Hotărârea nr. 402/2009

 Hotărâre nr.402 din 30.11.2009 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui număr de 2 spaţii din municipiul Bacău, pentru amplasarea unor automate de lapte proaspăt.

privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 2 spații din municipiul Bacău, pentru amplasarea unor automate de lapte proaspăt

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere :

 • •  Prevederile art.14 (1) (2) și a art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” și a art. 123(1 )(2)din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Prevederile Anexei nr.l din H.C.L. nr.191/15.05.2008 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009 în municipiul Bacău;

 • •  Referatul comun nr.153.301/16.11.2009 al Direcției Administrația Piețelor și Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

 • •  Caietele de Sarcini și Planurile de Amplasament ale spațiilor ce se propun a fi scoase la licitație;

 • •  Contractele - cadru de închiriere;

 • •  Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.

In baza dispozițiilor art.36 (2)lit.„c” (5) lit.„a” si ale art.45(3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Artl. -(1) Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a 2 (două) spații pentru amplasarea de către persoane juridice, a unor automate de lapte proaspăt, după cum urmează :

• SI în suprafața de 1,5 m aflată în incinta Pieței Centrale din Municipiului Bacău, str. Pieței nr. 1;

 • •  S2 în suprafața de 1,5 m2 aflată în incinta Pieței Sud din Municipiului Bacău, str.

Mărășești nr.96;

 • (2) Spațiile se identifică prin Planurile de Situație din Anexele Al, A2, părți integrante din prezenta hotărâre.

A.

 • (3) închirierea spațiilor se aprobă pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților.

 • (4) Prețul de pornire al licitației va fi de 20 lei/mp./lună, conform H.C.L. nr. 191/15.05.2008.

  Art.2. - Se aprobă Caietele de Sarcini pentru închirierea prin licitație publică a spațiilor


comerciale pentru amplasarea unor automate de lapte proaspăt, prezentate la art.l, conform Anexelor nr, Bl, B2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.3, Se constituie Comisia de licitație, formată din 5 membri, în următoarea componență :

 • 1. Luchian Dragoș

 • 2. Pireu Gavril

 • 3. Nica Rolandi

 • 4. Gavrilescu Comeliu

 • 5. Butnaru Monica

  • - Președinte

  • - membru


  - Viceprimar

  • - Dir. Direcția Patromoniu

  • - consilier Direcția Economică

  • - Serv. Juridic Contencios

  - Contabil Dir. Adm Piețelor


  • - membru

  • - membru

  • - membru


Ca secretar al Comisiei de licitație se numește d-na Năstase Daniela - inspector la Serviciul Patrimoniu.

Art.4. Se numește Comisia de soluționare a contestațiilor formata din 3 membri, în următoarea componență :

1. Jinga Maria


. Lepădatu Maria

. Iliescu Viorica


- Dir. Direcția Juridică și Ad-ție Locală

 • - cons. jr. la Serv, juridic-contencios

 • - cons. jr. la Serv, juridic-contencios


 • - Președinte

 • - membru

 • - membru


Ca secretar al comisiei se numește Cioclu Elena - consilier din cadrul Direcției

Patrimoniu.

Art,5. - Se aprobă Contractele-cadru de închiriere a spațiilor prevăzute în prezenta hotărâre, adjudecate la licitație, conform Anexelor nr. CI, C2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.6. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să încheie și să semneze contractele de închiriere a spațiilor scoase la licitație.

Art7. Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Direcției Juridice și Ad-ție


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr. Bl

la H.C.L. nr. tfOZ din 30.11.2009

CAIET DE SARCINI

pentru închirierea spațiului de 1,5 mp situat în Str. Pieții nr. 1 Bacău în vederea amplasării unui „Automat de lapte proaspăt,,

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL A

DATE DESPRE PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

SEDIUL : BACĂU, Str. Mărășești nr.6

C.U.I.: 4278337, cont nr. RO 07 TREZ 06121300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău

Telefon : 0234-515774, 0234-525215, fax: 0234-588757

CAPITOLUL B

DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE

1. PREZENTAREA SPAȚIULUI SUPUS ÎNCHIRIERII

('

AMPLASAMENTUL = spațiu situat în perimetrul aferent Pieței Centrale din municipiul Bacău din Str. Pieții nr.l, conform schiței anexe.

SITUAȚIA JURIDICĂ : domeniu public, proprietate a Municipiului Bacău SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ : 1,5 mp

2. OFERTA DE ÎNCHIRIERE

Spațiul ce se închiriază este în suprafață de 1,5 mp și se află situat în municipiului Bacău - Str. Piețiii nr.l

Acest spațiu se închiriază în vederea amplasării unui automat de lapte proaspăt destinat tuturor cetățenilor care tranzitează Piața Centrală precum și a celor care își desfășoară activitatea în această piață.

Persoanele juridice autorizate participante la licitație vor trebui să aibă în dotare sau contracte pentru aparate specifice unor astfel de activități.

Persoana juridică trebuie să facă dovada că deține cantitatea necesară de lapte pentru alimentarea automatelor precum și certificarea calității acestuia.

L          Subînchirierea, bunului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe

persoane juridice sau fizice autorizate se poate face numai cu acordul scris al proprietarului.

Drepturile și obligațiile părților se stabilesc prin contractul de închiriere. Schimbarea destinației spațiului o poate face doar proprietarul prin H.C.L.

 • 3. DURATA ÎNCHIRIERII - 1 An

 • 4. PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI : 20 Lei/mp/lună conf. HCL 191/2008.

 • 5. GARANȚIA DE PARTICIPARE : 200 Lei

 • 6. TAXA DE PARTICIPARE : 300 Lei

 • 7. CAIET SARCINI: 100 Lei

 • 8. Locul, data și ora desfășurării licitației : Primăria Municipiului Bacău, str.

Mărășești nr.6,................, ora 13,00.

 • 9. Data limită până la care se fac înscrieri la licitație :...............ora 16,00.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA LICITAȚIE

La licitație poate participa, în număr nelimitat, orice persoana juridică româna ori străină autorizata pentru acest tip de activitate, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • a) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comerțului,

 • b) copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante ;

 • c) certificat fiscal emis de Administrația Financiară a municipiului Bacău;

 • d) certificat fiscal emis de D.I.T.L. Bacău din care rezultă că nu are datorii la (" bugetul local;

 • e) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • f) dovada constituirii garanției de participare la licitație, (xerocopii după chitanțele eliberate de casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • g) dovada achitării caietului de sarcini și a taxei de participare la licitație (xerocopii după chitanțele eliberate de casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • h) dovadă de la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a chiriei datorate și a penalităților aferente din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de părți;

v       i) ultima balanță de verificare sintetică a societății, semnată de reprezentantul

legal al societății, ștampilată.

Ofertantul va numerota, va semna și ștampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, de asemenea sub semnătură și ștampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice oferta care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

Taxa de participare și garanția se vor achita pe chitanțe separate pentru a permite restituirea în caz de neadjudecare.

In caz de neadjudecare, în termen de 7 zile, se va restitui concurenților necâștigători garanția de participare.

Reprezentantul desemnat al participantului la licitație se va prezenta în ziua și ora precizate având asupra sa următoarele documente:

 • -  împuternicirea semnată de administrator sau președinte/director general însoțită de un document de identitate recunoscut, iar în cazul președintelui/directorului general sau a administratorului de un document de identitate;

 • -  ștampila autorizată a societății;

CAPITOLUL C

MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

închirierea spațiului situat în imobilul din Str. Pieții nr.l, de 1,5 mp se face prin licitație publică deschisă, conform prevederilor art.14 și 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, codului civil.

înscrierea la licitație se face până la data de...................., orele 16,00, data la

care ofertanții vor depune în plic sigilat documentele de participare la licitație, precizate în caietul de sarcini.

Pe plic se va menționa:

 • - numele ofertantului și sediul acestuia;

 • - denumirea licitației, a tipului și pentru care spațiu depune oferta;

Ofertele primite și înregistrate după termenul limita de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și înapoiate ofertanților fără a fi deschise.

Licitația se va desfășură în data de ..................., orele 13,00, în prezența

comisiei de licitație stabilită prin H.C.L. nr................ și a candidaților înscriși la

licitație și va fi condusă de Președintele Comisiei de licitație.

Prețurile minime pentru închirirere, care reprezintă și prețul de pornire al V licitației sunt cele stabilite pe zone de amplasament, conform H.C.L. nr.l91/2008, adică 201ei/mp/lună.

Pasul de licitație este stabilit la minim 5 lei/mp/lună.

La data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației vor fî prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertanților (care vor prezenta și documentele de împuternicire) și după caz, alți specialiști și invitați.

La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele ofertanților și societățile pe care aceștia le reprezintă.

Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifică totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină ofertanții care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Comisia de licitație poate analiza și respinge ofertele făcute de ofertanții care înregistrează pierdere sau rezultate financiare necorespunzatoare.

După analizarea conținutului plicurilor și a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele ofertanților respinși și motivul respingerii lor și ofertanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și ofertanții prezenți.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertanților, cel puțin doua oferte să întrunească condițiile prevăzute de lege.

Președintele comisiei anunță prețul de pornire a licitației, pasul minim de licitație și eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul).

Licitația se desfasoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în urcare. Astfel, după ce se strigă prețul de pornire a licitației, în ordinea ce va fi stabilită, fiecare ofertant interesat va striga prețul pe care îl oferă (care trebuie sa fie mai mare decât oferta anterioara cu cel puțin un pas de licitare ) până când unul (       dintre ofertanți ajunge la prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

Președintele comisiei repetă de trei ori prețul acceptat de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu acceptă prețul strigat, amplasamentul se adjudecă ofertantului care a oferit prețul cel mai mare.

în caz de egalitate a prețurilor ofertate, se va proceda în modul următor:

Ofertanții care au ajuns în această situație vor face o nouă ofertă în plic închis, semnat și ștampilat

Plicurile se vor deschide în prezența reprezentanților ofertanților;

Oferta cu valoarea cea mai mare va fî desemnată câștigătoarea licitației; în cazul în care ofertele sunt egale, se va proceda tot prin sistemul ofertei în plic închis.

Prețul de adjudecare a amplasamentului este prețul cel mai mare oferit și acceptat.

Secretariatul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare în care se vor consemna denumirea ofertanților, numele și prenumele reprezentanților ofertanților, '        denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru

închirierea amplasamentului scos la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locui al doilea și oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertanților.

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanți.

într-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

Documentele aparținând ofertanților care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate ofertanților respectivi.

Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei și descalificarea ofertanților respectivi.

După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

Procesul verbal de adjudecare a licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va întocmi în mai multe exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare parte participantă la licitație și anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

 • - câte un exemplar ofertanților participând la licitație, la cerere.

In procesul verbal al licitației se vor consemna de asemenea:

 • - nominalizarea ofertantului a cărui ofertă de preț a fost declarată câștigătoare și cu care s-a clasat pe primul loc;

(        - nominalizarea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia;

 • -  precizarea ca rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

9

Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 48 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin H.C.L.

Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

Semnarea contractului de închiriere se va face în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul .       ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determină pierderea

garanției de participare și interdicția de a participa la o alta licitație ulterioară, organizată de Consiliul Local al municipiului Bacău.

în cazul în care licitația publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va consemna aceasta situație într-un proces verbal și se va organiza o noua licitațe.

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta în maxim 15 zile lucrătoare, calculate de la data licitației anterioare. înscrierea are loc până în preziua desfășurării licitației, sau a repetării acesteia, orele 16,00.

în cazul repetării licitației, indiferent din ce cauză, se va percepe o altă taxă de participare la licitație.

Pentru departajare se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de

înscriere la licitație.

Pentru stabilirea ordinei se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de înscriere la licitație.

In cazul când și la repetarea licitației se prezintă un singur ofertant se va trece la metoda de negociere directă.

DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competențelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Ofertanții care sunt dovediți ca au stabilit cu alți ofertanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

A

 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurenței, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanti.

Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea instituției organizatoare a licitației împreună cu comisia de licitație.

 • 4. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica hotărârea de anulare, în scris, tuturor ofertanților participanți și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Prețul închirierii licitat va fi indexat anual conform indicelui de indexare stabilit la începutul fiecărui an fiscal, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

Garanția de participare va fi restituită participanților la licitație care nu au fost declarați câștigători, în urma depunerii unei cereri scrise la sediul Primăriei MunicipiuluiJ&ac^^wLtermen de 7 zile de la data ținerii licitației.

jESEDINȚĂ VlfiRCEA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE -OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr. B 2

la HOTARAREA nr.4^ din 30.11.2009

CAIET DE SARCINI

pentru închirierea spațiului de 1,5 mp situat în Str. Mărășești nr.96 Bacău în vederea amplasării unui „A utomat de lapte proaspăt,,

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL A DATE DESPRE PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

SEDIUL : BACĂU, Str. Mărășești nr.6

C.U.I. : 4278337, cont nr. RO 07 TREZ 06121300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău

Telefon : 0234-515774, 0234 - 525215, fax: 0234-588757

CAPITOLUL B

DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE

3. PREZENTAREA SPAȚIULUI SUPUS ÎNCHIRIERII

AMPLASAMENTUL = spațiu situat în perimetrul aferent Pieței Sud din municipiul Bacău din Str. Mărășești nr.96, conform schiței anexe.

SITUAȚIA JURIDICĂ : domeniu public, proprietate a Municipiului Bacău SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ : 1,5 mp

4. OFERTA DE ÎNCHIRIERE

Spațiul ce se închiriază este în suprafață de 1,5 mp și se află situat în municipiului Bacău - Str. Mărășești nr.96

Acest spațiu se închiriază în vederea amplasării unui automat de lapte proaspăt destinat tuturor cetățenilor care tranzitează Piața Sud precum și a celor care își desfășoară activitatea în această piață.

Persoanele juridice autorizate participante la licitație vor trebui să aibă în dotare sau contracte pentru aparate specifice unor astfel de activități.

Persoana juridică trebuie să facă dovada că deține cantitatea necesară de lapte pentru alimentarea automatelor precum și certificarea calității acestuia.

Subînchirierea, bunului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice autorizate se poate face numai cu acordul scris al proprietarului.

Drepturile și obligațiile părților se stabilesc prin contractul de închiriere. Schimbarea destinației spațiului o poate face doar proprietarul prin H.C.L.

 • 3. DURATA ÎNCHIRIERII = 1 An

 • 4. PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI : 20 Lei/mp/lună conf. HCL 191/2008.

 • 5. GARANȚIA DE PARTICIPARE : 200 Lei

 • 6. TAXA DE PARTICIPARE : 300 Lei

 • 7. CAIET SARCINI: 100 Lei

 • 8. Locul, data și ora desfășurării licitației : Primăria Municipiului Bacău, str.

Mărășești nr.6,................, ora 13,00.

 • 9. Data limită până Ia care se fac înscrieri la licitație :...............ora 16,00.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA LICITAȚIE

La licitație poate participa, în număr nelimitat, orice persoana juridică româna ori străină autorizata pentru acest tip de activitate, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • a) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comerțului,

 • b) copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante ;

 • c) certificat fiscal emis de Administrația Financiară a municipiului Bacău;

 • d) certificat fiscal emis de D.I.T.L. Bacău din care rezultă că nu are datorii la bugetul local;

 • e) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • f) dovada constituirii garanției de participare la licitație, (xerocopii după chitanțele eliberate de casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • g) dovada achitării caietului de sarcini și a taxei de participare la licitație (xerocopii după chitanțele eliberate de casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • h) dovadă de la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a chiriei datorate și a penalităților aferente din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de părți;

 • i) ultima balanță de verificare sintetică a societății, semnată de reprezentantul legal al societății, ștampilată.

Ofertantul va numerota, va semna și ștampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, de asemenea sub semnătură și ștampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice oferta care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

Taxa de participare și garanția se vor achita pe chitanțe separate pentru a permite restituirea în caz de neadjudecare.

în caz de neadjudecare, în termen de 7 zile, se va restitui concurenților necâștigători garanția de participare.

Reprezentantul desemnat al participantului la licitație se va prezenta în ziua și ora precizate având asupra sa următoarele documente:

 • -  împuternicirea semnată de administrator sau președinte/director general însoțită de un document de identitate recunoscut, iar în cazul președintelui/directorului general sau a administratorului de un document de identitate;

 • -  ștampila autorizată a societății;

CAPITOLUL C

MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

A

închirierea spațiului situat în imobilul din Str. Mărășești nr.96, de 1,5 mp se face prin licitație publică deschisă, conform prevederilor art.14 și 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, codului civil.

înscrierea la licitație se face până la data de..................... orele 16,00, data la

care ofertanții vor depune în plic sigilat documentele de participare la licitație, precizate în caietul de sarcini.

Pe plic se va menționa:

 • - numele ofertantului și sediul acestuia;

 • - denumirea licitației, a tipului și pentru care spațiu depune oferta;

Ofertele primite și înregistrate după termenul limita de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și înapoiate ofertanților fără a fi deschise.

Licitația se va desfășura în data de ..................., orele 13,00, în prezența

comisiei de licitație stabilită prin H.C.L. nr................ și a candidaților înscriși la

licitație și va fi condusă de Președintele Comisiei de licitație.

Prețurile minime pentru închirirere, care reprezintă și prețul de pornire al licitației sunt cele stabilite pe zone de amplasament, conform H.C.L. nr. 191/2008, adică 201ei/mp/lună.

Pasul de licitație este stabilit la minim 5 lei/mp/lună.

La data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertanților (care vor prezenta și documentele de împuternicire) și după caz, alți specialiști și invitați.

La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele ofertanților și societățile pe care aceștia le reprezintă.

Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifică totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină ofertanții care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Comisia de licitație poate analiza și respinge ofertele făcute de ofertanții care înregistrează pierdere sau rezultate financiare necorespunzatoare.

După analizarea conținutului plicurilor și a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele ofertanților respinși și motivul respingerii lor și ofertanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și ofertanții prezenți.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertanților, cel puțin doua oferte să întrunească condițiile prevăzute de lege.

Președintele comisiei anunță prețul de pornire a licitației, pasul minim de licitație și eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul).

Licitația se desfasoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în urcare. Astfel, după ce se strigă prețul de pornire a licitației, în ordinea ce va fi stabilită, fiecare ofertant interesat va striga prețul pe care îl oferă (care trebuie sa fie mai mare decât oferta anterioara cu cel puțin un pas de licitare ) până când unul dintre ofertanți ajunge la prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

Președintele comisiei repetă de trei ori prețul acceptat de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu acceptă prețul strigat, amplasamentul se adjudecă ofertantului care a oferit prețul cel mai mare.

în caz de egalitate a prețurilor ofertate, se va proceda în modul următor:

Ofertanții care au ajuns în această situație vor face o nouă ofertă în plic închis, semnat și ștampilat

Plicurile se vor deschide în prezența reprezentanților ofertanților;

Oferta cu valoarea cea mai mare va fi desemnată câștigătoarea licitației; în cazul în care ofertele sunt egale, se va proceda tot prin sistemul ofertei în plic închis.

Prețul de adjudecare a amplasamentului este prețul cel mai mare oferit și acceptat.

Secretariatul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare în care se vor consemna denumirea ofertanților, numele și prenumele reprezentanților ofertanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru închirierea amplasamentului scos la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertanților.

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanți.

într-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

Documentele aparținând ofertanților care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate ofertanților respectivi.

Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei și descalificarea ofertanților respectivi.

După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

Procesul verbal de adjudecare a licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va întocmi în mai multe exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare parte participantă la licitație și anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

 • - câte un exemplar ofertanților participanti la licitație, la cerere.

în procesul verbal al licitației se vor consemna de asemenea:

 • - nominalizarea ofertantului a cărui ofertă de preț a fost declarată câștigătoare și cu care s-a clasat pe primul loc;

 • - nominalizarea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia;

 • - precizarea ca rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 48 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin H.C.L.

Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

Semnarea contractului de închiriere se va face în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determină pierderea garanției de participare și interdicția de a participa la o alta licitație ulterioară, organizată de Consiliul Local al municipiului Bacău.

A

In cazul în care licitația publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va consemna aceasta situație într-un proces verbal și se va organiza o noua licitate.

9

A

In caz de neadjudecare, licitația se va repeta în maxim 15 zile lucrătoare, calculate de la data licitației anterioare. înscrierea are loc până în preziua desfășurării licitației, sau a repetării acesteia, orele 16,00.

în cazul repetării licitației, indiferent din ce cauză, se va percepe o altă taxă de participare la licitație.

Pentru departajare se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de

înscriere la licitație.

Pentru stabilirea ordinei se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de înscriere la licitație.

în cazul când și la repetarea licitației se prezintă un singur ofertant se va trece la metoda de negociere directă.

DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competențelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Ofertanții care sunt dovediți că au stabilit cu alți ofertanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurenței, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanti.

Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea instituției organizatoare a licitației împreună cu comisia de licitație.

 • 4. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica hotărârea de anulare, în scris, tuturor ofertanților participanți și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Prețul închirierii licitat va fi indexat anual conform indicelui de indexare stabilit la începutul fiecărui an fiscal, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

Garanția de participare va fi restituită participanților la licitație care nu au fost declarați câștigători, în urma depunerii unei cereri scrise la sediul Primăriei


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

Anexa nr. C 1

la H.C.L. nr. jQZ din 30.11.2009

CONTRACT CADRU

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR.............ziua.........luna.......anul 2009

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr. 6, județul Bacău, având contul RO 07 TREZ 06121300205xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I. 4278337, reprezentant prin PRIMAR ing. Romeo Stavarache, mandatat să reprezinte interesele municipiului în calitate de persoană juridică civilă, în calitate de proprietar, pe de o parte

ȘI

2.Persoana fizică autorizată/persoana juridică.................................... cu sediul în

str............,          O.R.C...............,          C.U.I.......................

cont....................................deschis la ....................... reprezentată de

.......................persoană fizică/română, posesoare a C.I., seria.....nr....., CNP.............. având funcția de................., în calitate de chiriaș,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl constituie procurarea folosinței bunului, prin închiriere, respectiv spațiul în suprafață de 1,5 mp, situat în Piața Centrală din municipiul Bacău, str. Pieții nr.l, conform schiței anexe.

Imobilul respectiv este proprietate publică a municipiului Bacău.

Art.2. Spațiul este dat în folosință chiriașului în vederea amplasării unui automat de lapte proaspăt la care vor avea acces toate persoanele care tranzitează această locație și care își desfășoară activitatea în Piața Centrală.

Art.3. Predarea primirea obiectului închirierii se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, anexă la prezentul contract.

III.  TERMENUL

Art.4. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 1 an, cu începere de la data de........................până la data de................................

Art.5. La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul pârtilor, prin act adițional, pentru o perioadă stabilită de comun acord.

 • IV.  PREȚUL CHIRIEI, MODALITĂȚI DE PLATĂ

 • V.

Art.6. Prețul chiriei este stabilit la..............., pentru un tarif de......lei/mp/lună,

stabilit în ședința de licitație din data de................

Art.7. Prețul stabilit la art.6 va fi indexat anual conform indicelui de indexare stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău, la începutul fiecărui an fiscal, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Art.8. Plata chiriei se va face lunar, până la data de 10 a lunii următoare pentru care se datorează chiria.

Art.9. Plata chiriei se face prin conturile :

 • -  contul proprietarului......................

 • -  contul chiriașului......................

Art.10. Neplata chiriei la termenul stabilit, autorizează proprietarul a solicita chiriașului plata de daune, a percepe penalități de 0,1%/zi întârziere, conform legislației în vigoare.

Art.ll. Dacă întârzierea virării sumelor datorate este mai mare de 30 de zile față de termenul scadent și dacă în această perioadă nu este invocată forța majoră sau nu intervine o nouă înțelegere între părți, proprietarul poate iniția instituirea procedurii de reziliere a contractului de închiriere, cu notificarea acestei intenții către chiriaș.

V. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

A.Drepturile și obligațiile proprietarului

Art.12. Proprietarul, prin reprezentanții săi are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice dacă se respectă obiectul contractului, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art.13. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen proprietarul are dreptul de a dobândi bunurile rezultate din investițiile făcute, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Art.14. Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile, numai din motive excepționale legate de interesul local.

Art.15. Proprietarul va preda chiriașului spațiul, liber de orice sarcini, pe baza de proces - verbal de predare primire, în care se va specifica detaliat suprafața, perimetrul, vecinătățile. Procesul verbal va fi semnat și ștampilat de ambele părți, constituindu-se anexă la prezentul contract.

Art.16. Proprietarul se obligă să asigure folosința liniștită și utilă a bunului închiriat pe întreaga perioadă a contractului.

Art.17. Proprietarul nu va stânjeni pe chiriaș în exercitarea dreptului de folosință asupra amplasamentului închiriat și nici nu va face acte prin care ar putea micșora folosința acestuia.

B. Drepturile și obligațiile chiriașului

Art.18. Chiriașul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de închiriere.

Art.19. Chiriașul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul contractului, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de închiriere.

Art.20. Chiriașul se obligă să achite chiria în condițiile stipulate la cap.IV din prezentul contract.

Art.21. Chiriașul se obligă să întrebuințeze obiectul contractului ca un bun proprietar și potrivit destinației prevăzute la art.2 din contract.

Art.22. Chiriașul se obligă să nu subînchirieze, împrumute în totalitate sau în parte bunul închiriat sau să cesioneze contractul de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, decât cu acordul scris al proprietarului, sub sancțiunea nulității contractului.

Art.23. Chiriașul se obligă să obțină toate autorizațiile legale de funcționare de la organele în drept să le emită, necesare desfășurării activității.

Art.24. Chiriașul va permite proprietarului, prin reprezentanții săi, să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor dacă este cazul, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art.25. La încheierea perioadei de închiriere, chiriașul va preda bunul închiriat și investiția realizată, ce va face parte din domeniul public al Municipiului Bacău, libere de orice sarcini.

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.26. Pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin contractul de închiriere și caietul de sarcini, partea în culpă datorează penalități și daune interese în conformitate cu prevederile legii;

Art.27. Forța majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

Art.28. In cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract invocând forța majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părți în scris, în termen de 5 zile de la apariția motivului invocat, începutul și sfârșitul respectivului caz de forță majoră. Partea care nu va respecta această clauză își va asuma toate riscurile și consecințele ce decurg.

Art.29. întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de închiriere va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

Art.30. Dacă una dintre părți reziliază unilateral contractul de închiriere fără justă cauză, aceasta va fi ținută să compenseze daunele ce rezultă.

Art.31. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat fără intervenția vreunui tribunal arbitrar sau a vreunei instanțe judecătorești și de a pretinde plata de daune interese.

Orice reclamație privind calitatea produsului oferit prin automate cade în sarcina chiriașului, acesta fiind singurul răspunzător pentru acest lucru. Dacă reclamațiile sunt mai multe și întemeiate, proprietarul are dreptul de a iniția procedura de reziliere unilaterală a contractului.

VIL LITIGII

Art.32. Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelerilor rezultate din executarea prezentului contract de închiriere.

Art.33. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art.32 se vor soluționa pe calea instanțelor judecătorești de drept comun, potrivit legii.

 • VIII. NOTIFICĂRI

Art.34. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.35. în cazul în care ea se va face prin poșta, va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art.36. Dacă notificarea se transmite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art.37. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art.38. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) prin acordul părților;

 • b) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul local o impune, prin denunțare unilaterală de către proprietar, prin notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile înainte;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin reziliere unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina chiriașului;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către proprietar, prin reziliere, după notificarea prealabilă, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile, care nu poate fi mai mare decât chiria anuală;

 • f) în cazul în care terenul respectiv va fi revendicat, în conformitate cu legile proprietății, proprietarul va rezilia contractul, cu o notificare prealabilă de 60 de zile, fără acordarea unei despăgubiri;

 • g) datorită întârzierii în plata chiriei în condițiile prevăzute la art. 11;

 • h) în cazul subînchirierii, împrumutului în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau a cesiunii contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, fără aprobarea prealabilă a proprietarului;

 • i) în cazul în care calitatea produsului aduce prejudicii asupra sănătății populației municipiului Bacău.

Art.39. La încetarea, din orice cauză, inclusiv în cazul schimbării destinației spațiului stabilit în conformitate cu prevederile art.2, din contractul de închiriere, bunurile ce au făcut obiectul investiției vor fi preluate de proprietar, conform dispozițiilor caietului de sarcini.

Art.40. La încetarea contractului din vina chiriașului, spațiul va fi scos din nou la licitație fără drept de participare a acestuia.

X. DISPOZIȚII FINALE

*

Art. 41. Prezentul contract de închiriere are la bază următoarele documente de referință:

 • a) Legea nr.215/2001 privind administrației publice locale, republicată;

 • b) Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) Hotărârea nr...../.....2009 a Consiliului Local Bacău privind

aprobarea închirierii;

 • d) prevederile art. 1410 - 1453 și 1470 - 1490 cod civil.

Art.42. Modificarea prezentului contract de închiriere se face numai prin act adițional încheiat între părți și va constitui anexă la prezentul contract, fiind total supus clauzelor economice și juridice conținute de acesta .

Art.43. Proprietarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de închiriere numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a chiriașului.

Art.44,Chiriașul este singurul care răspunde de calitatea produsului oferit, orice reclamație făcută cu privire la aceasta căzând în sarcina sa.

Art.45. Procesul verbal de predare primire împreună cu caietul de sarcini fac parte integrantă din prezentul contract de închiriere și reprezintă voința părților.

Art.46. Prezentul contract de închiriere, intră în vigoare la data semnării și a fost încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 (două) pentru proprietar și 1 (unul) pentru chiriaș.

CHIRIAȘ,

S.C................


PROPRIETAR, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

prin


prin

PRIMAR

Ing. Romeo Stavarache


DIRECTOR GENERAL


DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV Ing. GAVRIL PIRCU


DIRECTOR ECONOMIC,


VIZAT JURIDIC,

VIZAT JURIDIC


DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR EXECUTIV Ec. LEONARD PĂDUREANU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr. C 2

Ia H.C.L. nr. 40Z din 30.11.2009

CONTRACT CADRU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR.............ziua.........luna.......anul 2009

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr. 6, județul Bacău, având contul RO 07 TREZ 06121300205xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I. 4278337, reprezentant prin PRIMAR ing. Romeo Stavarache, mandatat să reprezinte interesele municipiului în calitate de persoană juridică civilă, în calitate de proprietar, pe de o parte

ȘI

2.Persoana fizică autorizată/persoana juridică.................................... cu sediul în

str............,          O.R.C............... C.U.I.......................

cont....................................deschis la ......................,     reprezentată de

.......................persoană fizică/română, posesoare a C.I., seria.....nr....., CNP.............. având funcția de.................. în calitate de chiriaș,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl constituie procurarea folosinței bunului, prin închiriere, respectiv spațiul în suprafață de 1,5 mp, situat în Piața Sud din municipiul Bacău, str. Mărășești nr.96, conform schiței anexe.

Imobilul respectiv este proprietate publică a municipiului Bacău.

Art.2. Spațiul este dat în folosință chiriașului în vederea amplasării unui automat de lapte proaspăt la care vor avea acces toate persoanele care tranzitează această locație și care își desfășoară activitatea în Piața Sud.

Art.3. Predarea primirea obiectului închirierii se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, anexă la prezentul contract.

III.  TERMENUL

Art.4. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 1 an, cu începere de la data de........................până la data de................................

Art.5. La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional, pentru o perioadă stabilită de comun acord.

IV. PREȚUL CHIRIEI, MODALITĂȚI DE PLATĂ

9                                         "                                          »

Art.6. Prețul chiriei este stabilit la..............., pentru un tarif de......lei/mp/lună,

stabilit în ședința de licitație din data de................

Art.7. Prețul stabilit la art.6 va fi indexat anual conform indicelui de indexare stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău, la începutul fiecărui an fiscal, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Art.8. Plata chiriei se va face lunar, până la data de 10 a lunii următoare pentru care se datorează chiria.

Art.9. Plata chiriei se face prin conturile :

 • -  contul proprietarului......................

 • -  contul chiriașului......................

Art.10. Neplata chiriei la termenul stabilit, autorizează proprietarul a solicita chiriașului plata de daune, a percepe penalități de 0,1%/zi întârziere, conform legislației în vigoare.

Art.ll. Dacă întârzierea virării sumelor datorate este mai mare de 30 de zile față de termenul scadent și dacă în această perioadă nu este invocată forța majoră sau nu intervine o nouă înțelegere între părți, proprietarul poate iniția instituirea procedurii de reziliere a contractului de închiriere, cu notificarea acestei intenții către chiriaș.

 • V. DREPTURI ȘI OBLIGA ȚII

A.Drepturile și obligațiile proprietarului

Art.12. Proprietarul, prin reprezentanții săi are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice dacă se respectă obiectul contractului, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art.13. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen proprietarul are dreptul de a dobândi bunurile rezultate din investițiile făcute, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Art.14. Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile, numai din motive excepționale legate de interesul local.

Art.15. Proprietarul va preda chiriașului spațiul, liber de orice sarcini, pe baza de proces - verbal de predare primire, în care se va specifica detaliat suprafața, perimetrul, vecinătățile. Procesul verbal va fi semnat și ștampilat de ambele părți, constituindu-se anexă la prezentul contract.

Art.16. Proprietarul se obligă să asigure folosința liniștită și utilă a bunului închiriat pe întreaga perioadă a contractului.

Art.17. Proprietarul nu va stânjeni pe chiriaș în exercitarea dreptului de folosință asupra amplasamentului închiriat și nici nu va face acte prin care ar putea micșora folosința acestuia.

B. Drepturile și obligațiile chiriașului

Art.18. Chiriașul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de închiriere.

Art.19. Chiriașul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul contractului, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de închiriere.

Art.20. Chiriașul se obligă să achite chiria în condițiile stipulate la cap.IV din prezentul contract.

Art.21. Chiriașul se obligă să întrebuințeze obiectul contractului ca un bun proprietar și potrivit destinației prevăzute la art.2 din contract.

Art.22. Chiriașul se obligă să nu subînchirieze, împrumute în totalitate sau în parte bunul închiriat sau să cesioneze contractul de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, decât cu acordul scris al proprietarului, sub sancțiunea nulității contractului.

Art.23. Chiriașul se obligă să obțină toate autorizațiile legale de funcționare de la organele în drept să le emită, necesare desfășurării activității.

Art.24. Chiriașul va permite proprietarului, prin reprezentanții săi, să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor dacă este cazul, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art.25. La încheierea perioadei de închiriere, chiriașul va preda bunul închiriat și investiția realizată, ce va face parte din domeniul public al Municipiului Bacău, libere de orice sarcini.

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.26. Pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin contractul de închiriere și caietul de sarcini, partea în culpă datorează penalități și daune interese în conformitate cu prevederile legii;

Art.27. Forța majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

Art.28. în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract invocând forța majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părți în scris, în termen de 5 zile de la apariția motivului invocat, începutul și sfârșitul respectivului caz de forță majoră. Partea care nu va respecta această clauză își va asuma toate riscurile și consecințele ce decurg.

Art.29. întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de închiriere va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

Art.30. Dacă una dintre părți reziliază unilateral contractul de închiriere fără justă cauză, aceasta va fi ținută să compenseze daunele ce rezultă.

Art.31. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat fără intervenția vreunui tribunal arbitrar sau a vreunei instanțe judecătorești și de a pretinde plata de daune interese.

Orice reclamație privind calitatea produsului oferit prin automate cade în sarcina chiriașului, acesta fiind singurul răspunzător pentru acest lucru. Dacă reclamațiile sunt mai multe și întemeiate, proprietarul are dreptul de a iniția procedura de reziliere unilaterală a contractului.

 • VII. LITIGII

Art.32. Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelerilor rezultate din executarea prezentului contract de închiriere.

Art.33. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art.32 se vor soluționa pe calea instanțelor judecătorești de drept comun, potrivit legii.

VIII. NOTIFICĂRI

A

Art.34. In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

A

Art.35. In cazul în care ea se va face prin poștă, va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art.36. Dacă notificarea se transmite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art.37. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art.38. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) prin acordul părților;

 • b) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul local o impune, prin denunțare unilaterală de către proprietar, prin notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile înainte;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin reziliere unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina chiriașului;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către proprietar, prin reziliere, după notificarea prealabilă, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile, care nu poate fi mai mare decât chiria anuală;

 • f) în cazul în care terenul respectiv va fi revendicat, în conformitate cu legile proprietății, proprietarul va rezilia contractul, cu o notificare prealabilă de 60 de zile, fără acordarea unei despăgubiri;

 • g) datorită întârzierii în plata chiriei în condițiile prevăzute la art. 11;

 • h) în cazul subînchirierii, împrumutului în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau a cesiunii contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, fără aprobarea prealabilă a proprietarului.

 • i) în cazul în care calitatea produsului aduce prejudicii asupra sănătății populației municipiului Bacău.

Art.39. La încetarea, din orice cauză, inclusiv în cazul schimbării destinației spațiului stabilit în conformitate cu prevederile art.2, din contractul de închiriere, bunurile ce au făcut obiectul investiției vor fi preluate de proprietar, conform dispozițiilor caietului de sarcini.

Art.40. La încetarea contractului din vina chiriașului, spațiul va fi scos din nou la licitație fără drept de participare a acestuia.

X. DISPOZIȚII FINALE

Art. 41. Prezentul contract de închiriere are la bază următoarele documente de referință:

 • a) Legea nr.215/2001 privind administrației publice locale, republicată;

 • b) Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) Hotărârea nr...../.....2009 a Consiliului Local Bacău privind

aprobarea închirierii;

 • d) prevederile art. 1410 - 1453 și 1470 - 1490 cod civil.

Art.42. Modificarea prezentului contract de închiriere se face numai prin act adițional încheiat între părți și va constitui anexă la prezentul contract, fiind total supus clauzelor economice și juridice conținute de acesta .

Art.43. Proprietarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de închiriere numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a chiriașului.

Art.44.Chiriașul este singurul care răspunde de calitatea produsului oferit, orice reclamație făcută cu privire la aceasta căzând în sarcina sa.

Art.45. Procesul verbal de predare primire împreună cu caietul de sarcini fac parte integrantă din prezentul contract de închiriere și reprezintă voința părților.

Art.46. Prezentul contract de închiriere, intră în vigoare la data semnării și a fost încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 (două) pentru proprietar și 1 (unul) pentru chiriaș.

PROPRIETAR, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU prin

PRIMAR

Ing. Romeo Stavarache

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV Ing. GAVRIL PIRCU


CHIRIAȘ,

S.C.......................

prin

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC,


VIZAT JURIDIC,

VIZAT JURIDIC


DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. LEONARD PĂDUREANU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI