Hotărârea nr. 42/2009

 Hotărârea nr.42 din 27.02.2009 privind actualizarea şi completarea Hotărârii nr. 355/28.12.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a solicitat Guvernului României să aprobe trecerea unui bun „Sală de Sport”, din domeniul public al statului - patrimoniul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi din administrarea Clubului Sportiv ªcolar Bacău, judeţul Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin delegare către Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bacău, deoarece acest obiectiv a fost construit în anul 1968, în incinta acestui colegiu, fost Liceul de Fete „Vasile Alecsandri” Bacău.


privind actualizarea și completarea Hotărârii nr. 355/28.12.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a solicitat Guvernului României să aprobe trecerea unui bun „Sală de Sport”, din domeniul public al statului - patrimoniul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și din administrarea Clubului Sportiv Școlar Bacău, județul Bacău, îu domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin delegare către Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, deoarece acest obiectiv a fost construit în anul 1968, în incinta acestui colegiu, fost Liceul de Fete „Vasile Alecsandri” Bacău.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

  • - Prevederile art. 9 (1) din Legea nr. 213/24.12.1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare ;

  • - Prevederile art. 166 alin. 4 1 din Legea învățământului nr. 84/1995, așa cum a fost modificat prin Legea nr. 354/15.07.2004 ;

  • - Adresa nr. 92/19.01.2009, a Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău;

  • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

In baza dispozițiilor art.36 (9) și ale art.45 (1) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă actualizarea art. 1, din Hotărârea nr. 355/28.12.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul că se solicită în continuare Guvernului României să aprobe trecerea „Sălii de Sport” din domeniul public al statului, din patrimoniul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și din administrarea Clubului Sportiv Școlar Bacău, județul Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău și prin delegare Consiliului de Administrație al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău, acest obiectiv fiind construit în incinta acestui colegiu.

Art. 2. Se completează H.C.L. nr. 355/28.12.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul că se introduce un nou articol cu nr. 2, care va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Sala de Sport care face obiectul prezentei hotărâri, este construită din anul 1968, din beton armat, șarpantă din lemn, învelitoare din azbociment cu o suprafață de 868 mp. și este amplasată în curtea fostului Liceu de Fete „Vasile Alecsandri”, în prezent Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău”.

Art. 3. Articolul nr. 2 din H.C.L. nr. 355/28.12.2005, va deveni art. 3 și se păstrează așa cum a fost formulat.

Art. 4. Hotărârea jcoipimjcată la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Colegiului Național „Vasile Alecsandri”       ‘DirecțieiPatrimoniu și Consiliului Județean Bacău.

/ CV/      ■:        \


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI