Hotărârea nr. 401/2009

 Hotărâre nr.401 din 30.11.2009 - privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, str. Teiului, nr.9B, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, str. Teiului nr. 9B, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

 • •  Prevederile art.123 alin.(l) și (2) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

 • •  Prevederile art.15 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

 • •  Planul de Situație - Anexa nr.l prin care se identifică spațiul propus pentru închiriere ;

 • •  Caietul de Sarcini, Contractul-cadru de închiriere și Planul de Situație, anexe la Referat;

 • •  Referatul nr. 153306/18.11.2009 al Direcției Patrimoniu;

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b” si ale art.45 (3) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă închirierea unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău - spațiu situat la parterul blocului de locuințe sociale din str.Teiului nr.9B - prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, în vederea amenajării și folosirii de către asociații de locatari, ca sediu de asociație,

 • (2)   Spațiul este situat în str. Teiului nr. 9B din municipiul Bacău, fiind în suprafață de 17,50 mp, identificat prin Planul de Situație Anexa nr.l la hotărâre.

 • (3)  Prețul de pornire al licitației va fi de 1 leu/mp./lună, conform H.C.L. nr. 191/15.05.2008.

Art.2. închirierea spațiului se aprobă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

Art.3. Se aprobă Caietul de Sarcini și Contractul-cadru de închirierea spațiului, adjudecat la licitație, conform Anexelor nr.2 și ni.3 parti integrante din prezenta hotărâre.

Art4. Se constituie Comisia de licitație, formată din


componență :

 • 1. Dragos Luchian

 • 2. Pireu Gavril


-Viceprimar

- Director Patrimoniu


membri, în următoarea

 • - Președinte

 • - membru


 • 3. Ghiuș Elena

 • 4. Lepădatu Maria

 • 5. Muntianu Gheorghe


-cons. Direcția Economică

-cons. jr.Serv. juridic-contencios

- Șef Serviciu Fond Locativ


- membru

 • - membru

 • - membru


Ca secretar al Comisiei de licitație se numește Năstase Daniela, Inspector la Direcția Patrimoniu.


Art.5. Se numește Comisia de soluționarea contestațiilor, formată din 3 membri, în următoarea componență:


 • 1. Jinga Maria        - Dir. Direcția Juridică și Ad-ție Locală

 • 2. Balaban Alexandra - cons. jr. la Serv, juridic-contencios

 • 3. Iliescu Viorica - cons. jr. la Serv, juridic-contencios


 • - Președinte

 • - membru

 • - membru


Ca secretar al comisiei se numește Cioclu Elena - consilier la Serviciul Patrimoniu .


Art.6. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze contractul de închiriere cu persoana care a adjudecat licitația.


Art.7. Hotărârea va fi comunicată


Direcției de Patrimoniu, precum și membrilorCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


lahotarareanSdin'


PLAN PARTER

SPAȚIU DESTINAT AMPLASĂRII CENTRALEI TERMICE DE BLOC (la care s-a senuitat in fevoarea încălzirii in sistemul CC)

Valabil pentru blocurile; staTeiului 9 A, 9B, 9C

*

fi
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA NR.2 la H.C.L. nr din //,   2009

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL A DATE DESPRE PROPRIETAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

SEDIUL : BACĂU, Str. Mărășești nr.6 C.U.I. : 4278337, cont nr. RO 07 TREZ 06121300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău

Telefon : 0234-515774, 0234 - 525215, fax: 0234-588757

CAPITOLUL B

DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE

 • 1. PREZENTAREA TERENULUI SUPUS ÎNCHIRIERII

AMPLASAMENTUL - Teiului 9B, Bacău, conform schiței anexe SITUAȚIA JURIDICĂ : domeniu public, proprietate a Municipiului Bacău SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ : 17,50 mp

 • 2. OFERTA DE ÎNCHIRIERE

Imobilul ce se închiriază este în suprafață de aprox. 17,50 mp și se află situat în localitatea Bacău, str. Teiului, bloc 9B, la parterul blocului de locuințe sociale, este spațiul ce a avut destinația inițială de centrală termică. Acest amplasament se închiriază în vederea amenajării lui ca sediu asociație de proprietari, reabilitării și redării circuitului civil.

Chiriașul este obligat să execute lucrări de investiții pentru îmbunătățirea stării imobilului și a spațiului înconjurător conform planului urbanistic de detaliu.

Investiția realizată trebuie să respecte P.U.Z. și P.U.D. pe bază de proiect legal avizat și aprobat, să fie în concordanță cu sistemele de calitate ISO 14001 și 9001 -mediu și de calitate.

Chiriașul va face demersurile necesare pentru a fi racordat la rețea electrică, de gaze, de apă și canal, pe cheltuiala sa.

Subînchirierea, împrumutul în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

Drepturile și datoriile părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

La încheierea perioadei de închiriere, investiția realizată va face parte din domeniul public al municipiului Bacău, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Schimbarea destinației bunului o poate face doar proprietarul prin H.C.L.

OBIECTIVUL URMĂRIT = AMENAJARE SEDIU ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI, REABILITAREA LOCAȚIEI, REDAREA AMPLASAMENTULUI CIRCUITUL UI CIVIL

DURATA ÎNCHIRIERII =5 ANI

PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI : 1 RON/MP/lună GARANȚIA DE PARTICIPARE : 1.000 RON

TAXA DE PARTICIPARE = 200 RON CAIET SARCINI: 200 RON

Locul, data și ora desfășurării licitației : Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești nr.6,................., ora 12,00.

Data limită până la care se fac înscrieri Ia licitație :.............., ora 16,00.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA LICITAȚIE

Pot participa la licitație asociațiile de proprietari înființate în mod legal care demonstrează cu acte că nu au spațiu adecvat desfășurării activității.

înscrierea la licitație se face pe baza unei cereri însoțită de următoarele acte:

 • -  Certificat de înregistrare fiscală;

 • -  Hotărârea de înființare a asociației;

 • -  certificat fiscal emis de Administrația Financiară a municipiului Bacău;

 • -  certificat fiscal emis de D.LT.L. Bacău din care rezultă că nu are datorii la bugetul local;

 • -  dovada achitării taxei și garanției de participare la licitație, prevăzute în anunțul publicitar (xerocopii după chitanțele de eliberate de casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • -  dovadă de Ia Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a chiriei datorate și a penalităților aferente din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de părți;

în cerere se vor menționa numele președintelui sau a administratorului, numărul telefonului de contact, adresa sediului, numărul contului bancar și denumirea băncii, numărul chitanțelor de depunere a taxei de participare și a garanției de participare.

Taxa de participare de 200 RON, caietul de sarcini de 200 RON și garanția de participare în valoare de 1000 RON se vor achita pe chitanțe separate pentru a permite restituirea în caz de neadjudecare.

în caz de neadjudecare, garanția de participare la licitație se va restitui concurenților necâștigători, în baza unei cereri scrise depuse la sediul instituției.

Reprezentantul desemnat al participantului la licitație se va prezenta în ziua și ora precizate având asupra sa următoarele documente:

 • -  împuternicirea semnată de administrator sau președinte însoțită de un document de identitate recunoscut, iar în cazul președintelui sau a administratorului de un document de identitate;

 • -  documente care privesc înființarea și funcționarea asociației;

 • -  ștampila autorizată a societății;

CAPITOLUL C

MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

închirierea spațiului situat în Bacău, la parterul blocului 9B din str.Teiului se face prin licitație publică deschisă, conform prevederilor art.14 și 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, codului civil.

înscrierea la licitație se face până la data de................... orele 16,00, data la

care ofertanții vor depune în plic sigilat documentele de participare la licitație, precizate în caietul de sarcini.

Licitația se va desfășura în data de....................... orele 12,00, în prezența

comisiei de licitație stabilită prin dispoziție a primarului și a candidaților înscriși la licitație și va fi condusă de Președintele Comisiei de licitație.

Prețurile minime pentru închirirere, care reprezintă și prețul de pornire al licitației sunt cele stabilite pe zone de amplasament, conform H.C.L. nr. 191/15.05.2008, adică 1 RON/mp/lună.

Pasul de licitație este stabilit la 1 RON/mp/lună.

Prețul închirierii licitat va fi indexat trimestrial cu rata inflației prevăzută în Buletinul Statistic de prețuri la capitolul „Servicii”, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

Câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul care oferă cel mai mare preț peste prețul de pornire.

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta în termen de maxim 14 zile calendaristice. înscrierea are loc până în preziua desfășurării licitației, sau a repetării acesteia, orele 16,00.

A

In cazul repetării licitației, indiferent din ce cauză, se va percepe o altă taxă de participare la licitație.

Pentru departajare se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de înscriere la licitație.

9

Pentru stabilirea ordinei se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de înscriere la licitație.

Dacă în cazul repetării licitației se înscrie la licitație o singură asociație de proprietari se va trece la metoda negocierii directe cu reprezentanții acesteia, prețul de pornire rămânând neschimbat.

Dacă adjudecatarul licitației nu semnează contractul de închiriere, acesta va pierde garanția de participare la licitație iar amplasamentul va fî disponibilizat organizându-se o altă licitație.

Pentru ofertantul care a fost declarat câștigător al licitației, garanția de participare va fi considerată avans la plata chiriei.

Contestațiile se vor depune la sediul Primăriei municipiului Bacău în termen de 2 zile calendaristice de la data licitației, respectiv a repetării acesteia.

Comisia de licitație va încheia procesul - verbal de desfășurare a licitației în care se vor menționa, persoanele participante, ofertele depuse, pașii de licitație, oferta desemnată câștigătoare sau neprezentarea nici unui ofertant, eventuale contestații, oferte respinse. Pe baza procesului - verbal de desfășurare a licitației, în cazul în care a fost stabilit un câștigător se va încheia contractul de închiriere, în maxim 30 de zile de la stabilirea câștigătorului.

Garanția de participare va fi restituită participanților ia licitație care nu au fost declarați câștigători, în urma depunerii unei cereri scrise la sediul Primăriei Municipiului Bacău.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA NR.3

la HCL nr 4#/din 36>./Z, 2009


CONTRACT CADRU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR.............ziua.........luna.......anul.........

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • I. Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, având contul RO 07 TREZ 06121300205xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I, 4278337, reprezentant prin PRIMAR ing. Romeo Stavarache, mandatat să reprezinte interesele municipiului în calitate de persoană juridică civilă, în calitate de proprietar, pe de o parte

ȘI

2.Asociația de Proprietari..................................., cu sediul în Bacău, str.............

O.R.C..............., C.U.I......................,   cont....................................deschis la

......................, reprezentată de .......................persoană fizică/română, posesoare a C.I., seria.....nr....., CNP............., având funcția de ................., în calitate de

chiriaș,

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului îl constituie procurarea folosinței bunului, prin închiriere, respectiv spațiul în suprafață de 17,50 mp, situat la parterul blocului 9B din Bacău, str. Teiului conform schiței anexe.

Imobilul respectiv este proprietate publică a municipiului Bacău.

Art.2. Imobilul este dat în folosință chiriașului în vederea reabilitării locației, redării circuitului civil urmând a fi folosit pentru sediu asociație de proprietari.

Art.3. Predarea primirea obiectului închirierii se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, anexă la prezentul contract.

III.  TERMENUL

Art.4. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu începere de la data de........................până la data de................................

Art.5. La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional, pentru o perioadă stabilită de comun acord.

 • IV. PREȚUL CHIRIEI, MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art.6. Prețul chiriei este stabilit la ..............., pentru un tarif de

......lei/mp/lună, stabilit în ședința de licitație din data de................

Art.7. Prețul stabilit la art.6 va fi indexat trimestrial cu rata inflației prevăzută în Buletinul Statistic de prețuri la capitolul „Servicii”, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Art.8. Plata chiriei se va face lunar, până la data de 10 a lunii următoare pentru care se datorează chiria.

Art.9. Plata chiriei se face prin conturile :

 • -  contul proprietarului......................

 • -  contul chiriașului......................

Art.10. Neplata chiriei la termenul stabilit, autorizează proprietarul a solicita chiriașului plata de daune, a percepe penalități de 0,1%/zi întârziere, conform legislației în vigoare.

Art. 11. Dacă întârzierea virării sumelor datorate este mai mare de 30 de zile față de termenul scadent și dacă în această perioadă nu este invocată forța majoră sau nu intervine o nouă înțelegere între părți, proprietarul poate iniția instituirea procedurii de reziliere a contractului de închiriere, cu notificarea acestei intenții către chiriaș.

 • V. DREPTURI ȘI OBLIGA ȚII

A.Drepturile și obligațiile proprietarului

Art. 12. Proprietarul, prin reprezentanții săi are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art. 13. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen proprietarul are dreptul de a dobândi bunurile rezultate din investițiile făcute, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Art. 14. Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile, numai din motive excepționale legate de interesul local.

Art. 15. Proprietarul va preda chiriașului imobilul, liber de orice sarcini, pe baza de proces - verbal de predare primire, în care se va specifica detaliat suprafața, perimetrul, vecinătățile. Procesul verbal va fi semnat și ștampilat de ambele părți, constituindu-se anexă la prezentul contract.

Art. 16. Proprietarul se obligă să asigure folosința liniștită și utilă a bunului închiriat pe întreaga perioadă a contractului, garantând chiriașul contra pierderii totale sau parțiale a bunului, contra viciilor, tulburării folosinței.

Art.17. Proprietarul nu va stânjeni pe chiriaș în exercitarea dreptului de folosință asupra amplasamentului închiriat și nici nu va face acte prin care ar putea micșora folosința acestuia.

B. Drepturile și obligațiile chiriașului

Art.18. Chiriașul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de închiriere.

Art.19. Chiriașul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul contractului, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de închiriere.

Art.20. Chiriașul se obligă să achite chiria în condițiile stipulate la cap.III din prezentul contract.

Art.21. Pe toată durata închirierii, chiriașul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitățile consumate, respectiv energia electrică, energia termică, apă, canalizare, salubritate, telefon, încheind în acest sens contracte cu furnizorii de utilităti.

Art.22. Chiriașul va realiza lucrările pentru utilitățile necesare, în mod independent și pe cheltuiala sa.

Art.23. Chiriașul se obligă să întrebuințeze obiectul contractului ca un bun proprietar și potrivit destinației prevăzute la art.2 din contract.

Art.24. Chiriașul se obligă să amenajeze imobilul pe bază de proiect legal avizat și aprobat.

Art.25. Chiriașul se obligă să nu subînchirieze, împrumute în totalitate sau în parte bunul închiriat sau să cesioneze contractul de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, decât cu acordul scris al proprietarului, sub sancțiunea nulității contractului.

Art.26. Chiriașul se obligă să obțină toate autorizațiile legale de funcționare de la organele în drept să le emită, necesare desfășurării activității.

Art.27. Chiriașul va permite proprietarului, prin reprezentanții săi, să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art.28. La încheierea perioadei de închiriere, chiriașul va preda bunul închiriat și investiția realizată, ce va face parte din domeniul public al Municipiului Bacău, libere de orice sarcini.

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.29. Pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin contractul de închiriere și caietul de sarcini, partea în culpă datorează penalități și daune interese în conformitate cu prevederile legii;

Art.30. Forța majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

Art.31. In cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract invocând forța majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părți în scris, în termen de 5 zile de la apariția motivului invocat, începutul și sfârșitul respectivului caz de forță majoră. Partea care nu va respecta această clauză își va asuma toate riscurile și consecințele ce decurg.

Art.32. întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de închiriere va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

Art.33. Dacă una dintre părți reziliază unilateral contractul de închiriere fără justă cauză, aceasta-va fi ținută să compenseze daunele ce rezultă.

Art.34. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat fără intervenția vreunui tribunal arbitrar sau a vreunei instanțe judecătorești și de a pretinde plata de daune interese.

VIL LITIGII

Art.35. Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelerilor rezultate din executarea prezentului contract de închiriere.

Art.36. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art.35 se vor soluționa pe calea instanțelor judecătorești de drept comun, potrivit legii.

 • VIII. NOTIFICĂRI

Art.37. In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.38. In cazul în care ea se va face prin poștă, va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art.39. Dacă notificarea se transmite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art.40. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art.41. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) prin acordul părților;

 • b) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul local o impune, prin denunțare unilaterală de către proprietar, prin notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile înainte;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin reziliere unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina chiriașului;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către proprietar, prin reziliere, după notificarea prealabilă, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile, care nu poate fi mai mare decât chiria anuală;

 • f) în cazul în care terenul respectiv va fi revendicat, în conformitate cu legile proprietății, proprietarul va rezilia contractul, cu o notificare prealabilă de 60 de zile, fără acordarea unei despăgubiri;

 • g) datorită întârzierii în plata chiriei în condițiile prevăzute la art. 11;

 • h) în cazul subînchirierii, împrumutului în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau a cesiunii contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, fără aprobarea prealabilă a proprietarului.

Art.42. La încetarea, din orice cauză, inclusiv în cazul schimbării destinației spațiului stabilit în conformitate cu prevederile art.2, din contractul de închiriere, bunurile ce au făcut obiectul investiției vor fi preluate de proprietar, conform dispozițiilor caietului de sarcini.

Art.43. La încetarea contractului din vina chiriașului, spațiul va fi scos din nou la licitație fără drept de participare a acestuia.

X. DISPOZIȚII FINALE

Art. 44. Prezentul contract de închiriere are la bază următoarele documente de referință:

 • a)  Legea nr.215/2001 privind administrației publice locale, republicată;

 • b) Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) Hotărârea nr...../.....2009 a Consiliului Local Bacău privind

aprobarea închirierii;

 • d) prevederile art. 1410 - 1453 și 1470 - 1490 cod civil.

Art.45. Modificarea prezentului contract de închiriere se face numai prin act adițional încheiat între părți și va constitui anexă la prezentul contract, fiind total supus clauzelor economice și juridice conținute de acesta .

Art.46. Proprietarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de închiriere numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a chiriașului.

Art.47. Procesul verbal de predare primire împreună cu caietul de sarcini fac parte integrantă din prezentul contract de închiriere și reprezintă voința părților.

Art.48. Prezentul contract de închiriere, intră în vigoare la data semnării și a

fost încheiat în 3 exemplare originale, (unul) pentru chiriaș.

PROPRIETAR,

MUNICIPIUL BACĂU

prin

PRIMAR

Ing. Romeo Stavarache

DIRECȚIA PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV

Ing.GAVRIL PIRCU

VIZAT JURIDIC,


din care 2 (două) pentru proprietar și 1

CHIRIAȘ,

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI.... prin

PREȘEDINTE

ADMINISTRATOR

VIZAT JURIDIC


DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR EXECUTIV

EC.LEONARD PĂDUREANU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI