Hotărârea nr. 404/2009

 Hotărâre nr.404 din 30.11.2009 - privind atribuirea in folosinţă gratuită către Fundaţia `VITA PRO VITA” a spaţiului cu o suprafaţă de 137,36 m.p., aferent unei părţi din imobilul P.T. nr.1 din Bacău, str.Pictor Aman.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • -  Prevederile art. 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,cu modificările ulterioare;

” Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” și a art. 124 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • -  Referatul nr. 153213 din 02.10.2009 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

 • -  Releveul Punctului Termic cu delimitarea spațiului care se propune să fie dat în folosință gratuită;

 • -  Contractul de Comodat care se va încheia cu beneficiarul spațiului;

 • - Cerererile Fundației „VITA PRO VITA”, înregistrate la Primăria Bacău sub nr.175625/10.09.2009 și nr,175664/29.09.2009 însoțite de Statutul și Actul de Constituire al Fundației „VITA PRO VITA”;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită pe termen de 5 ani, a spațiului cu o suprafață utilă de 137,36 mp aferent unei părți din imobilul - clădirea -Punctului Termic nr.l din Bacău str. Pictor Aman, către Fundația „VITA PRO VITA” București

 • (2) Spațiul dat în folosință gratuită, face parte din domeniul public al municipiului Bacău, are o suprafață utilă de 137,36 mp și se compune din:

 • - o parte din centrala termica = 128,64 mp

 • - spațiu aferent fostului hidrofor =  8,72 mp.

 • (3) Acest spațiu este delimitat fizic, în Releveul Punctului Termic nr. 1 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Fundația „VITA PRO VITA” București, va suporta cheltuielile ocazionate cu întreținerea și cu utilitățile folosirii spațiului primit.

Art3. (1) Spațiul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre se dă în folosință gratuită, în vederea folosirii de către Fundația „VITA PRO VITA” București, ca spațiu destinat depozitării, sortării și distribuirii de ajutoare umanitare pe raza municipiului Bacău.

(2) Condițiile și modalitățile de folosință vor fî stabilite prin Contractul de Comodat, care se va încheia între părți, conform Anexei nr, 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Contractul de Comodat ce se va încheia cu Fundația „VITA PRO VITA” București.

Art.S, Hotărârea va fî comunicată Direcției Patrimoniu și Direcției Juridice și Administrație Locală Bacău din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și Fundației „VITA PRO VITA”, cu sedjuMix Bucure ști, str. Turbinei nr.25, sector 2.


flNȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Nr. cadastrali, al terenului

Suprafața

Adresa imobilului               l

137,36

Bacău, Str. Pictor Aman

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

mun. Bacau cu

' Cod unitate individuala ( U )

20304

CF individuala


CONSUMUL LOCAL


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
Nr. încăpere

Denunț J*' încăper^

z Suprafața utilă (mp)

3

Centrala Termica Njt /

128,64

4

Hidrofor

8,72

Suprafața utila = 137,36

^<^t®Jț|țMșfata = 137,36

Data


$> CERTIFICAT DE autorizare Sena B Nf- 447

C

S.C. CEO Pvp


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA NR.2 LA

H.C.L. NR.^DIN 3(7./Z 2009

CONTRACT DE COMODAT

NR............/..............

CAP. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l.Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, având contul RO 07 TREZ 06121300205xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.L 4278337, reprezentat prin PRIMAR ing. Romeo Stavarache, mandatat să reprezinte interesele municipiului în calitate de persoană juridică civilă,prin H.C.L. nr.................., în calitate de comodant, pe de o parte,

Și

Fundația VITA PRO VITA, cu sediul în București, str.Turbinei nr.25, sector2, înscrisă în Registrul Național al persoanelor juridice la nr.!73/PJ/2005, CUI9218220 reprezentată prin Președinte-Tache Tasica, în calitate de comodatar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze:

CAP.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. Comodantul dă spre folosință gratuită comodatarului, în baza H.C.L. nr........./.........suprafața utilă de 137,36mp, situată în imobilul din str. Pictor Aman,

(în incinta P.T.l) Bacău, în vederea depozitării, sortării și distribuirii de ajutoare umanitare pe raza municipiului Bacău.

Art.3. Imobilul în care este situată suprafața ce formează obiectul prezentului contract, face parte din domeniul public al municipiului Bacău, are o suprafață totală de 262mp, comodatarului atribuindu-se doar suprafața de 137,36 mp, conform planului de situație - anexa 1 la prezentul contract, în folosință gratuită. Pentru a delimita spațiul și pentru a nu afecta activitatea P.T. nr.l, comodatarul va ridica un zid despărțitor între spațiul ce-1 are în folosință și restul centralei termice care funcționează, respectând delimitările planului de situație.

Deasemenea, pentru a putea fi folosit spațiul conform destinației, va executa lucrări de amenajare-construire, va monta o ușă exterioară, va recompartimenta spațiul amenajând astfel un grup sanitar și birouri.”

CAP. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.4 Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a) să îngrijească și să conserve spațiul alocat ca un bun proprietar;

 • b) să folosească spațiul alocat conform destinației specificate în prezentul contract;

 • c) să suporte toate cheltuielile referitoare la utilitățile consumate, respectiv energia electrică, energia termică, apă, canalizare, salubritate, telefon, încheind în acest sens contracte cu furnizorii de utilităti.

 • d) să realizeze lucrările pentru utilitățile necesare, în mod independent și pe cheltuiala sa;

 • e) să restituie bunul atribuit spre folosință conform clauzelor stipulate, la expirarea termenului contractului, în caz de neprelungîre;

 • f) orice îmbunătățire adusă imobilului, nu va incumba comodantului la sfârșitul contractului, sub forma restituirii sumelor reprezentând c/val. acestora sau alte forme;

 • g) să anunțe comodantul cu privire la orice modificare referitoare la sediul său social;

 • h) să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare funcționării conform legislației în vigoare, pe cheltuiala sa;

 • i) să nu subînchirieze sau să cesioneze prezentul contract decât cu acordul scris al comodantului.

 • j) la încetarea prezentului contract de comodat va fi obligat să aibă toate datoriile achitate către furnizori, făcând dovada achitării lor.

Art.5. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) să predea spre folosință comodatarului suprafața de 137,36 m.p., mai sus menționată, după semnarea prezentului contract, pe bază de proces-verbal de predare primire;

 • b) să răspundă de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale imobilului;

CAP.4. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de comodat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de...................2009.

Art.7. Predarea - primirea efectivă a suprafeței se face pe bază de proces-verbal, ce va fi anexă la contract.

CAP.5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.8. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale comodatarul datorează despăgubiri comodantului.

Art.9. Forța majoră dovedită în condițiile legii apără de răspundere partea care o invocă.

CAP. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.10. Prezentul contract încetează la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

Art.ll. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în cazul în care una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate mai sus;

Art.12. Producerea unor stricăciuni sau pierderi imobilului transmis spre folosință comodatarului dă dreptul comodantului de a rezilia unilateral contractul;

Art.13. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract, o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile de la data în care încetarea urmează să-și producă efectele;

Art.14. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante;

Art.15. Partea în culpă pentru încetarea/rezilierea contractului, nu este exonerată de răspundere.

CAP.7. LITIGII

Art.16. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art.17. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP.8. CLAUZE FINALE

Art.18. Prezentul contract de comodat are la bază următoarele documente de referință:

 • a) Legea mr.215/2001 privind administrației publice locale, modificată și completată Legea nr.286/2006;

 • b) Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) Hotărârea nr.........../................ a Consiliului Local Bacău privind

aprobarea dării în folosință gratuită;

 • d) prevederile art.1560, 1562, 1564 și 1565 cod civil.

Art.19. Este interzisă înstrăinarea sub orice formă a bunului transmis în folosință, de către comodatar.

Art.20. Orice notificare adresată de una dintre părți celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.21. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art.22 Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

A

Art.23 In cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

Art.24. Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 pentru comodant și unul pentru comodatar, azi.............. data semnării lui.

Art.25. Anexa 1 -planul de situație și procesul verbal de predare primire a suprafeței respective, fac parte integrantă din prezentul contract.

COMODANT,


COMODATAR,

Municipiul Bacău prin PRIMAR

Ing.ROMEO STAVARACHE


Fundația VITA PRO VITA prin PREȘEDINTE TASICA TACHE


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

EC.STELIAN LEONARD PĂDUREANU

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV

Ing.GAVRIL PIRCU

VIZAT JURIDIC


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI