Hotărârea nr. 423/2009

 Hotărâre nr.423 din 23.12.2009 - privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2008- 2009.

HOTĂRÂRE privind premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ bacauane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2008-2009

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009; -Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 și art.l 17 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

-Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.318/2005 prin care s-a aprobat instituirea „Premiului de Excelență” primului elev din fiecare liceu și primului student din universitățile bacauane;

- Adresa nr. 12635/19.11.2009 înaintată de Primăria Bacău către Inspectoratul Școlar Județean Bacău;

-Adresa înaintată de Inspectoratul Școlar Județean Bacău și înregistrată la Primăria Bacău sub nr. 17114/27.11.2009;

-Adresa nr. 1614/27.11.2009 înaintată de Univ. „George Bacovia” Bacău -Adresa m.23481/27.11.2009 înaintată de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; -Referatul nr. 13639/18.12.2009 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punct. 1 și ale art. 45 (2) lit. „a”și ale art. 45 (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău , a sumei de 204 850 RON în vederea premierii elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2008-2009, după cum urmează:

 • 1. - suma de 101 000 RON în vederea premierii elevilor și profesorilor îndrumători care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele naționale și internaționale, în anul școlar 2008-2009 ’

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. - suma de 35 000 RON în vederea premierii elevilor absolvenți ai clasei a VIII- a care au terminat anul școlar 2008- 2009 cu media generală 10 ( zece).

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 3. - suma de 2000 RON în vederea premierii elevilor absolvenți de cls. a XII -a care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat, în sesiunea iulie 2009.

Tabelul nominal este prevăzut în Anexa nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 4. - suma de 15 000 RON în vederea premierii celor mai buni elevi în anul școlar 2008 -2009 din fiecare liceu - colegiu din municipiul Bacău

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 5. - suma de 15 000 RON în vederea premierii directorilor de grădinițe, școli generale, licee, colegii din municipiul Bacău care s-au evidențiat în managementul educațional și dezvoltarea instituțională în anul școlar 2008- 2009

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 5 parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 6. - suma de 8 400 RON în vederea premierii profesorilor, directorilor de grădinițe, școli generale, licee și colegii din municiului Bacău, care au promovat cele mai bune proiecte și parteneriate educaționale în folosul comunității băcăuane în anul școlar 2008 -2009

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 6 parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 7. - suma de 2 500 RON în vederea premierii consilierilor de proiecte și programe educative și extrașcolarc și extracuriculare din școlile din mun Bacău cu cele mai bune rezultate în anul școlar 2008 -2009.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 7 parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 8. - suma de 16 450 RON în vederea premierii elevilor și profesorilor îndrumători de la Palatul Copiilor Bacău care au obținut premii la nivel național și internațional în anul școlar 2008- 2009.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 8 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 9. - suma de 4 500 RON în vederea premierii celor mai buni studenți în anul universitar 2008- 2009 de la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea “ George Bacovia” din Bacău.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa ni .9 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 10. - suma de 5 000 RON în vederea acordării Premiului Special pentru promovarea valorilor culturale românești și implicarea în viața comunității băcăuane.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.10 parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art.2- Suma va fi suportată de la Capitolul „învățământ

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, la Inspectoratul Școlar al Județului Bacău, Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandrf’Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA NR. 1

la H.C.L nr....4Â?... din 23.12.2009

Elevii și profesorii îndrumători, care au obținut premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale și Internaționale

NR.

CRT.

NUME ELEV

CLA

SA

UNITATEA

ȘCOLARA

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

OLIMPIADA

PREMIU

SUMA

ELEV

SUMA

PROFE

SOR

1.

PLESCA IOANA

IX

C.N. GH.

VRANCEANU

CHELAR1U DOINA

OLIMPIADA

INTERNAȚIONALA”

STIINTE PTR

JUNIORI”

MEDALIE DE BRONZ

2000

1500

CONDRUC ANGELICA

1500

HARASEMCIUC NICU

1500

2.

CURAGAU

PAVEL

LICEUL DE ARTA “G. APOSTU”

MARCIUC OVIDIU

ARTE VIZUALE

III

1000

1000

3.

VOICU IR1NA

LICEUL DE ARTA “G. APOSTU”

STANCIU AUREL

ARTE VIZUALE

II

1200

1200

4.

ALECU MARIA

CRISTINA

S

C.N. “VASILE ALECSANDRI”

GIREADA ANANIA

ASTRONOMIE

M

500

500

5.

BIB1RE RADU

PETRU

S

C.N. “VASILE

ALECSANDRI”

GIREADA ANANIA

ASTRONOMIE

M

500

NU

6.

ANGHEL

CĂTĂLIN

C.N. GH.

VRANCEANU

MARIANA ROSENCHEIN

CHIMIE

M

500

500

7.

APETREI

IULIAN

C.N. GH.

VRANCEANU

MARIANA ROSENCHEIN

CHIMIE

MSP.

500

NU

8.

DEMSA IRINA

C.N. “VAS I LE

ALECSANDRI”

RODICA SOREA

CHIMIE

M

500

500

9.

STANGA

VICTOR

C.N. GH.

VRANCEANU

ONICA STELA

CHIMIE

MSP.

500

500

10.

LUNGI ALINA

ANDREEA

LICEUL DE AR I A "G. APOSTIJ”

BAICU SIMONA

11.

BICIIESCU

CALINA

IV

ȘCOALA “ALEXANDRU IOAN CUZA”

INV. ROTARU ELENA

CONS. MIHAELA

IOANA

12.

SOVA AURA

IOANA

MANDITA

IV

ȘCOALA “ALEXANDRU IOAN CUZA”

INV. ROTARU ELENA

CONS. MIHAELA

IOANA

13.

RADU ȘTEFANA

XII

C.N. GH.

VRANCEANU

CLOȘCA EMILIA

14.

GOREA MILENA

XII

C.N.

“FERD1NAND

I”

MIHAI CHELARU

15.

SIM1ONESCU

CODRINA

VIII

ȘCOALA “ALEXANDRU IOAN CUZA”

HARASEMCIUC NICU

16.

PLESCAIOANA

IX

C.N. GH.

VRANCEANU

CURBAT FLORIN

17.

1

BUDAU

ADRIAN

IX

C.N. GH.

VRANCEANU

VIERU ILIE

18.

1

CALOIANU

MIHAIL

LICEUL DE ARTA “GEORGE APOSTU”

PASCU ANGELA

19.

GEMENE

MONICA

MIHAELA

1

LICEUL DE

ARTA “GEORGE APOSTU”

PASCU ANGELA

COREGRAFII:

M

500

r 500

EDUCAȚIE CIVICA

M

500

500

500

EDUCAȚIE CIVICA

M

500

NU

NU

FILOSOFIE

M

500

500

FILOSOFIE

M

500

500

FIZICA

M

500

NU

FIZICA

M

500

500

INFORMATICA

II

1200

1200

INTERPRETARE

INSTRUMENTALA

M

500

500

INTERPRETARE

INSTRUMENTALA

M

500

NU

20.

ANTON

CEZARA GEORGETA

XII

C.N. GH.

VRANCEANU

MERFEAMARA

ISTORIE

II

1200

1200

21.

ANDR1ES

MARIA

CLAUDIA

X

C.N.

“FERDINAND r

HORODNIC ADRIAN

ISTORIE

M

500

500

22.

GUTA

ALEXANDRU

IONUT

XI

C.N. “V.

ALECSANDRI”

CRUCEANU VIOREL

ISTORIE

M

500

500

23.

IFTENE

LAVINIA

IX

C.N. GF1.

VRANCEANU

MARINOV DOINA

LIMBA ROMANA

M

500

500

24.

TOIA CLAUDIA

XI

C.N. GH.

VRANCEANU

GAVRILIU L.

LIMBA ROMANA

M

500

500

25.

TARABOANTE

IOANA

IX

C.N. “FERDINAND r

BARDASU NICOLETA

LIMBA ENGLEZA

I

1500

1500

26.

BUZOI F.

SABINA

IX

C.N. GH.

VRANCEANU

SUDITU MIHAELA

LIMBA FRANCEZA

MSP.

500

500

27.

PAULETP.

FLORINA

X

C.N. GFI.

VRANCEANU

DRANCA MARIA

LIMBA FRANCEZA

M

500

500

28.

LPÎSLARU

GEORGEANA

GAB.

X

C.N.

’TERDINAND

I”

BALINISTEANU C-TIN

LIMBA GERMANA

M

500

500

29.

STANOI OV1D1A

ANDREEA

X

C.N. GH.

VRANCEANU

FLORENTINA

NECULAU

LIMBA LATINA

II

1200

1200

30.

MUNTEANU

RAMONA M.

X

C.N. “V.

ALECSANDRI”

IFRIM ADRIAN

LMBA LATINA

M

500

500

31.

VASILACHI SIMONA ELENA

X

C.N. GH.

VRANCEANU

FLORENTINA

NECULAU

LIMBA LATINA

M

500

NU

32.

t__

ENEA ALINA

DANIELA

IX

C.N. GH.

VRANCEANU

FLORENTINA

NECULAU

LIMBA LATINA

M

500

NU

< ■■

J.

CADAR LAVINIA

XII

C.N. GIF

VRANCEANU

FLORENTINA

NECULAU

34,

POP ANA-MARIA

X

C.N. GH.

VRANCEANU

FLORENTINA

NECULAU

35.

TAMAS

CLAUDIU M.

X

LICEUL

TEOLOGIC

"SFANȚUL

IOS1F”

PASCU ELENA

36.

TULCEANU

MARIA

XI

COLEGIUL ECONOMIC 'TON GHICA”

HARTESCU MAR1ETA

37.

ZAI4ARIA DIANA

VI

C.N. "V.

ALECSANDRI”

GROSU ALINA

38.

DARAUTA

RALUCA

V

ȘCOALA "ALEXANDRU 1OAN CUZA”

POPA MARIANA

39.

POPA VLAD

VI

C.N. "FERDINAND

I”

ANDREI CRISTINA

40.

1

MOCANU ALEXANDRU

Vil

C.N.

"FERDINAND

I”

MANOLIU CRISTINA

41.

FINARU

ANDREI

EMAN U EL

VIII

C.N.

"FERDINAND

I”

STOICA VASILE

42.

MARINESCU

EDUARD

ALEXANDRU

X

C.N. GH.

VRANCEANU

POPA MARIAN

BERCEANU CORNEL

43,

PADURARU

GEORGIANA

LICEUL DE ARTA "GEORGE APOSTU”

NASTASA VASILICA

LIMBA LATINA

M

500

NU

LIMBA LATINA

PR.SP.

500

NU

LIMBA LATINA

PR. SP.

500

500

LIMBA MATERNA

RROMANI

M

500

500

LIMBA ROMANA

M

500

500

MATEMATICA

I

1500

1500

MATEMATICA

M

500

500

MATEMATICA

M

500

500

MATEMATICA

M

500

500

MATEMATICA

M

500

500

500

MUZICA

M

500

500

44.

i

BRAILESCU ANDREEA L.AVINIA

LICEUL DE.

ARFA “GEORGE APOSTU”

DUMITRIU GABR1ELA

45.

CIMPOESU RAYMOND

LICEUL DE ARTA “GEORGE APOSTU’1

PANA DELIA

46.

BUDAES TANARU ANDREI

LICEUL DE ARTA "‘GEORGE APOSTU”

IURASCU IULIU

47.

PANA CLAUDIA

LICEUL DE ARTA "GEORGE APOSTU”

BAICU DOREL

48.

NEAGU ANA-

MARIA

LICEUL DE ARTA "GEORGE APOSTU”

PANA DELIA

49.

i

1

PATRU ANDREEA

XII

C.N.

“FERDINAND

1”

CHELARU MIHAI

| 50.

TO1A CLAUDIA

XII

C.N. GH.

VRANCEANU

COSTRAS LUMINIȚA

51.

BRUMA

ALEXANDRA

IOANA

XI

C.N.

“FERDINAND

I”

BODESCU MIRELA

52.

SIMIONESCU

CODRINA

VII

ȘCOALA “ALEXANDRU IOAN CUZA”

POPA FLOAREA

HARASEMCIUC NICU

CODRUC ANGELICA

53.

CONDUR

ROBERTO

COLEGIUL

TEHNIC

“N.V.KARPE”

NECHITOI DOINA

MUZICA

M

500

500

MUZICA

III

1000

1000

MUZICA

III

1000

1000

MUZICA

I

1500

1500

MUZICA

M

500

NU

PSIHOLOGIE

I

1500

1500

SOCIOLOGIE

III

1000

1000

SPANIOLA

III

1000

1000

ȘTIINȚELE PTR

JUNIORI

I

1500

1500

NU

NU

TEHNIC

M

500

500

j 6 âc -

LERESCU C-TIN

BACIU GHEORGHITA

CENUȘA LAVINETA

54.

MURZAC

ROMAN

XI

COLEGIU TEHNIC

“D.

MANGERON”

BUSCA LAVINIA

MACAR1E JANA

55.

FODORSIMONA

XII

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL

LETEA

RADU TANIA

BORTOS LARISA

COSTAN MIHAI

56.

JUNCU IULIAN

XI

COLEGIU TEHNIC

“D.

MANGERON”

MANEA MITICA

PUSCUTA DUMITRU

CHIRIAC VASILE

BUCȘA LAVINIA

57-

HARABAGIU

LUCIAN

DANIEL

XII

COLEGIU TEHNIC tuD.

MANGERON”

MANEA MITICA

58.

BAROTI

VLADUT

XI

COLEGIUL TEHNIC ’kN.V.

KARPEN”

CENUSE LAVINETA

CIOROIANU

LIXANDRINA

1.......

VRINCEANU GRETA

500

500

NU

TEHNICIAN

PROIECTANT CAD

II

1200

1200

1200

TEHNICIAN ELECTRONIST

M

500

500

500

500

TEHNICIAN MECATRONIST

M

500

500

500

500

NU

TEHNICIAN MECATRONIST

M

500

NU

TEHNICIAN DE TELECOMUNICAȚII

I

1500

600

600

600

59.

JIMBU MONA GEORGIANA

XII

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL

LETEA

RIDEL DALILA

60.

FERENT GABRIEL

XIII

GRUP

ȘCOLAR

INDUSTRIAL

LETEA

POPESCU MARIANA

BORTOS LARISA

COSTAN MIHAI

61.

ISTOC MIHAI

GABRIEL

XII

COLEGIUL

TEHNIC

-A. SALIGNY”

DURAC LUCIA

CROITORU DORINA

BEJAN GEORGETA

62.

TUGUÎ

ANDREEA

CLAUD1A

XII

COLEGIUL ECONOMIC -ION GHICA”

PRUTEANU MIOARA

63.

COCHIOR

GABRIELA

XIII

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA”

TIMISESCU MIHAELA

SMARANDA ILINCA

t____________________________________

TECUCEANU ȘTEFAN

64.

TURCULET

IONEL

XII

COLEGIUL TEHNIC

-D.

MANGERON”

CRAIU GEORGETA

65.

BALIND

ANDREI

XI

COLEGIU TEHNIC "N.V.

KARPEN”

POPA VIRGIL

TEHNICIAN

ECOLOG

M

500

500

TEHNICIAN

ELECTROMECANIC

M

500

500

NU

NU

TEHNICIAN INSTALATOR CONSTRUCȚII

M

500

500

500

500

TEHNICIAN IN

ACTIVITATI ECONOMICE

III

1000

1000

TEHNICIAN IN

ACTIVITATI ECONOMICE

II

1200

600

600

600

TEHNICIAN IN TRANSPORTURI

M

500

500

TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE CALCUL

M

500

500

RADU ISA1C

LERESCU C-T1N

CENUSE LAVINETA

BACIU GHIORGHITA

.....

500 NU NU NU

66.

r IACOB

CRISTIAN

XII

COLEGIU

TEHNIC "N.V.

KARPEN”

FRIGIOIU DANUT

TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE CALCUL

M

500

500

—---------

BUJOR GABRIELA

500

COTFAS COSMIN LERESCU C-TIN BALAN LIDIA POPA VIRGIL

500

NU

NU

NU

TOTAL ELEVI: 47.700

TOTAL PROFESORI: 53.300

TOTAL GENERAL : 101.000 RON


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA NR. 2

la H.C.L nr...4^i. din 23.12.2009

Elevii absolvenți ai clasei a VIII-a care au terminat anul școlar 2008-2009 cu media generală 10 (zece)

Nr crt.

Unitatea Școlară

Numele și prenumele elevului

Clasa

Suma

1

ȘCOALA CU CLASELE 1-

VIII "GEORGE BACOVIA" BACĂU

AGACHI ALEXANDRU

VIII A

500

2

BOLOHAN BIATRICE-

IOANA

VIII A

500

;         3

ȘCOALA CU CLASELE 1-

VIII "AL.LCUZA" BACĂU

SIMIONESCU IOANA-

CODRINA

VIII A

500

4

POPA RAREȘ-COSMIN

VIIIC

500

5

RUJ AN ANCA

VIII D

500

6

AGOP DIANA-CORNELIA

VIIIE

500

7

DASCALU CRISTINA-

GABRIELA

VIIIE

500

8

1

IACOBOV ADELA-

ALEXANDRA

VIIIE

500

' 9

!

ȘCOALA CU CLASELE I -

VIII "CONSTANTIN

PLATON" BACĂU

AMBARUȘ OVIDIU CEZAR

VIIIB

500

10

i

MARANGOCI MIHAI

ALEXANDRU

VIII A

500

i 11

i

1...

ȘCOALA CU CLASELE 1-VIII "G M CANCICOV" BACĂU

BILIUȚA ANCA - MĂRIA

VIII A

500

i 12

ȘCOALA CU CLASELE 1-

VIII "DOMNITA MĂRIA"

BACĂU

DOROȘCAN ANDREI

VUIA

500

13

HANU MĂDĂLINA -

NICOLETA

VUIA

500

14

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN CEL MARE" BACĂU

CÎRLIGEANU RAREȘ

VIII B

500

15

LUPU ALEXANDRU-

GABRIEL

VIII B

500

16

MIHU ANDREI

VIIIB

500

17

POPA ALEXANDRU

VIII B

500

UL

TABACARU BIANCA

VIII B

500

19 i

VIRLAN ALEXANDRA-

GEORGIANA

VIII A

500

20

COLEGIUL NATIONAL "FERDINAND I" BACĂU

ENACHEM1. ALICE

VIII A

500

21

FINARU A ANDREI-

MANUEL

VIII A

500

22

GRIGOROVICI G EMA

VIII A

500

23

ROMANESCU L. RALUCA

VIII A

500

24

ROȘU LI. ANDREI

VIII A

500

25

STOICA ANCA

VIII A

500

26

ILIE I. ANCA GEORGIANA

VIII A

500

27

ȘCOALA CU CLASELE 1-vni "ION CREANGĂ" BACĂU

BADIU V. ALINA-IONELA

VIII A

500

28

GROZAVU ADINA -

GEORGIANA

VIII A

500

29

HOBU SIMONA - GABRIELA

VIIIB

500

30

MANEA F FLAVIAN

VIII B

500

31

GHENADE L. ELENA -

GRAZIELA

VIIID

500

32

OLARIU ALEXANDRU

VIIID

500

JJ

URSACHI G. DENNIS

VIIID

500

34

ȘCOALA CU CLASELE 1-

VIII MIRON

COSTIN"BACĂU

STOIAN FLORINA

VIII A

500

35

TUFARU IOANA ROXANA

VIII A

500

BINDAC IRINA MARIA

VIIIB

500

37

MUNȚEANU LAURA

ADRIANA

VIIIB

500

| 38

MURAD OCTAVIAN VLAD

VIIIB

500

39

ȘCOALA CU CLASELE 1-

VIII NR 10 BACĂU

ANDRONIC E. IUSTINA

VIIID

500

(    40

i

BĂLAN O TEODOR

- MIHAIL

VIIIC

500

41

GRAUR S PETRU - COSTIN

VIIID

500

42

HULUBA R. RAMONA -

ELENA

VIII A

500

43

i i

MIHALEA S. BOGDAN -

CORSlEL

VIIID

500

i 44

MIRFU G.

VLAD

VIIID

500

45

MOGOȘ G NICOLAE -

GABRIEL

VIII D

500

i 46

OLARU V ANA - MARIA

VIIIC

500

47

PUȘCAȘU V MARIA

VIIID

500

i 48

SPATARU D. MARIA -

ALEXANDRA

VIII D

500

49

TIMOFTE S. ANDRA -

IOANA

VIIIC

500

50 !

1 ._______L

VARVARA V VASILE -

VIOREL

VIIIC

500

51

LICEUL DE ARTA "GEORGE APOSTU ”

BACĂU

ANDRIOAIE IOANĂ

VIII A

500

52

FARCAȘ FLAVIA

VIII A

500

53

BUSUIOC INGRID ANDRA

VIII A

500

54

MICLAUȘ BEATRICE NICOLETA

VIII A

500

55

TODIRAȘC ANDREEA IOANA

VIII A

500

56

BALAN ALEXANDRA

VIII A

500

57

PRISECARU PETRINA

VIII A

500

58

ȘCOALA CU CLASELE 1-

VIII "OCTAVIAN VOICU”

BACĂU

BACOIU S. DIANA

MĂDĂLINA

VIII A

500

59

DOBRANIȘ C. ANCA ANDREEA

VIII A

500

60

i

ȘCOALA CU CLASELE 1-

VIII "ALECU RUSSO'* BACĂU

HANU MĂRIA MAGDALENA

VIII B

500

( 61

ȘCOALA CU CLASELE 1-

VIII "MIHAIL

SADOVEANU” BACĂU

ANDOR DIANA MĂRIA

VIII A

500

! 62

PETCU ROXANA GABRIELA

VIII A

500

î 63

ȘCOALA CU CLASELE 1-

VIII "SPIRU HARET" BACĂU

BURLACU ELENA

VIIIC

500

64

CIOCHINA CARMEN ELENA

VIIIC

500

65

CRIJANOVSCHI MARINA

VIIIC

500

66

GRÂDINARIU ANDI COSTIN

VUIA

500

67

GRIGORAȘ DANIELA

VIIIC

500

68

MUHA MIRUNA ADRIANA

VIIIC

500

69

PUIU RALUCA GEORGIANA

VIIIC

500

70

VERNICA IULIA RELUCA

VIII B

500

TOTAL: 35.000 RON

PREȘECONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPQVICI

Elevii absolvenți ai clasei a XILa care au obținut media 10 (zece) la bacalaureat în sesiunea iulie 2009

Nr.crt

Numele și prenumele

Unitatea școlară

Suma acordată

1

Cadar Lavinia

Colegiul Național "G.Vrânceanu"

1000

2

Lazăr Alina Ioana

Colegiul Național "G.Vrânceanu"

1000

TOTAL: 2.000 RONCel mai bun elev în anul școlar 2008-2009 din flecare liceu-colegiu din municipiul Bacău

Nici!

UNITATEA ȘCOLARA

NUMELE Șl PRENUMELE

ELEVULUI

CLASA

SUMA

1

GRUPUL ȘCOLAR DE ECOLOGIE Șl

PROTECȚIA MEDIULUI "GRIGORE ANTIPA" BACĂU

BEJ AN IULIAN ALEXANDRU

XII A

1000

2

COLEGIUL NATIONAL "GH VRÂNCEANU "BACĂU

CĂLUGĂRU CORINA

XII H

1000

COLEGIUL "HENRI COANDA" BACĂU

DINCĂ S DANIEL FLORIN

XII L

1000

4

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN CEL MARE" BACĂU

GHEȚU ROXANA

XII B

1000

5

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI" BACĂU

GUTĂ ALEXANDRU

- IONUT

XIII D

1000

6

COLEGIUL NATIONAL CATOLIC "SF. IOSIF" BACĂU ’

IȘTOC M. CARINA

XIA

1000

7

COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU

MANGERON "BACĂU

MURZAC ROMAN

XI D

1000

8

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" BACĂU

NECULCEA ADRIANA

XIII E

1000

9

COLEGIUL NATIONAL "FERDINAND 1" BACĂU

OTIMAN S.

ALEXANDRA-IULIA

XII F

1000

10

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "N.V KARPEN" BACĂU

PEREDELCU PETRU

IX H

1000

11

GRUPUL ȘCOLAR "LETEA" BACĂU

STOICA ȘTEFAN

XC

1000

12

C T "ANGHEL SALIGNY" BACĂU

TANCAU CĂTĂLIN

XIIC

1000

13

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU

TRANDAFIR

CRISTIAN

XI C

1000

14

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BACĂU

ȚUGUI C ANDREEA

CLAUDIA

XII A

1000

15

LICEUL DE ARTĂ "GEORGE APOSTU "BACĂU

VRACIU MIHAELA

XII A

1000

TOTAL: 15.000 ROM


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICIDirectorii de grădinițe, școli generale, licee, colegii, școli de arte și meserii din municipiul Bacău care s-au evidențiat în managementul educațional și dezvoltare instituțională în anul școlar 2008-2009

Nr

crt

Numele și prenumele

UNITATEA ȘCOLARA

Suma acordata

1.

ZOTA DORINA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR31 BACĂU

1000

2.

LEFTER IULIA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 32 BACĂU

1000

J.

FLOREA OLIVIA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28 BACĂU

1000

4.

JUNCU DANIELA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 BACĂU

1000

5.

ZATU MARIA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 24 BACĂU

1000

6.

ROTARIU ELENA

ȘCOALA CU CLASELE I - VIII NR 10 BACĂU

1000

7.

SIBIȘTEANU LIVIA

LILIANA

ȘCOALA CU CLASELE I - VIII "SPIRU HARET" BACĂU

1000

8.

BONDALICI TINCUȚA

ȘCOALA CU CLASELE I - VIII "G.M. CANCICOV" BACĂU

1000

9.

STAMATE CAMELIA

ȘCOALA CU CLASELE I - VIII 'ALEXANDRU CEL BUN" BACĂU

1000

10.

JUNCU CONSTANTIN

ȘCOALA CU CLASELE I - VIII "G.M CANCICOV" BACĂU

1000

ÎL

HULEA

CONSTANTINA

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" BACĂU

1000

12.

POPA CARMEN

COLEGIUL "HENRI COANDA" BACĂU

1000

13.

CAUTIȘ VASILE

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI" BACĂU

1000

14.

ANDREI GABRIEL

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE VRANCEANU" BACĂU

1000

15.

BIRZU DANIELA SILVIA

LICEUL DE ARTĂ "GEORGE APOSTU" BACĂU

1000


TOTAL: 15.000 RON

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Profesorii, directorii de grădinițe, școli generale, licee și colegii din mun.Bacău care au promovat cele mai bune proiecte și parteneriate educaționale în folosul comunității băcăoane în anul școlar 2008-2009

Nr crt

Numele și prenumele

Unitatea școlară

Suma acordata

1.

MANAILA FLORENTINA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR

35 BACĂU

600

2.

MITRUT MARIANA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CRAI NOU" BACĂU

600

'V

3.

POPA MĂRIA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 17 BACĂU

600

4.

COMANESCU

CRISTINA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29 BACĂU

600

5.

HUNT LORELEI

ȘCOALA CU CLASELE I - VIII "CONSTANTIN PLATON" BACĂU

600

6.

POPA NARCISA

ȘCOALA CU CLASELE I - VIII "MIHAIL SADOVEANU" BACĂU

600

7.

ROȘCA MARINA

ȘCOALA CU CLASELE I - VIII ”G.M. CANCICOV" BACĂU

600

8.

RADU IOAN

ȘCOALA CU CLASELE I - VIII "AL I. CUZA" BACĂU

600

9.

GANTA ANGELA

C.T.C. "N V KARPEN" BACĂU

600

10.

POPESCU MARIANA

GRUPUL ȘCOLAR "LETEA" BACĂU

600

11.

UNGUREANU

TOADER

C.N "FERDINAND I" BACĂU

600

12.

ANDRIOAIE ANA

MARIA

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" BACĂU

600

13.

CIUPERCA LUCICA

C.N "FERDINAND I" BACĂU

600

14.

STAN GABRIEL

CASA CORPULUI DIDACTIC BACĂU

600

TOTAL: 8.400 RON


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Consilierii pentru proiecte și programe educative extrașcolare și extracuriculare din școlile din municipiul Bacău care au obținut cele mai bune rezultate în anul școlar 2008-2009

Nr. crt.

Numele și prenumele

Unitatea școlară

Suma acordata

1.

ROTILA MARIA

COLEGIUL "HENRI COANDA" BACĂU

500

2.

LEONTE DOINA

COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE VRĂNCEANU"BACĂU

500

n

3.

IONESCU LENUȚA

ȘCOALA CU CLASELE I - VIII "ION CREANGĂ" BACĂU

500

4.

BĂISAN LAVINIA

COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE" BACĂU

500

5.

STANCIU GEORGE PAUL

LICEUL DE ARTĂ "GEORGE APOSTU" BACĂU

500

TOTAL: 2.500 RON


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Elevii și profesorii îndrumători de la Palatul Copiilor Bacău care au obținut premii la nivel național și internațional în anul școlar 2008-2009

NR.

CRT

NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI PREMIAT

CONCURSUL/LOCUL

DESFĂȘURĂRI I/DATA

PREMI

UL

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

SUMA

ELEV

SUMA

PROFESO

R

1.

ĂDAM LAVINIA

FESTIVALUL INTERNATIONAL DE TEATRU “GEORGE CONSTANTIN” MAI 2009

I

BALINT GHEORGHE

400

400

2.

PALDAU FLORINA

FESTIVALUL INTERNATIONAL DE TEATRU “GEORGE CONSTANTIN” MAI 2009

I

BALINT GHEORGHE

400

NU

3.

FERCHIU ANDREEA

FESTIVALUL INTERNATIONAL DE TEATRU “GEORGE CONSTANTIN” MAI 2009

I

BALINT GHEORGHE

400

NU

4.

ROTARU MIRUNA

FESTIVALUL NATIONAL DE FOLCLOR “MUGURELUL” IULIE 2009

I

BARJOVEANU

MIHAI

400

400

PRESER

ALEXANDRA

FESTIVALUL NATIONAL DE FOLCLOR “MUGURELUL” IULIE 2009

I

BARJOVEANU

MIHAI

400

NU

6.

ANDREI ANDREEA

FESTIVALUL NATIONAL DE FOLCLOR “MUGURELUL” IULIE 2009

I

BARJOVEANU

MIHAI

400

NU

7.

BUSUIOC MADAL1N

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL

U14 MAI 2009

I

CHELARIU AUREL

400

400

8.

ROTARII RARES

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL U13 MAI 2009

I

CHELARIU AUREL

400

NU

9.

FACAOARU THEODORA

CONCURSUL INTERNATIONAL DE ARTA PLASTICA “NICOLAE TONITA” IUNIE 2009

I

FACAOARU DOREL

400

400

10.

SUBARU ADINA

CONCURSUL INTERNATIONAL DE ARTA PLASTICA “FLORILE PASIUNEA MEA” MAI 2009

I

FACAOARU DOREL

400

NU

11.

COJOCARU K.ARINA

CONCURSUL INTERNATIONAL DE ARTA PLASTICA “NICOLAE TONITA” IUNIE 2009

I

FACAOARU DOREL

400

NU

12.

COJOCARU DIANA

CONCURSUL INTERNATIONAL DE ARTA

PLASTICA “FLORILE PASIUNEA MEA” MAI 2009

I

FACAOARU DOREL

400

NU

13.

DIMARCO WANDA MARIA

CONCURSUL NATIONAL “ALB E PREA ALB SI NEGRU E PREA NEGRU IN ORAȘUL LUI BACO VIA” MARTIE 2009

I

FACAOARU DOREL

400

NU

14.

VLAD MADALINA

CONCURSUL NATIONAL “ALB E PREA ALB SI NEGRU E PREA NEGRU IN ORAȘUL LUI BACOVIA” MARTIE 2009

I

FACAOARU DOREL

400

NU

15.

L1CHE ȘTEFAN

FESTIVALUL DE MUZICA UȘOARA SI

POPULARA “COMOARA MOLDOVEI”

SEPTEMBRIE 2009

I

FILIP CLAUDIU

400

400

16.

SANDULACHE

LARISA

FESTIVALUL DE MUZICA UȘOARA SI

POPULARA “COMOARA MOLDOVEI”

SEPTEMBRIE 2009

1

FILIP CLAUDIU

400

NU

17.

TOMA DIANA

GABRIELA

CAMPIONATUL NATIONAL “ARIPI DE VIS ZBOR SPRE ÎNĂLȚIMI” IULIE 2009

I

MIHAI TEODOR

400

400

18.

LUCA ALEXANDRU

CAMPIONATUL NATIONAL “ARIPI DE VIS ZBOR SPRE ÎNĂLȚIMI” IULIE 2009

I

MIHAI TEODOR

400

NU

19.

i________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VORNICU OVIDIU

CAMPIONATUL NATIONAL “ARIPI DE VIS ZBOR SPRE ÎNĂLȚIMI” IULIE 2009

I

MIHAI TEODOR

400

NU

20.

ANTOH1 BOGDAN

CONCURSUL NATIONAL "CALCULATORUL DESEN SI CULOARE’IUNIE 2009

21.

MOROSANU

MARIAN

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL U14 MAI 2009

22.

PRENTU ALIN

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL U14 MAI 2009

23.

SECHEA OCTAVIAN

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL

Ull IUNIE 2009

24.

SUHARU ALINA

CONCURSUL INTERNATIONAL DE ARTA PLASTICA “FLORILE PASIUNEA MEA” MAI 2009

25.

POPA MARA

CONCURSUL INTERNATIONAL DE ARTA

PLASTICA “COPILUL ZÂMBET SI

CULOARE” MAI 2009

26.

SUHARIJ ADINA

CONCURSUL INTERNATIONAL DE ARTA PLASTICA “FLORILE PASIUNEA MEA” MAI 2009

27.

ALBAN DRAGOS

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL U

13 IUNIE 2009

1 28.

!

TAMBA COSTIN

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL U

11 IUNIE 2009

29.

ECHIPE

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL U

11 IUNIE 2009

30.

GAVRILOA1E ANA

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL U

11 IUNIE 2009

31.

NEDITA CODRIN

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL U

11 IUNIE 2009

32.

GHERGHICI PAUL

CONCURSUL NATIONAL EDUCAȚIE RUTIERA SI KARTING “MEMORIALUL CODRUȚ MORAR” APRILIE 2009

I

ZAHARIA CICERONE GABRIEL

400

400

II

CHELARIU AUREL

350

NU

II

CHELARIU AUREL

350

NU

II

CHELARIU AUREL

350

NU

II

FACAOARU DOREL

350

NU

II

FACAOARU DOREL

350

NU

II

FACAOARU DOREL

NU

NU

III

CHELARIU AUREL

300

NU

III

CHELARIU AUREL

300

NU

III

CHELARIU AUREL

300

NU

III

CHELARIU AUREL

300

NU

III

CHELARIU AUREL

300

NU

III

DIAC EUGEN

300

300LUNCASU IOANA

ANGELES

FESTIVALUL DE MUZICA UȘOARA PENTRU COPII "ASCHIUTA” IUNIE 2009

III

FIL1P CLAUDIU

300

NU

1 j>4.

LUCA AMBRA

MAR1A

FESTIVALUL DE MUZICA UȘOARA

PENTRU COPII “ASCHIUTA” IUNIE 2009

III

FILIP CLAUDIU

300

NU

35.

NEAMTU

ALEXANDRA

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL

JUNIORI III MAI 2009

III

MANOLE

CONSTANTIN

300

300

36.

NECULCEA

BEATRICE

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL JUNIORI III MAI 2009

III

MANOLE CONSTANTIN

300

NU

37.

LUNGU ANDRA

CAMPIONATUL NATIONAL COPII IUNIE

2009

III

MANOLE

CONSTANTIN

300

NU

TOTAL ELEVI: 13050 -

TOTAL PROFESORI: 3400

TOTAL GENERAL 16450 RON


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA NR. 9

la H.C.L          din 23.12.2009

Studenții din Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău și din Universitatea “George Bacovia” Bacău care au obținut cele mai bune rezultate la învățătură în anul universitar 2008-2009

Se acordă « Premiul de excelență » în valoare de 1.500 lei pentru fiecare din următorii studenți:

Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau

 • 1. Cojan F. Alexandra-Mihaela, Facultatea de Litere, programul de studiu Comunicare si relații publice. - 1500 RON -

Universitatea „George Bacovia” Bacau

 • 1. Manole Dan, Facultatea Economia Afacerilor, specializarea Marketing, media anuală 9,80.

-1500 RON -

 • 2. Geangu Dorian, Facultatea de Econimia Afacerilor, specializarea Marketing, media anuală

9,80.- 1500 RON-

TOTAL : 4500 RON


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - O VID IU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA NR. 10

Ia H.C.L nr...ț.Z?.... din 23.12.2009


PREMIU SPECIAL

pentru promovarea valorilor culturale romanești si pentru implicarea in viata comunității bacauane.

1. Liceul de Arta „George Apostu” Bacau

- Premiu = 5000 RON -

TOTAL : 5000 RON