Hotărârea nr. 407/2009

  Hotărâre nr.407 din 30.11.2009 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.275/20.08.2009 în sensul înlocuirii unui membru din Comisia Tehnică de amenajare a teritoriului şi Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentaţiilor de urbanism de tip P.U.D. şi P.U.Z. şi a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice şi juridice pentru realizarea unor obiective de investiţii în municipiul Bacău.

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.275/20.08.2009 în sensul înlocuirii unui membru din ComisiaTehnică de amenajare a teritoriului și Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip PUD și PUZ și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții în municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •  Prevederile art. 37(1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

  • •  Prevederile art.29 alin 1 și 2 din O.G nr. 35 /2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

  • •  Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

  • •  Hotărârea Consiliului Local nr.275/20.08.2009;

  • •  Referatul nr. 12596/18.11.2009 al Secretarului Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și Urbanism;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) și ale art. 45 (1)(5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr.275/20.08.2009 în sensul înlocuirii d-lui Cătălin Ionescu - Șef Serviciul Disciplină Urbanistică și în Construcții cu dl. Arh. Vasile Alexandru Geliman - Arhitect Șef al Municipiului Bacău - ca membru în ComisiaTehnică de amenajare a teritoriului și Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip PUD și PUZ și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții în municipiul Bacău.

Art,2. - Celelate prevederi ale H.C.L. nr.275/20.08.2009 sunt și rămân în vigoare.

Art3. - Hotaraiea va fi comunicata Viceprimarului Municipiului Bacau, Administratorului