Hotărârea nr. 425/2009

 Hotărâre nr.425 din 23.12.2009 - privind acordarea unui premiu, în sumă de 5000 lei (Ron), domnului DUÞĂ I. VASILE din Bacău, str. Milcov, nr. 126, sc. A, ap. 9, care a împlinit vârsta de 104 de ani.

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei (RON), domnului DUȚÂ I. VASILE din Bacău, str. Milcov, nr. 126, sc. A, ap. 9, care a împlinit vârsta de 104 ani

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

  • - Prevederle Hotărârii nr. 436/ 2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • - Referatul nr. 13111/ 03.12.2009 promovat de la Cabinetul Primarului Municipiului Bacău;

  • - Cererea înregistrată sub nr. 51939/ 03.12.2009, a domnului Duță I. Vasile prin care solicită acordarea premiului, întrucât s-a născut la data de 09 iulie 1905, având în prezent 104 ani, împliniți la 09 iulie 2009;

  • - Certificatul de naștere în copie xeroxată seria NA nr. 631999;

  • - Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău.

A

In baza dispozițiilor art.36 (9) și ale art. 45 (2) lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 - Se acordă domnului DUȚĂ I. VASILE cu domiciliul în Bacău, str. Milcov, nr. 126, sc. A, ap. 9, un premiu în sumă de 5000 lei (RON), cu ocazia împlinirii vârstei de 104 ani, la data de 09 iulie 2009.

Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău însoțit de Directorul Direcției Economice, va efectua la domiciliul beneficiarului, înmânarea premiului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Stare Civilă și domnului Duță Vasile.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ROTARUION


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI