Hotărârea nr. 420/2009

 Hotărâre nr.420 din 23.12.2009 - privind aprobarea indexării pentru anul 2010 a unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/ 2003 - privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

. 7(<>

( j /             >

Y(’'<>/ui/fff/<><‘<t/<t/ r Z/zz// / < f/iff//nt      ac<iff

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indexării pentru anul 2010 a unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/ 2003 - privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Bacău,

Având în vedere:

 • - Prevederile art. 27, art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7;

 • - Prevederile H.C.L. nr. 2/ 25.01.2007, privind stabilirea taxei de utilizare a stâlpilor proprietatea municipiului Bacău, de către utilizatorii de cablu din municipiul Bacău (cu excepția concesionarilor din sectorul utilităților publice - energie electrică);

 • - Prevederile H.C.L. nr. 27/ 28.02.2008, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Bacău, a Regulamentului privind procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane în regim de taxi și a Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport public de mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

 • - Prevederile H.C.L. nr. 84/ 27.03.2008, privind aprobarea reglementării serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor auto din Municipiul Bacău și regimul contavențiilor în folosirea acestor parcări, modificată prin HCL nr. 310/ 2009;

 • - Prevederile HCL nr. 438/ 2008 privind aprobarea indexării pentru anul 2009 a unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/ 2003 - privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

 • - Referatul Direcției Patrimoniu nr. 15354/ 10.12.2009 privind propunerile cu taxele locale pentru anul 2010;

 • - Referatul Direcției Juridice și Ad-ție Locală nr. 13303/ 11.12.2009 privind propunerile cu taxele locale pentru anul 2010;

 • - Referatul Serviciului Energetic Rețele și Avize nr. 13370/ 11.12.2009 privind propunerile cu taxele locale pentru anul 2010;

 • - Referatul Poliției Primăriei Municipiului Bacău nr. 7372/ 14.12.2009 privind propunerile cu taxele locale pentru anul 2010;

 • - Adresa nr. 230/ 11.11.2009 a Institutului Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Bacău, înregistrată la Primăria municipiului Bacău, Direcția Patrimoniu cunr. 161722/09.12.2009;

 • - Expunerea de motive a primarului municipiului Bacău,

în baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “b”, alin. 4 lit. “c”, art. 45 alin. 2 lit.”c” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - în anul 2010, în municipiul Bacău, taxele locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 571/ 2003 -privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, se indexează cu un indice de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică București.

Art. 2 - Aceste taxe sunt percepute de următoarele compartimente ale aparatului propriu :

Direcția Patrimoniu

 • - Serviciul contracte evidenta incasari debite, conform anexei 1;

 • - Biroul Activitate Imobiliară, conform anexei 2;

Direcția Juridica si Administrație Locala

 • - Compartimentul Autorizații Activitate Ec. și Transport și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul agricol, conform anexei 3;

Serviciul Rețele și Iluminat Public, conform anexei 4;

Poliția Primăriei Municipiului Bacău - conform anexei 5.

A

In anexele 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, este prevăzut cuantumul acestor taxe la nivelul anului 2010.

Art. 3 - Cu același indice se indexează și taxele anuale de concesionare și închiriere teren proprietatea municipiului Bacău, prevăzute în contractele încheiate cu persoanele fizice și juridice.

Art. 4 - Hotărârea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, dată la care se abrogă orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.

Art. 5 - Hotărârea va fi comunicată la compartimentele prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre.

Cuantumurile taxelor de închiriere pe m.p./an terenuri ocupate cu amplasamente provizorii ce se percep in anul 2010 in Municipiul Bacau, de către Direcția Patrimoniu-Serviciul Contracte Evidenta si Incasari Debite,

Nr. crt. Destinația construcției Cuantumul lei/mp/an Propus

2009                   2010

1.

Alimentație publica

204 (x 1,043 =212,8)

213

2.

Comerț

102 (x 1,043=106,4)

106

3.

Prestări servicii

52 (x 1,043=54,24)

54

4.

Producție

31(x 1,043=32,3)

32

5.

Desfacere presa

3l(x 1,043=32,3)

32

6.

Garaje    -persoane fizice

-autorizate

ll(x 1,043=11,5)

12

- neautorizate

21(x 1,043=21,9)

22

-persoane juridice -autorizate

21(x 1,043=21,9)

22

-neautorizate

42(x 1,043=43,8)

44

7.

Copertine -autorizate

6(x 1,043=6,26)

6

-neautorizate

12(x 1,043=12,5)

13

8.

Balcoane - locuința

21(x 1,043=21,9)

22

- alta destinatie(activitate ec.

204(x 1,043=212,8)

213

9.

Spatii pentru depozitare, cai de

acces, s.a. 21(x 1,043=21,9)

22

10.

Mij loace public itare(panouri)

39(x 1,043=40,6)

41

11. Terenuri agricole

-zona A

4(x 1,043=4,17)

4

~zona B

3(x 1,043=3,13)

3

-zona C

2(x 1,043=2,09)

2

- zona D

2(x 1,043=2,09)

2

21(x 1,043-21,9)

22

12.      Teren curți construcții
Cuantumurile taxelor percepute de către Direcția Patrimoniu-Serviciul Contracte Evidenta si Incasari Debite-Activitate imobiliara, pentru prestări servicii către populație in anul 2010

Nr. crt. Denumirea serviciului prestat Cuantumul- lei Propus

2009            2010

1.

-Copie contract vanzare-cumparare

apartament

5(x 1,043=5,22)

5

2.

-Copie proces-verbal predare-primire

4(x 1,043=4,17)

4

3.

-Copie schița apartament

3(x 1,043=3,13)

3

4.

- întocmit schița apartament cumpărat înainte de 1990

8(x 1,043=8,34)

8

5.

- Număr autozatie construire apartament

4(x 1,043=4,17)

4

6.

- Nr. decizie atribuire teren aferent apartamentului

4(x 1,043=4,17)

4

7.

- Adeverința achitare integrala apartament

8(x 1,043=8,34)

8

8.

- Cerere de remasurare -reevaluare apartament

lO(x 1,043=10,43)

10

9.

- Taxa contracte ce nu au fost ridicate in termen de 60 de zile de la întocmire

10(x 1,043=10,43)

10

10.

- Taxe acte pentru cumpărare diverse spatii (boxe, locuințe, confort redus, etc)

10(x 1,043=10,43)

10

11.

- Copii diverse cereri( acte)

6(x 1,043=6,26)

6

12.

- Diverse adeverințe

6(x 1,043=6,26)

6

13.

- Scoatere de sub ipoteca

7(x 1,043=7,30)

7

14.

-Recalculare rate pentru achitarea integrala apartament

9(x 1,043=9,39)

9

15.

- Adeverința cu diferența rate de achitat

9(x 1,043=9,39)

9

16.

- Copie contract inchiriere apartament

8(x 1,043=8,34)

8

17.    - Reactualizare contract inchiriere apartament 4(x 1,043 4,17)    4

18.    - Contract subanchiriere

19.    - Schimb locuințe proprietate de stat

8(x 1,043=8,34)   8


10(x 1,043=10,43) 10CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - O VID IU POPOVICI


Cuantumurile taxelor percepute de către Compartimentul Autorizarea Activității Economice și Transport și ale Serviciului Administrație Publică Locală și Registrul Agricol în anul 2010 comparativ cu 2009

COMPARTIMENTUL AUTORIZAREA ACTIVITATII ECONOMICE ȘI TRANSPORT

Valoare 2009                               Valoare propusă 2010

 • l.Taxă eliberare autorizație de funcționare și profil de activitate- (valabilitate maxim un an)-(lei):

81 100

 • 2. Taxă eliberare autorizație de amplasare și profil de activitate-(valabilitate maxim un an)-(lei):

81                                                  100

3 .Taxă eliberare acord de publicitate-(valabilitate maxim un an) (lei):

81                                                  100

 • 4. Taxă eliberare duplicat(completare) autorizație de funcționare și profil de activitate, autorizație de amplasare si profil de activitate, acord de publicitate (lei/bucata):

50

 • 5. Taxă eliberare autorizație de transport (valabila 5 ani)(lei):

206        ’

 • 6. Taxă eliberare copie conformă autorizație de transport (valabila 5 ani) (lei):

86 ’ 100

 • 7. Taxă viză anuală autorizație de transport(lei):

44

 • 8. Taxă viză anuală copie conformă autorizație de transport(lei):

24                                 ’

 • 9. Taxă lunară ocupare locuri așteptare clienți taxi(lei/luna):

24                             ’

 • 10. Taxă trimestriala stație îmbarcare-debarcare călători pentru microbuze(lei/statie

54          ’

11 .Taxă trimestriala stație îmbarcare-debarcare călători pentru autobuze(lei/statie)

108       ’

12.Taxa afișare aviz A.P.M(lei/zi)

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI REGISTRU AGRICOL

 • 1. Taxă pentru consultarea documentelor din arhiva instituției , altele decât cele de stare civilă precum și pentru consultanță(lei/consultare)

7                                       ’                                     7

 • 2. Taxă pentru eliberarea de copii conform cu originalul de pe înscrisurile din arhiva instituției (lei/pagina)

3                                                               3

 • 3. Taxă pentru eliberarea de copii conform cu originalul de pe înscrisurile din cadrul instituției, altele decât cele din arhiva, sau copii simple după documentele aflate in cadrul compartimentelor

3 lei/pagina

 • 4. Taxă pentru eliberarea de copii după listele electorale pe suport electronic

501ei/CD

 • 5. Taxă pentru eliberare de adeverințe de la Registru Agricol

31ei/adeverință


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Cuantum urile taxelor percepute de către Serviciul Rețele și Iluminat Public în anul 2010 comparativ cu 2009

I. TAXE LOCALE PREVĂZUTE PENTRU CONTRACTE ECONOMICE

1. Taxa de utilizare temporara a stâlpilor de iluminat public stipulata in contractul cadru aprobat in HCL nr.2/25.01.2007 care la art.34(2) prevede : „Tariful de inchiriere se aplica pentru 1 stalp/luna si se va modifica prin hotarare a Consiliului Local ca urmare a indexărilor anuale cu rata inflației”

Taxa existenta 2009

Taxa utilizare temporara a stâlpilor 5 lei/st/luna de iluminat public ca suport

pentru rețele de telecomunicații

II TAXE LOCALE PREVĂZUTE IN HCL-uri

II. 1. Taxa pentru eliberarea autorizație de execuție (spargere)la lucrări subterane pe domeniul public si privat al municipiului Bacau executate

la rețelele edilitare                      21 lei


Taxa indexata

2010

5,2 lei/st/luna


Taxa propusa 2010

6 lei/st/luna


22 lei              25 lei


II. 2. Taxa adeverința poștala

- atribuire număr


17 lei


18 lei               20 lei


II. 3 Taxa eliberare Permis de


1,1 lei /tona/zi


1,2 lei/tona/zi


1,5 lei/tona/zi


libera trecere pentru autovehicule

II.4 Taxa de ocupare temporara a domeniului public si privat al mun. Bacau pt. lucrări la rețelele tehnico-edilitare:

- pt.lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime de pana la 100 ml                      2 lei/mp/zi

-pt. lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime intre 101 ml si 500 ml                       1,5 iei/mp/zi

-pt. lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime de peste 501 ml                       1 leu/mp/zi

2 lei/mp/zi

1,5 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi


2 lei/mp/zi

1,5 lei/mp/zi

1 leu/mp/ziCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOYICI


Cuantumurile taxelor datorate de persoanele fizice și juridice pentru parcarea autovehiculelor în parcările publice auto cu plată din municipiul Bacău, aplicate de către Poliția Primăriei Municipiului Bacău în anul 2010 comparativ cu 2009

DENUMIRE TAXA

EXISTENT

2009

ACTUALIZAT

PROPUNERI 2010

1.Parcare autoturisme 1 h

1 Ron

1,04

1 Ron

'Ah

0,5 Ron

0,52

0,5 Ron

2.Parcare microbuze 1 h

5 Ron

5,21

5,5 Ron

'/2 h

2,5 Ron

2.60

2,5 Ron

3. Abonamente

5 Ron

5.21

5,5 Ron

zilnic de parcare 12h

4. Abonamente Huna

35 Ron

36,5

38 Ron

lunare de parcare

5. Parcare autoturisme pesoane    juridice    cu

rezervare perpendicular și oblic cu axul șoselei/ lună S 1

187,5 Ron

195,56

200 Ron

6. Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular și oblic pe axul șoselei/ TR1M-S 1

562,5 Ron

586.68

590 Ron

7. Parcare autoturisme persoane    juridice    cu

rezervare perpendicular și oblic cu axul șoselei/ AN -S 1

2250 Ron

2346,5

2350 Ron

8. Parcare autoturisme persoane    juridice    cu

rezervare paralel cu axul șoselei/ luna S 2

215 Ron

224,87

225 Ron

9. Parcare autoturisme persoane    juridice    cu

rezervare paralel cu axul șoselei/ trim. S 2

646,8 Ron

674,61

675 Ron

10. Parcare autoturisme persoane    juridice    cu

rezervare paralel cu axul șoselei/ an/ S 2

2587,2 Ron

2698,44

2700 Ron


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI