Hotărârea nr. 418/2009

 Hotărâre nr.418 din 23.12.2009 - privind aprobarea alocării de către Consiliului Local al Municipiului Bacău, de la bugetul local a unei sume de bani, în vederea organizării „Sărbătorilor de Iarnă”, ce se vor desfăşura în municipiul Bacău în luna decembrie 2009.


privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, de la bugetul local a unei sume de bani, în vederea organizării „Sărbătorilor de lamă“, ce se vor desfășura în municipiul Bacău în luna decembrie 2009

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere :

J Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

J Prevederile Legii nr.273/2006 plivind finanțele publice locale, actualizată;

s Prevederile art. 47și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

J Prevederile HCL Bacău nr. 50/23.03,2009 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani, modificată și completată;

J Referatul nr. 13593/17.12.2009 al Serviciului Cabinet Primar;

S Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36(2) lit. “d”, (6) lit. “a” punctele 4 și 5 și ale art. 45(2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău , de la bugetul local a sumei de 98.000 RON, în vederea organizării „Sărbătorilor de Iarnă”, ce se vor desfășura în municipiul Bacău în luna decembrie 2009.

Art.2. - Stuna va fi suportată de la Capitolul „Alte servicii publice generale”, subcapitolul „ Alte servicii publice generale”.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA

LA HOTARAREA NR.   DIN 23.12.2009


Structură cheltuielilor pentru organizarea „Sărbătorilor de Iarnă”, ce se vor desfășura în municipiul Bacău în luna decembrie 2009

Onorarii artiști - 16.500

Scenotehnică, sunet, lumini - 25.000

Artificii -- 20.000

Decoruri, regie - 3.000

Cheltuieli organizare - 3.000

Rezervă - 2.500

Transport, cazare - 5000

Tipărituri, banere - 10.000

Efecte scenă specifice - 5.000 Publicitate, promovare - 5.000

Energie, lucrări electrice - 3000

Total - 98.000 RON