Hotărârea nr. 422/2009

 Hotărâre nr.422 din 23.12.2009 - privind modificarea organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi a serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prinHotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.442/22.12.2008, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.169/29.05.2009 si nr. 313/29.09.2009.

privind modificarea organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și a serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 442/22.12.2008. modificata prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 169/29.05.2009 si nr. 313/29.09.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile art. X din Ordonanța de Urgenta nr. 105 din 06.10.2009, privind unele masuri in domeniul funcției publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administrația publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local, publicata in Monitorul Oficial nr. 668/06.10.2009, prin care se stabilește ca numărul maxim de posturi la cabinetului primarului sa fie de 4 fata de 5 posturi cate au existat;

-Prevederile art. 66 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările ulterioare, prin care primarii orașelor, municipiilor și ai municipiilor reședință de județ pot înființa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din maximum 4 persoane la municipii reședință de județ;

-Prevederile art. 65 si art. 73 din Codul Muncii;

-Adresa nr. 11659/23.10.2009 a Serviciului Managementul Resurselor Umane, prin care se instiinteaza de modificările aduse prin Legea nr. 105/2009;

-Referatul nr. 11659/03.12.2009 al Serviciului Cabinet Primar, prin care, in urma analizei activitatii serviciului, propune desființarea postului de Inspector de specialitate, gradul profesional IA, ocupat in prezent de domnul Postolache Mihaita;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit . ’a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si ulterior modificata si completata;

Expunerea de motive, prezentată de Primarul Municipiului Bacău, avizele comisiilor de specialitate, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Direcției Economice;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a”si art. 36(3) lit.”b” si ale art. 45(1) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Cu data de 01.01.2010 se modifica Organigrama si numărul de personal, pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, anexa nr. 1, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008, in sensul ca Serviciul Cabinet Primar, va fi format din 4 persoane, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu data de 01.01.2010 se modifica Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, anexa nr. 2, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008, modificata prin H.C.L nr. 169/29.05.2009 si H.C.L. nr. 313/29.09.2009 in sensul ca se desființează postul de Inspector de specialitate gradul profesional IA de la Serviciul Cabinet Primar, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hatarare.

Art,3. Hotararea va fi comunicata la Serviciul Managementul Resurselor Umane si Serviciul Cabinet Primar.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACAU

ANEXA Nr.l

LAHOTARAREANR.4ZZ. DIN 23.12.2009


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


PRIMAR

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIServiciul Cabinet Primar


Actual

Propus

TOTAL

TOTAL

5

*

4

Pers.cond. 1

2

Pers.cond. 1

*

Pers.exec. 4

------------------1

V

Pers.exec. 3ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA Nr.£

LAHOTARAREANR.^ DIN 23.12.2009

STAT DE FUNCȚII

AL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SI

SERVICII PUBLICE SUBORDONATE

Direcție/Serviciu/Birou/Compartimen t

Funcția

Clasa

Grad profesional

Treaptă de

Nivel studii

Număr

Observații

Serviciul Cabinet Primar

Șef Serviciu-Inspector de specialitate

IA

S

1

Contractual

Inspector de specialitate

II

s

1

Contractual

Inspector de specialitate

III

s

1

Contractual

Referent

IA

M

1

Contractual


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE -OVIDIU POPOVICI