Hotărârea nr. 414/2009

 Hotărâre nr.414 din 30.11.2009 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 90763/19.10.2009.

privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 90763/19.10.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile ari.2 (1) iii. „h”, ari.7(4) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;

  • -  Prevederile art. 4 7 și art.117 lit. „a” din Legea nr,215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Plângerea prealabila nr.90763/19.10.2009 prin care Asociația Fotbal Club Municipal cu sediul în str.Pictor Theodor Aman nr.94 din Bacău, formulează plângere prealabilă în temeiul Legii nr.554/2004;

  • -  Referatul nr.90763/16.11.2009 al Secretarului Consiliului Local Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(9) și art. 45 (1) (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr.90763/19.10.2009, formulată de către Asociația Fotbal Club Municipal cu sediul în str.Pictor Theodor Aman nr.94 din Bacău, în temeiul Legii nr.554/2004, prin care solicită revocarea H.C.L. nr.329/29.09.2009.

Art.2, - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală, ti Permanent” precum și petentului prevăzut la art. 1.


£0E$EDINȚĂ

M1RCEA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI