr.contract 10127/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

859

0

Teren agricol închiriat de Coșa Francisc și Maria

S=30,32mp, str.Republicii nr.242, zona B

Nr.contract

220188/714/

Domeniul privat al municipiului

2008

Bacău

860

0

Teren agricol închiriat de Dănăilă Marcel Nec.și Maria

S=66mp,B-dul Unirii nr.75, zona A

Nr.contract

250330/135/ 2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

861

0

Teren agricol închiriat de Danga Vasile Culiță

S=25mp, str.Teiului nr.70, zona D

Nr.contract 34899/560/ 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

862

0

Teren agricol închiriat de Dănilă Ioan

S=20mp, Bucium nr.63A, zona B

Nr.contract 192006/245/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

863

0

Teren agricol închiriat de Deas Angelica

S=180mp, str.Ecaterina Varga nr.22, zona A

Nr.contract 39416/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

864

0

Teren agricol închiriat de Decusară Dumitru și Jana

S-706,7mp, str.Canalului nr.6, zona D

Nr.contract 10223/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

865

0

Teren agricol închiriat de Deju Elena și Gh.

S=140mp, Calea Moldovei nr.206, zona D

Nr.contract 16915/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

866

0

Teren agricol închiriat de Diac Ioan și Doina

S=79mp, str.V.Pârvan nr.27, zonaB

Nr.contract 192006/221/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

867

0

Teren agricol închiriat de Dima Viorel

S=89mp, str.Victor Babeș nr.17, zona B

Nr.contract

645012/208/ 2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

868

0

Teren agricol închiriat de Dîrcă Neculai

S=431mp, str.Arcadie Șeptilici nr.2, zona D

Nr.contract

130/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

869

0

Teren agricol închiriat de Dobrin Spiru și Marghioala

S=31 Imp, str.C.Porumbescu nr.23, zona D

Nr.contract

417/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

870

0

Teren agricol închiriat de Dolțu Gh. și Aurica

S=368mp, str.Licurici nr.8, zona D

Nr.contract 250330/171/ 2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

871

0

Teren agricol închiriat de

S=73mp, str.Bradului

Nr.contract

Domeniul privat

Drăgoi Daniela

nr.60A, zona B

192006/254/ 2004

al municipiului

Bacău

872

0

Teren agricol închiriat de Duculeț Const. și Maria

S=16,9mp, str.Slt.Adam nr.4, zona D

Nr.contract

20606/501/ 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

873

0

Teren agricol închiriat de Dumea Vasile

S=52mp, Calea Bârladului nr.ll2bis, zona D

Nr.contract 401532/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

874

0

Teren agricol închiriat de Dumitru Const. Dan și Vasilica

S=80,69mp, str.Izvoare nr.51, zona D

Nr.contract

30278/552/

2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

875

0

Teren curți construcții închiriat de Dumitru Marin Marius

S— 135mp, str.Brândușei nr.45, zona D

Nr.contract

740/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

876

0

Teren agricol închiriat de Dura Alexandru

S=228mp. str. Prieteniei nr.75, zona B

Nr.contract

732/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

877

0

Teren agricol închiriat de Ene Alexandru

S=70mp, str.Militari nr.27B, zona D

Nr.contract 39054/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

878

0

Teren agricol închiriat de Enea Tudor și Silvică

S=80mp, str.Decebal nr.43, zona A

Nr.contract 8187/590/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

879

0

Teren agricol închiriat de Epuran Gh. și Daniela

S - 39mp, str.Decebal nr.54, zona A

Nr.contract 1/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

880

0

Teren agricol închiriat de Faraoanu Petre

S=629mp, str.Arinilor nr.3bis, zona D

Nr.contract 192006/222/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

881

0

Teren agricol închiriat de Farțade N. Ulderic și Roza

S“63mp, str.Bicaz nr.12, zona A

Nr.contract 192006/237/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

882

0

Teren agricol închiriat de Fecioru Ovidiu Nicușor și Daniela

S=48mp, str.Războieni nr.21, zona A

Nr.contract 32243/614/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

883

0

Teren agricol închiriat de Feldeș Nicu și Maria

S=13,91mp, str.Viitorului nr.22, zona D

Nr. contract

727/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

884

0

Teren agricol închiriat de Florescu Const.și Maria

S=12mp, str. Orizontului nr.26, zona B

Nr.contract 430920/619/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

885

0

Teren agricol închiriat de Floroiu Luminița

SMâ^mp, str.Banca Națională nr. 14bis, zona A

Nr.contract 192006/272/ 2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

886

0

Teren agricol închiriat de Fodor Ana

S=287mp, str.Republicii nr.l, zona D

Nr.contract 250330/166/ 2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

887

0

Teren agricol închiriat de

Fodor Mihai

S=297mp, str.Prelungirea

Bradului nr.57, zona B

Nr.contract 645012/195/ 2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

888

0

Teren agricol închiriat de Găbureanu Gabriel și Maria

S=26,47mp, str.Republicii nr.89B, zona C

Nr.contract 220331/722/ 2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

889

0

Teren agricol închiriat de Găitan Gh.

S=336mp, str. Șiretului nr.91, zona D

Nr.contract 192006/270/ 2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

890

0

Teren agricol închiriat de Gavrilenco Florin

S=80mp, str.Trecătoarea

Gherăiești, zona D

Nr.contract 250330/146/ 2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

891

0

Teren agricol închiriat de Geamăn Andrei

S=197mp, str.Ulmilornr.76, zona D

Nr.contract 250330/133/ 2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

892

0

Teren agricol închiriat de Ghebu Marin și Florența

S=122,5mp, str.Gh.Asachi

nr.2, zona D

Nr.contract

129/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

893

0

Teren agricol închiriat de Gheorghe Valentin și Ana

S=8mp, str.V.Alecsandri

nr.21, zona A

Nr.contract 33470/617/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

894

0

Teren agricol închiriat de Gherman Clara Mariana

S=89mp, str.Vasile Pârvan nr.72, zona D

Nr.contract

189/2003

Domeniul privat al municipiului

Bacău

895

0

Teren agricol închiriat de Gherman Vrînceanu Anica

S=49mp, str.Miron Costin nr.68, zona A

Nr. contract 192006/262/

2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

896

0

Teren agricol închiriat de Ghiba Adrian Constantin și Adriana

S-23,33mp, str.Trecătoarea Gherăiești nr.l, zona D

Nr.contract

27250/523/

2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

897

0

Teren agricol închiriat de Ghidu Ion și Ioana

S=28mp, str.Frunzei, zona D

Nr.contract

102/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

898

0

Teren agricol închiriat de Grădinarii Gheorghe și Laura

S=34,96mp, str.Gheorghe

Glod nr.8, zona D

Nr.contract

220039/704/ 2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

899

0

Teren agricol închiriat de Grosu Florin și Clementina

S-161mp, str.Bradului

nr.52B, zona B

Nr.contract 645012/212/ 2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

900

0

Teren agricol închiriat de Grosu Măricel și Cornelia

S=269,lmp, Calea

Romanului nr.248, zona B

Nr.contract 196714/239/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

901

0

Teren agricol închiriat de Hagima Elena

S=42,71mp, str.Oituz nr.46, zona A

Nr.contract 250330/168/ 2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

902

0

Teren curți construcții închiriat de Herghelegiu Anna-Marie

S=71 mp, str.Nîcolae Titulescu nr.l5, zona A

Nr.contract

739/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

903

0

Teren agricol închiriat de Hîrțescu Gheorghe și Rodica

S=35,56mp, str. 13

Septembrie nr.83, zona D

Nr.contract

585/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

904

0

Teren agricol închiriat de Hosszu Florin Dumitru

S=16mp, str.Poet Cârlova nr.10, zona D

Nr.contract 401701/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

905

0

Teren agricol închiriat de Huluba Adrian

S177mp, str.Arțarului nr.8, zona D

Nr.contract 292017/362/ 2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

906

0

Teren agricol închiriat de

S=215mp, str.Aviatori

Nr.contract

Domeniul privat

Huluba Li viu Nelu

nr.l4bis, zona B

302/2005

al municipiului Bacău

907

0

Teren agricol închiriat de Huluba Virgil și Aurica

S=26mp, Calea Moldovei nr.202bis, zona D

Nr.contract

723/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

908

0

Teren agricol închiriat de Iancu Irina Elena

S=136mp, str.Vasile Lupu nr.8, zona D

Nr.contract

742/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

909

0

Teren agricol închiriat de Ichim S. Aristotel

S=241mp, str.Victor Babeș nr.73, zona C

Nr.contract 31420/616/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

910

0

Teren agricol închiriat de Ignat Mihai și Maria

S=90mp, Calea Moldovei nr.8, zona D

Nr.contract 37317/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

911

0

Teren agricol închiriat de Ionică Ionuț

S=45mp, str.Gării nr.30, zona A

Nr.contract

708/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

912

0

Teren curți construcții închiriat de Ionică Marius Petrișor

S=24,75mp, str.B.P.Hașdeu

nr.2, zona D

Nr.contract

735/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

913

0

Teren agricol închiriat de Iordache Mihai

S=16mp, str.Erou Ciprian

Pintea nr. 18, zona A

Nr.contract

721/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

914

0

Teren agricol închiriat de Iordache Prințesa

S-105mp, str.V.Micle nr.9, zona D

Nr.contract 292017/363/ 2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

915

0

Teren agricol închiriat de Juncu Ioan și Marieta

S=150mp, str.Banatului nr.40, zona A

Nr.contract 14899/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

916

0

Teren agricol închiriat de Lădaru Cătălin

S=18,2mp, str.Mărăști nr.58, zona C

Nr.contract 33285/557/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

917

0

Teren agricol închiriat de Lădaru Ioan

S=41mp, str.Frunzei nr,12bis, zona D

Nr.contract 192006/299/ 2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

918

0

Teren agricol închiriat de Lalu Toader și Eugenia

S=115mp, str.Gheorghe Donici nr.65A, zona D

Nr. contract 13637/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

919

0

Teren agricol închiriat de Leonte Ioan

S=35mp, str.Izvoare nr.63, zona D

Nr.contract

737/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

920

0

Teren agricol închiriat de Luca Rusan Virgil

S=55mp, str.Cezar Boliac nr.4, zona A

Nr.contract 27499/524/ 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

921

0

Teren agricol închiriat de Luca Vasile și Janeta

S=19mp, str.Gh.Lazăr nr.10, zona D

Nr.contract 8582/591/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

922

0

Teren agricol închiriat de Lungu Silvia

S=43mp, str.Viselornr.15, zona D

Nr.contract

690/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

923

0

Teren agricol închiriat de Lupu Dan și Victoria Violeta

S=165mp, str.Cuza Vodă nr.33, zona A

Nr.contract 192006/236/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

924

0

Teren agricol închiriat de Lupu Dan și Victoria Violeta

S=172mp, str.Decebal nr.47, zona A

Nr.contract 37098/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

925

0

Teren agricol închiriat de Măciucă Elena și Grigore

S=92mp, Calea Bârladului nr.208, zona D

Nr.contract 645210/210/ 2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

926

0

Teren agricol închiriat de Maftei Vasile

S=66,5mp, str.Zimbrului nr.8, zona B

Nr.contract 12409/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

927

0

Teren agricol închiriat de Mălinescu Ioan și Cornelia

S=74mp, str.Aurel Vlaicu nr.35, zona A

Nr.contract

122/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

928

0

Teren agricol închiriat de Manciu Vasile și Florea Claudia

S=20,78mp, str.Tudor Vladimirescu nr.12, zona D

Nr.contract 21604/503/ 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

929

0

Teren agricol închiriat de Mândruță Gheorghe

S=:64,5mp, str.Oituz nr.63, zona A

Nr.contract

27875/1999

Domeniul privat al municipiului

Bacău

930

0

Teren agricol închiriat de Manea Pascu Pavel și Elisabeta

S=432mp, str.Bucegi nr.68, zona C

Nr. contract 192006/243/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

931

0

Teren agricol închiriat de Manole Lucian și Marilena

S=117mp, Calea Moldovei, zona B

Nr.contract 35165/559/ 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

932

0

Teren agricol închiriat de Marin Liana și Constantin

S=17mp, str.Mărășești nr.25, zona C

Nr.contract 292017/366/ 2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

933

0

Teren agricol închiriat de Marin Neculai

S=203mp,Calea Moldovei nr.235A, zona D

Nr.contract 645012/200/ 2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

934

0

Teren agricol închiriat de Mateciuc Daniel și Maria

S=375mp, str.V.Alecsndri, zona A

Nr.contract 645012/201/ 2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

935

0

Teren agricol închiriat de Melnic Iosef și Angela

S~152mp, str.Letea nr.23, zona B

Nr.contract 645012/215/ 2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

936

0

Teren agricol închiriat de Mihăila Const. Sorin și iuliana

S=7 3 mp, str.Bucegi nr.52, zona C

Nr.contract 372705/521/ 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

937

0

Teren agricol închiriat de Mihalache Adrian

S—37mp, str.Vadu Pomilor nr.7, zona D

Nr.contract 420776/613/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

938

0

Teren agricol închiriat de

Milea Florinei

S=10,04mp, str.Holtului nr.52, zona D

Nr.contract 21249/502/ 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

939

0

Teren agricol închiriat de Mîndru Silviu

S=104mp, str.Nordului nr.20, zona C

Nr.contract 192006/231/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

940

0

Teren agricol închiriat de Miron Costache și Maria

S=14mp, str.Păcii nr.8, zona

A

Nr.contract

13702/603/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

941

0

Teren agricol închiriat de

S=73mp, str.Pomilor nr. 11,

Nr.contract

Domeniul privat

Mocanu Comeliu și Camelia

zona D

112/2001

al municipiului Bacău

942

0

Teren agricol închiriat de

Mocanu Ionel

S=104mp, str.Decebal nr.66, zona A

Nr. contract 36974/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

943

0

Teren agricol închiriat de Mogoș Gabriel și aurelia

S=46mp? str. 13 Septembrie nr.78, zona A

Nr.contract 192006/235/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

944

0

Teren agricol închiriat de

Moraru Nistor

S=85mp, Calea Romanului nr.222, zona D

Nr.contract 220115/710/ 2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

945

0

Teren agricol închiriat de

Moșt.Popovici Dimitrie

S-17mp, str.Pictor

N.Grigorescu nr. 1. zona D

Nr.contract 192006/249/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

946

0

Teren agricol închiriat de Munteanu Toma și Felicia

S=189mp, str.Comișa nr.9B, zona A

Nr.contract

1722/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

947

0

Teren agricol închiriat de Munteanu Viorel și Carmen

S= 15mp, str.Miron Costin nr.58, zona A

Nr.contract 401345/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

948

0

Teren agricol închiriat de Năfomiță Anca Elena

S=19mp. str. Orizontului nr.38, zona B

Nr.contract

630/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

949

0

Teren agricol închiriat de Niculiță Mărioara și Ion

S=68mp, str.Viilornr.3, zona

D

Nr.contract 27789/540/ 2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

950

0

Teren agricol închiriat de Nicuță Virgil

S=72mp, str.Banu Mărăcine nr.39, zona A

Nr.contract 14470/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

951

0

Teren agricol închiriat de Niță Elena

S=23mp, str.Gheorghe Donici nr.l, zona D

Nr.contract

730/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

952

0

Teren agricol închiriat de Nunu Vasile

S-149mp, str.Lupeni nr.33, zona D

Nr.contract

743/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

A

•-A

953

0

Teren agricol închiriat de Nuțu Adrian răzvan

S=29mp, str.Victor Babeș nr. 19, zona C

Nr.contract 53187/693/ 2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

954

0

Teren agricol închiriat de Oancea Mire ea

S=276mp, str.Traian nr.6, zona A

Nr.contract 220006/700/ 2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

955

0

Teren agricol închiriat de Ogrezeanu Marghioala

S~71mp, str.Oituz nr.63, zona A

Nr.contract 27877/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

956

0

Teren agricol închiriat de Ojog Nicu și Ana

S-167mp, str.Ion Roată nr.26, zona D

Nr.contract

615/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

957

0

Teren agricol închiriat de Ojog Vasilaș Iulian

S=77mp, str.Dorului nr. 1, zona D

Nr.contract

421/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

958

0

Teren agricol închiriat de Olaru Năiță

S~830mp, str.Cireșoaiei

nr.2bis, zona D

Nr.contract

733/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

959

0

Teren agricol închiriat de Onea Dumitru

S=54mp, str.Militari nr.43, zona D

Nr.contract 39413/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

960

0

Teren agricol închiriat de Onofrei Ioan și Virginia

S=64mp, str.Caișilor nr.l, zona A

Nr.contract

284/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

961

0

Teren agricol închiriat de Opincă Ioan

S=39,18mp, str.Militari nr.13, zona D

Nr.contract

1506/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

962

0

Teren agricol închiriat de Păduraru Vi orei

S=12mp, str.Victor Babeș nr.71bis, zona C

Nr.contract

400297/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

963

0

Teren agricol închiriat de Pal Marcel și Elisabeta

S--375,5mp, str.V.Micle nr.37, zona D

Nr.contract 192006/229/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

964

0

Teren agricol închiriat de Paliacu Emil

S-150mp, str.Electricienilor nr.3A, zona B

Nr.contract

136/2002

Domeniul privat al municipiului

Bacău

965

0

Teren agricol închiriat de Panaite Constantin

S=73mp, str.Bradului nr.60A, zona B

Nr. contract

192006/255/ 2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

966

0

Teren agricol închiriat de Panaite Elena

S=117mp, Calea Moldovei nr.l 14, zona D

Nr. contract

701/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

967

0

Teren agricol închiriat de

Pascu Maria

S=16mp, str.Luceafărului nr.18, zona D

Nr.contract

143/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

968

0

Teren agricol închiriat de Pătrășcan Silvia și Vitali

S=216,18mp, str.Câmpului nr.25, zona C

Nr.contract

625/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

969

0

Teren agricol închiriat de Pavel Ionel și Adriana

S=18mp, Calea Bârladului nr.41, zona D

Nr.contract

707/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

970

0

Teren agricol închiriat de Perjeru Maria

S=62mp, str.Poet A. Mureșan nr. 14, zona A

Nr.contract

526/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

971

0

Teren agricol închiriat de Petcu Romeo și Elena

S=212,65mp, str.Agudului nr.41, zona D

Nr.contract

709/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

972

0

Teren agricol închiriat de Petruț Francisc

S=44mp, str.Procopie Strat nr.30, zona D

Nr.contract

234/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

973

0

Teren agricol închiriat de Pintilie Angela

S=98mp, str.Orizontului nr.30, zona D

Nr.contract

154/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

974

0

Teren agricol închiriat de Pintilie Oana

S=218mp, Calea Moldovei nr.46, zona D

Nr.contract

717/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

975

0

Teren agricol închiriat de Popa Caria și Victor

S=25,74mp, str.Prel Bradului nr.94, zona B

Nr.contract

561/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

976

0

Teren agricol închiriat de

S=132mp, str.Prel Bradului

Nr.contract

Domeniul privat

Popa Elena și Virgil

nr.98, zona B

29965/2000

al municipiului Bacău

977

0

Teren agricol închiriat de Popa Florența Olga

S=109mp, Calea Moldovei nr.13, zona D

Nr.contract

720/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

978

0

Teren agricol închiriat de Popa Neculai și Maria

S=76mp, str.Avram Iancu nr.14, zona A

Nr.contract

725/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

979

0

Teren agricol închiriat de Popovici Costică

S=174mp, str.Vasile

Alecsandri nr.36, zona A

Nr.contract

170/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

980

0

Teren agricol închiriat de Prihoancâ Gheorghe

S=313mp, str. Ion Roată nr.32, zona D

Nr.contract

363/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

981

0

Teren agricol închiriat de Puțanu Iulian

S=100mp, str.Siretului

nr.2bis, zona D

Nr.contract

128/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

982

0

Teren agricol închiriat de Putină C.Constantin

S=100mp, str.Alexandru Lăpușneanu nr. 15, zona D

Nr.contract

204/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

983

0

Teren agricol închiriat de Radovici Pavel

S=64mp, str.Vasile Pârvan nr.46, zona D

Nr.contract 39701/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

984

0

Teren agricol închiriat de Roșu Octavian și Dorina

S=35mp, str.Corbului nr.25, zona C

Nr.contract

117/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

985

0

Teren agricol închiriat de Rotariu Cătălin și Daniela

S=41mp, str.Toamnei nr.4, zona B

Nr.contract

219/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

986

0

Teren agricol închiriat de Rotaru Sevastița

S=650mp, Calea Moldovei nr.20, zona D

Nr.contract

38233/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

987

0

Teren agricol închiriat de Ruj an Liviu și Georgeta

S=48,35mp, str.Oituz nr.26, zona A

Nr.contract

119/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

988

0

Teren agricol închiriat de Rusu Dănuț

S=47mp, str.Lupeni nr.37, zona D

Nr.contract

311/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

989

0

Teren agricol închiriat de Rusu Vasile

S=96mp, str.Nicolae

Copemic nr.59, Zona D

Nr.contract 401703/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

990

0

Teren agricol închiriat de Sandu Tereza și Costache

S=108mp, str.Teiului nr.80, zona D

Nr.contract 36061/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

991

0

Teren agricol închiriat de Sandu Tereza și Costache

S= 181 mp, str. Teiului nr. 8 0, zonaD

Nr.contract

731/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

992

0

Teren agricol închiriat de Șchiopu Gheorghe și Doina

S--z218mp, str.Războieni nr.6, zona A

Nr.contract

202/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

993

0

Teren agricol închiriat de Șerban Nicolae

S=65mp, str. C.Radu Negru nr.l, zona d

Nr.contract

266/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

994

0

Teren agricol închiriat de Simion Daniel D-tru și Claudia

S=261mp, str.Miron Costin nr.63, zona A

Nr.contract

238/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

995

0

Teren agricol închiriat de

Sofica Rodica

S=73mp, str.BraduIui nr.60A, zona B

Nr.contract

253/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

996

0

Teren agricol închiriat de Sofron Diana și Vasile

S=254,2mp, Calea Moldovei nr.l 12, zonaD

Nr.contract

716/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

997

0

Teren agricol închiriat de Sofronie Mihai și Aneta

S-93mp, str.Iașilor nr.25, zona D

Nr.contract

242/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

998

0

Teren agricol închiriat de Spătaru Mihai și Lenuța

S=46mp, str.Oituz nr.67, zona A

Nr.contract

251/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

999

0

Teren agricol închiriat de Spulber Vasile și Gabriel

S=84mp, str.înfrățirii nr.48, zonaD

Nr.contract

147/2002

Domeniul privat al municipiului

Bacău

1000

0

Teren agricol închiriat de Stăneață Petru

S=28mp, str.Banatului

nr.40A, zona A

Nr.contract

301/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1001

0

Teren curți construcții închiriat de Stănescu Jenică

S=18mp, str.Decebal nr.39, zona A

Nr.contract

736/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

1002

0

Teren agricol închiriat de Stănescu Monedă

S=341mp, Calea Moldovei nr.38, zona B

Nr.contract

583/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1003

0

Teren agricol închiriat de Stoian Lili

S=402mp, str.Bucegi nr.22, zona D

Nr.contract 30001/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1004

0

Teren agricol închiriat de Stratul at Agache Luminița

S-lOmp, Calea Bârladului nr.121, zona D

Nr.contract

184/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1005

0

Teren agricol închiriat de Strugaru Ovidiu și Anișoara

S=292mp, Str.Pomilor nr. 1, zona D

Nr.contract

260/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1006

0

Teren agricol închiriat de Șutu Neculai și Valeria

S~540mp, Calea Romanului, zona D

Nr.contract

715/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

1007

0

Teren agricol închiriat de Tănasă Claudia iuliana

S=189mp, str.Holtului nr.64, zona D

Nr.contract

248/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1008

0

Teren agricol închiriat de Tătărășanu Ion

S=25mp, Calea Moldovei nr.66, zona B

Nr.contract

218/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1009

0

Teren agricol închiriat de Tătara Simona

S=70mp, str.Trecătoarea

Gherăiești nr.10, zona D

Nr.contract

123/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1010

0

Teren agricol închiriat de Telemac loan

S=850mp, str.Prelungirea

Bradului nr.51, zona B

Nr.contract

124/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1011

0

Teren agricol închiriat de

S=26mp, str.Vasile Pîrvan

Nr.contract

Domeniul privat

Tîmpu Anton și Martinaș M.

nr.24, zona D

223/2004

al municipiului Bacău

1012

0

Teren agricol închiriat de

Tomozei Ioan

S=453,16mp,str. Banca Națională nr.lA, zona A

Nr.contract

527/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1013

0

Teren agricol închiriat de Tomozei Ion și Adriana

S~342,28mp,str.Nicolae

Titulescu nr. 17, zona A

Nr.contract

705/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

1014

0

Teren agricol închiriat de Tuderașc Olguța

S=30,18mp,str.Ion Roată nr.48, zona D

Nr.contract

620/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1015

0

Teren agricol închiriat de Tuderașc Olguța

S=30mp, str.Ion Roată nr.48, zona D

Nr.contract

746/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

1016

0

Teren agricol închiriat de Turcan Gheorghe și Lucia

S=176,8mp,str.Holtului nr.4, zona D

Nr.contract

138/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1017

0

Teren agricol închiriat de Turcu Constantin și Domnica

S=16mp, str.Vasile Pîrvan nr.7, zona D

Nr.contract

5/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1018

0

Teren agricol închinat de Ungureanu Mariana Tamara

S=88mp,str.Tecuciului nr.15, zona D

Nr.contract 401342/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1019

0

Teren agricol închiriat de Ursinschi Valerian

S=208mp, str.Războieni nr.38, zona A

Nr.contract

254/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1020

0

Teren agricol închiriat de Văcărescu Paloșanu și Elena

S=96mp, str. 13 Septembrie nr.55, zona D

Nr.contract

114/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1021

0

Teren agricol închiriat de Vaculișteanu Laura Mihaela

S—90mp, str.Frunzei nr.23bis, zona D

Nr.contract

9221/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1022

0

Teren agricol închiriat de Vaida Pavel și Coca

S~384mp, str.Siliștei nr.5, zona D

Nr.contract 16441/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1023

0

Teren curți construcții închiriat de Văideanu Răducu Gabriel

S=31:,52mp:i str.Martin Crișan nr.51, zona A

Nr.contract

741/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

1024

0

Teren agricol închiriat de Vântu Milică și Ileana

S”45,18mp. str.Vrancei nr.73, zona B

Nr.contract

420/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1025

0

Teren agricol închiriat de Varga Anton și Maria

S=10mp, str.Gheorghe Șincai nr.17, zona D

Nr.contract

416/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1026

0

Teren agricol închiriat de Vasiliu Costel

S=89mp, str.Salciei nr.9bis, zona D

Nr.contract

582/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1027

0

Teren agricol închiriat de Vechiu Cătălin și Irina

S=75mp, str.Orizontului nr.45, zona D

Nr.contract

265/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1028

0

Teren agricol închiriat de

Vîntu Raveica

S=140mp, str.Oituz nr.91, zona A

Nr.contract

156/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1029

0

Teren agricol închiriat de Vișoiu Virgiliu și Angela

S=90mp, str.Letea nr.25, zona B

Nr.contract 39240/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1030

0

Teren agricol închiriat de Vrabie Grigore și Grigoraș

S=158,3mp, str.Vasile Pârvan nr.23, zona B

Nr.contract

607/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1031

0

Teren agricol închiriat de Vrânceanu Const. Și Vasilică

S=192mp, str.Frunzei, zona

D

Nr.contract

183/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1032

0

Teren agricol închiriat de Zaharia Marinela și Vasile

S=157mp, str.Șerbănești

nr.9, zona D

Nr.contract

584/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1033

0

Teren agricol închiriat de Zgoanță Liviu Constantin

S=90mp, Calea Moldovei nr.100, zona D

Nr.contract

207/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1034

0

Teren agricol închiriat de ADSEPTIMPULS

S=73mp, str.Arcadie Șeptilici nr.l, zona D

Nr.contract

628/2007

Domeniul privat al municipiului

Bacău

1035

0

Teren agricol închiriat de ALMERA INTERNAȚIONAL SRL - GALAȚI

S=172mp, str.Alexei Tolstoi nr.67, zona D

Nr. contract

570/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1036

0

Teren agricol închiriat de BASAROM PRODCOM SRL

S=85,52mp, Calea Republicii nr.138, zona C

Nr.contract

364/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1037

0

Teren agricol închiriat de Biserica Apostolică-Cultul Penticostal

S-314mp. str.Bucium nr. 12, zona B

Nr.contract

365/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1038

0

Teren agricol închiriat de BORONEA SRL

S=30mp, Calea Republicii, zona B

Nr.contract

191/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1039

0

Teren agricol închiriat de BORONEA SRL

S=14mp„ Calea Republicii nr.68, zona B

Nr.contract

193/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1040

0

Teren agricol închiriat de BORONEA SRL

S=1 lmp, strIzvoare nr.45, zona D

Nr.contract

190/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1041

0

Teren agricol închiriat de CRESUS INVEST

S=126mp, Calea Republicii nr.193, zona D

Nr.contract

179/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1042

0

Teren curii construcții închiriat de DIN PAN SRL

S=92mp, Calea Onești nr.47, zona D

Nr.contract

744/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

1043

0

Teren agricol închiriat de SCM DEL MARCO

S^SSmp, str.Oituz nr.64, zona A

Nr.contract

734/2009

Domeniul privat al municipiului Bacău

1044

0

Teren agricol închiriat de ENERGOGRUP SA-CLUJ

S=84,19mp, str.Arcadie Șeptilici nr. 1, zona D

Nr.contract

702/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

1045

0

Teren agricol închiriat de FIALD IMOBILIARE SRL

S=32,lmp,str.Letea nr.12, zonaB

Nr.contract

706/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

1046

0

Teren agricol închiriat de

S=110,36mp, str.Banatului,

Nr.contract

Domeniul privat

FRESENIUS NEPHROCARE ROMÂNIA SRL

zona A

581/2006

al municipiului Bacău

1047

0

Teren agricol închiriat de GENERAL CONSTRUCȚII TEHNIC PLUS SRL

S=25mp, Calea Moldovei nr.4, zona B

Nr.contract

400/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1048

0

Teren agricol închiriat de IATSA SA

S—446mp, str.Narciselor nr.5, zona B

Nr.contract

187/

Domeniul privat al municipiului Bacău

1049

0

Teren agricol închiriat de IATSA SA

S=82mp, str.Narciselor nr.5, zona B

Nr.contract

310/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1050

0

Teren agricol închiriat de

L1VIROM SRL

S-53mp, str.Bucegi nr.100, zonaB

Nr.contract

718/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

1051

0

Teren agricol închiriat de MAGIRUS TRANS SRL

S“79mp, str.Republicii nr.93, zona D

Nr.contract

139/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1052

0

Teren agricol închiriat de PANTERA DIUMEA SRL

S=316mp, str.Nordului nr.31, zona C

Nr.contract

604/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1053

0

Teren agricol închiriat de

S.O.L. MEGA CONSULTING SRL

S=75mp, Calea Romanului nr.43, zona D

Nr.contract

712/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

1054

0

Teren agricol închiriat de SIMBA INVEST SRL

S=135mp, str.Republicii nr.193, zona C

Nr.contract

228/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1055

0

Teren agricol închiriat de SOMA SRL

S=300mp, str.Nordului nr.25, zonaB

Nr.contract

32920/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1056

0

Teren agricol închiriat de TRANSAX SRL

S=19,8mp, str.Mioriței nr.46, zona A

Nr.contract

134/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1057

0

Teren agricol închiriat de UNILEM SRL

S=1410mp, str.Izvoare nr.87, zona D

Nr.contract

199/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

TERENURI - SCHIMBURI DE TEREN

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

1058

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Grigoriu Elena Ciuhodaru Neculai

S=270mp,str.9 Mai nr.2

Teren curți construcții,

Nr.cadastral 4837

Vecinii:N-teren prop.stat și Trec.9 Mai,E-Mantu Aritina, S-Biserica Precista,V-Iacob Vasile

2002

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 21/2000 Contract de schimb nr.828/2002

1059

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC VASION SRL Vlasie Gică

S=30mp,str. 9 Mai nr. 88

2000

1.553,20

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 133/2000

1060

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Rus Ioan și Aneta

S-421,99mp, Bacău, str.13

Septembrie, nr.2, nr.cadastral

1208, carte funciară nr.2002/N

1999

1.732,52

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 178/1999 Contract de schimb nr.5737/1999

1061

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Agricola Internațional SA

S=3988,69mp,str .Abatorului nr.5,

vecini:N-SC Compil Impex SRL și SC Agricola Internațional SA, S-Tăbăcărie, SC Atlas SA, SC Agrotransport SA și SC Agricola Internațional SA, E-str Abatorului, V-

2001

131.036,88

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 118/2000 Contract de schimb nr.809/2001

str.Brândușei, nr.cadastral 1283/2

S2=1073,54mp,str.Brândușei, vecini:N-teren municipiul

Bacău,E-SC Agrotransport

SA,S-sector particular,V-SC Pratobac SA, nr.cadastral 1283/1

1062

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Sechelariu Dumitru și Laudeta

S=4473mp, str.Aeroportului nr.13, sola 57, parcela 1647/2/3, nr.cadastral 6433

2002

105.567,40

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.161/2002 contract de schimb nr.2409/2002

1063

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC UNILUX SRL - Ciuche Daniel

S2=140mp,str .Alexandru

Lăpușneanu nr.32, nr.cadastral 6858/1, carte funciară nr. 19883/N

Vecini:N-Popa Jan și drum comun,E-Babașa Vasile și str.Alexandru Lăpușneanu,S-Buciumel Ioan,V-Dănculea Maria

2003

5.658,78

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 384/2003 Contract de schimb nr.2855/2003

1064

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC EXPOCOM SERV SRL

S=100mp str.Alexandru Lăpușneanu,nr.32 -51,34 mp teren curți construcții

-48,66 mp teren aflat în indiviziune afectat unei căi de acces

Nr.cadastral 6858/2/2 Vecinii:N-drum comun in indiviziune și Popa Jan E-teren Consiliul Local și

2004

4.002,27

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 158/2004 Contract de schimb nr. 1368/2004 încheiere

nr. 17223/2004

str.a.Lăpușneanu

S-Babașa Vasile,teren Consiliul Local și Buciumel Ioan,V-Babașa Vasile și Dănculea Maria

1065

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Suditu Liliana Mihaela

S=170mp,str.Alexandru

Lăpușneanu nr.32, nr.cadastral 6858/3, vecini:

N-Popa Jan;E-Babașa Vasile și str. Alex. Lăpușneanu;S-Buciumel Ioan;V-Babașa Vasile

2004

6.871,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 383/2003 Contract de schimb nr. 1367/2004

1066

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC PANEURO INVEST SRL

S=T49,80mp, str.Arcadie Șeptilici, teren arabil, sola 43,

P 1557/1/10, nr.cadastral 7374/1, carte funciară nr.l9883/N, vecini’.N-Matanie Vasile;E-drum acces;S-Asociația Familială Vasii Aurica ;V-str.Arcadie Șeptilici

2003

2.622,50

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 77/2003 Contract de schimb nr. 1082/2003

1067

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu AF VASIIIOAN

S=199,88mp,str.Arcadie Șeptilici, parcela 1557/1/10, sola43, nr.cadastral 7374/2 Vecini:N-Bantaș Ștefan,E-drum acces, S-farmacia Elvaruj ,V-str.Arcadie Șeptilici

2003

3.402,70

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 74/2003 Contract de schimb nr.826/2003

1068

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Elvaruj SRL

S=150,32mp, str.Arcadie Șeptilici, teren arabil, parcela 1557/1/10, sola 43, nr.cadastral 7375, carte funciară nr.l9643/N, vecini:Bantaș Ștefan, E-drum acces, S-teren Primărie, V-str.Arcadie Șeptilici

2003

6.933,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 215/2003 Contract de schimb nr. 1347/2003

1069

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C. SELENA S.A.

S=2.500mp, situat în Bacău, str. Arinilor nr.l, sola 9 parcela 26/27, nr.cadastral 1337, Carte Funciară nr. 4167/N

2004

48.143,80

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 87/2000

HCL 116/2000

HCL 173/2000 Contract de schimb

nr.l 89/2001

1070

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC GRITI & CO IMPORT- EXPORT

S=188mp.str. Austrului, teren arabil,sola 72,parcela 85, nr.cadastral 2233/1

Vecinii :N-Toma Ghe.,E-Cărămida Eugen,S-Balu Misu, V-Teren Primăria Bacau

2003

5.136,4

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 144/2003 Contract de schimb nr.758/2003 încheiere nr.18133/2003

1071

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu ELERAD SRL

S=300mp,str .Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/2, carte funciară nr.20750/N, vecini :N-Toma Gh.,E-Cărămidă E.;S-Bâlu Mișu, V-Cărămidă Eugen

2003

8.196,4

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 146/2003 Contract de schimb nr.621/2003 încheiere nr. 14665/2003

1072

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Locart SRL

S=lllmp, str.Austrului, teren arabil, parcela 85, sola 72, nr.cadastral 2233/3, carte funciară nr.l9883/N Vecini:N-Toma Gheorghe;E-Cărămidă Eugen; S-Bâlu Mișu, V-Cărămidă Eugen

2003

2.630,70

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 137/2003 Contract de schimb

nr.829/2003 încheiere

nr. 18671/2003

1073

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu GRIMIS SRL

S=215mp,str-Austrului,teren arabil, parcela 85,sola 72 Nr.cadastral 2233/4

Vecinii :N-Toma Ghe.,E-Cărămida Eugen,S-Balu Mișu, V-Cărămida Eugen

CF nr.20805/N

2003

5.874,1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 138/2003 Contract de schimb nr.577/2003 încheiere nr. 13297/2003

1074

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C.Alcorada S.R.L.Bacău

S=110mp, Bacău, str. Austrului, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/5, carte funciară nr.l9883/N, contract de schimb nr. 689/23.06.2003, Vecinii :N-Toma Ghe,E-Caramida Eugen,S-Balu Mișu,V-Caramida Eugen

2003

3.005,3

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 145/2003 Contract de schimb nr.689/2003 încheiere nr. 15371/2003

1075

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Arledor Exim SRL (Munteanu Dorina)

S=100mp, str.Austrului, teren arabil, parcela 85, sola 72, nr.cadastral 2233/6, carte funciară nr.20983/N

2003

2.732,1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 143/2003 Contract de schimb nr.1405/2003 încheiere nr.25348/2003

1076

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Santin Corn SRL

S=100mp, str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/7, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Toma Gh,E-Cărămidă Eugen,S-Bâlu Mișu,V-

| Cărămidă Eugen

2003

2.732,10

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 142/2003 Contract de schimb nr.828/2003

încheiere

nr. 18673/2003

1077

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Amarilis SRL (Roșea Andreea)

S^llOmp, str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/8, carte funciară nr.21004/N

2003

3.005,3

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 140/2003 Contract de schimb nr.582/2003 încheiere nr. 13300/2003

1078

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Matei Nicoleta

S=220mp, str.Austrului, teren arabil, parcela 85, sola 72, nr. cadastral 2233/9, vecini :N-Toma Gh.E-

Cărămidă Eugen;S-Bâlu Mișu;V-Cărămidă Eugen

2003

5.974,70

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 136/2003 Contract de schimb nr.640/2003

1079

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Deșteptarea SA(Ion Tudorel)

S-225mp, str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/10, carte funciară nr.21731/N

Vecini :N-Toma Gh.,E-Cărămidă Eugen, S-Bălu Mișu,V-Cărămidă Eugen

2004

59.954,4858

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 336/2003 Contract de schimb

nr.439/2004 încheiere nr.5520/2004

1080

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC LIV ALO COM SRL

S=199mp, str.Austrului, teren arabil, parcela 85, sola72, nr.cadastral 2233/11, carte funciară nr.!9883/N

Vecini :N-Toma Gheorghe; E-SC Soreliy Corn SRL;S-Bâlu Mișu; V-Cărămidă Eugen

2004

5.356,30

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 341/2003 Contract de schimb nr. 150/2004 încheiere

nr.3389/2004

1081

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SorellyCom SRL

S=697mp, str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/12, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Toma Gh,E-Cărămidă Eugen, S-Bâlu Mișu,V-Cărămidă Eugen

2004

18.928,90

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 340/2003 Contract de schimb

nr. 151/2004 încheiere nr.3390/2004

1082

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Huștiu Iasmin SRL

S=944mp, str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/13, carte funciară nr.l9883/N

2003

25.636,90

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 139/2003 Contract de schimb nr.2117/2003 încheiere

nr. 11609/2003

1083

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Comeliac Lucian Vladimir

S=244mp, str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/14, carte funciară nr.21214/N

Vecini:N-Toma Gh.,E-Cărămidă Eugen, S-Cojocaru Ion,V-Cărămidă Eugen

2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 220/2003 Contract de schimb nr. 1621/2003 încheiere

nr. 16565/2003

1084

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

ROMPRI EXPO SRL(Florea Valeria și Adrian Florin)

S=141mp, str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/15, carte funciară nr. 19883/N

2004

3.699,9

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 214/2003 Contract de schimb nr. 192/2004

OÎncheiere nr. 1948/2004

1085

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Alternativa SRL(Huluță Gh.)

S=170mp, str .Austrului, teren arabil, nr.cadastral 2233/16, carte funciară nr.21671/N

2004

4.462,8

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 212/2003 Contract de schimb nr.339/2004 încheiere nr.8088/2004

1086

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Butucaru Ion

S—30 Omp,str .Austrului, sola 72, parcela 85,nr.cadastral 2233/17, carte funciară nr.21952/N

2003

7.038,8574

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.404/2003 contract de schimb nr.2863/2003 încheiere nr.67/2004

1087

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Grădinara Constantin și Luminița Vasilica

S=151 mp,str. Austrului,teren arabil,sola 72,parcela 85 nr.cadastral 2233/18

Vecinii: N-Toma Ghe.,E-Cărămida Eugen, S-Asultanei Neculai,V- Cărămida Eugen

2003

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 344/2003 Contract de schimb nr.2809/2003 încheiere nr.29320/2003

1088

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Șalaru Marina

S—275mp, str.Austrului, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/19, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Toma Gh;E-Cărămidă Eugen;S-Asultanei Neculai;V-Cărămidă

2003

6.452,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 343/2003 Contract de schimb

Eugen

nr.l 603/2003 încheiere nr.29632/2003

1089

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Suditu Liliana Mihaela

S=200mp, str.Austrului nr.85, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/20, carte funciară nr,19883/N, vecini:N-Toma Gh, E-drum acces, Bârgu Neculai, Rotam Ion, S-Asultanei Neculai, V-Cărămidă Eugen

2004

4.686,4025

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 383/2003 Contract de schimb nr.l 367/2004 încheiere nr. 15891/2004

1090

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Bic Trans International SRL

S=2000mp, str.Aviatori nr.l, teren arabil, sola 56, parcela 1666/7, nr.cadastral 3030

2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 179/1999 Contract de schimb nr.3459/2000 încheiere nr. 14026/2000

1091

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Aizic Oscar

S=1036mp, str. Banca Națională nr.4-6

2002

106.252,26

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 70/2002

1092

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Manole Nicu

S=200mp, teren arabil, str.Barajului nr.l, sola73, parcela 5, nr.cadastral 7028/1, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-str.Barajului,E-str.Barajului,S-

Manole Nicu,V-rezervă Primărie

2004

21.425,20

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 22/2004 Contract de schimb nr.431/2004 încheiere nr.5524/2004

1093

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SICU FLORĂRIA GEANINA SRL

S=2393mp, Calea Momești nr.5, nr.cadastral 5443/2, carte funciară nr.l8979/N, Vecini :N-Velimar Toader;E-Catană Anton;S-SC Vinalcol și rezervă Primărie;V-Velimar Toader

2003

243.280,28

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 308/2002 Contract de schimb nr.660/2003

1094

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC VASION SRL Vlasie Gică

S=290,86mp, Calea Moldovei nr.56, nr.cadastral 2530, carte funciară nr.5857/N

2000

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 19/2000 Contract de schimb nr. 1706/2000

1095

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Camelor Exim SRL

S-601mp, Calea Moldovei

nr.179, teren arabil, parcela 116, sola 82, nr.cadastral 6376, carte funciară nr. 17164/N, vecini:N-Puiu Vasile, drum acces,E-Iacob Suzana,S-Palcău Gh.,V-zonă protecție CFR

2003

25.941,473

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 338/2003 Contract de schimb nr. 1546/2003 încheiere nr.28865/2003

1096

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Blanalov SRL

S=217,31mp, teren arabil,

Calea Romanului nr.122,

sola 82, parcela749/22, nr.cadastral 1813/1/1/3, carte funciară nr.22812/N

2003

5.488,9065

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 381/2003 Contract de schimb nr. 2790/2003 încheiere nr.29528/2003

1097

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC MUNTEAN IMPORT-

S=540,03mp, teren arabil, Calea Romanului nr.122, sola 82, parcela 749/22,

2003

12.747,1

Domeniul privat al municipiului Bacău

EXPORT SRL

nr.cadastral 1813/1/1/1, carte funciară nr.l9883/N, compusă din:

S=490,27mp proprietate exclusivă

S=49,76mp cotă indiviză de % din suprafața de 99,52mp Vecini :N-Chirilă Constantin,E-SC Milistef SRL,S- drum în cotă indiviză,V-Calea Romanului

HCL 337/2003 Contract de schimb nr.2679/2003 încheiere

nr. 1295/2003

1098

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu PF PETREA DANA

S=165,475mp,teren arabil,

Calea Romanului nr.122, sola

82, parcela 749/22, compusă din:

Sl=151,20mp, nr.cadastral 1813/1/1/1/1/1/1/3

Vecini :N-Chiriiă C.;E-Gurău; V-drum în cotă indiviză; V-moșt. Butucaru

S2=14,275mp, cotă indiviză de % ce constituie drum în indiviziune, nr.cadastral 1813/1/1/1/1/1/1/6

2004

3.820,7

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2004 Contract de schimb nr.343/2004 încheiere nr.4134/2004

1099

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu GREMPA SRL

S=322,70mp,Calea Romanului nr.122, teren arabil, sola 82, parcela 749/22, Nr.cadastral 1813/1/1/1/1/1/1/7 S=30,31 mp cota indiviză de Vi din supr.60,62mp ce constituie drum în indiviziune, nr.cadastrall813/1/1/1/1/1/1/4 CF nr.24349/N

Vecinii :N-moșt.Butucaru E-moșt. Butucaru, S-Lovin Ghe.

2004

11.788,97

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 342/2003 Contract de schimb nr.442/2004 încheiere nr.5523/2004

V-mo șt. Butucaru

1100

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu GILRO COM SRL

S=232,92mp,Calea Romanului, nr.122, teren arabil, sola 82, parcela 749/22, nr.cadastral 1813/1/1/2 Vecinii: N-Chirila C-tin E-Anton Iordache Bogdan S-Lovin Ghe,Lovin Măndita, Dospinescu Pavel,V-str. Calea Romanului

2003

5.883,2

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 382/2003 Contract de schimb nr.2792/2003 încheiere nr.29682/2003

1101

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC MILISTEF EXIM SRL

S=209,47mp,Calea

Romanului nr.122, sola 82, parcela 749/22, nr.cadastral 1813/l/l/4(compusă din

S= 190,1 lmp și S=19,36mpcotă indiviză)

Vecini :N-Chirilă ConstantinjE-Anton Iordache Bogdan; S-Lovin Gh.,Lovin Măndița, Dospinescu Pavel;V-str.Calea Romanului

2004

5.290,88

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 25/2004 Contract de schimb nr.448/2004 încheiere nr.5731/2004

1102

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MIDURINA SRL

S=220,52mp, teren arabil, str. Calea Romanului nr.122, sola 82, parcela 749/22 nr.cadastral 1813/1/1/5, carte funciară nr.!9883/N Vecini:N-Chirilă C.;E-Anton Iordache Bogdan;S-Lovin Gh. Dospinescu Pavel,V-str.Calea Romanului

2003

5.569,99

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 379/2003 Contract de schimb nr.2805/2003 încheiere nr.29680/2003

1103

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MAPELA SRL

S=220,70mp, teren arabil, str.Calea Romanului nr.122, sola 82, parcela 749/22,

Din care:

S=200,13mp în proprietate

2003

5.574,53

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 380/2003 Contract de

exclusivă și

S=20,57mp cotă indiviză de Vi din suprafața de 41,14mp nr.cadastral 1813/1/1/6, vecini :N-Chirilă C.;E-Anton Iordache Bogdan;S-Lovin Gh.,Lovin Măndiță,

Dospinescu P avei ;V-Str. Calea Romanului

schimb nr.2791/2003

1104

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC KAMPING ADRIAN HEMEIUȘ SRL

S=145mp, teren intravilan, str. Carpați nr.llA(fost 36), nr. cadastral 6672/1, carte funciară nr.l8849/N

Vecini:N-Herghelegiu A.,E-alee acces, S-teren primărie, V-teren aferent bl. nr.l 1

2002

12.044,063

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 266/2002 Contract de schimb nr.4286/2002 încheiere nr. 29832/2002

1105

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC UNILUX SRL - Ciuche Daniel

Sl=12mp,str.Carpati nr.l IA (fost 36),nr.cadastral 6672/2, carte funciară nr. 19883/N

V ecini :N-Herghelegiu

Aneta,E-aleeacces,S-Herghelegiu Aneta,V-alee acces

2003

1.470,70

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 384/2003 Contract de schimb nr.2855/2003 încheiere nr. 13/2003

1106

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC SIBARIS COM SRL + SC RICAM SRL

S=91,02mp, str.Carpați nr.llA, nr.cadastral 6672/3, carte funciară nr.19883/N, vecini :N-Herghelegiu Aneta,E-alee acces, S-Herghelegiu Aneta,V-teren aferent bl.nr.l l,sc.A

2003

2.275$

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 303/2002 Contract de schimb nr.485/2003 încheiere

nr. 10801/2003

1107

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Babiceanu Adrian

S=41,60mp, str.Carpați nr.llA(fost nr.36), nr.cadastral 6672/4, carte funciară nr.l8326/N

Vecinii :N-teren Consiliul

Local,E-teren aferent

bl.l l,sc.A,S-Herghelegiu Aneta,V-Alee acces

2002

3.450,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 242/2002 Contract de schimb nr.1385/2002 încheiere nr.28594/2002

1108

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC TISECO SRL

S=481,54 mp,teren curți, situat în intravilanul municip. Bacău, str. Carpați nr.llB, nr.cadastral 6671;

Vecini :N-teren aferent bl.l l,sc.A+B; V-terenCL, bloc nefamiliști; E-teren CL

2002

60.774,64

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 233/2002 Contract de schimb nr.4469/2002 încheiere nr.77/2003

1109

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC CILIENI COM SRL

S=86mp, str.Carpați nr.llC, teren curți construcții, carte funciară nr. 18712/N, nr.cadastral 6885/2

2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 234/2002 Contract de schimb nr.4794/2002 încheiere nr.30177/2002

1110

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC TISECO SRL

S=200mp, str. Carpați nr.llC, nr.cadastral 6885/2 Vecini'.N-Herghelegiu Aneta;

E-alee acces; S-teren CL; V-alee acces

2002

25.241,12

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 233/2002 Contract de schimb nr.4469/2002

-----x——-——----------

încheiere nr.77/2003

1111

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC ȚINU IMPEX SRL

S=307,66mp, str.Carpați nr.llC, nr.cadastral 6893, carte funciară nr.l8193/N, vecini :N-teren CL + teren aferent bl.lstr.VioletelorjV-teren CL; S-teren CL; E-teren aferent bl. 11 str.Carpați+teren CL

2002

38,83

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 232/2002 Contract de schimb nr.4470/2002 încheiere nr.76/2003

1112

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC TROLL SRL

S=401mp,teren arabil, str.Campului, sola 10, parcela 334, nr.cadastral 6444/1, carte funciară nr.20132/N, vecini:N-G-ral Gr.Cantili,E-str.Câmpului;S-Ciocârlan E.;V-Haidău M.

2003

9.248,80

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 83/2003

Contract de schimb nr. 1936/2003 încheiere nr. 13417/2003

1113

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Electric Plus SRL

S=313mp, str.Campului, teren arabil, parcela 334, sola 10, nr.cadastral 6444/2, carte funciară nr.20133/N, vecini :N-Ciocârlan Ema, E-str.Câmpului, S-General Zămescu,V-Haidău Mihai

2003

7.219,1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 84/2003 Contract de schimb nr.609/2003 încheiere nr. 13299/2003

1114

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Filipescu Neculai

S-1985,56mp,str.Ciprian

Porumb eseu, sola 62,parcela 1784/2,nr.cadastral 3779

CF nr.9068/N

Vecinii :N-Anda Gheorghe E-most.Corocea Gheorghe

2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 31/2001 Contract de schimb

S-Ciprian Porumbescu V-Unguru Aneta

nr.748/2001 încheiere nr.3766/2001

1115

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Atanasiu Irinel și Elena

S—978mp,Bacău, str. Ciprian Porumbescu, sola 62,

P1788/4, nr. cadastral 4486, carte funciară nr.l 1220/N, Vecini :N- str. Ciprian Porumbescu; E-Dinu

Lucreția; S-rezervă Primărie;V-Ivan Georgeta

2003

35.446,5342

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 34/2003 Contract de schimb 1245/2003 încheiere nr.8371/2003

1116

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Filomon Ovidiu Marcel

S-3000mp,str.Ciprian Porumbescu,teren arabil Sola 62, parcela 1788/5, nr.cadastral 3491,

Vecinii :N-str. Ciprian Porumbescu,S-teren rezervă Primărie Bacău,E-Mihăilă Vasile,V-Unguru E.

2001

84.134,6

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 114/2000 Contract de schimb nr. 152/2001 încheiere nr. 1470/2001

1117

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC DISCOVOLANTE TRANS SRL

(Munteanu Radu)

S=1980mp, str.Cireșoaiei

nr.l, nr.cadastral 5569/3/1, carte funciară nr.l4977/N, vecini:N-Munteanu Radu,E-Bordeianu P și Munteanu C,S-Stan I.,V-Prăjescu V.

2002

23.573,9

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 100/2002 Contract de schimb

nr.l 544/2002

1118

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Munteanu Radu

S=433mp, str.Cireșoaiei nr.l, teren intravilan, nr.cadastral 5569/3/2, carte funciară nr.20739/N

Vecini:N-str.Cireșoaiei;E-drum acces;S-Munteanu Radu; V-Prăjescu Vasile

2003

6.556,50

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 33/2003 Contract de schimb nr.l 088/2003

încheiere

nr.7216/2003

1119

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ionescu Emest

S~500mp, teren arabil extravilan, sola 63, parcela 2185/11, str.Cireșoaiei nr.l, nr.cadastral 3330, carte funciară nr.7923/N Vecini:N-Niță P.Mihail; E-CET Bacău; S-Beldie Constantin; V-drum acces

2000

2.283,50

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 181/1999 Contract de schimb nr.7329/2000

1120

0

Teren obținut în unna schimbului de teren cu Motrici Gheorghe

S=500mp, str.Cireșoaiei nr.9 (cartier Izvoare), tarla 63, parcela 2185/28/1, nr.cadastral 1980, carte funciară nr.3545/N Vecini:N-CET;E-CET;S-drum acces și propr.Iacobovici Aurel;V-Buiceanu Mihai și Anton Vasile

2000

2.283,50

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 58/1999 Contract de schimb nr.777/2000 încheiere nr.2778/2000

1121

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC BEL ROM CINCI SRL

S=4196mp, teren extravilan, tarla 68, P2105/33/2, 2105/85, 2105/86,  2105/87,  2105/90,

2105/91,     carte    funciară

nr.37913, nr.cadastral 13402

2007

237.556,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr. 49/2007 contract de schimb nr. 1415/2007

1122

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Sechelariu Dumitru și Laudeta

S=12550mp(la măsurătoare 12631mp), str.Cireșoaiei nr.39, sola 68, parcelele 2110/1 și 2114/1, nr.cadastral 3081, vecini:N-Coșa Anton, E-teren Primărie, S-teren primărie, V-Romsilva

2002

245.367,70

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de schimb nr.2409/2002

1123

0

Teren obținut în urma

S=1000mp, str.Cireșoaiei,

1998

2.635,30

Domeniul privat

schimbului de teren cu Snopu Gelu

sola 63,parcela 1911/30, vecini:N-Saul Alexandrina,E-Arcip Doina,S-Rotaru Gh.,V-linie ferată

al municipiului Bacău

HCL 109/1998 Contract de schimb nr.8385/1998

1124

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Allodia Impex Corn SRL

S=1378,12mp, str.Cireșoaiei nr.154, sola 63, parcela 1911/34, nr.cadastral 4755 S-T 863,24mp, str.Cireșoaiei, sola 68, parcela 2109/17, nr.cadastral 8233, carte funciară nr.23188/N

2004

1.864,68

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2003 Contract de schimb nr. 144/2004 încheiere nr.903/2004

1125

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu AF MĂRIUȚ IONEL

S-137,26mp, str.Cireșoaiei nr.54, teren arabil și curți din care:

S=86,51mp, teren curți construcții, parcela 1815/18/1, sola 63

S=50,75mp, teren arabil, parcela 1815/18/2, sola 63 Vecini:N-SC Pascaru Marconst SRL; E-str.Cireșoaiei; S-Beca Maria;V-Beca Maria

2003

5.690,60

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 42/2003 Contract de schimb nr.529/2003 încheiere nr. 12364/2003

1126

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C. OTIS IMPEX S.R.L.

S=137,26mp, str.Cireșoaiei

nr.54, teren din care S=86,51mp teren curți construcții, -parcela 1815/18/1, sola 63, și 5O,75mp teren arabil -parcela 1815/18/2, sola 53, nr.cad. (6508/4/1/3-6508/4/1)/! , C.F. 19883/N,

2003

5.690,60

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 38/2003 Contract de schimb nr.825/2003 încheiere nr. 18672/2003

1127

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu GABINEX IMPEX

S=500,06mp,str.Cireșoaiei, nr.54, teren arabil(2A) Parcela 1815/18/2, sola 63 Nr.cadastral 6508/4/1/2 Vecinii :N-Tucanu Lucretia E- Beca Maria(3A),S-Rosca Maria,V- Beca Maria(lA)

2003

21.075,28

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 307/2002 Contract de schimb nr.36/2003 încheiere nr.858/2003

1128

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC PASCARU MARCONST SRL

S=137,26mp, str.Cireșoaiei nr.54, teren arabil și curți construcții, din care: S=86,51mp, teren curți construcții, P1815/18/1, sola 63

S=50,75mp, teren arabil, P1815/18/2, soia 63, nr.cadastral (6508/4/1/3 -6508/4/1)/3, vecini:N-Tucanu Lucreția;E-str.Cireșoaiei;S-Beca Maria;V-Beca Maria

2003

4.205,50

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 41/2003 Contract de schimb nr.329/2003 încheiere nr.7879/2003

1129

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Pușcașu Vasile

S=500mp, str.Cireșoaiei nr.54, teren arabil, sola 63, Parcela 1815/18/2, nr.cadastral 6508/4/2, carte funciară nr.l8980/N, vecini:N-Turcanu Lucreția;E,V-Beca Maria, S-Roșea Maria

2002

21.110,45

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 301/2002 Contract de schimb nr.5299/2002 încheiere nr.557/2003

1130

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC CASI SRL

S=131mp, str.Cireșoaiei nr.54, sola 69, parcela 1815/18/3, nr.cadastral 6508/2,carte funciară nr.l8748/N, vecini:N-Turcanu

2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 268/2002 Contract de

Lucreția,E-Beca Maria, S-Roșca Maria,V-Beca Maria

schimb nr.58/2003

1131

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S.C. OVIMED COM S.R.L.

S-450mp, teren curți-construcții, situat în Bacău, str. Cireșoaiei nr.54, sola 63, parcela 1815/18/4, nr.cad.6508/1, C.F.18742/N

2003

5.270

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 304/2002 Contract de schimb nr.207/2003 încheiere nr.1936/2003

1132

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C. NICOFAX S.R.L.

S=300mp teren arabil situat în

Bacău, str. Cireșoaiei nr.54, sola 63, parcela 1815/18/5, nr.cad.6508/3, C.F.18772/N,

2002

13.002,87

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 302/2002 Contract de schimb nr.1761/2002 încheiere nr.3 89/2003

1133

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC MANOMIIMPEX SRL

S=250mp, str.Cireșoaiei nr.54, teren arabil (IA), nr.cadastral 6508/4/1/1, carte funciară nr.l9009/N, vecini:N-Turcanu Lucreția;E-SC Gabinex Impex SRL, S-Roșca Maria, V-Beca Maria

2002

10.536,38

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 306/2002 Contract de schimb nr.1659/2002 încheiere nr.3 87/2003

1134

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ionică Maria

S=156mp, teren arabil(3A),

str.Cireșoaiei nr.54, nr.cadastral 6508/4/3, carte funciară nr. 18981/N Vecini:N-Turcanu Lucreția; E-Beca Maria; S-Roșca Maria;

2002

6.239,73

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 300/2002 Contract de schimb

V-Pușcașu Vasile

nr. 1660/2002 încheiere nr.388/2003

1135

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC TEFOMID COM SRL

S=100mp,str.Cornișa

Bistriței nr.Sbis, nr.cadastral 6761, carte funciară nr.l8308/N,

vecini :N-teren Primărie; E-str.Comișa Bistriței;S-teren Primărie;V-teren Primărie

2004

17.279,73

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 23/2004 Contract de schimb nr.430/2004 încheiere nr.5525/2004

1136

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC TEFOMID COM SRL

S=100mp,str.Cornișa

Bistriței nr.9bis, nr.cadastral 3893, carte funciară nr.9468/N,

vecini :N-teren Primărie;E-teren Primărie ;S-teren Primărie;V-str.Cornișa Bistriței

2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 191/2002 Contract de schimb nr.2011/2002 încheiere nr.23694/2002

1137

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Sandu Valentin

S=180mp,str.Costache Radu, sola 20, parcela 448/1/4/1, nr.cadastral 6441/2/1,carte funciară nr.22208/N

Vecini:N-teren CLB, E-Stan Gavril, S-teren CLB

2005

4.826,65

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 242/2005 Contract de schimb nr. 1567/2005 încheiere nr.31045/2005

1138

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC SOS MARKETING SRL

S=300mp,str.Costache Radu, parcela 448/4/1, sola 20, nr.cadastral 6441/1, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-str.Costache Radu;

2004

5.511,80

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 216/2003 Contract de

E-Stan Gavril; S-Cemat Sandu;V-Bejan Ion

schimb nr.34/2004 încheiere nr.947/2004

1139

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC COST-JENY SRL

S=163mp,str.Costache Radu, teren arabil, sola 20, parcela 448/4/1, nr.cadastral 6441/2/2/1

2004

4.088,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 119/2004 Contract de schimb nr. 1898/2004 încheiere nr.23645/2004

1140

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Muraru Eugen

S=300mp, teren arabil,

str.Depoului, sola 38, parcela 1433/6, nr.cadastral 3934, carte funciară nr. 10204/N, vecini :N-drum acces;E-Paragină C.; S-Paragină C.;V-Paragină C

2003

9.084,5

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 36/2003 Contract de schimb nr.879/2003 încheiere nr.7853/2003

1141

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Palade Vasile

S=400mp, teren arabil, parcela 1433/15/1, sola 38, str.Depoului, nr.cadastral 2871/1/1/1, carte funciară nr.l5879/N, vecini :N-moșt. Radu Dumitru, E-Sava Ioan,S-alee acces, V-drum acces

2002

8.964

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 99/2002 Contract de schimb

nr.l 136/2002 încheiere nr.24270/2002

1142

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC REDOS SRL Dospinescu Dumitru

S—720mp, str.Depoului, tarlaua 38, parcela 1433/15/1-1A, carte funciară nr.l5972/N, nr.cadastral

2002

16.135,2

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 103/2002

2871/1/1/3

Contract de schimb nr. 1877/2002 încheiere nr. 12010/2002

1143

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC VRACIU IMPEX SRL

S=400mp, str.Depoului, tarlaua 38, parcela 1433/15/1-2A, carte funciară nr.l5966/N, nr.cadastral 2871/1/1/2

Vecini:N-Radu Dumitru,E-Sava loan,S-Alee acces,V-SavaIoan

2002

8.964

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 104/2002 Contract de schimb nr.2076/2002 încheiere

nr. 13468/2002

1144

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Cartel Plus SRL

S=207,26mp, str.Dcpoului, tarla(sola) 38, parcela 1433/15/1-4A, carte funciară nr.l5938/N, nr.cadastral 2871/1/1/4

2002

4.644,7

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 102/2002 Contract de schimb nr.2026/2002 încheiere

nr. 13087/2002

1145

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Bios Impex SRL(Pușcașu Grigore)

S=165mp, str.Depoului, teren arabil, sola 38, parcela 1433/15/3, nr.cadastral 2871/1/2/1/2, carte funciară nr.l6874/N

2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 157/2002 Contract de schimb

nr.553/2002 încheiere nr. 16547/2003

1146

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SOMINTEX SRL

S=165mp,str. Depoului,teren arabil, sola 38, parcela 1433/15/3, nr.cadastral

2002

2.599,90

Domeniul privat al municipiului Bacău

2871/1/2/1/3, carte funciară nr.l6867/N, vecini:N-alee acces,E-SC Vladmamic SRL,S-Iacovici Petre,V-SC Bios Impex SRL

HCL 160/2002 Contractul de schimb nr.552/2002 încheiere

nr. 16545/2002

1147

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC VLADMARNIC SRL -

Nechita Neculaie

S=168mp, str.Depoului, sola 38, parcela 1433/15/3, nr.cadastral 2871/1/2/1/4, carte funciară nr.l6829/N Vecini:N-alee acces,E-SC New Trade SRL,S-Iacovici Petre,V-teren Primărie

2002

2.599,90

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 158/2002 Contract de schimb nr.554/2002 încheiere nr. 16541/2002

1148

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C.NEWTRADE S.R.L.,

S=293mp teren arabil situat în Bacău str. Depoului, sola 38, parcela 1433/15/3, nr.cad.

2871/1/2/1/5, C.F. 16875/N

2002

4.521,50

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 159/2002 Contract de schimb nr.555/2002 încheiere nr. 16543/2002

1149

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S.C. OTTO IMPEX S.R.L.,

S=160mp, teren situat în Bacău, str.Depoului, Tarlaua 38, parcela 1433/15/3-6A, nr.cad.2871/1/2/2, C.F. nr.l5939/N,

2002

3.585,60

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 98/2002 Contract de schimb nr. 1952/2002 încheiere nr. 12534/2002

1150

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S=400mp, str.Depoului, sola

38, parcela 1433/15/3-7A,

2002

8.964

Domeniul privat al municipiului

SC Copanex SRL

nr.cadastral 2871/1/2/3, carte funciară nr. 15973/N

Bacău

HCL 101/2002 Contract de schimb nr.2077/2002 încheiere

nr. 13467/2002

1151

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Doboșeru Valentin

S=39mp, str.Depoului ur.21, teren arabil, sola 38, parcela 1433/16, nr.cadastral 3935/1, carte funciară nr.24384/N, vecini:N-CLB, E-Paragină C.,S-Paragină C.,V-Paragină C.

2004

2.301,04

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 440/2003 Contract de schimb nr. 193/2004 încheiere nr.7313/2004

1152

0

Teren obținut în unna schimbului de teren cu

Gepex SRL

S=680,36mp, teren arabil, intravilan, str. Nordului nr.95A, sola 38, parcela 1433/28, nr.cadastral 11651

2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr.274/2005 și contract de schimb nr.

2629/12.12.2005

1153

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Gepex SRL

S=380mp, teren arabil, str.

Depoului nr.29, sola 38, parcela            143 3/36/2/1,

nr.cadastral 1405/2

2005

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.274/2005 contract de schimb nr.

2629/12.12.2005

1154

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C. SELENA S.A.

S=4.700mp, situat în Bacău str. Depoului, sola 38, parcela 1433/36/1/1, nr.cad.3488, C.F. 8099/N,

S=4.500mp, situat în Bacău,

2004

211.185,10

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 87/2000 HCL 116/2000

str. Depoului, sola 38, parcela 1433/36, nr.cad.3489, C.F. 3210/N,

HCL 173/2000 Contract de schimb

nr. 189/2001

1155

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Dăncuță Dobrin

S=5601mp, str.Depoului, teren arabil, sola 38, parcela 1433/36/1/2, nr.cadastral 3223, carte funciară nr.6693/N, vecini .N-Botezatu Anastasia,E-Lăstun Vasile,S-Pricop Elena, V-drum acces

2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 113/2000 Contract de schimb nr. 1797/2000

1156

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Băicea Cârstea Florentina

S=690mp, teren arabil situat în str Digu Bârnat, tarla74, P41, nr.cadastral 3304

Vecinii :N-drum acces,E-teren CLB,S-Biserica Catolica,V-teren CLB

2000

12.414,30

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr. 171/2000 Contract de schimb nr. 1173/2001

1157

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Aizic Oscar

S-4128mp, str. Digu Bârnat, sola 36, parcela 1210/4 Vecini: N-Romedea I., E-SC Luvi Trade SRL, S-teren Primărie, V-SC Agricola Internațional

S=772mp, str. Digu Bârnat, sola 33, parcela 1126/1

Vecini: N-teren Primărie, E-teren Primărie, S-Pr. Bârnat, V-Calea Moldovei

1998

40.206,70

7.519,30

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 118/1998 Contract de schimb nr.8307/1998

1158

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu GRJEMPA SRL

S=563mp,str .Dorului, teren arabil,sola 28,parcela 903/1/30/1

nr.cadastral 6442/1

CF nr.22303/N

Vecinii: N-Pâțu Eugen,E-

2004

14.220,49

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 342/2002 Contract de schimb

Munte Virginia,S-

D.E(str. Dorului), V- Ardeleanu Ghe.

nr.442/2004 încheiere nr.5523/2004

1159

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Cost-Jeny SRL

S=152mp, str.Dorului, teren arabil, sola 28, parcela903/l/30/l, nr.cadastral 6442/2, carte funciară nr.25106/N

2004

3.812,39

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 119/2004 Contract de schimb nr. 1898/2004 încheiere nr.23645/2004

1160

0

Teren obținut în urnia schimbului de teren cu SC RODICA SRL

S=500mp, teren arabil,cartier Șerbănești, parcela 903/2/91, sola 28, nr.cadastral 6663, carte funciară nr.l7833/N Vecini:N-Costică R. Dumitru; E-Luncanu Lucreția; S-Lucaci Mihai; V-DE

2002

10.649,5

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 265/2002 Contract de schimb

nr. 1716/2002 încheiere nr.390/2003

1161

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Frunză C-tin

S=491,88mp, cartier

Șerbănești, tem arabil, sola 28, parcela 903/3/23, nr.cadastral 3442, carte funciară nr.8695/N, vecini:N-Pușcuță Irimia,E-Armeanu C-tin, S-drum, V-Antochi

2002

7.792,1

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de schimb nr.4109/2002

1162

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Munteanu Vasile

S-700mp, str.EIectricienilor, tarla 65, parcela 1954/6, nr.cadastral 6368, carte funciară nr.l6753/N, vecini :N-teren de stat,E-drum acces, S-Fecioru Constantin, V-moșt. Macaru Lucreția

2002

10.741,20

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 67/2002 Contract de schimb nr.2199/2002

---- încheiere

nr. 14451/2002

1163

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C. SELENA S.A.

S—325mp situat în Bacău, str.

Energiei 44 bis, nr.cad.2662, C.F.5194/N

2004

15.223,20

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 87/2000 HCL 116/2000 HCL 173/2000 Contract de schimb nr. 189/2001

1164

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Dimofte Victor și Janeta

S=279mp, str.Erou Ciprian Pintea nr.30, nr.cadastral 3959, carte funciară nr. 9550/N, vecini:N-str. E.C. Pintea, E-Landskron Elena, S - stradă, V-stradă

2002

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 236/2002 Contract de schimb nr. 1765/2002 încheiere nr.857/2003

1165

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC ROMBET SA -stație de betoane

Sl=1690mp, str.Erou Ciprian Pintea nr.29, nr.cadastral 6279

2005

491.837,49

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 41/2005 Contract de schimb nr.776/2005 încheiere nr.6246-8/2005

1166

0

Teren obținut în uima schimbului de teren cu Ungureanu Adrian

S=48,5mp,str.Erou Ciprian Pintea nr.30, nr.cadastral 3866/2, carte funciară nr,15601/N, vecini:N-str.Erou

Ciprian Pintea;E-teren Primărie; S-Ungureanu

2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 162/2003 Contract de schimb

Adrian; V-teren Primărie

nr.4419/2003

1167

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Cazacu Vasile și Ana

S=1000mp, str.Frunzei, teren arabil, soia 72, parcela 38/1, carte funciară nr.8782/N, nr.cadastral 326

2001

20.716,6

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 197/2000 Contract de schimb nr. 185/2001 încheiere nr. 1490/2001

1168

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Stan Aglaia

S-39,90mp,str.Garofiței nr.21A,nr.cadastral 11179, vecini :N-E-S-teren CLB,V-teren CLB și alee acces S=40,97mp,str.Garofiței nr.21B,nr.cadastral 11178, vecini:N-E-S-teren CLB, V-str.Garofiței

2005

13.762,50

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 144/2005 Nr. cadastral 11179,11178

1169

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Cristudor Vasile și Elena

S=1870mp, str.Grigore

Tăbăcaru, sola 28, parcela 903/2/5, carte funciară nr.8781/N

2001

36.515,1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 192/2000 Contract de schimb nr. 187/2001 încheiere nr. 1487/2001

1170

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Petrilă Alecu

Casă construită din vălătuci, acoperită cu tablă neagră, compusă din trei camere, în suprafață construită de 45,72mp, str.Hoitului nr.91 S=315,27mp, din care: S=184,35mp, teren curți construcții, și

2002

8.750,30

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 68/2002 Contract de schimb nr. 504/2002 încheiere

S=130,92mp, teren arabil cu vecinii :N-Petrilă Alecu,E-Bâmă Mari a, S-str. Hoitului, V-Lancic Liviu, nr.cadastral 4009/1, carte funciară nr.l7061/N

nr. 14786/2002

1171

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Umbrărescu Dorinei

S-1650,30mp, sola 28, parcela 991, nr.cadastral (5990-7284-7286)/!,vecini:N-Umbrărescu Dorinei,teren domeniul public,str.Tecuciului, E- teren domeniul public, str.Tecuciului,S-B-dul Unirii, V-Calea Romanului S=841,22mp, sola 28, parcela 991/3, nr.cadastral (5990-7284-7286)/2, vecini:N-Calea Romanului,E-teren domeniul public,str.Tecuciului,S-Umbrărescu Dorinei, V-Calea Romanului, terenuri situate în intravilanul municipiului Bacău, colț cu b-dul Unirii, cu str Tecuciului și Calea Romanului

Carte funciară nr.l9883/N

2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 345/2003 Contract de schimb nr. 154/2004 încheiere nr.2266/2004

1172

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ciohodaru Florinei și Elena

S=500mp,str.G-ral Grigore

Cantilli nr.14, sola 24, parcela

583/66, nr.cadastral 3896, carte funciară nr.9827/N

2002

8.895,7

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 63/2002 Contract de schimb nr. 1598/2002 încheiere nr. 14756/2002

1173

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Russu Grigore

S=500mp,str.G-ral Grigore Cantilli, teren arabil, sola 24, parcela 583/40, nr.cadastral 4083, carte funciară nr.9721/N

2001

9.687,30

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 32/2001 Contract de schimb nr. 1310/2001 încheiere nr.6538/2001

1174

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Antoniu Flavia Cătălina(fostă Stănișor)

S=152mp, Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza nr.100 bis, nr. cadastral 4079, carte funciară nr.9598/N,

Vecinii: N-teren expropiat-CLB

E-teren expropiat-CLB,S-teren expropiat CLB,V-Stanișor Flavia Cătălină

2002

6.096,34

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr. 2464/03.12.2002, HCL nr.270/2002 încheiere nr.28421/2002

1175

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Herghelegiu Anna-Marie

S—50mp, str.Ioniță Sandu Sturza nr.108, nr.cadastral 12954, vecini: N-Lichi Toader,E-acces servitute, S-parcela cu nr.cadastral 8623,V-parcela cu nr.cadastral 599-3015

2008

8400€

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr. 1192/2008

1176

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S.C. Andprod Trading SRL Bacău

S=150mp, str. Izvoare, sola 60, parcela nr.76/1, nr.cadastral 6035/2, carte funciară nr.l8370/N vecini:N-teren Primărie;E-str.Izvoare;S-Nicolăescu George; V-str. Izvoare,

2002

7.530

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 264/2002 Contract de schimb nr.2442/2002 încheiere nr.28680/2002

1177

0

Teren obtinut în urma

S=150mp, str.Izvoare, teren

2003

Domeniul privat

schimbului de teren cu SC MIGLIORE SRL

curți construcții, Sola 60, parcela 76/2, nr.cadastral 6035/1, carte funciară nr.l8542/N

Vecini :N-Nicolaescu George,E-str. Izvoare, S-Nicolaescu George,V-str. Izvoare

al municipiului Bacău

HCL 267/2002 Contract de schimb nr.63/2003 încheiere nr.572/2003

1178

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ion Tudorel

S=1400mp, str. Izvoare, curte-construcții, sola 62, parcela 14, nr. cadastral 327, carte funciară nr.9551/N

Vecinr.N-teren Primărie;E,S-

SC Punctual Transport; V-str. Izvoare

2001

2.712,40

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 33/2001 Contract de schimb nr.211/2001 încheiere nr.3569/2001

1179

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Toderașc Dumitru

S=14.818mp, cartier Izvoare sola 68, parcela nr.2142/1, nr. cadastral 6084, carte funciară nr.l6231/N, vecim:N-rezervă Primărie;E-zona CFR;S-Beca Lina;V-Romsilva Bacău;

2002

107.967,80

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 69/2002 Contract de schimb nr.862/2002 încheiere nr. 11028/2002

1180

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC STADION SRL - Zaharia Iulia

S=1298,12mp,teren arabil, str.Infrățirii nr.2, sola 60, parcela nr.1756/2, vecini:N-Cimitirul Catolic, Iacob Maria, E-str. înfrățirii, S-Mănăstirea Catolică, V-Biserica Catolică, nr.cadastral 2543, carte funciară nr.5255/N

2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 176/2000 Contract de schimb nr. 169/2001 încheiere nr.2642/2001

1181

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Stan Aglaia

Sl=65,55mp, str.Letea nr.l6A, nr. cad astral 11177,vecini:N-E-S-V-teren CLB

S2=18,32mp, str.Letea nr.l6B, nr.cadastral 11180, vecini:N-E-S-V-teren CLB

2005

13.905,42

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 144/2005

1182

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC LETEA SA

S=55657,66mp, str.Letea nr 17, teren curți construcții și un nr. de 14 corpuri de construcție:

-complex sportiv-1397,76mp -terasă-127,31mp -terasă-86,82mp -beci-71,98mp

-grup sanitar-24,25mp -cabină bilete-6,69mp -cabină bilete-7,01mp -magazie-7,95mp

-bazin mare-830,3 lmp -bazin mic-175,29mp -magazie-27,24mp

-cabină poartă-5,26mp -tribună-463,52mp -tribună-207,89mp Vecini:N-SC Letea; E-SC Letea; S-teren CL; V-teren CL și proprietăți particulare Nr. cadastral 2096/2/1, carte funciară nr.22777/N

2003

2464,00

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 209/2003

1183

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Lupu Constantin

S=:2514,07mp, str.Letea nr.17, teren curți construcții, nr.cadastral 2096/1/2/1/2 Vecini:N-SC Letea; E-SC

| Letea; S-str.Letea; V-teren

2004

174.148,40

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 91/2004 Contract de

Cons.Local

schimb nr.925/2004 încheiere nr. 11293/2004

1184

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Lupu Constantin

S=278,51mp, nr.cadastral 2096/3/2

Vecini :N-alee acces ștrand Letea; E-bază sportivă(ștrand)-Consiliul Local; S-alee acces stadion; V-str.Letea

2004

21.717,66

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 91/2004 Contract de schimb nr.925/2004 încheiere nr. 11293/2004

1185

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Botez Gheorghe

S=501mp, teren arabil, situat în extravilanul municipiului Bacău, str.Lt Victor Botocan nr.3,sola 26, parcela 778/6, nr.cadastral 4076, carte funciară nr.9622/N, V ecinii :N-moștenitorii defunctului Pascaru Neculai,S-str.Lt.V.Botocan,E-mostenitorii defunctului Morarescu Mîrcea,V-Pirgariu Petrea Mihai

2001

13.792,9

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 175/2000, contract de schimb nr.740/2001 încheiere nr.4745/2001

1186

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C.Aquaproiect Raba SNC Bacău

S=500mp(la măsurătoare supraf. de 547mp), teren situat în Bacău, str.Lunei nr.2, sola 32, parcela 1003, nr. cadastral 4037, carte funciară nr.9620/N, Vecinii:N-Frigură Gh și Apostol T.(str.Venus),S-str. Lunii,E-Dargaciu C-tin,Balan Ion și Zaharescu I(str.I.I. de la Brad)

2001

19.914

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr.516/2001 HCL 112/2000 încheiere nr.3382/2001

V-Cojocaru Ion

1187

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP SA Dragomir Florin administrator

S=4208mp, str.Lupeni nr.26, carte funciară nr.9283/N, din care:

Sl=2118mp, sola 18, nr.cadastral 3922,carte funciară nr.9283/N,vecini:N-Panaite

Ana,E-D.E.,S-Popovici Const.,V-str.Lupeni S2=2090mp, sola 18,parcela 311/41, nr.cadastral 3920,carte funciară nr.9284/N, vecini :N-Butucaru Gh.,E-D.E.,S-Butucaru Vasile,V-str.Lupeni

2002

68.784

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 112/2002 Contract de schimb nr.4140/2002 încheiere nr.26901/2002

1188

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC ZAVIO SRL

S=486mp,str.Lupeni, sola 18, parcela 311/41/1, nr.cadastral 3921/1, carte funciară nr.l6783/N, vecini:N-rezervă Primărie, E-limită com.Săucești,S-Popovici

Constantin, V-DE

2002

9.541,50

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 168/2002 Contracz de schimb nr.944/2002 încheiere nr.21234/2002

1189

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC PIETRĂREANU& CO SNC

S=223mp, teren arabil, str.Lupeni ,sola 18, parcela 311/41/1, nr.cadastral 3921/2

Carte funciară nr.l6782/N

Vecini :N-rezervă Primărie; E-. limită comuna Săucești;S-Popovici C.;V-DE

2002

4.378,10

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 163/2002 Contract de schimb nr. 1973/2002 încheiere nr.223 50/2002

1190

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC.Bibire Stedact SRL

S=110mp, str.Lupeni, teren arabil, solal8, parcela 311/41/1, nr. cadastral

2002

2.159,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

3921/3, carte funciară nr,16766/N,

Vecinii :N-rezerva Primăriei,E-lim ita Comuna Saucesti,S-Popovici C-tin,V-DE

HCL 162/2002, contract de schimb

nr. 1979/2002 încheiere nr.22722/2002

1191

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Dixecom SRL

S=226mp, str.Lupeni, teren arabil, sola 18, parcela 311/41/1, nr.cadastral 3921/4, carte funciară nr.6765/N

2002

4.437

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 165/2002 Contract de schimb

nr. 1974/2002

1192

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Pozânărea Remus

S-91mp, str.Lupeni, sola 18, parcela 311/41/1, teren arabil intravilan, nr cadastral 3921/5, carte funciară nr.

16764/N

Vecini:N-rezervă primârie;S~ Popovici C.

2002

1.786,60

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 164/2002 Contract de schimb

nr. 1972/2002 încheiere nr.22354/2002

1193

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MANRO FOTO SRL

S=839mp, str.Lupeni, teren arabil, sola 18, parcela 311/41/1, nr.cadastral 3921/6, carte funciară nr.l6792/N Vecini:N-rezervă primăriejE-limită comuna SăuceștijS-Popovici C.;V-DE

2002

16.471,90

Domeniul privat al municipiului Bacău

1194

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Dapemar SRL

S=396mp,str.Lupeni, teren arabil, sola 18, parcela 311/41/1, nr.cadastral 3921/7, vecini :N-rezervă Primărie,E-limita corn. Săucești,S-Popo viei C.,V-Chiriac Dragoș

2002

7.774,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 167/2002 Contract de schimb

nr. 1065/2002 încheiere nr.23241/2002

1195

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC LETO EXCOM SRL

S=150,02mp, teren arabil,

str.Lupeni nr.50-54,

vecini:N-Bejan Constantin; E-Ungureanu Elena; S-Tutuianu I; V-SC Selpa Prod Corn SRL, nr.cadastral 6865/1, carte funciară nr,18279/N

2002

3.559,96

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 239/2002 Contract de schimb nr. 1168/2002 încheiere nr.24821/2002

1196

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC SELPA PROD COM SRL

S=150,03mp,str.Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/2, carte funciară nr.l8229/N, vecini :N-Bej an Constantin, E-teren Primărie,S-Tutuianu I.,V-Ungureanu Elena

2002

4.000,05

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 235/2002 Contract de schimb nr. 1170/2002 încheiere m.24819/2002

1197

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Coman Valeriu

S=140,25mp, str.Lupeni

nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/3, carte funciară nr.l8460/N, vecini:N-Bejan C-tin,E-Ungureanu Elena, S-Tutuianu I.,V-Ungureanu Elena

2002

2.828,5506

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 236/2002 Contract de schimb nr. 1234/2002 încheiere nr.26224/2002

1198

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Arina Tex SRL

S-130mp, str.Lupeni nr.50-

54, teren arabil, nr.cadastral 6865/4, carte funciară nr.l8280/N

2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 238/2002 Contract de

schimb nr.2190/2002 încheiere nr 26057/2002

1199

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Jipa Gheorghe

S=999,97mp, teren arabil intravilan, str.Lupeni nr. 50-54, nr. cadastral 6865/5, carte funciară nr. 18369/N,

Vecini :N-Bej an Constantin; E-drum acces; S-Țuțuianu I.,V-Sandu Rodica, Potoroacă I.,Popa Florin

2002

22.014,78

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 237/2002 Contract de schimb nr. 1224/2002 încheiere nr. 18223/2002

1200

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC ȘTEFANIA SRL

S—1009,50, teren arabil, intravilan, str. Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/6, carte funciară nr.20165/N, vecini:N-Bejan Constantin ;S-Tutuianu I.;E-V-Ungureanu Elena

2003

33.559,4

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 43/2003 Contract de schimb nr. 1396/2003 încheiere m.7058/2003

1201

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC IMPEX CERTO SRL

S=340mp, teren intravilan, str.Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/7, carte funciară nr.l9883/N

Vecini:N-Bejan Constantin; E-Ungureanu Elena;S-Țuțuianu I.;V-Ungureanu Elena

2003

11.490,10

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 35/2003 Contract de schimb nr. 1742/2003 încheiere nr. 11874/2003

1202

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S.C. NORSIT COM S.R.L.

S=180,17mp teren arabil situat în Bacău str. Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/8,

C.F.nr.20768/N,

2003

3.265,30

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 80/2003

Contract de schimb nr.803/2003 încheiere nr. 18675/2003

1203

0

Teren obținut în unna schimbului de teren cu SC SAVONI SRL

S=154,98mp,teren arabil, str.Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/9, carte funciară nr.20134/N, vecini :N-Bej an Constantin; E-Ungureanu Elena, S-Tutuianu I.,V-Ungureanu Elena

2003

5.214

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 39/2003 Contract de schimb nr.354/2003 încheiere nr.8799/2003

1204

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MUSACON SRL

S=480,70mp,teren arabil, str.Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/10, carte funciară nr.l9883/N, veciniiN-

Bejan C.;E-Ungureanu

Elena;S-Tutuianu I.;V-Ungureanu Elena

2003

16.704,90

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 135/2003 Contract de schimb nr.2090/2003 încheiere nr.22442/2003

1205

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Scarlat Constantin

S=146,95mp, str.Lupeni nr.50-54,nr.cadastral 6865/11, carte funciară nr.l9883/N, vecini :N-Bej an Const.,E-Ungureanu Elena,S-Tutuianu I.,V-Ungureanu Elena

2003

2.697,50

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 79/2003 Contract de schimb nr.573/2003 încheiere nr. 13064/2003

1206

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Elerad SRL

S=108,04, str.Lupeni nr.50-

54, teren arabil, nr.cadastral 6865/12, carte funciară

2003

3.598,3

Domeniul privat al municipiului Bacău

nr.20390/N, vecini:N-Bejan C-tin,E-Ungureanu E.,S-Tutuianu I.,V-Ungureanu E.

HCL 40/2003 Contract de schimb nr.565/2003 încheiere nr. 13525/2003

1207

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Athoniada SRL

S=108,01mp, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/13, carte funciară nr. 20524/N

2003

1.880,9

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 76/2003 Contract de schimb nr.653/2003 încheiere nr. 18136/2003

1208

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC PROINSTAL SRL

S—108,83mp, teren arabil, str.Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/14, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Bej an C.;E-Ungureanu Elena; S-Tutuianu I;V-Ungureanu Elena

2003

1.745,20

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 73/2003 Contract de schimb nr.596/2003 încheiere nr. 13527/2003

1209

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Excever Exchange SRL

S=294,04, str.Lupeni nr.50-

54, teren arabil, nr.cadastral 6865/15, carte funciară nr.20528/N, vecini:N-Bejan C-tin,E,V-Ungureanu Elena, S-Tutuianu I.

2003

5.316,6

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 71/2003 Contract de schimb nr.2078/2003 încheiere nr. 15620/2003

1210

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S=457,29mp teren arabil, str.Lupeni nr.50-54, Bacău,

2003

8.105,90

Domeniul privat al municipiului

SC IVORY SRL

vecini:N-Bejan Constantin; EșiV-Ungureanu Elena; S-Țuțuianu I.

Nr.cadastral 6865/16, carte funciară nr.20523/N

Bacău HCL 75/2003 Contract de schimb nr.2085/2003

1211

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Diamed SRL

S=82,15mp, str.Lupeni nr.50-

54, teren arabil, nr.cadastral 6865/17, carte funciară nr.20519/N, vecini:N-Bejan C-tin,E-Ungureanu Elena,S-Tutuianu I,V-Ungureanu Elena

2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 72/2003 Contract de schimb nr.422/2003 încheiere nr. 15747/2003

1212

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC FARTEC BB SRL

S=609,99mp,str.Lupeni,nr.

50-54,teren arabil,

Nr.cadastral provizoriu6865/18

CF nr.20769/N

Vecinii:N-Bejan C-tin,S-

Țuțuianu I.,V-E-Ungureanu E.

2003

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 78/2003 Contract de schimb nr. 1549/2003 încheiere nr. 15680/2003

1213

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Ducadra Prod SRL (Duca Adriana și Ștefan)

S=129,92mp, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/19, carte funciară nr.20746/N, vecini:N-Bejan C-tin,E-Ungureanu Elena, S-Tutuianu I,V-

Ungureanu Elena

2003

2.354,6

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 81/2003 Contract de schimb nr.804/2003 încheiere nr. 18674/2003

1214

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MIRALEX SRL

S=163,75mp, str.Lupeni nr.50-54, nr. cadastral 6865/20, carte funciară

2003

2.967,80

Domeniul privat al municipiului Bacău

nr.l9883/N, vecini :N-Bej an

C.;E-Ungureanu E.;S-Tutuianu I.;V-Ungureanu E.

HCL 82/2003 Contract de schimb nr.2092/2003 încheiere nr.21536/2003

1215

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Paris Gheorghe

S=380mp, str. Martir Horea, teren curți construcții, vecini:N-alee de acces,E-Pintilie Ion, S-Lupu Romulus, V-parc dejoacă pt.copii

1998

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL87/1996 Contract de schimb nr.4092/1998

1216

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Babiuc Dumitru și Babiuc Elena, Babiuc SNC

S=185mp, str. Mărășești nr.122, nr.cadastral 6913/2/1, carte funciară nr.l9883/N, Vecinii: N-teren dom public primăria mun.Bacau,E- Aleea de pe langa pasajul peste calea ferata Bacau-Adjud,V-parcela care s-a înstrăinat S-teren dom public primăria mun Bacau

2003

13.112,6

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr.l406/.2003 HCL 217/2003 încheiere nr.25349/2003

1217

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Artetina SRL

S=68mp, str.Mârășești

nr.122, teren curți construcții, nr.cadastral 6913/2/2, carte funciară nr.22556/N

2003

4.819,8

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 218/2003 Contract de schimb nr. 1597/2003 încheiere nr.29522/2003

1218

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Solomon Stelian

S=895mp,teren arabil, sola58, parcela 1721/5,str.

Metalurgiei,vecini: N-Manea

2000

6.956,5

Domeniul privat al municipiului Bacău

Mircea,E-calea ferată

București-Bacău,S-Solomon Eugen, V-Școala nr. 1, nr.cadastral 3369,carte funciară nr.84871/N

HCL 50/2000 Contract de schimb nr.7946/2000 încheiere nr.23519/2000

1219

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Damian Valeriu și Veronica

S-135mp, str.Milcov(limitrof bazarului Milcov), teren curți construcții, vecini :N-Damian Valeriu,S-drum acces,E-teren Primărie, V-teren primărie

1998

60.142,5

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de schimb nr.2308/1998

1220

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Petraru Ionel

S=41mp, str. Mioriței nr.27, teren curți construcții, nr. cadastral 7390/2, carte funciară nr.l9883/N,

vecini :N-teren primărie; E-teren primărie;S-Petraru Ionel;V-teren Primărie

2003

4.294,30

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 141/2003 Contract de schimb nr.528/2003 încheiere nr.12365/2003

1221

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Butucaru Maria

S=114mp, str.Mioriței nr.74A, nr.cadastral 7105, carte funciară nr.l9029/N,

2003

11.964,4

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb 1767/2003, HCL nr. 117/2000 încheiere nr. 10540/2003

1222

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Allodia Impex Corn SRL

S=1002,95mp, str.Muncii, teren arabil, sola 28, parcela 903/2/36, carte funciară nr.2588/N, nr.cadastral 1574

1999

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 62/1999 Contract de

schimb nr.l 787/1999 încheiere nr.8622/1999

1223

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Anteco SRL

S=4440mp, str.Muncii, teren pășuni, sola 28, parcela 903/2/4/1, nr.cadastral 6784, carte funciară nr. 18683/N

2003

68.773,4

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 305/2002 Contract de schimb nr.25/2003 încheiere nr.556/2003

1224

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ursachi Mihaela

S-15mp,str .Nordului nr.l9A, parcela 1433/36, nr.cadastral 13623, carte funciară nr.5716

2007

6.662

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 178/2007 Contract de schimb nr.866/2007

1225

0

Teren obtinut în urma schimbului de teren cu SC ROMBET SA -stație de betoane

S2=2720mp, str.Pictor Aman

nr.l, sola72, parcelal21, nr.cadastral 6969/1,

2005

791.596,4320

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 41/2005 Contract de schimb nr.776/2005 încheiere nr.6246-8/2005

1226

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC ROMBET SA -stație de betoane

S3=646mp, sola72, parcela

121, str.Pictor Aman nr.3, nr.cadastral 6969/2,

2005

188.004,153

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 41/2005 Contract de schimb

nr.776/2005 încheiere nr.6246-8/2005

1227

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Otobâcu Dumitru

S=650mp, teren curți-construcții situat în Bacău, str.

Prieteniei nr.72,

1995

1.625

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 48/1995 Contract de schimb nr.725/1995

1228

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC FELIX- GIS SRL

S=11 Omp,str.Republicii,

nr.cadastral 2660

2000

410

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 20/2000 Contract de schimb nr.2879/2000

1229

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Baciu Ghe. și Baciu Tatiana

S=150mp, str Șiretului, teren arabil, P511/1, sola 21, nr. cadastral 4710/3/2, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Baciu Gh.,E-Avramia Ioan, S-Butucaru Ion, V-drum exploatare,

2003

3804,80

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr. 1456/2003 HCL nr.211/2003 încheiere nr.26405/2003

1230

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC CAB. MED.BOANĂ SRL Boană Sorin

S=2521mp, teren arabil, Bacău, str. Șiretul ui, din suprafața totală de 3521mp,sola 21,parcela 511/1, nr.cadastral 4710/1,carte funciară nr. 15967/N

Vecinii: N-rezerva Primăriei,E-Avramia Ioan,S-Dănceanu Elena și Fasola Daniela,V-

2002

44.559,9

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr. 109/2002 Contract de schimb

nr. 1402/2002 încheiere

nr. 16069/2002

drum

1231

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Isăilă Constantin

S=750mp, teren arabil, str.Siretului, sola 21, parcela 511/1, nr.cadastral 4710/2, carte funciară nr.l5950/N (din suprafața totală de 3521mp, sola 21, P 511/1) Vecini :N-Dănceanu Elena și Fasolă Daniela;E-Avramia Ioan;S-Dănceanu Elena și Fasolă Daniela; V-drum

2002

13.085,20

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 105/2002 Contract de schimb nr. 123 8/2002 încheiere nr.14219/2002

1232

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Botezatu Florin și Silvia

S=1052mp,teren situat în intravilanul municipiului Bacău, str.Siretului nr.77, tarla 20 + 24A, parcela 497/2+583/4, nr.cadastral 3010/2,carte funciară nr.lO912/N,

Vecinii:N-canal HC,E și S-Botezatu Florin și Silvia,V-Hanganu E

2001

13.822,6

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr. 1954/2001 HCL nr. 199/2000 încheiere nr. 10070/2001

1233

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Butucaru Ion

S-510mp, str.Siretului, teren arabil,sola 21, parcela510/5/1, nr.cadastral 3403/2, carte funciară nr.9170/N

S—614mp,str. Șiretului, teren arabil, sola 21,parcela 511/1, nr.cadastral 4709, carte funciară nr. 11746/N

2002

17.330,2

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr. 1529/2002 HCL nr.66/2002 încheiere nr. 18827/2002

1234

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Butucaru Ion

S=490mp,str.Siretului,teren arabil,sola21 ,parcela510/5/1, nr.cadastral 3403/1,carte funciară nr.9170/N

2001

4.111,4

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb

nr.970/2001

HCL

nr.191/20.12.2000

1235

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Găină Sever

S=3808,12 mp,str.Siretului,

nr.70, teren arabil, sola 23, parcela 538/20 nr.cadastral 3209

CF nr.6592/N

Vecinii :N- str. Șiretului,E-Șova Cristian,S- Nemțanu Neculai,V-Lupu Mirel

2000

46.188,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 117/2000 Contract de schimb nr.2409/2000

1236

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Burghelea Maria

S=9451mp, teren arabil dispus astfel:

-S=1729mp, str.Siretului, sola

24, parcela 583/2, nr.cadastral 602

-S=7722mp, str.Siretului, sola

21, parcela 510/7, nr.cadastral

603

1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 57/1999 Contract de schimb nr. 12/1999

1237

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Contact SRL

(Lazăr Nicoleta)

S=2062mp, str.Siretului, teren arabil, sola 21, parcela 510/5/4, nr.cadastral 3410/1/3, carte funciară nr.9233/N, vecini:N-SC Sam Impex SRL, E-Stoichici C-tin, S-Senteș Ionel, V-rezervă Primărie

2001

22.278,8

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 198/2000 Contract de schimb

nr.315/2001 încheiere nr.4161/2001

1238

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Dabog SRL (Dobreanu Aurora)

S=301mp, str.Siretului, teren arabil, sola 21, parcela 510/5/2, nr.cadastral 3410/2, carte funciară nr.8717/N, vecini:N-Butucaru Ion,E-Stoichici C,S-Fasolă D,Dănceanu E,V-cale de acces și rezervă Primărie

2001

2.750

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 194/2000 Contract de schimb nr.556/2001

încheiere nr.7302/2001

1239

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Davnic Impex SRL

S=435mp, str.Șiretului, teren arabil, sola 21, parcela 510/11, nr.cadastral 6249/2, carte funciară nr. 19811/N, vecini:N-drumul lui Roată,E-moșt.Platon Victor, S-drum acces canal, V-Jigău Ioan

2003

14.677,9

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 219/2003 Contract de schimb nr. 1268/2003 încheiere nr.23290/2003

1240

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC MILIV SRL

Ciubotaru Florin

S=1595,74mp, str.Siretului, sola21, parcela 510/11, nr.cadastral 6249/1, carte funciară nr.l9883/N

Vecini :N-drumul lui Rața;E-rezervă Primărie;S-drum acces canal; V-Platon Victor

2003

54.093,80

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 37/2003 Contract de schimb nr.4019/2003 încheiere nr.23673/2003

1241

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Daan SRL

(Chelariu Dan și Adriana)

S=2003,47mp, str.Siretului, teren arabil, parcela 524/4-2, nr.cadastral 6163, carte funciară nr.l5996/N, vecini:N-moșt.Popa V.Maria,S-parcela 524/4-1 ,E-str. Alex. Averescu, V-moșt.Săndulache Vasile

2002

35.412,3

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 108/2002 Contract de schimb nr.2588/2002 încheiere

nr. 16976/2002

1242

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC PALMEDICUM SRL

S=2265mp, str.Siretului, teren arabil, parcela 524/4-1, nr.cadastral 6164, carte funciară nr. 15992/N, vecini:N-parcela 524/4-2, E-str.Alex. Averescu,S-parcela 524/4, V-

2002

40.027,50

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 109/2002 Contract de schimb

moșt. Săndulache Vasile

nr.2654/2002 încheiere nr. 16337/2002

1243

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Senteș Ionel

S=922mp,teren arabil, str.Siretului, sola 21,parcela 510/5, nr.cadastral 3410/1/4,carte funciară nr..8831/N, vecini:N-SC Contact, E-Stoichici Const.,S-Dănceanu Elena, V-cale acces

2002

13.408,9226

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 97/2002 Contract de schimb nr.437/2002 încheiere nr. 13292/2002

1244

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC SAM IMPEX SRL-asociat Săndulescu Adriana

S=1566mp, teren arabil, str.Siretului, sola 21, parcela 510/5/3, nr.cadastral 3410/1/2,

vecini: N-SC DABOG SRL, E-Stoichici C-tin, S-SC

CONTACT SRL,V-rezervă Primărie

2001

16.995,10

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 195/2000 Contract de schimb nr.384/2001 încheiere nr.3674/2001

1245

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Todosi Gheorghe.

S=3864mp, teren arabil, str. Șiretului, parcela 524/4, nr. cadastral 6165, carte funciară nr. 16049/N

Vecini:N-SC Palmedicum SRL; S-Toma Milica; E-str. Alex.Averescu; V-moștenire Săndulache Vasile

2002

68.298,10

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 107/2002 Contract de schimb nr.2545/2002

1246

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC GLOBUS

INTERNAȚIONAL SRL

S=500mp,intravilanul mun.Bacau,teren arabil,sola 26,parcela 778/5,nr.cadastral 8458

Vecinii :N-Pascaru Neculai,E-

Botey Ghe.,S-Str. Lt.Victor

2003

14.623,8

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 260/2003 Contract de schimb

Botocan,V- Tataru Mihai

nr. 1576/2003 încheiere nr.26222/2003

1247

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Coteanu Iulian

S=684mp, str.Spicului nr.10, teren curți construcții, sola 8, parcela 169, carte funciară nr.l7906/N, nr.cadastral 6513

2002

12.554,8

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 62/2002 Contract de schimb nr.3468/2002 încheiere nr.22044/2002

1248

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Munteanu Constantin

S=2500mp, teren arabil, parcela 1587/1/34, șoseaua națională Bacău-Onești, vecini :N-drum acces, E-drum național Bacău-Onești,S-Grigoriu Maria,V-drum acces, rezervă Primărie

1996

742,50

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 9/1996 Contract de schimb nr.3011/1996

1249

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Casa Latină SRL

S=5000mp, șoseaua Bacău-

Onești, teren arabil, sola 48, parcela 1592/4, nr.cadastral 3519, vecini:N-Rusu Gh.,E-

SCLegume Fructe SA,S-Nichita Gh.V-DNl 1 (asfalt)

2001-

52.660

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 34/2001 Contract de schimb nr.822/2001 încheiere nr.4545/2001

1250

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC RENO IMPERIAL OIL SA (Stoica Nicolina)

S=5000mp(la măsurătoare 5008mp), teren arabil, extravilan, sola 48, parcela 1592/1, nr.cadastral 3717, carte funciară nr.9195/N, vecini:Pintea Ioan, Cimitirul Evreiesc, Daba Dorina

2001

107.571,80

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 193/2000 Contract de schimb nr.278/2001

(Cimitirul Sărata), DJ Bacău-Onești

încheiere nr.4522/2001

1251

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Romedea Gheorghe

S=7000mp, sola 48, parce!al592/l,vecini:Daba

Dorina,Cimitirul Evreiesc, Cimitirul Sărata,DJ Bacău Onești

1997

19.978,92

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 75/1997 Contract de schimb nr.8686/1997

1252

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC MEDENA COM SRL-partial SC LUVITRADE SRL

S=3000mp, teren arabil, sola 48, parcela 1592/2

Vccim:N-SC Luvi Trade SRL, E-Cimitirul Evreiesc, S-Romedea Maria, V-șoseaua Bacău-Onești

1998

9.148

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 48/1998 Contract de schimb nr.3824/1998 și 7048/1998

1253

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC LUVI TRADE SRL

S=6500mp, teren arabil intravilan,sola 48, parcela 1592/2/1

Vecini:N- Cimitir Evreiesc; E-SC Medena; S-D.N.; V-Nechita Gheorghe

1998

19.984,20

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 49/1998 Contract de schimb nr.7048/1998

1254

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Dăncuță Aurel și Elena

S=1500mp, șoseaua Bacău-

Onești, sola 51, parcela 1629/3, nr. cadastral 3545, carte funciară nr.8171, vecini:N-drum național Bacău-Onești, E-Bălăceanu C.,S-Ancuța M,.V-drum DC

2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 174/2000 Contract de schimb nr. 129/2001 încheiere nr.595/2001

1255

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S=2500,17mp, teren arabil, tarlaua 51, parcela 1629/11, la

2000

46.307,90

Domeniul privat al municipiului

Onel Elena

DN11 Bacău-Oiiești,

C.F. nr.4574/N, nr.cad.2361,

Bacău HCL 18/2000 Contract de schimb nr.559/2000 încheiere nr.5877/2000

1256

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Rusu Vasile și Aneta

S=1000mp, teren arabil, extravilan, parcelai 627/52, sola 50, nr.cadastral 445, carte funciară nr.941/N

1999

867,52

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 60/1999 Contract de schimb nr.3 876/1999 încheiere nr.2163/1999

1257

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Dragomir Daniel și Gabriela

S=440mp, str.Teiului nr.3, nr.cadastral 2886, carte funciară nr.6322/N, vecini:N-alee acces, S-teren propr.de stat,E-teren propr.de stat,V-str.Bucegi

2000

19.406,5

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 115/2000 Contract de schimb nr.4269/2000 încheiere nr.23000/2000

1258

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA

S-1200mp, str.Traian nr.8

1999

4.321,861

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 150/1998 Contract de schimb nr.5777/1999

1259

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SOCALP SA

S=49 mp (Sl=34mp și

S2=15mp), str.Vadu Bistriței nr.3

2007

13.389

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr. 236/2006 contract de schimb

nr. 108/17.01.2008

1260

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Zichil Valentin

S=645,08mp, str. Vasile

Alecsandri nr.87B, nr.cadastral 6110, carte funciară nr.l7028/N, vecini:

N-SC Ecor, E-propr.I.L.L., S-teren CFR, V-teren primărie și propr.Vasoiu

2002

2.606,988

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 71/2002 Contract de schimb nr.666/2002 încheiere nr. 18196/2002

TERENURI CONCESIONATE

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

1261

0

Teren concesionat

Ababei Ioan

S=28mp, str. Milcov nr.7-9, destinația: garaj

Nr.contract

19686/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1262

0

Teren concesionat

Abanerra Impex S.R.L.

S= 150mp,str.N.Titulescu

Inters. Str.Războieni destinația: complex comercial

Nr.contract

40/338/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1263

0

Teren concesionat

Abraham Ioan

S=3 OOmp, str. Câmpului destinația: locuință

Nr.contract

31453/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1264

0

Teren concesionat

Acsinte Ioan

S=28mp, str.L.Tăutu 10-

12.Jnters.22 decembrie destinația:garaj

Nr.contract

27736/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1265

0

Teren concesionat

Activ 2000 S.R.L.

S-21mp, str. Nicu Enea

nr.54 destinația:ext.pt.acces

Nr.contract

40220/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1266

0

Teren concesionat

Adacrian S.R.L.

S=16mp,str.Digu Bămat nr.l destinația: ext. sediu

Nr.contract

29717/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1267

0

Teren concesionat

Adascaliței Didina

S=40mp,str.Mihai Viteazu

nr.2

destinația: ext. sp. al .public

Nr.contract

22494/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1268

0

Teren concesionat

Adragai Virgil

S=28 mp,str.Bicaz nr.142 destinația: garaj

Nr.contract 21790/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1269

0

Teren concesionat Adumitrachioaiei Dani

S=16mp,str.9 Mai, nr.82 destinația:cotă ind. locuință

Nr.contract

91/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1270

0

Teren concesionat Afrasiloaia Neculai

S=28mp,str.Bucegi, nr.144 destinația: garaj

Nr.contract

19598/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1271

0

Teren concesionat

Afrențoaie Persida

S=28mp,str.Bicaz, nr.13 destinația: garaj

Nr.contract

22155/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1272

0

Teren concesionat

Agachi Teodor

S=9mp,str.E.C.Pintea, nr.2 destinați a: cotă ind.locuință

Nr.contract

6325/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1273

0

Teren concesionat

Aghinita Mircea

S=28mp, str.L.TăutulO-

12,inters.22Decembrie destinația: garaj

Nr.contract

27742/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1274

0

Teren concesionat

Agricola Internațional

S=120mp, Piața Sud destinația: comerț

Nr.contract

25588/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1275

0

Teren concesionat

Agritoria S.R.L.

S=72mp,str. Mioriței, nr.5 destinația: sp.comercial

Nr.contract

22857/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1276

0

Teren concesionat

Agritoria S.R.L.

S=71mp,str.Mioriței,nr.5 destinația: sp.comercial

Nr.contract

22887/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1277

0

Teren concesionat

AICBAC S.A

S-16mp,str.

Mărășești,nr.85(Piața Sud) destinația:ext. sp. comercial

Nr.contract

35624/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

1278

0

Teren concesionat

AICBAC S.A

S=51mp,str.Energiei, nr.34 destinația: ext. sp. comercial

Nr.contract

56169/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1279

0

Teren concesionat

AICBAC S.A

S=26mp,str. Mărășești, nr.98

Piața Sud destinația: ext. sp. comercial

Nr.contract

56171/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1280

0

Teren concesionat

Airinei Elena

S=28mp,str.Iosif Cocea, nr.8 destinația: garaj

Nr.contract

21731/2002

Domeniul privat | al municipiului

Bacău

1281

0

Teren concesionat AJOFM

S=275mp,str.I.S.Sturza,

nr.63A

Destinația:sediu

Nr.contract

8717/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1282

0

Teren concesionat

ALEVAL CONSTRUCT S.R.

S=2 5 mp, str. T azlăului, nr. 2 Destinația: ext. sediu

Nr.contract

8802/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1283

0

Teren concesionat

ALEXRAL CONT CONSULT

S=19mp, str. Ștefan Cel

Mare, nr.38 Destinația:ext.sediu firmă

____________________________a_______________________________________________________________________

Nr.contract

32693/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1284

0

Teren concesionat

ALINDAVI S.R.L.

S=39mp,str.Neagoe

Vodă,nr.l9

destinația: ext. salon înfrum.

Nr.contract

33365/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1285

0

Teren concesionat

ALINDAVI S.R.L.

S=2 7 mp ,str.N eago e

Vodă,nr. 19 destinația: ext.salon înfrum.

Nr.contract 48707/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1286

0

Teren concesionat ALTERNATIVA MIXT COM

S= 15mp,str. Aprodu

Purice,nr. 13

destinația: ext. sp.comercial

Nr.contract 16776/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1287

0

Teren concesionat Amalancei Comeliu

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

Nr.contract 22138/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1288

0

Teren concesionat

Amariei Ion

S—3 OOmp, str. Câmpului, nr. 1 destinația: locuință

Nr.contract 11709/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1289

0

Teren concesionat

Amăruței Elena

S=28mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația: garaj

Nr.contract 40391/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1300

0

Teren concesionat

Ambarus Dănuț

S=28mp,str.Ștefan cel Mare, nr.ll

destinația: garaj

Nr.contract 19534/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1301

0

Teren concesionat

Amici S.A.

S=7mp,str.E.C.Pintea, nr.2 destinația: comerț

Nr.contract 13282/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1302

0

Teren concesionat

S=31mp,str.Ștefan cel Mare,

Nr.contract

Domeniul privat

Anamed S.R.L.

nr.6

destinația: ext.cab.medical

48399/2006

al municipiului Bacău

1303

0

Teren concesionat Ancuța Dumitru

S=28mp„str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

Nr. contract 30868/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1304

0

Teren concesionat Andonie Ioan

S=28mp,str.Bucegi, nr.144 destinația: garaj

Nr.contract 19582/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1305

0

Teren concesionat

Andor Ana

S=20mp, str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract

7377/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1306

0

Teren concesionat

Andreescu Ion

S=36mp,str.Florilor, nr.32 destinația: acces servitute

Nr.contract 18064/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1307

0

Teren concesionat Andrieș Ion

S=17mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația: garaj

Nr.contract 20/5/10738/ 1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1308

0

Teren concesionat Andriesccu Isabela-Mihaela

S= 18mp,str.Tolstoi,bl.3 ,sc.C, ap.4 destinația:ext.cab.medical

Nr.contract 16091/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1309

0

Teren concesionat

Aneda COM S.R.L.

S=1 lmp,str.Mărășești,nr. 18 destinația:comerț

Nr.contract

478/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1310

0

Teren concesionat

Anei Maria

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract

42908/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1311

0

Teren concesionat

Anellcom S.R.L.

S=14mp,str.9Mai,nr.82-84 destinația: comerț

Nr.contract 20/1136/1995

Domeniul privat al municipiului Bacău

1312

0

Teren concesionat Anghel Liviu

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9

destinația:garaj

Nr.contract

307773/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1313

0

Teren concesionat

Anicris S.R.L.

S=70mp, str. Tipo grafilor, nr. 1 2bis

destinația:comerț+alim. pub.

Nr.contract 10596/1995

Domeniul privat al municipiului Bacău

1314

0

Teren concesionat Anitei Marius-lon

S=20mp,str. Micronului, nr.lObis

destinația: garaj

Nr.contract 48717/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1315

0

Teren concesionat

Ansimar S.R.L.

S=111 mp, str. Mioriței ,nr. 14 destinația:sp. comercial

Nr.contract

36606/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1316

0

Teren concesionat Antaluc Violeta-Petr

S=300mp,str.

Câmpului,Lot. 27

destinația: locuință

________________________________________________________1__,______________________________________

Nr.contract 12121/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1317

0

Teren concesionat Antaluca Florinta

S=2 8mp, str. V ictor

Babeș,nr.27-29 destinația:garaj

Nr.contract 14402/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1318

0

Teren concesionat Antica Marcel

S=27mp,str.22Decembrie,nr.

22

Destinația: garaj

Nr.contract 20589/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1319

0

Teren concesionat Antohe Ștefan

S= 18mp,str.Milcov,nr.4 destinația: ext.locuință+ac

Nr.contract

36760/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

1320

0

Teren concesionat

Antohi Cezar

S=1 lmp,str.E.C.PINTEA, nr.2 destinați a: cotă ind. locuință

Nr.contract 17778/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1321

0

Teren concesionat Antohi Cezar

S=9mp, str.E.C.Pintea, nr.2 destinați a: cotă ind.locuință

Nr.contract

178884/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1322

0

Teren concesionat

Antohi Lulu

S=2 8 mp,str. Republicii,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract

31675/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1323

0

Teren concesionat Anton Ion

S=23mp,str.Ștefan cel

Mare,nr. 30

destinația:ext.sediu societate

Nr.contract 14757/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1324

0

Teren concesionat Apetrei Ștefan-Danie

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 21196/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1325

0

Teren concesionat Apidav S.R.L.

S= 155mp,str. Arcadie

Septilici,nr.3

Nr.contract

14232/2003

Domeniul privat al municipiului

destinația:prest.serv.

Bacău

1326

0

Teren concesionat

Apollonia S.R.L.

S=31mp,str. Ștefan cel

Mare,nr.l3 destinați a: ext.cab.stomat.

Nr. contract 56619/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1327

0

Teren concesionat Apostol Lenuța

S=300mp,str.Câmpului,nr.31 destinația: locuință

Nr. contract 11052/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1328

0

Teren concesionat Apostol Vasile

S=28mp,str. L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22 Decembrie destinația: garaj

Nr.contract

27756/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1329

0

Teren concesionat Apostu Constantin

S=31 mp,str.L.Tăutu,nr.5 A

Destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract

7720/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1330

0

Teren concesionat Apuscasitei Vasile

S=28mpjStr.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22Decembrie Destinația: garaj

Nr.contract 21715/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1331

0

Teren concesionat

Aradei Florin

S= 16mpjStr.9Maijnr.82 destinați a: cotă ind.locuință

Nr.contract

71/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1332

0

Teren concesionat Ardeleanca Catinca

S-67mp,str.B-dul Unirii,

nr.20

destinația: servitute

Nr.contract

37830/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1333

0

Teren concesionat Ardeleanu Petru

S=28mp,str.L.Tăutu nr. 10-12,inters.22 Decembrie destinația: garaj

Nr.contract 38718/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1334

0

Teren concesionat Ariton Ciprian-Cătălin

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 42896/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1335

0

Teren concesionat Ariton Ciprian-Cătălin

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 48702/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1336

0

Teren concesionat Ariton Ciprian-Cătălin

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract

2770/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1337

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bâmat

Nr.contract

| Domeniul privat

Anton Ioan

destinația: garaj

2210/1997

al municipiului Bacău

1338

0

Teren concesionat

Anton Ion

S=2 8mp, str. Milco v,nr. 7- 9 destinația: garaj

Nr.contract 42912/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1339

0

Teren concesionat Armencea Gheorghe

S~2 Omp, str. Micronului, nr.10 bis destinația: garaj

Nr.contract 27850/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1340

0

Teren concesionat Arsenie Elena

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația:garaj

Nr.contract 33481/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1341

0

Teren concesionat Asanachi Liviu

S=28mp, str. Prelungirea

Bradului,nr.l27 destinația: garaj

Nr.contract 33560/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1342

0

Teren concesionat

Asandei Vasile

S=24mp,str.Stadionului,nr.24 destinația: comerț

Nr.contract 38049/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1343

0

Teren concesionat Asociația Nevăzătorilor

S=363mp,str.Vadu Bistriței destinația: împrejmuire+garaj

Nr.contract 9258/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1344

0

Teren concesionat Asociația Nevăzătorilor

S=500mp,str.Vadu Bistriței destinația:sediu asociație

Nr.contract 13803/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1345

0

Teren concesionat Asociația ROM STAR

S=76mp,str.Ștefan cel Mare,

nr. 11-15

destinația:ext.sediu asociație

Nr.contract

36963/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1346

0

Teren concesionat Asociația ROM STAR

S=90mp, str. Ștefan cel Mare,

nr.l 1-15

destinatia:ext.sediu asociație

Nr.contract 28265/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1347

0

Teren concesionat Ataro Prest Serv S.R.

S=4mp,str.B-dul Alex. Cel

Bun,nr.l3 destinația: prest. Serv.

Nr.contract

7652/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1348

0

Teren concesionat Auto Val Nova S.R.L.

S=3 Omp, str .Narciselor, nr.10 destinația: comerț piese auto

Nr.contract

38267/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1349

0

Teren concesionat

Autoeximco S.R.L.

S=39mp,str.Războieni, nr.21 destinația: locuință și împrej.

Nr.contract 24292/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1350

0

Teren concesionat Avram Vasile

S=28mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația: garaj

Nr.contract 42443/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1351

0

Teren concesionat Babiaș Tadeus

S=12mp,str. Avram Iancu, nr.l

destinația:garaj

Nr.contract

30838/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1352

0

Teren concesionat

Baciu Tiberiu

S=2 7 mp, str. 22Decembri e, nr.22

destinația: garaj

Nr.contract 20572/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1353

0

Teren concesionat

Badita Cristin

S=32mp,str.M.Eminescu,

nr.25

destinația :ext. locuință

Nr.contract

37386/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1354

0

Teren concesionat

Badiu Virgil

S=20mp,str.Oituz,nr. 1 destinația:garaj

Nr.contract 25213/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1355

0

Teren concesionat

Bahrim Dnut-Gheorghe

S= 19mp,str.Mioriței,nr.78 destinația: salon înfrumuse.

Nr.contract

2199/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

1356

0

Teren concesionat

Baila COM S.R.L.

S~215mp,str. Alecu

Russo,nr.70 destinația: sediu firmă+co

Nr.contract 17083/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1357

0

Teren concesionat Baisan Ionel-Fio rin

S=28mp, str. Victor Babeș, nr.27-29

destinația: garaj

Nr.contract 16976/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1358

0

Teren concesionat

Baisan Vasile

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1

Destinația:garaj

Nr.contract 26064/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1359

0

Teren concesionat Balaita Danut-Marcel

S=15mp,str.H.Berescu,nr.2

Destinația:ext.locuință

Nr.contract

13592/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1360

0

Teren concesionat Balaita Ioan

S-20mp, str. Micronului, nr.10 bis

Nr.contract 16502/1997

Domeniul privat al municipiului

destinația: garaj

Bacău

1361

0

Teren concesionat

Balan Daniel

S=1 lmp,str.E.CJPintea,nr.2 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract 30498/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1362

0

Teren concesionat

Balan Ioan

S=20mp,str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract 12841/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1363

0

Teren concesionat

Balan Neculai

S= 10mp,str.E.C .Pintea,nr.2 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract 30494/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1364

0

Teren concesionat Balint Fabian

S-28mp,str. Ștefan cel Mare,nr. 50 bis destinația: garaj

Nr.contract 13540/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1365

0

Teren concesionat Balint Gheorghe

S=28mp,str. Republicii, nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 16984/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1366

0

Teren concesionat Balint Gheorghe

S=28mp,str. Republicii,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 15071/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1367

0

Teren concesionat

Balsam S.R.L.

S=22mp,str.9Mai,nr.31 destinația: ext.farmacie

Nr.contract

9003/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1368

0

Teren concesionat Baiu Maria+Butnaru

S=14mp,str.Șefan cel Mare, nr.30

destinația: ext.cab.medical

Nr.contract

27494/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1369

0

Teren concesionat Banc Post S.A.

S=764mp,str.Piața

Revoluției, nr. 1 destinația: servicii bancare

Nr.contract 19873/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1370

0

Teren concesionat Banca Comercială Car

S=500mp,str.9Mai,nr.3 3 destinația: sediu bancă

Nr.contract 40381/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1371

0

Teren concesionat Banca Comercială Car

S= 13mp,str.Mărășești,nr.94 destinația: ext. sp .pt. acces

Nr.contract

9129/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1372

0

Teren concesionat

S=2.792mp,str.9Mai,nr.25

Nr.contract

Domeniul privat

Banca Comercială Ro

destinația: sediu bancă

16274/1994

al municipiului Bacău

1373

0

Teren concesionat Banca Română de Dezvoltare

S=168mp,str.Erou Gh.

Rusu,nr.l2 destinația:servicii bancare

Nr. contract 7918/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1374

0

Teren concesionat Banca Transilvania

S=2 5 Omp, s tr. 9Mai ,nr. 3 3 destinația: servicii bancare

Nr.contract

8568/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1375

0

Teren concesionat Banca Transilvania

S=260mp,str.9Mai,nr.33 destinația:sediu bancă

Nr.contract 17783/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1376

0

Teren concesionat Banca Transilvania

S=393 mp, str. 9Mai ,nr.3 3 destinația:amenajare parc

Nr.contract 33409/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1377

0

Teren concesionat

Barbu Petru

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

Nr.contract 44333/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1378

0

Teren concesionat Barbulescu Gabriela

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 29762/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1379

0

Teren concesionat Barcan Rodica

S=21mp,str.Milcov,nr.4 destinația: ext.cab .psihologic

Nr.contract

28822/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1380

0

Teren concesionat Bardașu Valentin

S=2Omp,str.Pictor Aman, nr.94 D destinați a: cotă indiv. locuită

Nr.contract 26807/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1381

0

Teren concesionat

Bardasu Vasile

S=2 8 mp, str. H .B erescu ,nr. 4 destinația: garaj

Nr.contract 25620/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1382

0

Teren concesionat Barzu Constantin

S=28mp,str.Alecu Russo,

nr.57

destinația: garaj

Nr.contract

21822/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1383

0

Teren concesionat Basarom Prodcom S.R.

S=119mp, str .Republicii,

nr.31

destinația: ext.sp.com.

Nr.contract

23736/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1384

0

Teren concesionat

Beby&Lory Impex S.R.L.

S=23mp,str.Miron Costin, nr.4

Destinația: ext. salon înfrum.

Nr.contract 38594/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1385

0

Teren concesionat Beca Cristinel

S-2 8mp, str. Prelungirea

Bradului, nr.127

Destinația: garaj

Nr.contract 23218/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1386

0

Teren concesionat Beicu Mihai

S=13mp,str.Digu Bâmat,nr.l dcstinația:cxt.locuință

Nr.contract 33824/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1387

0

Teren concesionat

Bej an Valerian

S-17mp.str.Iosif Cocea,nr.8 destinația: garaj

Nr.contract

20/10738/ 1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1388

0

Teren concesionat

Bell Term S.R.L.

S=100mp, str. Pictor

Aman,nr. 94 destinația: sediu firmă

Nr.contract 42808/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1389

0

Teren concesionat

Bell Terna S.R.L.

S=45mp, str. Pictor

Aman,nr. 94

destinația:comerț+prest.serv.

Nr.contract 1289/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1390

0

Teren concesionat Berbec Carmina

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

Nr.contract 21751/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1391

0

Teren concesionat Berbece Camelia

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 19312/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1392

0

Teren concesionat

Berila Emil

S=2 8mp ,str. Prelungirea

Bradului,nr.l27 destinația: garaj

Nr.contract 21774/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1393

0

Teren concesionat Bertea Dan

S=28mp,str.Letea,nr.4-6 destinația:garaj

Nr.contract

28658/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1394

0

Teren concesionat Beta Veronica

S=20mp,str.Micronului,

nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract

16528/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1395

0

Teren concesionat Betania Asociația

S= 12 6mp, str.N ordului ,nr. 2-4 destinația:ext.sediu asociație

1 *

Nr.contract 37041/1998

Domeniul privat al municipiului

Bacău

1396

0

Teren concesionat Betania Asociația

S= 126mp,str.Nordului,nr.2-4 destinația: locuință

Nr. contract

37043/2998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1397

0

Teren concesionat

Betaplus S.R.L.

S=70mp,str.Izvoare nr.105 destinația: sp.comercial

Nr.contract 44339/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1398

0

Teren concesionat

Bibire Anica

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2

destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract 30566/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1399

0

Teren concesionat Bicadi Com Serv S.R.L.

S=25mp,str.Pieții,nr. 1 destinați a:prest. servicii

Nr.contract 28638/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1400

0

Teren concesionat Bicheanu Vasile

S=2 5 mp, str. Mioriței,nr. 14 destinația: garaj

Nr.contract

30860/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1401

0

Teren concesionat

Bim Sam S.R.L.

S=68mp,str.Milcov,nr. 106 destinația: comerț

Nr.contract

3033/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1402

0

Teren concesionat

Bimbo Turist S.R.L.

S=41 mp, str. Aeroportului Destinația:prest. servicii

Nr.contract 20221/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1403

0

Teren concesionat

Birgu Eleonora

S=10mp,str.Aleea Ghioceilor,nr. 19,sc. A Destinația:ext.cab.medical

Nr.contract

17966/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1404

0

Teren concesionat

Biro Ludovic

S~30mp. str. Cremenea, nr.2

Destinația:ext.cab.medical

Nr.contract

32183/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1405

0

Teren concesionat

Blaga Tatiana

S=27mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22 Decembrie Destinația: garaj

Nr.contract 42578/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1406

0

Teren concesionat Blanaru Mircea

S=116mp,str.George

Bacovia,nr,30

Destinația: ext locuință

Nr.contract 10837/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1407

0

Teren concesionat

S-l lmp,str.E.C.Pintea,nr.2

Nr.contract

Domeniul privat

Blanaru Vasile

Destinația: cotă ind.locuință

30522/1996

al municipiului Bacău

1408

0

Teren concesionat

Boaca Iosif

S= 18mp,str.Electricienilor, nr.3-5

destinația: garaj

Nr.contract

180/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1409

0

Teren concesionat Bobeica Vasile

S~28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22 Decembrie destinația:garaj

Nr.contract

27724/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1410

0

Teren concesionat

Bobicom S.R.L.

S=23mp,str.Energiei,nr.27 destinația: ext. sediu

Nr.contract

9493/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1411

0

Teren concesionat

Boca Gica

S=10mp,str.Ștefan cel Mare, nr.23

destinația: ext .locuință

Nr.contract 29431/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1412

0

Teren concesionat

Bogatu Io an

S=20mp,str.Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract 4064/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1413

0

Teren concesionat

Boni S.R.L.

S=32mp,str.Mihai Viteazu, nr.l

destinația: alim. publică

Nr.contract

27236/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1414

0

Teren concesionat

Bonito S.R.L.

S=77mp,str.9Mai, nr.23 destinați a: comerț cu pește

Nr.contract 17091/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1415

0

Teren concesionat Bonito S.R.L.

S=25mp,str.Aprodu Purice destinația:comerț

Nr.contract

280/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1416

0

Teren concesionat Bordeianu Irinel-Mona

S= 16mp,str.9Mai.nr.82 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract

99/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1417

0

Teren concesionat Bordeianu Petru

S=28mp,str.Prel.Bradului, nr.l 27

destinația:garaj

Nr.contract

36837/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1418

0

Teren concesionat

Bortun Grigore

S=2 8mp,str. H. B erescu, nr. 4 destinația: garaj

Nr.contract 25616/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1419

0

Teren concesionat Bosforus Cro Mec S.r.l.

S=32mp,str. Gării,nr.52 destinați a:prest. servicii

Nr.contract

9112/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1420

0

Teren concesionat

Botez Elena

S=300mp,str.Siretului,nr.2bis destinația: locuință

Nr.contract 11058/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1421

0

Teren concesionat Botezatu Armelia

S=30mp,str.Digu Bâmat

Destinația: garaj

Nr.contract

6618/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1422

0

Teren concesionat Botezatu Floricel

S=20mp,str.Micronului, nr.10 bis

Destinația: garaj

Nr.contract

15488/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1423

0

Teren concesionat

Braga Viorel

S=28mp,str.E.C.M.Hasan,

nr.14

destinația:garaj

Nr.contract

32068/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1424

0

Teren concesionat Braniște Constantin

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 19690/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1425

0

Teren concesionat Brătescu Florin

S=2 8 mp ,str. Milcov,nr. 7-9 destinația:garaj

Nr.contract 19726/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1426

0

Teren concesionat Brinza Leonard

S=17mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația: garaj

Nr.contract 20/4/10738/ 1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1427

0

Teren concesionat Brinzea Camelia

S= 11 mp,str. Mioriței,nr. 19

Destinația:ext.cab.medical

Nr.contract

14749/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1428

0

Teren concesionat Bruma Cristina

S=13mp,str.L.Pătrășcanu, nr.2

destinați a :ext.sp.comercial

Nr.contract

26572/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1429

0

Teren concesionat Bruma Cristina

S=4mp,str.L.Pătrășcanu, nr.2 destinația: cotă.ind.sp.com.

Nr.contract 27162/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1430

0

Teren concesionat

Bryonia S.R.L.

S= 13mp,str.Mărășești,nr.8O destinația: ext. farmaci e

Nr.contract

7953/2001

Domeniul privat

1 al municipiului

Bacău

1431

0

Teren concesionat Buca Saulea Sorinei

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația:garaj

Nr.contract 27336/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1432

0

Teren concesionat Bucataru Aurel

S=3 9 ,str. Primăverii destinația: garaj

Nr.contract

27336/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1433

0

Teren concesionat Bucataru Aurel

S=24mp,str. Primăverii, nr. 10 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract

30779/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1434

0

Teren concesionat

Bucur Nicușor

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

Nr.contract

39531/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1435

0

Teren concesionat

Bucur Victor

S- 14mp,str.Primăverii.nr. 10 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract 30882/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1436

0

Teren concesionat Buda Viorel

S= 1 Omp,str.Bicaz,nr. 154 destinația: ext. locuință

Nr.contract

36072/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1437

0

Teren concesionat Budau Ambrozie

S-28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22 Decembrie destinația: garaj

Nr.contract

27730/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1438

0

Teren concesionat

Buhoci Io an

S=2 8 mp ,str.Nordului ,nr. 2 destinația: garaj

Nr.contract

36567/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1439

0

Teren concesionat

Bujor Fanica

S=28mp,str. Victor Babeș, nr.27-29

destinația: garaj

Nr.contract 40369/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1440

0

Teren concesionat

Bujor Li viu

S=28mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația: garaj

Nr.contract

42439/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1441

0

Teren concesionat Burlacu Daniela

S=27mp,str.22Decembrie,

nr.22

destinația: garaj

Nr.contract

25245/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1442

0

Teren concesionat

Burlacu Iuri

S=16mp,str.9Mai,nr.82 destinați a: cotă ind.locuință

Nr.contract

18/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1443

0

Teren concesionat Bustihan Marcel

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația: garaj

Nr.contract

26072/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1444

0

Teren concesionat Busuioc Silviu

S=28mp,H.Berescu,nr.4 destinația: garaj

Nr.contract 21739/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1445

0

Teren concesionat Butacu Cristina

S=20mp ,str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract

36555/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1446

0

Teren concesionat Butacu Valentin

S~28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22 Decembrie

Nr.contract 27757/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1447

0

Teren concesionat Butucaru Ion P.F.

S=30mp,str.Piața Centrală destinația: comerț prod.ag.

Nr.contract 33049/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1448

0

Teren concesionat Butucaru Ion P.F.

S=24mp,str.Piața Centrală destinația: ext .sp.com.

Nr.contract 10619/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1449

0

Teren concesionat Buzdugan Aurel

S=23mp,str.Carpați,nr. 10

Destinația: garaj

Nr.contract

7543/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1450

0

Teren concesionat Buzdugan Aurel

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2

Destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract 30534/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1451

0

Teren concesionat Buznea Dumitru

S=17mp,str.Iosif Cocea,nr.8

Destinația:garaj

Nr.contract

7118/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1452

0

Teren concesionat C.A.R. C.F.R.

S= 1 0mp,str. Apusului,nr. 6 Destinația:ext.sed. C.A.R.

Nr.contract

9954/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1453

0

Teren concesionat

Cadar Iosif

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 19670/1999

Domeniul privat al municipiului

Bacău

1454

0

Teren concesionat Cafeneaua Grădinița S

S=17mp,str.Energiei,nr.34 destinația: ext. sp. comercial

Nr.contract

2358/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1455

0

Teren concesionat

Calara Io an

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

Nr. contract 7517/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1456

0

Teren concesionat

Călii Design S.R.L.

S=19mp,str.Miron Costin,

nr.l

destinația:ext. sediu

Nr.contract 39869/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1457

0

Teren concesionat Calofilia Com S.R.L.

S= 18mp,str. Republicii,nr. 3 destinația:comerț

Nr. contract

4059/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1458

0

Teren concesionat

Canaris Com S.R.L.

S=9mp,str. Mioriței,nr. 17 destinația: ext. agenție imo.

Nr.contract 56849/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1459

0

Teren concesionat Cancel Antonin

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 19340/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1460

0

Teren concesionat CAR Aerostar S.A.

S=16mp,str.Erou Gh.Rusu, nr.4 destinatia:ext.sediu C.A.R.

Nr.contract

20786/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1461

0

Teren concesionat Carausu Viorel-Cipria

S=12mp,str.Pictor Aman,

nr.94d,ap.24

destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract 26819/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1462

0

Teren concesionat Carausu Viorel-Cipria

S=29mp,str.Pictor Aman, nr.94d,ap.24 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract 26719/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1463

0

Teren concesionat Cariani Com S.R,L,

S=46mp,str.Milcov,nr.53 destinația: ext. sp. depozita

Nr.contract 40404/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1464

0

Teren concesionat Carlan Alin-Ștefanuț

S= 189mp,str.Hoitului,nr. 84 destinația: locuință

Nr.contract 22502/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1465

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1

Nr.contract

Domeniul privat

Carlescu Ioan

destinația: garaj

26061/1997

al municipiului Bacău

1466

0

Teren concesionat

Cartel Plus S.R.L.

S=7mp,str.Miron Costin,nr.3 destinația: ext. sediu

Nr.contract

7274/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1467

0

Teren concesionat Caruceru Vasilica

S=300mp,str.Salciei destinați a: locuință

Nr.contract

21695/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1468

0

Teren concesionat Casa Județeană de Pensii

S=600mp,str.Ioniță Sandu

Sturza.nr.63 a destinația: sediu

Nr.contract

8709/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1469

0

Teren concesionat Cazamir Daniela

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația:garaj

Nr.contract

13301/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1470

0

Teren concesionat Ceahlăul S.R.L.

S=74mp,str.9Mai,nr.94 bis destinația:cotă ind.sp.com.

Nr.contract 38944/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1471

0

Teren concesionat

Ceahlăul S.R.L.

S=50mp,str.9Mai,nr.94 bis destinația: ext. sp. alim.pub.

Nr.contract 38950/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1472

0

Teren concesionat Celina S.R.L.

S=1 lmp,str.Erou Gh.Rusu, nr.2

destinația: ext. sediu

Nr.contract

28609/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1473

0

Teren concesionat Centercom S.R.L.

S= 1.390mp,str. Aviatorilor, nr.28

destinația: sp.comerț prod.

Nr.contract

23576/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1474

0

Teren concesionat Centrul Caritas

S=1 lmp,str.Florilor,nr.l destinația: acces din exterior

Nr.contract

40/244/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1475

0

Teren concesionat Centrul Caritas

S=1 lmp,str.Florilor,nr.l destinația:ext. farmacie

Nr.contract

25238/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1476

0

Teren concesionat Centrul de Investigat

S_41mp,str.Ioniță Sandu

Sturza, nr.3 destinați a: ext. cab. medical

Nr.contract

22200/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1477

0

Teren concesionat Cenușa Sandu

S= 18mp,str. Electricienilor, nr.3-5

destinația: garaj

Nr.contract

158/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1478

0

Teren concesionat

Cepoi Elena

S=300mp, str.Câmpului destinația: locuință

Nr.contract 31530/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1479

0

Teren concesionat

Cepoi Elena-Cristina

S=300mp,str.Câmpului destinațiadocuință

Nr.contract 28596/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1480

0

Teren concesionat

Cepoi Ramona-Petronela

S= 1 Omp,str.Oituz,nr. 1 destinația: ext.cab. stomat.

Nr.contract

4696/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1481

0

Teren concesionat Cercel Li viu

S= 16mp, str. 9Mai ,nr. 8 2 destinația: cotă ind, locuință

Nr.contract

79/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1482

0

Teren concesionat

Cerdenis Comixt S.R.L.

SMOmp, str. Stadionului, nr.28 destinația: comerț

Nr.contract 10526/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1483

0

Teren concesionat Cemat Constantin

S=20mp,str.E.C.Pintea,nr.2

destinația: comerț

Nr.contract

13281/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1484

0

Teren concesionat Cemat Constantin

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinatia’.cotă ind.locuîntă

7                                                                 5

Nr.contract 30570/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1485

0

Teren concesionat Chelaru Oana-Corina

S=30mp,str.Mioriței,nr.29 destinația: ext.cab.medic al

Nr.contract 25191/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1486

0

Teren concesionat Chiorcea Gheorghe

S=28mp,str.Bicaz,nr. 142 destinația: garaj

Nr.contract 21802/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1487

0

Teren concesionat

Chiraples Radu

S=2 8 mp, str. Republicii,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 31673/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1488

0

Teren concesionat Chiriac Constantin

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 19292/1999

Domeniul privat al municipiului

Bacău

1489

0

Teren concesionat Chiriac Dumitru

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația: garaj

Nr. contract

21763/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1490

0

Teren concesionat Chiriac Ioan

S-28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 14807/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1491

0

Teren concesionat Chiriac Neculai

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

Nr.contract

33485/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1492

0

Teren concesionat

Chirii a Paul

S=200mp,str. Șoimului,nr. 21 destinația: locuință P+l

Nr.contract

21843/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1493

0

Teren concesionat Chirila Vasile

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 21759/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1495

0

Teren concesionat Chitaru Cătălin

S=300mp,str.Câmpului destinația: locuință

Nr.contract 31521/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1496

0

Teren concesionat Chitic Constantin

S=25mp,str.Mioriței,nr. 14 destinația: garaj

Nr.contract 32028/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1497

0

Teren concesionat

Chitic Gheorghe

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 19658/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1498

0

Teren concesionat Ciausu Constantin

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract 30638/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1499

0

Teren concesionat

Cim Prosan S.R.L.

S-22mp,str.Erou Gh.Rusu,

Nr.2

destinația: ext.cab .medical

Nr.contract

20283/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1500

0

Teren concesionat Ciobanu Constantin A.

S~27mp,str.Milcov,nr. 14 Destinația: comerț+prest. serv.

Nr.contract 17197/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1501

0

Teren concesionat

S=28mp,str.Ștefan cel Mare,

Nr.contract

Domeniul privat

Ciobanu Gheorghe

nr.50 bis destinația: garaj

13148/1997

al municipiului Bacău

1502

0

Teren concesionat Ciobanu Gheorghe

S=6mp,str. Progresului,nr. 12 Destinația, ext. locuință ba

Nr.contract

796/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1503

0

Teren concesionat Ciobanu Mariana

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 19332/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1504

0

Teren concesionat Ciobanu Tereza

S=28mp,str.Alecu Russo, nr.57

destinația: garaj

Nr.contract 21274/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1505

0

Teren concesionat Ciobanu Valerian-Ant

S=3 lmp,str.Decebal,nr. 1 destinația: ext. sp .ceramică

Nr.contract

2341/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1506

0

Teren concesionat Ciobotaru Dan-Eugen

S=17mp,str.Iosif Cocea,nr. 8 destinația: garaj

Nr.contract

20/6/10738

Domeniul privat al municipiului Bacău

1507

0

Teren concesionat

Ciocan Beer S.N.C.

S=124mp,str.Pictor

Andreescu,nr.21 -22 destinația: al im. publică

Nr.contract 32006/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1508

0

Teren concesionat

Ciocan Ion

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12 ,inters. 22 Dec embri e destinația: garaj

Nr.contract

27752/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1509

0

Teren concesionat Ciocan Vasile

S=20mp ,str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract 16504/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1510

0

Teren concesionat Ciocanas Vasile

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația:garaj

Nr.contract 19316/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1511

0

Teren concesionat Ciocodei Constantin

S=7mp,str. Progresului, nr. 12 destinația: ext.locuință

Nr.contract

24347/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1512

0

Teren concesionat Cioinac Răzvan-Robert

S=28mp,str.Iosif Cocea,nr. 8 destinația: garaj

Nr.contract

4573/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1513

0

Teren concesionat Ciomartan Georgeta

S=27mp,str.22Decembrie,

Nr.22 destinația: garaj

Nr. contract 40917/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1514

0

Teren concesionat Ciomirtan Liviu-Lucian

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-

12, inters.22 Decembrie destinația: garaj

Nr.contract 21246/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1515

0

Teren concesionat Cioroaba Gheorghe

S= 18mp,str.Electricienilor, nr.3-5

destinația: garaj

Nr.contract

184/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1516

0

Teren concesionat Cipolla Giovani

S=114mp,str.Milcov,nr.77 destinația: alim.publică

Nr.contract 29578/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1517

0

Teren concesionat

Cipstever S.R.L.

S=19mp,str.Alecu Russo, nr.46 destinația: ext.sediu+acces

Nr.contract 31206/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1518

0

Teren concesionat Ciubotarii Lucian-Man

S=32mp,str.Mărășești,nr. 171 destinația: ext.sp.depozit

Nr.contract

10276/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1519

0

Teren concesionat Ciucas’99 Production

S“39mp,str. Luminii, nr.3 destinația'.vestiar

Nr.contract 29105/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1520

0

Teren concesionat Ciucas’99 Production

S=6mp,str.Luminii,nr,9 destinația:acces sediu

Nr.contract 29117/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1521

0

Teren concesionat Ciucas’99 Production

S=6mp,str.9Mai,nr,78 destinația: acces sediu

Nr.contract

29111/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1522

0

Teren concesionat Ciulina Vasile

S= 16mp,str.9Mai,nr.82 destinați a: cotă ind. locuință

Nr.contract

21/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1523

0

Teren concesionat Ciuperca Vasile

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22 Decembrie destinația: garaj

Nr.contract

27729/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1524

0

Teren concesionat Ciuraru Victor

S=300mp,str.Salciei destinația:locuință

Nr.contract 20189/1998

Domeniul privat al municipiului

Bacău

1525

0

Teren concesionat Ciuta Gheorghe

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9

destinația: garaj

Nr.contract

19666/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1526

0

Teren concesionat Cobzaru Cristian

S~28mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația: garaj

Nr.contract 16480/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1527

0

Teren concesionat

Cociorva Eugen P.F.

S=20mp,Parcare Piața

Centrală destinația:prest. servicii

Nr.contract 42892/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1528

0

Teren concesionat

Cociorva Eugen P.F.

S=20mp,Parcare Piața Centrală

Destinația: ext.sp.prest. serv.

Nr.contract 10827/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1529

0

Teren concesionat Cocrea Gheorghe

S=12mp,str. Avram lancu, nr.l

destinația: garaj

Nr.contract 10203/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1530

0

Teren concesionat Cocuti Vilhem

S=28mp,str.MiIcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 19750/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1531

0

Teren concesionat Cofeatăria Mascota S.

S=23mp,str.Mărășești,nr. 147 destinația: sp .depozitare

Nr.contract 39158/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1532

0

Teren concesionat

Cofetăria Pasaj S.R.L.

S=25mp,str.Mărășești,nr. 147 destinația:ext.sp.depozit

Nr.contract

38238/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1533

0

Teren concesionat Cojocaru Elena Cab. A

S=27mp,str.Panselelor,nr.2 destinația:cab. notarial si

Nr.contract

25208/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1534

0

Teren concesionat Cojocaru Nicușor

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația: garaj

Nr.contract

2205/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1535

0

Teren concesionat

Colin S.R.L.

S-22mp,str.Mihai Viteazu, nr.2

destinația: ext. sp. comerci al

Nr.contract

40971/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1536

0

Teren concesionat

S=30mp,str. Mioriței, nr. 12

Nr.contract

Domeniul privat

Com Cland S.R.L.

destinațiaicomerț

30326/1998

al municipiului Bacău

1537

0

Teren concesionat

Com Gabitex S.R.L.

S=24mp ,str. Stadionului ,nr. 24 destinația: comerț

Nr.contract

33169/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1538

0

Teren concesionat

Com Pamela S.R.L.

S=14mp,str.B-dul Al.cel

Bun,nr.l3

destinația: ext.sp.comercial

Nr.contract

29560/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1539

0

Teren concesionat

Com Service Co S.R.L.

S-51 mp.str.L.Pâtrășcanu,

nr.2

destinația:ext. sediu firmă

-________________a_________________________________________________

Nr.contract 12797/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1540

0

Teren concesionat

Com Service Co S.R.L.

S=13mp,str.L.Pătrășcanu,

Nr.2

destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract

12799/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1541

0

Teren concesionat

Comalrid S.A

S=19mp.Piața Centrală destinația:ext. sp.comercial

Nr.contract 12119/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1542

0

Teren concesionat

Comalrid S.A

S=92mp,Piața Centrală destinația: comerț prod.ag.

Nr.contract

22917/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1543

0

Teren concesionat

Comersdan Impex S.R.L.

S=14mp,Pasajul Revoluției,

nr.l

destinația'.ext.sp.comercial

Nr.contract

34428/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1544

0

Teren concesionat

Compexim S.R.L

S= 13mp,str.Mioriței,nr. 14 destinația: ext.sp.comercial

Nr.contract

20712/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1545

0

Teren concesionat

Complex Food S.R.L.

S=178,str.Aprodu Purice,

nr.l 3

destinați a: ext. sp. alim.pub.

Nr.contract

6151/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1546

0

Teren concesionat

Conda Farm S.R.L.

S=24mp,str.9Mai,nr.62 destinația: ext. farmacie

Nr.contract

7341/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1547

0

Teren concesionat

Condor Tour Impex S.R.L.

S=9mp,str.9Mai,nr.31 destinația: ext. sediu

Nr.contract

40160/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1548

0

Teren concesionat Condurache Emilia

S=20mp,str. Micronului, Nr.lObis destinația: garaj

Nrxontract

8401/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1549

0

Teren concesionat Condurat Gheorghe

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract

19738/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1550

0

Teren concesionat

Conimpuls S.A

S= mp,str.Pictor Aman, nr.94C

destinația:sediu administrat

Nrxontract

2929/2/

Domeniul privat al municipiului Bacău

1551

0

Teren concesionat

Conimpuls S.A

S=761 mp,Peluze Stadion Municipal destinațiaxomerț

Nr.contract

26078/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1552

0

Teren concesionat

Conimpuls S.A

S=1.750mp,str.Pictor Aman,

Nr.94 destinația: parcare auto

Nr.contract 42411/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1553

0

Teren concesionat

Conimpuls S.A

S=8.735mp,str.Izvoare destinația:baza prod.+depo

Nrxontract

10598/1995

Domeniul privat al municipiului Bacău

1554

0

Teren concesionat

Conimpuls S.A

S=3.650mp,str.Pictor Aman, nr.2 destinația: parcare auto

Nrxontract 36260/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1555

0

Teren concesionat Consiliul Județean Bacău

S=28mp,str.Pictor Aman,

nr.94D

destinația:cotă ind.locuință

Nrxontract

26783/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1556

0

Teren concesionat Consiliul Județean Bacău

S=26mp,str.Pictor Aman, nr.94D destinați a: cotă ind.locuință

Nrxontract 26735/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1557

0

Teren concesionat Consiliul Județean Bacău

S=23mp,str.Pictor Aman,

nr.94D destinatiaxotă ind locuința

Nr.contract

26787/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1558

0

Teren concesionat

Consiliul Județean Bacău

S=28mp,str.Pictor Aman, nr.94D destinați a: cotă ind.locuință

Nr.contract

26739/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1559

0

Teren concesionat Constantinovici Doini

S-15mp,str.Miron Costin

nr.2

Nrxontract 24005/2005

Domeniul privat al municipiului

destinatia:ext.sediu firmă

Bacău

1560

0

Teren concesionat Constantinovicî Doini

S= 17mp,str.SIănicului,nr.2 destinația: ext.cab.medical

5

Nr.contract

24323/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1561

0

Teren concesionat

Contprest S.R.L.

S= 13 mp,str.Banatului,nr. 18 destinația: ext.birouri

Nr.contract

13977/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1562

0 .

Teren concesionat

Contu Romei

S=3 5 mp ,str. N icolae

Titulescu nr.21

destinația: ext. locuință

—„             ?_________________________ ■>____________________

Nr.contract 12960/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1563

0

Teren concesionat Coop Muncă și Artă

S-=2mp.str. Frasinului, nr. 4 destinația: ext. sp.prest

Nr.contract 49197/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1564

0

Teren concesionat Coop Muncă și Artă

S=7mp,str. Mioriței,nr. 10 destinația:ext.sp.acces

Nr.contract 56699/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1565

0

Teren concesionat Coop Muncă și Artă

S=6mp,str.Frasinului,nr.4 destinația: ext. sp.prest.

Nr.contract

25729/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1566

0

Teren concesionat

Copanex S.R.L.

S=26mp,str.Aprodu Purice destinația: ext. sp. comercial

Nr.contract 23918/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1567

0

Teren concesionat

Corcoz Nicolae

S=28mp,str.Milcov 7/D/l destinația: garaj

Nr.contract

19762/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1568

0

Teren concesionat

Coriam Impex S.R.L.

S= 18mp,str.Livezilor,nr.4 destinația: ext.sediu firmă

Nr.contract

33961/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1569

0

Teren concesionat

Coriolan Impex S.R.L.

S=22mp,str. Ștefan cel Mare,

nr.8

destinația: ext. salon înfrum.

Nr.contract 25911/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1570

0

Teren concesionat Corlade Nicoleta

S=20mp,str.Micronului, nr.10 bis destinați a: garaj

Nr.contract 36543/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1571

0

Teren concesionat

S=2 7mp, str.22 Decembrie,

Nr.contract

Domeniul privat

Corodeanu Nuta

nr.22 destinația: garaj

20575/1997

al municipiului Bacău

1572

0

Teren concesionat Cosa Francisc

S=3 5 mp,str. Ardealului,nr.22 destinația: garaj

Nr.contract 41337/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1573

0

Teren concesionat Cosmidor S.R.L.

S=9mp,str.Bicaz,nr. 152 destinația: ext. sediu

Nr.contract 30053/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1574

0

Teren concesionat Costache Constantin

S=2 8 mp,str. Avi atori ,nr. 9 destinația: garaj

Nr.contract 14438/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1575

0

Teren concesionat Costea Lucica

S=28mp,str.Republicii,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 31691/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1576

0

Teren concesionat Co stras Costache

S=20mp,str.Micronului, Nr.lObis destinația: garaj

Nr.contract 16516/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1577

0

Teren concesionat Crăciun Florin

S= 16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cota ind.locuință

Nr.contract

63/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1578

0

Teren concesionat Crasmaru Ana-Maria

S= 16mp, str. 9Mai ,nr. 8 2 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract

13/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1579

0

Teren concesionat Creanga Vasile

S~ 18mp, str. Electricienilor, nr.3-5 destinația: garaj

Nr.contract

170/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1580

0

Teren concesionat

Cri Plus S.R.L.

S=15mp,str. Ștefan cel Mare,

nr.21

destinația:ext. sediu

Nr.contract

4610/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1581

0

Teren concesionat

Crim Invest S.R.L.

S=8mp,str.Erou Gh.Rusu, destinația:prest. servicii

Nr.contract 11062/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1582

0

Teren concesionat

Crim Invest S.R.L.

S=18mp,str.Erou Gh.Rusu, destinați a:prest. servici i

Nr.contract

11076/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1583

0

Teren concesionat

Cristea Ion

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 19300/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1584

0

Teren concesionat Cristea Neculai

S=23mp,str.Caipați,nr. 10 destinația:garaj

Nr.contract 39469/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1585

0

Teren concesionat

Crizantema S.R.L.

S=1 lmp,str.Gh.Vrânceanu, Nr.2 destinația: ext.lab.cofetărie

Nr.contract 22097/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1586

0

Teren concesionat

Crizantema S.R.L.

S-30mp,str.L.Pătrășcanu,

nr.2

destinați a: comerț

Nr.contract 17704/1994

Domeniul privat al municipiului Bacău

1587

0

Teren concesionat

Crizantema S.R.L.

S=25mp,str.L.Pătrășcanu, nr.2

destinația: ext.sp.comercial

Nr.contract

6105/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1588

0

Teren concesionat Cruceanu Gheorghe

S=12mp,str.Avram Iancu,

nr.l

destinația: garaj

Nr.contract 27337/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1589

0

Teren concesionat

Crudu Vasile

S=28mp,str.Alecu Russo,

nr.57

destinația: garaj

Nr.contract 21814/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1590

0

Teren concesionat Cucorada Gica

S=20mp,str.Micronului, nr.10 bis destinația: garaj

Nr.contract

4055/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1591

0

Teren concesionat Cucu Mariana

S= 14mp, str.Nufarului. nr. 9 destinația: balcon

Nr.contract 27061/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1592

0

Teren concesionat Curca Ioan-Traian

S=T5mp.str.Miron Costin,

nr.3

destinația: ext. cab. medical

Nr.contract 26908/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1593

0

Teren concesionat

D.J.T.S. Bacău

S=224mp,str.Pictor Aman,

nr.94

destinația:sp.cazare grup

Nr.contract 11922/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1594

0

Teren concesionat

Da Vinci S.R.L.

S= 17mp,str.Carpați,nr.5 destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract

9853/2002

Domeniul privat al municipiului

Bacău

1595

0

Teren concesionat Dabija Jorj

S=27mp,str.22Decembrie, nr.22

destinația:garaj

Nr.contract

20579/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1596

0

Teren concesionat

Daciva Impex S.R.L.

S=18mp,B-duI Unirii,nr.2 destinațiarprest. servicii

Nr.contract

4068/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1597

0

Teren concesionat

Daciva Impex S.R.L.

S=17mp,B-dul Unirii,nr.2

Destinația'.ext.sp.prest.servic.

Nr.contract

12995/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1598

0

Teren concesionat

Damian Vasile

S=20mp,str.Micronului, nr.10 bis destinația: garaj

Nr.contract 15489/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1599

0

Teren concesionat Danaila Gheorghe

S=30mp,str.MiIcov,nr.9-l 1 destinația: garaj

Nr.contract 26069/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1600

0

Teren concesionat Danca Ion

S=28mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația: garaj

Nr.contract

39680/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1601

0

Teren concesionat

Danila Ioan

S=27mp,str.22Decembrie,

nr.22

destinația: garaj

Nr.contract 20558/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1602

0

Teren concesionat Dascalu Gabriel

S=12mp,str.Avram Iancu, nr. 1

destinația:garaj

Nr.contract 19408/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1603

0

Teren concesionat

Data Sistem S.R.L.

S==33mp,str.Luminii,nr.3bis destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract 24633/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1604

0

Teren concesionat Deaconu Rodica

S=16mp,str.Mărășești,nr.7 destinația: cota ind.sp.com.

Nr.contract 179867/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1605

0

Teren concesionat

Dedeman S.R.L.

S=13mp,str.Banca Națională, nr.25

destinația: comerț

Nr.contract

31280/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1606

0

Teren concesionat

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2

Nr.contract

Domeniul privat

Deleanu Lucian

destinația:cotă in.locuință

30586/1999

al municipiului Bacău

1607

0

Teren concesionat Delta Distribution S.A.

S=108mp,str.Ștefan cel

Mare,nr. 1 -3 destinația: ext. sp .comercial

Nr. contract 17223/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1608

0

Teren concesionat Dent Divers System S.

S=1 lmp,str.9Mai,nr. 15 destinația: ext. cab. medical

Nr. contract 23816/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1609

0

Teren concesionat Dent Divers System S.

S=27mp,str.9Mai,nr. 15 destinația: ext. cab .medical

Nr. contract 10947/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1610

0

Teren concesionat Dent Divers System S.

S=7mp,str.9Mai,nr. 15 destinația: ext. cab. medical

Nr.contract

21884/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1611

0

Teren concesionat

Dentalmed S.R.L

S= 16mp,str.Nordului,nr,2 destinația: ext. cab .medical

Nr.contract 21711/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1612

0

Teren concesionat Dentistry Corn S.R.L.

S-37mp,str.M.Eminescu,nr.4 destinația: ext. cab.medic al

Nr.contract 17441/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1613

0

Teren concesionat

Deșteptarea S.A.

S=1.900mp, Parcul Cancicov

Bacău destinația: teren minigolf

Nr.contract

22738/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1614

0

Teren concesionat

Diac Anton

S=35mp,str. Ardealului ,nr.22 destinația: garaj

Nr.contract

19242/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1615

0

Teren concesionat Diaconita Gheorghe

S= 18mp,str.Prieteniei,nr.3 destinația: ext.salon înfrum.

Nr.contract 19195/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1616

0

Teren concesionat Diaconu Constantin

S=30mp,str.Digu Bâmat destinați a: garaj

Nr.contract

35859/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1617

0

Teren concesionat Diaconu Constantin

S=9mp.,str.E.C.Pintea,iir.2 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract 30554/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1618

0

Teren concesionat Diaconu Eusebiu

S=24mp,str.Călugăreni,nr. 5 destinația: ext.locuință

Nr. contract 21923/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1619

0

Teren concesionat Diaconu Gheorghe

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

Nr.contract

40995/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1620

0

Teren concesionat Diaconu Gheorghe

S=20mp, str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract

16530/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1621

0

Teren concesionat Diaconu Ion

S=28mp,str.Electricienilor,

Nr.3-5 destinația: garaj

Nr.contract

174/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1622

0

Teren concesionat Diaconu Ion

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

Nr.contract 22154/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1623

0

Teren concesionat Diaconu Jean

S=28mp, str. Victor Babeș, nr.27-29

destinația: garaj

Nr.contract

3047/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1624

0

Teren concesionat

Diaconu Licuța

S=20mp,str.Micronului, nr.10 bis destinația: garaj

Nr.contract

32659/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1625

0

Teren concesionat Diaconu Victor

S= 16mp,str.Mărășești,nr. 100 destinația'.balcon+acces

Nr.contract 39214/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1626

0

Teren concesionat

Dida S.R.L

S=25mp,str.L.Pătrășcanu,

nr.2

destinația: ext. sp .corn

Nr.contract

6106/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1627

0

Teren concesionat Dima-Rezmerita Stelia

S=36mp,str.Mioriței,nr.88 destinația: locuință

Nr.contract 40568/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1628

0

Teren concesionat Dimisca Ștefan

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract garaj

Domeniul privat al municipiului Bacău

1629

0

Teren concesionat Dimofte Costache

S=30mp,str.Garofîței,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 19324/1999

Domeniul privat al municipiului

Bacău

1630

0

Teren concesionat Dinu Doru-Marian

S=300mp,str.Salciei destinația: locuință

Nr.contract 20187/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1631

0

Teren concesionat Direcția Apelor Șiret

S=3.000mp,str.Nicolae

Lascar Bogdan destinația: centru regional

Nr.contract

23078/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1632

0

Teren concesionat Direcția de Muncă Bacău

S=224mp,str.Ioniță Sandu

Sturza,nr.63 A destinația: sediu administrat

Nr.contract 42611/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1633

0

Teren concesionat Distrigaz Nord S.A

S=343mp, str. M. Eminescu, nr.27

destinația: parcare auto

Nr.contract 38239/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1634

0

Teren concesionat Diumea Măricel

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația: garaj

Nr.contract

6619/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1635

0

Teren concesionat Diumea Ștefan

S=30mp,str.Digu Bâmaț destinația: garaj

Nr.contract 39692/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1636

0

Teren concesionat Diumia Ioan

S=20mp ,str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract

583/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1637

0

Teren concesionat Doboș Nicolae

S=28mp,str.Alecu Russo, nr.57

destinația: garaj

Nr.contract 21806/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1638

0

Teren concesionat Dobraniș Dumitru

S=20mp,str.Oituz,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract

25209/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1639

0

Teren concesionat Dobreanu Dan

S=20mp,str.Oituz, nr.l destinația: garaj

Nr.contract 25215/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1640

0

Teren concesionat Dobrin Vasilică Florin

S~28mp,str.Bicaz,nr. 142 destinați a: garaj

Nr.contract 21786/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1641

0

Teren concesionat

S=20mp,str.Micronului,

Nr.contract

Domeniul privat

Dobrovat Adrian

nr.10 bis destinația:garaj

10615/2001

al municipiului Bacău

1642

0

Teren concesionat Dobrovat Adrian

S=28mp,str.Ștefan cel

Mare,nr. 11 destinația: garaj

Nr.contract 19522/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1643

0

Teren concesionat

Docuta Adrian

S= 16mp,str.9Mai,nr.82 destinați a: cotă ind.locuință

Nr.contract

95/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1644

0

Teren concesionat Dogaru Dorinei

S= 10mp,str.Mărășești,nr.7 destinația:cotă in.sp.corner.

Nr.contract

17357/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1645

0

Teren concesionat Dohotaru Valeriu

S=28mp, str. Nordului,nr.2 destinația: garaj

Nr.contract

34122/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1646

0

Teren concesionat Dolgos Gheorghe

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22Decembrie destinația: garaj

Nr.contract

3508/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1647

0

Teren concesionat

Donamed S.R.L.

S=6mp,str.9Mai,nr.3 destinația: ext.cab.medical

Nr.contract

48973/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1648

0

Teren concesionat Dordea Vasile

S=28mp,str.Alecu Russo, nr.57

destinația: garaj

Nr.contract 21826/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1649

o 1

Teren concesionat Domescu Loredana

S=4mp,str.Milco v,nr. 108 destinația:ext.locuință

Nr.contract 19440/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1650

0

Teren concesionat Doros Claudiu

S= 16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract

47/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1651

0

Teren concesionat

Doru Vasile

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinați a: garaj

Nr.contract 19678/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1652

0

Teren concesionat Doscocil Ioan

S=28mp,str.Iosif Cocea,nr. 8 destinația: garaj

Nr.contract

21727/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1653

0

Teren concesionat Dospinescu Vasile Florin

S=30mp,str.Carpați,nr.5 destinația: comerț

Nr.contract

100532/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

1654

0

Teren concesionat Dragan Gheorghe

S=3mp,str.Aleea Parcului,

Nr.18

destinatia:balcon

7__-                                                            ______________

Nr.contract

13921/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1655

0

Teren concesionat Drăgoi Costache

S=28mp,str.E.C.M.Hasan,

Nr.14

destinația: garaj

Nr.contract

13305/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1656

0

Teren concesionat Dragomir Daniel

S=‘245mp,str.Oituz,nr.66 bis destinația: locuință

Nr.contract

13309/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1657

0

Teren concesionat Dritu Mircea

S=25mp,str.Mioriței,nr. 14 destinați a: garaj

Nr.contract 32012/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1658

0

Teren concesionat Drobota Veronica

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

Nr.contract 17167/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1659

0

Teren concesionat Druga Vasile

S= 18mp,str.Electricienilor,

Nr.3-5 destinația: garaj

Nr.contract

172/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1660

0

Teren concesionat

Drutu Teodora

S=15mp,str. Cornișa Bistriței,

Nr.38

destinația: ext.cab.medical

Nr.contract

27670/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1661

0

Teren concesionat

Drutu Teodora

S= 17mp,str. Cornișa Bistriței,

Nr.38

destinația: ext.cab.medical

Nr.contract 21978/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1662

0

Teren concesionat

Ducadra Prod S.R.L.

S= 10mp,str.Bucium,nr.3 destinați a: ext. sp .comercial

Nr.contract 30574/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1663

0

Teren concesionat

Dusan Daniel

S=300mp,str. Sălciei destinația: locuință

Nr.contract 41331/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1664

0

Teren concesionat Economcoop Bacău

S=12mp,str. Avram Iancu, nr.l

Nr.contract

22021/2003

Domeniul privat al municipiului

destinația: garaj

Bacău

1665

0

Teren concesionat Eduard S.R.L.

S=-40mp.str.Alccii Russo, nr.17

destinația:prest. servicii

Nr.contract 12925/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1666

0

Teren concesionat

Egreta S.R.L.

S= 14mp,str.Nicolae

Bălcescu, nr. 1 destinația: ext.sp. comercial

Nr.contract 26235/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1667

0

Teren concesionat Egreta S.R.L.

S=18mp,Bucium Piața

Mioriței destinația: comerț

Nr.contract 16177/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1668

0

Teren concesionat

Elandra Com S.R.L.

S= 18mp,str.Dumbravei destinați a: ext. sp. com.

Nr.contract

29473/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1669

0

Teren concesionat

Electrica S.A

S= 14mp,str.Republicii,nr. 15 destinația: ext. sediu casier

Nr.contract

11025/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1670

0

Teren concesionat Electrica S.A.

S= 1 lmp,str.Republicii,nr. 15 Destinația:sediu încasări

Nr.contract

3822/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1671

0

Teren concesionat

Electropas S.R.L.

S=10mp,Piața Centrală destinația: comerț

Nr.contract 33161/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1672

0

Teren concesionat

Electroprest S.R.L,

S=49mp,str.9Mai,nr. 15 destinația: ext. sp.prest. srev.

Nr.contract

24412/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1673

0

Teren concesionat

Elite Pharma S.R.L.

S=24mp,str.Mărășești,br. 165 destinația: farmacie

Nr.contract 10500/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1674

0

Teren concesionat

Ely Contab S.R.L.

S=3 9mp, str. 9Mai,nr. 3 6 destinația:ext. birouri

Nr.contract 18126/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1675

0

Teren concesionat Enache Vasile

S=28mp,str.Bucegi,nr. 144 destinația: garaj

Nr.contract 19578/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1676

0

Teren concesionat

S= 18mp,str.Războieni

Nr.contract

Domeniul privat

EON Moldova S.A.

destinația:amplasare punct

18177/2006

al municipiului Bacău

1677

0

Teren concesionat

EON Moldova S.A.

S=8mp,str.N.Titulescu,nr.32 destinația:punct transform.

Nr.contract 14056/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1678

0

Teren concesionat

Eselcom Impex S.R.L.

S=39mp,B-dul Unirii,nr.2 destinația: sediu+sp.depozit.

Nr.contract

1799/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1679

0

Teren concesionat Esox S.A.

S=2mp,str.9Mai destinația: ext.sp.com.cu p

Nr.contract 35501/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1680

0

Teren concesionat

Estinvest S.R.L.

S= 12mp, str. 9Mai ,nr. 3, sc. D destinația: galerii artă

Nr.contract

8694/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1681

0

Teren concesionat

Estival Tur S.R.L.

S=31mp,str.Ioniță Sandu

Sturza,nr.3

destinația'.ext.sediu agenți

Nr.contract

42099/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1682

0

Teren concesionat Euro Imobiliar S.R.L.

S=13mp,str.Erou Gh.Rusu, nr.2

destinația:ext.sediu+ag.im.

Nr.contract

2038/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1683

0

Teren concesionat Euro Imobiliar S.R.L.

S=13mp,str.Erou Gh.Rusu, nr.2

destinația'.ext.sediu agenți

Nr.contract 15352/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1684

0

Teren concesionat

Europolis Com S.R.L.

S=3,36mp,str.9Mai,nr.5 destinați a :ext. sediu firmă

Nr.contract 28788/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1685

0

Teren concesionat

Evrika S.R.L.

S=81 mp,str. 9Mai ,nr. 23 destinați a: sp .producție

Nr.contract 16996/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1686

0

Teren concesionat

Exim Prima Lova S.R.L.

S=8mp,str.Energiei,nr.36 destinația: comerț

Nr.contract 200/10736/ 1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1687

0

Teren concesionat

Exporadma Impex S.R.L.

S=17mp,str. Ștefan cel

Mare,nr.6

destinația: ext. sediu firmă

Nr.contract

4356/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1688

0

Teren concesionat

Extaz S.R.L.

S=18mp,Pasajul

Revoluției,nr.3 destinația: sp. depozitare

Nr.contract

39/1777/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1689

0

Teren concesionat Extremi s Muzinpres S.

S=18mp,Piața Centrală destinația: ext .sp .com.pt.

Nr.contract 10675/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1690

0

Teren concesionat Extremis Muzinpres S.

S=30mp,Piața Centrală destinația: comerț prod.ag.

Nr.contract 22929/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1691

0

Teren concesionat

Fab Cool S.R.L.

S~57mp,str.9 Mai,nr. 17 destinația:ext.sediu societ.

Nr.contract 48394/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1692

0

Teren concesionat Fantu Gheorghe

S=20mp .str. Micronului,

Nr.10 bis destinația: garaj

Nr.contract

8405/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1693

0

Teren concesionat Farauanu Lenuța

S-2mp, str .E. C. Pmtea.nr. 2 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract 15708/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1694

0

Teren concesionat Farmacia Naturii S.R.L.

S=3mp,str.Erou Gh.Rusu, nr.4

destinația: ext. sp.com.

Nr.contract

17979/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1695

0

Teren concesionat Farmacia Naturii S.R.L.

S=14mpîstr.9 Mai,nr.35 destinația:acces și ceainar.

Nr.contract

12943/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1696

0

Teren concesionat Fartade Cristina

S=30mp, str.Digu Bâmat destinația:garaj

Nr.contract 33489/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1697

0

Teren concesionat Felea Vasile

S=30mp, str.Digu Bâmat destinația: garaj

Nr.contract

32503/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1698

0

Teren concesionat

Fesan Dan

S=184mp,B-dul Unirii,nr.l8 destinația: servi tute+anexe

Nr.contract

37832/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1699

0

Teren concesionat

Fidolo Corn S.R.L.

S=17mp,Parcare Piața Centrală

Nr.contract 42463/1999

Domeniul privat al municipiului

destinația: comerț

Bacău

1700

0

Teren concesionat

Filaret S.R.L.

S-16mp ,str. Carpați ,nr.2 destinația: ext.cab.medical

Nr.contract

20295/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1701

0

Teren concesionat Filip Gheorghe

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12 destinația: garaj

Nr.contract 21723/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1702

0

Teren concesionat

Filix Farm S.R.L.

S=22mp,str.Miron Costin,

nr.4 destinația: ext. farmaci e

Nr.contract 16156/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1703

0

Teren concesionat

Filvam Serv S.R.L.

S= 16mp,str.Prelungirea Bradului,nr. 110 destinația: ext. sediu

Nr.contract

23496/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1704

0

Teren concesionat Finaru Iulian

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 19320/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1705

0

Teren concesionat

Floarea de Colț S.R.L.

S=6mp,str.Energiei,nr.35 destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract 39028/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1706

0

Teren concesionat

Flomel Stup S.R.L.

S=124mp,str.I.L.Caragiale,

nr.29

destinația: sediu firmă+com.

Nr.contract 21895/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1707

0

Teren concesionat Florea Catinca

S=14mp,str.Ioniță Sandu

Sturza,nr.27 destinația: ext .locuință

Nr.contract 10341/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1708

0

Teren concesionat Florea Sorina

S=28mp,str.Prelungirea

Bradului,nr. 127 destinația: garaj

Nr.contract 21854/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1709

0

Teren concesionat

Floridona Prest S.R.L.

S=20mp,str.Republicii,nr.3 destinația :prest .serv.

Nr.contract 12836/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1710

0

Teren concesionat Floridona Prest S.RL.

S=9mp,str.Mioriței,nr. 19 destinația: ext. salon înfrum.

Nr.contract 26720/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1711

0

Teren concesionat

S= 13 mp,str.Republicii,nr.3

Nr.contract

Domeniul privat

Floridona Style S.R.L.

destinația: ext. salon înfrum.

8706/2007

al municipiului Bacău

1712

0

Teren concesionat

Fodor Ionel

S=36mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația: garaj

Nr. contract

3777/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1713

0

Teren concesionat

Fox Stanescu S.N.C.

S=77 mp ,str. Mărășești ,nr. 94 destinația: ext.cab .medical

Nr.contract

8272/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1714

0

Teren concesionat

Fracols Impex S.R.L.

S=T2mp,str.9Mai,nr.52 destinația: ext. salon înfrum.

Nr.contract

13583/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1715

0

Teren concesionat

Francis Dan

S=15mp,str.9 Mai,nr.59 destinația: acces

Nr.contract 45491/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1716

0

Teren concesionat Frasinescu Vasile

S=2 8 mp ,str. H .B erescu,nr. 4 destinația: garaj

Nr.contract

25624/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1717

0

Teren concesionat Frentisor Fiorello

S=:28mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația: garaj

Nr.contract 25614/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1718

0

Teren concesionat Frunceac Ioan Victor

S=39mp,str. Prieteniei destinația:garaj

Nr.contract

5645/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1719

0

Teren concesionat Frunceac Ioan Victor

S=24mp,str. Primăverii,nr. 10 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract 30781/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1720

0

Teren concesionat

Furore S.R.L.

S=83mp,str.MiIcov,nr.74 destinația:alim.publică și t.

Nr.contract 10898/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1721

0

Teren concesionat Furtuna Mircea

S=7mp,str.Letea,nr.5 destinația: ext. locuință

Nr.contract

36629/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1722

0

Teren concesionat G.T.Grup S.R.L.

S=11 lmp,str.Mioriței destinația: ext. sp.alim.pub.

Nr.contract

33652/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

1723

0

Teren concesionat Gal Iosif

S=28mp,str. Victor Babeș, Nr.27-29 destinația: garaj

Nr.contract 14414/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1724

0

Teren concesionat

Gal Ștefan

S=:30mp,str.Digu Bâmat destinația: garaj

Nr.contract 6615/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1725

0

Teren concesionat Galan Mihaela

S= 19mp,str.Neagoe

Vodă,nr.6 destinația: ext. locuință

Nr.contract

29354/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1726

0

Teren concesionat Galan Norocel

S=16mp,str.9 Mai,nr.82 destinația: cotă. ind. locuință

Nr.contract

67/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1727

0

Teren concesionat Gamiana Impex S.R.L.

S=53mp,str.Milcov,nr. 16 destinația'.ext.sediu

Nr.contract

34109/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1728

0

Teren concesionat Gamma S.R.L.

S=3mp,str.Mihai

Viteazu,nr.l2 destinația:acces la lab. Psi.

Nr.contract

7312/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1729

0

Teren concesionat Gavrila Horațiu

S=28mp,str.Ștefan cel

Mare,nr.50 bis destinația: garaj

Nr.contract 21144/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1730

0

Teren concesionat Gavrila Ovidiu

S=36mp,str. Iosif Cocea,nr. 8 destinația: garaj

Nr.contract

3781/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1731

0

Teren concesionat Gvriluta Viorica

S=16mp,str.Alecu Russo, nr.3-5

destinația: ext. sp. corn.

Nr.contract 23302/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1732

0

Teren concesionat

Gebo Impex S.R.L.

S=1 lmp,Piața Centrală destinația:comerț

Nr.contract

33183/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1733

0

Teren concesionat Generali Asigurări S.A.

S=54mp,str.9Mai,nr.5 destinația: ext. sp. amenaj .sed.

Nr.contract 17844/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1734

0

Teren concesionat Gepex S.R.L.

S=34652,Ștrandul Tineretului

Nr.contract

30334/2006

Domeniul privat al municipiului

destinați a: parc distracții

Bacău

1735

0

Teren concesionat

Geserom S.R.L.

S= 16mp,str. lMai,nr.5 destinația: ext. sediu+acces

Nr.contract 32440/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1736

0

Teren concesionat

Getamax S.R.L.

S=29mp,str.Mioriței,nr.3 0 destinația: ext .sediu

Nr.contract

32287/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1737

0

Teren concesionat Gheorghe Adrian

S=28mp,str.L.Tâutu, nr.10-

12, inters.22Decembrie destinația:garaj

Nr.contract

27748/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1738

0

Teren concesionat Gheorghiu Liliana Doina

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

Nr.contract 22157/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1739

0

Teren concesionat Ghergut Mihai

S=9mp,str.Letea,nr.3O destinația: ext.locuință

Nr.contract 31894/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1740

0

Teren concesionat Gherman Gheorghe

S=300mp, str. Câmpului ,nr. 45 destinația: locuință

Nr.contract 13501/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1741

0

Teren concesionat Ghervan Alexandrina

S=4mp, str.E. C. Pintea,nr. 2

Destinația: comerț

Nr.contract 13283/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1742

0

Teren concesionat Ghilasa Ioan

S=300mp,str.Câmpului destinanția: locuința

Nr.contract

31520/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1743

0

Teren concesionat Ghindea Dumitru

S=2 Omp, str. Micronului, nr.lObis destinația:garaj

Nr.contract 16515/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1744

0

Teren concesionat

Ghiurca Fanica

S=20mp, str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract 36547/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1745

0

Teren concesionat Ghiuzan Viorel

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația: garaj

Nr.contract

3710/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1746

0

Teren concesionat

S=26mp,str.Prieteniei,nr.3

Nr.contract

Domeniul privat

Gianin S.R.L.

destinația: ext. sediu

22387/2006

al municipiului Bacău

1747

0

Teren concesionat

Gimatex S.R.L.

S=23mp,str.Aprodu

Purice,nr.7 destinația: ext.sp.com.

Nr.contract 29385/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1748

0

Teren concesionat Gindulescu Constantin

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2

destinațiaxota ind.locuință

Nr.contract 30558/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1749

0

Teren concesionat Gine Care S.R.L.

S= 19mp ,str. Florilor,nr. 7 destinația: ext.cab .medical

Nr.contract 26427/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1750

0

Teren concesionat

GiosaIoan

S= 105mp,str.9Mai,nr.3 5 destinația: ext. sediu

Nr.contract 16419/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1751

0

Teren concesionat

Gisca Costel

S=30mp,str.Milcov,nr.7-l 1 destinația: garaj

Nr.contract 11040/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1752

0

Teren concesionat Giugi S.R.L.

S=20mp,str.Primăverii destinația: sp.com+prest. serv

Nr.contract

6769/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1753

0

Teren concesionat Giurgi Gheorghe

S=38mp,str. Valea Albă,nr.5 destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract 12905/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1754

0

Teren concesionat Grădinarii Florentin

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22Decembrie destinația: garaj

Nr.contract

27734/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1755

0

Teren concesionat Grădinarii Lucica

S=1 lmp,str.L.Pătrășcanu, nr.2 destinația:ext.sp.com.

Nr.contract 23999/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1756

0

Teren concesionat Grădinarii Lucica

S= 12mp,str.L.Pătrășcanu, nr.2

destinația: cotă ind.sp.com.

Nr.contract 27040/2005

Domeniul privat . al municipiului Bacău

1757

0

Teren concesionat Grapcenco Vasile

S=20mp ,str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract

5698/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1758

0

Teren concesionat Grecia Gheorghe

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

Nr.contract

21747/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1759

0

Teren concesionat Grigoraș Ioan

S=20mp, str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract

4054/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1760

0

Teren concesionat Grigoraș Mihai

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

Nr.contract 7519/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1761

0

Teren concesionat Grigore Mandache

S=17mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația: garaj

Nr.contract

33483/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1762

0

Teren concesionat Grigore Silvia Codrina

S-16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract

9/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1763

0

Teren concesionat Grigoriu Cristian And

S~35mp,str.9Mai,nr.33 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract

36/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1764

0

Teren concesionat Grosu Adriana

S=28mp,str.Nordului,nr.2 destinația: garaj

Nr.contract

36527/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1765

0

Teren concesionat Grozavu Sorin

S=2 3 mp, str. Primăverii, nr. 10 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract

30777/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1766

0

Teren concesionat Grudinschi Mihai

S= 194mp,str.Florilor,nr.3 8 destinația: locuință P+l

Nr.contract

21847/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1767

0

Teren concesionat Gureanu Lăcrămioara

S=300mp,str.Salciei destinația: locuință

Nr.contract 20171/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1768

0

Teren concesionat Guta Constantin

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract

42920/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1769

0

Teren concesionat I Haidau Daniela

S=41mp,str.Pictor Aman, nr.94D

Nr.contract 26731/2000

Domeniul privat al municipiului

destinația: cotă ind.locuință

Bacău

1770

0

Teren concesionat Haidau Irina

S=28mp,str.Bucegi,nr. 144 destinația: garaj

Nr. contract 19594/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1771

0

Teren concesionat Haidau Valentin

S=8mp,str.Mărășești,nr. 193 destinația: ext. locuință

Nr.contract

35229/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1772

0

Teren concesionat Hampau Emil

S=28mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația:garaj

Nr.contract

23214/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1773

0

Teren concesionat Hazu Francesc

S=20mp,str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract 15900/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1774

0

Teren concesionat Helios S.R.L.

S=24mp,str.9Mai,nr.29 destinația: ext. sp.com.

Nr.contract

581/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1775

0

Teren concesionat

Helios S.R.L.

S=69mp,str.9 Mai,nr.29 destinația: comerț

Nr.contract 40/930/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1776

0

Teren concesionat Heliteanu Babela

S=300mp,str.Salciei destinația: locuință

Nr.contract

40375/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1777

0

Teren concesionat Herciu Benone

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația: garaj

Nr.contract

8290/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1778

0

Teren concesionat

Himera S.R.L.

S= 14mp,str.Mărășești,nr. 100 destinația: garaj

Nr.contract

33599/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

1779

0

Teren concesionat Hincu Cătălin

S=3 5mp,str. Ardealului,nr.22 destinația: garaj

Nr.contract

7254/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1780

0

Teren concesionat

Hipocrat S.R.L.

S=13mp,B-dul Al.cel Bun, nr.2

destinația: ext.cab.medical

Nr.contract 29062/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1781

0

Teren concesionat

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13

Nr.contract

Domeniul privat

Hodea Dumitru

destinația: garaj

44325/2006

al municipiului Bacău

1782

0

Teren concesionat Horghidan Constantin

S=28mp,str. Victor Babeș, nr.27-29

destinația: garaj

Nr.contract

7878/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1783

0

Teren concesionat Horghidan Gheorghe

S= 13mp,str.Mioriței,nr. 7 6 destinația: ext. sp. com.

Nr.contract

39089/2003x

Domeniul privat al municipiului Bacău

1784

0

Teren concesionat

Hriscu Ion

S=300mp,str.Holtului,nr.58 destinația: locuință

Nr.contract 10514/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1785

0

Teren concesionat

Huean Daniel

S=28mp,str.E.C.M.Hasan,

nr.14

destinația: garaj

Nr.contract 32080/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1786

0

Teren concesionat Hughinata Ionel

S=28mp,str.E.C.M.Hasan,

nr.14

destinația: garaj

Nr.contract 32084/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1787

0

Teren concesionat Huiban Constantin

S=300mp,str. Câmpului destinația: locuință

Nr.contract 31518/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1788

0

Teren concesionat Husaru Marinela

S=44mp,str.Ioniță Sandu

Sturza,nr.9O destinația: servitute

Nr.contract 41685/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1789

0

Teren concesionat Hutanu Ramona Elena

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația: garaj

Nr.contract

4995/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1790

0

Teren concesionat Hutuleac Valeria

S-28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract

39562/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1791

0

Teren concesionat I.G.S.I.C.

S=200mp,str.Pictor Aman destinația:sediu adminis.

Nr.contract 12331/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1792

0

Teren concesionat Iacob Angelica

S= 18mp,str.Electricienilor, nr.3-5

destinația:garaj

Nr.contract 29487/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1793

0

Teren concesionat Iacob Constantin

S=300mp,str.Câmpului destinația: locuință

Nr.contract 31522/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1794

0

Teren concesionat Iacob Loredana Oana

S=7mp,str.9 Mai,nr.52 destinația: ext.birou notar

Nr.contract 40602/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1795

0

Teren concesionat Ibanescu Daniela Mihaela

S-3 mp, str. Al. Parcului,nr. 18 destinația:coloana balcoane

Nr.contract 32247/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1796

0

Teren concesionat Ifrim Mihai Claudiu

S=36mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația: garaj

Nr.contract 29584/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1797

0

Teren concesionat

Iftimi Ioan

S=2mp,str.Bucegi,nr. 10 destinația:ext.cab.teh.de

Nr.contract 22434/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1798

0

Teren concesionat Iftimie Daniel

S=30mp,str.Milcov,nr.l0-l 1 destinația:garaj

Nr.contract 26059/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1799

0

Teren concesionat Iftimie Florin

S=28mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația: garaj

Nr.contract 32525/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1800

0

Teren concesionat

Iftimie Ion

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația: garaj

Nr.contract 26066/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1801

0

Teren concesionat Iftode Constantin

S=49mp,str. Panselelor destinația:birou notarial

Nr.contract

3603/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1802

0

Teren concesionat

Igrex Corn S.R.L.

S=32mp,str.Mărășești,nr.98 destinația: ext. sp. prod.br

Nr.contract 20676/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1803

0

Teren concesionat Ilarie Popescu

S^lOOmp.str.George

Bacovia, nr. 11 destinația: ext.cab.medic al

Nr.contract 17991/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1804

0

Teren concesionat

Ilie Lucian

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract 30530/1996

Domeniul privat al municipiului

Bacău

1805

0

Teren concesionat Ilisanu Marian

S=16mp,str. 9Mai,nr. 82 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract

75/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1806

0

Teren concesionat Iliuță Radu Cosmin

S= 16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract

87/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1807

0

Teren concesionat Imbrea Petru

S=27mp,str.22Decembrie,

nr.22

destinația: garaj

Nr.contract 20571/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1808

0

Teren concesionat

Imisoft S.R.L.

S=39mp,str. Martir Horia, nr,13,sc.B,ap.

destinația: ext.salon înfrum.

Nr.contract

17767/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1809

0

Teren concesionat Ina Florescu S.N.C.

S= 10mp,str.9Mai,nr.29 destinația: ext.sp.com.

Nr.contract 15766/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1810

0

Teren concesionat Info Cont Serv S.R.L.

S=22mp.str.Căliigăreni,nr. 14 destinația:ext.sediu birou

Nr.contract 10017/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1811

0

Teren concesionat Infobac S.R.L.

S= 14mp, str. 9Mai ,nr. 82-84 destinația: sp.com.

Nr.contract

20/1140/1995

Domeniul privat al municipiului Bacău

1812

0

Teren concesionat

Infobac S.R.L.

S= 18mp,str.Letea,nr. 18 destinația: acces sediu

Nr.contract 4409/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1813

0

Teren concesionat

Infodata S.R.L.

S=50mp,str.9Mai,nr. 1 destinația: reprez.teh. calc.

Nr.contract

5494/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1814

0

Teren concesionat Insp.Teritorial de Muncă

S=297mp,str.Ioniță Sandu

Sturza,nr.63 A destinația: sediu

Nr.contract

8713/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1815

0

Teren concesionat Inspectoratul de Poliție

S= 196mp,str.L.Tăutu,nr.5 A destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract

40835/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1816

0

Teren concesionat

S=17mp,str.Banca Națională,

Nr.contract

Domeniul privat

Instcom S.R.L.

Nr.31

destinația: ext.sp.com.

31087/1999

al municipiului Bacău

1817

0

Teren concesionat Insuratelu Gheorghe

S=30mp,str.Digu Bîmat destinația: garaj

Nr.contract

22323/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1818

0

Teren concesionat Insuratelu Gheorghe

S=30mp,str.Digu Bîmat destinația: garaj

Nr.contract

6617/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1819

0

Teren concesionat Inter Auto S.R.L.

S=43mp,str.E.C.Pintea,nr.4 destinația:show-room

Nr.contract 21842/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1820

0

Teren concesionat

Inter Eco S.R.L.

S= 12mp,str.L.Pătrășcanu, nr.2

destinați a: ext. sp. corn.

Nr.contract 49069/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1821

0

Teren concesionat

Inter Tour S.R.L.

S=33mp,B-dul Al. Cel Bun, nr.l

destinația: acces

Nr.contract

8384/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1822

0

Teren concesionat Interamerican S.R.L.

S= 10mp,str.Luminii,nr.3 destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract 29848/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1823

0

Teren concesionat

Interserv S.R.L.

S=12mp,str.9 Mai,nr.33 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract

7038/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1824

0

Teren concesionat Intim Confort S.R.L.

S= 15mp,str.Mioriței,nr.70 destinația: ext .sp.com.

Nr.contract 10042Bis/ 1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1825

0

Teren concesionat întreprinderea de ber

S=18mp,str.Miron Costin,

nr.2

destinația: comerț

Nr.contract 38011/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1826

0

Teren concesionat întuneric Gabriel

S= 16mp ,str. 9Mai ,nr. 8 2 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract

17/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1827

0

Teren concesionat lonascu Vasile

S=2 Omp, str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract

4066/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1828

0

Teren concesionat Ionascu Vasile

S=28mp,str.E.C.M.Hasan,

nr.14

destinația: garaj

Nr.contract 32064/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1829

0

Teren concesionat

Iondor Exim S.R.L.

S=9mp,str. Stadionului,nr. 10 destinația: ext. farmacie+a

Nr.contract

22903/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1830

0

Teren concesionat Ionescu Alexandru P.F.

S=8mp,str.Mărășești,nr. 100 destinația: ext.cab .stomat.

Nr.contract 13481/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1831

0

Teren concesionat Ionica Manuela

S= 12 mp, s tr. Avram

Iancu,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract

3564/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1832

0

Teren concesionat Iordache Dumitru

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinați a: garaj

Nr.contract 22144/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1833

0

Teren concesionat Iordache Florin

S=12mp,str.Avram Iancu, nr.l

destinația: garaj

Nr.contract 27347/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1834

0

Teren concesionat Iosub Daniela

S=20mp,str.Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract

39698/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1835

0

Teren concesionat Iosub Veronica Geta

S=16mp,str.Erou Gh.Rusu,

nr.2/G

destinația: ext.cab .medical

Nr.contract

8402/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1836

0

Teren concesionat

Ipec Serv S.R.L.

S= 14mp,str.Călugăreni,nr.2 destinația: ext. sediu+cab .in

Nr.contract 10424/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1837

0

Teren concesionat Irimia Constantin

S=28mp,str.Ștefan cel Mare, nr.50 bis

destinația: garaj

Nr.contract

38426/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1838

0

Teren concesionat Irimia Cristian

S= 10mp,str.L.Tăutu,nr.5 A destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract

7716/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1839

0

Teren concesionat Irimia Mihaela Cecilia

S-28mp,str.Ștefan cel Mare, nr.50 bis

Nr.contract 38422/2003

Domeniul privat al municipiului

destinația: garaj

Bacău

1840

0

Teren concesionat Isacescu Gabriela, Pav

S=22mp,str.Caisilor,nr.5 destinați a: coloana balcoane

Nr.contract

22372/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1841

0

Teren concesionat Isacescu,PaveljPopovi

S=20mp,str.Caisilor,nr.5 destinația: colo ana balcoane

Nr.contract 22372/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1842

0

Teren concesionat Isache Dragos

S= 16mp,str.Războieni, nr.50,sc.B destinația: salon înfrumuse.

Nr.contract

100535/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

1843

0

Teren concesionat

Isachi Dumitru

S~28mp,str.Nordului,nr.2 destinația: garaj

Nr.contract

36523/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1844

0

Teren concesionat Isaila Constantin

S-2 8mp ,str. V eniamin

Costache,nr.4 destinația: garaj

Nr.contract 36571/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1845

0

Teren concesionat

Isaila Nadia

S= 15mp,str.Nicolae

Titulescu,nr.27 destinația: ext.locuintă

Nr.contract 6748/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1846

0

Teren concesionat

Isra Corn S.R.L.

S=21 mp,str. Bradului,nr. 19 destinația: ext. sediu fînnă

Nr.contract 20016/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1847

0

Teren concesionat Istoc Claudia

S=22mp,str.Miron

Costin,nr.4

destinația: ext. salon înfrum.

Nr.contract

31579/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1848

0

Teren concesionat Istrate Angelica

S= 18 mp,str. Electricienilor, nr.3-5

destinația:garaj

Nr.contract 21280/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1849

0

Teren concesionat Isvoranu Dumitru

S=45mp,str.L.Pătrășcnu,nr.2 destinația: activ.ee.

Nr.contract

5625/1995

Domeniul privat al municipiului Bacău

1850

0

Teren concesionat Ivanciu Sorin Liviu

S=3 9mp,str.Prieteniei destinația:garaj

Nr.contract

27328/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1851

0

Teren concesionat

S=12mp,str.Avram

Nr.contract

Domeniul privat

Ivanovici Neculai

Iancu,nr. 1 destinația: garaj

27333/1998

al municipiului Bacău

1852

0

Teren concesionat

Ivu Ovidiu

S=20mp,str.Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract 34768/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1853

0

Teren concesionat

Izonistal S.R.L.

S=27mp,str.9 Mai,nr.l9 destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract

20754/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1854

0

Teren concesionat

Jicu Marius

S=27mp,str.22Decembrie,

nr.22

destinația: garaj

Nr.contract 30864/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1855

0

Teren concesionat

Jiga Maria

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

Nr.contract 38023/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1856

0

Teren concesionat Jigau Cristinel Drag

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația:garaj

Nr.contract 21755/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1857

0

Teren concesionat

Jimi Comp S.R.L.

S=18mp,str.Bucium Piața Mioriței destinatia:comert

Nr.contract

36575/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1858

0

Teren concesionat Jora Gheorghe

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

Nr.contract 33487/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1859

0

Teren concesionat

Jora Maria

S=28mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația: garaj

Nr.contract

36568/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1860

0

Teren concesionat

Juncu Miluța

S=28mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația: garaj

Nr.contract 34697/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1861

0

Teren concesionat

Keep S.R.L.

S=396mp,str.Pictor Aman, nr.94 destinați a: sediu firmă al.pub.

Nr.contract

21887/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1862

0

Teren concesionat

King*S S.R.L.

S=70mp,str. Mărășești ,nr. 7 destinați a: comerț

Nr.contract 10599/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1863

0

Teren concesionat Kiriacopulos Cristian

S=36mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația: garaj

Nr.contract 17099/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1864

0

Teren concesionat Kocsis Nicolae

S= 12mp,str. Republicii, nr. 62 destinația: ext.locuință

Nr.contract 19126/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1865

0

Teren concesionat Lacatus Florentina

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 19702/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1866

0

Teren concesionat Lacatus Vasile

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22Decembrie destinația: garaj

Nr.contract

7254/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1867

0

Teren concesionat Laes Constantin

S=28mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația: garaj

Nr.contract 25622/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1868

0

Teren concesionat Laptoiu Dan Constantin

S=20mp,str. Nicolae

Titulescu,nr.l9

Destinația:acces cab.medic.

Nr.contract

5162/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1869

0

Teren concesionat

Larion Mihai

S=5mp, str.E. C. Pintea,nr. 2 destinația: comerț

Nr.contract 13280/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1870

0

Teren concesionat

Laurolex S.R.L.

S-41 mp,str.Energiei,nr.34 destinația: comerț

Nr.contract

22834/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1871

0

Teren concesionat

Lavirom S.R.L.

S= 18mp,str.Energiei,nr.39 destinația :ext. sediu firmă

Nr.contract 32155/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1872

0

Teren concesionat Lazăr Constantin

S=1 lmp,str.Castanilor,nr.6 destinația: ext .locuința

Nr.contract

13235/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1873

0

Teren concesionat Lazar Dumitrita

S=20mp,str.Nordului,nr.6 destinația: ext .sediu

Nr.contract

22130/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1874

0

Teren concesionat

Lazar Gabriela

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-

12,inters.22Decembrie

Nr.contract 16524/1997

Domeniul privat al municipiului

destinația: garaj

Bacău

1875

0

Teren concesionat

Lazar Nicoleta

S=20mp,str. Micronului ,nr. 10 bis

destinația:garaj

Nr.contract 16524/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1876

0

Teren concesionat

Lazar Vasile

S=22mp,str.Pictor Aman,

nr.94 D

destinația: garaj

Nr.contract

21600/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1877

0

Teren concesionat

Lazar Vasile

S=26mp,str.Pictor Aman,

nr.94 D

destinatia:cotă ind.locuintă

. * —. — - ... —_ — __________

Nr.contract 21594/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1878

0

Teren concesionat

Lazarescu Ioan

S=28mp, str. Aviatori ,nr. 9 destinația: garaj

Nr.contract

7794/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1879

0

Teren concesionat

Leasing Group S.R.L.

S=35mp,str.Mărășești,

nr.104 B destinația: ext. sp .birouri

Nr.contract 27976/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1880

0

Teren concesionat Lemnaru Any Daniela

S=250mp,str.Milcov destinați a: locuință

Nr.contract 39656/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1881

0

Teren concesionat

Leon Vasile

S=18mp,str.Electricienilor, nr.3-5

destinația: garaj

Nr.contract

152/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1882

0

Teren concesionat Leonte Constantin

S=20mp,str.Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract 12845/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1883

0

Teren concesionat

16525/1997

S=20mp,str.Micronului, nr.10 bis destinația: garaj

Nr.contract 16525/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1884

0

Teren concesionat

Lessyvet S.R.L,

S=13mp,str.Banca

Națională,nr.3 destinația: ext. farmacie

Nr.contract 10191/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1885

0

Teren concesionat

Leto Excom S.R.L.

S=T3mp,str.Miron Costin, nr.1-3

destinația: comerț

Nr.contract

8574/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1886

0

Teren concesionat

S=25mp,str.Mioriței,nr. 14

Nr.contract

Domeniul privat

Leustean Io an

destinația: garaj

32016/1999

al municipiului Bacău

1887

0

Teren concesionat Leustean Io an

S=25mp,str.Mioriței,nr. 14 destinația: garaj

Nr. contract 30242/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1888

0

Teren concesionat Levarda Constantin

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația:garaj

Nr.contract 14823/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1889

0

Teren concesionat Lianov S.R.L.

S=33mp,str.Letea,nr. 1 destinația: sediu+florărie

Nr.contract 39650/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1890

0

Teren concesionat

Lilex Com S.R.L.

S=25mp,str.Bucegi, nr.121-123 destinația: comerț

Nr.contract

33179/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1891

0

Teren concesionat

Lilimar S.R.L.

S=28mp,str.Republicii,nr.3 destinația: ext.sp.depozita

Nr.contract

564/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1892

0

Teren concesionat

Lilimar S.R.L.

S=8mp,str.Republicii,nr.3 destinația: ext.sp.com.

Nr.contract

7119/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1893

0

Teren concesionat Loghina Sorin-Gheorghe

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația: garaj

Nr.contract

6613/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1894

0

Teren concesionat

Lomi S.R.L.

S= 14mp,str.Mărășești,nr. 12 destinația: ext.sp.depozita

Nr.contract

484/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1895

0

Teren concesionat Loteria Națională R.A.

S=25mp,str.Aprodu Purice destinația :prest .serv.

Nr.contract 19519/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1896

0

Teren concesionat

Luca Elena

S=300mp,str.Câmpului destinația: locuință

Nr.contract 31517/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1897

0

Teren concesionat Luca Valeriu

S=33mp,str.Ana Ipătescu, nr.3 destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract

2873/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1898

0

Teren concesionat Lucaci Paul-Marian

S=21 lmp,str.Pictor Aman, nr.94

destinați a:mag.+alim .publ ic

Nr.contract 41149/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1899

0

Teren concesionat Lucanu Grigore

S~28mp,str.Repubicii,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 31689/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1900

0

Teren concesionat

Luceafărul S.A.

S=23 8mp,str.Nicolae

Bălcescu,nr.3 destinația: ext. sp. com.

Nr.contract

35028/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1901

0

Teren concesionat Luchian Dorel

S=28mp,str.Hatman Berescu, nr.4

destinația: garaj

Nr.contract

3005/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1902

0

Teren concesionat

Lugegași Corn S.R.L.

S=97mp,str.Prieteniei,nr. 14 destinația: ext. sp. com.

Nr.contract 34470/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1903

0

Teren concesionat Luncanu Florinei

S=8mp,str.Mioriței,nr. 80 destinația: sediu+acces

Nr.contract 34470/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1904

0

Teren concesionat Luncanu Mihai-Cătălin

S=4mp,str. Stadionului,nr.6 destinația: ext. cab.medical

Nr.contract 32624/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1905

0

Teren concesionat Lungu Claudiu

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

Nr.contract 42654/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1906

0

Teren concesionat Lungu Eduard

S=14mp,str. Stadionului,

nr.32,sc.B

destinația: coloana balcoa

Nr.contract 13291/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1907

0

Teren concesionat Lungu Tatiana-Magdal

S=28mp,str.Pictor Aman, nr.94 D destinația: cotă ind.locuintă

Nr.contract 45060/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1908

0

Teren concesionat Lupascu Laurențiu

S=300mp,str. Câmpului destinația: locuință

Nr.contract 31457/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1909

0

Teren concesionat

Lupes Adrian

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract 30654/1999

Domeniul privat al municipiului

Bacău

1910

0

Teren concesionat

Lupes Dan

S=28mp,str.Letea,nr.4-6 destinația: garaj

Nr.contract 28654/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1911

0

Teren concesionat Lupu Adrian-Ionuț

S=28mp,str.Bucegi,nr. 144 destinația: garaj

Nr.contract 48696/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1912

0

Teren concesionat Lupu Gabriel

S=300mp,str.SaIciei destinația: locuință

Nr.contract

Domeniul privat al municipiului Bacău

1913

0

Teren concesionat

Lupu Io an

S= 18mp,str.Electricienilor, nr.3-5

destinația: garaj

Nr.contract

156/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1914

0

Teren concesionat Lupu V, Stoian I, Cocioi

S=5mp,str.Ioniță Sandu

Sturza,bl.28,S destinați a: coloana balcoa

Nr.contract 39868/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1915

0

Teren concesionat Lupu Valeria

S-176mp,str.Miron Costin, nr.36

Sediu+alim.pub.

Nr.contract 100338/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

1916

0

Teren concesionat

Luvi Trade S.R.L.

S=9mp,str.Republicii,nr. 11 destinația: ext. sp.com.dep.

Nr.contract 10966/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1917

0

Teren concesionat Luvi Trade S.R.L.

S=31 mp,str.Ștefan cel Mare, nr.7

destinația.'ext.sp.com.

Nr.contract

8374/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1918

0

Teren concesionat

Luvi Trade S.R.L.

S=9mp,str.Ștefan cel Mare, nr.7

destinați a: ext. sp .com.dep.

Nr.contract

10968/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1919

0

Teren concesionat M&S Medical Service S.

S= 150mp,str.9 Mai,nr.32 destinația: ext. sp .prest. se.

Nr.contract

191418/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1920

0

Teren concesionat M.G. Farm S.R.L.

S=33mp,str.M.Eminescu,

nr.22 destinatia:ext.farmacie

Nr.contract

5690/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1921

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Salciei

Nr.contract

Domeniul privat

Măciucă Sebastian

destinația: locuință

11044/2005

al municipiului Bacău

1922

0

Teren concesionat Maftei Neculai

S=20mp,str.Micronului, nr.10 bis destinația: garaj

Nr.contract

10234/006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1923

0

Teren concesionat

Maftei Vasile

S=300mp,str.Zimbrului,nr. 10 destinația: locuință

Nr.contract 25586/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1924

0

Teren concesionat Măgirescu Mircea

S=300mp,str.Salciei destinația: locuință

Nr.contract

26043/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1925

0

Teren concesionat Măgirescu Vasile

S=16mp,str.9Mai,nr.82 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract

39/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1926

0

Teren concesionat

Magrifnl S.R.L.

S=30mp,str.Republicii,nr.31 destinația: comerț

Nr.contract 34092/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1927

0

Teren concesionat Măgureanu Bela

S-23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

Nr.contract

7520/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1928

0

Teren concesionat

Maia Texoc S.R.L.

S=8 6mp,str. Ștefan cel Mare,

Nr.3-5

destinația:ext.sp.com.+pr.

Nr.contract

34087/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1929

0

Teren concesionat Malaia Vasile

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația: garaj

Nr.contract

6620/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1930

0

Teren concesionat

Malova S.R.L.

S=45mp,str.Miron Costin, nr.28

destinația: ext. sp. alim .pub.

Nr.contract

38551/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1931

0

Teren concesionat

Malova S.R.L.

S=30mp,str.Miron Costin, nr.28 destinația:ext.sp.depozita

Nr.contract 39349/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1932

0

Teren concesionat Mancas Dumitru

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

Nr.contract 22158/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1933

0

Teren concesionat Mancas Gheorghe

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 19654/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1934

0

Teren concesionat

Manciu Elena A.F.

S=25mp,str.B-dul Unirii,

nr.24

destinația: sp.com.

Nr.contract 23244/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1935

0

Teren concesionat Manea Cristinel

S=28mp,str.Bucegi,nr. 144 destinația: garaj

Nr.contract 26625/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1936

0

Teren concesionat Manolescu Graziela

S=14mp,str.Valea Albă,nr.8

destinația.'ext.cab.medical

Nr.contract 1855/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1937

0

Teren concesionat

Manuscript S.R.L.

S=3 2mp, str. Mioriței,nr. 7 6 destinația: sp. corn, libr.+ac

Nr.contract 7691/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1938

0

Teren concesionat

Mapela S.R.L.

S=45mp,str.22 Decembrie,

nr.15

destinația: sediu+acces

Nr.contract

36073/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1939

0

Teren concesionat

Marbo Impex S.R.L.

S=28mp,str.Nicolae

Titulescu,nr.3 destinatia:ext.farmacie

Nr.contract 27715/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1940

0

Teren concesionat Marcoci Ioan

S=28mp, str. Ștefan cel Mare, nr.50 bis

destinația:garaj

Nr.contract 13539/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1941

0

Teren concesionat Mardare Neculai

S==28mp,str.Veniamin

Costache,nr.4 destinația: garaj

Nr.contract 21830/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1942

0

Teren concesionat Mares Dumitru

S=28mp,str.L.Tăutu, nr. 10-12,inters,22 Decembrie destinația: garaj

Nr.contract

2999/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1943

0

Teren concesionat Margineanu Gheorghe

S=2 8 mp, str. Ștefan cel

Mare,nr.50 bis destinația: garaj

Nr.contract 13149/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1944

0

Teren concesionat

Maria Giulia S.R.L.

S=20mp,str.22 Decembrie,

nr.l

Nr.contract 48458/2006

Domeniul privat al municipiului

O \

destinația: ext.farmacie pl

Bacău

1945

0

Teren concesionat Marian Vasile

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

Nr.contract

22143/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1946

0

Teren concesionat Marin Gheorghe

S=20mp,str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract 16517/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1947

0

Teren concesionat Marin Otilia

S= 14mp,str. Cremenea, nr. 2 destinația: ext.cab. medic al

Nr.contract

7462/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1948

0

Teren concesionat Mariut Iuliana

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația: garaj

Nr.contract

7071/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1949

0

Teren concesionat Marolicaru Codrina

S=112mp,str.22 Decembrie, nr.129

destinația: ext .locuință

Nr.contract

6502/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

1950

0

Teren concesionat

Mast S.R.L.

S=33mp,str.Letea,nr. 1 destinația: ext. sho w-room

Nr.contract 48589/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

1951

0

Teren concesionat Mates Petrica

S=28mp,str.Ștefan cel Mare, nr.50 bis

destinația: garaj

Nr.contract 19331/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1952

0

Teren concesionat

Matirom Comex S.R.L.

S=60mp,str.Pictor

Andreescu, nr.2 destinația: comerț

Nr.contract

22826/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1953

0

Teren concesionat Matrache Gheorghe

S=20mp ,str. Micronului, nr.10 bis nu se destinația: garaj

Nr.contract

26297/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1954

0

Teren concesionat Maxim Constantin

S=28mp,str.Victor Babeș, nr.27-29 destinația:garaj

Nr.contract

2814/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1955

0

Teren concesionat Maximoiu Ioan

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația:

Nr.contract

22142/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1956

0

Teren concesionat

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2

Nr.contract

Domeniul privat

Mazilu Adrian

destinația: cotă ind.Iocuință

30578/1999

al municipiului Bacău

1957

0

Teren concesionat Mazilu Andrada

S=28mp,str.Ștefan cel Mare, nr.50 bis

destinația: garaj

Nr.contract 16049/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1958

0

Teren concesionat Mazilu Costică

S=28mp,str.Aviatori,nr.9 destinația:garaj

Nr.contract 11048/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1959

0

Teren concesionat

Media Asig. S.r.l.

S=10mp,str.Nicu Enea,nr.50 destinația: sediu+acces

Nr.contract

48528/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1960

0

Teren concesionat

Medical Mărgărit S.R.L.

S= 1 6mp,str.Mărășești,nr. 159 destinația: ext. lab.medical

Nr.contract

128/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

1961

0

Teren concesionat Medifarm S.R.L.

S=13mp,str.Mihai Viteazu,

nr.l

destinația: ext.farmacie

Nr.contract 17377/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1962

0

Teren concesionat

Medorana S.R.L.

S=60mp,str.Ștefan cel Mare,

Nr.6

destinația: ext. cab .medic al

Nr.contract

41359/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1963

0

Teren concesionat

Megagent Impex S.R.L.

S= 1 lmp,str.Mărășești,nr. 18 destinați a: comerț

Nr.contract

472/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

1964

0

Teren concesionat Melinte Doina-0 lei ia

S-27mp,str. Florilor, nr. 12 destinația: acces la propri

Nr.contract

39483/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1965

0

Teren concesionat

Melos S.R.L.

S=4mp,Piața Centrală destinația: comerț

Nr.contract 33165/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1966

0

Teren concesionat Meres Pompiliu-Gigel

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind.Iocuință

Nr.contract 30502/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1967

0

Teren concesionat

Merlacom S.R.L.

S= 1 Omp,str.I.L.Caragiale,

nr.l

destinația: comerț

Nr.contract 14589/1994

Domeniul privat al municipiului Bacău

1968

0

Teren concesionat

Mery Laur S.R.L.

S=30mp,str.Republicii,

Nr.46-48

destinația: prest. serv.+co

Nr.contract

32036/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1969

0

Teren concesionat Messana Viorica

S=30mp,str.Digu Bâmaț destinația: garaj

Nr.contract

2208/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1970

0

Teren concesionat

Meteora Kala S.R.L.

S=7mp,str.Mihai Viteazu,

nr.4 destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract 36454/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1971

0

Teren concesionat

Miclaus Mirel

S=30mp,str.Milcov,nr.9-11 destinația: garaj

Nr.contract 26063/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1972

0

Teren concesionat Miclaus Neculai

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația: garaj

Nr.contract

26062/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1973

0

Teren concesionat Miclaus Nicolae

S-30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația:garaj

Nr.contract 26057/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1974

0

Teren concesionat

Midurina S.R.L.

S=16mp,str.Bucegi, nr.121-123 destinația: ext.sp.com.

Nr.contract

2872/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1975

0

Teren concesionat

Mihaes Anton

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația: garaj

Nr.contract 26055/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1976

0

Teren concesionat Mlhaila Eugen

S=20mp,str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract 16518/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1977

0

Teren concesionat

Mihaila Vasile

S=39mp,str.Prieteniei destinația: garaj

Nr.contract 27338/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1978

0

Teren concesionat Mihalache Vladimir

S=28mp,str.E.C.M.Hasan,

nr.14

destinația: garaj

Nr.contract 32088/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1979

0

Teren concesionat Mihu Nicolae

S=60mp,str.9Mai,nr.33 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract

48/1998

Domeniul privat al municipiului

Bacău

1980

0

Teren concesionat

Milea Traian

S= 11 mp,str. E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract 30526/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1981

0

Teren concesionat

Mileni Impex S.R.L.

S=31mp,str.Milcov,nr.98

Destinația: ext. sediu pt. cu

Nr.contract

17575/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1982

0

Teren concesionat Mina Ion

S=28mp,str.Alecu Russo,

Nr.57

destinația:garaj

Nr.contract

21818/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1983

0

Teren concesionat

Miofarm S.R.L.

S=10mp,str.George

Bacovia.nr.68 destinația: ext. farmacie

Nr.contract 19291/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1984

0

Teren concesionat Mirai S.R.L.

S= 18mp, str. Apusului,nr. 6 destinația: ext .sediu

Nr.contract

4302/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

1985

0

Teren concesionat Miron Dumitru

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

Nr.contract

17207/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1986

0

Teren concesionat Miron Gheorghe

S=20mp, str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract

4063/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

1987

0

Teren concesionat

Misig S.R.L.

S=25mp,str.Aprodu Purice destinațiaxomerț

Nr.contract 19515/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1988

0

Teren concesionat

Misig S.R.L.

S~25mp,str.Aprodu Purice destinația: comerț

Nr.contract 19514/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1989

0

Teren concesionat Mistreanu Gheorghe

S-2 8mp, str. Milcov,nr. 7 - 9 destinația: garaj

Nr.contract 19682/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1990

0

Teren concesionat

Mmc Service S.R.L.

S=47mp,B-dul Al. Cel Bun, nr.2 destinația :prest. serv, mica

Nr.contract 31417/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1991

0

Teren concesionat

S=38mp,str.Comișa Bistriței,

Nr.contract

Domeniul privat

Mobiltec S.R.L.

Nr.13 destinația: ext. salon înfrum.

48434/2006

al municipiului Bacău

1992

0

Teren concesionat Mocanu Aurica

S= 13mp,str.Bucegi,nr. 140 destinația: ext.cab.teh.de

Nr.contract

22436/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

1993

0

Teren concesionat

Mocanu Maria p.f.

S=1 lmp.str.Miron Costin, nr.4,sc.D,ap.

destinația: ext. sediu

Nr.contract 17738/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

1994

0

Teren concesionat

Mode Color

S=15mp,str.Ana Ipătescu, nr.2 B

destinația: acces la propri

Nr.contract 16678/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1995

0

Teren concesionat Moisa Dumitru

S=28mp,str. Victor Babeș, nr.27-29

destinația: garaj

Nr.contract 14464/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

1996

0

Teren concesionat Moisa Neculai

S=:30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 19328/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

1997

0

Teren concesionat Moisei George

S=39mp,str.L.Tăutu,nr.5A

destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract 42039/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

1998

0

Teren concesionat

Moisei Ioan

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

Nr.contract 22146/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

1999

0

Teren concesionat Moldinstal S.R.L.

S=80mp,str.Mioriței,nr.25 destinați a: ext. sediu societ

Nr.contract

27702/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2000

0

Teren concesionat Moldoveanu Delia

S~28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația:garaj

Nr.contract

30236/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2001

0

Teren concesionat Moldoveanu Vasile

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

Nr.contract

22148/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2002

0

Teren concesionat

Molodoi Eugen

S=27mp,str.22 Decembrie,

nr.22

destinația: garaj

Nr.contract

20586/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2003

0

Teren concesionat Monoranu Adrian

S=3 5mp, str. Ardealului,nr. 22 destinația: garaj

Nr. contract 24481/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2004

0

Teren concesionat

Monteral S.R.L.

S-41mp,str.Milcov,nr.4 destinați a: ext. sediu

Nr. contract

6866/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2005

0

Teren concesionat Morarescu Ion a.f.

S~14mp,str. Ștefan cel Mare, nr.5

destinația :prest. serv, sifo

Nr. contract 21855/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2006

0

Teren concesionat Morariu Vasile

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația: garaj

Nr. contract

2206/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2007

0

Teren concesionat Morariu Gheorghe

S=28mp,str.L.Tăutu, nr.10-12,inters.22 Decembrie destinația:garaj

Nr.contract

48725/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2008

0

Teren concesionat Mormeci Gheorghe

S=28mp,str.Republicii,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 10246/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2009

0

Teren concesionat

Moroca Comei

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația:garaj

Nr.contract

4515/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2010

0

Teren concesionat Motoc Elena

S-28mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația:garaj

Nr.contract 25634/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2011

0

Teren concesionat

Movimex Com S.R.L.

S=40mp,str.Comișa Bistriței,

nr.40

destinația: comerț

Nr.contract 15529/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2012

0

Teren concesionat Muntean Mircea

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația:garaj

Nr.contract

42648/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2013

0

Teren concesionat Munteanu Andonie

S=9mp,str.Letea,nr.30 destinația: ext. locuință ba

Nr.contract 31892/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2014

0

Teren concesionat Munteanu Dinu

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația: garaj

Nr.contract 26060/1997

Domeniul privat al municipiului

Bacău

2015

0

Teren concesionat Munteanu Dumitru

S=20mp,str. Micronului, nr.10 bis destinația:garaj

Nr.contract 16513/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2016

0

Teren concesionat

Munteanu Roxana C.M.I.

S=9mp, str. Mioriței,nr. 11

destinația:ext.cab.medical

Nr.contract

27961/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2017

0

Teren concesionat Munteanu Vasile

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

Nr.contract 22151/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2018

0

Teren concesionat

Muraru Costel

S=28mp,str.Prel.Bradului,

nr.127

destinația: garaj

Nr.contract 21766/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2019

0

Teren concesionat Muraru Gabriel

S=26mp,str.L.Tăutu,nr.5A destinați a: cotă ind. locuință

Nr.contract

7712/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2020

0

Teren concesionat Muscalu Vasile

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract

8298/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2021

0

Teren concesionat

Mustea Iulian

S=26mp,str.Milcov,nr.l 12 destinația: garaj

Nr.contract 11036/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2022

0

Teren concesionat

Mutu Elena

S=2 8mp, str. Aviatori ,nr. 9 destinația: garaj

Nr.contract

7852/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2023

0

Teren concesionat

Nadoni S.R.L.

S=4mp,str.Republicii,nr.9 destinația: ext. sediu

Nr.contract 21834/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2024

0

Teren concesionat Nastase Adriana

S=47mp,str.Republicii,nr. 17 destinația: sp. depozitare

Nr.contract 40389/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2025

0

Teren concesionat Nastase Măricel

S=23 mp, str. Primăverii,nr. 10 destinați a: cotă ind. locuință

Nr.contract 30773/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2026

0

Teren concesionat

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13

Nr.contract

Domeniul privat

Neagu Carmen Pauna

destinația: garaj

27856/2003

al municipiului Bacău

2027

0

Teren concesionat Neagu Maria

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația:garaj

Nr.contract 17139/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2028

0

Teren concesionat Neamtu Emilia

S=27mp,str.L.Tăutu,nr.5A destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract

1102/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2029

0

Teren concesionat

Nechita Costica

S=60mp,str.Ion Luca,nr.4 destinația :plantare vegeta

Nr.contract 41446/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2030

0

Teren concesionat Neculai Gabriela

S=28mp,str.Iosif Cocea,

nr.10-12

destinația: garaj

Nr.contract 19754/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2031

0

Teren concesionat Neculai Gabriela

S=28mp,str.Iosif Cocea,

nr.10-12 destinația: garaj

Nr.contract

27714/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2032

0

Teren concesionat Nederi Cezara Claudia

S=27mp,str. Pictor Aman, nr.94 D,ap.3 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract

26695/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2033

0

Teren concesionat

Nederi Mihai

S=24mp,str. Pictor Aman,

nr.94 D,ap.4 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract 26699/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2034

0

Teren concesionat Negrea Vasile

S= 18mp,str.Electricienilor, nr.3-5

destinația:garaj

Nr.contract

146/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2035

0

Teren concesionat Negrescu Neculai

S=20mp,str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract

4065/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

2036

0

Teren concesionat Negurici Ion

S=28mp,str. Victor Babeș, nr.27-29

destinația: garaj

Nr.contract

19742/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2037

0

Teren concesionat

Nestian&CO S.R.L.

S=800mp,str.T eiului,nr. 13 destinați a:prest. serv

Nr.contract

1960/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2038

0

Teren concesionat

Nicofax S.R.L.

S=17mp,Parcare Piața Centrală

destinația: sp.com.

Nr.contract

20825/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2039

0

Teren concesionat Nicofax S.R.L.

S=16mp,Parcare Piața

Centrală destinația: ext.sp.com.

Nr.contract

13889/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2040

0

Teren concesionat

Nicofax S.R.L.

S=17mp,Parcare Piața

Centarală destinația: comerț

Nr.contract 42471/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2041

0

Teren concesionat

Nicofax S.R.L.

S=17mp,Parcare Piața Centrală

Destinația: sp.com.

Nr.contract

20819/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2042

0

Teren concesionat Nicolescu Daniel

S=28mp, str. Aviartori ,nr. 9 destinația: garaj

Nr.contract

7840/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2043

0

Teren concesionat

Nita Costel

S~64mp .str. Lupeni,nr. 3 7 destinația: servitute

Nr.contract 19734/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2044

0

Teren concesionat Nita Costel Daniel

S=28mp,str.L.Tăutu, nr.10-12,inters.22 Decembrie destinația: garaj

Nr.contract

27755/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2045

0

Teren concesionat Nita Ionel

S=2 Omp, str. Micronului nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract

4053/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

2046

0

Teren concesionat

Norge Impex S.R.L.

S=4mp,str.ErouGh.Rusu,nr.4 destinați a: ext. sediu firmă

Nr.contract

36409/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2047

0

Teren concesionat Notira Prod Com S.R.L.

S=25mp,str.Pieții,nr. 1 destinația :prest .serv.

Nr.contract 28642/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2048

0

Teren concesionat

Nour Adrean

S=20mp, str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract 39323/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2049

0

Teren concesionat Nour Nicolae

S-20mp, str. Micronului, nr.10 bis

Nr.contract

8409/2000

Domeniul privat al municipiului

destinația: garaj

Bacău

2050

0

Teren concesionat

Nucu Radu

S=2 8mp, str.Milcov,nr. 7-9 destinația: garaj

Nr.contract 14811/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2051

0

Teren concesionat Nutu Vasile Valentin

S-28mp,str.Bucegî,nr. 144 destinația: garaj

Nr.contract

4205/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

2052

0

Teren concesionat Oboroceanu Elena C.

S=44mp,str.M.Eminescu,nr. 1 destinația: ext.cab.medical

Nr.contract

20323/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2053

0

Teren concesionat

Ojog Cornel

S=30mp,str.Digi Bâmat destinația:garaj

Nr.contract 17175/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2054

0

Teren concesionat Olaru Nicusor

S=20mp, str. Micronului, nr.10 bis

destinați a: garaj

Nr.contract 45497/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2055

0

Teren concesionat Olaru Valeriu

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația: garaj

Nr.contract 26058/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2056

0

Teren concesionat Olivia Elena

S= 16mp,str.L.Pătrășcanu, nr.2

destinați a: ext. sp. com

Nr.contract 24418/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2057

0

Teren concesionat

Omega BD S.R.L.

S=6mp,str.Mihai Viteazu,

nr.3

destinați a: ext. sp .com.

Nr.contract

24757/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2058

0

Teren concesionat Ona Flori Com S.R.L.

S=15mp,str.Miron Costin, nr.47

destinația: ext. sp .com.

Nr.contract 20746/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2059

0

Teren concesionat Ona Flori Com S.R.L.

S=17mp,str.Miron Costin, nr.47 destinația:prest.serv.

Nr.contract 29129/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2060

0

Teren concesionat

Opencom S.R.L.

S=24mp,str. Stadionului, nr.24

destinația: comerț

Nr.contract

33175/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2061

0

Teren concesionat

S= 18mp,str.Republicii,nr. 13

Nr.contract

Domeniul privat

Ophthagri S.R.L.

destinația: ext.cab.+optica

40797/2001

al municipiului Bacău

2062

0

Teren concesionat

Opidin Conserv S.R.L.

S=27mp,str.Aprodu Purice, nr.9

destinația: alim.publ ică+dep

Nr.contract

27827/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2063

0

Teren concesionat Opinca Constantin

S=28mp,str.Bucegi,nr.l44 destinația: garaj

Nr.contract 19068/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2064

0

Teren concesionat Oprescu Niculaie

S=28mp,str.Letea,nr.4-6 destinația: garaj

Nr.contract 28650/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2065

0

Teren concesionat Oprișan Vasile

S=17mp,str.Iosif Cocea,nr. 8 destinația: garaj

Nr.contract

20/3/10738/ 1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

2066

0

Teren concesionat

Opticlass Inc S.R.L.

S=20mp,str.9Mai,nr.29 destinația:sediu firmă

Nr.contract 15059/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2067

0

Teren concesionat

Opticlass Inc S.R.L.

S=3 lmp,str.9Mai,sc.B,poz7 destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract 17139/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2068

0

Teren concesionat Opticlass Inc S.R.L.

S= 15mp,str.9Mai,nr.29 destinați a: sediu firmă

Nr.contract 15063/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2069

0

Teren concesionat Ordeianu Sorin

S-30mp,str.Pictor Aman, nr.94 D,ap.2 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract

26685/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2070

0

Teren concesionat

Orzu Mihai

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

Nr.contract 22145/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2071

0

Teren concesionat Otelita Vasile

S=28mp,str.Prel. Bradului, nr.127

destinația: garaj

Nr.contract

10915/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2072

0

Teren concesionat

Otis Impex S.R.L.

S=3mp,str.Bucium,nr.2 destinația:ext.sp.com.

Nr.contract

20289/2007

Domeniul privat al municipiului 1      Bacău

2073

0

Teren concesionat Otp Bank S.A.

S= 10mp,str.9Mai,nr. 82-84 destinația: sediu

Nr.contract

30230/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2074

0

Teren concesionat

Otp Bank S.A.

S= 1 Omp ,str. 9Mai,nr. 82-84 destinația: sediu

Nr.contract

30294/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2075

0

Teren concesionat

Paco Florea S.N.C.

S=86mp,str. Condorilor, nr.6 bis

destinația: comerț+alim.pub.

Nr.contract 21891/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2076

0

Teren concesionat Padurariu Dana

S=12mp,str.Aleea Vișinului,

nr.10

destinația: ext.locuință

Nr.contract

24339/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2077

0

Teren concesionat Paduraru Ștefan

S=28mp,str. L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22 Decembrie destinația:garaj

Nr.contract 27758/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2078

0

Teren concesionat Pal Aureli an

S=2 8mp, str. H .B erescu,nr. 4 destinația: garaj

Nr.contract 17777/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2079

0

Teren concesionat

Pal Mariana

S=28mp,str.Veniamin

Costache,nr.4 destinația: garaj

Nr.contract 21850/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2080

0

Teren concesionat

Pambac S.A.

S=29mp,str.Republicii,nr.74 destinați a: comerț

Nr.contract

20007/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2081

0

Teren concesionat Pana A.F.

S=14mp,str.Pictor Aman, nr.14

destinația: ext.sp.com. inst.

Nr.contract

40459/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2082

0

Teren concesionat Panaceea S.R.L.

S=5mp,str.Neagoe Vodă, nr.25

destinația: ext. farmacie+a

Nr.contract

28209/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2083

0

Teren concesionat Panaite Tania Elena

S=25mp,str.Mărășești,nr. 171

Destinația: sp.depozi tare

Nr.contract

34756/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2084

0

Teren concesionat Panorama Int S.R.L.

S= 15mp,str.9Mai,nr. 15 destinația: ext. sediu firmă

Nr.contract 40328/2000

Domeniul privat al municipiului

Bacău

2085

0

Teren concesionat

Pantiru Ion

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația: garaj

Nr. contract

26814/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2086

0

Teren concesionat

Pantiru Marinela

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2

destinația: cota ind.locuință

Nr. contract

30598/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2087

0

Teren concesionat Paolini Pier Vittorio

S=10mp,str.B-dul Unirii,

nr.15

destinați a: comerț

Nr. contract

33149/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2088

0

Teren concesionat

Pargaru S,R,L,

S=5.000mp,str.Siretului destinația: fabrica cărămidă

Nr. contract

4927/1993

Domeniul privat al municipiului Bacău

2089

0

Teren concesionat

Parohia învierea Domnului

S“2 8. OOOmp, str .N ordului destinația: ext.curte parohie

Nr.contract

20/1929/1995

Domeniul privat al municipiului Bacău

2090

0

Teren concesionat

Pasaj Corn S.R.L.

S=5mp,str.Nicolae Bălcescu,

nr.12

destinația: comerț

Nr.contract

32838/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2091

0

Teren concesionat Pascal Alexandru

S=300mp,str.Câmpului destinația: locuință

Nr.contract

10536/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2092

0

Teren concesionat

Pascal Marineta

S=300mp, str. Câmpului destinația: locuință

Nr.contract

31451/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2093

0

Teren concesionat

Pascal Nuta

S=300mp, str. Câmpului destinați a: locuință

Nr.contract

39662/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2094

0

Teren concesionat

Pascan Florin A.F.

S~25mp,Parcare Piața

Centrală destinația: comerț

Nr.contract

1305/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2095

0

Teren concesionat

Pascan Florin A.F.

S=20mp,Parcare Piața

Centrala

destinați a: ext. sp .corn.

Nr.contract

13989/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2096

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1

Nr.contract

Domeniul privat

Pascariu Gabriel Mari

destinația: garaj

26067/1997

al municipiului Bacău

2097

0

Teren concesionat

Pascaru Marconst S.R.L.

S=20mp,str.22 Decembrie,

nr.18

destinația: ext.sediu firmă

Nr.contract

37907/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2098

0

Teren concesionat

Pascu Doru

S=300mp,str.Salciei destinația: locuință

Nr.contract 20173/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2099

0

Teren concesionat Pascu Petrache

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22Decembrie destinația: garaj

Nr.contract 27727/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2100

0

Teren concesionat

Pascu Vasile

S-28mp,str. Republicii,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 31693/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2101

0

Teren concesionat Patrascan Vitali

S=300mp,str.Câmpului,nr.25 destinația: locuință

Nr.contract

26309/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2102

0

Teren concesionat Patrascu Pavel

S=28mp,str. Republicii,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract

27256/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2103

0

Teren concesionat Patrascu Silviu

S=28mp,str. Veni amin

Costache,nr.4 destinația: garaj

Nr.contract 21846/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2104

0

Teren concesionat Patrie S.R.L.

S=34mp,str. Mioriței,nr. 11 destinația: ext. sediu

Nr.contract

5675/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2105

0

Teren concesionat Patriche Nicusor

S=43mp,str.Mioriței,nr.74 destinația:servicii bancare

Nr.contract 21258/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2106

0

Teren concesionat Patrichi Clement

S= 18mp,str. Electricienilor, nr.3-5

destinația: garaj

Nr.contract

168/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2107

0

Teren concesionat Pavel Constantin

S=28mp,str.Aviatori,nr.9 destinația: garaj

Nr.contract

7802/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2108

0

Teren concesionat

Pavel Cornelia

S=2 8mp ,str. H .B crescu, nr. 4 destinația: garaj

Nr.contract

42455/1999

Domeniul privat 1 al municipiului Bacău

2109

0

Teren concesionat

Pavel Danut

S=3mp,str.Aleea Parcului,

nr.18

destinația: balcon

Nr.contract

13929/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2110

0

Teren concesionat

Pavel Gheorghe

S=28mp,str.E.C.Hasan,nr. 14 destinația: garaj

Nr.contract

32072/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2111

0

Teren concesionat

Pavel Maria

S=28mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația: garaj

Nr.contract

2196/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

2112

0

Teren concesionat

Pavel Vasile

S=28mp,str.Bucegi,nr.l44 destinația:garaj

Nr.contract

19574/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2113

0

Teren concesionat

Pavel Maria

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2

destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract

30590/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2114

0

Teren concesionat

Pedro Tour S.R.L.

S=32mp,str. Livezilor, nr. 4 destinația:ext.sediu ag.tu

Nr.contract

26875/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2115

0

Teren concesionat

Pelin Costica

S= 18 mp,str. Electricienilor, nr.3-5 destinația: garaj

Nr.contract

39376/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2116

0

Teren concesionat Pelin Gabriel Felix

S=26mp,str.Milcov,nr. 112 destinația: garaj

Nr.contract

19546/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2117

0

Teren concesionat Performance Seeker

S=70mp,str.L.Pătrășcanu,

nr.2

destinația: sp.com

Nr.contract

30256/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2118

0

Teren concesionat

Peiju Vasile

S-28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract

9745/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2119

0

Teren concesionat Pesa Moza Constantin

S=28mp,str.E.C.M.Hasan,

nr.14

Nr.contract

32058/1999

Domeniul privat al municipiului

destinația: garaj

Bacău

2120

0

Teren concesionat Petcu Florin

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22Decembrie destinația: garaj

Nr.contract 37554/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2121

0

Teren concesionat Petcu Liliana

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 19730/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2122

0

Teren concesionat Petcu Vasile

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22Decembrie destinația: garaj

Nr.contract 27726/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2123

0

Teren concesionat Petraru Constantin

S-2 8mp ,str. H .B erescu, nr. 4 destinația: garaj

Nr.contract

7079/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2124

0

Teren concesionat

Petras Sorin

S=1 lmp,str.Nufarului,nr.4

Destinația:ext.locuință

Nr.contract 23934/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2125

0

Teren concesionat

Petrea Ciprian

S=28mp,str.Iosif Cocea, nr.10-12

Destinația:garaj

Nr.contract

27716/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2126

0

Teren concesionat Petrovici Neculai

S=28mp,str. Veni amin

Costache,nr.4

destinația: garaj

Nr.contract

21838/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2127

0

Teren concesionat Petruc Neculai

S=28mp,str.L.Tăutu,nr.10-

12, inters.22 Decembrie destinația:garaj

Nr.contract

27739/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2128

0

Teren concesionat Pintilie Vasile

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22 Decembrie destinația: garaj

Nr.contract

33548/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2129

0

Teren concesionat

Pinzaru Ionel

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația: garaj

Nr.contract

34804/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2130

0

Teren concesionat Piscu Constantin

S=3mp,str.Aleea Parcului,

nr.18

destinați a:b alcon

Nr.contract 10673/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2131

0

Teren concesionat

S=6mp,str.Ștefan cel Mare,

Nr.contract

Domeniul privat

Pitica Ludovic

nr.36

destinația: ext. locuință

13238/2003

al municipiului Bacău

2132

0

Teren concesionat

Plăcintă Petru

S=1 lmp,str.9Mai,nr.31 destinați a: ext. sp .com.

Nr. contract 18777/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2133

0

Teren concesionat Plamada Gica Ovidiu

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 19742/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2134

0

Teren concesionat

Platy Mar S.R.L.

S= 16mp ,str.Energiei ,nr. 3 9 destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract 22534/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2135

0

Teren concesionat Plesnicute Mihai

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22 Decembrie destinați a: garaj

Nr.contract

27747/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2136

0

Teren concesionat Plesuvu Com S.R.L.

S=1 lmp.str.Mărășeștunr. 171 destinația: ext. sp .depozita

Nr.contract

37080/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2137

0

Teren concesionat Poploan

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

Nr.contract

39663/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2138

0

Teren concesionat

Popa Didina

S=28mp,str.Iosif Cocea,

nr. 10-12

destinația: garaj

Nr.contract 21703/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2139

0

Teren concesionat Popa Neculai

S=30mp,str.Milcov 11/B destinația: garaj

Nr.contract 26068/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2140

0

Teren concesionat Popa George Florin

S=10mp,str. Mihai Viteazu, nr.14 destinația: ext. sp .com.

Nr.contract 36309/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2141

0

Teren concesionat Popa Gheorghe

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2

destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract 30606/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2142

0

Teren concesionat Popa Gheorghe

S=28mp,str.Letea,nr.4-6 destinația: garaj

Nr.contract 21780/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2143

0

Teren concesionat

Popa I.Neculai

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația: garaj

Nr.contract 26065/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2144

0

Teren concesionat Popa Lucreția Lucia

S-10mp.str.Erou Gh.Rusu, nr.4

destinația: ext.cab .medical

Nr.contract

26054/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2145

0

Teren concesionat Popa Mariana

S-28mp,str.Ștefan cel

Mare,nr. 11 destinația: garaj

Nr.contract 21743/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2146

0

Teren concesionat

Popa Mirela

S~ 16mp,str.9Mai,nr.82 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract 32139/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2147

0

Teren concesionat

Popa Mitica

S=17mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația:garaj

Nr.contract 20/2/10738/ 1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

2148

0

Teren concesionat

Popa Narcis

S=28mp,str.Letea,nr.4-6 destinația: garaj

Nr.contract 28646/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2149

0

Teren concesionat

Popa Rodica

S= 13mp,str.Cremenea,nr.2 destinația: acces+sediu

Nr.contract 30878/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2150

0

Teren concesionat

Popa Zina C.M.I

S=19mp,str.Miron Costin, nr.l

destinația: ext.cab .medical

Nr.contract 48421/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2151

0

Teren concesionat Popa Bangau Vasile

S=20mp ,str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract 37064/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2152

0

Teren concesionat Popescu Brandusa

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2

destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract 30610/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2153

0

Teren concesionat Popovici Constantin C

S= 18 mp ,str. Electricienilor, nr.3-5

destinația: garaj

Nr.contract

182/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2154

0

Teren concesionat Poprojnicu Gheorghe

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația: garaj

Nr.contract 19296/1999

Domeniul privat al municipiului

Bacău

2155

0

Teren concesionat Posirca Ștefan

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația:garaj

Nr.contract

17171/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2156

0

Teren concesionat Postolachi Mari a

S=300mp ,str, Câmpului destinația: locuință

Nr.contract 15604/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2157

0

Teren concesionat Potorac Lenuta

S=300mp,str.Câmpului destinația: locuință

Nr.contract 31536/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2158

0

Teren concesionat Pralea Gheorghe

S=20mp,str.Oituz,nr. 1 destinația:garaj

Nr.contract 25211/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2159

0

Teren concesionat Pravat Vasile

S=28mp,str.Alecu Russo, nr.33

destinația: garaj

Nr.contract 14434/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2160

0

Teren concesionat Preser Marina Cameli

S=300mp,str.Câmpului destinația:locuință

Nr.contract 31516/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2161

0

Teren concesionat

Priam Mixt S.R.L.

S=28mp,str.L.Tăutu,nr.8

destinația: ext.locuință

Nr.contract 41087/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2162

0

Teren concesionat Pricopie Cristinel

S=300mp,str.Câmpului destinația: locuință

Nr.contract

31527/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2163

0

Teren concesionat Pricopie Doinita Maria

S=300mp,str.Câmpului destinația: locuință

Nr.contract 31533/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2164

0

Teren concesionat Pri secara Constantin

S=28mp,str.Iosif Cocea,

nr.10-12 destinația: garaj

Nr.contract

27703/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2165

0

Teren concesionat

Pro Computers S.R.L.

S= 15 mp, str.Narciselor,nr. 10 destinația: prest.serv.

Nr.contract

38263/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2166

0

Teren concesionat

S=40mp .str. Mărășcști ,nr. 8 3

Nr.contract

Domeniul privat

Prod Cresus S.A.

destinația: ext. spălătorie

12002/1997

al municipiului Bacău

2167

0

Teren concesionat Proiect Instal S.R.L.

S=89mp,str. Florilor, nr. 10 destinația: ext. sediu societ.

Nr. contract 100598/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

2168

0

Teren concesionat Pruteanu Gheorghe P.

S=8mp,str.Mărășești,nr. 100 destinația: ext. sediu

Nr. contract

7794/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2169

0

Teren concesionat Puiu Constantin

S=18mp,str. Electricienilor, nr.3-5

destinația: garaj

Nr.contract

154/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2170

0

Teren concesionat Pupăză Constantin

S=3 OOmp, str. Câmpului destinația: locuință

Nr.contract 31532/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2171

0

Teren concesionat Puscasu Costel Carm

S=28mp,str.Ștefan cel Mare, nr.50 bis

destinația: garaj

Nr.contract 4446/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2172

0

Teren concesionat Putanu Iulian

S=300mp,str.Siretului,nr.2bis destinația: locuință

Nr.contract

4103/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2173

0

Teren concesionat Putina Mircea

S=20mp, str. Micronului,nr. 10 bis nu se

destinația: garaj

Nr.contract 33536/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2174

0

Teren concesionat

R&S Foods S.R.L.

S= 18mp,str.9Mai,inters. Ana

Ipătescu destinația: prest. servicii

Nr.contract 4060/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

2175

0

Teren concesionat

Rachiteanu Filip A.F.

S~22mp,str.Carpați,nr. 15 destinația: prest. servicii

Nr.contract 42419/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2176

0

Teren concesionat Racles Lucica

S=28mp, str. Aviatori, nr.9 destinația: garaj

Nr.contract

9751/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2177

0

Teren concesionat

Racole Exim S.R.L.

S=106mp, Parcare Piața Centrală

destinația: comerț

Nr.contract

22830/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2178

0

Teren concesionat

Racole Exim S.R.L.

S=25mp, Parcare Piața

Centrală

destinația: ext.sp.com.

Nr.contract

34257/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2179

0

Teren concesionat

Rad Trans S.R.L.

S-58mp,str.M.Eminescu,nr. 1 destinația: ext.birouri

Nr.contract

6284/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2180

0

Teren concesionat Radu Constantin

S=28mp,str.Victor Babeș,

Nr.27-29 destinația:garaj

Nr.contract

7810/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2181

0

Teren concesionat Radu Ion

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația:garaj, 22

Nr.contract 30542/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2182

0

Teren concesionat

Raita Daniela

S~6mp,str. Mioriței ,nr. 11 ,sc.

B,ap.4

destinația:ext.locuință

Nr.contract 21836/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2183

0

Teren concesionat

Ramandi Co S.R.L.

S=13mp,str.Mărășești,nr. 102 destinația: ext.cab .medical

Nr.contract 19665/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2184

0

Teren concesionat

Râmi Prest S.R.L.

S=16mp,str.Carpați,nr.l 1 destinația: ext. sediu

Nr.contract 29795/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2185

0

Teren concesionat Rang Iulian Louis

S= 16mp,str.L.Tăutu,nr.5 A destinația:cotă ind.locuință

■>                                                                           T

Nr.contract

7726/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2186

0

Teren concesionat

Rastoaca Violeta 13

S=28mp,str.Prel.Bradului,

nr.127

destinația:garaj

Nr.contract 21770/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2187

0

Teren concesionat

Rau Lucie a

S=29mp,B-dul Al.cel Bun, nr.5

destinația: ext.cab.medic al

Nr.contract

13885/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2188

0

Teren concesionat Razasu Gheorghe

S=2 8 mp, str. Milcov,nr. 7-9 destinația:garaj

Nr.contract 19714/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2189

0

Teren concesionat Rebegea Constantin

S-28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 19694/1999

Domeniul privat al municipiului

Bacău

2190

0

Teren concesionat RebegeaIoan

S=300mp,str.Câmpului destinatar: locuință

Nr.contract

31523/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2191

0

Teren concesionat Rebost Art S.R.L.

S=1 lmp,str.Mihai Viteazu, nr.5

destinația: ext.sp. grupuri

Nr.contract

25662/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2192

0

Teren concesionat

Rebost Art S.R.L.

S=20mp,str.Mihai Viteazu, nr.5

destinați a: ext. sp. alim.pub.

Nr.contract 56569/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2193

0

Teren concesionat Rediu Stefania

S=49mp,str.Letea,nr. 1 destinația: ext. cab. medical

Nr.contract

18637/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2194

0

Teren concesionat

Reflex S.R.L.

S= 17mp,str.Războieni,nr.8 destinația: ext. sediu+acces

Nr.contract 25579/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2195

0

Teren concesionat

Regent S.R.L.

S=7mp,str. Ștefan cel

Mare,nr.8

destinația: ext. sediu firmă

Nr.contract 17841/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2196

0

Teren concesionat Reghes Ionel

S^bmpjStr. Cornișa

Bistriței,nr.l3

destinația:ext.locuință

Nr.contract 36551/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2197

0

Teren concesionat Regionala Gaze Naturale

S-1.900mp,str.Vadu Bistriței destinația:sediu regională

Nr.contract

5163/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2198

0

Teren concesionat

Renata Com Impex S.R.L.

S=42mp,str.9Mai,nr.3,sc.C,

ap.3 destinația: ext. salon înfrum

Nr.contract

17793/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2199

0

Teren concesionat

Resmin S.R.L.

S= 15mp,str.Mioriței,nr.68 destinația: ext. sediu

Nr.contract 13846/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2200

0

Teren concesionat Restaurant Aviatori S

S=47mp, str. Aviatori ,nr.2 8 destinația: ext.sp.depozita

Nr.contract

17983/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2201

0

Teren concesionat

S=128mp,str.Aviatori,nr.28

Nr.contract

Domeniul privat

l5>

Restaurant Aviatori S

destinați a: terasa alim.pub

17507/2001

al municipiului Bacău

2202

0

Teren concesionat

Rodipet SA

S=9mp,str.Spiru Haret,nr.4 destinația: prest .serv

Nr.contract 12905/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2203

0

Teren concesionat

Rodipet SA

S=9mp,str.Republicii,nr.27 destinațiaiprest. serv

Nr.contract

10599/1995

Domeniul privat al municipiului Bacău

2204

0

Teren concesionat

Rodipet SA

S=250mp,str.9Mai,nr.33pozI destinația:sediu societate

Nr.contract 10599/1995

Domeniul privat al municipiului Bacău

2205

0

Teren concesionat

Rodipet SA

S=9mp,str.Republicii,nr.3 inters. Narcisa destinați a: prest .serv

Nr.contract 10599/1995

Domeniul privat al municipiului Bacău

2206

0

Teren concesionat Roiu Livia-Maria

S=28mp,str.Bicaz,nr, 142 destinația: garaj

Nr.contract 26303/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2207

0

Teren concesionat

Rojoc Dumitru

S-22mp,str.T azlăului,nr. 5 destinația:ext.locuință

Nr.contract 16289/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2208

0

Teren concesionat

ROLEX SRL

S=1 lmp,B-dul Al.cel Bun, nr.13

destinația: ext.sp.com

Nr.contract 41521/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2209

0

Teren concesionat Roman Dorel Tiberiu

S=63mp,str.Gării,nr.8 destinați a :ext. locuință

Nr.contract 27598/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2210

0

Teren concesionat

Roman Ioan

S-18 mp,str. Electrici enilor,nr

3-5 destinația: garaj

Nr.contract

176/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2211

0

Teren concesionat Roman Vasile

S=1 lmp,str.E.C.Pintea, nr.2 destinați a:cota ind.locuinta

Nr.contract 30514/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

2212

0

Teren concesionat România Film RA

S=100mp,str.Mărășești-

Cinema Orizont destinația: depozit+garaj e

Nr.contract 10597/1995

Domeniul privat al municipiului Bacău

2213

0

Teren concesionat

Rombet SA

S=84mp,str.Vadu Bistriței,

nr.29 destinația:ext.pt.bloc loc

Nr. contract 35305/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2214

0

Teren concesionat ROMDECOR SRL

S=61mp,str.Ștefan cel Mare,

nr.1-3

destinațiaisp.florărie

Nr.contract 40439/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2215

0

Teren concesionat ROMERV IMPEX SRL

S= 15mp,str.Garofiței,nr.5 destinația: ext. salon înfrum.

Nr.contract

27821/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2216

0

Teren concesionat

Roșea Aneta

S~7mp,str.George Bacovia,

nr.5

destinația: ext. sp. depozitare

Nr.contract

34213/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2217

0

Teren concesionat

Roșea Aneta

S=23mp,str.George Bacovia,

nr.5 destinația: ext. locuință

Nr.contract

34213/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2218

0

Teren concesionat RO-STYLLE SRL

S= 15mp,str.9Mai,nr.78 destinația: comerț

Nr.contract

17772/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2219

0

Teren concesionat Roșu Vicențiu

S"28mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația: garaj

Nr.contract 42447/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2220

0

Teren concesionat Rotaru Constantin

S=28mp,str.L.Tăutu, nr.10-12,inters. 22 Decembrie destinația:garaj

Nr.contract

27754/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2221

0

Teren concesionat

Rotam Dănuț

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația:garaj

Nr.contract

22153/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2222

0

Teren concesionat

Rotam Ion

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 19674/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2223

0

Teren concesionat Rothe Mihaela-Gabriel

S=7mp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația: birouri

Nr.contract 35533/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2224

0

Teren concesionat Rothe Mihaela-Gabriel

S=8mp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația: comerț

Nr.contract

35539/2006

Domeniul privat al municipiului

Bacău

2225

0

Teren concesionat ROXIMIT SRL

S=29mp,str.Ștefan cel Mare, nr.7

destinația: ext.sp.com

Nr.contract 24719/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2226

0

Teren concesionat RUBINUL SERV COM SRL

S=20mp,str.Mărășești,nr. 110 destinația: ext. sediu

Nr.contract

23494/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2227

0

Teren concesionat Rucsandra PROD COM

S=2 5mp, str. Aviatori destinația: ext. sp.com

Nr.contract

6761/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2228

0

Teren concesionat Rugină Gabriela

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația: cota. ind .locuință

Nr.contract 30538/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2229

0

Teren concesionat Rusu Constantin

S=28mp, str. Victor Babeș, nr.27-29

destinația: garaj

Nr.contract

7818/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2230

0

Teren concesionat Rusu Daniel

S=28mp,str. Primăverii,nr. 10 destinația:garaj

Nr.contract 10089/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2231

0

Teren concesionat Rusu Daniel

S=48mp,str. Primăverii,nr. 10 destinați a: cota ind. locuință

Nr.contract

8773/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2232

0

Teren concesionat Rusu Teodora

S=1 lmp,str.E.C.Pintea, nr.2 destinația:cotă ind. locuință

Nr.contract

30646/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2233

0

Teren concesionat RUTIER CONEX SRL

S=30mp,str.I.L.Caragiale,

nr.l

destinația: ext.sp.birouri

Nr.contract 40162/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2234

0

Teren concesionat

S.N.P PETROM S.A

S=114mp,str.Pictor Aman, nr.94

destinația: birouri

Nr.contract

15122/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2235

0

Teren concesionat Saftiuc Comeliu

S= 16mp,str.9Mai,nr.29,sc.B, parter destinatia:ext.birou notar

Nr.contract 18656/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2236

0

Teren concesionat

S=25mp, Parcare Piața

Nr.contract

Domeniul privat

SAGA TRANS SRL

Centrală destinația:comerț

1309/2001

al municipiului Bacău

2237

0

Teren concesionat SAGA TRANS SRL

S=6mp, Parcare Piața

Centrală

destinația: ext.sp.com

Nr. contract 13983/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2238

0

Teren concesionat Salon Auto SRL

S=24mp,str.Republicii,nr. 13 destinația: ext .sp.com

Nr.contract

5897/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2239

0

Teren concesionat Salora Soft SRL

S=2000mp,str.Ștefan cel

Mare,nr.5O bis destinația: sp .prest. serv

Nr.contract 42534/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2240

0

Teren concesionat SAM IMPEX SRL

S=30mp, Piața Centrală destinația: ext. sp. corn

Nr.contract

10679/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2241

0

Teren concesionat SAM IMPEX SRL

S=30mp, Piața Centrală destinația:comerț prod ag.

Nr.contract 22933/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2242

0

Teren concesionat SAM IMPEX SRL

S= 12mp,str.Carpați,nr. 13 destinația: ext.sp.com

Nr.contract

3560/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2243

0

Teren concesionat SAM IMPEX SRL

S=24mp,Piața Centrală destinația: comerț

Nr.contract 33143/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2244

0

Teren concesionat Samoilă Gheorghe

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă. ind.locuință

Nr.contract 30618/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2245

0

Teren concesionat Samson Liliana

S=28mp,str.- Bucegi,nr.l44 destinația: garaj

Nr.contract 24692/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2246

0

Teren concesionat Sandu Adriana

S=18mp,str.Digu Bâmat,nr.l destinația: ext. locuință

Nr.contract 32804/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2247

0

Teren concesionat Sandu Maria

S=2 8mp, str. Veniamin

Costache,nr.4 destinația:garaj

Nr.contract 21842/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2248

0

Teren concesionat Sans Virgil

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-

12 ,inters.22Decembrie destinația: garaj

Nr.contract 27741/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2249

0

Teren concesionat Saracutu Mioara

S=24mp,str. Primăverii, nr. 10 destinația:cotă ind. locuință

Nr.contract

30738/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2250

0

Teren concesionat Saran Adrian

S=9mp, str. E. C. Pintea,nr. 2 destinația: cotă, ind.locuință

Nr.contract 44210/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

2251

0

Teren concesionat Saturn Invest SRL

S= 1 Omp,str.Mărășești,nr. 12 destinația: ext.sp.depozitare

Nr.contract 10970/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2252

0

Teren concesionat Savin&CO SRL

S=45mp,str.Banca Națională, nr.25

destinația: ext.sp.com

Nr.contract 26459/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2253

0

Teren concesionat

Savin Adrian

S=28mp,str.Ștefan cel Mare, nr.50 bis

destinația: garaj

Nr.contract

32877/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2254

0

Teren concesionat Savin-Iftimie Florin

S= 18mp,str.Mărășești,nr. 118 destinația:sediu firmă

Nr.contract 100242/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

2255

0

Teren concesionat Schiopu Gheorghe

S= 19mp,str.Războieni,nr.6 destinația: ext.locuință

Nr.contract

19738/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2256

0

Teren concesionat Sechelariu Sergiu

S=62mp,str.9Mai,nr.3 3 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract

56/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2257

0

Teren concesionat SEJUR TRAVEL SRL

S-8mp,str.Mărășești,nr. 100 destinația:sediu societate

Nr.contract

8281/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2258

0

Teren concesionat

SELITA SRL

S=3 7 mp,str. 9Mai,nr. 54 destinația: ext. sp .pt .depo

Nr.contract 56803/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2259

0

Teren concesionat

SENSO SRL

S=30mp,str.Energiei,nr.32 destinația: sp.com

Nr.contract

15714/2006

Domeniul privat al municipiului

Bacău

2260

0

Teren concesionat

Sentes Ionel

S=30mp,Piața Centrală destinația: comerț prod.ag

Nr. contract

1277/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2261

0

Teren concesionat

Sentes Ionel

S=24mp,Piața Centrală destinația: ext.sp.com

Nr.contract

10683/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2262

0

Teren concesionat Șerb an Nicușor

S=300mp,str.Milcov destinați a: locuință

Nr.contract

36067/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2263

0

Teren concesionat Serbau Vasile

S=28mp,str.Hatman Berescu,

nr.4

destinația: garaj

Nr.contract 39674/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2264

0

Teren concesionat Serbanescu Eugen AF

S=17mp,str. Valea Albă,nr.4 destinația: florărie

Nr.contract 10518/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2265

0

Teren concesionat Serghiuta Niculina

S=28mp,str. Ștefan cel Mare, nr.ll

destinația: garaj

Nr.contract 19538/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2266

0

Teren concesionat SEVEN UP SRL

S=10mp, Piața Centrală destinația: comerț

Nr.contract 33181/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2267

0

Teren concesionat SFÂNTA CRUCE SRL

S=4mp,str. Mioriței,nr. 25 destinația: ext. sediu firmă

Nr.contract 31574/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2268

0

Teren concesionat Sibișteanu Livia-Liliana

S=2 8 mp ,str. 9Mai,nr. 3 3 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract

30/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2269

0

Teren concesionat SIDERAL SRL

S=20mp,Parcare Piața

Centrală destinația: ext. sp .corn

Nr.contract

13975/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2270

0

Teren concesionat SIDERAL SRL

S=12mp,Parcare Piața

Centrală destinația: ext.sp.com

Nr.contract

20752/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2271

0

Teren concesionat

S=27mp,Parcare Piața

Nr.contract

Domeniul privat

SIDERAL SRL

Centrală destinația: comerț

1313/2001

al municipiului Bacău

2272

0

Teren concesionat

SIERRA QUADRANT CONS

S=24mp,B-dul Al. cel Bun, nr.ll A destinația: ext. sediu firmă

Nr. contract

9145/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2273

0

Teren concesionat

SIF Moldova

S=???,str.Pictor Aman, nr.94C destinația: sedii administrat

Nr.contract

2929/1

Domeniul privat al municipiului Bacău

2274

0

Teren concesionat

SIF CONIMPULS DJTS

S= 101 lmp,str.Pictor Aman, nr.94

destinația: sedii administrat

Nr.contract 19364/1994

Domeniul privat al municipiului Bacău

2275

0

Teren concesionat

Silav Ionel

S= 16mp, str. 9Mai,nr. 8 2 destinația: cotă ind.

Nr.contract

35/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2276

0

Teren concesionat SILVROTEX SRL

S=45mp,str.L.Tăutu,nr.3 destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract

7291/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2277

0

Teren concesionat Simion Valentin

S=28mp,str.AIecu Russo, nr.33

destinați a: garaj

Nr.contract 14418/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2278

0

Teren concesionat

S1MTEC SRL

S= 19mp, str. Mioriței,nr. 11 destinația: ext. sediu

Nr.contract

28231/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2279

0

Teren concesionat SINAPSA PUBLICOM SRL

S-= l 8mp, str. Bucium Piața Miorița destinația: comerț

Nr.contract 36559/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2280

0

Teren concesionat SIND ROMÂNIA SRL

S=1 lmp,str.Luminii,nr.3 destinația: ext. sediu firmă

Nr.contract

6462/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2281

0

Teren concesionat SINTACO SRL

S=13mp,str.Mihai Viteazu, nr.3

destinația: ext. sp .corn

Nr.contract

9105/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2282

0

Teren concesionat Sipatchin Floarea

S=28mp,str. Alecu Russo, nr.33

destinația: garaj

Nr.contract 14426/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2283

0

Teren concesionat Sipos Andrei

S=2 8mp, str. Veniamin

Costache, nr.4 destinația:garaj

Nr. contract 21858/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2284

0

Teren concesionat SMARTDENT SRL

S-34mp,B-dul Al.cel Bun, nr.5,sc.C

destinația: ext. cab. med

Nr.contract 18103/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2285

0

Teren concesionat

SOC.COOP.MEST.BIG S

S=24mp,str.Mihai Viteazu,

nr.l

destinația: ext. sp .bijuterie

Nr.contract 15516/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2286

0

Teren concesionat Soholodeanu Gabriel

S= 16mp, str. 9Mai,nr. 82 destinați a: cotă ind. locuință

Nr.contract

83/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2287

0

Teren concesionat SONDRIO IMPEXSRL

S=6mp, str .Luminii,nr. 3 destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract

34426/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2288

0

Teren concesionat

SORVOLO INTERNAȚIONAL

S=20mp,Piața Centrală destinația: ext.sp.com

Nr.contract

10623/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2289

0

Teren concesionat

SORVOLO INTERNAȚIONAL

S-25mp,Piața Centrală destinația: comerț prod.ag

Nr.contract 22921/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2290

0

Teren concesionat

Sosu Maria

S=10mp,str.9 Mai,nr.82-84 destinația:cotă ind.sp.com.

Nr.contract 44351/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2291

0

Teren concesionat

Sosu Mana

S=14mp,str.9 Mai,nr.82-84 destinația: cotă ind.sp.com.

Nr.contract 44357/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2292

0

Teren concesionat

SOTIS SRL

S=60mp,str.Războieni,nr.7 destinația: sediu bancă

Nr.contract 15902/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2293

0

Teren concesionat Sova Dan

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract 30664/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

2294

0

Teren concesionat Sova Dan

S=20mp,str.Micronului,nr. 10 bis

Nr.contract 36551/2000

Domeniul privat al municipiului

destinația: garaj

Bacău

2295

0

Teren concesionat

Sova Sandu S.N.C.

S=120mp,Piața Centrală destinația: comerț legume

Nr.contract

3876/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2296

H 0

Teren concesionat Sova-Gatu Gheorghe

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract 30650/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2297

0

Teren concesionat

Spiridon Adina-Mana

S= 18mp,str. Electricienilor,nr

3-5 destinația: garaj

Nr.contract

148/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2298

0

Teren concesionat Spiridus Gheorghe

S= 190mp, Prel.Bradului,nr. 92 destinația: locuință

Nr.contract

20/10737/ 1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

2299

0

Teren concesionat Stagero Grup SRL

S-25mp,Ștefan cel Mare, nr.23

destinația: ext. sediu societate

Nr.contract 35370/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

2300

0

Teren concesionat Stamate Sorin

S=300mp,str. Câmpului destinația: locuință

Nr.contract 31534/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2301

0

Teren concesionat Stan Dumitru

S=28mp,str.Iosif Cocea,

nr. 10-12

destinația: garaj

Nr.contract 27700/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2302

0

Teren concesionat Stan Ionel-Iulian

S=22mp,str.L.Tăutu,nr.5A

destinația: cotă.ind.locuință

Nr.contract

7708/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2303

0

Teren concesionat

Stan Teodor

S=16 mp,str.9 Mai,nr.82 destinația:cotă ind. locuință

Nr.contract

51/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2304

0

Teren concesionat Stacila Vasile

S=28mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

Nr.contract

7856/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2305

0

Teren concesionat Stanescu Aurel

S=3 OOmp, str. S aici ei destinația: locuință

Nr.contract 24491/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2306

0

Teren concesionat

S=15mp,str.Erou Gh.Rusu,

Nr.contract

Domeniul privat

Stanescu Dominica

nr.4

destinația: ext.cab.medical

33458/2001

al municipiului Bacău

2307

0

Teren concesionat

STATE S.N.C.

S=78mp,str. Republicii,nr. 17-

19 destinația: comerț

Nr. contract 21223/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2308

0

Teren concesionat Staviri Măricel

S=28mp,str.Bicaz,nr. 142 destinația: garaj

Nr.contract 21798/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2309

0

Teren concesionat Stefanescu Dumitru

S=24mp,B-dul Al.cel Bun, nr.6

destinați a: sediu+acces

Nr.contract

4208/2008

Domeniul privat al municipiului Bacău

2310

0

Teren concesionat Ștefani a SRL

S=9mp,str.Energiei,nr.36 destinația: comerț

Nr.contract 20/10734/ 1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

2311

0

Teren concesionat Stoian Daniel

S=300mp,str. Câmpului destinația: locuință

Nr.contract

21687/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2312

0

Teren concesionat Stoian Elena

S-28mp,str. Ștefan cel

Mare,nr. 11 destinația: garaj

Nr.contract

7067/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2313

0

Teren concesionat Stoian Miorița

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

Nr.contract

7541/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2314

0

Teren concesionat Stoica Andreea-Larisa

S=140mp,B-dul Unirii,nr.l5 destinația: comerț+alim .pub

Nr.contract 12320/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2315

0

Teren concesionat Stolasi IMPEX SRL

S=20mp,str.Milcov,nr. 10 destinația: comerț

Nr.contract 32054/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2316

0

Teren concesionat Stoleru Comei

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația: cotă ind. locuință

Nr.contract 22090/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2317

0

Teren concesionat Stoleru Robert

S=28mp,str.Ștefan cel Mare, nr.50 bis

destinația: garaj

Nr.contract 36535/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2318

0

Teren concesionat STOMDAS SRL

S-10mp,str.Mihai Viteazu, nr.l

destinația: ext.cab.stomat

Nr.contract 11711/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2319

0

Teren concesionat STOMDAS SRL

S=2mp, str. Republicii,nr. 9 destinația: ext.cab.stomat.

Nr.contract

6904/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2320

0

Teren concesionat Stranciug Bogdan

S=32mp,str.Iosif Cocea,nr.l 1 destinația: ext.cab.avocat

Nr.contract

4897/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2321

0

Teren concesionat Stranciug Manuela

S=:28mp,str.Iosif Cocea,

nr. 10-12

destinația: garaj

Nr.contract 22849/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2322

0

Teren concesionat Sumanaru Alexandru

S=28mp,str.Victor Babeș, nr.27-29

destinația: garaj

Nr.contract 14406/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2323

0

Teren concesionat SUPERION SRL

S=28mp,B-dul Al.cel Bun, nr.6

destinația: ext. sediu

Nr.contract

23782/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2324

0

Teren concesionat Susanu Cezar-Eduard

S=300mp, str. Alba Iulia,nr.l bis

destinația'.locuință

Nr.contract

3176/1995

Domeniul privat al municipiului Bacău

2325

0

Teren concesionat Sutu Neculai

S=24mp, str.Decebal ,nr. 2 destinați a: ext. locuință

7                                      *

Nr.contract

13893/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2326

0

Teren concesionat

T&T S.R.L.

S=32mp,str.Gării,nr.52 destinația: prest.servicii

Nr.contract

9116/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2327

0

Teren concesionat

TAF S.R.L.

S=27mp,str.Pictor Aman,

nr.94 D

destinația: cota ind. locuința

Nr.contract 26711/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2328

0

Teren concesionat TAF SRL

S=28mp,str.Pictor Aman, nr.94 D

destinația:cota ind.locuinta

Nr.contract

26707/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2329

0

Teren concesionat TAF SRL

S=27mp, str.Pictor Aman, nr.94 D

Nr.contract 26703/2002

Domeniul privat al municipiului

destinația: cota ind.locuință

Bacău

2330

0

Teren concesionat TAF SRL

S=23mp,str.Pictor Aman, nr.94D

destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract 26715/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2331

0

Teren concesionat

Taga Li viu

S=35mp,str.Ardealului,nr.22 destinația: garaj

Nr.contract 19238/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2332

0

Teren concesionat Tamas Eduard

S-28mp,str.Bicaz,nr. 150/B/1 destinația: garaj

Nr.contract 19398/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2333

0

Teren concesionat

Tamas Mihai

S-28mp,str.Buccgi,nr. 144 destinați a: garaj

Nr.contract 10240/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2334

0

Teren concesionat

Tanase Dorel

S=29mp, str. Costache

Negri,nr.3

destinația: ext. locuință

Nr.contract 12938/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2335

0

Teren concesionat Tancau Alexandrina

S=16mp,str.9 Mai,nr.82 destinația: cota ind. locuință

Nr.contract

25/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2336

0

Teren concesionat Tarasa Eugen

S=-28mp,str.L.Tăutu, nr.10-

12, inters. 22D ecembrie destinația: garaj

Nr.contract 27731/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2337

0

Teren concesionat Tarhon Ionel

S=27mp,str.22Decembrie,

nr.22

destinația: garaj

Nr.contract 23849/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2338

0

Teren concesionat

Tatariu Ion

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12, inters. 22Decembrie destinați a: garaj

Nr.contract 27725/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2339

0

Teren concesionat

Tataru Vasile

S=28mp,str.Ștefan cel Mare,

nr.ll destinația: garaj

Nr.contract

19506/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2340

0

Teren concesionat

Tecom SRL

S‘^3 5mp,str.Mioriței,nr.80 destinația: ext. sediu

Nr.contract 38483/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2341

0

Teren concesionat

S=8mp,str.Carpați,nr.6

Nr.contract

Domeniul privat

TEGALIS SRL

destinația:

7296/1998

al municipiului Bacău

2342

0

Teren concesionat TEHNOPROD SRL

S=20mp,B-dul Al. cel Bun, nr.11-13

destinația: ext. sp. depozita

Nr. contract 10270/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2343

0

Teren concesionat TEHNOPROD SRL

S=19mp,B-dul Al.cel Bun, nr.11-13

destinația: ext, sp.com

Nr.contract 10270/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2344

0

Teren concesionat TELECONSTRUCTIA SA

S=343mp,str.M.Eminescu,

nr.27

Destinația :parcare auto

Nr.contract 38235/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2345

0

Teren concesionat TELEGRAF SRL

S=6mp,str.9 Mai,nr.21 destinația: sp .prest. serv.

Nr.contract

7002/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2346

0

Teren concesionat TELEGRAF SRL

S= 18mp,str.9Mai,nr.21 destinația:prest.serv.

Nr.contract

7008/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2347

0

Teren concesionat TEMEA BERNARD

S= 16mp ,str. 9Mai,nr. 8 2 destinația: cotă. ind. locuință

■)                                                                           î

Nr.contract 14/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2348

0

Teren concesionat Temneanu Constantin

S=36mp,str.Iosif Coc ea,nr. 8 destinația: garaj

Nr.contract

3767/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2349

0

Teren concesionat

TEOROM SRL

S-16mp,str. Valea Albă,nr.4 destinația: ext. sediu societate

Nr.contract

27480/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2350

0

Teren concesionat TERMLOC SA

Baia Publică

destinația: serv.utilitate pub.

Nr.contract

13552/

Domeniul privat al municipiului Bacău

2351

0

Teren concesionat

TERMLOC SA

Baia Publică destinația: administrare sediu

Nr.contract 15284/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

2352

0

Teren concesionat TERMOGEL SRL

S= 13mp,str.Decebal,nr. 17 destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract 27360/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2353

0

Teren concesionat TERMOSERVICE GRUP S

S=59,str.9 Mai,nr.l7 destinația: ext. sediu+acces

Nr.contract 30022/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2354

0

Teren concesionat TEVIRCO SRL

S= 13 mp,str. Ștefan cel Mare,

nr.21

Destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract

7582/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2355

0

Teren concesionat

Ticu Ovidiu

S=16mp,str.9 Mai,nr.82 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract

55/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2356

0

Teren concesionat Timaru Mihai-Petre

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația: garaj

Nr.contract

3578/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2357

0

Teren concesionat Timiras Victor

S=28mp, str. Ștefan cel Mare

nr.ll destinația: garaj

Nr.contract 36079/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2358

0

Teren concesionat Tirisca Dumitru

S=9mp,str.Miron Costin,nr.3 destinația: ext. locuință

Nr.contract 39677/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2359

0

Teren concesionat Tiran Ion

S=28mp,Prel. Bradului, nr.127 destinația: garaj poz.

Nr.contract

22799/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2360

0

Teren concesionat Tirsu Valentin

S=9mp ,str. E. C.Pintea,nr .2 destinația:cotă ind.locuință

Nr.contract 30582/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2361

0

Teren concesionat

Titu Vasile

S=20mp,str.Micronului,nr. 10 bis

destinați a: garaj

Nr.contract 11813/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2362

0

Teren concesionat Tiulea Mihaita

S=23mp,str.Carpați,nr. 10 destinația:garaj

Nr.contract

8151/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2363

0

Teren concesionat Tivlea Vasile

S=300mp,str.Câmpului destinația: locuință

Nr.contract 31519/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2364

0

Teren concesionat Tocila Remus

S-300mp,str. Câmpului destinația: locuință

Nr.contract 31526/1997

Domeniul privat al municipiului

Bacău

2365

0

Teren concesionat

Todirica Costel

S=5mp,str.Iosif Cocea,nr.l2 destinația: ext. locuință

Nr.contract

3088/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2366

0

Teren concesionat

Tofan loan

S=14mp,str. Bucovinei 1 destinația: ext. locuință

Nr.contract

9704/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2367

0

Teren concesionat

Toma Mihai

S=25mp,str. Mioriței,nr. 14 destinația: garaj

Nr.contract

32032/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2368

0

Teren concesionat TOMINVEST SRL

S=34mp,str.9 Mai,nr.35 Destinația: ext. sp. alim.pub.

Nr.contract

23958/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2369

0

Teren concesionat TOMISTEANU PREST SRL

S=48mp,str.Bucium Piața

Miorița

destinația: sp. com+prest. s erv

Nr.contract 10081/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2370

0

Teren concesionat

Tomozei Ion

S-50mp ,str.N .Titulescu,

nr.17

destinația: ext. locuință

Nr.contract 48609/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2371

0

Teren concesionat TOP TRAVEL SRL

S=23mp,str.9 Mai, nr.52, sc.B,ap.2

destinația: ext. sediu firmă

Nr.contract

17598/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2372

0

Teren concesionat TRACOROM SRL

S=14mp,str.9 Mai,nr.82-84 destinația:cotă ind.sp.com.

Nr.contract

7852/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2373

0

Teren concesionat TRĂIEȘTE NATURAL SRL

S=25mp,str.Carpați, nr.10 destinația: farmacie

Nr.contract 41145/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2374

0

Teren concesionat

Trifan Vasile

S-28mp,str.Prel.Bradului,

nr.127

destinația: garaj

Nr.contract 27908/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2375

0

Teren concesionat

Trip SRL

S= 12mp,str.Mărășești,nr. 102 destinația: ext. sp .prest.

Nr.contract 13184/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2376

0

Teren concesionat

S=33mp,str.Alecu Russo,

Nr.contract

Domeniul privat

TROCRIIMPEX SRL

nr.46

destinația: comerț

12446/1998

al municipiului Bacău

2377

0

Teren concesionat

TROCORI IMPEX SRL

S=16mp,str.Alecu Russo, nr.48 destinația: cxt.sp.com.+dep.

Nr.contract 14846/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2378

0

Teren concesionat TROCORI IMPEX SRL

S=15mp,str.Alecu Russo, nr.48

destinația: ext.sp.com

Nr.contract

5466/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2379

0

Teren concesionat TROLL SRL

S=6mp,str.Energiei,nr.3 7 destinația: ext. sp.com

Nr.contract 18281/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2380

0

Teren concesionat

Truta Io an

S= 16mp,str. Stadionului, nr. 11 destinația:ext.cab.medical

Nr.contract

4245/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2381

0

Teren concesionat Tudoriu MP SNC

S=21 mp,str.Mioriței,nr.3 destinația: ext. sp.com

Nr.contract

652/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2382

0

Teren concesionat Tulbure Ana

S=28mp,str. Victor Babeș, nr.27-29

destinația: garaj

Nr.contract

7882/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2383

0

Teren concesionat

Turta Radu

S=48mp, str. Mioriței,nr. 6 destinația: sp.com

Nr.contract 19823/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2384

0

Teren concesionat

Turta Radu

S=39mp,str.Mioriței,nr.6

destinația: ext.sp.com

Nr.contract

27967/2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

2385

0

Teren concesionat ULTRADENT SRL

S= 15mp,str.Mârășești,nr. 102 destinația: ext. cab .medical

Nr.contract 48511/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2386

0

Teren concesionat Ungureanu Albert

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația: cotă ind.locuință

Nr.contract 30518/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2387

0

Teren concesionat Ungureanu Constantin

S=20mp, str. Micronului,

nr.10 bis destinația: garaj

Nr.contract 41469/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2388

0

Teren concesionat Ungureanu Constantin

S=20mp,str. Micronului, nr.10 bis

destinația: garaj

Nr.contract 4057/1996

Domeniul privat al municipiului Bacău

2389

0

Teren concesionat Ungureanu Geta

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22 Decembrie destinați a: garaj

Nr.contract 27735/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2390

0

Teren concesionat

Ungureanu Ioan

S:=28mp,str.Aviatori,nr.9 destinația: garaj

Nr.contract 14446/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2391

0

Teren concesionat

Ungureanu Ion

S=69mp,str.Militari,nr. 15 destinația: servitute acces

Nr.contract

7853/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2392

0

Teren concesionat Universitatea George

S=1000mp,str.Pictor Aman destinația: sediu Universitate

Nr.contract

4531/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2393

0

Teren concesionat Universitatea George

S=10mp,str.Pictor Aman nr.96 destinația: ext. sediu Univers.

Nr.contract 48408/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2394

0

Teren concesionat Universitatea George

S=155mp,str.Pictor Aman, nr.96 destinația: ext. sediu Univers

Nr.contract 38121/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2395

0

Teren concesionat Uricaru Adrian

S=28mp,str. Ștefan cel Mare, nr.ll

destinația: garaj

Nr.contract 19518/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2396

0

Teren concesionat Ursache Cristian

S=36mp,str.Iosif Cocea,nr. 8 destinația: garaj

Nr.contract

4154/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2397

0

Teren concesionat Ursachi Constantin

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 19698/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2398

0

Teren concesionat Ursu Nicolae

S=247mp,str. Sălciei destinația: locuință

Nr.contract 7455/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2399

0

Teren concesionat Urzica Delia

S=36mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația: garaj

Nr.contract 26631/2005

Domeniul privat al municipiului

Bacău

2400

0

Teren concesionat

VALCER SRL

S=43mp,str.Alecu Russo,nr. 1 destinația'.ext.sp.com

Nr.contract 10825/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2401

0

Teren concesionat VALDIVA SRL

S= 16mp,str.Mioriței,nr.23/A destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract 23054/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2402

0

Teren concesionat

VALMAC SRL

S=3 lmp,str.Mioriței,nr.78,sc.

D,ap.4 destinația: ext. sp. corn

Nr.contract 17545/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2403

0

Teren concesionat Vamanu Emil

S=28mp,str.Ștefan cel Mare,

nr.ll

destinația: garaj

Nr.contract 19530/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2404

0

Teren concesionat Varariu Neculai

S= 18mp,str. Electricienilor,nr

3-5 destinația: garaj

Nr.contract

150/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2405

0

Teren concesionat Varga Cârmii

S=17mp,str.Iosif Cocea,nr. 8 destinația:garaj

Nr.contract 9211/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2406

0

Teren concesionat

Varga Ion

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1

Destinația:garaj

Nr.contract 16445/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2407

0

Teren concesionat

Vargulita Ion

S=2mp,str.Bucegi,nr. 140

Destinația: ext.cab.teh.de

Nr.contract

22432/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2408

0

Teren concesionat

VASCOM SRL

S=338mp,str.Mircea Eliade, nr.5

destinați a: alim.pub

Nr.contract

9838/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2409

0

Teren concesionat Vasilache Cătălin

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinați a: co tă. ind. locuință

Nr.contract 30614/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2410

0

Teren concesionat Vasiliu Ionel

S-4mp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinați a: comerț

Nr.contract 13279/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2411

0

Teren concesionat

S=28mp,str.Letea,nr.4-6

Nr.contract

Domeniul privat

Vasnic Constantin

destinația: garaj

21782/1999

al municipiului Bacău

2412

0

Teren concesionat Vastomi IMPEX SRL

S=86mp,str.Stadionului,nr.26

destinația: ext.sp.com

Nr.contract

1542/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2413

0

Teren concesionat Vastomi IMPEX SRL

S= 1 0mp,str. Stadionului,nr.26 destinația: ext. sp .com

Nr.contract

16388/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2414

0

Teren concesionat Veliman Simona

S-12mp,str.Avram Iancu, nr.l

destinația: garaj

Nr.contract

21883/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2415

0

Teren concesionat

Verdes Ion

S= 18mp,str.Electricienilor

nr. 3-5

destinația: garaj

Nr.contract

166/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2416

0

Teren concesionat

Vertcon SRL

S=10mp,str.9 Mai nr.82-84 destinația:comerț

Nr.contract

20/1139/1995

Domeniul privat al municipiului Bacău

2417

0

Teren concesionat

VEST INTERMED SRL

S=20mp,str.Comișa Bistriței

nr.15-17

destinația:prest.serv.

Nr.contract 40562/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2418

0

Teren concesionat

VEST INTERMED SRL

S=20mp,str.Comișa Bistriței nr.15-17

destinația: comerț

Nr.contract 24475/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2419

0

Teren concesionat VESTIS IMPEX SRL

S= 11 mp,str.Republicii nr. 13 destinația:comerț

Nr.contract 35858/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2420

0

Teren concesionat VIAGER COM SRL

S=24mpJstr. Stadionului nr.24 destinația: comerț

Nr.contract 33171/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2421

0

Teren concesionat VIC MOD SRL

S=97mp,str.Decebal nr.47 destinația: prod. textile+tri

Nr.contract 10085/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2422

0

Teren concesionat

VICARUS SRL

S=19mp,str.MiIcov nr.4 destinația: ext. sediu

Nr.contract 18316/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2423

0

Teren concesionat Vieriu Lenuța AF

S=13mp,str.Mihai Viteazu nr.13

destinația: ext. sp .corn

Nr.contract 9983/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2424

0

Teren concesionat Vieriu Lenuța AF

S=18mp,str.Mihai Viteazu nr.13

destinați a: ext. sp.com.pies

Nr.contract

17997/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2425

0

Teren concesionat Vieru Maria

S“28mp,str.Milcov nr.7-9 destinația: garaj

Nr.contract 19746/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2426

0

Teren concesionat

Vieru Maria

S=28mp,str.H.Berescu nr.4 destinația:garaj

Nr.contract

21735/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2427

0

Teren concesionat VIOBOMAR SRL

S=18mp,str.Mărâșești nr.100 destinația: ext. farmacie veter.

Nr.contract 41130/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2428

0

Teren concesionat

Virlan Ion

S=28mp,str.Veniamin

Costache nr.4 destinația: garaj

Nr.contract 22795/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2429

0

Teren concesionat Virlan Nicoleta-Simon

S=300mp,str. Câmpului destinația: locuință

Nr.contract 31525/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2430

0

Teren concesionat

Vizitiu Maria

S=16mp,str.Neagoe Vodă nr.3Lsc.Bjap destinați a: ext. cab .contab.

Nr.contract 48461/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2431

0

Teren concesionat Vizitiu Rodica AF

S~42mp,str.Alecu Russo

nr.45

D estinația :prest. serv.

Nr.contract 27641/2000

Domeniul privat al municipiului Bacău

2432

0

Teren concesionat Vlad Tiberiu-Dumitru

S=23mp,str.Primăverii nr.10 destinația: cotă. ind. locuință

Nr.contract

30775/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2433

0

Teren concesionat Vlad Tiberiu-Dumitru

S=39mp,str. Prieteniei destinația: garaj

Nr.contract

27332/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2434

0

Teren concesionat Vlad Toader

S=30mp,str.Digu Bâmat destinația: garaj

Nr.contract

34808/2002

Domeniul privat al municipiului

Bacău

2435

0

Teren concesionat Vlasie Vasilica

S=2 8mp, str. Prel. Bradului nr.127

destinația: garaj

Nr. contract 21850/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2436

0

Teren concesionat VOLODEA SRL

S= 11 mp,str.Nicolae

Bălcescu nr.l destinația: prest. serv.

Nr. contract 17451/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2437

0

Teren concesionat Vrânceanu Cristinel

S=28mp,str.L.Tăutu nr.10-

12, inters.22Decembrie destinația: garaj

Nr.contract 26826/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2438

0

Teren concesionat Vrânceanu Vasilica

S=27mp,str.22 Decembrie nr.22

destinația: garaj

Nr.contract 20585/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2439

0

Teren concesionat Weiss Alexandru

S=8mp,str.L.Pătrășcanu nr.2 destinația: ext .sp.com.

Nr.contract

4408/1997

Domeniul privat al municipiului Bacău

2440

0

Teren concesionat

Willy IMPEX SRL

S= 184mp,str.Mărășești nr.80 B destinația:ext.teren pt.sp.

Nr.contract

5538/2007

Domeniul privat al municipiului Bacău

2441

0

Teren concesionat XADA COM SRL

S=88mp,str.Ștefan cel Mare nr.6 destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract

44386/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2442

0

Teren concesionat XADA COM SRL

S=37mp, str. Ștefan cel Mare

nr.6 destinația: ext.sediu firmă

Nr.contract

32160/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2443

0

Teren concesionat Zaharia Dorin-Gabriel

S=39mp,str.Ștefan cel Mare

nr.6

destinația:ext.sediu firmă

Nr.contract

27340/1998

Domeniul privat al municipiului Bacău

2444

0

Teren concesionat

Zaharia Elena

S= 16 lmp,str.Banca

Națională nr.4 A destinația: ext. locuință

Nr.contract 34759/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2445

0

Teren concesionat

Zaharia Ionel

S=2 8mp, str. Prel. Bradulu i nr.127

Destinația: garaj

Nr.contract 21846/2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

2446

1 0

Teren concesionat

S=12mp,str. Avram Iancu

Nr.contract

Domeniul privat

Zaharia Iulia

nr.l

destinația: garaj

121115/2007

al municipiului Bacău

2447

0

Teren concesionat

Zaharia Svetlana-Ga

S=109mp,str.Prieteniei nr.10 destinația: ext.cab.med+fa

Nr.contract

10737/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2448

0

Teren concesionat

Zahariuc Comeliu

S=28mp,str.Iosif Cocea

nr. 10-12

destinația: garaj

Nr. contract

19748/2005

Domeniul privat al municipiului Bacău

2449

0

Teren concesionat

Zamfir Vasile

S=16mp,str.9Mai nr.82 destinația: cotă ind.locuință

Nr. contract

43/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2450

0

Teren concesionat Zamlirache Mircea-Se

S--28mp,str.lI.Bcrcscu nr.4 destinația: garaj

Nr. contract

29123/2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

2451~~

0

Teren concesionat

Zarzu Ciprian C.M.I.

S-15mp,str.Mioriței nr. 11 destinația: ext.cab.medical

Nr.contract

23565/2004

Domeniul privat al municipiului Bacău

2452

0

Teren concesionat

Zatu Alecu

S= 18mp,str. Electricienilor

nr.3-5

destinația: garaj

Nr.contract

164/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2453

0

Teren concesionat

Zbranca Florin

S_3 9mp,str.Prieteniei destinația: garaj

Nr.contract

164/1999

Domeniul privat al municipiului Bacău

2454

0

Teren concesionat

Zcplan SRL

S=34mp,str.Milcov nr.142, destinația: ext.cab .medical

Nr.contract

49147/2006

Domeniul privat al municipiului Bacău

2455

0

Teren concesionat

Zola Angola

S=22mp,str.Energiei nr.35, destinația:ext.cab.medical

Nr.contract

34328/2003

Domeniul privat al municipiului |      Bacău


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI