Hotărârea nr. 406/2009

 Hotărâre nr.406 din 30.11.2009 - privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, Parohiei Romano-Catolice „Sfântul Nicolae” din Bacău a bunului imobil – teren în suprafaţă de 689 m.p., aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, lângă Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Petru şi Paul”.

privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, Parohiei k’ivrnno Cațnlice Sfântul Nicolae” din Bacău, a bunului imobil - teren în suprafață de 689 m.p. aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, lângă Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Petru și Paul”

Consiiiui Local ai ivîunicipiuiui Bacău

Având în vedere:

  • •  Prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001. a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al

op ni/xrl i 'fi r* ari i £> cm rw rn r* 1 o 1 o ii Uori r^o**r*'

lilvuilivui nv cu w i   vrui iiv mu vi ivui v,

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată;

  • •  Adresa nr. 432/07.08.2009, a Parohiei Romano Catolice „Sfântul Nicolae” din Bacău, înregistrată la Primăria Bacău sub nr. 42261/20.08.2009;

  • •  Nota internă nr.42261/175582/19.11.2009 înaintată de Serviciul Restituirea Proprietăților din cadrul Primăriei Bacău, prin care ne comunică faptul că terenul nu este revendicat conform legilor proprietății;

  • •  Planul de Situație pentru delimitarea bunului imobil - teren - ce se dă în folosință gratuită beneficiarului;

  • •  Referatul nr. 153185/15.09.2009 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Bacău;

  • •  Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură;

  • •  Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c” și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă darea în folosință gratuită pe durata existenței construcțiilor, Parohiei Romano Catolice „Sfântul Nicolae” din Bacău, a bunului imobil - • teren în suprafață de 689 m.p aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, lângă Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Petru și Paul” spre strada Mihai Viteazu, conform Planului de Situație anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Predarea-primirea terenului se va face pe bază de proces-verbal semnat de părți, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

(2) Direcția de Patrimoniu va efectua operațiunile de modificare a inventarului domeniului public.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Serviciului Cadastru și ParpKyîi       (^'Catolice „Sfântul Nicolae” din Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOV I

PLAN DE SITUAȚIE

Amplasament intravilan trnin Bacau str. Ana Ipatesai slMihai VPeazn, jad. Bacau Beneficiar : Parohia Romano - Catolica " Sfanțul Nicolae " Proprietar: Consiliul Local Bacau SCARA 1 : 500

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU-țBAT'f/


piNȚA CEA •


ANEXA'

LA HOTARAREA'NR4t>6DIN3Q/7

.2009


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE -OVIDIU POPQ¥ICI