Hotărârea nr. 41/2009

 Hotărârea nr. 41 din 27.02.2009 privind alegerea „Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile martie-aprilie 2009.

privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile martie-aprilie 2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • -  Prevederile art. 35, art. 47și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Prevederile Legii nr. 393/2004, privind statutul aleșilor locali, actualizată;

  • -  Prevederile H.C.L. nr. 221/31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) si ale art. 45 alin.(2) din Legea 215/2001, a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile martie-aprilie 2009, în persoana domnului FLOROIU IONEL .

Art,2. - Președintele de ședință, exercită potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 221/31.08.2006 următoarele atribuții principale :

  • a) conduce ședințele Consiliului Local Bacău;

  • b) semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local Bacău, chiar dacă a votat împotriva acestora, precum și procesul verbal al ședințelor;

  • c) asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

  • d) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a acestora;

  • e) aplică, dacă este cazul sancțiunile prevăzute în Statutul aleșilor locali sau propune consiliului local aplicarea de asemenea sancțiuni;

  • f) îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău, sau însărcinări date de consiliul local.

Art,3. - Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridică și Administrație Locală și persoanei menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI