Hotărârea nr. 405/2009

 Hotărâre nr.405 din 30.11.2009 - privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Bacău, a unui bun imobil – teren în suprafaţă de 94 m.p. situat în B-dul Unirii din municipiul Bacău.

f         a/ ..... /(f/iifCf/if


■RMMMWNHMMMMn

HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plata și cu titlu gratuit în baza Legii nr. 239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Bacău a unui bun imobil - teren în suprafață de 94 mp, situat în B-dul Unirii din municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

 • •  Prevederile art. 1(1), art.2 (1), art. 3(2) din Legea nr. 239/12.07.2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

 • •  Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 360/29.10.2009;

 • •  Planul de Situație, amplasament al terenului;

 • •  Cererea nr. 198/12.11.2009, înregistrată la Primăria Bacău sub nr. 175766/12.11.2009 a Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae ” din Bacău cu sediul în Bulevardul Unirii nr.4;

 • •  Nota internă nr.153233/15.10.2009 a Serviciului Cadastru prin care ne face cunoscut faptul ca terenul în speță nu este revendicat conform prevederilor legilor proprietății;

 • •  Referatul nr. 153295/12.11.2009 al Direcției de Patrimoniu;

 • •  Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c”, alin. (9) și ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea fără plată și cu titlu gratuit, în baza Legii nr. 239/2007, în proprietatea Parohiei „Sfântul Nicolae” din Bacău, a unui bun imobil-teren în suprafață de 94 m.p.situat în vecinătatea bisericii din Bulevardul Unirii f.n, deținut în folosință gratuită de Parohia „Sfântul Nicolae” din Bacău prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 360/2009, teren pentru care se va păstra destinația de spațiu verde.

 • (2) Terenul se identifică prin Planul de Situație Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Datele de identificare a imobilului - teren transmis fără plată și cu titlul gratuit în baza Legii nr.239/2007 în proprietatea Parohiei „Sfântul Nicolae” din Bacău, se identifică prin Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l) în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 239/2007, privind reglementarea regimului juridic, al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult, imobilele dobândite în condițiile prezentei legi, nu pot fi înstrăinate și nu li se poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

(2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) atrage nulitatea absolută a actului de transmitere a proprietății și repunerea în situația anterioară.

Art3,(l) Se împuternicește d-na Jinga Maria, Director la Direcția Juridică și Administrație Locală, să încheie și să semneze la Notarul Public „Actul de transmitere cu titlu gratuit al dreptului de proprietate” prevăzut de art.3(4) din Legea nr.239/2007, către unitatea de cult beneficiară.

(2) Cheltuielile ocazionate cu încheierea actului la notarul public vor fi suportate de către unitatea de cult beneficiară.

Art4, Direcția de Patrimoniu și Direcția Economică, vor efectua operațiunile prevăzute de lege, privind modificarea inventarului domeniului privat și de scoatere cantitativ și valoric din evidența inventarului și contabilitate.

ArtS. Cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr.360/29.10.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art6, Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism, Direcția Economică și Serviciul Cadastru, precum și Parohiei „Sfântul Nicolae” din Bacău.

Parohia Sf.Nicolaie        .

ROMÂNIA                                   ANEXA Nr. {      □

JUDEȚUL BACĂU              LA HOTARAREA NR./ctf DINJO#"-2009^

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU,


Sf» Nlcolale


CONTRASEMNEAZĂ, etarul municipiului bacâl NICOLAE - OVIDIU POPO54ICI

--%

Plan de situoties/


Numele si prenumele

S^rrtgatura

Masurat

Sofronescu C

A yA

Desenat

Verificat

ing.Sofronescu C.

-

Director

ing.Sofronescu C.

Data

10.2009ROMÂNIA                          ANEXA NR.2

JUDEȚUL BACĂU             LA H.C.L. nr. Aof din M//■

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului (teren) transferate, cu titlu gratuit, din proprietatea municipiului Bacău în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Bacău

Denumirea bunului transferat

Adresa bunului transferat

Persoana juridică de la care se preia bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

Caracteristicile bunului

Teren

Municipiul Bacău, Bdul Unirii f.n, jud. Bacău

Municipiul

Bacău,

str.Mărășești nr.6

Parohia Ortodoxă „Sfântul Nicolae” Bacău, Bdul Unirii nr.4, Bacău

Suprafața teren

94mp spațiu verde

/ i i { !illRCEA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVI2I