Hotărârea nr. 43/2009

 Hotărârea nr. 43 din 27.02.2009 privind solicitarea adresată Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, de a aviza funcţionarea ªcolii cu clasele I-VIII nr. 9 Bacău, din cartierul Gherăieşti, în mod excepţional, ca unitate cu personalitate juridică pentru anul şcolar 2009-2010.HOTARARE privind solicitarea adresată Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, de a aviza funcționarea Școlii cu clasele I-VIII nr. 9 Bacău, din cartierul Gherăiești, în mod excepțional, ca unitate cu personalitate juridică pentru anul școlar 2009-2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

Prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Metodologiei aprobată prin Ordinul nr. 5746/28.10.2008, al Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, privind fundamentarea cifrei de școlarizarea rețelei unităților de învățământ preuni verși tare de stat pentru anul școlar 2009-2010, Cap. IV. „Eficientizarea Organizării Rețelei Școlare”,

Adresa - Nota de fundamentare - nr. 50/30.01.2009, a Școlii cu clasele I-VIII, nr. 9 Bacău;

Prevederile art.47 si art.117 lit„a”din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” punctul 1 și ale art. 45 (2) lit. „a” din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se solicită Ministerului Educației, Cercetării și Inovării să avizeze menținerea funcționării în mod excepțional a Școlii cu clasele I-VIII, nr. 9 Bacău, ca unitate cu personalitate juridică, pentru anul școlar 2009-2010, având efective mai mici de 100 preșcolari/200 elevi.

  • (2) Se solicită să funcționeze cu același statut juridic ca și în prezent, întrucât este o școală de cartier mai îndepărtat de oraș, fiind necesară menținerea acestei unității de învățământ cu personalitate juridică.

  • (3) Pentru această situație specială, Consiliul Local ai Municipiului Bacău, garantează existența capacității financiare, pentru susținerea finanțării acestei unități de învățământ.

    Art. 2. Hotărârea care se adoptă de Consiliul Local al Municipiului Bacău, va fi înaintată la Inspectoratul Școlar al Județului Bacău, pentru a fi transmisă Ministrului Educației, Cercetării și Inovării, împreună cu toată documentația.

    Art./^^fârârea vă .fi comunicată Direcției Economice, Școlii nr. 9 Bacău și Inspectorațufâ            c^ețNiui Bacău, împreună cu toată documentația.

    CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

    NICOLAE-OVIDIUPOP0VICI
NR.

DIN 27.02.2009

Rcd.Gh.Is/A.P../Exp.l/Ds.I-A-4