Hotărârea nr. 421/2009

 Hotărâre nr.421 din 23.12.2009 - prin care se ia act de încetarea contractului de muncă a unui salariat din “Aparatul Permanent al Consiliului Local al Municipiului Bacău”.

prin care se ia act de încetarea contractului de muncă al unui salariat din „Aparatul Permanent” al Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 791 (1) din Cap. VI al Legii nr. 673/ 2002, privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002, pentru aprobarea Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

  • - Prevederile Cap. IV, art. 17, alin. (1), ale art. 18 (1) și ale art. 20 din Legea nr. 329/ 2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

  • - Prevederile art. 141 alin. (4) din Codul Muncii;

  • - Referatul nr. 13368/ 10.12.2009 al Serviciului Managementul Resurselor Umane;

  • - Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și ale art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 - începând cu data de 10 decembrie 2009 încetează de drept contractul individual de muncă al d-lui Isofachi Gheorghi, consilier juridic în „Aparatul Permanent” al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 2 - Concediul de odihnă cuvenit și neefectuat pe anul 2009, în număr de

25 zile lucrătoare, a domnului Isofachi Gheorghi, se compensează în bani conform art. 141 alin. (4) din Codul Muncii (Legea nr. 53/ 2003, cu modificările și completările ulterioare).

Art 3 - Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, Serviciul Managementul Resurselor Umane, și d-lui Isofachi Gheorghi.

PREȘEDINTE

ROTAR]


IA X.

A im V -A


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI