Hotărârea nr. 419/2009

 Hotărâre nr.419 din 23.12.2009 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxei de salubrizare pentru anul 2010, în municipiul Bacău.

i <> hkohu
HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxei de salubrizare pentru anul 2010, în municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

 • - Prevederile Titlului IX, referitor la impozitele și taxele locale, din Legea nr. 571/ 2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 30 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice;

 • - Prevederile art. 6, alin. (1), lit. „k” din Legea ni; 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Prevederile Ordonanței Guvernului ni; 2/ 2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu

m     ’fFl r*^-**i 1 o Ci             xaFrî-t*i1 £> 1111 a fi        ‘

IXlMUTLiVUl 11V Șl VU1HJJ1ULU1UU LULVilUUiV,

 • - Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/ 2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Referatul nr. 405813 din 17.11.2009 al Direcției de Impozite și laxe Locale, cu propuneri privind nivelul impozitelor și taxelor locale, precum și nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2010, în municipiul Bacău;

 • - Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

 • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c” și ale art. 45 (2) lit. „c” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2010, în municipiul Bacău, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se stabilește taxa de salubrizare în municipiul Bacău, pentru anul 2010, conform Anexelor nr. 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2010, dată la care se abrogă prevederile hotărârilor nr. 191/ 15.05.2008 și nr. 192/ 15.05.2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte prevederi contrare.

Art. 4 - Hotărârea se va comunica la Direcția de Impozite și Taxe Locale, Direcția Servicii Publice, Direcția Economică și Direcția Juridică și Administrație Locală.

PREȘEDP


EDINTĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA Nr.l

LA HOT ARAREA NR.-4/9 DIN 23.12.2009


CAPITOLUL I

Nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010 în municipiul Bacău

Pct 1 Impozitul și taxa pe clădiri

 • a. Persoane fizice

Impozitul pe clădirile situate în municipiului Bacău, aparținând contribuabililor persoane fizice, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1 % la valoarea impozabilă a clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

Tipul clădirii

VALOARE IMPOZABILA - lei/mp2

Cu instalații de apa, canalizare, electrice si încălzire (condiții cumulative)

Fara instalații de apa, canalizare, electricitate sau încălzire

Nivel stabilit conform HG 956/2009

Nivel propus

2010

Nivel stabilit conform HG 956/2009

Nivel propus

2010

A. Clădire cu cadre din beton armat, sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultateîn urma unui tratament termic și/sau chimic

806

806

478

478

B. Clădire cu pereți exteriori din lemn,din piatră naturală, din cărămidă nearsă,din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

219

219

137

137

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armatsau cu pereți exteriori din cărămidă arsă saudin orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

137

137

123

123

D.CIădire-anexă cu pereți exteriori din lemn,din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materialenesupuse unui tratament termic și/sau chimic

82

82

54

54

------*------------------------------------------

E. In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol la demisol și/sau mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75 % din suma care s-ar aplica clădirii

75 % din suma care s-ar aplica clădirii

F. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol la demisol si /sau mansarda, utilizate in alte scopuri decât cel de locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50 % din suma care s-ar aplica clădirii

50 % din suma care s-ar aplica clădirii

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform raționamentului de mai sus cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localității                             Coeficientul de corecție pozitivă

B

C

D

Zonele A, B, C, și D corespund încadrării în zone a terenurilor.

în cazul clădirii utilizate ca locuință, a cărei suprafață construită depășește 150 de petri pătrați, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5 % pentru fiecare 50 metri pătrați sau fracțiune din aceștia.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10 %.

 • b. Persoane juridice

Impozitul pe clădirile situate pe raza municipiului Bacău, aparținând contribuabililor persoane juridice, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința, cota impozitului pe clădiri este de 10 % si se aplică la valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele juridice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a municipiului Bacău, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, acestea datorează taxă pe clădiri, în condiții similare impozitului pe clădiri.

Pct 2 - Impozitul și taxa pe teren

Contribuabilii care dețin în proprietate terenuri situate în municipiului Bacău, datorează impozit pe teren.

 • a. - în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

  Zona în cadrul localității


Nivelul impozitului conf. HG 956/2009- lei/ha

Nivel propus

2010 - lei/ha


A

7.408

7 408

B

5.600

5.600

C

3 832

3.832

D

1 821

1 821

b - Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții:

Nivel stabilit conform HG 956/2009

Nivel propus 2010

Nr. crt.

Categoria de folosință

Zonă/lei/ha

A B C D

Zona/Iei/ha A B C D

1

Teren arabil

24  18  16 13

24  18  16 13

2

Pășune

18  16  13 11

18  16  13 11

3

Fâneață

18  16  13 11

18  16  13 11

4

Vie

40 30 24 16

40 30 24 16

5

Livadă

46 40 30 24

46 40 30 24

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

24  18  16 13

24  18  16 13

7

Teren cu ape

13 11   7 x

13 11   7 x

8

Drumuri și căi ferate

XX XX

XX XX

9

Neproductiv

XX XX

XX XX

 • c. încadrarea în zone a terenurilor proprietatea persoanelor fizice și juridice situate în intravilanul municipiului Bacău, este următoarea:

Zona A:

1 Mai, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexei Tolstoi (până la calea ferată), Aleea Eternității, Ana Ipătescu, Andrei Mureșanu, Apusului, Ardealului, Armoniei, Ateneului, Aurel Vlaicu, Avram Iancu, Banatului, Banca Națională, Banu Mărăcine, Bogdan Voievod, Bucovinei, Caișilor, Carpați, Castanilor, Cezar Boliac, Cornișa Bistriței, Crângului, Cremenea, Cronicar Neculce, Cutezătorilor, Cuza-Vodă, Decebal, Dumbrava Roșie, Dumbravei, Ecaterina Varga, Emil Racoviță, Energiei, Erou C.M. Hasan, Erou Ciprian Pintea, Erou Ghe. Rusu, Erou Nechita, Florilor, Frasinului, Fundătura Stadionului, Fundătura Trotuș, G. Apostu, Gării, Garofiței, George Bacovia, Ghioceilor, I.L. Caragiale, Iernii, Ion Luca, Ion Ghelu Destelnica (fostă Trotuș), Ioniță Sandu Sturza, Iulian Antonescu (strada nouă ce se desprinde din str.M. Viteazul pe un tronson de 138 ml si 5 ml lățime, situat din str.9 Mai până în spatele Băncii BANC - POST, între Liceul Sportiv și Banca Comercială Română), Lalelelor, Libertății, Livezilor, Lucrețiu Pătrășcanu, M. Kogălniceanu, Luminii, M. Viteazu, M. Eminescu, Măgura Cașin, Maramureș, Mărășești, Martir Cloșca, Martir Crișan, Martir Horia, Milcov, Mioriței, Mircea Eliade, Miron Costin, N. Bălcescu, Neagoe Vodă, Nicolae Titulescu, Nicu Enea, Nucului, Nufărului, Oituz, Păcii, Panselelor, Parcului, Pasajul Revoluției, Păun Pincio, Petru Rareș, Piața Gării, Pictor Ion Andreescu, Pictor Th. Aman, Pieții, Piața Revoluției, Plantelor, Popa Șapcă, Progresului, Radu Negru, Războieni, Slănicului, Șoimului, Spiru Haret, Stadionului, Ștefan cel Mare, Tipografilor, Toamnei, Traian, Trandafirilor, Trecătoarea 9 Mai, Unirii (până la podul de peste râul Bistrița), V. Alecsandri, Vadul Bistriței, Valea Albă, Veniamin Costache, Violetelor, Viorelelor, Vișinului.

Zona B:

22 Decembrie, 8 Martie, Aeroportului (de la Republicii la linia ferată precum și partea paralelă cu linia ferată până la str.Narciselor către Henri Coandă), Alunului, Aprodu Purice, Aviatorilor, Barajului, Bradului, Bicaz (de la pod către Chimiei), Bucium, Calugăreni, Chimiei până la intersecția cu str.Bicaz), Condorilor, Constructorului, Costache Negri, Digu Bârnat, Electricienilor, Fagului, Făgăraș, Hatman Berescu, Henri Coanda, Ion Ionescu de la Brad, Iosif Cocea, Letea, Logofăt Tăutu, Lunei, Moldovei, Metalurgiei, Narciselor, Neptun, Nordului (zona cu blocuri), Oțelarilor, Prelungirea Bradului, Prieteniei, Primăverii, Proiectantului, Republicii (până la podul CFR), Romanului, Sucevei, Tazlăului, Traian Vuia, Turbinei, Unirii (porțiunea cuprinsă între podul peste râul Bistrița și intersecția cu străzile Calea Romanului și Tecuciului), Vântului, Vasile Pârvan, Venus, Victor Babeș, Vrancei, Vulturului, Zefirului, Zimbrului,

Zona C:

Arcadie Șeptilici, Bicaz (de la Tolstoi la pod), Bucegi, Calea Bârladului, Calea Moinești, Calea Republicii (terenurile situate între podul CFR și limita administrativă a municipiului Bacău spre comuna Nicolae Bălcescu), Chimiei (de la intersecția cu strada Bicaz până la intersecția cu strada înfrățirii), Constanței, Constantin Ene, Ghe. Glod, înfrățirii, Mărăști, Nordului (zona fără blocuri), Plaiului, Tecuciului, Trecătoarea Tecuciului.

Zona D:

13 Septembrie, A.D. Xenopol, Abatorului, Aeroportului (partea paralelă cu linia ferată până la str. Narciselor - către aeroport), Agudului, Alba Iulia, Alexandru Golescu, Alexandru Lăpușneanu, Alexandru Vlahuță, Alexei Tostoi ( de la linia CFR către cimitirul Sarata), Andrei Șaguna, Arinilor, Arțarului, Austrului, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Brândușei, Bujorilor, Calea D.N. nr. 11 Bacău-Onești, Câmpului, Cantonului, Caraiman, Ceahlăului, Cerbului, Cezar Uncescu, Chimiei (de la intersecția cu str. înfrățirii pană la capăt - zona SOFERT), Ciprian Porumbescu, Cireșoaiei, Colonel Nicolae Drăghici, Constantin Mușat, Constantin Pi aton, Corbului, Costache Radu (in cartierul Șerbănești, în lungime de 1000 ml și 6 ml lățime, paralele cu Calea Romanului), Cpt. Ioan Boroș, Cpt. Victor Precup, Cpt. Ernest Târțescu, Cpt. Vasile Merica, Crăițelor, Crinului, Crinilor, Crizantemelor, Daciei, Depoului, Dimitrie Bușilă, Dimitrie Cantemir, Doctor Gh. Marinescu, Dorului, Dr. Istrate, Dragoș Vodă, Ecaterina Teodoroiu, Ecoului, Frunzei, Fundătura Bogdan Petriceicu Hașdeu, George Coșbuc, George Enescu, Gh. Asachi, Gh. Șincai, Gheorghe Donici, Gheorghe Hociung (Strada nouă în cartierul Șerbănești, 1025 ml și 6 ml lățime, paralelă cu canalul de irigație și perpendiculară pe coasta dealului care face hotarul cu comuna Săucești), Gheorghe Lazăr, Gheorghe Negel, Gheorghe Vrânceanu, Gladiolei, Gloriei, G-ral Grigore Cantilli, G-ral Ștefan Gușe, G-ral Doctor Dragomir Badiu, G-ral Eremia Grigorescu, Grigore Tăbăcaru, Hoitului, Iașilor, Iasomiei, IlarieVeronca, Independenței, Ion Creangă, Ion Roată, Izvoare, Lăcrămioarelor, Leon Sakellary (în cartierul Șerbănești, în lungime de 75 ml și 6 m lățime situată în prelungirea străzii Câmpului deja existentă ), Licurici, Liliacului, Limpedea, Liniștii, Lt. Vasile Niculescu, Lt.Col. I. Zărnescu, Lt.Victor Botocan, Luceafărului, Lunca Bistriței, Lupeni, Macilor, Mareșal Alexandru Averescu, Margaretelor, Militari, Morii, Mr. Alexandru Velican, Muncii, Mușcatelor, N. Copemic, Nalbei, Victor Nadolschi, Nicolae Lascăr Bogdan, Ogorului, Orizontului, Orhideelor, Ozanei, Pajiștei, Petuniilor, Pict. Ștefan Luchian, Pictor Nicolae Grigorescu, Plopilor, Poet Cârlova, Pomilor, Pricopie Strat, Prunului, Prutului, Răzoarelor, Rodnei, Romanței, Rozelor, Salcâmilor, Sălciei, Scânteii, Șerbănești, Sînzienelor, Ștefan Zeletin, Serei, Siliștei, Silozului, Șiretului, Slt. Adam, Speranței, Spicului, Stejarului, Teiului,Th. Neculuță, Tineretului, Tisei, Toporași, Trecatoarea Gheraiesti, Trecatoarea Islaz, Triumfului, Tudor Vladimirescu, Ulmilor, Vadul Pomilor, Vasile Lupu, Veronica Micle, Viilor, Viitorului, Viselor, Zambilelor, Zorelelor.

d. Impozitul pe teren extravilan :

Nr.crt.

Categoria de folosință

Nivel stabilit conform HG 956/2009 lei/ha

Nivel propus 2010

1

Teren cu construcții

27

27

2

Arabil

43

43

3

Pășune

24

24

4

Fâneață

24

24

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt. 5.1

48

48

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

X

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzutz Ia nr. crt. 6.1

48

48

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr.crt.7.1

14

14

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

X

X

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

5

5

8.1

Teren cu amenajări piscicole

29    n

29

9

Drumuri și căi ferate

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

e. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10 %. f. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a municipiului Bacău, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, se datorează taxă pe teren, în condiții similare impozitului pe teren.

Pct. 3 - în cazul unei calamități naturale, persoanele fizice din municipiul Bacău afectate de aceasta, vor putea beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și/sau a impozitului pe teren, cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs evenimentul

Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la alin. 1, persoanele afectate se vor adresa primarului municipiului Bacău cu o cerere la care vor anexa documente justificative, întocmite de compartimentul de specialitate ce va fi abilitat în acest sens prin dispoziția primarului municipiului Bacău.

Direcția Impozite și Taxe Locale va aduce la cunoștința fiecărei persoane fizice aflată în situația de mai sus, în termen de 60 de zile de la depunerea documentației complete, modul de soluționare a cererii.

La data dispariției situației produsă prin calamitatea naturală, fiecare persoană fizică -proprietara imobilului afectat, are obligația de a anunța în scris organul fiscal din cadrul primăriei municipiului Bacău, și de a prezenta o altă notă de constatare întocmită de același compartiment de specialitate. în caz contrar, se va efectua impunere din oficiu, începând cu 01,01.2010.

Pct. 4 - Impozitul asupra mijloacelor de transport:

Orice persoană cu domiciliul /sediul/ punctul de lucm în municipiul Bacău, care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat conform legii, datorează impozit anual pentru mijlocul de transport.

a. în cazul oricăruia dintre următoarele mijloace de transport cu tracțiune mecanică, impozitul asupra mijlocului de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Tipuri de autovehicule

-Valoarea impozitului-

lei//200cnr

$au fracțiune

Nivel stabilit

Nivel propus

conform HG 956/2009

2010

1. Motorete, scutere, motociclete și autoturisme

cu capacitate cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8

8

2. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601 cm3

și 2000 cm3 inclusiv

18

18

3. Autoturisme cu capacitate cilindrică înre 2001 cm

și 2600 cm3

36

36

4, Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 cm

și 3000 cm3

72

72

5.

Autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 3001 cm1

145

145

6.

Autobuze, autocare, microbuze

24

24

7.

Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum și autoturismele de teren din producția internă

30

30

8.

Tractoare înmatriculate

18

18

în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul datorat pentru motocicletele, motoretele și scuterele respective.

 • b. In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Autovehicule de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul, în lei,

pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu două axe

Nivel stabilit conf.HG 956/2009

2010

2010

2010

2010

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

0

102

102

0

0

127

127

2. Masa nu mai puțin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

102

102

282

282

127

127

352

352

3. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

282

282

396

396

352

352

495

495

4. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

396

396

897

897

495

495

1.121

1.121

H. Vehicule cu 3 axe

Nivel stabilit conf.HG

956/2009

2010

2010

2010

2010

1. Masa nu mai

102

102

177

177

127

127

221

221

puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

2. Masa nu mai puțin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

177

177

364

364

221

221

454

454

3. Masa nu mai puțin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

364

364

472

472

454

454

589

589

4. Masa nu mai puțin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

472

472

727

727

489

489

908

908

5. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

727

727

1129

1129

908

908

1412

1412

6. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

727

727

1129

1129

908

908

1412

1412

IIL Vehicule cu 4 axe

Nivel stabilit conf.HG 956/2009

2010

2010

2010

2010

1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

472

472

478

478

589

589

598

598

2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de

27 tone

478

478

747

747

598

598

933

933

3. Masa nu mai puțin de 27 tone, dar nu mai mult de

29 tone

747

747

1185

1185

933

933

148

1

1481

4. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de

31 tone

1185

1185

1758

1758

1481

1481

219

7

2197

5. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de

32 tone

1185

1185

1758

1758

1481

1481

219

7

2197

 • c. în cazul unei combinații de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

  Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

  Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

  Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

  Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intern și internațional

  Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

  Vehicule cu alt sistem de suspensie

  Vehicule cu sistem de suspensie pneumati că sau un echivalen t recunoscu t

  Vehicule cu alt sistem de suspensie

  I. Vehicule cu 2+1 axe

  Nivel stabilit conf.HG 956/2009

  2010

  2010

  2010

  2010

  1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  3. Masa nu mai puțin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

  0

  0

  46

  46

  0

  0

  58

  58

  4. Masa nu mai puțin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

  46

  46

  105

  105

  58

  58

  131

  131

  5. Masa nu mai puțin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

  105

  105

  246

  246

  131

  131

  307

  307

  6. Masa nu mai puțin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

  246

  246

  318

  318

  307

  307

  397

  397

  7. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

  318

  318

  573

  573

  397

  397

  716

  716

  8. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

  573

  573

  1005

  1005

  716

  716

  1256

  1256

  II. Vehicule cu 2+2 axe

  Nivel stabilit conf.HG 956/2009

  2010

  2010

  2010

  2010

  1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

  I

  99

  230

  230

  123

  123

  287

  287

  2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

  230

  230

  377

  377

  287

  287

  471

  471

  3. Masa nu mai puțin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

  377

  377

  553

  553

  471

  471

  692

  692

  4. Masa nu mai puțin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

  553

  553

  668

  668

  692

  692

  835

  835

  5. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

  668

  668

  1097

  1097

  835

  835

  1371

  1371

  6. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

  1037

  1037

  1522

  1522

  1371

  1371

  1902

  1902

  7. Masa nu mai puțin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

  1522

  1522

  2311

  2311

  1902

  1902

  2888

  2888

  8. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

  1522

  1522

  2311

  2311

  1902

  1902

  2888

  2888

  HI. Vehicule cu 2+3

  axe

  Nivel stabilit conf.HG 956/2009

  2010

  2010

  2010

  2010

  1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

  1211

  1211

  1686

  1686

  1514

  1514

  2107

  2107

  2. Masa nu mai puțin de

  38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

  1686

  1686

  2291

  2291

  2107

  2107

  2863

  2863

  IV. Vehicule cu 3+2 axe

  Nivel stabilit conf.HG 956/200

  9

  2010

  2010

  2010

  2010

  1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

  1070

  1070

  1486

  1486

  1338

  1338

  1857

  1857

  2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

  1486

  1486

  2055

  2055

  1857

  1857

  2569

  2569

  3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

  2055

  2055

  3040

  3040

  2569

  2569

  3800

  3800

  V. Vehicule cu 3+3 axe

  Nivel stabilit conf.HG 956/2009

  2010

  2010

  2010

  2010

  1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

  609

  609

  737

  737

  761

  761

  921

  921

  2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

  737

  737

  1100

  1100

  921

  921

  1375

  1375

  3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

  1100

  1100

  1751

  1751

  1375

  1375

  2189

  2189

 • d. în vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2010, pentru fiecare mijloc de transport cu masa prevăzută mai sus, întreprinderile și operatorii de transport rutier astfel cum sunt definiți aceștia în O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să declare pe proprie răspundere, până la data de 31 martie 2010, dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze în cursul anului (2010) cel puțin o operațiune de transport rutier internațional.

 • e. In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la pct. c, impozitul asupra mijlocului de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  Masa totală maximă autorizată

  Impozit (lei)

  Nivel propus 2010

  a) Până la 1 tonă inclusiv

  Nivel stabilit conf. HG/956

  8

  8

  b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

  29

  29

 • c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

  45

  55


  45

  55


 • d) Peste 5 tone

 • f. în cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nivel stabilit          Nivel propus

conf. HG/956

2010

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz

și agrement personal

18

18

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

48

48

3. Bărci cu motor

181

181

4. Nave de sport și agrement

900

900

5. Scutere de apă

181

181

6. Remorchere și împingătoare

a. până la 500 CP inclusiv

482

482

b. peste 500 CP și până la 2000 CP inclusiv

783

783

c. peste 2000 CP și până la 4000 CP inclusiv

1,205

1.205

d. peste 4000 CP

1.928

1.928

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

157

157

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale :

a. cu capacitate de încărcare până la 1500 tone, inclusiv

157

157

b. cu capacitate de încărcare de peste 1500 tone și până

la 3000 tone, inclusiv

241

241

c. cu capacitate de încărcare de peste 3000 tone

422

422


Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de 10%.


Pct. 5 - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, aviz sau altă autorizație din cele prevăzute mai jos, trebuie să plătească taxa menționată, înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară.

a. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism:

Suprafața pentru care se solicită:

- Taxa/lei -

Nivel propus 2010

- până la 150 m2 inclusiv

4

4

- între 151 și 250 m2 inclusiv

5

5

- între 251 și 500 m2      inclusiv

7

7

- între 501 și 750 m2      inclusiv

8

8

- între 751 și 1.000 m2 inclusiv

10

10

- peste 1.000 m2

12 + 0,01 lei/m2

12 + 0,01 lei/m2

pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

 • b. Pentru eliberarea autorizației de foraje și excavari, necesare studiilor geotehnice,

ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m2 este de                                    6 lei.

 • c. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor este de 6 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

 • d. Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la

rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de                                                           9 lei pentru fiecare racord.

 • e. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și

amenajarea teritoriului, de către primari, este de                                           11 lei.

 • f. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă este de 7 lei.

 • g. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare:                14 lei/an.

 • h. Taxa pentru eliberarea de copii heliografîce de pe planuri cadastrale sau de pe alte

asemenea planuri, deținute de consiliul local, este de              23 lei/m2 sau fracțiune de m2

 • i. Taxa pentru eliberarea certificatului de producător este de                    69 lei.

 • j. Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică:

 • - restaurante:                                          1200

 • - baruri, cofetărie                                      700

 • - alte activități                                             300

Pct 6-a. Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:

Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate într-un loc public datorează plata unei taxei anuale către bugetul local.

Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual, prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu următoarele sume:

 • a.  în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, cu suma de 23 lei;

 • b.  în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, cu suma de 17 lei.

b. Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3 % la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

Pct. 7 - Impozitul pe spectacole pentru organizarea de videoteci și discoteci:

în cazul unei manifestări artistice sau al unei activități distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeței incintei.

Impozitul pe spectacole se stabilește pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă, prin înmulțirea numărului de metri pătrați ai suprafeței incintei videotecii sau discotecii cu una din următoarele sume:

 • - în cazul videotecilor                                - 0,1 lei

 • - în cazul discotecilor                                - 0,2 lei

Impozitul pe spectacole stabilit conform alin. 2, se ajustează prin înmulțirea cu un coeficient de corecție de 5,00.

Pct 8- Taxa hotelieră:

Pentru șederea în unitățile de cazare din municipiul Bacău persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani datorează o taxă hoteliera, ce se calculează prin aplicarea unei cote la tarifele practicate de acestea, astfel :

-3% -2%

- 1 %

- 0,5 %

 • - unitate de cazare de 4 stele

 • - unitate de cazare de 3 stele

 • - unitate de cazare de 2 stele;

 • - unitate de cazare de 1 stea.

Taxa de mai sus se datorează pentru perioada cât o persoană este cazată în unitatea hotelieră respectivă.

Pct. 9 - Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice din municipiul Bacău

 • a.  Taxă de teren pentru comercializare carte, presă,               - 2 lei /mp/zi,

 • b. Taxă teren pentru activități ocazionale (mărțișoare, flori, felicitări și altele similare)

- 15 lei/mp/zi;

bl. Taxă teren desfășurare activități artistice ocazionale (circ, concerte, parc distracții, festivaluri)                                                               - 2 leu/mp/zi,

b2. Taxă teren pentru comerț ambulant în cadrul activităților ocazionale(festivaluri s.a.) - 10 lei/mp/zi

b3. Taxă caravană publicitară                                    - 150 lei/zi/vehicul;

c. Taxă teren pentru comerț ambulant                           - 3 lei/mp/zi;

cl. Taxă teren pentru alimentație publică în cadrul activităților ocazionale(festivaluri s.a.)

 • - 15 lei/mp/zi;

 • - 5 lei/persoana/zi;


c2. Taxă distribuire material promoțional volant

d. Taxă pentru amenajări de activități sezoniere (parcuri, terase)


dl. Taxă ocupare teren în extrasezon

 • e.  Taxă spații pentru sector alimentație publică:

 • - zonă centrală

 • - alte zone

 • f.  Taxă spații pentru sector produse industriale

 • - zonă centrală

 • - alte zone

 • g. Taxă spații pentru sector mixt (produse alimentare și industriale)

 • - zonă centrală

 • - alte zone

 • h. Taxă spații pentru sector produse alimentare

 • - zonă centrală

 • - alte zone

 • i. Taxă spații pentru prestări servicii și librării

 • - zonă centrală

- alte zone

 • j. Taxă spații pentru depozitare mărfuri en-gros


6 lei/mp/lună;

3 lei/mp/lună;


 • - 20 lei/mp/lună;

 • - 15 lei/mp/lună;


-15 lei/mp/lună;

-11 lei/mp/lună;


 • - 11 lei/mp/lună;

 • - 9 lei/mp/lună;


 • - 9 lei/mp/lună;

 • - 7 lei/mp/lună;


 • - 7 lei/mp/lună;

 • - 5 lei/mp/lună;

 • - 5 lei/mp/lună;


k. Taxă spații pentru depozitare, aflate la subsolul societăților comerciale

- 1 leu/mp/lună;


 • l. Taxă spații de sedii pentru societățile comerciale

 • - zonă centrală

 • - alte zone

m. Taxă spații pentru activități de producție

 • - zonă centrală

 • - alte zone

n. Taxă spații pentru oficii poștale și activități de telecomunicații

 • - zonă centrală

 • - alte zone

o. Taxă spații pentru servicii medicale (cabinete medicale)

 • - zonă centrală

 • - alte zone

p. Taxă spații pentru servicii medicale (farmacii)

 • - zonă centrală

 • - alte zone


 • - 5 lei/mp/lună;

 • - 5 lei/mp/lună;


 • - 5 lei/mp/lună;

 • - 4 lei/mp/lună;


 • - 3 lei/mp/lună;

 • - 2 lei.mp/lună;


 • - 5 lei/mp/lună;

 • - 3 lei/mp/lună;


 • - 4 lei/mp/lună;

 • - 3 lei/mp/lună;

 • - 3 lei/mp/lună;


r. Taxă spații pentru garaje

s. Taxă spații pentru grădinițe, spitale, dispensare, sedii societăți și organizații non-profit, sedii instituții bugetare și asociații de locatari sau proprietari, ori altele similare

 • - 1 leu/mp/lună;

ș. Taxă spații pentru instituții de învățământ, cult, cultură, artă, etc. autofinanțate

 • - 1 leu/mp/lună;

t Taxă spații pentru artiștii plastici                                  - 1 leu/mp/lună.

Zona centrală - este delimitată perimetral de străzile: Mioriței, Gării, Garofiței, Milcov, I.L. Caragiale, Vadu Bistriței, inclusiv fronturile stradale pe ambele părți. Se includ în zona centrală fronturile stradale ale străzilor principale de penetrare în oraș: Calea Republicii, B-dul Unirii, Str. Ștefan cel Mare.


Alte zone - reprezintă teritoriul aflat în exteriorul zonelor centrale, cele de subsoluri, confirmate prin schimbarea repetată a chiriașilor, ca fiind fără vad comercial, indiferent de profilul practicat.

ț. Taxe închirieri:

 • - cameră de cămin pentru alte persoane decât elevi, studenți sau cadre didactice

 • - 5 lei/zi/pat;

 • - sală de clasă                                                           - 9 lei/oră;

 • - sală de sport                                                           - 18 lei/oră;

 • - teren de sport                                                       - 13 lei/oră;

 • - închiriere cantină                                                   - 36 lei/oră;

 • - alte spații și dependințe pentru activități școlare (magazii, ateliere, etc.)

 • - 9 lei/mp/lună.

Pentru asociațiile non-profit și fundațiile cu activitate școlară și în domeniul sportului, taxele de mai sus se reduc cu 50 %.

u. taxă baze de agrement și bazin de înot:

INSULA DE AGREMENT

 • - 2 lei;

 • - 10 lei/oră;

 • - 10 lei/oră;


 • 1. taxă intrare

 • 2. taxă închiriere barcă

 • 3. taxă închiriere teren tenis

ȘTRAND LETEA

 • 1. taxă intrare                                                              - 2 lei;

 • 2. taxă - curs înot 12 ședințe                (90 min./ședință) - 86 lei;

v. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, cu ocazia desfacerii de produse ce fac obiectul comerțului în piețe:

PIAȚA CENTRALĂ

 • a. Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat: Producători agricoli:

  6 lei/mp/zi

  • 11 lei/mp/zi

  • 12 lei/mp/zi

  121ei/mp/zi

  • 12 lei/mp/zi

  • 13 lei/mp/zi

  13 lei/mp/zi


  • 7 lei/mp/zi

  9 lei/mp/zi

  15 lei/mp/zi

  • 8 lei/buc/zi


 • - cantități mai mici de 10 kg; 10 buc.

 • - cantități mai mari de 10 kg; 10 buc.

Persoane juridice

 • b. Pentru alte produse alimentare și nealimentare:

 • - flori

 • - miere de albine, plante medicinale

 • - obiecte de ceramică, de uz casnic, piei de animale și altele similare

 • - activități comerciale ocazionale pentru Crăciun, Anul Nou, 1 și 8 Martie, etc.

 • c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată (inclusiv dotarea comercianților cu echipament de protecție):

Lapte, brânză de vaci, smântână

 • - cantități mai mici de 10 kg; 101; 10 buc.

 • - cantități mai mari de 10 kg; 10 1; 10 buc.

Caș, telemea, brânză frământată

 • d. Comercializarea mieilor

 • e. Pentru ocuparea platourilor amenajate cu construcții tip modul pentru:

 • - comercializare produse alimentare și industriale

  5 lei/mp/zi

  4 lei/mp/zi

  3 lei/mp/zi


 • - comercializare flori

 • - comercializare produse lactate, de panificație

legume și fructe

 • - comercializarea înghețatei                                       12 lei/mp/zi

f Comercializarea brazilor                                             7 lei/buc./zi

 • g. Taxa de inchiriere a spatiilor cu destinație de comercializare de carne si produse din carne si peste din Hala carne-peste

  30 lei/mp/zi

  30 lei/mp/zi


 • h. Taxa de inchiriere a spatiilor de pe terasa flori

PIAȚA SUD

*

 • a.  Pentru vânzarea de le gume-fructe, zarzavat: Producători agricoli:

 • - cantități mai mici de 10 kg; 10 buc.

 • - cantități mai mari de 10 kg; 10 buc.

Persoane juridice

 • b. Pentru alte produse alimentare și nealimentare:

 • - flori

 • - miere de albine, plante medicinale

 • - obiecte de ceramică, de uz casnic, piei de animale

și altele similare

 • - activități comerciale ocazionale pentru Crăciun, Anul Nou, 1 și 8 Martie, etc.

 • c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată (inclusiv dotarea comercianților cu echipament de protecție):

Lapte, brânză de vaci, smântână

 • - cantități mai mici de 10 kg; 101; 10 buc.

 • - cantități mai mari de 10 kg; 10 1; 10 buc.

Caș, telemea, brânză frământată

 • d. Comercializarea mieilor

 • e. Pentru ocuparea platourilor amenajate cu construcții tip modul pentru:

 • - comercializare produse alimentare și industriale

 • - comercializare flori

 • - comercializare produse lactate, de panificație legume și fructe

 • - comercializarea înghețatei

f Comercializarea brazilor


6 lei/mp/zi

10 lei/mp/zi

12 lei/mp/zi


10 lei/mp/zi

 • 10 lei/mp/zi

 • 11 lei/mp/zi


12 lei/mp/zi


 • 6 lei/mp/zi

8 lei/mp/zi

12 lei/mp/zi

 • 7 lei/buc/zi


4 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi


12 lei/mp/zi

6 lei/buc./zi


BAZAR MILCOV

 • a. Comercializare produse industriale

 • - comercializare uși, ferestre, covoare

 • - comercializare canapele, fotolii, birouri

 • - comercializare cauciucuri

 • - comercializare biciclete, motociclete

 • - comercializare de legume, fructe și zarzavaturi

 • - depozitare în masă

 • b. Comercializare de diverse obiecte folosite de către

 • - persoane fizice (altele decât cele autorizate)

 • - persoane juridice

 • c. Comercializare de produse noi de către persoanele fizice

(altele decât cele autorizate)

 • d. Comercializare de produse de către

  • 3 lei/buc/zi

  • 4 lei/buc/zi

  2 lei/buc/zi


  4 lei/buc/zi

  • 4 lei/mp/zi

  • 2 lei/mp/zi

  • 3 lei/mp/zi

  3 lei/mp/zi

  • 5 lei/mp/zi


Persoane juridice autorizate                                          3 lei/mp/zi

 • e.Comercializare de animale mici (câini, pisici)

și păsări exotice                                                           2 lei/buc/zi

/ Pentru ocuparea platourilor amenajate cu construcții tip modul:

 • - pentru produse alimentare și industriale                          1,2 leu/mp/zi

 • - pentru produse lactate, de panificație                              1,2 leu/mp/zi

legume și fructe

 • - pentru comercializarea înghețatei                                  6 lei/mp/zi

g. Activități comerciale ocazionale pentru Crăciun, Anul Nou, 1 și 8 Martie, etc.

11 lei/mp/zi

6 lei/buc.

4 lei/zi 0 lei

1 leu/4buc. 0 lei/cântărire

1,2 leu/kg

 • 3 lei/sac/ladă

 • 4 lei/mp/zi

3 lei/zi

h. Comercializarea brazilor

ALTE TAXE

 • - închiriere cântar cu set de greutăți

 • - folosire cântar electronic de către cumpărător

 • - etichete preț produs

 • - efectuarea cântăririlor mai mari de 50 kg

 • - folosirea punctului de tranșare

 • - depozitare de produse în spații amenajate

 • - depozitare de produse în sectoarele de comercializare

 • - închiriere șorț cu set de mânecuțe


PIAȚA DE GROSS

a. taxă închiriere modul hală pentru vânzări en gross cu suprafața de 30 mp

- 60 lei/zi;

b. taxă comercializare din mijloacele de transport în parcarea comercială

- 3 lei/mp/zi;

c. taxă închiriere electrostivuitor

- 30 lei/oră;

d. taxă utilizare cărucioare tip platformă

- 2 lei/oră;

e. taxă intrare pentru încărcare-descărcare:

- pentru camion

- 7 lei;

- pentru camion cu remorcă

- 10 lei;

- pentru autoturism

- 3 lei;

- autoturism cu remorcă

- 5 lei;

f. taxe minime de închiriere a spațiilor cu destinație de depozit pentru produse agroalimentare:

 • - pentru depozitul de 35 mp                               - 13 lei/mp/lună;

 • - pentru depozitul de 72 mp                              - 12 lei/mp/lună;

 • - pentru depozitul de 107 mp                              - 11 lei/mp/lună.

OBORUL ȘERBĂNEȘTI

 • b.

 • c.

 • d.

 • e.


accesul vehiculelor pentru comercializare:

 • - autoturisme

 • - remorci

 • - biciclete și motociclete

 • - camioane, microbuze, TIR, autoturisme de teren, autobuze

comercializare obiecte folosite

comercializare material lemnos

comercializare uși, ferestre, căzi, etc.

comercializare canapele, birouri, fotolii, etc.

12 lei/zi;

5 lei/zi;

 • 4 lei/zi;

15 lei/zi;

3 lei/mp/zi;

10 lei/mc;

 • 5 lei/buc./zi;

5 lei/buc./zi; • f. acces mijloace de transport

  • - 5 lei/intrare;

  • - 3 lei/intrare;

  • - 8 lei/intrare;


 • - autoturisme

 • - remorci

 • - autocamioane

Pct. 10 - Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, și pentru activități cu impact asupra mediului înconjurător.

Taxă anuală pentru vehicule lente:

Nr.

crt.Denumirea vehiculului lent Taxa/Iei/an

Nivel stabilit cf. HG 956/2009

Nivel propus 2010

1,

Auto cositoare

34

34

2.

Autoexcavator(excavator pe autoșasiu)

34

34

3.

Autogreder

34

34

4.

Autoscreper

34

34

5.

Autostivuitor

34

34

7.

Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje

34

34

8.

Compactor autopropulsat

34

34

9.

Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen pompă, etc. 34

34

10.

Excavator cu racleți pentru săpat șanțuri

34

34

11.

Excavator cu rotor pentru săpat șanțuri

34

34

12.

Excavator pe pneuri

34

34

13.

Freză autopropulsată pentru canale

34

34

14.

Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat

34

34

15.

Freză rutieră

34

34

16.

încărcător cu o cupă pe pneuri

34

34

17.

Instalație autopropulsată de sortare-concasare

34

34

18.

Macara cu greifer

34

34

19.

Macara mobilă pe pneuri

34

34

20.

Macara turn autopropulsată

34

21.

Mașină autopropulsată multifuncțională pentru lucrări de terasamente

34

34

22.

Mașină autopropulsată pentru construcția și întreținerea drumurilor 34

34

23.

Mașină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri

34

34

24.

Mașină autopropulsată pentru finisarea drumurilor

34

34

25.

Mașină autopropulsată pentru forat

34

34

26.

Mașină autopropulsată pentru turnat asfalt

34

34

27.

Plug de zăpadă autopropulsat

34

34

28.

Șasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn

34

34

29.

Tractor pe pneuri

34

34

30.

Troliu autopropulsat

34

34

31.

Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor

34

34

32.

Vehicul cu pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

34

34

33.

Vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri

34

34

34.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

34

34

35.

Vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri

34

34

Taxa anuală pentru vehicule lente se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Neachitarea în termen atrage perceperea și calcularea de obligații

accesorii conform prevederilor O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pct, 11 - Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr 117/1999, care constituie surse de venit ale bugetului local, sunt următoarele:

L Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decît cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lingă înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele instituții publice.

Taxa, în Iei

* Eliberarea de certificate, adeverințe și a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de


timbru mai mare

 • * Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal

 • - pentru animale sub 2 ani

 • - pentru animale peste 2 ani

 • * Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor pe cap de animal, în bilete de proprietate

 • - pentru animale sub 2 ani

 • - pentru animale peste 2 ani

 • * Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

 • * Eliberarea la cerere a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în

justiție

 • * Eliberarea la cerere a certificatelor de cazier judiciar

 • * înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului 13

 • * înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

 • * Transcrierea la cerere în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă întocmite

de autoritățile străine

 • * Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

 • * Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse ori

deteriorate

 • II. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea precum și pentru eliberarea permisului de vînătoare și pescuit

Taxa, în lei

 • * Acte de identitate

 • - eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate (inclusiv a celor provizorii) și a buletinelor de

identitate pentru cetățenii români, eliberarea carnetelor de identitate precum și eliberarea sau prelungirea valabilității legitimațiilor provizorii pentru cetățenii străini și a persoanelor fără cetățenie                                                                                   4

 • - viza anuală a carnetelor de identitate a cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

5

 • * Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vînătoare                           3

 • * Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit                             2

 • III. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

Taxa, în lei

A ' ■o

 • * Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școala de conducători de autovehicule:

 • - obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținînd uneia din categoriile sau

subcategoriile A, Al, B, Bl, B+E                                                  5

 • - obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținînd uneia dintre categoriile

sau subcategoriile C,C1, Dl, Tr, D, C+E, D+E, Cl+E, Dl+E, Tb, Tv                24

 • * Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere pentru

categoriile cuprinse în permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o școala de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, Bl, B+E                                             72

 • IV. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare circulație pentru probă

Taxa, în Iei

 • * Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor

 • - autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg și 3.500 kg

inclusiv

 • - autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

 • * Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate

permanent sau temporar

 • * Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor 357

 • V. Taxe pentru furnizare date

 • * înregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul național de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare si din registrele județene si al municipiului București de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare. 4

Pct. 12 - Taxele judiciare de timbru prevăzute de Legea nr 146/1997, cu modificările și completările ulterioare, ce constituie venituri ale bugetului local, sunt următoarele:

Taxa, în lei

I. Taxele pentru acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești:

 • a. până la valoarea de 50 lei, inclusiv

 • b. între 51 lei și 500 lei

 • c. între 501 lei și 5.000 lei

 • d. între 5.001 lei și 25.000 lei

 • e. între 25.001 lei și 50.000 lei

 • f. între 50.001 lei și 250.000 lei

 • g. peste 250.000 lei


6 lei

6 lei + 10 % pentru ce depășește     50 lei;

51 lei + 8 % pentru ce depășește     500 lei;

411 lei + 6 % pentru ce depășește     5.000 lei;

 • 1.611 lei + 4 % pentru ce

depășește     25.000 Iei;

 • 2.611 lei + 2 % pentru ce

depășește     50.000 lei;

 • 6.611 lei + 1 % pentru ce

depășește     250.000 lei.


Taxa aferentă contestației la executare nu poate depăși suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.

II. Taxele pentru acțiunile și cererile neevaluabile în bani:

 • a.  cereri pentru constatarea existenței sau neexistenței unui drept,

făcute în cadrul ari. 111 din Codul de procedură civilă

al. cereri în anularea sau declararea nulității unui act juridic

 • b. cereri care privesc dreptul de folosință a locuințelor sau a unor încăperi,

nelegate de plata anumitor sume de bani, precum și cereri de ordonanță președințială al căror obiect nu este evaluabil în bani

 • c.  cereri pentru :

 • - stabilirea calitatii de moștenitor                                               50 lei/mostenitor

 • - stabilirea masei succesorale                                3% la valoarea masei succesorale

 • - cereri de raport                                 3% la valoarea bunurilor a căror raportare se

solicita

 • - cereri de reductiune a liberalitatilor 3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi reintregita prin reductiunea liberalitatilor

 • - cereri de partaj                                              3% la valoarea masei partajabile

 • d. cereri de recuzare în materie civilă

  e. cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum


și cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

 • f. cereri de perimare și cereri pentru eliberarea ordonanței de adjudecare

 • g. contestații în anulare

 • h. cereri de revizuire

 • i.  acțiuni în grănițuire, în cazul în care nu cuprind și revendicarea unei

porțiuni de teren

 • j. acțiuni posesorii și cereri care au ca obiect servituți

 • k. cereri de strămutare în materie civilă

 • l. cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătorești

pronunțate în țară sau în alte țări și a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

 • m. cereri introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ

sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege

 • - cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins

precum și pentru eliberarea unui certificat, unei adeverințe sau a oricărui alt

înscris

 • - cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor

suferite - 10 % din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de

 • n. cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute, precum și cereri de repunere în termen

4

 • o. cereri pentru încuviințarea executării silite

ol. cereri pentru emiterea somației de plată

 • p. cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și

aeronavelor

r. cereri de asistență judiciară, formulate de autoritățile străine, dacă prin convenții internaționale sau pe bază de reciprocitate nu s-a


stabilit că asistența judiciară internațională se efectuează gratuit

 • - înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

 • - efectuarea de comisii rogatorii

s. cereri de înființare a popririi

t. cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești

de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt

definitive sau irevocabile

ț. cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar,

pentru fiecare exemplar de copie                                             1 /pagină;

țl. cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau

situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la

dosarele aflate în arhiva acestora

u. notificările și somațiile comunicate prin executorii judecătorești,

pentru fiecare comunicare

 • v. cereri adresate Ministerului Justiției pentru supralegalizarea

înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate

în străinătate

x. cereri adresate Ministerului Justiției pentru autorizarea traducătorilor

și interpreților

HI. Cererile pentru acordarea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării:

 • a. cereri pentru înregistrarea partidelor politice

 • b. cereri pentru acordarea personalității juridice asociațiilor fără scop

lucrativ, fundațiilor, uniunilor, și federațiilor de persoane juridice

tară scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive

ale acestora

IV. Taxele pentru cererile formulate în domeniul drepturilor de autor și de inventator:

 • a. cereri pentru recunoașterea dreptului de autor și a celor conexe,

pentru constatarea încălcării acestorași repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora

39


 • b. cereri pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet,

a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului                  39.

V. In materie comercială se taxează următoarele cereri:

 • a.  cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăților comerciale, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum și cereri de dizolvare și lichidare a unei societăți comerciale

  39

  39

  39


 • b. cereri pentru lichidarea poziției dominante a unui agent economic

 • c. acțiuni, cereri și contestații introduse în temeiul Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și al Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor

 • d. cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de ari. 67, alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic)

 • VI. Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie:

 • a.  pentru cererea de divorț întemeiată pe art, 38, alin. 1 și 2 din

Codul familiei                                                                    39

 • b. pentru cererea de divorț întemeiată pe art. 38, alin. 3 din Codul familiei, precum și în cazul în care reclamantul nu realizează venituri

sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe țară                              8

 • c.  pentru cererile de stabilire a locuinței minorilor, formulate potrivit art. 100, alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredințare a copiilor minori, introdusă separat de acțiunea de divorț, pentru cererile de reâncredințare a copiilor minori ulterior divorțului, pentru acțiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulți copii, în scopul purtării numelui său, precum și pentru cererile de încredințare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul

familiei

VIL Taxele judiciare pentru cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995:

 • a. cereri pentru soluționarea conflictelor de competență dintre

birourile notarilor publici

 • b. plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de

îndeplinire a unui act notarial

 • c.  cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a sigiliului

notarului public de către Ministerul Justiției

VII1. După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătorești prevăzute la pct. VII

VIII. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

 • a.  cereri pentru soluționarea conflictelor de competență între birourile

executorilor judecătorești

 • b. plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini

un act sau de a efectua o executare silită

 • c.  cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a ștampilei executorului judecătoresc 4.

 • IX. Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătorești se timbrează cu        4 lei.

 • X. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiției sau Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție

se taxează cu           8 lei.

 • XI. Toate celelalte acțiuni și cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata

  taxei judiciare de timbru, potrivit legii


  se timbrează cu 8 lei.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ANEXA Nr.2

LAHOTARAREANR .4/9 DIN 23.12.2009

Capitolul II

Nivelul taxei de salubrizare în municipiul Bacău

pentru anul 2010

Pct. 1 - Serviciul public de salubrizare funcționează în cadrul Direcției de Servicii Publice cu activități ce sunt stabilite de către direcția respectivă prin Regulamentul de organizareși funcționare.

Pentru funcționarea acestui serviciu, se stabilește taxa specială denumită “taxă de salubrizare”.

Pct 2 - Taxa de salubrizare se plătește de toți cei care produc deșeuri menajere și nemenajere, de cei ce beneficiază de zonele de agrement și spații verzi existente, precum și de cei ce utilizează drumurile publice pe raza municipiului Bacău.

Persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului și persoanele juridice care au sediul, punct de lucru, sau desfășoară activități economice în municipiul Bacău sunt obligate la plata taxei de salubrizare stabilită prin prezenta hotărâre.

Pct. 3 - Persoanele fizice prevăzute la pct 2, sunt obligate la plata acestei taxe în funcție de numărul de persoane din fiecare familie, sau numărul locatarilor existenți la o anumită adresă.

Proprietarul locuinței are obligația depunerii declarației în vederea stabilirii taxei de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă (membri de familie, rude, chiriași, flotanți, etc.).

Pct. 4 - Persoanele juridice au obligația de plată a taxei de salubrizare în funcție de numărul de persoane angajate: {cu contract individual de muncă, contract individual de muncă cu timp parțial, contract de colaborare, cenzori, sezonieri, zilieri, etc )

In cazul în care persoana juridică nu are angajați, aceasta datorează taxa de salubrizare pentru reprezentanții legali ai acesteia (asociați, administratori, alte persoane cu funcții de conducere), proporțional cu perioada cât desfășoară activitate.

Pct 5 - Persoanele care desfășoară activități pe baza liberei inițiative la nivelul cabinetelor (medicale, de avocatură), birourilor (notariale, executorilor judecătorești, de expertiză), precum și asociațiile familiale, datorează taxă de salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice

Pct 6 - Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice se face pe baza declarației de impunere a acestora Termenul de depunere al declarației privind taxa de salubrizare este 3 1.01 2009

La declarațiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului prin declarații rectificative.

Temenul de depunere a declarației rectificative este de 30 de zile de la data modificării numărului de persoane prevăzute la punctele 3 și 4.

Pct 7 - în cazul nedepunerii declarației, obligația de plată se va stabili din oficiu de către organele de specialitate pe baza oricăror date și informații deținute de acestea (date și informații obținute în urma controalelor efectuate la a Iți contribuabili care au legături de afaceri cu plătitorul în cauză; din dosarul fiscal al plătitorului, informații de la terți, etc.).

Pct. 8 - Nedepunerea declarației sau a declarației rectificative precum și depunerea acestora peste termen constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 25 lei și 2500 lei.

Pct. 9 - Declarația de impunere este cea prevăzută de anexa nr. 3, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, constituind în același timp înștiințare de plată.

Pct. 10 - Cuantumurile taxei de salubrizare sunt următoarele

 • - pentru persoanele fizice 5 lei/lună;

 • - pentru persoanele juridice 10 lei/persoane prevăzute la pct. 4 /lună.

Instituțiile publice vor achita taxa de salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele juridice.

Pct. 11   - Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane

fizice:

 • a.  persoanele încadrate cu grad de invaliditate 1 sau 2;

 • b.  persoanele cu handicap grav, mediu sau accentuat;

 • c.  luptătorii revoluției din decembrie 1989;

 • d.  veteranul de război;

 • e.  persoana fizică, cetățean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează:

 • 1.  a fost deportată în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate;

 • 2.  a fost privată de libertate în locuri de deținere sau în lagăre de concentrare;

 • 3.  a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;

 • 4.  a făcut parte din detașamentele de muncă forțată;

 • 5.  a fost supraviețuitoare a trenului morții;

 • 6.  este soțul/soția persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

 • f.  persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

 • 1.  a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice;

 • 2.  a fost privată de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

 • 3.  a fost internată în spitale de psihiatrie;

 • 4.  a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

 • 5.  a fost strămutată într-o altă localitate;

 • g.  soțul/soția celui decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, strămutări, deportați în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

 • h.  soțul/soția celui decedat după ieșirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

 • i.  soțul/soția celui decedat în condițiile prevăzute la alineatele precedente și care, din motive de supraviețuire a fost nevoit să divorțeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit și dacă poate face dovada că a conviețuit cu victima până la decesul acesteia;

 • j.  persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

 • k.  persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistițiului.

 • l.   persoanele care au calitatea de luptător în rezistența anticomunistă, precum și cele din rezistența armată care au participat la acțiuni de împotrivire cu arma și de răsturnare prin forță a regimului comunist.

Persoanele aflate în evidența Direcției Impozite și Taxe Locale cu dosare întocmite de Serviciul Public de Asistență Socială - Biroul Prevenire și Combatere a Sărăciei, a căror venituri sunt sub venitul minmim garantat pe membru de familie, vor beneficia de scutire în procent de 100 % a obligației bugetare restante, reprezentând - taxă de salubrizare - debit, majorări de întârziere -acumulate până la data de 31.12.2009.

în cazul unei calamități naturale, persoanele fizice din municipiul Bacău afectate de aceasta, vor putea beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare aferentă anului în curs, cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s~a produs evenimentul, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului.

Sunt deasemeni scutite la plata taxei de salubrizare:

Primăria municipiului Bacău, instituțiile bugetare finanțate de la bugetul local al municipiului Bacău, asociațiile și fundațiile nonprofit fără scop lucrativ, cultele religioase recunoscute oficial în România, instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, fundațiile testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural, precum și organizațiile umanitare care au ca unică activitate întreținerea și funcționarea căminelor de bătrâni și a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani și a copiilor străzii.

Pct. 12 - Taxa de salubrizare se datorează anual cu termen de plată în două rate egale, astfel:

3 1 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;

30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întârziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Pct. 13 - Cetățenii care probează cu documente de tipul viză de frontieră, viză flotant, acte de încorporare, adeverințe de internare în spitale din alte localități, etc., din care să rezulte că au lipsit din localitate consecutiv cel puțin 16 zile dintr-o lună calendaristică, li se va recalcula taxa datorată.

Pentru persoanele juridice se va recalcula taxa datorata în situațiile în care vor proba cu documente justificative că au angajați care nu desfășoară activități pe raza municipiului Bacău.

Pct 14 - Persoanele fizice și juridice care plătesc taxa de salubrizare cu anticipație pînă la 3 1 martie a anului, pentru tot anul in curs, vor beneficia de o bonificație de 10 %.

Pct 15   - Veniturile realizate din taxa de salubrizare și cheltuielile ocazionate de

funcționarea serviciului creat sunt redate în anexa nr 4 și 5


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVIQI

JUDEȚUL CONTRIBUABIL

VERIFICAT DE

SEDIU

(organ de specialitate)

TELEFON

Nr i D at a î nre g i st ră r i i

NR REG COM

BANCA/CONT

Semnătura

COD FISCAL

Ștampila

ADRESĂ LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII

JUDEȚ

LOCALITATEA ______

STRADA

NR. _____

DECLARAȚIE

privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoane fizice/juridice conform H.C.L. nr. din ________ 2009

Subsemnatul _____________________ B.I. seria___nr. _______

cod numeric personal ______________ eliberat de Poliția _______ la data ______

Domiciliul: loc.                  jud. _______ str.                      nr. ____bl.

„__sc. _ ap. _ telefon /fax/e-mail__________

Declar pe proprie răspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru____

persoane.

Persoane fizice

Nr.

Crt.

Numele și prenumele

Cuantum lei/lună

Suma datorată pentru anul fiscal 2010

___

- ----------------...------------------------

r-------------------

r

r

r

TOTAL

Persoane juridice

Nr. Crt.

Perioada (luna) pentru care se declară nr. De salariați

Nr. Salariați

Cuantum

lei/lună/salariat

Suma datorată

OBLIGAȚII CONTRIBUABIL :

 • 1.  Orice modificare privind datele înscrise în prezenta declarație va fi comunicată, în scris, la DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, din cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU în termen de 30 zile de la data producerii acesteia în vederea operării.

 • 2.  Termenul de plată a taxei de salubrizare este astfel :

 • - 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;

 • - 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

2.1. Plata se va face prin :

plată directă la caseria Direcției Impozite și Taxe Locale ;

plată prin virament în contul: R095TREZ0615040XXX000432 deschis la Trezoreria Municipiului Bacău;

 • -   încasare electronică.

 • 3. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întârziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită conform O.G. nr. 92 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • 4.  Nedepunerea declarației sau a declarației rectificative precum și depunerea acestora peste termen constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 25 lei și 2500 lei.

 • 5.  Declarația de impunere constituie înștiințare de plată conform O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Numele și prenumele declarantului Semnătura


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAF. -OVIDIU POPOW£^


VENITURI

Indicatori și calcule de fundamentare pentru perioada 01.01 - 31.12.2010 la taxa de salubrizare

a. agenți economici și instituții publice

= 5.036.400


nr.salariați 41.970 x 10 lei/pers/lună = 419.700 x 12 luni lei/an

b. uersonae fizice

nr.persoane 101.425 x 5 lei/pers/lună = 507.125 x 12 luni = 6.085.500 lei/an

TOTAL AN - 11.121.900 lei


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

SITUAȚIA CHELTUIELILOR PREVIZIONATE A SE EFECTUA DIN TAXA DE SALUBRIZARE PE ANUL 2010

TOTAL CHELTUIELI

Din care:

11.121.900 RON/an

1 CHELTUIELI MATERIALE - TOTAL

11.121.900 RON/an

Din care:

1. Colectat si transportat reziduri menajere și nemenajere    641.233,07 RON/lună

7.694.796,88 RON/an

2. Chirie containere, eurocontainere și europubele           162.451,94 RON/luna

1.949.423,23 RON/an

3. Reabilitare/reparații la acoperișuri și fațade blocuri,

poli și instituții publice din municipiul Bacău

1.477.679,89RON/an


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE -OVIDIU POPOVICI