Hotărârea nr. 417/2009

 Hotărâre nr.417 din 23.12.2009 - privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2010 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții in continuare,pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2010 al Consiliului Local al Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • - Prevederile art.37, din Legea nr.500/2002, actualizata, privind finanțele publice;

 • -  Prevederile art.40 (1-2), din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

 • -  Prevederile Legii nr. 18/2009, privind bugetul de stat pe anul 2009;

 • -  Prevederile Legii nr. 19/2009, privind asigurările sociale de stat pe anul 2009;

 • -  Referatul nr.13579 / 17.12.2009 inaintat de Direcția Tehnica ;

 • -  Prevederile art.47 si art. 117 lit/a’1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45(2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE :

Art, 1: Se aproba Lista obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2010 al Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform anexelor ce cuprind listele de investiții nr: IA, 1B, IC, 1D, IE, 1F, 1G, 1H, II, 1J, 1K, ÎL, IM, IN, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica.


Nr. 417

Din 23.12.2009           t ; >

O.P., C.R./R.T./Ex.l/Ds. I-Ă-4


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIU NICOLAE-OVIDIU POP

ROMAN IA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACAU


Anexa nr.1A

La Hotararea nr.417 din 23.12.2009


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII IN CONTINUARE PANA LA APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2010

(lei, inclusiv TVA)

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2010

Total Plan 2010 (col.5 -T col.13)

finanțat din:

Surse propii

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext. neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+co1.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL

852.504.564.30

608.244.598,83

890.893.341.07

655.271.231,45

119.509.126,68

85.079.694,72

0,00

0,00

32.619.910,29

32.619.910,29

20.000.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

500.000.00

500.000,00

0.00

0,00

7.670.663.37

7.529.186,40

58.718.553.02

44.430.598,03

 • 55.124.277.46

 • 40.836.322.47

 • 3.594.275.56

 • 3.594.275.56

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

826.441.333.51

864.830.110.28

93.445.895.89

0,00

32.619.910.29

3.200.000.00

0,00

0.00

500.000.00

0.00

7.529.186.40

49.596.799,20

46.002.523.64

3.594.275.56

608.244.598,83

655.271.231,45

85.079.694,72

0,00

32.619.910,29

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

7.529.186,40

44.430.598,03

40.836.322,47

3.594.275,56

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

26.063.230.79

26.063.230.79

26.063.230.79

0,00

0.00

16.800.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

141.476.97

9.121.753.82

9.121.753.82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din TOTAL, desfășurat potrivit: clasificatiei bugetare

CAPITOLUL 51.02.

AUTORITATI PUBLICE (CL Bacau)

4.020.450.50

4.020.450.50

1.062.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.062.500.00

1.062.500.00

0,00

TOTAL, din care;

2.336.541,05

2.336.541,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

2.967.950.50

2.967.950.50

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.00

10.000.00

0,00

TOTAL, din care:

2.336.541,05

2,336.541,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Extindere si modernizare sediu Primărie

2.967.950.50

2.967.950,50

10.000,00

0J0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000.00

0,00

str.Marasesti nr.6, din Municipiul Bacau

2.336.541,05

2.336.541,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.052.500.00

1.052.500,00

1.052.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.052.500.00

1.052.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 54.02.

37.500.00

37.500.00

37.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

37.500.00

37.500.00

0,00

EVIDENTA INFORMATIZATA A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PERSOANELOR

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

37.500,00

37.500.00

37.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.500.00

37.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Pian 2010

Total Plan 2010 (coLS 4- col.13)

fînantat din:

Surse propii

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fondaxt nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 59.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Totai alocații bugetare (coL14+col.15)

dm care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de ta buge-

tul de

stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAPITOLUL 61.02.

8.393.914.00

8.393.914.00

111.000.00

0.00

0,00

0,00

122

0.00

0,00

0.00

0,00

111.000.00

111.000.00

0,00

POLITIA PRIMĂRIEI MUN. BACAU

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A- OBIECTIVE IN CONTINUARE

8.382.914.00

8.382.914.00

100,000.00

0,00

122

0,00

0.00

532

0.00

0,00

0.00

100.000.00

100.000,00

0.00

TOTAL, din care:

6.540.360,00

6.540.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire clădire Politia municipala și

8.382.914.00

8,382.914.00

100.000.00

192

0,00

232

299

0.00

235

122

0.00

100.000.00

100.000.00

0.00

locala Bacau

6.540.360,00

6,540.360.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

11.000.00

11.000.00

11.00030

202

0.00

ion

152

0,00

122

0.00

100

11,000.00

11.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 65.02. INVATAMANT

133.978.476.50

133.977.991.67

1.669.89538

230

03.Q

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

030

1.669.895.38

1.669.895,38

222

TOTAL, din care:

106.176.761,48

106.176.761,48

1.061.338,25

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.061.338,25

1.061.338.25

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

133.629.119.37

133.628.634.54

1.320.538.25

0,00

0,00

0.00

122

122

0.00

122

1.320.538.25

1.320.538.25

0.00

TOTAL, din care:

106.176.761.48

106.176.761,48

1.061.338,25

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.061.338,25

1.061.338,25

0,00

Obiectiv de investiții Grădiniță "Cartier

11.543.738.00

11.543.738.00

100.00D.O0

P32

0,00

122

0.00

0.00

0,00

192

0,00

100.000.00

100.000.00

0.00

Nord”

8.796,832,00

8.796.832,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Obiectiv de investiții Grădiniță PP, nr.12

9.178.613.00

9.176.613.00

200 000.00

0.00

222

0,00

0,00

122

0,00

192

192

200.000.00

200.000.00

0.00

6.867.695,00

6.867.695,00

200.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

Obiectiv de investiții Gradinita PP, nr.26

11.683.361.69

11.683.361.69

100,000.00

0.00

0,00

ISO

199

0.00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

100.000.00

122

8.283.635.22

8,283.635,22

100.000,00

0.00

0;00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Obiectiv de investiții, reabilitare si dotări

48.311.578.00

48.311.578.00

100.000.00

033

0.00

102

235

0,00

0.00

■ 195

0.00

100.000.00

100,000.00

0.00

investitionale, Colegiul Economic "Ion Ghica”, Municipiul Bacau

41.339,356,00

41,339.356,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000.00

0,00

Obiectiv de investiții si dotări

48.472.471.00

48.472.471.00

100.000.00

0.00

222

0,00

0,00

122

12Q

0,00

0.00

100.000.00

100.000.00

0,00

investitionale, "Campus Nou". Municipiul Bacau

38.124.275,DO

38.124,275,00

100.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

100.000,00

100.000,00

0,00

Consolidare cantina Grup Școlar de

325.000.00

325,000.00

190.000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

122

0,00

0.00

0.00

190.000.00

190.000.00

0.00

Ecologie si Proiecția Mediului "GrAntipa"

325.000,00

325.000,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

180.000.00

0,00

LTE sala de educație fizica școlara -

211.000.00

211.000.00

211.000.00

0.00

0,00

0.00

ian

0.00

120

122

122

211.000.00

211.000.00

0.00

Școala Generala nr.6, str.Vasile Parvan, nr.22

200,000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

Reabilitare Gradinita PN "Spiru Haret"

100.000.00

1 D0.000.00

15.000.00

0.00

292

0.00

120

0,00

0,00

0,00

199

15.000.00

15.000.00

0,00

92.500,00

92.500.00

15.000,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Contorizare energie termica. Școala

20.044.53

19.923.33

16,040,31

129

0.00

0,00

0,00

0,00

122

0.00

192

16.040,31

16.040.31

0,00

"Spiru Haret"

16.040,31

16.040,31

16.040.31

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

16.040,31

16.040,31

0,00

Contorizare energie termica, Școala

22.103.04

2WV13

17.168,92

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

17.168.92

17.168.92

0,00

nr.1O

17.168,92

17.168,92

17.168,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.168,92

17.158,92

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2010

Total Plan 2010 (col.5 + coM3)

finanțat din:

Surse propii

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -butsabll

Alte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (COI.14+COI.15)

din care:

de ta bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2010

Total Pian 2010 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Surse propti

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare exteme

Fond ext neram -bursabîl

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.38

Total alocații bugetare (coI.14+coI.15)

din care:

de ta bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

"Programul de înlocuire sau completare a

50.640.00

50.640.00

3.400.00

0,00

0,00

0.00

15Q

L0&

0.00

0,00

3.400.00

3.400.00

0,00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - sala sport CNI Colegiul "Ștefan cel Mare", fond de mediu

28.310,00

28.310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

19

"Programul de înlocuire sau completare a

1.063.440,00

1.063.440.00

68.000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Q.OQ

SJ22

L0Q

0.00

68.000.00

68.000.00

0.00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau afle sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Colegiul National ’N.V.Karpen", fond de mediu

594.680,00

594.6BO.OO

D,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

"Programul de inlocuire sau completare a

253.200.00

253.200,00

16.200 00

QJÎ2

0.00

0,00

0.00

200

Hoo

122

0.00

16.200.00

16.200.00

12Q

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie’ -eficientizarea consumului de energie termica ■ Colegiul National "Ferdînand 1", fond de mediu

141.580,00

141.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

21

"Programul de inlocuire sau completare a

84.400.00

84.400.00

5.500.00

0,00

isq

1SQ

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

5.500.00

5.500.00

0,00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Colegiul National "V.AIecsandri" fond de mediu

47.190,00

47.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

22

"Programul de inlocuire sau completare a

337.600.00

337.600.00

21.500.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Ipo

L2S

0.00

0.00

21.500.00

21.500.00

0.00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara" -sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Colegiul Tehnic "Anghel Saligni" fond de mediu

188.700,00

188.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

"Programul de inlocuire sau completare a

135.040.00

135.040.00

8.600.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

ies

8.600.00

8.600.00

123

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Liceul cu program sportiv, fond de mediu

75.510.00

75.510,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea obiectTvufui

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2010

Total Plan 2010 (col.5 + col. 13)

finanțat din:

Surse propii

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

-ondext neram-buraabll

Alte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

24

"Programul de înlocuire sau completare a

970.600.00

970.600.00

61.700.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

61.700.00

61.700.00

0.00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Colegiul "Henri Coanda", fond de mediu

542.710,00

542.710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

25

"Programul de înlocuire sau completare a

337.600.00

337.600.00

21 500.00

0,00

0.00

0,00

0,00

£22

£22

£22

21.500.00

21.500.00

0,00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Colegiul Tehnic "D.Mangeron", fond de mediu

188.770,00

188.770,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 66.02.

349.357.13

0,00

349.357.13

0,00

349,357.13

0,00

ion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0..QQ

0,00

£22

0,00

349.357.13

0,00

349.357.13

0,00

£22

0,00

SANATATE

171.126.470.00

201.349.388JQ9

26.497.495,92

0.00

25.499.595,92

0,00

£22

£22

0.00

0,00

997.900.00

997.900.00

0.00

TOTAL, din care:

71.456.024,00

111.627.536,94

25.972.095,92

0,00

25.499.595,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

472.500,00

472.500,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

170.862.870.00

201.085.788.09

26.233.895.92

0,00

25.499.595.92

0,00

12Q

0,00

£22

0,00

0.00

734.300.00

734.300.00

0,00

TOTAL, din care:

71.456.024,00

111.627.536,94

25.972.095,92

0,00

25.499.595,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

472.500,00

472.500.00

0,00

1

Construire Spitalul Municipal Bacau

160.492.350.00

64.799.904,00

190.715.268.09

104.971.416,94

 • 25.599.595.92

 • 25.499.595.92

0.00

0,00

25.499.595792

25.499.595,92

£22

0,00

£22

0,00

£22

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

100.000.00

0,00

100.000.00

0,00

0,00

0,00

2

Modernizare Spitalul de

10.016.720.00

10.016.720.00

500.000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

ojaii

D.00

£22

0,00

500.000.00

500.000.00

0,00

Pneumoftiziologie Bacau

6.443.740,00

6.443.740,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000.00

400.000,00

0,00

3

Construire beci pentru depozitare.

50.000.00

50.000.00

20.000.00

0,00

0,0.0

0.00

LS2

£22

0,00

0.00

£2G

20.000.00

20.000.00

0,00

Spitalul de Pneumoftiziologie

50.000,00

50.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

4

Modernizare alimentare cu energie

85.000.00

85.000. Q0

53.500.00

aoo

0,00

Q^OQ

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

53.500.00

53.500.00

0,00

electrica Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau

68.000,00

68.000.00

52.500,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

52.500,00

52.500,00

0,00

5

"Programul de înlocuire sau completare a

168.800.00

168.800.00

10.800.00

0.00

£00

lofi

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

10.800.00

10.800.00

0,00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, fond de mediu

94.380,00

94.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Construire sediu S.M.U.R.D. Bacau

50.000.00

0,00

50.000.00

0.00

50.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0^2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

50.000.00

0,00

50.000.00

0,00

0.00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2010

Total

Plan 2010 (col.5* coL13)

finanțat din:

Surse propti

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext nerambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+coL15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

263,600.00

263.600.00

263.600.00

£LSQ

0,00

0.00

222

000

0.00

0.00

0,00

263.600.00

263,600.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

CAPITOLUL «7.02.

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

30,211,341.36

30.928.412.92

6.324.264.37

0,00

3.120.314.37

0,00

100

222

0,00

122

0.00

3.203.950.00

3.203.950.00

0.00

TOTAL, din care:

22.268.329.81

23.234.824,94

3.546.314,37

0.00

3.120.314,37

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

426.000,00

426.000,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

28.367.391.36

29.084,462.92

4.480.314.37

0,00

3.120.314.37

122

afle

0,00

0.00

0,00

120

1.360.000.00

1.360,000.00

220

TOTAL, din care:

22.268.329,81

23.234.824,94

3.546.314,37

0,00

3.120.314,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

426.000,00

426.000,00

0.00

Amenajare piața pietonala, Casa de

2.726,978.44

3.444.050.00

200.000.00

0.00

0.00

222

222

0,00

0.00

0.00

0.00

200.000.00

200.000.00

222

Cultura "V-Alecsandri"

1.790.474.87

2.756.970,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

200.000,00

200.000.00

0.00

Modernizare Teatrul de vara

11.077.994.92

11.077.994.92

3.170.314.37

0.00

3.120.314.37

0,00

122

122

122

100

0.00

50.000.00

50.000.00

122

8.602.961,94

8.602.961,94

3.120.314,37

0,00

3.120.314,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.ao

0.00

0,00

Amenajare cimitir "Sarata H"

11.365.418.00

11.365.418,00

265.000.00

020

0,00

0.00

0,00

222

0.00

122

0,00

265.000.00

265.000.00

222

9.674.893,00

9.674.893,00

203.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203,000,00

203.000,00

0.00

Reabilitare si modernizare 'Insula de

350.000.00

350.000.00

350.000.00

229

0.00

222

0,00

122

0.00

0,00

0.00

350.000.00

350.000.00

0,00

agrement", aplicație POR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire "Centrul de agrement si

450.000,00

450,000.00

450.000,00

222

0.00

222

122

120

120

0,00

120

450.000.00

450.000.00

0,00

turism" la pădurea Tamas

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenajare piesagistica si zona de

2.397,000,00

2.397.000,00

45.000.00

O.QQ

122

0.00

100

222

222

0.00

122

45.000.00

45.000.00

222

agrement "Complex Olimpic"

2.200.000,00

2.200.000,00

23.000,00

0,00

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

23.000,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

1.843.950.00

1.843.950.00

1.843.950.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

122

1.843.950.00

1.843.950.00

222

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 68.02.

ASISTENTA SOCIALA

5.626.740.00

5.626.740.00

406.400.00

0.00

0,00

0,00

100

0,00

0.00

0.00

100

406.400.00

406.400.00

0.00

TOTAL, din care:

4.358.182,00

4.358.182,00

100.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

100.000.00

100.000,00

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

5.488.740.00

5,488.740.00

268.400.00

0.00

0.00

0,00

122

0,00

122

0.00

122

268.400.00

268.400.00

220

TOTAL, din care;

4.358.182,00

4.358.182,00

1 DO.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

100.000,00

100.000,00

0,00

Centrul de cazare temporara a

1.198.990.00

1.198.990.00

53.000.00

0.00

192

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

53.000.00

53.000.00

0,00

persoanelor tara adapost, din Municipiul

855.562,00

855.562.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bacau, aplicație POR

Reabilitare si dotare cu echipamente a

3.819.030,00

3.819.030.00

45.000.00

120

0,00

0.00

0,00

0.00,

0,00

0,00

0.00

45.000.00

45,000.00

Q22

Centrului Social pentru îngrijire Persoane

3.223.280,00

3.223.280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vârstnice, din strada Aleea Ghioceilor,

aplicație POR

Reabilitare clădire pentru "Clubul

150.000.00

150.000.00

150.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222

0.00

150.000,00

150.000.00

0.00

Pensionarilor ii", din strada Șoimului

100.000,00

100.000,00

100.000,DO

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

100.000,00

100,000,00

0,00

O.

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2010

Total

Plan 2010 (col.5 coL13)

finanțat din:

Surse propti

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabîl

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (co1.14+co1.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetulde stat

1

2

3

4

5

$

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2010

Total Plan 2010 (col.5 + col.13)

fînantat din:

Surse propii

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7

Reabilitare si modernizare imobil, din

62.000.00

62.000.00

62.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.000.00

62.000.00

0,00

strada Henri Coanda, nr.9 (etaj l+IV), cu destinație de locuințe sociale, aplicație POR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Reabilitare termica bloc nr.62, sc.A, B,

1.415.338.40

1.415.338.40

292.100.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

292.100.00

292.100.00

0,00

C, D, strada Republicii

1.279.952,10

1.279.952,10

291.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291.800,00

291.800,00

0,00

9

Reabilitare termica bloc nr.35, strada

1.530.242.50

1.530.242.50

92,100.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92.100.00

92.100.00

0,00

Aviatorilor

1.401.344,20

1.401.344,20

91.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.800,00

91.800,00

0,00

10

Reabilitare termica bloc nr.60, strada

1.955.878.00

1.955.878.00

159.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159.000.00

159.000.00

0,00

Republicii

1.788.328,00

1.788.328,00

158.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158.700,00

158.700,00

0,00

11

Reabilitare termica bloc nr.2, sc.A,

800.347.30

800.347.30

117.000.00

0.X.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117.000.00

117.000.00

0,00

strada Neptun

725.767,40

725.767,40

116,700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.700,00

116.700,00

0,00

12

Reabilitare termica bloc nr,159, strada

943.755.00

943.755.00

212.100.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212.100.00

212.100.00

0,00

Marasesti

856.396,60

856.396,60

211.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211.800,00

211.800,00

0,00

13

Reabilitare termica bloc nr.1, strada

927.643.10

927.643.10

98.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

98.000.00

98.000.00

0,00

Mioriței

847,681,50

847.681,50

97.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.500,00

97.500,00

0,00

14

Reabilitare termica bloc nr.3, strada

2.024.812.30

2.024,812.30

242.100.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242.100.00

242.100.00

0,00

Mioriței

1.954.467,90

1.954.467,90

241.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241.800,00

241.800,00

0,00

15

Reabilitare termica bloc nr.5, strada

900.858.70

900.858.70

129.600.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

129.600.00

129.600.00

0,00

Mioriței

823.648,30

823.648,30

128.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128.300,00

128.300,00

0,00

16

Reabilitare termica bloc nr.7, strada

917.917.10

917.917.1P.

53.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

53.000.00

53.000.00

0,00

Mioriței

839.658,30

839.658,30

52.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.700,00

52.700,00

0,00

17

Reabilitare termica bloc nr,1, strada

548.343.90

548.343.90

32.100.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

32.100.00

32.100.00

0,00

Slanicului

499.806,40

499.806,40

31.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.800,00

31.800,00

0,00

18

Reabilitare termica bloc nr.2, strada

807.251.30

807.251.30

50.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.00

50.000.00

0,00

Slanicului

735.842,00

735.842,00

45.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.600,00

45.600,00

0,00

19

Reabilitare termica bloc nr.3, strada

557.441.40

557.441.40

22.200.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

22.200.00

22.200.00

0,00

Slanicului

508.327,30

508.327,30

21.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.900,00

21.900,00

0,00

20

Reabilitare termica bloc nr.5, strada

560.914.50

560.914,50

82.500.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.500.00

82.500.00

0.00

Slanicului

511.580,30

511.580,30

82.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.100,00

82.100,00

0,00

21

Reabilitare termica bloc nr.4, strada

1.051.456.50

1.051.456,50

320.000.00

L00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

320.000.00

320.000.00

0,00

Neagoe Vodă

962.543,40

962.543,40

319.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319.400,00

319.400,00

0,00

22

Reabilitare termica bloc nr.5, strada

560.560.60

560.560.60

85.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

85.000.00

85.000.00

0,00

Neagoe Vodă

511.252,60

511.252,60

84.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.400,00

84.400,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2010

Total

Plan 2010 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Surse propii

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col. 14+COl. 15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

23

Reabilitare termica bloc nr.6, strada

814.668.70

814.668.70

52.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

52.000.00

52.000.00

0,00

Neagoe Vodă

739.022,10

739.022,10

51.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.400,00

51.400,00

0,00

24

Reabilitare termica bloc nr.124, sc.B, C,

1.280.616.50

1.280.616.50

96.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.000.00

96.000.00

0,00

D, strada Miicov

1.171.414,10

1.171.414,10

95.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.700,00

95,700,00

0,00

25

Reabilitare termica bloc nr.124, sc,A, E,

827.725.10

827.725.10

99.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.000.00

99.000.00

0,00

strada Miicov

750.237,60

750.237,60

98.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.400,00

98.400,00

0,00

26

Reabilitare termica bloc nr.126, sc,A, B,

1.039.609.00

1.039.609.00

112.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.000.00

112.000.00

0,00

strada Miicov

950.138,40

950.138,40

111.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111.300,00

111.300,00

0,00

27

Reabilitare termica bloc nr.126, sc.C,

473.069.20

473.069.20

125.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000.00

125.000.00

0,0.0

strada Miicov

430.255,70

430.255,70

124.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.300,00

124.300,00

0,00

28

Reabilitare termica bloc nr.132, sc.A, B,

1.482.723,10

1.482.723.10

86.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.000.00

86.000.00

0,00

C, strada Miicov

1.355.219,80

1.355.219,80

85.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.300,00

85.300,00

0,00

29

Reabilitare termica bloc nr.132, sc.D, E,

721.633.60

721.633.60

87.300.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.300.00

87.300.00

0,00

strada Miicov

650.706,00

650.706,00

87.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.000,00

87.000,00

0,00

30

Reabilitare termica bloc nr.6, sc.D,

502.964.00

502.964.00

32.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0*22

0,00

0,00

32.000.00

32.000.00

0,00

Aleea Constructorului

457.456,90

457.456,90

31.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.300,00

31.300,00

0,00

31

Reabilitare termica bloc nr.25, strada

1.078.670.80

1.078.670.80

304.000.00

0,00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304.000.00

304.000.00

0,00

Cornișa

982.546,80

982.546,80

303.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303.700,00

303.700,00

0,00

32

Reabilitare termica blocnr.9, sc.A, F,

1.050.979.90

1.050.979.90

77.300.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

77.300.00

77.300.00

0,00

strada Pictor Aman

959.496,80

959.496,80

77.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.000,00

77.000,00

0,00

33

Reabilitare termica bloc nr.7, sc.A, B,

491.311.10

491.311.10

36.100.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.100.00

36.100,00

0,00

strada Aviatorilor

446.047,20

446.047,20

35.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.800,00

35.800,00

0,00

34

Reabilitare termica bloc nr.14, sc.A,

606.307.60

606.307.60

40.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

40.500.00

40.500.00

0,00

strada Aviatorilor

554.767,30

554.767,30

40.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.200,00

40.200,00

0,00

35

Reabilitare termica bloc nr.4, strada

406.602.40

406.602.40

38.000.00

QAQ

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

38.000.00

38.000.00

0,00

Aviatorilor

369.929,80

369.929,80

37.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.500,00

37.500,00

0,00

36

Reabilitare termica bloc nr.SU, strada

1.294.225.20

1.294.225.20

267.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

267.000.00

267.000.00

0,00

Razboieni

1.184.875,10

1.184.875,10

266.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266.300,00

266.300,00

0,00

37

Reabilitare termica bloc nr.8, strada

1.166.060.60

1.166.060.60

329.100.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329.100,00

329.100.00

0,00

Cuza Vodă

1.068.678,10

1.068.678,10

328.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

328.800,00

328.800,00

0,00

38

Reabilitare termica bloc nr.11, strada

624.969.40

624.969.40

95.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

95.000.00

95.000.00

0,00

Păcii

570.704,50

570.704,50

94.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.500,00

94.500,00

0,00

39

Reabilitare termica bloc C1, strada

725.059.00

725.059.00

341.868.84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

341.868.84

169.000.00

172.868.84

Aviatorilor

628.892,00

628.892,00

338.868,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

338.868,84

166.000,00

172.868,84

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2010

Total Plan 2010 (col.5 ? col.13)

finanțat din:

Surse prcpii

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext ne ram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (COI.14+COI.15)

din care:

de ia bugetul loca!

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

8

7

8

9

10

11

12

13

14

ÎS

40

Reabilitare termica bloc C2, strada

696.825.00

696.825.00

334,578.56

0,00

0,00

W

0,00

0.00

0,00

MQ

0.00

334.578.56

169.000.00

165.578.56

Aviatorilor

604.128,00

604.128,00

331.578,56

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.0D

0,00

0,00

331.578,55

166.000,00

185.578,56

41

Reabilitare termica bloc C3, strada

663.972,00

663.972.00

320.393.79

0,00

0,00

0,00

0,00

MP

0,00

0.00

0,00

320,393.79

162.000,00

158.393.79

Aviatorilor

570.546,00

570.546,00

317.393,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

317,393,79

159.000.00

158.393,79

42

Reabilitare termica bloc nr.8, sc.A, B,

722.563,00

722.563.00

378.070.20

0,00

aea

0,00

0,00

M2

0,00

0,00

0,00

378.070.20

191.000.00

187.070.20

strada Aviatorilor

625.214,00

625.214,00

375.070.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

375.070,20

188.000,00

187.070.20

43

Reabilitare termica bîocnr.9, sc.A,

798,367.00

798.367.OD

384.850.99

0,00

0,00

mq

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

384,850.99

194.000.00

190,850,99

strada Aviatorilor

688.404,00

688.404,00

381.850,99

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

381.850.99

191.000,00

190.850,99

44

Reabilitare termica bloc nr.12, sc.A, B.

754.965.00

754,965.00

420.990.02

0,00

MQ

MQ

mq

0,00

0,00

0,00

0,00

420.990.02

212.000.00

208.990.02

strada Aviatorilor

653.734,00

653.734,00

417.990,02

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

417.990.02

209.000,00

208.990,02

45

Reabilitare termica bloc nr,13, sc.A,

753.719.00

753.719.00

384.941.27

0,00

MQ

0,00

0.00

0,00

0.00

MO

MQ

384.341.27

194.000.00

190.941.27

strada Aviatorilor

649.512,00

649.512,00

381.941,27

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

381,941,27

191.000,00

190.941,27

46

Reabilitare termica btoc nr. 17A, strada

824.764.00

824,764.00

426.840,91

0,00

122

MQ

QJQ

0.00

0.00

0,00

MQ

426.840.91

215.000.00

211.840.91

Aviatorilor

714.903.00

714.903,00

423.840,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

423.840,91

212.000,00

211.840,91

47

Reabilitare termica bloc nr.l9A, strada

923,271.00

923.271.00

484.596.70

0,00

0,00

QJ22

lqq

MQ

0,00

0,00

0,00

484.596.70

244.000.00

240.596.70

Aviatorilor

802.992,00

802.992,00

481.596,70

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

481.596,70

241.000,00

240.596,70

48

Reabilitare termica bloc nr. 21 A, strada

800.258.00

800.258.00

440.057.38

0,00

0.00

0.00

w

0.00

0.00

0,00

0,00

440.057.38

222.000.00

218.057.38

Aviatorilor

692,756,00

692.756,00

437.057,38

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

437.057,38

219.000,00

218.057,38

49

Reabilitare termica bloc nr.5, sc.A, B.

629,192.00

629.192.00

318.516.47

mp

0,00

0.00

MQ

0,00

0,00

0,00

0,00

318.516.47

161.000.00

157.516.47

strada Aviatorilor

541.341.00

541.341,00

315.516,47

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315.516,47

158.000,00

157.516,47

50

Reabilitare termica bloc nr,6, sc.A, B.

702.912.00

702.912.00

360.312.66

0,00

0.00

0,00

MQ

MQ

O^Q

0.00

360.312.66

182.000.00

178.312.66

strada Aviatorilor

606.182,00

606.182,00

357.312,66

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

357.312,66

179.000,00

178.312,66

51

Reabilitare termica bloc nr.14A, sc.A, B.

1.043.920,00

1.043.920.00

460.478.32

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MQ

460.478.32

232.000.00

228.478.32

strada Aviatorilor

904.329,00

904.329,00

457.478.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

457.478,32

229.000,00

228.478,32

52

Reabilitare termica bloc nr.116, sc.C,

549.145.00

549.145.00

308.616.17

MQ

0.00

0,00

MQ

MQ

0,00

0,00

0.00

308.616.17

156.000.00

152.616.17

strada Marasesli

473.513,00

473.513,00

305.616,17

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

305.616,17

153,000,00

152.616,17

53

Reabilitare termica bloc nr.9, sc.B, C, D,

2.112.363.00

2.112.363.00

1.166.292.57

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

MQ

0,00

0.00

1.166.292.57

585.000.00

581.292.57

E, strada Pictor Th.Aman

1.843.919,00

1.843.919,00

1.163.292,57

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.163.292,57

582.000,00

581.292,57

54

Reabilitare termica bloc nr.11. sc,A, B, C,

1.598.915.00

1.598.915.00

704.870.71

0,00

OJ32

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

704.870.71

354.000.00

350.870.71

strada Marasesti

1.368.036,00

1.368.036.00

701.870,71

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

701.870.71

351.000,00

350.870.71

55

Reabilitare termica bloc nr.5, strada

5.000.00

5.000.00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5.000.00

5.000.00

0,00

Electricienilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56

Reabilitare termica bloc nr.75, strada

5-OO.QJfl

5.000.00

5.000.00

0.00

QJ10

0,00

0,00

MS

0.00

MQ

0,00

5,000.00

5.000.00

0.00

Milcov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

actualizata Plan 2010

țcoLS + col.13)

Surse propii

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fondext rteram-bursabtl

Alte surse constituite potrivit legii fond ATM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

s

7

s

9

10

11

12

13

14

15

Reabilitare termica bloc 9, strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

122

0.00

0,00

0.00

0,00

2x00

0,00

222

5.000.00

5.000.00

2x00

Tipografilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Reabilitare termica bloc nr.18, strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

OJJO

0,00

0,00

2*22

0,00

0,00

2x22

2x22

5.000.00

5.000.00

120

Milcov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Reabilitare termica bloc nr.106, strada

5.00.0,00

5.000.00

5.000,00

0.00

0.00

122

0,00

222

0.00

0.00

0.00

5.000.00

5.000.00

0.00

Milcov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termica bloc nr.14, strada

5.000.00

5.000.00

5.000,00

0.00

0,00

222

200

0x20

0,00

2x22

0.00

5.000.00

5.000.00

0,00

Milcov

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termica bloc nr.46, strada

5.000.00

5,000.00

5.000.00

0.00

w

0.00

222

2x22

0.00

292

0x02

5.000.00

5.000.00

2x22

Milcov

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termica bloc nr.19, strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

2x22

0,00

0x00

5.000.00

5.000.00

0,00

Stadionului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Reabilitare termica bloc nr.10, strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

0,00

222

0.00

0,00

g.oo

0.00

2x22

OxOO

5.000.00

5.000.00

2x22

Miloov

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termica bloc nr.14, strada

5.000.00

5.000,30

5.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

222

0.00

0,00

0.00

5.000.00

5.000.00

0,00

Milcov

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termica bloc nr.130, strada

5.000.00

5.000,00

5.000.00

0,00

0,00

0,00

222

0,00

222

222

0,00

5.000.00

5.000.00

0.00

Milcov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termica bloc nr.80. strada

5.000,00

5.000.00

5.000.00

0.00

122

0,00

0,00

222

0,00

0,00

2x22

5.000.00

5.000.00

0,00

Mioriței

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termica bloc nr.21, strada

5.000.00

5.000,00

5.000.00

0,00

D.00

222

0J0

0.00

0,00

2x22

0,00

5.000.00

5.000.00

0.00

9 Mai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termica bloc nr.144, strada

5.000,00

5.000.00

5.000.00

0,00

0£0

0,00

0.00

2x22

0,00

2x22

0,00

5.000.00

5.000.00

0.00

Milcov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Reabilitare termica bloc nr.2, strada

5.000,00

5.000.00

5.000.00

222

0.00

0,00

SL20

2x22

0.00

222

2x22

5.000.00

5.000.00

0,00

Aprodu Purice

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termica bloc nr.1, strada

5.000.00

5 000.00

5.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

222

5.000.00

5.000x00

0,00

Dfgu Bamat

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Reabilitare termica bloc nr.19, strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

0,00

0JM

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

122

5.000.00

100122

120

Mioriței

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Reabilitare termica bloc nr.24, strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

222

0,00

0,00

2.22

5.000.00

5.000x00

0.00

Mioriței

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termica bloc nr.3O, strada

5.000.00

5.000.0.0

5.000.00

OJDO

0,00

0.00

0,00

222

0,00

0,00

222

5.000.00

5.000.00

122

Mioriței

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2010

Total Plan 2010 (col.5 + col .13)

finanțat din:

Surse propii

Credita bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext. nerem -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (COL14+COI.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

a

10

11

12

13

14

15

74

Reabilitare termica bloc nr1, strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

5-000.00

5.000.00

ISO

Carpati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

75

Reabilitare termica bloc nr.26, strada

s.ooo.oo

5.000,00

5.000.00

p.oo

0.00

0,00

0,00

isa

0,00

0,00

0,00

5.000.00

5,000.00

122

Comisa Bistriței

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

76

Reabilitare termica bloc nr.2. strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

123

0,00

123

123

0.00

0.00

0.00

112

5.000.00

5.000.00

0.00

Orizontului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

77

Reabilitare termica bloc nr.2. strada

5,000.00

5.000.00

5.000.00

132

0,00

0,00

0,00

0,00

133

0.00

0,00

5.000.00

s.ooo.oo

132

Panselelor

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reabilitare termica bloc nr.113, strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

0.00

0,00

193

102

0.00

0,00

102

0.00

5.000.00

5.000.00

132

Bucegî

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

79

Reabilitare termica bloc nr.1, strada

5.000.00

5.000,00

5.000.00

0,00.

0.00

133

222

0,00

132

0.00

122

5.000.00

5.000.00

0.00

Lalelelor

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

80

Reabilitare termica bloc nr.2, strada

5.000.00

5.000,00

5.000,00

0,00

122

IQfl

0,00

0,00

122

123

122

5.000.00

5.000,00

120

Lalelelor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

81

Reabilitare termica bloc nr,5, strada

5.000.00

5.000.00

5.000,00

0.00

iaa

0,00

0,00

0,00

0,00

132

0.00

5.000.00

5.000.00

0,00

Nordului

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0D

82

Reabilitare termica bloc nr. 18 strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

0.00

ojjo

0,00

0.00

0,00

102

123

0,00

5.000.00

5.000.00

0,00

Letea

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83

Reabilitare termica bloc nr.14 strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

122

0,00

0*32

0,00

5*02

0,00

122

Q.00

5.000.00

5.000.00

100

Letea

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84

Reabilitare termica bloc nr.6 strada

5.000.00

5.000,00

5.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

123

100

0,00

122

5.000.00

5.000.00

ISO

Letea

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85

Reabilitare termica bloc nr.1 strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

0,00

0,00

222

0.00

0,00

100

0.00

0.00

5,000.00

5.000.00

123

Letea

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

86

Reabilitare termica bloc nr.3 strada

5 000.00

5.000.00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.D0

0.00

0,00

0,00

5.000.00

5.000.DO

133

22 Decembrie

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

87

Reabilitare termica bloc nr.27 strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

5.000.00

5.000.00

0-00

Alecu Russo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

88

Reabilitare termica bloc nr. 10.strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

0.00

132

0.00

122

așa

0,00

0,00

122

5.000.00

5.000.00

0.00

Aleea Proiectantului

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89

Reabilitare termica bloc nr.8 strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

0.00

123

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.00

5.000.00

0,00

Logofăt Tautu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90

Reabilitare termica bloc nr.70 strada

5.000.00

5.000.00

5.000.00

0.00

0,00

222

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

123122

5.000.00

0.00

Gării

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2010

Total Plan 2010 (col.5 * col.13)

finanțat din:

Surse propii

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fondext. ne rambursabil

Alte surse constituite potrivit legii fondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fandde rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col,1S)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Reabilitare termica bloc nr.1 strada

5.000.00

5.000,00

5.000.00

0,00

0.00

£122

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

5 000.00

5.000.00

0J0

Olelarilor

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare si demolare remize

130.000.00

130.000,00

130,000.00

0.00

0.00

0.00

2,20

0,00

0,00

122

130.000.00

130,000.00

2*00

100.000,00

100,000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Construire locuințe bloc (P+8E). strada

11.542.833.58

11.642-833,58

4.500.000,00

122

0,00

0,00

0.00

0,00

500.000.00

2*22

0,00

4.000.000,00

4.000.000.00

0,00

Fagaras nr.25, in Municipiul Bacau

11.292.833,58

11.292.833,58

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0.00

4.000.000,00

4.000.000.00

0.00

Climatizare hala de flori - Piața Centrala

280.346.00

280.346.00

100,000.00

122

122

122

0.00

0.00

0,00

0*22

0,00

100.000,00

100,000.00

0.00

138.224,00

138.224.00

100.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

CI. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.470.3D4.97

1.470.304.97

1,470,304.97

122

122

0,00

2*00

0.00

w

0,00

141.476.97

1.328.828.00

1.328.828.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CET

11.690.910.00

11.690.910,00

34.000.00

w

000

0,00

155

0,00

0,00

0,00

0.00

34.000.00

34.000.00

2*00

TOTAL, din care:

4.984.208.00

4.984.208,00

30,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

A2. OBIECTIVE IN CONTINUARE

11.686.910.00

11.686.910,00

30.00C.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0*22

30.000.00

30.000.00

0,00

TOTAL, din care:

4.984.208,00

4.984.208,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

30.000.00

30.000,00

0,00

Reabilitare termica a blocurilor-

11.686.910.00

11.686.910,00

30.000.00

125

0,00

p.00

0,00

0.00

122

0.00

0*22

30.000.00

30.000.00

0,00

instalații interioare de utilitati publice.

4.984.208,00

4.984.208,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,000,00

30.000,00

0,00

în Municipiul Bacau

C2. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4.000.00

4.000,00

4.000.00

122

122

0.00

0,00

0.00

0.00

222

0,00

4.000.00

4.000.00

232

0,00

0,00

0,00

0,00

(fcOO

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

CAPITOLUL 74.02.

PROTECȚIA MEDIULUI

110.742.165.48

110.742.165.48

21.800.280.00

100

0,00

20.000.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

1.800.280.00

1.800.280,00

0.00

TOTAL, din care;

57.000.129,32

57.000.129,32

1.592,939,26

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.592.939,26

1.592,939,26

0.00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

93.869.465.48

93.869.465.48

4.927.580,00

122

0,00

3.200.000.00

0,00

w

0,00

0.00

0,00

1,727.580.00

1.727.580.00

0.00

TOTAL, din care:

57.000.129,32

57.000.129,32

1.592,939,25

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.592.939.26

1.592.939,26

0,00

Înlocuire rețele apa - str.D. Cantemir

268.155.55

268.155.55

60.500.00

125

OjJO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.500.00

60.500.00

122

202.018,31

202.018,31

58.939,26

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

58.939,26

58.939,26

0,00

L.T.E. strada înfrățirii

943.806.70

943.806.70

3.000,00

0.00

0J30

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

5*22

3.000.00

3.000.00

0.00

852.483,32

852.483,32

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Înlocuire rețele apa si canalizare strada

1.169.906.23

1.169.906.23

474.000.00

0,00

0,00

0.D0

D.00

0.00

0,00

0,00

5*22

474.000.00

474.000.00

0,00

Vasile Parvan

1.064.441,69

1.064.441,69

470.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470.000.00

470.000.00

0,00

Construire rețea alimentare cu apa - str.

167.430.00

167.430.00

107.600,00

122

0,00

0,00

0..00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.600.00

107.600.00

0.00

V.Lupu

132.590,00

132.590,00

100.000,00

0,00

0,00

0.0Q

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0.00

Construire rețea alimentare cu apa - str.

113.460.00

113.460.00

105.600.00

122

0,00

0.00

0.00

0,00

122

0.00

222

105.600.00

105.600.00

loo

Muscatelor

83.910.00

83.910,00

100.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

100.000,00

100.000,00

0.00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2010

Total Plan 2010 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Surse propii

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

fi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6

Alimentare cu apa, strada Lupeni

698.327.00

625.704,00

698.327.00

625.704,00

630.000.00

630.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

630.000,00

630.000,00

630.000.00

630.000,00

0.00

0,00

7

înlocuire rețele apa si canalizare acces

146.880.00

146.880.00

146.880.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146.880.00

146.880.00

0.00

strada Vasile Parvan nr.48+56

144.000,00

144.000,00

144.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144.000,00

144.000,00

0,00

8

Managementul integrat al deșeurilor, in

90.261.500.00

90.261.500.00

3.300.000.00

0,00

0,00

3.200.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

100.000,00

0,00

Municipiului Bacau si al zonelor invecinate, aplicație ISPA

53.804.982,00

53.804.982,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Amenajare baia si sala postoperatorie,

100.000.00

100.000.00

100.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

100,000.00

0,00

pentru câini

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

16.872.700.00

0,00

16.872.700.00

0,00

16.872.700.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.800.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.700.00

0,00

72.700.00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 81.02.

160.254.822.01

160.254.822.01

12.421.928.69

OJJO

0,00

aofl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.421.928.69

12.421.928.69

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE TOTAL, din care:

139.014.784,32

139.014.784,32

8.750.710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.710,00

8.750.710,00

0,00

CONSILIUL LOCAL:

27.930.905.01

27.930.905.01

12.216.618.69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.216.618.69

12.216.618.69

0,00

TOTAL, din care:

23.649.996,32

23.649.996,32

8.675.710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.675.710,00

8.675.710,00

0,00

A1. OBIECTIVE IN CONTINUARE

25.412.996.32

25.412.996.32

9.698.710.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

9.698.710.00

9.698.710.00

0,00

TOTAL, din care:

23.649.996,32

23.649.996,32

8.675.710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.675.710,00

8.675.710,00

0,00

1

Reabilitarea rețelelor termice secundare -

3.101.176.00

3.101.176.00

3.101.176.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.101.176.00

3.101.176.00

0.00

PT 7, din Municipiul Bacau, aplicație POS

3.101.176,00

3.101.176,00

3.101.176,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.101.176,00

3.101.176,00

0,00

2

Reabilitarea rețelelor termice secundare -

3.007.534.00

3.007.534.00

3.007.534.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.007.534.00

3.007.534.00

0,00

PT 33, din Municipiul Bacau, aplicație POS

3.007.534,00

3.007.534,00

3.007.534,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.007.534,00

3.007.534,00

0,00

3

Reabilitarea rețelelor termice secundare -

2.358.404.70

2.358.404.70

500.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000.00

500.000.00

0,00

PT 13, din Municipiul Bacau, aplicație POS

2.358.404,70

2.358.404,70

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

4

Reabilitarea rețelelor termice secundare -

3.894.561.79

3.894.561.79

500.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000.00

500.000.00

0,00

PT 31, din Municipiul Bacau, aplicație POS

3.894.561,79

3.894.561,79

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

5

Reabilitarea rețelelor termice secundare -

1.421.319.83

1.421.319.83

500.000.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000.00

500.000.00

0,00

PT 69, din Municipiul Bacau, aplicație POS

1.421.319,83

1.421.319,83

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

6

Dezvoltarea pieței de energie termica -

80.000.00

80.000,00

80.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000.00

80.000.00

0,00

racordarea la SACET a instituțiilor

77.000,00

77.000,00

77.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.000,00

77.000,00

0,00

publice si a imobilelor cu destinație de locuința, in Municipiul Bacau - bloc de locuințe ANL Narciselor nr.14 A

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2010

Total Plan 2010 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Surse propii

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext. neram -bursabil

Alte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+coL15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7

Dezvoltarea pieței de energie termica -racordarea la SACET a instituțiilor publice si a imobilelor cu destinație de locuința, in Municipiul Bacau -38 de obiective

1.000.000.00

990.000,00

1.000.000.00

990.000,00

1.000.000.00

990.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1,000.000.00

990.000,00

1.000.000.00

990.000,00

0,00

0,00

3

Instalarea unui grup de cogenerare cu

3.600.000.00

3.600.000.00

30.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.00

30.000.00

0,00

ciclu combinat in cadrul CET Bacau, aplicație Program Termoficare si POS

3.300.000,00

3.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Realizare racord de alimentare cu gaze

6.000.000.00

6.000.000.00

30.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o^e

30.000.00

30.000.00

0,00

naturale a CET Bacau din magistrala TRANSGAZ

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Reabilitarea rețelelor termice secundare,

215.000.00

215.000.00

215.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215.000.00

215.000.00

0,00

din Municipiul Bacau, etapa II, lot 2 -PT 25, PT 28, CT 3/2 Marasesti, CT 3/5

Dr.Aroneanu (parțial), CT 4/6 9 Mai, CT Primărie, aplicație POS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Reabilitarea rețelelor termice secundare,

110.000.00

110.000.00

110.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000.00

110.000.00

0,00

din Municipiul Bacau, etapa II, lot 3 -PT 115, PT 14, PT 43, PT 4, PT20, aplicație POS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Reabilitarea rețelelor termice secundare,

125.000.00

125.000.00

125.000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000.00

125.000.00

0,00

din Municipiul Bacau, etapa II, lot 4 -PT21, PT 15, PT 18, PT97, PT 29, aplicație POS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Reabilitarea rețelelor termice secundare,

500.000.00

500.000.00

500.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000.00

500.000.00

0,00

din Municipiul Bacau, etapa III, lot 5 -

PT 9, PT 11, PT 17, PT 19, PT22, PT27, PT 35, PT 62, PT 63, aplicație POS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CI. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

2.517.908.69

0,00

2.517.908.69

0,00

2.517.908.69

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.517.908.69

0,00

2.517.908.69

0,00

0,00

0,00

CET

132.323.917.00

132.323.917.00

205.310.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205.310.00

205.310.00

0,00

TOTAL, din care:

115.364.788,00

115.364.788,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

A2 . OBIECTIVE IN CONTINUARE

132.197.607.00

132.197.607.00

79.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

79.000.00

79.000.00

0,00

TOTAL, din care:

115.364.788,00

115.364.788,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

1

Modernizare statii hidrofor, in Municipiul

5.977.597.00

5.977.597.00

75.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

75.000.00

75.000.00

0,00

Bacau

3.581.056,00

3.581.056,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

2

Reabilitarea rețelelor secundare, in

126.220.010.00

126.220.010.00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.00

4.000.00

0,00

Municipiul Bacau

111.783.732,00

111.783.732,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan 2010

Total Plan 2010 țcol.5 + col.13)

finanțat din:

Sursa propti

Credite bancare Interne cont 50,81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursa bil

Alte surse constituite potrivit leg» fondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (COL14+COI.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6 l

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C2. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

126.310.00

126.310.00

126.310.00

0,00

w

QxSQ

LSP

0.00

0,00

0,00

0,00

126.310.00

126.310.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 84.02.

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

87.702.416.03

94.372.622.41

26.543.781.79

w

W

0,00

0,00

0,00

0.00

7,529.186.40

19.014.595.39

19.014.595.39

0,00

TOTAL, din care:

77.022.780,80

82.048.490,22

23.380.221,36

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,529,186,40

15.851.034,96

15,851.034,96

0,00

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

86.326.316.03

92.996.522.41

25.167.681.79

0,00

0,00

0,00.

0,00

0.00

2£0

7529.186.40

17.638.495.39

17.638.495.39

ase

TOTAL, din care:

77.022.780,80

82.048.490,22

23.380.221,36

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

7,529.186,40

15.851.034,96

15,851.034,96

0,00

1

Modernizare construcții, cu destinația

5.494.370.00

5.494.370.00

100.000.00

0.00

w

0,00

ÎLPP

w

0.00

0,00

L3Q

100,000,00

100,000.00

0,00

de parc auto si desființare construcții

4.352.900,00

4.352.900.00

95.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.000,DO

95.000,00

0,00

2

Construire strada A, Saguna

2P7.43S.5g

207.438.58

59.298.90

0.00

0,00

0.00

0,00

£100

QJ1Q.

0,00

0,00

59.298,90

59.298.90

0,00

181.057,25

181.057,25

58.336,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

58.336,29

58,336,29

0,00

3

Construire strada D.Cantemir

593.636.97

810.500.53

700,00

05P

0,00

3.PQ

0.00

QJ22

0.00

0.00

0,00

ag.oș

700.00

0,00

531.436,27

731.940,82

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

4

Construire strada Cerbului

182.711.B9

182.711.89

110.000.00

QJ22

0.00

0,00

0.00

HSP

ojfl

0,00

110.000.00

110.000.00

0.00

153.631,27

153.631,27

110.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

110.000,00

0,00

5

Construire strada V.Babes

431.258.21

431.258.21

60.405.07

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.405,07

60.405.07

£L5Q

360.087,25

360.087,25

55.992,86

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.992,86

55.992.86

0,00

6

Construire strada Muncii

1.036.61947

1.036.619.47

7.000,00

0.00

oj?o

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

7.000.00

7.000.00

0,00

904.705,34

904.705.34

0,00

0,00

O;ob

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Modernizare strada Vasile Lupu

391.530.66

391.530.66

182.000.00

w

w

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

182J300.0Q

182,000.00

0,00

340.701,52

340.701,52

182.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

182.000,00

182.000,00

0,00

8

Construire strada Muscatelor

356.334.19

356.334.19

180.000.00

QJ)0

0.00

ojjo

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

180,000.00

180.000.00

0,00

307.989.61

307.989,61

180.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

180.000.00

180.000,00

0,00

9

Construire strada Gh. Lazar

247.156.02

247.156.02

500.00

0,00

0£2

0,00

Q£0

0,00

0,00

0.00

500,00

500,00

0,00

214.951,47

214,951.47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Construire strada Serbanesti, etapa 1

1.974.263.36

1.974.263.36

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.

0,00

0.00

L29

800.000.00

800.000.00

0,00

1.790.092,80

1.790.092,80

800.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

800.000,00

800.000.00

0.00

11

Construire strada Daciei

1.251.360.00

1.251.360.00

290.000.00

0J0

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

OJJQ

0J0

290.000.00

290.000.00

ELPO

1.187.153,00

1.187.153,00

290.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

290.000,00

290.000,00

0,00

12

Construire strada Martir Crisan

394.193.87

394.193.87

37.500.57

0.00

LP£

0.0-0

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

37,500.57

37.500.57

0,00

333.731,26

333.731,26

34.151,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

34.151,77

34.151,77

0,00

13

Construire strada Razoare

757.803.61

757.803.61

85.539,64

0,00

£LQO

0,00

0,22

0,00

0,00

0.00

0,00

85.539.64

85.539.64

0,00

690.511,38

690.511,38

83.465,30

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

83.465,30

83.465.30

0,00

14

RK strada Vasile Parvan

2.979.113.00

2.979J 13.00

2,221.000.00

0.00

0.00

0.00

P.00

0,00

0,00

0,00

2.221.000.00

2.221.000.00

0.00

2.670 227.00

2.670.227,00

2.221.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.221.000,00

2.221.000,00

0,00

Total

Plan 2010

actualizata

(COI.5 + COI.13)

Surse propti

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext n&fcHTl “ bursabîl

Arte surse constituite potrivit legii fond AFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14-rco1.15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Construire strada Hoitului

3.119.290,79

3.877.370.04

1.036.000.00

0.00

0,00

0.0D

0,00

0,00

w

0,00

0,00

1.036.000.00

1.036.000.00

0,00

2.835.937.61

3.609,971,60

1.036.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.60

0,00

0,00

0,00

1.036.000,00

1.036.000,00

0,00

Construire strada Câmpului

1.163.503.28

1.163.503,28

870.833.10

0,00

0.00

0,00

0,00.

aoe

0,00

0.00

0.00

870.833.10

870.833.10

0,00

1.043.258,79

1.043.258,79

870.833,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

870.833,10

870.833,10

0,00

Construire strada Dr.Marinescu

686.216.36

686,216.36

65,000.00

0,00

L00

0,00

LQQ

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000.00

65.000,00

0.00

595.899,37

595.899.37

64,415,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

64.415,95

64.415,95

0.00

Construire strada G.Enescu

1.02B.765.16

1.028.765.16

238.000,00

0,00

0,00

QJffl

Q.oe

0,00

0.00

0,00

0,00

238.000.00

238.000.00

0.00

913.484,72

913.484,72

237.800,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

237.800.00

237.800,00

0,00

Construire strada Teiului

2.028.452.75

2.028.452.75

12.600.00

0.00

0.00

0.00

0,00

£Lpo

0,00

OJ-O

0.00

12.600.00

12.600.00

D.OC

1.846.469,10

1.846.469,10

0.00

0,00

0,00

0,00

Q,00

0,00

0,00

0,00

0,D0

0,00

0,00

0,00

Construire strada Ulmilor

1.250.031.21

1.250 031.21

1.122.257.12

0.05

0,00

0.00

0,00

0,00

0£Q

0,00

0.00

1.122.257.12

1,1^85112

0,00

1.141.295,43

1.141,295,43

1.087.609,87

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.087.609,87

1.087.609,87

0,00

Construire strada Lupeni

2.057.913.29

2.057.913.29

1.182.000.00

0,00

0,00

0,00

Q-flQ

0,00

0.00

0,00

1.182.000.00

1.182.000.00

0,00

1.883.536,06

1.883.536,06

1.182.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.182.000,00

1.182.000,00

0,00

Amenajarea intersecției strada Arcadie

1.455.643.00

1.455.643.00

48.300,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

48.300.00

48.300.00

!L02

Septifici cu strada Ștefan Guse -

1.270.259.00

1.270.259,00

38.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

38.300,00

38.300,00

0,00

Calea Onești (Calea DrAlexandru Safran)

Construire strada Pomilor

711.071.66

711.071.66

84.000.00

0,0.0

OiOO

Q.QQ

0.00

0.00

0,00

0,00

£130

84.000.00

84.000,00

0.00

625.577,05

625.577,05

83.231,26

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

83.231,26

83.231,26

0,00

Construire strada Vadul Pomilor

758.496.45

758.496,45

3.700.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OJJO

0,00

L30

3.700.00

3.700.00

0,00

648.416.13

648.416,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Construire strada Cezar Boliac

670.360.66

670.360.66

7.636.96

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

£S2

0,00

7.636.96

7.636.96

0,00

585.429,43

585.429,43

3.084,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.084,96

3.084,96

0,00

Construire strada Banu Mărăcine

S52J2L33

952.987.33

6.600.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0J)0

6.600.00

6.600.00

0,00

830.759,23

830.759,23

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,DO

Construire străpungere str.Mîhai Viteazu

1,396.340.10

1.396.340.10

100.000.00

O.OD

JLQQ

0,00

0,00

!LQ0

0,00

0.00

OJQ

100.000.00

100.000.00

0.00

cu str. 9 Mai (aleea "Iulian Antonescu")

1.263.336,28

1.263.336,28

90.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90,000.00

0,00

Construire strada Spicului

1.045.297.08

1.045.297.08

100.000.00

SLOO

0,00

0,00

0,00

0,00

2.00

0.00

QJO

100.000.00

100.000.00

0,00

892.764,78

892.764,78

95.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.000,00

95.000,00

0,00

Construire strada Ion Roata

3.638.441.19

3.638.441,19

12.138.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0£Q

0,00

0.00

333

12.138.00

12.138.00

0,00

3.271.307,03

3,271.307.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construire strada Silozului

941.086,68

941.086,68

15.670.61

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

15.670.61

15.670.61

0.00

833.761,60

833.761,60

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Plan2(H0

Total

Plan 2010 (col.5 + cot. 13)

finanțat din:

Surse propii

Credite bancare interne cont 50.81

Credite bancare externe

Fond ext neram -bursabiJ

Alte surse constituite potrivit lega fondAFM

Fond de locuințe cont 50.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50.39

Total alocații bugetare (col.14+col,15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

1

2

3

4

5

s

7

8

9

10

11

12

13

14

15

31

Platforma carosabila str.V. Alecsandri

122.89125

122,891,25

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

100.000.00

100,000.00

0,00.

nr. 13+23

85.870,40

35.870,40

90.000,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

90.000,00

90.000,00

0,00

32

Construire strada Viselor

765.016.06

765.016.06

100.000.00

0.00

0J0

0,00

Qjo

L2S

SLQQ

0,00

100.000.00

100.000,00

0,00

680.487,82

680.487,82

90.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

33

Construire parcare Hatman Berescu

297,273.90

297.273.90

16.472.50

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

050

16.472.50

16.472.50

LS0

249.145,55

249.145,55

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Construire strada Corbului

1.792.696.00

1.792.696.00

14.460.00

L00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

CLSQ

ISO

14.460.00

14.460.00

0.00

1.582.292,00

1.582,292,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

Construire strada Trecatoarea Gheraiesti

1 383.121.00

1,383.121.00

250.000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

250.000.00

250.000.00

0.00

1.213.359,00

1.213.359.00

245.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

245.000,00

245.000,00

0,00

36

Construire strada Poet Cartova

1,654.820.00

1.654.820.00

19.992.00

0.00

t>,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

19.992.00

19.992,00

0,00

1.458.097,00

1.458.097,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

Construire aleea Moldovitei

719.441.00

719.441.00

100.000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

100.000.00

100 000.00

0.00

610,420,00

610.420,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

85.000,00

0,00

38

Construire strada Dorului

2.244.800.00

2.244.800.00

42.351.08

PaQ2

0.00

000

0,00

0.00,

0.00

apo

42.351.08

42.351.08

0,00

2.214.800.00

2.214.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

Modernizare strada Florilor nr.32+38

216.596.00

216.596.00

8.864.31

0.00

0.00

QJ1Q

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

8.864.31

8.864.31

0.00

180.798,00

180,798,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

40

Construire strada Letea, etapa l

13.685.00

13.685.00

13.685.00

0.00

0,00

0.0Q

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

13.685.00

13.685.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

41

Construire strada Muncii, etapa II

375.000,00

375.000.00

15.271,39

0^2

w

w

200

0,00

0,00

0,00

Si22

15.271.39

15.271.39

360.000.00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

Construire parcare, str. Comisa Bistriței

1.636,991.00

1.636.991.00

33.905.54

ojfi

SJJB

0,00

0.00

0.00

QJ20

0,00

0,00

33.905.54

33.905.54

QJIS

1.443.153,00

1,443.153,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43

Construire strada Teodor Necuiuta

361.600.00

361.600.00

24,000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

2£2

0.00-

24.000.00

24.000.00

LSS

341.000,00

341.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,D0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

44

Construire acces strada Veronica Micle

50.000,00

50.000.00

50.000.00

0.00

OJJO

0,00

w

0.00

w

QJQ

0,00

50.000,00

50.000.00

0,00

nr.1+15

45.000,00

45.000,00

36.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

36.000.00

0,00

45

Construire acces strada Ciresoaia

50.000.00

50.000.00

50.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

50.000.00

50.000.00

0,00

nr.6+2O

45.000,00

45.000,00

36.000,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

36.000,00

36.000,00

0,00

46

Construire Calea Moinesti nr.30A+30H -

1.400.000.00

1.400.000.00

100.000.00

0.00

0£0

0J)O

0,00

0,00

0,00

0.00

țLSS

100.000.00

100.000.00

0.00

supratraversare parau Trebes

1.300.000,00

1.300.000,00

0.00

0,00

O.DO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

47

Construire pasaj rutier subteran, intre

23.000.698.00

28.695.961.57

13.900.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

QJ3Q

7.529.186.40

6.370.813.60

6.370.813.60

0,00

strada Oituz sî strada Ștefan Guse,

20.962.691,00

25.013.861,88

13.900.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

7.529.186,40

6.370.813,60

6.370.813,60

0,00

aplicație POR

Denumirea obiectivului

Valoarea totala

Valoare totala actualizata

Pian 2010

Total

Plan 2010 (col.5 + col.13)

finanțat din:

Surse propii

Credite bancare interne cont 60.81

Credite bancare externe

-ondext ne rambursabil

Alt» surse constituite potrivit legii fond AFN

Fond de locuințe cont S0.71

Taxa de salubrizare cont 50.40

Fond de rulment cont 50,39

Total alocații bugetare (co1.l4+coL15)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la buge -tul de stat

1

2

3

4

5

6

7

«

9

10

11

12

13

14

15

48 Modernizare Calea Moinesti, aplicație

10.000.000,00

10.000.000.00

250.000.00

£92

0.00

0,00

0,00

£22

D.00

OJffi

0,00

250.000.00

250.000.00

0.00

POR

9.750.000,00

9.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 Reabilitare Pasaj Letea, aplicație POR

95.000.00

95.000.00

95.000.00

0,00

£2Q

£02

£22

0.00

£22

0.00

0.00

95.000.00

95.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

50 Reabilitare infrastructura urbana, zona

230.000.00

230.000.00

230.000.00

0,00

£22

£92

0.00

0.00

0,00

0,00

£22

230.000.00

230.000.00

0.00

strada Mioriței - 9 Mai - Vântului -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Vadul Bistriței, aplicație POR

51 Reabilitare infrastructura urbana, zona

715.000.00

715.000.00

715.000.00

£99

0.00

0.00

0,00

£22

0,00

0,00

0.00

715.000.00

715.000.00

0.00

strada l.L.Caragiale - MUcov - intersecție

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cu strada Letea, aplicație POR

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.376.100.00

1.376.100.00

1.376.100.00

0.00

0.00

£22

£22

£22

0,00

0,00

£99

1.376.100.00

1.376.100.00

0,00

0,00

0,00

0,00

OJJJL

0,00

ys.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ iotiCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.lB

La Hotărârea nr. 417 din 23.12.2009

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2010

CONT 51.02 -AUTORITATI PUBLICE

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

1. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

164.500,00

71.01.03

1

Calculator

buc.

10

40.000,00

71.01.03

2

Scaner

buc.

6

48.000,00

71.01.03

3

Server

buc.

1

8.000,00

71.01.03

4

Multifuncționala

buc.

1

2.500,00

Total 71.01.03

98.500,00

71.01.30

5

Licența Bitdefender pentru 200 useri

buc.

1

10.000,00

71.01.30

6

Centrala telefonica

buc.

1

50.000,00

71.01.30

7

Aparat de aer condiționat

buc.

2

6.000,00

Total 71.01.30

66.000,00

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

888.000,00

71.01.30

1

Sistem informatic integrat

100.000,00

71.01.30

2

Plan urbanistic general al Municipiului Bacau

495.000,00

71.01.30

3

Topcadex

262.000,00

71.01.30

4

Creșterea vizibilității către cetateni a activitatii Primăriei Municipiului Bacau si imbunatatirea serviciilor către aceștia, prin intermediul unui sistem informatic, pentru furnizarea de servicii publice Online, aplicație POS CCE

26.000,00

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

71.01.30

5

Consultanta implementare proiecte europene

5.000,00

TOTAL

1.052.500,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ /<0N


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTDIU POPOVICI

11

Contorizare energie termica Grădiniță 23

21.505.08

17.211,28

21.383.87

17.211,28

 • 17.211.28

 • 17.211.28

0.00

0,00

£22

0,00

12

Contorizare energie termica Grădiniță 21

19.665JJ3

15.917,75

19.543.82

15.917,75

 • 15.917.74

 • 15.917.74

0,00

0,00

£23

0,00

13

"Programul de înlocuire sau completare a

50.640.00

50.640.00

3,400.00

£23

0,00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" * eflcientîzarea consumului de energie termica - sala sport CNI Școala "G.M.Caneicov". fond de mediu

28.310,00

28.310,00

0,00

0,00

0,00

14

"Programul de înlocuire sau completare a

50.640.00

50.640.00

3.400,00

0,00

0.00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eflcientîzarea consumului de energie termica - sala sport CNt Școala "Spira Haret", fond de mediu

28.310.00

28.310,00

0,00

0,00

0,00

15

"Programul de inlocuire sau completare a

50.640.00

50.640.00

3.400,00

0.00

0J2O

sistemelor clasice de Încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau arte sisteme inteligente de energie" -eflcientîzarea consumului de energie termica - sala sport CNI Școala "C.PIaton", fond de mediu

28.310,00

28.310,00

0,00

0,00

0,00

16

"Programul de inlocuire sau completare a

118.160.00

118.160.00

7.600.00

0,00

0.00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Grup Scolar’Letea". fond de mediu

66.060.00

66.060,00

0.00

0.00

0,00

17

"Programul de inlocuire sau completare a

219.440.00

219.440.00

14.000.00

0.00

0,00

sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Grup Școlar "GrAntioa", fond de mediu

122.690,00

122.690,00

0.00

0,00

0.00


0,00

£33

0.00

0.00

0,00

0.00

17.211.28

17.21128

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.211,28

17.211,28

0,00

0.00

0.00

0,00

£30

£22

0,00

15.917.74

15.917.74

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.917,74

15.917.74

0,00

£25

£00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.400.00

3.400.00

£23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

£00

0.00

3.400.00

3.400.00

£03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

£23

0.00

0,00

0.00

0,00

3.400.00

3.400.00

£00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

£00

7.600.00

7.600.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

14.000.00

14.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


4

"Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire. cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficienți za rea consumului de energie termica - Centrul Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice, fond de mediu

253.200.00

141.580,00

253.200,00

141.580.00

16.100.00

0,00

0.00

0,00

122

0,00

5

"Programul de Înlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" -eficientizarea consumului de energie termica - Cresa nr.9, fond de mediu

67.520.00

37.760,00

67.520.00

37.760,00

4.300.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

138.000.00

0,00

138.000.00

0,00

138.000,00

0,00

0,00

0,00

D.00

0,00

CAPITOLUL 70.02. LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA TOTAL, din care:

140,410.268.42

122.070.706.05

141.189.333.99

122.933.621,18

22.634.080.53

20.676.075,56

0,00  4.000.000.00

0,00  4.000.000,00

CONSILIUL LOCAL: TOTAL, din care:

128.719.358.42

117.086.498,05

129.498.423.99

117.949.413,18

22.600.080.53

20.646.075,56

0.00 4.000.000.00

0,00 4.000.000,00

Al. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care

127.249.053.45

117.086.498,05

128.028.119,02

117.949.413,18

21.129,775.56

20.646.075,56

0.00  4.000,00000

0,00 4.000.000,00

1

Locuințe sociale Tipografilor 12

6.165.578.43

5.342.789,87

6.944,644.00

6.205.705,00

10.000.00

5.000,00

0.00

0,00

JL22

0,00

2

Centrul expozltional si de afaceri, aplicație Phare

60.460.000.00

57.578.585,00

60.460.000.00

57.578.585,00

4.500.000.00

4.500.000,00

0.00 4.000.000,00

0.00 4.000.000,00*

3

LTE locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Bucegi III A, str.Teîului

2.452.589.74

1.687.523,70

2.452.589.74

1.687.523,70

100.000.00

0,00

0,00

0.00

152

0,00

4

LTE locuințe construite prin credit ipotecar, strada Teiului, zona Bucegi IU

1,757.198.90

1.520.048,40

1.757.198.90

1.520.048,40

240.000.00

238.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

5

Alimentare cu energie electrica si iluminat public, locuințe construite prin credit ipotecar, strada Teiului, zona Bucegi III

425.000.00

170.000,00

425.000.00

170.000,00

180.000.00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

6

Reabilitare clădire si modernizare la "Centrul Social", din strada Henri Coanda. nr.9, aplicație POR

23.400.00

0.00

23.400.00

0.00

23.400.00

0,00

0,00

0,00

QjSO

0,00


122

0,00

100

0,00

122

0.00

16.100.00

16.100.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

132

0,00

100

120

0,00

4.300.00

4.300.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

100

0.00

0.00

122

138.000.00

138.000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

132

132

500.000.00

0,00

141.476.97

17.992.603.56

14.398.328.00

3.594.275.56

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

16.176.075,56

12.581.800,00

3.594.275,56

122

0.00

0,00

500.000.00

0,00

141.476.97

17.958.603.56

14.364.328.00

3.594.275.56

0.00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

16,146.075,56

12.551.800,00

3.594.275,56

132

0,00

0,00

500.000.00

0,00

152

16.629.775.56

13.035.500.00

3.594,275.56

0,00

0.00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

16.146.075,56

12.551.800,00

3.594.275,56

0JX>

0,00

0,00

122

0.00

0.00

10.000.00

10.000 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

100

122

0,00

500.000.00

500.000.00

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

<2*00

0.00

0.00

0.00

122

0,00

100,000.00

100.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ise

0,00

122

0,00

0,00

240.000.00

240.000.00

O.DO

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

238.000,00

238.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

120

0,00

180.000.00

180,000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

170.000,00

170.000,00

0,00

132

100

122

0,00

0,00

0,00

23.400.00

23.400.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D,00

0.00

0.00


Plan 2010 finanțat din:


Valoare totala


Valoarea totala


Denumirea obiectivului


Plan 2010 finanțat din:


Valoare totala


Valoarea totala


Denumirea obiectivului


ROMÂNIA                                                           Anexa nr. 1C

JUDEȚUL BACĂU ,                                        > La Hotărârea nr. 417 din 23.12.2009

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri

repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2010

CAP. 54.02 - EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

PREȘEDINTEDE ȘEDINȚĂ adTfeto /O A/Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

I.ACHIZITII DIVERSE - total, din care:

37.500,00

71.01.03

1

Calculator

buc.

1

3.500,00

71.01.03

2

Server

buc.

1

8.000,00

Total 71.01.03

11.500,00

71.01.30

3

Centrala termica - Serviciul de Stare Civila

buc.

1

20.000,00

71.01.30

4

Aparat de aer condiționat - Serviciul de Stare Civila

buc.

2

6.000,00

Total 71.01.30

26.000,00

TOTAL

37.500,00

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.lD

La Hotărârea nr. 417 din 23.12.2009

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2010

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ

/ Z         - ' \r7 X


CONT 61.02 - POLITIA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU

Cod indicator

Nr. cri.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

I.STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

11.000,00

71.01.30

1

Construire clădire Politia municipala si locala Bacau - PUD, documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri etc.

5.000,00

71.01.30

2

Centrul municipal de pregătire pentru protecția civila - documentație obținere autorizație de securitate la incendiu

6.000,00

TOTAL

11.000,00

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.lE

La Hotărârea nr. 417 din 23.12.2009

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2010

CONT 65.02 - INVATAMANT

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

!, ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

187.197,13

71.01.03

1

Calculator - Centrul bugetar "Grădiniță cu Program Prelungit nr.24"

buc.

1

2.000,00

71.01.03

2

Multifuncționala color - Școala cu cls.l-Vlll "Miron Costin"

buc.

1

2.000,00

Total 71.01.03

4.000,00

_

71.01.30

3

Program informatic de contabilitate si salarii - Centrul bugetar "Grădiniță cu Program Prelungit nr.24"

buc.

1

3.000,00

71.01.30

4

Proqram informatic de contabilitate si salarii - Grădiniță cu program prelungit nr.21

buc.

1

2.700,00

71.01.30

5

Mașina de gătit pe gaz metan (inclusiv montare) - Grădiniță PP nr.27

buc.

1

33.500,00

71.01.30

6

Video proiector - Grup școlar "Mihai Eminescu"

buc.

1

3.600,00

71.01.30

7

Sistem de alarma - Grădiniță nr.40

buc.

1

3.800,00

71.01.30

8

Sistem de alarma - Școala Generala "Alexandru cel Bun”

buc.

1

6.100,00

71.01.30

9

Sistem de supraveghere video - Colegiul Tehnic "Anghel Saligni"

buc.

1

15.261,15

71.01.30

10

Sistem de supraveghere video - Colegiul National "Vasile Alecsandri"

buc.

1

22.344,86

71.01.30

11

Sistem de supraveghere video - Grup Școlar Industrial "Letea”

buc.

1

18.987,87

71.01.30

12

Sistem de supraveghere video - Școala de Arte si Meserii, nr.3 - Serbanesti

buc.

1

12.100,63

71.01.30

13

Sistem de supraveghere video - Școala cu cls.l-Vlll "Spiru Haret"

buc.

1

14.354,61

71.01.30

14

Sistem de supraveghere video - Școala cu cls.l-Vlll "C.PIaton"

buc.

1

10.392,74

71.01.30

15

Sistem de supraveghere video - Școala cu cls.l-Vlll "Al.cel.Bun"

buc.

1

13.424.86

71.01.30

16

Sistem de supraveghere video - Școala cu cls.l-Vlll "C.M.Cancicov"

buc.

1

13.237,67

71.01.30

17

Sistem de supraveghere video - Școala cu cls.l-Vlll "Octavian Voicu"

buc.

1

10.392,74

Total 71.01.30

183.197,13

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

162.160,00

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

indicator

ort.

cheltuieli de investiții

Buget local

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

71,01.30

1

Autorizație funcționare centrala termica - Școala Generala nr.2, str.9 Mai, nr.64

buc.

1

360,00

71.01,30

2

Autorizație funcționare centrala termica - Școala Generala nr.4 "G.M.Cancicov", str.Prieteniei, nr.5

buc.

1

360,00

71.01,30

3

Autorizație funcționare centrala termica - Școala Generala nr.18 "G.M.Cancicov", str.V.AIecsandri, nr.14

buc.

1

360,00

71.01.30

4

Autorizație funcționare centrala termica - Colegiul National Pedagogic "Ștefan cel Mare”, str.Spiru Haret, nr.6

buc.

3

1.080,00

71.01.30

5

Proiect de gaz si autorizație centrala termica - Colegiul Economic "Ion Ghica"

10.000,00

71.01.30

6

Extindere Școala cIs.l-VIII "Nicu Enea" - expertiza tehnica, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri etc.

40.000,00

71.01.30

7

Grădiniță PP, nr.18 - expertiza tehnica

36.000,00

71.01.30

8

LTE sala de educație fizica școlara - Școala Generala nr.6, strada Vasile Parvan, nr.22 - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, studiu de soluție, doc.CU, avize, acorduri etc.

9.000,00

71.01.30

9

Sala sport CNI Școala "G.M.Cancicov" - "Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

4.000,00

71.01.30

10

Sala sport CNI Școala "Spiru Haret" - "Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

4.000,00

71,01.30

11

Sala sport CNI Școala "C. PI aton” - "Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

4.000,00

71.01.30

12

Grup Școlar "Letea" - "Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

5.000,00

71.01.30

13

Grup Școlar "Grigore Antipa" - "Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de Încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

5.400,00

Cod indicator

Nr. cri.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

71.01.30

14

Sala sport CNl Colegiul "Ștefan cel Mare" - "Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

4.000,00

71.01.30

15

Colegiul National "N.V.Karpen" - "Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

5.800,00

71.01.30

16

Colegiul National "Ferdinand I" - "Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

5.400,00

71.01.30

17

Colegiul National 'VAIecsandri" - "Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

5.400,00

71.01.30

18

Colegiul Tehnic "Anghel Saligni" - "Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

5.400,00

71.01.30

19

Liceul cu program sportiv - "Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

5.400,00

71.01.30

20

Colegiul "Henri Coanda" - "Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

5.800,00

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

71.01.30

21

Colegiul Tehnic "D.Mangeron" - "Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

5.400,00

TOTAL

349.357,13

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

£o7A£<7 iOKJCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 1F

La Hotărârea nr. 417 din 23.12.2009

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2010

CAP. 66.02 - SANATATE

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

1. ACHIZIȚII DIVERSE -total, din care:

57.200,00

71.01.30

1

Mașina de spalat - Spitalul de Pneumoftizîologie

buc.

1

57.200,00

Total 71.01.30

57.200,00

II. STUDII SI EXPERTIZE - total din care:

206400,00

71.01.30

1

Sistem informatic integrat pentru gestionarea activitatii, aplicație POS CCE -cerere de finanțare, SF, studii de proiectare si alte documente solicitate, prin Ghidul Solicitantului - Spitalul de Pneumoftizîologie

50.000,00

71.01.30

2

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau - "Programul de înlocuire sau comple -tare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

6.400,00

71.01.30

3

Construire sediu S.M.U.R.D. Bacau - SPF, SF, studii topo, geo, doc. cadastrala, taxe OCP1, avize, acorduri etc.

150.000,00

TOTAL            -   -

263.600,00

PREȘEDINTE DE, ȘEDINȚĂ ,ir;£ gowzu f&d

J' --3'             1


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTDIU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.lG

La Hotărârea nr. 417 din 23.12.2009

CONT 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Plăti efectuate

Buget local

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

1. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

365.500,00

71.01.30

1

Grup electrogen (inclusiv montaj) - Bazin inot

buc.

1

200.000,00

71.01.30

2

Aspirator - Bazin de inot

1

50.000,00

71.01.30

3

Mașina de tuns gazon

buc.

3

6.000,00

71.01.30

4

Dotări locuri de joaca pentru copii

50.000,00

71.01.30

5

Generator de sudura monofazat - Patrimoniu

buc.

1

7.500,00

71.01.30

6

Dotări - Teatrul de vara

52.000,00

Total 71.01.30

365.500,00

II. STUDII SI EXPERTIZE - total din care:

1.478.450,00

71.01.30

1

Construire baza sportiva (stadion municipal, complex de sanatate si cazare, sala polivalenta a sporturilor) - SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, doc. cadastrala, taxe OCPI etc.

327.700,00

71.01.30

2

Amenajare cimitir "Sarata li" - documentație cadastrala, aviz scoatere din circuitul agricol teren arabil extravilan, taxe OCPI, SF, studii topo, qeo, doc.CU, avize, acorduri, studiu hudrogeologic etc.

170.000,00

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Plăti efectuate

Buget local

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

71.0E30

3

Reabilitare si modernizare "Insula de agrement" - documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, PUZ, avize, acorduri, studii topo, geo, documentație cadastrala, taxe OCPI, doc.CU, premii pentru concursul de soluții etc. - aplicație POR

130.000,00

71.01.30

4

Construire "Centrul de agrement si turism” la padurea Tamas - doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, premii pt. concursul de soluții etc

200.000,00

72.01.01

5

Participare la capitalul social al SC "Fotbal Club Municipal" Bacau SA

650.750,00

TOTAL

1.843.950,00

PREȘEDINTE DEȘEDINȚÂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr. 1H

La Hotărârea nr. 417 din 23.12.2009

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2010

CONT 68.02 - ASISTENTA SOCIALA

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Nr. si data doc.

Suma

O

1

2

3

4

5

6

7

1. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

138.000,00

71.01.30

1

"Centrul de cazare temporara a persoanele tara adapost", din Municipiul Bacau - SF, expertiza tehnica, avize, acorduri, doc.cadastrala, taxe OCPI, doc.CU, raport de evaluare clădire si teren - aplicație POR

50.000,00

71.01.30

2

Reabilitare si dotare cu echipamente a "Centrului Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice", din strada Aleea Ghioceilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, acorduri etc. - aplicație POR

45.000,00

71.01.30

3

Reabilitare clădire "Clubul Pensionarilor II", din strada Șoimului - documentație de avizare a lucrărilor de intervenție expertiza tehnica, doc.CU, avize, acorduri etc.

30.000,00

71.01.30

4

Centrul Social pentru îngrijire Persoane Vârstnice - "Programul de înlocuire sau completare a sistemelor care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

6.400,00

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

71.01.30

5

Cresa nr.9 - "Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

3.300,00

71.01.30

6

Cresa nr.3 - "Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire, cu sisteme care utilizează energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea consumului de energie termica - SF, expertiza tehnica, doc.CU, avize, taxe etc., fond de mediu

3.300,00

TOTAL

138.000,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 11

La Hotărârea nr. 417 din 23.12.2009

CONT 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CONSILIUL LOCAL

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Fond rulment

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

25.000,00

0,00

71.01.30

1

Wc ecologic - Ad. Piețelor

buc.

3

10.000,00

0,00

71.01.30

2

Firide de branșament

buc.

4

15.000,00

o,oo’

Total 71.01.30

25.000,00

0,00

11. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

1.303.828,00

141.476,97

71.01,30

1

Reabilitare clădire si modernizare la "Centrul Social", din strada

Henri Coanda, nr.9 - expertiza tehnica, DALI, avize, acorduri etc. - aplicație POR

26.200,00

0,00

71.01.30

2

Reabilitare si modernizare imobil, din strada Henri Coanda, nr.9 (etaj MV), cu destinație de locuințe sociale - doc. cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, avize, acorduri etc. - aplicație POR

55.600,00

0,00

71.01.30

3

Elaborare plan integrat de dezvoltare urbana, avize si acorduri, in Municipiul Bacau

202.000,00

0,00

71.01.30

4

Revizuire aplicații aferente plan integrat de dezvoltare urbana, in Municipiul Bacau

198.000,00

0,00

71.01.30

5

"Politici publice de dezvoltare locala - planificarea strategica pe termen mediu si lung”, aplicație DCA - consultanta si implementare proiect

263.000,00

93.499,97

71.01.30

6

"Politici publice de dezvoltare locala - planificarea strategica pe termen mediu sî lung", aplicație DCA - publicitate

48.000,00

47.977,00

71.01.30

7

Autorizație funcționare centrala termica - str.Orizontului 44, sc.A

buc.

1

360,00

0,00

71.01.30

8

Autorizație funcționare centrala termica - str.Bucegi 136 A, sc.A

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

9

Autorizație funcționare centrala termica - str.Bucegi 136 A, sc.B

buc.

2

720,00

0,00

— ■ — . ----- —

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Fond rulment

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

71.01.30

10

Autorizație funcționare centrala termica - str.Bucegi 138 A, sc.A

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

11

Autorizație funcționare centrala termica - str.Bucegi 138 A, sc.B

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

12

Autorizație funcționare centrala termica - str.Bucegi 140 A, sc.A

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

13

Autorizație funcționare centrala termica - str.Bucegi 140 A, sc.B

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

14

Autorizație funcționare centrala termica - str.Narciselor 14 A, sc.A

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

15

Autorizație funcționare centrala termica - str.Letea 46 A, sc.A

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

16

Autorizație funcționare centrala termica - str.Letea 46 A , sc.B

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

17

Autorizație funcționare centrala termica - str.Letea 50 bis, sc.A

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

18

Autorizație funcționare centrala termica - str.Letea 50 bis, sc.B

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

19

Autorizație funcționare centrala termica - str.Fagaras 4, sc.A

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

20

Autorizație funcționare centrala termica - str.Fagaras 4, sc.B

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

21

Autorizație funcționare centrala termica - str.Fagaras 6, sc.A

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

22

Autorizație funcționare centrala termica - str.Fagaras 6, sc.B

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

23

Autorizație funcționare centrala termica - str.Fagaras 8, sc.A

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

24

Autorizație funcționare centrala termica - str.Fagaras 8, sc.B

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

25

Autorizație funcționare centrala termica - str.Depoului 80, sc.A

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

26

Autorizație funcționare centrala termica - str.Depoului 80, sc.B

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

27

Autorizație funcționare centrala termica - str.Depoului 84, sc.A

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

28

Autorizație funcționare centrala termica - str.Depoului 84, sc.B

buc.

2

720,00

0,00

71.01.30

29

Reabilitare termica blocuri de locuințe, in Municipiul Bacau - expertiza tehnica, DALl, audit energetic, inventariere, studii topo, avize, acorduri, taxe etc.

50.000,00

0,00

71.01.30

30

Reabilitare si demolare remize - documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, expertiza tehnica, doc.CU, avize, acorduri etc.

90.000,00

0,00

71.01.30

31

Reabilitare termica bloc nr.15, sc.E, F, strada Alecu Russo - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

4.225,00

0,00

71.01.30

32

Reabilitare termica bloc nr.29, sc.A, B, C, D, strada Alecu Russo -expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

8.130,00

0,00

71.01.30

33

Reabilitare termica bloc nr.31, sc.A, B, C, D, strada Alecu Russo -expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

8.130,00

0,00

71.01.30

34

Reabilitare termica bloc nr.C1, strada Aviatorilor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

2.876,00

0,00

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Fond rulment

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

71.01.30

35

Reabilitare termica bloc nr.C2, strada Aviatorilor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

2.876,00

0,00

71.01.30

36

Reabilitare termica bloc nr.C3, strada Aviatorilor - expertiza tehnica, studii totpo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

2.876,00

0,00

71.01.30

37

Reabilitare termica bloc nr.8, sc.A, B, strada Aviatorilor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

2.770,00

0,00

71.01.30

38

Reabilitare termica bloc nr.9, sc.A, strada Aviatorilor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

2.400,00

0,00

71.01.30

39

Reabilitare termica bloc nr.12, sc.A, B, strada Aviatorilor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

2.870,00

0,00

71.01.30

40

Reabilitare termica bloc nr.13, sc.A, strada Aviatorilor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

2.400,00

0,00

71.01.30

41

Reabilitare termica bloc nr.17A, strada Aviatorilor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

2.194,00

0,00

71.01.30

42

Reabilitare termica bloc nr.19Ă, strada Aviatorilor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

3.194,00

0,00

71.01.30

43

Reabilitare termica bloc nr.21A, strada Aviatorilor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

3.194,00

0,00

71.01.30

44

Reabilitare termica bloc nr.5, sc.A, B, strada Aviatorilor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

2.846,00

0,00

71.01.30

45

Reabilitare termica bloc nr.6, sc.A, B, strada Aviatorilor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

2.846,00

0,00

71.01.30

46

Reabilitare termica bloc nr.14A, sc.A, B, strada Aviatorilor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

4.055,00

0,00

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Fond rulment

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

71.01.30

47

Reabilitare termica bloc nr.15, sc.A, B, strada Garofitei - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

4.622,00

0,00

71.01.30

48

Reabilitare termica bloc nr.17, sc.A, B, strada Garofitei - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

4.880,00

0,00

71.01.30

49

Reabilitare termica bloc nr.2, sc.A, B, C, D, strada Letea - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

8.374,00

0,00

71.01.30

50

Reabilitare termica bloc nr.120, strada Marasesti - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

3.277,00

0,00

71.01.30

51

Reabilitare termica bloc nr.122, sc.A, B, C, strada Marasesti - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

6.668,00

0,00

71.01.30

52

Reabilitare termica bloc nr.118, sc.A, B, C, D, strada Marasesti - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

8.374,00

0,00

71.01.30

53

Reabilitare termica bloc nr.189, strada Marasesti - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrarilorde intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

3.277,00

0,00

71.01.30

54

Reabilitare termica bloc nr.116, sc.C, strada Marasesti - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrarilorde intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

2.499,00

0,00

71.01.30

55

Reabilitare termica bloc nr.128, sc.A, B, C, D, strada Mficov - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrarilorde intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

7.727,00

0,00

71.01.30

56

Reabilitare termica bloc nr.1, strada Neagoe Vodă - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

2.545,00

0,00

71.01.30

57

Reabilitare termica bloc nr.3, sc.A, B strada Neagoe Vodă - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

2.545,00

0,00

71.01.30

58

Reabilitare termica bloc nr.7, sc.A, B strada Neagoe Vodă - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrarilorde intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

2.629,00

0,00Cod indicator

Nr. cri

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Fond rulment

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

71.01.30

59

Reabilitare termica bloc nr.10, sc.A, B strada Neagoe Vodă - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

4.293,00

0,00

71.01.30

60

Reabilitare termica bloc nr.9, sc.A, B, C, D, E, strada Pictor Th.Aman -expertiza tehnica, studii topo, audit energetic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

12.017,00

0,00

71.01.30

61

Reabilitare termica bloc nr.4, sc.A, B, strada Stanicului - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

4.121,00

0,00

71.01.30

62

Reabilitare termica bloc nr.6, sc.A, B, strada Slanicului - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

4.121,00

0,00

71.01.30

63

Reabilitare termica bloc nr.7, strada Slanicului - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, acorduri, avize, taxe etc.

3.445,00

0,00

71.01.30

64

Reabilitare termica bloc nr.11, sc.A, B, C, strada Marasesti - documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, studii topo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

3.752,00

0,00

71.01.30

65

Centrul expozitional si de afaceri - alimentare cu energie electrica (studiu de soluție, tarif de racordare)

10.000,00

0,00

71.01.30

66

Centrul expozitional si de afaceri - alimentare cu gaz metan (studiu de soluție, tarif de racordare)

10.000,00

0,00

71.01.30

67

Iluminat public Calea Moinesti nr.30A^- 30H - SF, avize, taxe OCPI, doc.CU, doc. AC etc.

3.500,00

0,00

71.01.30

68

Reabilitare termica bloc nr.5, strada Electricienilor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție» audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

69

Reabilitare termica bloc nr.75, strada Milcov - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

70

Reabilitare termica bloc nr.9 strada Tipografilor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

71

Reabilitare termica bloc nr.18, strada Milcov - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

Cod indicator

Nr. ort.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Fond rulment

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

71.01.30

72

Reabilitare termica bloc nr.106, strada Milcov - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

73

Reabilitare termica bloc nr.114, strada Milcov - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

74

Reabilitare termica bloc nr.146, strada Milcov - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

75

Reabilitare termica bloc nr.19, strada Stadionului - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

76

Reabilitare termica bloc nr.1O, strada Milcov - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

77

Reabilitare termica bloc nr.14, strada Milcov - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

78

Reabilitare termica bloc nr.130, strada Milcov - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

79

Reabilitare termica bloc nr.80, strada Mioriței - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

80

Reabilitare termica bloc nr.21, strada 9 Mai - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

81

Reabilitare termica bloc nr.144, strada Milcov - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

82

Reabilitare termica bloc nr.2, strada Aprodu Purice - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

83

Reabilitare termica bloc nr.1, strada Digu Barnat - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

Cod indicator

Nr. cri

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Fond rulment

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

71.01.30

84

Reabilitare termica bloc nr.19, strada Mioriței - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

85

Reabilitare termica bloc nr.24, strada Mioriței - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

86

Reabilitare termica bloc nr.30, strada Mioriței - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

87

Reabilitare termica bloc nr.1, strada Carpati - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

88

Reabilitare termica bloc nr.26, strada Comisa Bistriței - expertiza tehnica, studii topo,documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

89

Reabilitare termica bloc nr.2, strada Orizontului - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

90

Reabilitare termica bloc nr.2, strada Panselelor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

91

Reabilitare termica bloc nr.113, strada Bucegi - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

92

Reabilitare termica bloc nr.1, strada Lalelelor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

93

Reabilitare termica bloc nr.2, strada Lalelelor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

94

Reabilitare termica bloc nr.5, strada Nordului - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

71.01.30

95

Reabilitare termica bloc nr.18, strada Letea - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Fond rulment

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

71.01.30

96

Reabilitare termica bloc nr.14, strada Letea - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audrt energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

97

Reabilitare termica bloc nr.6, strada Letea - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

98

Reabilitare termica bloc nr.1, strada Letea - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

99

Reabilitare termica bloc nr.3, strada 22 Decembrie - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

100

Reabilitare termica bloc nr.27, strada Alecu Russo - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

101

Reabilitare termica bloc nr.10, strada Aleea Proiectantului - expertiza tehnica, studii, topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

102

Reabilitare termica bloc nr.8, strada Logofăt Tautu - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

103

Reabilitare termica bloc nr.70, strada Gării - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

71.01.30

104

Reabilitare termica bloc nr.1, strada Otelarilor - expertiza tehnica, studii topo, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, audit energetic, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

0,00

TOTAL                                     .  .    .

1.328.828,00

141.476,97

TOTAL GENERAL (col.5+col.6)          > 1 >

1.470.304,97

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUromanța

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU


Anexa nr.lJ

La Hotărârea nr. 417 din 23.12.2009

CONT 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CET

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

1.STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

4.000,00

71.01.30

1

Actualizare SF - Reabilitare termica a blocurilor - Instalații interioare de utilitati publice, din Municipiul Bacau - etapa I

4.000,00

TOTAL

4.000,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU


Anexa nr.lK

La Hotărârea nr. 417 din 23.12.2009

CONT 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Credit extern

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

32.700,00

16.800.000,00

71.01.02

1

Mijloace de transport pentru obiectivul "Managementul integrat al deșeurilor, in Municipiul Bacau si al zonelor învecinate"

0,00

9.300.000,00

Total 71.01.02

0,00

9.300.000,00

71.01.30

1

Echipamente pentru obiectivul "Managementul integrat al deșeurilor, in Municipiul Bacau si al zonelor învecinate"

0,00

7.500.000,00

71.01.30

2

Fierăstrău pendular electronic

buc.

2

3.700.00

0,00

71.01.30

3

Minimaturatoare mecanica tip KMS 750 B

buc.

1

25.000,00

0,00

71.01.30

4

Mașina de găurit

buc.

1

4.000,00

0,00

Total 71.01.30

32.700,00

7.500.000,00

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

40.000,00

0,00

71.01.30

1

Managementul integrat al deșeurilor - schimb teren, intabulare, taxe notariale, avize, legalizări documente si taxa de protecție a fondului de ameliorare a fondului funciar pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol, aplicație ISPA

15.000,00

0,00

71.01.30

2

Dezvoltare in sistem unitar a rețelei de canalizare, Serbanesti sud - doc.cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri etc.

8.700,00

0,00

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Credit extern

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

71.01.30

3

Înlocuire rețele apa si canalizare acces str.V Parvan nr.48+56 - doc. cadastrala, taxe OCPl, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri etc.

1.300,00

0,00

71.01.30

4

Colector canalizare Calea Republicii, etapa II - documentație cadastrala, taxe OCPl, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri etc.

6.000,00

0,00

71.01.30

5

Extindere canalizare Calea Bârladului nr.46+190 - documentație cadastrala, taxe OCPl, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri etc.

3.000,00

0,00

71.01.30

6

Amenajare hala si sala postoperatorie pentru câini - documenta -tatie de avizare a lucrărilor de intervenție, doc.CU, avize, acorduri etc.

6.000,00

0,00

TOTAL

72.700,00

16.800.000,00

TOTAL GENERAL (col.5+col.6)

10.872.700,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU nicolae-ovjdiu POPOVICI

ROMAN IA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUN.BACAU


Anexa nr.1L

La Hotararea nr.417 din 23.12.2009


CONT 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CONSILIUL LOCAL

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget loca!

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

1. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

437.908,69

71.01.30

1

Grup de cogenerare 13,9 MW

437.908,69

Total 71.01.30

437.908,69

II.STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

2.080.000,00

71.01.30

1

SF - Realizare racord de alimentare cu gaze naturale a CET Bacau, magistrala TRANSGAZ

50.000,00

71.01.30

2

Reabilitarea rețelelor termice secundare, in Municipiul Bacau -întocmire documentație topografica si taxe OCPI, aplicație POS

15.000,00

71.01.30

3

Instalarea unui grup de cogenerare cu ciclu combinat in cadrul CET Bacau, aplicație POS

15.000,00

71.01.30

4

Obiective apartinand domeniului public al Municipiului Bacau - CET

2.000.000,00

2.517.908,69CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIU I BACAU NICOLAE-OVIDIU P OVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. IM La Hotărârea nr. 417 din 23.12.2009

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri

repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2010

CONT «1.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CET

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Nr.si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

1.STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

126.310,00

71.01.30

1

Actualizare SF - Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT existente

58.310,00

71.01.30

2

SF Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACET a instituțiilor publice

60.000,00

71.01.30

3

Actualizare SF - Reabilitarea rețelelor termice secundare, din Municipiul Bacau

8.000,00

TOTAL

126.310,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVTDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. IN

La Hotărârea nr. 417 din 23.12.2009

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2010

CONT 84.02 - TRANSPORTURI

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

1. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

1.376.100,00

71.01.30

1

Proiectare construire străzi :D.Busilaf Limpedea, Prunului, Gen.Grigore Cantili, Viilor, Fundătură B.P.Hasdeu, Dragos Vodă, Liliacului, Ghe. Asachi, Morii, Tisei, Brândușei, Gloriei, Ion Creanga, Prutului, Pictor N. Grigorescu, Luminii, Sălciei, Ghe. Sincai, G. Cosbuc, B.P. Hasdeu, Rodnei, Pictor St.Luchian, Arinilor, Serei, Salcâmilor, Scânteii, Ciresoaiei, Speranței, Agudului, A.D.Xenopol, Aurel Vlaicu, Costache Radu, Cpt.lon Boros, Lt.Victor Botocan, Lt.Col.lon Zamescu, Romanței, Teodor Neculuta,Calea Romanului 188A+188R, Zambilelor, Cpt.Victor Precup, Trecatoarea Islaz, acces str. Oituz 67+77, Tineretului, Șiretului II, Serbanesti - etapa II, Frunzei, acces str. Prelungirea Bradului nr.101+103, Muncii-et.lll, Mr.Alexandru Velican, Tronson suplimentar str.Teiului, Victor Nadolschi, Cronicar Neculce, extindere strada Chimiei spre rampa de gunoi, acces str. Orizontului nr.39+57si 69+75, Rozelor, Câmpului, Ulmilor, acces str.Veronica Micle nr.1-15 si str.Ciresoaiei nr.1+20, acces str.V.Parvan nr.48+56, Constantin Musat, General Ștefan Guse

200.000,00

71.01.30

2

Studiu circulație, in Municipiul Bacau

300.000,00

71.01.30

3

Modernizare construcții, cu destinația de parc auto si desființare construcții - doc. cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri etc.

10.000,00

71.01.30”

4

Construire strada Trecatoarea Gheraiesti - documentație cadastrala, SF, studii topo, geo, CU, avize etc.

4.600,00

71.01.30

5

Construire aleea Moldovitei - (platforma carosabila Calea Moldovei) - documentație cadastrala, SF, studii topo, geo, CU, avize etc.

5.000,00

Cod indicator

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Buget local

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

71.01.30

6

Construire strada Corbului - documentație cadastrala, SF, studii topo, geo, CU, avize etc.

4.800,00

71.01.30

7

Construire strada Poet Cariova - documentație cadastrala, SF, studii topo, geo, CU, avize etc.

5.000,00

71.01.30

8

Construire strada Letea, etapa II - SF, studii topo, geo, CU, avize etc

40.666,00

71.01.30

9

Construire Calea Moînesti nr.30A-30H - SF, studii topo, geo, CU, avize, documentație cadastrala, taxe OCPI etc.

16.000,00

71.01.30

10

Drum național (E 85), km 281+400+km 280+753 - doc. cad astrala, taxe OCPI, avize etc.

4.000,00

71.01.30

11

Construire parcare, strada Comisa Bistriței - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, oeo, CU, avize etc.

10.700,00

71.01.30

12

Construire parcare - Teatrul Bacovia - doc. cadastral a, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, CU, avize etc.

10.000,00

71.01.30

13

Construire parcare - Proiectantului nr.5 - doc.cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, qeo, CU, avize etc.

10.000,00

71.01.30

14

Reabilitare Pasaj Letea - expertiza tehnica, SF, studii topo, geo, CU, avize, acorduri etc., aplicație POR

40.000,00

71.01.30

15

Reabilitare infrastructura urbana, zona str. Mioriței - 9 Mai - Vântului - Vadul Bistriței -SF. studii topo, qeo, CU, acorduri, avize etc., aplicație POR

110.000,00

71.01.30

16

Reabilitare infrastructura urbana, zona str. I.LCaragiale- Milcov- intersecție cu strada Letea - SF, studii topo, geo, CU, acorduri, avize etc., aplicație POR

306.000,00

71.01.30

17

Modernizare Calea Moinesti - expertiza tehnica, doc.cadastrala, taxe OCPI, SF, studiu de trafic, studii topo, qeo, CU, avize, acorduri etc., aplicație POR

300.000,00

TOTAL

1.376.100,00

PREȘEDINTE DEȘEDINȚĂ

r:


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUNICOLAE-OVIDIUPOPOV1CI