Hotărârea nr. 400/2009

 Hotărâre nr.400 din 30.11.2009 - privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza SF la obiectivul „Parcare str. Cornişa Bistriţei” din municipiul Bacău.

'tfr-Mjf/w/ y7v//a/  /7/Mtef/itu/f/t- ^ha-awCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • -  Prevederile art. 44 (l)din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.cu modificările si completările ulterioare ;

 • -  Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 ;

 • -  HCL 50/2009 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2009 ale municipiului Bacau;

 • -  Referatul nr. 11395/16.10.2009 al Direcției Tehnice;

 • -  Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” si art.45 (2) lit. „a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata, ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economice faza SF la obiectivul „Parcare strada Comisa Bistriței” din municipiul Bacau, proiect nr. 47/2008, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare;

Beneficiar : Consiliul Local al Municipiului Bacau

ART. 2 - Se aproba principalii indicatori tehnic o-economici ai obiectivului prevăzut la art. 1, după cum urmeaza :

- valoare totala 1.636.991,00 lei cu TVA, din care C+M 1.443.153,00 Iei cu TVA conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare;

AR f 3^ /Donarea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Drumuri Publice si /<^/V<fT5i^ectlei''Lconomice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

\ ^RJ^®WEfoE/ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


\o ^^>EC.fB&™CEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


Anexa nr. 2 IaHOTARAREA nr. .^0 .din ..ÂP.-//.....2009


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

„Parcare strada Cornișa Bistriței”

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala lei RON (cu TVA)

\ Valoare

C+M lei RON ( cu TVA )

1.

Parcare strada Comisa Bistriței

1.636.991,00

1.443.153,00ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA Nr./

LA HOTARAREA NR. 4o0 DIN 30.44.2009


S.C.PROIECT MOLDOVAS.A.


Adresa : Calea Republicii, nr.199,BACAU (BAN       : R015BRMA0040004836700000

TREZORERIE : R005TREZ0615069XXX003415


BACAU ROMANIA J04/1809 / 2005 CUI. R018015691

Cap. Social. 90000LEI


Cod: LS-PO-7.5.SR EN ISO 9001:2001

MEMBRU AL ASOCIAȚIEI ROMANE PENTRU CALITATE A.R.C MEMBRU ASOCIAT AL ORGANIZAȚIEI EUROPENE PENTRU CALITATE E.O.Q.

Telefon: 0234 / 550456 Fax   : 0234 / 550257

Email : secretariat@romproiectmoldova.ro


PROIECT

Nr. 47/2008


PARCARE STRADA CORNIȘA BISTRIȚEI

^ ^UNICIPIUL BACAUCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIMUNICIPIUL BACAU

*


Faza

S.F.S.C.PROIECT MOLDOVAS.A.

Adresa       : Calea Republicii, nr.199,0ACAU

IBAN       : R015BRMA0040004836700000

TREZORERIE : R005TREZ0615069XXX003415

BACAU ROMANIA J04/1809/2005 C.U.I. R018015691

Cap. Social, 90000LEISR EN ISO 9001:2001

MEMBRU AL ASOCIAȚIEI ROMANE PENTRU CALITATE A.R.C.

MEMBRU ASOCIAT AL ORGANIZAȚIEI EUROPENE PENTRU CALITATE EO.Q

Telefon: 0234/550456

Fax : 0234/550257

Email : secretariat@romproiectmoldova.ro

Cod: LS-PO-7.5.

DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR EXECUTIV:


SEF PROIECT


Proiect nr. 47/2008DRUMURI

proiectat: verificat:

HIDRO

proiectat verificat

TERMICE+GAZE

proiectat verificat

ELECTRICE

proiectat

DEVIZE

întocmit


COLECTIV ELABORARE ing. IULIAN MIRCEA ing. IULIAN MIRCEA ing. CRISTINA MÂNDRU sing. GALATESCU IONICA ing. CRISTINA MÂNDRU sing. GALATESCU IONICA ing. BOBOC VLAD LEHADUS CERASELA


întocmit,


ROIECT MOLDOVAS.A.

Calea Republicii, nr.199,0ACAU

: R015BRMA0040004836700000

: R005TREZ0615069XXX003415SR EN ISO 9001:2001

MEMBRU AL ASOCIAȚIEI ROMANE PENTRU CALITATE A.R.C MEMBRU ASOCIAT AL ORGANIZAȚIEI EUROPENE PENTRU CALITATE E.O.Q.

Telefon; 0234/550456 Fax : 0234/550257 Email : secretariat@romproiectmoldova.ro

Cod: LS-PO-7.5.


BORDEROU

F*r. Nr.47/2OOS raza: Doc Avize

PIESE SCRISE

 • 1. FOAIE DE CAPAT

2 BORDEROU

 • 3.  LISTA DE SEMNATURI

 • 4.  MEMORIU

PIESE DESENA TE

DRUMURI

DO

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SC. 1/5000

D1

PLAN SITUAȚIE

SC. 1/500

D2

PROFIL TRANSVERSAL TIP

SC. 1/50

C1

PLAN DE SITUAȚIE COORDONATOR REȚELE SITUAȚIE EXISTENTA

SC. 1/500

CT

PLAN DE SITUAȚIE COORDONATOR REȚELE SITUAȚIE EXISTENTA

SC. 1/500

H1

PLAN DE SITUAȚIE REȚELE APA CANAL

SC. 1/500

G1

PLAN DE SITUAȚIE REȚELE GAZE NATURALE

SC. 1/500

RT1

PLAN DE SITUAȚIE REȚELE TERMICE

SC. 1/500

E1

PLAN DE SITUAȚIE ELECTRICE

SC. 1/500

întocmit, Ing. IULIAN MIRCEA

CUPRINS

A. PIESE SCRISE

 • 1. Date generale:

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții;

  • 1.2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

  • 1.3. Titularul investiției,

  • 1.4. Beneficiarul investiției;

  • 1.5. Elaboratorul studiului.

 • 2. Informații generale privind proiectul

  • 2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

  • 2.2. Descrierea investiției:

 • a) concluziile studiului privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat;

 • b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse

 • - scenarii propuse;

 • - scenariul recomandat de către elaborator;

 • - avantajele scenariului recomandat;

 • c) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

 • 2.3. Date tehnice ale investiției:

 • a) zona și amplasamentul;

 • b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

 • c) situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

 • d) studii de teren:

 • - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor;

 • -  studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator;

 • - studiu hidrologic

 • e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

 • f) situația existentă a utilităților și analiza de consum:

 • g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

 • 3. Costurile estimative ale investiției

  • 3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

  • 3.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

 • 4. Analiza cost-beneficiu:

  • 4.1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință;

  • 4.2. Analiza opțiunilor;

  • 4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

  • 4.4. Analiza economică

  • 4.5. Analiza de senzitivitate;

  • 4.6. Analiza de risc.

 • 5. Sursele de finanțare a investiției

 • 6. Estimări privind forța de munca ocupată prin realizarea investiției

  • 6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție;

  • 6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare.

 • 7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Din care - construcții-montaj (C+M);

Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Durata de realizare (luni);

Capacități (în unități fizice și valorice);

 • 8. Avize și acorduri de principiu

Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

Certificatul de urbanism,

Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc );

 • 8.4. Acordul de mediu;

 • 8.5. Alte avize și acorduri de principiu specifice.

A. PĂRȚILE SCRISE:

 • 1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea investiției: Parcare strada Cornișa Bistriței, Municipiul Bacau, Județul Bacau :

 • 1.2. Amplasamentul (țara, regiunea, județul, localitatea): Romania, regiunea Nord - Est, județul Bacau, strada Comisa Bistriței.

 • 1.3. Titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 1.4. Beneficiarul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 1.5. Elaboratorul studiului: S.C. PROIECT MOLDOVA S.A BACAU

 • 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 • 2.1. SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Localizarea Bacăului

Geografic, se află la interferența meridianuluide 26° 55’ longitudine estică cu paralela de 46° 35’ latitudine nordică.

Din punct de vedere administrativ se învecinează cu comunele Hemeiuși și Săucești, în Nord, cu comuna Letea Veche, în est, la sud cu comunele Luizi-Călugăra, Măgura și

A

Mărgineni. Intre eceste limite orșul ocupă o suprafață de 4186, 23 ha, fiind situat la altitudini de 151-181m.

Poziția și cadrul natural au favorizat dezvoltarea rapidă a așezării de pe Bistrița, încă din Ovul Mediu Bacăul devenind un important nod de intersecție a principalelor artere comerciale din partea central vestică a Moldovei. Drumul Șiretului sau Drumul Moldovenesc, care unea orașele baltice cu zona dunăreano-pontică, se intersecta cu Drumul Păcurii, ce începea la Moincști, cu Drumul Sării, dinspre Târgu Ocna, cu Drumul Brașovului (drumul de jos), cu Drumurile Transilvaniei ce traversau Carpații Orientali prin păsurile Ghimeș, Bicaz, Tulgheș, și cu drumul plutelor, pe Bistrița. Toate arterele din NV și SV se îndreptau spre bazinele Bârladului și Prutului prin nordul Colinelor Tuto vei.

Ape

Bistrița

Rețeaua hidrografică este reprezentată de cele două râuri, Șiret și Bistrița, și de afluenții acestora: Bahna, Izvoarele, Valea Mare Cleja - pentru Șiret, respectiv Trebeșul cu afluenții săi Bâmat și Negel - pentru Bistrița. Datorită influenței antropice regimul hidrologic al celor două râuri a fost complet modificat, amenajările hidroenergetice contribuind la regularizarea scurgerii. Pe Bistrița au fost create lacurile de acumulare Lilieci, Șerbănești cu rol complex: asigurarea energiei electrice, combaterea inundațiilor, alimentarea cu apă potabilă și industrială, practicarea sporturilor nautice.

Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistriței, și o îngustare spre sud, „poarta Șiretului”, suprapunându-se contactului dintre Colinele Tuto vei și culmile subcarpatice Pietricica-Barboiu.

Climă și precipitații

Iama în fața Palatului administrativ se poate nota frigul iernii băcăuane

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, rezultatul acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anuală este de 9°C, oscilând între -4°C, în luna ianuarie, și 20,6°C, în luna iunie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale și poluării atmosferei.

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/nf/an, existând diferențe între sezonul cald (82,8 mm-luna iunie) și cel rece (24 mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente în lunile îulie-august.

Flora și fauna

Covorul biogeografic a evoluat sub semnul impactului antropic. Intr-o zonă în care pădurile dețineau 70-80% din suprafață s-a ajuns ca în prezent coeficientul de împădurire să fie de 25,7%, formațiunile dominante fiind cele de stepă și luncile râurilor și pădurile de foioase din jurul orașului folosite în scop recreativ.

Clasificare:

 • ♦  faună acvatică, condițonată de biotopurile specifice Bistriței, Șirei ului și apelor stătătoare;

 • ♦  fauna de luncă (animale care își caută hrana în apă sau la marginea apei);

 • ♦  fauna de terase și versanți, alcătuită din specii de rozătoare mici, animale și păsări specifice pădurilor de foioase.

Fauna zonei periurbane prezintă o însemnată valoare cinegetică; unele animale sunt vânate pentru blană, altele, pentru came.

Condițiile pedogenetice au dus la formarea unor soluri variate, în general bnine și brune argiloiluviale, cu un conținut de humus de l-5%o, ce asigură o fertilitate medie bună pentru terenurile agricole. Intre solurile intrazonale se remarcă cele hidromorfe, lăcoviștile și solurie aluviale în diferite stadii de evoluție.

Amplasamentul pe care urmeaza a se construi parcarea se afla la intersecția străzilor Erou Ciprian Pintea si Comisa Bistriței, in spatele blocurilor cu nr 5 de pe strada Erou Ciprian Pintea si cu nr 14 si 18 de pe strada Comisa Bistriței.

 • 2.2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

a) Concluziile privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării investiției, scenariul tehnico economic selectat.

In prezent amplasamentul pe care se va construi parcarea Comisa Bistriței este liber de orice sarcini si se afla in intravilanul Municipiului Bacau.

Carosabilul amplasamentului este alcătuit din pietriș cu amestec de nisip.

La aceasta data amplasamentul care face obiectul prezentei documentații, are următoarele caracteristici:

 • -  numeroase degradari-gropi,

 • -  cedări locale ale platformei,

 • -  prezenta unor zone de drum care au cota platformei drumului la nivelul terenului înconjurător.

b) Scenariile tehnico economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse

bl)Scenarii propuse

SOLUȚIA 1 Realizarea parcării a vând un sistem rutier rigid ( 30 cm strat de fundație din balast, 2 cm strat filtrant din nisip, 20 cm dala din beton de ciment rutier BcR 4.0) Trotuarele pietonale realizate din dala de beton pe care se așterne un strat de asfalt in grosime de 4.0 cm Ba 16 iar incadrarea sistemului rutier se va face cu borduri prefabricate mari 20 x 25 pe o fundație din beton de ciment C8/10..

SOLUȚIA 2. Realizarea parcării avand sistem rutier alcătuit din pavele autoblocante carosabile in următoarea alcătuire constructiva:

 • -  pavele autoblocante carosabile - 8 cm

 • -  strat de nisip pilonat - 5 cm

 • -  dala de beton - 20 cm C16/20

 • -  strat de nisip izolant - 2 cm

 • -  strat de fundație din balast - 20 cm

Trotuarele pietonale se vor realiza din pavele autoblocante necarosabile iar încadrarea sistemului rutier se va realiza cu borduri prefabricate mari 20x25 așezate pe o fundație din beton de ciment C6/7.5 b2) Scenariul recomandat este realizarea parcării cu un sistem rutier rigid.

b3)Avantajele scenariului recomandat

Structura rutiera propusa se realizează intr-un timp mai scurt fata soluția cu desfacerea si refacerea sistemului rutier, costurile pe mp de structura fiind mai mici

- Ambele structuri au capacitate portanta necesara susținerii traficului prognozat si grosimea suficienta pentru a nu anula efectele distructive ale fenomenului de inghet-gezghet.

In mod evident, performanta structurilor rutiere proiectate este dependenta in mare parte de calitatea execuției si a materialelor utilizate, cele doua cerințe de baza reprezentând cheia ipotezelor făcute pentru estimarea duratei de viata a structurii. Orice abatere minora poate avea efecte negative majore, motiv pentru care, la executarea lucrărilor, se vor respecta condițiile tehnice de calitate impuse prin prevederile standardelor si normativelor in vigoare, in măsură in care completează si nu contravin caietelor de sarcini emise de proiectant

Soluția considerata cea mai buna din punct de vedere economic si al acțiunii in timp al factorilor de trafic si de clima si nu in ultimul rând, al costurilor de execuție si întreținere, este SOLUȚIA 1, care pune bazele realizării unei fundații corespunzătoare si de calitate fara utilizarea unor tehnologii si materiale speciale.

Calitatea lucrărilor va rezista in timp numai pintr-o intervenție permanenta, atat a suprafeței de rulare, cat si a acostamentelor si a alucrarilor adiacente platformei, prin asigurarea scurgerii apelor meteorice către emisari.

 • c)Descrierea constructiva, funcționala si tehnologica

cl) Soluția tehnica

1. DRUMURI

Se vor crea un număr de 58 locuri de parcare avand dimensiunile in plan de 2.50 x 5.0 in.

Sistemul rutier nou ales pentru acces si locurile de parcare va fi de tip rigid cu următoarea alcătuire:

 • -  strat de fundație din balast 30 cm

 • -  strat filtrant din nisip - 2 cm

 • -  dala din beton de ciment rutier BcR 4.0 - 22 cm

Sistemul rutier rigid propus a fost dimensionat conform normativ NP 081/2002 “ Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide”

Soluția adoptata tine cont de sistematizarea verticala si de racordările la curți ) evitandu-se o decapare sau o umplutura nejustificata din punct de vedere economic.

Din punct de vedere al amenajării in plan, intrarea respective ieșirea din parcare va fi amenajata cu o succesiune de aliniamente racordate cu arce de cerc.

In profil transversal accesul atat din strada Comisa Bistrița cat si din strada Erou Ciprian pintea se va face pintr-o alee avand 6.0 m iar locurile de parcare 5.0 m panta fiind de 2.0 %

Trotuarele pietonale de pe amplasamentul locurilor de parcare vor avea următorul sistem constructiv:

 • - 4 cm stat de Ba 16

 • -  dala din beton de ciment C12/15, turnata pe loc - 10 cm

 • -  strat pilonat de nisip - 2 cm

 • -  strat de fundație din balast -10 cm

Pe accesle către pubelele de gunoi de la parterul blocurilor de pe amplasamet se va realize un covor asfaltic de 4 cm grosime realizat din Bal6 după ce in prealabil au j fost effectuate reparații a carosabilului.

Se vor amenaja accese pentru persoanele cu handicap locomotor la intersecția acceselor in parcare cu străzile Erou Ciprian Pintea si Comisa Bistrița.

încadrarea sistemului rutier se va face cu borduri prefabricate 20x25 cm pe fundație din beton de ciment 15x30 cm - C6/7.5.

Pentru o buna desfășurare a circulației se vor prevedea lucrări de semnalizare rutiera la intersecția accesului cu străzile laterale prin instalarea de semne de circulație si executarea de marcaj orizontal.

Colectarea apelor pluviale se va face către guri de scurgere nou proiectate

 • 2. CANALIZARE + APA

1.Situația existenta:

In incinta spațiului propus pentru parcare existenta:

o rețea de alimentare cu apa rece, de inalta presiune, din otel, cu diametrul de 0 219 care asigura apa pentru consum curent si pentru incendiu . o rețea de alimentare cu apa rece statia de hidrofor, dejosa presiune, din otel, cu diametrul de Dn 200.

o rețea aferenta blocurilor adiacente amplasata la adâncime relativ mica, si care nu se poate proteja in timpul exewcutiei.

Aceste rețele sunt intr-un stadiu inaintat de degradare, avand peste 35 ani de exploatare.

Deținătorul acestor rețele Regia autonoma de gospodărie comunala S. A. (RAGC )- Bacau prin avizul nr. 47/927/23.02.2009 avizeaza amplasarea parcării peste aceste rețele cu condiția înlocuirii conductelor cu risc mare de deteriorare atat in exploatare cat si in timpul lucrărilor de execuție, respectiv rețele de apa rece.

2. Situația propusa:

Se propune:

 • a. înlocuirea conductelor de alimentare cu apa existente din otel, cu conducte din polietilena de inalta densitate, PE - HD D din PE80

 • b. înlocuirea conductelor si căminelor de canalizare existente din beton cu

)              conducte din poliesteri armați cu fibra de sticla, PAFSIN.

Conductele si racordurile vor fi dimensionate conform:

 • -  normativ 19

 • -  standard SR 1343-1 / 06

 • -  STAS 1478-90

 • -  STAS 1846-90

Conductele se vor monta sub cota de inghet, de -0,90 ..-1,10 m. Conductele de canalizare vor avea pantele de 0,008 - 0,009.

Apele pluviale de pe suprafața parcării sunt colectate prin guri de scurgere si canale subterane si cămine de canalizare din PAFSIN

Pentru evitarea pătrunderii in canalizarea existenta de reziduuri de hidrocarburi din parcare si conform avizelor:

 • -  Avizul sanitar nr 314 din 09.03.2009

 • -  Avizul Agenția de protecția mediului nr. 2114/ACC/10.03.2009/RA/345; sa

) prevăzut un separator de hidrocarburi pe colectorul de ape pluviale.

Separatorul de hidrocarburi se va monta subteran si se va amplasa in spațiul verde, langa parcare. Din separator apele vor fi deversate in conducta de canalizare existenta pe strada Comisa Bistrița.

 • 3. TERMICE

1. Situația existenta:

In incinta spațiului propus pentru parcare existenta: Rețele termice secundare, cu agent termic apa calda incalzire centrala, 90/70°C, si agenti termici apa calda consum menajer + recirculatie, ce alimentează blocurile de locuințe din zona din punctul termic PT nr 32.

Rețea termica primara, cu agent termic apa fierbinte, 150/70°C ce alimentează punctul termic nr 32

Rețeaua secundara este veche, peste 35 ani de exploatare, si a fost realizata cu țevi din otel, negre pentru incalzire si zincate pentru apa calda menajera si recirulatie.

Ih

Rețeaua primara de termoficare a fost realizata mai recent, de cea 3 ani, din țevi de otel preizolate termic, montate direct in pamant la adancimea de 1,50m

2. Situația propusa:

Rețelele secundare pot fi afectate de lucrările de realizare parcării din acest motiv si deținătorul acestor rețele a solicitat inlocuirea rețelelor secundare pentru protejarea alimentarii cu energie termica blocurilor alimentate in prezent

Se propune:

înlocuirea conductelor din reteua secundara cu țevi in otel negre pentru incalzire si din otel zincate pentru distribuția a.c.m.

Conductele si racordurile vor fi dimensionate conform:

 • 3. normativ NP 029 - 02 Normatv de proiectare si executate a rețelelor termice cu conducte preizolate termic

Conductele preizolate se vor monta direct in pamant pe un pat de nisip.

Descrierea sistemului de conducte

)          Sistemul de conducte si fîtinguri preizolate termic este realizat dintr-un

ansamblu cu adeziune totala intre elementele componente reprezentate prin: conducta de serviciu; termoizolatia din spuma poliuretanica si manta de protecție.

La execuția rețelelor traseul acestora se va corela cu celelalte rețele tehnico-edilitare existente prezentate de ceilalți deținători de rețele subterane.

2.1 .Conducta de serviciu

Transportul agentului termic se face cu conducte din otel laminat care sa corespunda condițiilor impuse de SR EN10.216-1:2002; SR EN10.216-2:2002; SR EN10.216-3:2002; DIN 2458-81 sau altor standarde echivalente.

 • 2.2. Termoizolatia din spuma poliuretanica rigida

Spuma poliuretanica rigida utilizata ca izolator are calitati deosebite, cu o conductivitate termica de max. 0,027 W/mK, ceea ce reduce la maxim pierderile de căldură pe traseu, contribuind la economii de energie.

Preizolarea tronsoanelor de conducte si a fîtingurilor conduce la realizarea unor j mari economii de manopera, operațiunile de șantier reducandu-se la îmbinarea conductelor metalice de serviciu, controlul imbinarii mansoanelor, țevilor- manta si injectarea spumei poliuretanice in spațiul inelar dintre acestea si conducta de serviciu.

 • 2.3. Manta de protecție

Pentru conductele suterane mantaua de protecție este realizata din țeava de polietilena de medie sau înalta densitate agrementata in tara.

 • 2.4. Conductori din cupru.

Conductori din cupru înglobați in termoizolatie asigura sesizarea avariilor pe rețele si racorduri.

 • 2.5. Montarea conductelor din ol preizolate

Sistemul de conducte si fitinguri preizolate termic montate subteran in sânt si in canal termic decopertat va respecta următoarele faze tehnologice si anume: execuția săpăturii, pozarea conductelor, lansarea la locul de pozare, ansamblarea conductelor, proba hidraulica, realizarea continuității sistemului preizolat, umplerea cu nisip, pozarea cu banda de marcaj, completarea cu pamant, punerea in funcțiune a rețelelor si racordurilor termice.

£

 • 2.6. Execuția săpăturii

Latimea si adancimea sântului este in funcție de diametrul exterior al conductelor, astfel incat partea inferioara a acestora sa se afle la minim 100 mm. fata de fundul sântului iar partea superioara la minim 600 mm. fata de suprafața, cu acces pe toata circumferința conductelor pentru utilizarea instalației de mufare locala.

Rețelele si racordurile termice fiind formate din patru conducte, distanta intre mantalele acestora va fi 150 mm.

Distanta dintre peretele exterior al conductelor si peretele sântului de pozare va fi de minim 150 mm.

Se vor respecta cotele si distantele de montaj conf normelor in vigoare.

4 GAZE

1. Situația existenta:

Pe spațial destinat parcării exista o rețea de distribuție gaze naturale presiune redusa, la adancimea de cca. 70 - 80 cm. Lungimea rețelei este de ccal65 m.

Din aceasta conducta sunt alimentate, prin branșamente existente doua blocuri P+10 si a fost alimentata centrala termica Comisa ulterior transformata in punct termic. Imobilele de locuințe urmeaza a fi alimentate in continuare cu gaze naturale

2. Situația propusa:

Proiectul de construire a parcării, consta in realizarea unei fundații de balast si apoi a straturilor superioare, ceea ce implica desfacerea structurii existente a zonei.

Totodată se realizează si aducerea la cota carosabilului existent la care se racordează.

Astfel ca lucrările de construire a parcării pot afecta rețeaua de gaze naturale si branșamentele existente in zona. In zonele cu risc de deteriorare, se propune reamplasarea conductelor, la adancimea mai mare de 0,9 m, de la cota amenajata a străzii pana la generatoarea superioara a cond. de gaze nat. izolate conform N.T.- P.E.E 2008.

Soluția tehnica finala va fi stabilita de E. ON GAZ ROMANIA. Sucursala Bacau, in funcție de situația reala de realizare a lucrărilor de drumuri si succesiunea operațiilor acestora.

Proiectarea si execuția instalațiilor de gaze naturale afectate prin modernizarea străzii, se va face conform N.T.- P.E.E 2008

Prin prezenta documentație simt propuse lucrările necesare pentru demontarea rețelei existente si branșamentelor si reamplasarii lor si completarea cu rasuflatori in punctele necesare, rasuflatorile fiind introduse in platforma carosabila .

La traversarea de canalizatii subterane, conducta de distribuție gaze naturale presiune redusa si branșamentele de gaze nat. vor fi protejate in tub de protecție din otel. De asemenea sunt necesare tuburi de protecție in zona de apropiere aconductei de gaze existente cu pozițiile căminelor pentru celorlalte canalizatii.

La amplasarea noilor rețele tehnico edilitare necesare si prevăzute in zona,se va tine seama ca acestea sa fie fata de cond. de gaze nat. la distantele normate de :

0,6 m fata de cond. de apa ,cabluri en. electrica , telecomunicații;

1,0 m fata cond. de canalizare;

1,0 m fata de cămine de canalizare ;

0,5 m fata de stâlpi ;

1,5 m fata de copaci.

5 ILUMINAT ORNAMENTAL

Iluminatul ornamental al obiectivului se va compune dintr-o rețea de iluminat realizata din corpuri de iluminat decorative tip City Vision CPS400 IxCDM-ET7()W 830 amplasate pe din OL HI=5m.

Aprinderea rețelei de iluminat ornamental se va face odatata cu rețeaua de iluminat stradal, branșamentul realizandu-se conform avizului de racordare ce se va obține ulterior.

Instalația de iluminat cuprinde:

 • -  Stâlpi noi din OL cu inaltimea de 5m-liber;

 • -  corpuri de iluminat decorative, City Vision CPS400 lxCDM-ET70W 830

 • - LES lkV, ACYAbY 3x25+16mmp.

)         Stâlpii vor vor fi montati ingropat in fundație turnata. Pe stâlp, la 60 cm. fata de

cota terenului se va prevedea o cutie cu siguranțe de 25/6A pentru protecția circuitului de alimentare a corpului de iluminat.

Corpul de iluminat se va fixa in vârful stâlpului.

Inaltimea de fixare a corpului este de maxim 5m. fata de cota terenului pentru stâlpii propuși.

Obligatoriu fiecare stâlp va fi prevăzut cu borna de legare la nul, la care va fi legat conductorul de nul al rețelei.

Racordurile electrice a cutiilor de protecție de pe stâlpi se vor face prin intermediul unei LES lkV, intrare- ieșire (la fiecare stâlp), in cablu ACYAbY 3x25+16mmp montat ingropat in sânt pe pat de nisip.

Conform avizului de amplasament obtinut de la SC E-ON SA in zona parcării exista rețele electrice de joasa si medie tensiune ingropate la adancimea de 0,4m. Pentru realizarea parcării este necesar pozarea acestora la adancimea de minim 0,8m. Soluția ) de deviere a rețelelor electrice existente se va da de către proprietarul acestora respectiv SC E-ON SA după inceperea lucrărilor, după dezgroparea acestor rețele si localizarea exacta pe teren a acestora.

 • - Criterii pentru alegerea soluției tehnice

Analiza structurii rutiere la solicitările sarcinilor din trafic implica cunoașterea următoarelor date:

 • - tipul structurii rutiere

 • - alcătuirea structurii rutiere

 • - grosimea straturilor rutiere

 • - materiale din alcătuirea straturilor rutiere

 • - tipul climateric al zonei in care este situat drumul

 • - regimul hidrologic al complexului rutier

 • - tipul pământului de fundare

Stabilirea tipului de structura rutiera se incadreaza in strategia de investiție si de intretinere a drumului respectiv, in cadrul rețelei de drumuri. O importanta deosebita

IE in alegerea tipului de structura rutiera, o prezintă materialele de construcție rutiera preponderente in zona si anume:

-agregate naturale de cariera

-agregate naturale de balastiera

c2) Dimensonarea sistemului rutier cuprinde următoarele etape*.

BREVIAR DE CALCUL

DIMENSIONARE SISTEM RUTIER RIGID

Conform NP 081/2002

1. Stabilirea capacitatii portante la nivelul patului drumului.

Pamantul de fundare este alcătuit dintr-o praf argilos, ce se incadreaza conform tabelului 4. in tipul P5.

Sectoarele de strada avand terasamentele la nivelul terenului si in debleu sunt caracterizate printr-un regim hidrologic 1.

Tipul climatic pentru localitatea Bacau este I.

Corespunzător tipului climatic I, a regimului hidrologic 2b, valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic a pământului de fundare este 70 Mpa, conform tab. 3, iar valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este 0,42 conform tab. 5.

 • 2. Stabilirea traficului de calcul.

Nc — 365 x 10 x 10 x 0,50 x 14 = 0.025 m.o.s.

Seismic amplasamentul se inscrie in zona “B” cu ks? 0,25 si TcM,0, corespunzător gradului VIII seismic conform PI00/92.

3. Stabilirea capacitatii portante a pământului de fundare

Pamantul din patul drumului este un pamant de tip P5, regim hidrologic 2b, tip climateric pentru județul Bacau I, rezulta ca valoarea modulului de deformatie al pământului de fundare k0 este 46 MN/nr*.

4. Alcătuirea structurii rutiere rigide.

Structura constructiva a sistemului rutier s-a ales in următoarea alcătuire:

 • - strat de fundație din balast, 30 cm

 • - strat de nisip pilonat 2 cm

 • - dala din beton de ciment BcR 4.0, 20 cm.

5. Stabilirea capacitatii portante la nivelul stratului de fundație.

Grosimea echivalenta a stratului de fundație :

Hech=23.5 cm

Modulul de reacție la suprafața stratului de fundație este: k = 60 MN/m’

6. Calculul grosimii dalei din beton de ciment

Rk incov "4.0 Mpa = rezistenta caracteristica la încovoiere determinate la 28 de zile pe epruvete prismatice de 150 x 150 x 600.

Caracteristicile încărcării din trafic (o.s. 115 KN):

 • -  incarcarea pe rotile duble: 57,5 KN;

 • -  presiunea in amprenta: 0,625 Mpa;

 • -  coeficientul de impact: 1,2;

 • -  presiunea de calcul in amprenta: 0,625 Mpa x 1,2=0,750Mpa;

 • -  incarcarea de calcul din trafic este incarcarea pe rotile duble ale osiei standard de 115 Kn sporita cu coeficientul de impact;

 • -  incarcarea din variațiile zilnice din temperatura este datorita gradientului zilnic de temperatura constatat, egal cu 0,67 din grosimea dalei;

 • -  dala reazema uniform pe stratul de fundație;

 • -  deplasările la contactul dintre stratul echivalent straturilor reale subadiacente sunt diferite prin modulul de reacție la suprafața stratului de fundație k.

Dimensionarea structurii rutiere rigide se bazeaza pe criteriul tensiunii de întindere din încovoiere admisibila a betonului de ciment si se exprima prin relația:

O tadm

o tadm R k mc x a x (0,70 - y x log Nc) = 3.38 Mpa

unde

 • -  R k incov = rezistenta caracteristica la încovoiere a betonului la 28 zile tabel 6.7 = 4.00

 • -  a = coeficientul de creștere a rezistentei betonului in intervalul 28... 90 zile, egal cu 1,10

 • -  Nc = traficul de calcul in perioada de perspectiva, determinat la punctul 2

 • -  y = coeficient egal cu 0,05

Ot adm =3-38 MPa

Conform NP 081/2002, anexa 3, ipoteza an III a: o ~ ot adnl^ Qt = ao+ aixk+ a2xk2+ a3xk3+ a4xk4 in care:

a^- 1.355157 x 10’8

a3= -5.103557 x IO'6 a2-7.148708x 10^

 • a]--5.075987 x IO’2 ao-4.767491 x 10 +0°

ot adm =3.38 MPa

o =3.37 MPa< 3,38 Mpa

VERIFICAREA LA ÎNGHEȚ - DEZGHEȚ

CONFORM STAS 1709/1 - 90, STAS 1709/2 - 90

Grosimea sistemului rutier - Hsr

Hsr = 52 cm

Conform STAS 1709/1 - 90: Zer - Z+AZ

AZ = Hsr - He

in care : Zer - adancimea de inghet in complexul rutier;

Z- adancimea de inghet in pamantul de fundație ;

AZ - spor al adâncimii de inghet;'

He - grosimea echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier.

Tip climateric I

Regim hidrologic 1          => curba nr. 7

Pamant P4

Valoarea indicelui de inghet se determina in funcție de tipul sistemului rutier si de clasa de trafic de dimensionare - valoarea maxima a indicelui de inghet intr - o perioada de 30 ani I30max > la drumurile cu sisteme rutiere rigide, indiferent de clasa de trafic.

Conform harții de zonare a teritoriului României pentru T max s-a determinat valoarea: I30max = 550 °C x zile.

Adancimea de inghet in pamantul de fundație: Z - 86 cm.

He = 20 x 0.45 +30 x 0.80 +2 xl .00 = 35 cm

=> AZ = 17 cm

Hsr = 52 cm

Zer - Z + AZ - 86 + 17- 102 cm K= 0.34

K > Kadnl = 0.30 conform STAS 1709/2 - 90 K= = 21 = 0.34

Zer 103

Sistemul rutier adoptat verifica condițiile impuse la inghet - dezgheț conform STAS

1709/1 - 90 si STAS 1709/2 - 90. Sistemul rutier adoptat si verificat este :

 • a. strat de fundație din balast, 30 cm;

 • b. strat pilonat din nisip, 2 cm;

 • c. dala din beton de ciment BcR 4,0, 20 cm.

împărțirea investiției pe obiecte: Lucrări de drum

01. Infrastructura drum

-terasamente pentru corecția traseului in plan si in profil longitudinal (excavatii, umpluturi)

-strat de forma din amestec pamant 50% si refuz de ciur 50%

-strat de fundație din balast de 30 cm grosime,

 • - strat filtrant din nisip la execuția parcării

 • - strat de fundație din balast de 10 la execuția trotuarelor

 • - strat de nisip pilonat 2 cm la execuția trotuarelor

02. Suprastructura drum - covor asfaltic

-strat de uzura Ba 16 - 4 cm grosime la execuția trotuarelor

-dala de beton de ciment rutier BcR 4.0

 • - borduri prefabricate

-semnalizări si marcaje

03. Canalizare si alimentare cu apa

-realizare conducta din PE-HD pentru alimentare cu apa

 • - realizare conducta de canalizare si guri de scurgere

04. Iluminat ornamental parcare

 • - realizare linei electrica subterana de iluminat ornamental.

 • - montare stâlpi metalici pe amplasamentul parcării

05. Rețele termice

 • - procurare conducta agent termic 0 200

 • - procurare conducta agent termic 0 100

05. Gaze naturale

 • - inlocuire conducta gaze naturale

 • - refacere branșamente

 • 2.3.DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • a) Zona și amplasamentul

Amplasamentul pe care urmeaza a se construi parcarea se afla la intersecția

) străzilor Erou Ciprian Pintea si Comisa Bistriței, in spatele blocurilor cu nr 5 de pe strada Erou Ciprian Pintea si cu nr 14 si 18 de pe strada Cornișa Bistriței

 • b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

Terenul pe care se va construi parcarea se afla in intravilanul Municipiului Bacau.

 • c) Situația ocupărilor definitive de teren

Suprafața totala ocupata de lucrare va fi de cca 2400 mp, reprezentând terenuri in

intravilan

 • d) Studii de teren

Studiile geotehnice

Studiu topografic

S-au realizat măsurători topografice in teren pentru punerea in evidenta a traseului drumului.

44

S-a determinat lungimea tronsonului de drum ce va fi modernizat precum si ampriza acestuia. Traseul este precizat in continuare prin tabelul de coordonate locale in care s-a făcut ridicarea topo, precum si prin planșele anexate.

Toate planșele scara 1:500 sunt anexate.

 • e) Caracteristici principale ale construcțiilor, variante constructive, recomandarea variantei optime.

el) Drum

Structura rutiera pe drumul modernizat se va realiza astfel:

-Strat de forma din amestec 50% pamant si 50 % refuz de ciur

-Strat defundatie din balast grosime 30 cm

-Strat filtrant din nisip 2 cm atat la realizare trotuare cat si la realizare sistem rutier

 • - strat de fundație din balast 10 cm la realizare trotuare

-Strat de uzura din beton asfaltic BA 16, de 4 cm grosime

 • - borduri prefabricate mari 20 x 25 pe o fundație din beton de ciment

C6/7.5

Elementele care caracterizează elementele profilului transversal tip sunt:

 • -  latimea pârtii carosabile 6.00

 • -  dimensiunile locurilor de parcare 2.50 x 5.00

e2) Dispozitive de scurgere a apelor de suprafața

Pentru scurgerea apelor pluviale se vor realiza guri de scurgere care vor fi amplasate in funcție de amenajarea in lung si transveral al amplasamentului parcării.

e3) Canalizare

Se propune:

 • a. înlocuirea conductelor de alimentare cu apa existente din otel, cu conducte din polietilena de inalta densitate, PE - HD D din PE80

 • b. înlocuirea conductelor si căminelor de canalizare existente din beton cu conducte din poliesteri armați cu fibra de sticla, PAF SIN.

e4) Termice

înlocuirea conductelor din reteua secundara cu țevi in otel negre pentru incalzire si din otel zincate pentru distribuția a.c.m.

e5) Gaze

Astfel ca lucrările de construire a parcării pot afecta rețeaua de gaze naturale si branșamentele existente in zona. In zonele cu risc de deteriorare, se propune reamplasarea conductelor, la adancimea mai mare de 0,9 m, de la cota amenajata a străzii pana la generatoarea superioara a cond. de gaze nat. izolate conform N.T.- P.E.E 2008.

Soluția tehnica finala va fi stabilita de E, ON GAZ ROMANI A, Sucursala Bacau, in funcție de situația reala de realizare a lucrărilor de drumuri si succesiunea operațiilor acestora.

e6) Iluminat ornamental

Iluminatul ornamental al obiectivului se va compune dintr-o rețea de iluminat realizata din corpuri de iluminat decorative tip City Vision CPS400 lxCDM-ET7OW‘83O amplasate pe din OL HE5m.

Aprinderea rețelei de iluminat ornamental se va face odatata cu rețeaua de iluminat stradal, branșamentul realizandu-se conform avizului de racordare ce se va obține ulterior.

Instalația de iluminat cuprinde:

 • -  Stâlpi noi din OL cu inaltimea de 5m-liber;

 • -  corpuri de iluminat decorative, CityVision CPS400 lxCDM-ET70W830

 • - LES lkV, ACYAbY 3x25+16mmp.

Stâlpii vor vor fi montati ingropat in fundație turnata. Pe stâlp, la 60 cm. fata de cota terenului se va prevedea o cutie cu siguranțe de 25/6A pentru protecția circuitului de alimentare a corpului de iluminat.

,f) Situația existentă a utilităților și analiza acesteia

Investiția in parcare Comisa Bistriței nu necesita racordarea la utilitati (energie, apa, telecomunicații, etc) decât in faza de execuție a lucrărilor pentru organizarea de șantier. Organizarea de șantier cade in sarcina antreprenorului care va executa lucrările. Pentru organizarea de șantier se va realiza proiect si se va solicita autorizație de construire.

g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Scopul unei analize a stării mediului și a evaluării impactului asupra stării inițiale a mediului, este acela de a servi la luarea deciziilor.

Prin evaluarea impactului asupra mediului (EIM) a proiectului pentru investiția “PARCARE CORNIȘA BISTRIȚEI, MUNICIPIUL BACAU” , se oferă posibilitatea de a se lua în considerare aspectele de mediu, înainte de a fi luată decizia finală privind componentele proiectului de construire a drumului.

Pentru a prevedea care va fî impactul trebuie să se cunoască asupra căror factori de mediu se va acționa sau care sunt factorii de mediu care vor fi afectați, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de funcționare a obiectivului propus a fi realizat.

Analiza stării inițiale a mediului și evaluarea impactului asupra mediului se realizează în conformitate cu prevederile Directivei nr.97/11/EEC din 3 martie 1997 ce amendează Directiva nr.85/337/EEC precum și cu prevederile legislației românești.

Pe timpul execuției, impactul asupra componentilor mediului se manifesta prin:

 • - Scoaterea temporara din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare șantierului de construcții, etc;

 • - Circulația intensa a echipamentului de construcții in zonele de lucru pentru transportul materialelor si a prefabricatelor, execuția terasamentelor, turnarea betonului, astemerea asfaltului etc

 • - Funcționarea stațiilor de beton, bazele echipamentului, diferite ateliere de menținere si de reparații, depozite pentru materiale si combustibili, tabere de șantier, etc;

 • - Exploatarea pământului din gropile de împrumut si a carierelor de agregate;

 • - Suspendarea si devierea temporara a traficului de pe drumul comunal

 • - Creșterea poluării fonice, conținutul de particule in suspensie (praf) si noxe, erodarea si degradarea terenului, in general in zonele unde funcționează șantierele de constuctii;

Impactul lucrărilor de reabilitare pe perioada de execuție depinde in principal de marimea lucrărilor de construcții si de modul in care acestea sunt conduse.

In timpul perioadei de funcționare poluarea mediului datorata circulației pe drum se reduce fata de situația actuala

Trebuie menționat faptul ca, in general, lucrările de modernizări de drumuri schimba favorabil impactul asupra mediului.

Riscul accidentelor si a poluării accidentale se reduce, datorita echipamentelor performante si a sistemelor de protecție si avertizare

In principiu, studiul privind evaluarea impactului asupra mediului trateaza următoarele aspecte:

 • -  soluții de integrare cât mai firească în planurile de dezvoltare locale, regionale și naționale, colaborând în acest sens cu Consiliul Județean Bacau, Primăriile locale, Agenția de Dezvoltare Regională, Inspectoratul de Protecția Mediului Bacau și Direcția Apelor Șiret;

 • -  propunerea de soluții pentru ca impactul economic și cel social, inclusiv cel asupra stării de sănătate a factorului uman să fie pozitiv;

 • -  definirea stării inițiale a mediului prin analize pe teren, prelevări de probe și efectuarea cercetărilor de laborator privind aerul, solul, apa, ecosistemele (flora, fauna), terenurile agricole etc.;

 • -  analiza legislației specifice privind declararea monumentelor naturii și siturilor arheologice, identificarea acestora pe teren; propuneri și soluții pentru prezervarea acestor zone;

 • -  evaluarea impactului asupra factorilor de mediu, climei, utilizării agricole a terenurilor, precum și din punct de vedere al inconvenientelor pe perioada construcției, al stresului conducătorilor auto, al încadrării în peisaj;

 • -  evaluarea impactelor cauzate de vibrații, zgomote în timpul nopții;

 • -  măsuri pentru refacerea și conservarea ecosistemului local, precum și alte măsuri compensatorii;

 • -  propuneri și soluții pentru prevenirea eroziunii solului și sedimentării, în scopul eliminării colmatării sistemelor de drenaj și asigurării stabilității solului sub efectul curenților generați de scurgerea apelor de suprafață;

 • -  măsuri pentru prevenirea accidentelor care determină poluarea apelor, aerului, solului și subsolului, atât în timpul execuției, cât și exploatării;

 • -  adoptarea de soluții pentru ca lucrările să se încadreze armonios în peisaj, reducând la minim sau chiar eliminând impactul vizual negativ, ținând seama de topografia locului, traficul, existența vegetației etc.;

 • -  prevederea de soluții pentru evitarea poluării surselor de alimentare cu apă, a sistemelor de drenaj și de canalizare;

 • -  stabilirea de măsuri pentru diminuarea poluării aerului pe durata activităților de construcție cât și ulterior, în exploatare, pe grupe de zone ;

 • -  prevederea de măsuri în cadrul organizărilor de șantier pentru ca efectele poluante să fie cât mai reduse iar în final, după dezafectare să fie refăcută situația inițială a cadrului natural;

 • -  elaborarea de soluții pentru refacerea ecologică a zonelor afectate de deschiderea gropilor de împrumut, precum și a amplasamentului organizării de șantier;

 • -  prevederea de puncte sanitare mobile și un sistem de comunicare adecvat prin care să fie asigurată o asistență sanitară eficientă pentru personalul constructorului;

 • -  evaluarea riscurilor ecologice ce apar prin amenajările propuse;

 • -  identificarea implicării rezidenților locali în realizarea proiectului;

 • -  identificarea factorilor de mediu necesar a fi monitorizați privind evoluția calității acestora și elaborarea unui plan de monitoring care să fie pus în aplicare imediat după terminarea execuției lucrărilor.

Evaluarea impactului cuprinde :

 • a) descrierea stării inițiale a mediului

 • b) datele necesare identificării și evaluării efectelor principale probabile ale obiectivului proiectat asupra mediului înconjurător

 • c) descrierea efectelor semnificative probabile, directe și indirecte ale proiectului asupra mediului, atât în faza de execuție și în cea de exploatare a lucrărilor, pentru diferitele variante propuse

 • d) acolo unde sunt identificate efecte adverse semnificative, se vor descrie măsurile luate în considerare pentru evitarea, reducerea sau remedierea acestor efecte, incluzând costurile aferente acestor măsuri

 • e) propunerea variantei optime din punct de vedere al protecției mediului

 • f) planul de monitoring a calității factorilor de mediu posibil a fi afectați

O atenție deosebită va fi acordată stabilirii condițiilor existente de mediu și limitelor zonei de analiză. Pentru evaluarea impactului s-a dentificat starea factorilor de mediu din amplasament și din zona învecinată, înainte de realizarea proiectului pentru a exista termeni de comparație pentru situația care va rezulta în urma realizării proiectului. In acest scop se vor urmări următoarele aspecte ale stării inițiale a mediului:

 • 1. Topografia, geologia și geomorfologia

 • 2. Apele de suprafață și subterane

 • 3. Meteorologia și microclimatul pe anotimpuri

 • 4. Principalele sisteme ecologice

 • 5. Flora și fauna caracteristică terestră și acvatică

 • 6. Speciile amenințate

 • 7. Istoricul evenimentelor ecologice și naturale; de exemplu înflorirea algelor, nori de praf, incendii, furtuni, inundații și secetă, eroziunea solului

 • 8. Utilizarea prezentă și tendințele de utilizare a terenurilor, de exemplu agricultura, horticultura, silvicultura și exploatările forestiere precum și activitățile recreative

 • 9. Particularitățile estetice

10.Infrastructura, de exemplu comunicațiile și transporturile

 • 11. Obiective industriale, comerciale și rezidențiale

 • 12. Evidența și caracteristicile poluării aerului, apelor, solului și a poluării fonice

 • 13. Caracteristici sociale, arheologice, istorice, culturale și religioase ale zonei

 • 14. Orice caracteristică legată de sănătatea publică în zona afectată

15.Orice pericole sau riscuri asociate cu zona în studiu

16.Orice programe sau instrumente aplicabile de conservare a mediului

Prevederea impactului include analiza cauzelor majore ale modificărilor mediului existent și determinarea efectelor probabile. Principalele etape ale prevederii impactului (pozitiv sau negativ) vor fi următoarele:

 • a) identificarea activităților ce se desfășoară în cadrul realizării proiectului și care pot genera impact

 • b) identificarea resurselor și a receptorilor care pot fi afectați de către aceste impacte

 • c) stabilirea înlănțuirii evenimentelor sau a legăturilor dintre cauză și efect

 • d) prevederea naturii probabile, a extinderii și a dimensiunii oricăror modificări sau efecte care se anticipează

 • e) evaluarea consecințelor oricărui impact identificat

 • f) stabilirea consecințelor potențiale (pozitive sau negative), care pot fi socotite ca semnificative

Procesul de evaluare a impactului asupra mediului implică de obicei luarea în considerare a semnificației unui impact după un număr de criterii cum sunt:

 • ■  extinderea și dimensiunea

 • ■  efectul pe termen scurt sau termen lung

 • ■  reversibilitatea sau ireversibilitatea

 • ■  performanța în raport cu standardele de calitate a mediului

 • ■  sensibilitatea receptorului

 • ■  compatibilitatea cu politicile de mediu

O atenție deosebită va fi acordată evaluării impactelor pentru diferite grupuri ce pot fi afectate, precum copii, oameni la locul de muncă, spitale, pietoni, bicicliști, ca și asupra spațiilor comerciale, zonelor de agrement sau care prezintă interes din punct de vedere turistic, precum și a zonelor care prezintă interes din punct de vedere al conservării biodiversității.

Evaluarea impactului asupra mediului va cuprinde o serie de procedee specifice fiecărei componente menționate anterior și va fi realizată atât pentru faza de execuție cât și pentru cea de exploatare a drumului

-Evaluarea impactului asupra calității aerului

Pentru evaluarea calității aerului vor fi luate în considerare informațiile din faza de elaborare a studiului de fezabilitate și de alegere soluției tehnologice. Evaluarea și proiectarea constituie părți ale unui proces iterativ. Pentru evaluarea impactului asupra calității aerului, va fi aplicată următoarea metodologie:

-Se vor identifica pe o hartă la sc. 1:25.000 sau 1:10.000 toate proprietățile unde se presupune o modificare a calității aerului. Se vor lua în considerare numai proprietățile/zonele rezidențiale situate la o distanță de până la 200 m de la traseul respectiv.

Pentru perioada de execuție, se vor calcula emisiile specifice activităților din zona gropilor de împrumut, a organizării de șantier, traficului pe drumurile de acces și se va evalua impactul acestora asupra factorilor de mediu, așezărilor umane, factorului uman. Valorile obținute vor fi comparate cu valorile concentrațiilor maxime admise (CMA) prevăzute de:

 • -  Standardul național pentru calitatea aerului (STAS 12574-87)

 • -  Standardele de calitatea aerului din UE

 • -  Valorile-ghid pentru calitatea aerului recomandate de Organizația Mondială a Sănătății

 • -  Valorile-ghid recomandate de Uniunea Internațională a Organizațiilor de Cercetare a Pădurilor (IURFO) pentru protecția vegetației.

-Evaluarea impactului asupra calității apelor

In studiu se analizeaza evacuările de ape uzate produse în urma scurgerilor provenite din:

 • -  organizarea de șantier

 • -  gropile de împrumut

 • -  apele pluviale.

Deși, în general sunt prezenți aceiași poluanți specifici, concentrația înregistrată de aceștia în apele evacuate poate varia între diferitele amplasamente și depinde și de precipitațiile specifice în cadrul fiecărui amplasament, elemente care vor fi prezentate în studiu. Pentru evaluarea gradului de poluare se va ține seama de calitatea apelor din amonte de evacuare, posibilitățile de diluție și viteza de amestec a apelor evacuate cu apele din emisar. De asemenea, vor fi analizate sursele potențiale de contaminare a scurgerilor de pe drum care sunt diverse și pot fi generate de lucrările de construcție, de trafic, de întreținere, de scurgeri accidentale cauzate de accidente de circulație, precum și de depunerile din atmosferă.

Se va avea în vedere faptul că substanțele poluante, considerate a avea cel mai mare impact probabil asupra emisarilor sunt: substanțele solide în suspensie, hidrocarburile, metalele, pesticidele și ierbicidele, agenții utilizați pentru dezghețare, îngrășămintele, substanțele rezultate din deversări accidentale precum și de la alte surse cum ar fi depunerile din atmosferă.

In evaluarea impactului asupra calității apelor se va analiza cu atenție următoarele:

 • -  caracteristicile acestor resurse supuse riscului (debit sezonier și anual etc.), regimul precipitațiilor, posibilitățile de stocare etc.;

 • -  utilizarea în prezent a resurselor de apă: în scopuri menajere, comerciale, industriale, agricole sau recreative;

 • -  existența evacuărilor de apă și a deversărilor, care ar putea fi determinante pentru calitatea apelor, măsuri de remediere deja adoptate sau proiectate;

 • -  efecte asupra peștilor, a vieții sălbatice;

 • -  efecte posibile ale proiectului asupra debitului apelor, a adâncimii și lățimii albiilor, a eroziunii malurilor, a ratei de sedimentare (în amonte și în aval) și asupra turbulenței;

 • -  istoricul poluării sau utilizării necorespunzătoare a resurselor de apă care au afectat sănătatea oamenilor sau au fost vătămătoare pentru animale, viața acvatică, păsări sau pești.

De asemenea se va analiza modul în care organizarea de șantier va influența calitatea apelor din zonă, iar execuția lucrărilor va influența asupra liberei scurgeri a apelor pentru a se evita producerea de inundații în zona de lucru.

La analiza impactului se va ține cont de prevederile NTPA 001/2002 din HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, precum și de Ordinul MAPM nr. 1146/2002 pentru aprobarea j Normativului privind obiectivele de referință pentru clasificarea calității apelor de suprafață.

 • - Evaluarea impactului referitor la condițiile geologice, hidrogeologice, soluri și contaminarea acestora

Impactul asupra solurilor

Orice proiect care implică afectarea substanțială a terenurilor trebuie să includă în etapele sale de planificare un studiu al zonelor destinate dislocării în care să se descrie natura și valoarea lor din punct de vedere al mediului. De la această informație se poate dezvolta, reflectându-se amploarea și tipul anticipat de afectare și degradare, un plan de refacere a terenului după ce s-a extras piatra sau nisipul și pietrișul. Aceasta nu înseamnă că refacerea trebuie să re-creeze mediul original. Este puțin probabil ca acest lucru să fîe posibil. în schimb, planificarea ar trebui să se axeze pe utilizarea topografiei complete și a altor caracteristici ale excavațiilor pentru obținerea celor mai ) bune rezultate. Astfel, refacerea poate implica schimbarea zonei în ceva destul de diferit de starea sa originală dar, totuși, mult îmbunătățit față de aceasta, dacă înainte fusese pur și simplu abandonată. O bună organizare de șantier și ocuparea unor suprafețe cât mai reduse pot contribui de asemenea la protecția solului

O atenție deosebită va fi acordată aspectelor privind eroziunea solului, fenomenelor de alunecare înregistrate în zonă, pentru a se putea propune măsuri adecvate de preîntâmpinare/stopare a acestor fenomene. Este necesar să se realizeze un inventar al tuturor surselor de poluare a solului din zona respectivă.

Pierderea totală și degradarea solurilor agricole are un impact evident, dar acolo unde solul fertil este excavat și depozitat în vederea reutilizării, nivelul daunelor și gradul de deteriorare a calității solurilor va depinde de tipul de echipamente utilizate în procesul de excavare, transport și manipulare, de condițiile meteorologice precum și de modul de depozitare.

Crearea de cariere și gropi de împrumut necesită îndepărtarea pământului vegetal și a altor straturi de suprafață, făcând terenul inaccesibil agriculturii, locuirii, recreerii, pășunatului, etc., și expunând solurile și rocile de sub ele la acțiunea soarelui, climei, vântului, etc.

Planurile de stabilire a surselor de nisip, pietriș sau rocă trebuie, bineînțeles, să se îndrepte spre amplasamentele unde există resursele dorite. Totuși, trebuie avută în vedere valoarea terenurilor marcate pentru a fi distruse, în special atunci când sunt disponibile soluții alternative pentru procurarea materialelor de construcții.

Funcțiunile pierdute ale terenurilor includ utilizarea acestora ca terenuri cultivabile sau de pășunat, pierderea zonelor rezidențiale existente sau potențiale, pierderea cherestelei - dacă este acoperit cu copaci, sau a capacităților de para vânt și pierderea capacităților de prevenire a eroziunii, care duce la o mai mare probabilitate de apariție a surpărilor, a prafului purtat de vânt și a alunecărilor de teren.

-Evaluarea impactului provocat de zgomot

In evaluarea impactului vor fi identificate sursele de zgomot și nivelele anticipate de zgomot exprimate în decibeli. Nivelul de zgomot va fi corelat cu distanța, punând accentul pe nivelul de zgomot înregistrat dincolo de limitele amplasamentului drumului, ținând seama de variația condițiilor meteorologice.

Va fi descris nivelul de zgomot, incidența și caracteristicile sale, particularitățile înregistrate în decursul zilei și a orelor de întuneric. Pentru evaluarea nivelului de zgomot se va utiliza indicele L 10 dB(A), care corespunde la media aritmetică a nivelului de zgomot ce este depășit pentru 10% din timp, pentru o perioadă de timpp dată, de regulă 18 ore. Se va analiza acceptabilitatea zgomotului ținând seama de natura zonei înconjurătoare cum ar fi agricultura, spații libere, spații comerciale, industriale sau rezidențiale.

Pentru stabilirea măsurilor de protecție împotriva zgomotelor și vibrațiilor se au în vedere următoarele aspecte.

 • •  Identificarea zonelor sensibile la zgomot și vibrații, cauza sensibilității;

 • •  Identificarea principalelor surse de zgomot locale;

 • •  Verificarea existenței unor reglementări locale în ceea ce privește nivelul de zgomot și vibrațiile, atât în cursul zilei, cât și în cursul nopții.

La alegerea soluțiilor de protecție împotriva zgomotelor se va ține cont de de factorul de mediu ce trebuie protejat, încadrarea în peisaj a măsurii propuse, efectele ) obținute.

-Evaluarea impactului social

Impactul social va fi analizat din punct de vedere al consecințelor fizice și psihice produse de eventuale exproprierii, al efectului asupra modificărilor valorii proprietăților învecinate, al potențialelor pierderi de patrimoniu natural cu valoare pentru populație, al efectului surplusului de mașini. Pierderea fiecărui tip de teren poate provoca un impact considerabil asupra mediului. Amploarea și intensitatea acestor impacturi depinde de valoarea unică a fiecărui tip de zonă și de măsura în care alte amplasamente le pot înlocui în mod corespunzător. Mutarea involuntară a populației trebuie văzută ca un impact asupra mediului. Deși se încearcă să se dea o anumită valoare pierderilor avute în utilizarea terenurilor și întreruperilor asociate mutărilor este important să se realizeze că aceasta nu poate avea decât succese minore datorită atașamentului emoțional de aceste terenuri și împrejurimi.

Trebuie să se examineze cu atenție toate nevoile comunității în noul amplasament în care este mutată. Alimentarea cu apă, canalizarea, electricitatea, drumurile, combustibilul, serviciile sociale și școlile sunt exemple tipice pentru cele mai importante necesități ale comunității. Mutarea involuntară trebuie să includă analizarea cu atenție a cererii de locuri de muncă.

De asemenea, se va analiza efectul proiectului în privința creării de noi locuri de muncă, atât în perioada de execuție cât și ulterior în exploatare - întreținere.

-Evaluarea impactului asupra sănătății

Pe baza datelor statistice se va prezenta evoluția demografică a zonei și perspectivele pentru următorii ani. Cunoașterea densității populației totale (loc/km2) permite evaluarea ulterioară a efectelor sociale și economice produse de lucrarea propusă. Este indicat ca structura populației să fie prezentată pe clase de vârstă și sex. De la autoritățile abilitate se vor obține informații privind starea de sănătate a populației, mai ales în ceea ce privește bolile profesionale și cele cauzate de poluare.

Proiectul va fi analizat și prezentat și din punct de vedere al riscurilor ce le prezintă pentru sănătatea comunităților aflate atât în imediata apropiere cât și la distanță de drum, pe timp scurt sau o perioadă mai lungă, fie direct sau indirect. Acest aspect este corelat cu emisiile ce influențează calitatea aerului sau a apei în ; detrimentul sănătății umane, atât în mod direct cât și indirect, prin lanțul alimentar. De asemenea, se va evalua impactul asupra sănătății din cauza scurgerilor eventualei contaminări a terenurilor, a degajărilor de praf etc., a zgomotelor și vibrațiilor rezultate din circulația vehiculelor.

-Evaluarea economică a măsurilor de protecție a mediului

Cu toate că este greu să cuantifici valoarea unui “mediu sănătos”, creșterea interesului oamenilor în legătură cu impactul asupra mediului și potențiala creștere a riscurilor asupra sănătății umane, calității hranei a dus la creșterea controlului asupra mediului. Odată cu creșterea cererii publice pentru elaborarea de regulamente în vederea reducerii impactului asupra mediului și riscurilor asupra sănătății, este indicată găsirea de metode competitive din punct de vedere a costurilor, dar îndeplinind toate cerințele referitoare la protecția mediului

ANALIZA COST BENEFICIU

PARCARE STRADA CORNIȘA BISTRIȚEI MUNICIPIUL BACAU

August 2009

ANALIZA COST BENEFICIU

PARCARE STRADA CORNIȘA BISTRIȚEI MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

4.1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor inclusiv specific area perioadei de referința

Mărturiile arheologice ale Bacăului, situat pe cursul mijlociu al râului Șiret, dateaza din paleolitic. Ele dovedesc nu numai existenta unei populații active dar si legaturile strânse stabilite intre locuitorii acestor parti si oamenii din tot cuprinsul Moldovei, estul Transilvaniei si Tarii Romanești (Wallachia). Conservarea urmelor paleolitice confirma existenta omului pe teritoriul județului Bacau inainte de anul 10.000 i.Hr. Cele mai fascinante vestigii au fost dezgropate la Bogdanesti-Oituz, Viisoara-Targu-Ocna, Targu-Trotus, Comanesti, etc.

Mult mai numeroase simt așezările care dateaza din timpul Epocii de Bronz. Pana la aceasta data, au fost descoperite 250 de asemenea asezari, unde s-au găsit numeroase si semnificative relicve ale triburilor dacice, creatori si mesageri ai culturii bronzului. In ca te va asezari datand din Epoca Fierului s-au descoperit monede, cat si vase ceramice asemanatoare cu cele descoperite la Tomis si Histria. Au fost aduse la lumina frecvente vestigii ale civilizației romane. Existenta unor asezari bine organizate si intens populate in zona Bacăului este atestata in documente foarte vechi apartinand cancelariei domnești a Moldovei. Un prim asemenea document dateaza din 12 Martie 1399.

Astăzi, județul Bacau, situat la intersecția unor importante mijloace de comunicație, ocupa o suprafața de 662.052 hectare, reprezentând 2,8 % din teritoriul tarii. Intinzandu-se la 302 km depărtare de București, pe drumul european E85, are granița cu județele Covasna si Harghita la vest, cu județul Vaslui la est, județul Neamț la nord si județul Vrancea la sud. județul este acoperit in proporție de 48,5% de teren arabil si 39,8% de păduri ) (fag, stejar, pin, molid, brad). Variația reliefului arata distribuția egala a munților, dealurilor, platourilor si câmpiilor, scazand in altitudine de la 1.664 m in vest (Munții tarcaului) la 100 m in est (Valea Șiretului). Rețeaua hidrografica este alcatuita in principal din apele din bazinul mijlociu al Șiretului si din lacurile de acumulare construite pe cursurile inferioare ale râurilor Bistrița, Tazlau, Uz si Șiret.

Daca in secolele XIV-XV Bacau era un important oraș manufacturier si comercial, in aceasta regiune, in prima decada a secolului al XlX-lea s-au pus bazele exploatării si prelucrării petrolului si a lemnului la scara industriala, cat si prima fabrica de hârtie, textile si incaltaminte. Din punct de vedere al organizării teritorial-administrative, județul Bacau este alcătuit din 87 unitati teritorial-administrative, doua municipii (Bacau si Onești), sase orașe (Buhusi, Comanesti, Darmanesti, Moinesti, Slanic-Moldova, and Targu-Ocna) si 79 de comune. In 31 august 1997, Municipiul Bacau, reședința județului Bacau, avea 208.556 locuitori, fiind al 12-lea oraș din Romania din punct de vedere al numărului de locuitori. Populația de 745.443 locuitori la 31 august 1997 plaseaza județul Bacau pe locul sase după Municipiul București, județele Prahova, Iași, Dolj si Constanta. Densitatea medie a populației in județul Bacau este de 112,86 locuitori pe km patrat, cu cea mai mare densitate de 230 locuitori pe km patrat in zona industrializata in care locuiește mai mult de 50,54 % din populația județului.

Populația stabila a județului Bacau este de 706.623 persoane, ocupând locul 5 după județele: Prahova, Iași, Dolj si Constanta, la fel ca la recensământul din 1992. In ultimii 10 ani (fata de recensământul anterior), populația stabila a județului a scăzut cu 4,19%, ceea ce reprezintă cu 30.889 locuitori mai puțin.

Privind in timp evoluția populației județului Bacau se constanta ca in perioada 1977- 1992 s-a înregistrat o creștere cu aproape 70 mii persoane, iar in perioada 1992 - 2002 aceasta s-a diminuat cu aproape 31 mii persoane. Daca in perioada 1977-1992 populația județului a crescut intr-un ritm mediu anual de 0,7% (+4,6 mii persoane/ an), in perioada 1992-2000 aceasta s-a diminuat intr-un ritm mediu anual de -0,43% (-3,1 mii persoane/an), ce-i drept un ritm negativ cu puțin mai mic decât la nivelul tarii (-0,5%). Toate acestea s-au produs in ambele cazuri in special ca urmare a scăderii accentuate a natali tatii din ultimii 10 ani, corelat cu soldul negativ al migratiei externe.

Dinamica pe medii este diferita, localitățile urbane înregistrând o scădere a populației cu 12,12% (-44.988 persoane), in timp ce localitățile rurale înregistrează o creștere a populației cu 4,13% (+15.125 persoane). Cea mai mare scădere relativa in cadrul localităților urbane a fost constatata la orașul Tg. Ocna (-15,52%, respectiv -29.529 persoane), urmata de municipiul Bacau (-14,4%, respectiv -29.529 persoane), orașul Buhusi (-13,3%, respectiv -2.875 persoane) si municipiul Onești (-12,57%, respectiv -7.394 persoane). Singura localitate urbana care înregistrează o creștere relativa a populației stabile in ultimii 10 ani este orașul Darmanesti (+2,24%, respectiv +311 persoane).

SITUAT1Ă EXISTENTA

In prezent amplasamentul pe care se va construi parcarea Cornișa Bistriței este liber de orice sarcini si se afla in intravilanul Municipiului Bacau.

Carosabilul amplasamentului este alcătuit din pietriș cu amestec de nisip.

La aceasta data amplasamentul care face obiectul prezentei documentații, are următoarele caracteristici: numeroase degradări-gropi, cedări locale ale platformei,

■*4 prezenta unor zone de drum care au cota platformei drumului la nivelul terenului înconjurător.

SCENARII PROPUSE

 • A.  Realizarea parcării avand un sistem rutier rigid ( 30 cm strat de fundație din balast, 2 cm strat filtrant din nisip, 20 cm dala din beton de ciment rutier BcR 4.0) Trotuarele pietonale realizate din dala de beton pe care se așterne un strat de asfalt in grosime de 4.0 cm Ba 16 iar încadrarea sistemului rutier se va face cu borduri prefabricate mari 20 x 25 pe o fundație din beton de ciment 08/10..

 • B.  Realizarea parcării avand sistem rutier alcătuit din pavele autoblocante carosabile in următoarea alcătuire constructiva;

J pavele autoblocante carosabile — 8 cm

strat de nisip pilonat — 5 cm

J dala de beton — 20 cm CI6/20

strat de nisip izolant — 2 cm strat de fundație din balast — 20 cm

Trotuarele pietonale se vor realiza din pavele autoblocante necarosabile iar încadrarea sistemului rutier se va realiza cu borduri prefabricate mari 20x25 așezate pe o fundație din beton de ciment C6/7.5

Scenariul recomandat este realizarea parcării cu un sistem rutier rigid .

SUPRAFAȚA SI REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI

La amplasarea obiectivului de investiție s-au respectat următoarele elemente:

4- Terenul pe care se va construi parcarea se afla in intravilanul Municipiului Bacau.

4- Suprafața totala ocupata de lucrare va li de cea 2400 mp, reprezentând terenuri in intravilan

Tipul de investiții este modernizarea infrastructurii existente iar caracteristicile funcționale ale investiției constau in creșterea capacitatii de parcare prin amenajarea parcării.

In conformitate cu devizul general al proiectului costul total al investiției se ridica la 6.999.595,00 RON, inclușii TVA.

Analiza <<>\t beneficiu respect ii prevederile HG numărul 2A' din 20i)S \i s-a intcfcmit in baza următoarelor documente :

 • ■  Deviz General aferent 57 întocmit de S.C. PROIECT MOLDOVA S.A. BACAU

 • ■  Memoriu de prezentare aferent SE inloimit de S.C. PROIECT MOLDOVA S.A. BACAU

 • •  Date furnizate de către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Prin realizarea investiției PARCARE STRADA CORNIȘA BISTRIȚEI, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚULBACAU se vor asigura cai de acces si locuri de parcare.

Perioada de referința

Orizontul de analiza este de 20 ani , recomandat in Ghidul de Analiza cost beneficiu a Proiectelor de investiții.

Strategia de contractare a serviciilor de proiectare si a lucrărilor de execuție

Strategia de contractare a serviciilor de proiectare este parte integranta a etapei de implementare a proiectului si aceasta va avea la baza respectarea următorilor factori:

 • a. Respectarea devizului general ;

 • b. Aplicarea procedurilor de achiziție publica pentru servicii si lucrări , in conformitate cu Ordonanța de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea nr. 337/2006, modificata si completata prin Legea nr. 128/2007 si OUG 94-/2007 .

 • c. Monitorizarea riguroasa a modului de derulare a achizițiilor publice .

 • d. Totodata strategia de contractare va fi corelata cu planificarea financiara impusa de contractul de finanțare nerambursabila (primirea transelor de finanțare) si perioadele de asigurare a resurselor financiare proprii , astfel incat sa se asigure o derulare optima a procedurilor de achiziție publica dar si a execuției contractelor ce urmeaza a fi incheiate . Pe parcursul intregului proces de achiziție publica , la adoptarea oricărei decizii , se vor avea in vedere următoarele principii : Nediscriminarea , asigurând condițiile de manifestare a concurentei reale pentru orice agent economic , indifferent de naționalitate : sa poata participa la procedura de atribuire ; sa aiba sansa de a deveni contractant.

 • e. Tratamentul egal , stabilind si aplicând, oricând pe parcursul procedurii de atribuire : reguli cerințe criterii identice pentru toti agenții economici, astfel incat aceștia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti.

 • f. Recunoașterea reciproca , prin aceasta intelegand acceptarea : produselor , serviciilor , lucrărilor oferite in mod licit pe piața uniunii Europene diplomelor , certificatelor , a altor documente, emise de autoritatile componente din alte state ; specificațiilor tehnice , echivalente cu cele solicitate la nivel internațional

 • g. Transparenta prin aducere la cunoștința publicului a tuturor informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire .

 • h. Proportionalitate , asigurând corelație dintre :

 • •  necesitatea autoritatii contractante

 • •  obiectul contractului

 • •   cerințele solicitate a fi indeplinite

 • •   eficienta utilizării fondurilor publice , intelegand prin aceasta aplicarea procedurilor de atribuire competitionale si utilizarea de criterii care sa reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obținerii raportului optim intre calitate si preț.

 • i. Asumarea răspunderii prin determinarea clara a sarcinilor si responsabilităților persoanelor implicate in procesul de achiziție publica , urmarindu-se asigurarea :

MMM

 • ■   Profesionalismului ;

 • ■   Impartialitatii ;

 • ■   Independentei deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.

Indicatori calitativi

’i- Indicatori aferenti structurii de transport reabilitate:

traficul de marfa pe drumurile locale a crescut cu minim 10° o

traficul de pasageri a crescut cu minim 10° o (Surse pentru masurarea indicatorului: Studiu de trafic /Recesainant trafic)

Indicatori de mediu preconizați:

*4*- suprafața afectata din zonele verzi — redusa

nivel redus al emisiilor de echivalent CO2 in atmosfera

*4- nivel redus al emisiilor de noxe, particule line;

Indicatorii calitativi pot fi asimilați următoarelor variabile: creșterea economica durabila de către implementarea proiectului;

beneficiile exogene aparute ca urmare a îmbunătățirii condițiilor sociale in zona de influenta a proiectului.

Beneficii socio-economice așteptate:

In timp ce reducerea costurilor de operare a vehiculelor pot fi evaluate din punct de vedere monetar, beneficiile externe nu pot fi estimate cu acuratețe in valori monetare, aceste beneficii simt următoarele:

Reducerea nițelului de zgomot; acest efect este dificil de estimat, deși se poate presupune in mod rezonabil ca zgomotul cauzat de autovehiculele ce folosesc un drum reabilitat se va situa sub nivelul zgomotului generat de traficul care se produce pe un drum aflat intr-o stare proasta,

*4* Scăderea nivelului de poluare a aerului: literatura de specialitate atesta faptul ca emisiile de compuși organici volatili, monoxid de carbon si oxizi de azot scad pe măsură ce viteza de deplasare a autovehiculelor creste in timp ce oxizii de sulf ramau Ia același nivel. Deoarece reabilitarea drumurilor analizate permite marirea vitezei de deplasare a autovehiculelor se poate presupune in mode rezonabil ca proiectul va avea un impact poziții' in ceea ce privește reducerea poluării aerului; Schimbări climatice: estimarea impactului proiectului asupra schimbărilor climatice ar avea mai degraba un caracter speculativ, decât realist, deși un lucru este cert: reducerea consumului de combustibil contribuie la reducerea emisiilor de CO2 echivalent, in timp ce lucrările de construcții si cele de întreținere vor genera emisii suplimentare de CO2 echivalent. Deoarece este dificil de estimat in ce măsură primul efect il compensează sau nu pe cel de al doilea, vom presupune ca diferența este neglijabila. Cu toate acestea evidentele empirice ce au avut drept scop examinarea relației dintre volumul comerțului, deschiderea spre comerț si creșterea economica in regiunile cu o infrastructura moderna indica un efect pozitiv al primelor doua cauze asupra creșterii economice.

SOLUȚIA TEHNICA-STRUCTURA SISTEMULUI RUTIER

a. DRUMURI

Se vor crea un număr de 58 locuri de parcare avand dimensiunile in plan de 2.50 x 5.0 m.

Sistemul rutier nou ales pentru acces si locurile de parcare va fi de tip rigid cu următoarea alcătuire:

O strat de fundație din balast 10 cm

O strat filtrant din nisip ~ 2 cm

O dala din beton de ciment rutier BcR +.0 — 22 cm

Sistemul rutier rigid propus a fost dimensionat conform normativ NP 081/2002 * Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide"

Soluția adoptata tine cont de sistematizarea verticala si de racordările la curți evitandu-sc o decupare sau o umplutura nejustificata din punct de vedere economic.

Din punct de vedere al amenajării in plan, intrarea respective ieșirea din parcare va fi amenajata cu o succesiune de aliniamente racordate cu arce de cerc.

In profil transversal accesul atat din strada Comisa Bistrița tat si din strada Erou Ciprian pintea se va face pintr-o alee avand 6.0 m iar locurile de parcare 5.0 m panta fiind de 2.0 0o

Trotuarele pietonale de pe amplasamentul locurilor de parcare vor avea următorul sistem construcții':

4 cm stat de Ba 16

dala din beton de ciment C12/1 5, turnata pe loc — 10 cm strat pilonat de nisip — 2 cm

strat de fundație din balast—10 cm

Pe accesle către pubelele de gunoi de la parterul blocurilor de pe amplasamet se va realize un covor asfaltic de 4 cm grosime realizat din Ba 16 după ce in prealabil au fost effectuate reparații a carosabilului.

Se vor amenaja accese pentru persoanele cu handicap locomotor la intersecția acceselor in parcare cu străzile Erou Ciprian Pintea si Cornișa Bistrița.

încadrarea sistemului rutier se va face cu borduri prefabricate 20x25 cm pe fundație din beton de ciment 1 5x50 cm — C6/7.5.

Pentru o buna desfășurare a circulației se vor prevedea lucrări de semnalizare rutiera la intersecția accesului cu străzile laterale prin instalarea de semne de circulație si executarea de marcaj orizontal.

Colectarea apelor pluviale se va face către guri de scurgere nou proiectate

 • b. CANALIZARE + APA

1.Situația existenta:

In incinta spațiului propus pentru parcare existenta:

O o rețea de alimentare cu apa rece, de inalta presiune, din otel, cu diametrul de 0 219 care asigura apa pentru consum curent si pentru incendiu .

O o rețea de alimentare cu apa rece statia de hidrofor, de josa presiune, din otel, cu diametrul de Dn 200.

O o rețea aferenta blocurilor adiacente amplasata la adâncime relativ mica, si care nu se poate proteja in timpul exewcutiei.

Aceste rețele sunt intr-un stadiu înaintat de degradare, avand peste 35 ani de exploatare.

Deținătorul acestor rețele Regia autonoma de gospodărie comunala S.A. (RAGC )- Bacau prin avizul nr. 47/927/23.02.2009 avizeaza amplasarea parcării peste aceste rețele cu condiția înlocuirii conductelor cu risc mare de deteriorare atat in exploatare cat si in timpul lucrărilor de execuție, respectiv rețele de apa rece.

 • 2. Situația propusa:

Se propune:

 • a.  înlocuirea conductelor de alimentare cu apa existente din otel, cu conducte din polietilena de inalta densitate, PE — HD D din PE80

 • b.  înlocuirea conductelor si căminelor de canalizare existente din beton cu conducte din poliesteri armați cu fibra de sticla, PAFSIN.

Separatorul de hidrocarburi se va monta subteran si se va amplasa in spațiul verde, langa parcare. Din separator apele vor fi deversate in conducta de canalizare existenta pe strada Comisa Bistrița.

 • c. TERMICE

 • 1. Situația existenta:

In incinta spațiului propus pentru parcare existenta:

o Rețele termice secundare, cu agent termic apa calda incalzire centrala, 90/70°C, si agenti termici apa calda consum menajer + recirculatie, ce alimentează blocurile de locuințe din zona din punctul termic PT nr 32.

o Rețea termica primara, cu agent termic apa fierbinte, 150/70°C ce alimentează punctul termic nr 32

Rețeaua secundara este veche, peste 35 ani de exploatare, si a fost realizata cu țevi din otel, negre pentru încălzire si zincate pentru apa calda menajera si recirulatie.

Rețeaua primara de termoficare a fost realizata mai recent, de cea 3 ani, din țevi de otel preizolate termic, montate direct in pamant la adandmea de 1,50m

 • 2. Situația propusa:

Rețelele secundare pot fi afectate de lucrările de realizare parcării din acest motiv si deținătorul acestor rețele a solicitat inlocuirea rețelelor secundare pentru protejarea alimentarii cu energie termica blocurilor alimentate in prezent

Se propune:

înlocuirea conductelor din reteua secundara cu țevi in otel negre pentru incalzire si din otel zincate pentru distribuția a.c.m.

Conductele preizolate se vor monta direct in pamant pe un pat de nisip.

Descrierea sistemului de conducte

Sistemul de conducte si fitinguri preizolate termic este realizat dintr-un ansamblu cu adeziune totala intre elementele componente reprezentate prin: conducta de serviciu; termoizolatia din spuma poliuretanica si manta de protecție.

La execuția rețelelor traseul acestora se va corela cu celelalte rețele tehnico-edilitare existente prezentate de ceilalți deținători de rețele subterane.

2.1 .Conducta de serviciu

Transportul agentului termic se face cu conducte din otel laminat care sa corespunda condițiilor impuse de SR EN10.216-1:2002; SR EN10.216-2:2002; SR EN1O.216-3:2OO2; DIN 2458-81 sau altor standarde echivalente.

 • 2.2.Termoizolatia din spuma poliuretanica rigida

Spuma poliuretanica rigida utilizata ca izolator are calitati deosebite, cu o conductivitate termica de max. 0,027 W/mK, ceea ce reduce la maxim pierderile de căldură pe traseu, contribuind la economii de energie.

Preizolarea tronsoanelor de conducte si a fitingurilor conduce la realizarea unor mari economii de manopera, operațiunile de șantier reducandu-se la îmbinarea conductelor metalice de serviciu, controlul îmbinării mansoanelor, țevilor- manta si injectarea spumei poliuretanice in spațiul inelar dintre acestea si conducta de serviciu.

2.3 .Manta de protecție

Pentru conductele suterane mantaua de protecție este realizata din țeava de polietilena de medie sau înalta densitate agrementata in tara.

 • 2.4. Conductori din cupru.

Conductori din cupru înglobați in termoizolatie asigura sesizarea avariilor pe rețele si racorduri.

 • 2.5. Montarea conductelor din ol preizolate

Sistemul de conducte si fitinguri preizolate termic montate subteran in sânt si in canal termic decopertat va respecta următoarele faze tehnologice si anume: execuția săpăturii, pozarea conductelor, lansarea la locul de pozare, ansamblarea conductelor, proba hidraulica, realizarea continuității sistemului preizolat, umplerea cu nisip, pozarea cu banda de marcaj, completarea cu pamant, punerea in funcțiune a rețelelor si racordurilor termice.

 • 2.6. Execuția săpăturii

Latimea si adancimea sântului este in funcție de diametrul exterior al conductelor, astfel incat partea inferioara a acestora sa se afle la minim 100 mm. făta de fundul sântului iar partea superioara la minim 600 mm. fata de suprafața, cu acces pe toata circumferința conductelor pentru utilizarea instalației de mufare locala.

Rețelele si racordurile termice fiind formate din patru conducte, distanta intre mantalele acestora va fi 150 mm.

Distanta dintre peretele exterior al conductelor si peretele sântului de pozare va fi de minim 150 mm.

Se vor respecta cotele si distantele de montaj conf normelor in vigoare.

 • d. GAZE

 • 1.  Situația existenta:

Pe spațial destinat parcării exista o rețea de distribuție gaze na tiu'ale presiune redusa, la adâncim ea de cca. 70 — 80 cm. Lungimea rețelei este de ccal65 m.

Din aceasta conducta sunt alimentate, prin branșamente existente doua blocuri P+10 si a fost alimentata centrala termica Cornișa ulterior transformata in punct termic. Imobilele de loalinte urmeaza a fi alimentate in continuare cu gaze naturale

 • 2. Situația propusa:

Proiectul de construire a parcării, consta in realizarea unei fundații de balast si apoi a straturilor superioare, ceea ce implica desfacerea structurii existente a zonei.

Totodată se realizează si aducerea la cota carosabilului existent la care se racordează.

Astfel ca lucrările de construire a parcării pot afecta rețeaua de gaze naturale si branșamentele existente in zona. In zonele cu risc de deteriorare, se propune reamplasarea conductelor, la adancimea mai mare de 0,9 m, de la cota amenajata a străzii pana la generatoarea superioara a cond. de gaze nat. izolate conform N.T.- P.E.E 2008.

La traversarea de canalizatii subterane, conducta de distribuție gaze naturale presiune redusa si branșamentele de gaze nat. vor fi protejate in tub de protecție din otel. De asemenea sunt necesare tuburi de protecție in zona de apropiere aconductei de gaze existente cu pozițiile căminelor pentru celorlalte canalizatii.

 • e. ILUMINAT ORNAMENTAL

■             Iluminatul ornamental al obiectivului se va compune dintr-o rețea de iluminat realizata din corpuri de

iluminat decorative tip City Vision CPS400 IxCI)M-ET70lV/830 amplasate pe din OL Hl—Sm.

Aprinderea rețelei de iluminat ornamental se va face oda ta ta cu rețeaua de iluminat stradal, branșamentul realizandu-se conform avizului de racordare ce se va obține ulterior.

Instalația de iluminat cuprinde:

Stâlpi noi din OL cu inaltimea de 5m~liber;

corpuri de iluminat decorative, City Vision CPS400 lxCDM-ET70W/830

- LES IkV, ACYAbY 3x25+16mmp.

Stâlpii vor vor fi montati ingropat in fundație turnata. Pe stâlp, la 60 cm. fata de cota terenului se va prevedea o cutie cu siguranțe de 2S/6A pentru protecția circuitului de alimentare a corpului de iluminat.

Corpul de iluminat se va fixa in vârful stâlpului.

Inaltimea de fixare a corpului este de maxim 5m. fata de cota terenului pentru stâlpii propuși.

Obligatoriu fiecare stâlp va fi prevăzut cu borna de legare la nul, la care va fi legat conductorul de nul al rețelei.

Racordurile electrice a cutiilor de protecție de pe stâlpi se vor face prin intermediul unei LES 1 kV, intrare- ieșire (la fiecare stâlp), in cablu ACYAbY ^x2~>+ 16mmp montat îngropat in sânt pe pat de nisip.

(    4.2. Analiza opțiunilor

.Analiza financiara a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investiției pentru o perioada de operare de 20 ani (mai mica decât durata de viata prevăzută pentru astfel de investiții de infrastructura rutiera).

Analiza opțiunilor si a fezabilității proiectului a tinut cont de 2 scenarii (a nu face nimic sau a face ceva), iar inainte de calculul acestor scenarii au fost clarificate următoarele:

zona de influenta a proiectului, aspect importnat pentru a identifica cererea fara priect, preann si impactul infrastructurii reabilitate asupra ariei de acoperire a investiției.

■’k Analize de posibilități de parcare concurente, noi investiții care sunt așteptate pe durata de operare a investiției.

Evoluția prezumata a costurilor de operare

Costuri de operare si întreținere

După darea in exploatare a investiției se vor efectua o serie de lucrări pentru întreținerea investiției Și menținerea ei intr-o stare normală de exploatare, controla ndu-se starea sa de funcționalitate sub efectul traficului. Se vor executa lucrări de întreținere curentă în tot cursul anului Și mai ales în timpul anotimpurilor cu precipitații.

Pentru lucrările de întreținere mai complexe cum ar fi reparații ale părții carosabile, tratamente bituminoase, plombări eu mixtură asfaltică, aceste lucrări vor fi realizate de către firme specializate.

Pentru supravegherea Și întreținerea lucrărilor executate nu sunt necesare locuri de munca nou create. Monitorizarea defectelor si degradărilor aparute in timp nu necesita locuri de munca nou create.

Structura costurilor de intretinere, operare si reparații, in varianta fara proiect, este după cum urmeaza:

Cheltuieli de intretinere                        30%

din care:

 • •   Cheltuieli cu manopera                   80%

 • •   Cheltuieli cu transporturile si utilajele      20%

S Cheltuieli cu reparațiile                       60%

din care:

Cheltuieli cu manopera                  30%

 • •   Cheltuieli materiale                       40%

 • •   Cheltuieli cu transporturile si utilajele      30%

Cheltuieli de operare                          10%

din care:

 • •   Cheltuieli cu manopera                   60%

 • •   Cheltuieli materiale                        30%

 • •   Cheltuieli cu transporturile si utilajele       10%

Structura costurilor de intretinere, operare si reparații, in varianta cu proiect, este după cum urmeaza:

S Cheltuieli de intretinere                       40%

din care:

 • •   Cheltuieli cu manopera                   80%

 • •   Cheltuieli cu transporturile si utilajele 20%

S Cheltuieli cu reparațiile                        20%>

din care:

 • •   Cheltuieli cu manopera                   30%

 • •   Cheltuieli materiale                       40%

 • •   Cheltuieli cu transporturile si utilajele       30%

S Cheltuieli de operare                         40%

din care:

 • •   Cheltuieli cu manopera                   60%

 • •   Cheltuieli materiale                       30%

 • •   Cheltuieli cu transporturile si utilajele       10%

Vom determina, intr-un tabel, costurile de intretinere pe întreaga durata de viata a proiectului. Toate aceste estimări le vom face in ipoteza in care proiectul nu ar exista.

Aceleași calcule le vom face luând in considerare situația după implementarea proiectului. Pentru fiecare element vom face diferența intre situația fara proiect si situația cu proiect

Proiecția costurilor, in varianta cu proiect si fara proiect, pe perioada de viata a proiectului sunt prezentate in anexele 1.1 — 1.3.

Evoluția prezumata a veniturilor

Proiecția veniturilor, in varianta cu proiect si fara proiect, pe perioada de viata a proiectului sunt prezentate in anexele 1,+ — 1.6.

Proiectul nu prevede taxe sau tarife pentru utilizarea infrastructurii care va fi amenajata.

 • 4.3, Analiza financiara

înainte de a efectua analiza financiara, trebuie mai intai sa prezentam fundamentarea acestei analize, ținând cont de următoarele elemente;

modelul financiar: aceasta informație este necesara pentru a intelege modul de formare a veniturilor si cheltuielilor, precum si detaliilor tehnice ale analizei financiare;

proiecțiile financiare: proiecții ce prezintă costurile investitionale si operaționale aferente proiectului

sustenabilitatea proiectului: ce indica perfomantele financiare ale proiectului (VNA — valoarea net actualizata, RIR ~ rata interna a rentabilității, C/B — raportul cost/beneficii)

Modelul financiar

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea dl» proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generatede proiectin faza operaționala. Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat care cuantifica diferența dintre veniturile si cheltuielile genetare de proiect pe durata sa de fuctionare, ajustând aceasta diferența oi un factor de actualizare, operațiune necesara pentru a aduce o valoare viitoare in prezent la un numitor comun.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor putea fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VNA) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare, lin indicator VNA poziții' indica faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale aduse in prezent — cu ajutorul ratei de actualizare — si insinuate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul;

Rata interna de rentabilitate este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero. Altfel spus, aceasta rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielie. Cu toate acestea valoarea RIR negativa poate fi. acceptata pentru anumite tipuri de proiecte in cadrul programelor de finanțare — datorita faptului ca acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri: drumuri, statii de epurare, rețele de canalizare, rețele de alimentare cu apa ;

X Raportul cost/beneficii (C/B) — este un raport complementar al VNA, comparând valoarea actuala a beneficiilor viitoare, inclusiv valoarea investiției Acesta trebuie sa fie mai mic decât 1.

Analiza financiara a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investiției, ordonatorul principal, Primăria municipiului Bacau.

Pentru ca analiza cost-beneficiu sa fie relevanta pentru capacitatea proiectului de a fi autosustenabil, aceasta analiza va fi făcută in variantele cu si fara proiect.

Vor trebui estimate evoluția costurilor si veniturilor legate de infrastructura respectiva, pentru durata de viata economia a proiectului, in varianta in care proiectul nu s-ar implementa. Se vor face aceleași calcule pentru situația implementării proiectului.

Acest flux de venituri nete este actualizat cu rata de actualizare de 8%.

Proiecțiile financiare

Acest subcapitol vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea proiectului propus: costurile de investiție si costurile de operare si întreținere. Costurile investitionale au fost estimate pe baza soluției tehnice

identificate si a evaluărilor prezentate in capitolul

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției după terminarea construcției proiectului.

Din tabelele prezentate anterior se va determina valoarea neta actualizata, aceasta pentru fiecare scenariu. VNA nu este pozitiv pentru ca un drum fara taxa nu poate avea VNA financiar pozitiv, deoarece el nu generează venituri, deci fluxul de venituri nete este negativ.

Vom determina rata interna de rentabilitate si o vom compara cu valoarea de 8%, utilizata pentru actualizare. Un proiect care nu poate obține pentru RIR o valoare mai mare decât aceasta nu se poate spune ca are rezultate pozitive ale analizei financiare si ca e autosustenabil. Pentru cele mai multe proiecte publice de investiții in infrastructura, analiza cost-beneficiu financiara nu are rezultate pozitive, in cazul nostru un drum pentru care nu se percepe taxa, deci nu are venituri, nu poate avea rezultate pozitive .

In continuare determinam fluxul de numerar net al proiectului de investiții valoarea actuala neta (VNA) si rata interna a rentabilității (RIR).

Obținerea valorii actuale nete este prezentata in anexa 1.7.

- mii lei -

Explicații

Anul

1

Anul 2

Anul

3

Anul

4

Flux de numerar net

-7977

32

32

80

Flux de numerar actualizat Valoarea actuala

-7977

29

27

64

neta economica a proiectului

RIR


Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

5

6

7

8

9

10

32

32

32

80

32

32

23

22

20

47

17

16

-6999.66


-16.13%

Anul 11

Anul

Anul 13

Anul

Anul 15

Anul 16

Anul

Anul 18

Anul

Anul

12

14

17

19

20

32

80

32

32

32

80

32

32

32

80

15

34

13

12

11

25

9

9

8

19

-6999.66

-16.13%


Ca urmare a realizării analizei financiare se observa ca atat VNA cat si RIR se situează mult sub pragul de rentabilitate de 8%.

Acest lucru arata ca atat rentabilitatea financiara a investiției, cat si cea a capitalului investit este negativa. Analiza financiara demonstrează necesitatea acordării grantului care sa susțină obținerea unui cash-flow pozitiv al proiectului si implicit indicatori de rentabilitate pozitivi.

Având in vedere faptul ca fluxul veniturilor nete este negativ, toti acești indicatori financiari au valori negative se impune o analiza din punctul de vedere al beneficiilor socio — economice.

 • 1.3. Analiza de senzitiv itate

Unul din parametrii critici care trebuie avuti in vedere se refera la primul risc respectiv cel legat de selecția furnizorilor de lucrări.

O atentie deosebita trebuie acodata acestui parametru „cheie” mai ales datorita faptului ca este un risc de ordin tehnic.

Neidcntificarea celor mai buni furnizori de lucrări care sa execute lucrarea, cu respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile stabilite poate genera costuri suplimentare, modificând astfel rentabilitatea proiectului.

In tabelul următor prezentam calculele efectuate pentru determinarea variației ratei interne de rentabilitate si a valorii actuale nete a proiectului in condițiile creșterii costului investiției cu doua procente.

Creșterea cu 2 procente a valorii investiției ar determina diminuarea valorii actuale nete (VAN) ceea ce reprezintă o scădere cu 0.91%. De asemenea majorarea valorii investiției cu 2% are ca efect o reducere a ratei interne a rentabilității economice (RIR) de la -18.51% la - 18.613%, astfel indicatorii fiind negativi proiectul necesita intervenție financiara nerambursabila.

In concluzie, proiectul nu este sensibil la variația costului investiției.

Un alt indicator care ar trebui luat in considerare la analiza senzitivitatii proiectului este calitatea execuției care poate genera costuri mult mai mari de intretinere daca nu sunt respectate standardele.

In cele ce urmeaza vom prezenta calculul rentabilității economice a proiectului si a valorii acutalizate nete in condițiile in care investiția nu ar fi executate la parametrii de calitate ceruti.

Din tabel se remarca reducerea VAN si a ratei de rentabilitate economica la - 22.496 %. Reducerea este importanta, prin urmare proiectul este sensibil la acest factor de risc, achiziționarea utilajului fiind necesare si oportuna.

In concluzie, neexecutarea la parametrii de calitate ceruti generează costuri de intretinere suplimentare pe perioada de viata a proiectului de investiții, de asemenea se înregistrează o creștere a costurilor utilizatorilor sectorul ui de drum reabilitat, diminuând beneficiile prognozate.

Așadar senzitivitatea proiectului este legata de execuția lucrării astfel incat sa se încadreze in toti parametrii triughiulari: CALITATE, TIMP, COSTURI.

4.5. Analiza de risc

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana si legislația naționala. In vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat o serie de studii geologice, geofizice, fidrologice, hidrogeologice, studii referitoare la clima zonala, adancimea de inghet si seismologice.

De asemenea, au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt reduse ca pondere. Beneficiarul si viitorul proprietar al parcării analizate, Primăria municipiului Bacau , prezintă o capacitate de management si de implementare a proiectului corespunzătoare cu cerințele prevăzute.

Din punct de vedere al realizării efective a investiției de reabilitare, reprezentantul proiectantului va fi pe șantier de cate ori este necesare modificarea soluției prevăzute inițial in documentația tehnica a lucrării pentru a se verifica necesitatea modificării solicitate si adaptarea la condițiile de amplasament a lucrărilor noi de executat.

Inspecția de Construcții este instituția de Control din fiecare județ care are dreptul si obligația de a verifica stadiul de execuție al lucrărilor si modul in care se respecta condițiile de calitate a acestora.

Constructorul are obligația de a numi pentru fiecare lucrare un specialist, responsabil tehnic cu execuția lucrărilor-autorizat, care va avea sarcina sa asigure condițiile necesare ca fiecare etapa de execuție sa se faca cu respectarea condițiilor de calitate a lucrărilor dar si respectarea graficului de execuție al lucrărilor contractate implicit cu respectarea termenelor de execuție.

Au fost identificate următoarele riscuri pe parcursul derulării proiectului si desfășurării activitatii asupra utilizării parcării. Totodată a fost cuantificata probabilitatea de producere a acestora si impactul pe care il pot produce.

Neidentificarea celor mai buni                   3                   6                18

furnizori de lucrări care sa execute lucrarea, cu respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile stabilite.

Soluțiile tehnice proiectate sa nu fie              2                    5

adecvate cerințelor unei astfel de lucrări

Apariția unor evenimente                        1                   5

meteorologice si seismice care sa

depaseasca soluțiile tehnice proiectate __________-        ______________________________

 • II Riscuri de ordin financiar________________________________________________________________

Sistarea sau intreruperea finanțării                2                     6

proiectului_______________________________________________________________________________

Depășirea costurilor alocate                     2                   4

(iclusiv ca urmare a creșterii preturilor

la materiale si manopera) ____________________________________________________________

 • III Riscuri de ordin instituțional__________________________

Schimbarea administratorului parcării____________1________   ________7

 • IV Riscuri de ordin legal_________________________________________________________________

Schimbări ale cadrului legislativ in           2                     5

domeniu

Masuri de administrare a riscurilor

Fata de ierarhia stabilita a riscurilor care au fost identificate, se va adopta următoarea strategie de management al riscului:

 • I.      Riscul privind „neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrări care sa execute lucrarea, cu

respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile stabilite” — risc major influențat de impactul major asupra proiectului pe care il poate produce acesta precum si de probabilitatea destul de ridicata de a se produce.

Strategii de management al riscului ce pot fi adoptate:

 • 1.  Acceptarea (asumarea) riscului — probabilitatea de producere a acestuia este acceptata iar impactul este cunoscut de către ordonator;

 • 2.  Reducerea riscului — incheierea de contracte ferme cu furnizorii de lucrări; organizarea de proceduri de selecție care sa permită schimbarea constructorului.

Pentru celelalte riscuri se va adopta strategia de asumare a riscului. Aceasta in principal datorita probabilității destul de reduse de a se produce.

PARCARE STRADA CORNIȘA BISTRIȚEI, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

Page 14


ANALIZA FINANCIARA

ANEXA 1.1 - Proiecția costurilor In varianta tara proiect

DENUMIRE INDICATOR

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

CHELTUIELI ÎNTREȚINERE

1X4»

.    ....... 1X006

18006

15.000

15,000 ,

15,000 :

.15300

15,000

15,000

15.000

16.000

16,000

1MW

15,000

15,000

f 28.600

Cheltuieli manopera

...... 10,038

...... 12,000

g.ooo

■ 12,000 .

9,000

9,000

».4OO

9,000

9,000

:'izooo'

9.000

' 9.000

12.000

■'ixaxj1.

20.400

12,000

12,000 :

,:.ixooo

: 20,400

Cheltuieli transport si utilaje

2,484

3.000

3,000

3,000

3.000

2,000

3,000

3,000

.. 3,000

5.100

.3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

: . 5.100

CHELTUIELI REPARAT»

■?

«.000 ••

^,666

M

3X0M

30,000

wmo

30,800

36.000

130,000

Vm

30,006

30,000

30,000

38,000

3X000

30,000

i'Mooo

Cheltuieli manopera

/ 7.452

9.000

9,000

: 15.300

9,000

9,000

9,000

,: 15300

9,000

9,000

9,000

15.300

9,000

; 9,000

9.000

16300

9,000

9.000

9,000

15.300

Cheltuieli materiale

9,936

12.000

12.000

20,400

12,000

12,000

12,000

20,400

12,000

: 12,080

12,000

20400

■■ ixo».

12,000

12,000

: 20,400 '

12,000

1 12,000

1X000

20,400

Cheltuieli transport si utila le

7,452

9.000

9;000

15.300

9,000

9,000

9,000

' 15,300 .

9.000

9.000

. 3.600

6.120

3,600

3,800

. 3,600

6.120 :

3,600

3,600

3.600

€.120

CHELTUIELI OPERARE

4,140

. 8.000

5,000

B.6O0

8,000

5,000

5,000

8.500

5,000

5,000

5,000

<900

5,000

8,000

5,000

<600

8,000

5,000

8,000

9,500

Cheltuieli manopera

2,484

3,000

3,000

5,100

3,000

3,000

3,000

5,100

......3.000

3,000

3,000

5,100

3,000

3,000

3.000

5,100

3,000

3,000

3,000

5,100

Cheltuieli materiale

1,242

1,500

1,500

2,550

1,500

1,500

1,500

2,550

1,500

JJ00.

.  1.500

2,550

1,500

1,500

1,500

2,550

1,500

1,500

1,500

2,550

Cheltuieli transport si utilaje

0,414

0,500

0,500

0,850

0,500

0,500

0,500

0,860

0,500

0,500

0,600

0.850

0,500

0.500

0,500

0,850

0.500

0,500

0,500

0.850

TOTAL CHELTUIELI

IJ^SSfflssiîîȘ!

.fcoiabb

ANALIZA FINANCIARA

ANEXA 1.2 - Proiecția costurilor In varianta cu proiect

DENUMIRE INDICATOR

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anule

Anul 7

Anul 8

Anulă

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

CHELTUIELI ÎNTREȚINERE

0,000

0,000

1X000

20,400

1X000

1X000

1X000

20,400

12,000

12,000

. 1X000

20.406

1X00Q

1X000

1X000

20X90

12000

12,000

1X000

20,400

Cheltuieli manopera

0,000

0,000

9,600

16,320

9,600

9,600

9,600

16,320

9,600

9,600

9,600

16,320

9,600

9,600

9.600

16,320

9.600

9,600

9,600

16,320

Cheltuieli transportai utilaje

0,000

0,000

X400

4,080

2,400

2,400

X400

4,080

2,400

... 2,400

2,400

4,080

2,400

X400

2,400

4,080

2,400

2,400

2.400

4,080

CHELTUIELI REPARAȚII

6,000

0,000

8,006

10,200

6,000

8,000

8,000

10,200

8,000

8,000

8,000

10,200

8,000

8,000

8,000

10,200

8,000

8,000

8,000

10,200

Cheltuieli manopera

0,000

0.000

1,800

3,060

1,800

1,800

1,800

3,060

1.800

1,800

1,800

3,060

1,800

1,800

1,800

3.060

1,800

1,800

1,800

3,060

Cheltuieli materiale

0,000

0,000

2,400

4,080

2,400

2,400

2,400

4,080

2,400

2,400

2,400

4,080

2,400

2,400

2,400

4,080

2.400

2,400

X400

4,080

Cheltuieli transportai utilaje

0.000

0,000

1,800

3,060

1,800

1,800

1,800

3,060

1,800

1,800

1,800

3,060

1,800

1,800

1,800

3,060

1,800

1,800

1,800

3,060

CHELTUIELI OPERARE

0,006

0.000

1X000

20,400

1X000

1X000

1X000

20X00

1X000

1X000

1X000

20,400

1%000

1X000

1X000

20X00

1X000

12,000

1X000

20,400

Cheltuieli manopera

0,000

0,000

7,200

12,240

7;200

7,200

7,200

12,240

7,200

7,200

7,200

12,240

7,200

7,200

7.200

12,240

7,200

7,200

7,200

12,240

Cheltuieli materiale

0,000

0,000

3,600

6.120

3,600

3,600

3.600

6.120

3,600

3,600

3,600

6,120

3,600

3,800

3,600

6,120

3,800

3,600

3,600

6,120

Cheltuieli transport ai utilaje

___________________0,000

0,000

1,200

2,040

1,200

1,200

1,200

2.040

1,200

1,200

1,200

2,040

1,200

1,200

1,200

2,040

1,200

1X00

1,200

2,040

COSTURILE INVESTIȚIEI

0,000

TOTAL CHELTUIELI

0,000

30,000

51,000

30,000

30.000

30.000

51,000

30,000

30,000

30,000

51,000

30,000

30,000

30,000

51,000

30.000

30,000

30,000

51,000

ANALIZA FINANCIARA

ANEXA 1.3 - Contribuita proiectului

DENUMIRE MUC A TOR

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anui 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

CHELTUIELI ÎNTREȚINERE

4,0»

. 4.1»

4,o»

4.0»

. 4,000

4,1»

-3,000

-3,0»

- -3,000

-6,1»

4,0»

4.0»

4,000

4,100

4,WC

4.0»

4,0»

4,1»

Cheltuieli manopera

0,600

■   7,320

-2,4»

0.0»

0,800

-4,080

0,6»

0.600

-2,4»

7,320

0,6»

-2,400

-2,400

-4,o»

4.4»

-2,4»

-2,4»

-4,080

Cheltuieli transport si utHale

-2,404 '■:

JjrOjKXL

. -1,020

-0.8»

4.6»

.0.4»

-1.020

-0,6»

■ Z01600

-ii'b»:i

.-0,8».

..4,8»:

-o.o»

;.4»0

-0,0»

-0.6»

-1.020

CHELTUIELI REPARAȚII

MB

SI

Mțfi*

o

Cheltuieli manopera

-7,200..

-72»

-72»

-7; 200

-7.2»

-7,2»-

-7,2»

RiOi&l

-7.2»

-7,2»

-72»

\it24or

< -72»

lOtR

-7,2»

-12.240

Cheltuieli materiale

4.000

:: -9,e»

4,et»

’.-o.â»

-iâ,32â,

-9.600

-9,600

^-10^20;

-9,600

: -16,320

Cheltuieli transport si utilate

-7,200

-12,2»

-7,200

-7,2»

-7,2»

-7,2»

-7.2»

-1,8»

-3,060

: -1,8»

-1,800

-1,800

., -3.060

-1,800

-1,8»

-1,8»

4,060

CHELTUIELI OPERARE

; 4.140

4,0»

7;0»

. 11.8»

- 7.™

7,0»

7,0»

11,800

7,0»

TJX»

7,0»

11,0»

7,0»

7,0»

... 7,0»

. 11.000

7,0»

7,000

7.0»

11,KO

Cheltuieli manopera

-2,484

-3,000

4,2»

7,1»

4.2»

4,2»

4,2»

7.140

4.2»

4.200

4,2»

7,140

. 4,2»'

4,2»

4,2»

7,140

4,2»

42»

4,2»

7,140

Cheltuieli materiale

... .........-1,242...

-1.5»

2,1»

. 3,570

2,1»

2,1»

21»

3,570

2,1».

. 2,100

2,100

3,570 .

2,1».

: 2,1»

2,1»

3,570

. 2,1»

2.1»

2.1»

3,570

Cheltuieli transport sl utilaje

: : :      -0,414

-0,500

0.7»

1.190

0,7»

0,7»

.  0.7»

1.1»

0,7»

0,700

0,7»

1,1»

0.7»

0.7»

0,7»

1,1»

0,7»

0,7»

0,7»

1,1»

COSTURILE INVESTITE)

ojoo

TOTAL CHELTUIELI

li c                          • ■ V .

-2o,d00

-20,0»

-20.0»

-20,000

-20.000

£iySbo;

-20,066

•20.0»

-20,0»

ffiUSS*®-.: if.-'

î^i.d»

AN 1l.UA t:■ 'r A ' 'AIR A


•WE< * :.l •• Proî.

DENUMIRE INDICI TOM

And 1

Anul 2

Anul 3

Amil 4

Anal 3

And 6

Anul 7

And 8

Anul9

And 10

Anul ] l

Anul 12

And 13

Anul 14

Anul 15

Anal 16

And 17

And 18

Anal 19

And 20

CHELTUIELI ÎNTREȚINERE

: woe

13300

1MOO

IM»

fw» ;

23*300

.    tS300

'■;■■ ISJMO i

W

13300 J

15300 ;

15300

ÎMI»

«300;

15300

15300

25.500

Clufaiiell manopera

CWtnteb triMport ii utilaje

G!fflE®SfS

iki^£E2SSi2

îL-i^-jîygjL-

N'^WOOO

20,400.

CHELTUIELI REPARAȚII

30*000

: 31300

..... *M»o

30300 :

MMX»

31300

MMXX)

.......... :

XfiOO

:  51,000

: *300

MMX»

MMX»

/ 31300 :

: «300

30300

51300

ChdtdeU manopera

15,300

Stofe

ÎS

15,300

HSB

dl

:  15300

SIS:?

fi

.......LJ

: 15,300

HSw

- -i

15,300

Cbettntdl natertde

: 20,400 :

■    20,400

, 12yWik;r

. ; 20,400

20,400

irâ^î^î

20,400

Chdtflfell tranaport ti utilaje

■ TS,300

^15,300

CHELn^î OPERARE

Chdtgfelt manopera

Chehddl materiile

Cbehdcll tran^ort ai ntiUje

TOTAL CHELTUIELI OPERARE ÎNTREȚINERE 51 REPARATE

41300

50300

«MX»

RS300

50300

30300 ;

30300

85300

mm»o

50300

30300

8J300

30300

30300

50300

83300

30300

30300

30300

85300

COSTURI DE EXPLOATARE

■ '< iwM» '.

Âfatftl

3.994,01

4016, fit

Z 4JStjis

. iacMEtt

4JW352

4501,157

kswjltf

4.411913

. «iau»

: 45»9,«9

SMtiM

5.1^391

5.277,7W

i 5379.2K

VALOARZA TIMPULUI

■:: 2343500 i ■

i«Mi7

Z4t3,01l

■: ZW2.14I

■: ZS3Z920 :

ZSSi&f.

Z5t3.tn

i«p,(7o

: 2455,7»

IMITU

zat.745

■: 1115,633

17411*9

vnoizn

Z197319

: i<2MM

1*54,157

EXTfmiMJTATI

«MW

729,»tS

: •: 7J7,I«: ■

MXJSÎlS

.: 752,042::

267,094

m,in

:: 711514:

ww

114,111

4U4W

00453

tlțMl

'■■'■■■■■10351

■   iS5,*14

TOTAL COSTURI EXTERNE

i i                            i.

!■

sifJUît 'V1     •' i' ■'

:.Si77l'i4Tr

■^SsibO^'

: «*»>»

CHELTUIELI TOTALE

6304300

-HriwiwMr

7324302

7.167362

7342377

7334365

\'7468,177

lejeri

73H377

. •' 7343421 *:

■ «,102,266

• /ft.T&SSoi-'

'■■■': *iiî»3i3r: '■

«337^72

: 8.997349

DENUMJM TWDJGirOR


CHELTUIELÎ ÎNTREȚINEM


Qwttuteli manopera

Chdtuteli trmaport ri trtjlifc

CHELTUIELI REPARAȚII

dcfedell manopera

Cbeltdel L miterfafe

Chehoieb trutyortd utilaje

CHELTUIELI OPERARE

ChcftaieM manopera

Cheltuieli mdcride
TOTAL CHELTUIELI OPERARE ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII

. 30/1»::

51,000

RMW

30,DOE>

■ Rococo -:

51300

xww

30(000

30000

51300

30,000

:: JO/X» ,

t «M™»

31300

»X*» ,

30300

30300

51300

COSTURI DE EXPLOATARE

LOlLOia

MAMI

wnsw

JMKCS

13X6M

L»Z2t7

r*H,M2

X550J®

3,300,910

3A72.9D

X2M4M

3.sn,3i4

1397,740/

' *236313 :

■iiilow

A30L42C

VALOAREA TIMPULUI

,Wrt,5aii

iszwo

1.M7JW

LWM,M1

1SU^O9

iflOHi»

LOMkiii

236736$

L0TL7M

ZHS013

ZJ»,W

zisrw

L17ZSM

Z19A2M

zzwtns

ZKC,719

1.20X326

EXTERN AUT ATI

■09,290

4333«

4A6.711

431.119

455,700

: 4W.2S7

:  464.M»

/ MP.’SOO

. A14JO4

4H,9H

: 4S.TK

' 4»»,m'

■   49T.4SI

4MJH

L 5«377

-.;•. staan

. ■::: 313,495

TOTAL COSTURI EXTERNE

®W<5Twî! •:'W»

►n"W>?    •■■•■ .v^-ț

'•&T5Wt?

'fl1/'.'     V1^!1

7.100,2*1 '

COSTURILE INVESTIȚIEI

CHELTUIELI TOTALE

?i«44(iis.

< M^au-

'■' 5.997,938

«.188,154

w ’jijj’-u m .u Ij1

6306,745

W®!^P!T

' ^3ti,Î69

. ■            ...j l -.r ■

-1.1Sl,241

v-, «J r/A r*            a

-.'Ja x i \ rțî-n-H > 't?' u : r - r

DENUMIRE INDICATOR

And 1

Anul 2

Anul 3

Asul +

And 5

Aud 6

And 7

And $

Anul 9

And 10

Aaulll

Aud 12

Anal 1J

And H

Ani 15

And 16

Aud 17

And 19

And 19

Anul 20

CHELTUIELI IN I REllNERE

-12320

-1S/»0

•3/X»

-5,100

-3300

-3300

-330a

-5,100

-țooo

-3<«»

-3300

; -5300

-3300

<3300

:    <3300

-5,100

^SvOOO

-3000

-3,000

-5,100

Cheltuieli manopera

:.? -10,036

■ 12,000

0.600

■7,320

:   -2,400

0,600

0.600 ■

•: •• -4,080

0,600

0,600

:<.::-2,4W

■ Wto.

; , 0,600-■

-2,*»

' :: -2.400

. *4,080

k -2,400

'■ -2,400

-2,400

-4,030

Chrftuleh truupon îl trttlaje

4.4W

-1,000:

:::: 0000

-1,0(20

-0,600.

-0.600

0.400

-1,020

-0,600

: -0.600

-0,600

: • i'.wo ■

3,600

-0,600

:: -0,600

-1(020

3,600

3,600

3,600

-1,020

CHELTUIELI REPARAȚII

-243W

-30300

-24/»0

-40300

-24/X»

-24000

-Î43»

: -40300

. -24300

/ -24300

-24300

H -40360

<24300

*24300

-24300

-40,800

*24300

-24300

-24300

-40,800

OidtflkH muopcn

-7,452

-0,ODfr

: -7,200:

■ -12(240

-7300

/7;î00

-7,200

.■■. -12,240

•7,200 :

>:   -7,200

-7,200

• 12,240

-7^00

-7,200

-7,200

-12,240

-7,200

-7,200

-7,200

-12,340

CbeftvkH rrntterhJc

-0,936

; -12,000

-9,600

«L«o.

-9,W0

-9.600

: : -9,600 :

-16,320

•9,600

■.:   -9.600

; -16,320

-9,600

-9,600

■9,600

-16,320

-9,600

-9,600

-9,500

-I6.Î20

CbdtaJrH tnuport ri utilaje

: -7,452:

•4,000

-7,200

• 12,240

-7,200

-7,200

-7,200

-12,240

-7,200.

: -7,200

-1,900

-3fOtfO

-1,800

<1,800

-1,800

-3,060

fS00

-1,800

-1,800

-5,060

CHELTUIELI OPERARE

-4,140

-5300

7300

11>S00

7/JOU

7/KO

7,000

11,900

7300

7300

7300

■ 11,900

■7300

736a

7300

11300

7300

7300

7300

11,900

Chetaiteft muopert

.. -2,464

-3,000

4,200

7,140

4,200

4,200

4,200

7,140

4,200

4,200

4,200

.    7,140

4(200;

4,200

4,200

7,140

4,200

4j200

4,200

7tl4O

Cheltuidi rrnîertde

-1,242

. -1,500

2,100

3(570

2,100

2,100

2,100

. 3,570

2,100

' 2,100

2,100

3,570

2,100

2,100

2,100

3,570

2,100

2.100

2,100

5,570

Cheltuieli tramțiort >1 utilaje

-0,414

-0,500

0,700

1,190

0,700

0,700

0,700

1,190

0,700

0,700

0,700

1,190

0,700

0,700

0,700

1,190

0,700

0,™

0,700

1,190

TOTAL CHELTUIELI OPERARE ÎNTREȚINERE SI REPARA TU

-flvno:

;: -20300 i

-34300

: -20000

-20300

? -»/*00

-34(000

■. -20000

-20300

.-34300

-20300

, w>

-34*000

-20300

; -20300

-20300

-34300

COSTURI DE EXPLOATARE

0,000

StSfiMSIDitj

VALOAREA TIMPULUI

0,000

-477,225 .

-481397

-4ayMi

■' ■ • -496301 ’ ■

■ ■' -SM36#

' .--S0C384

13* 'î

v: -Sf<6(*s« '■

-521334

:. -Î27,in

:  -S32325

. -537,749

1 . -34J,i2t ■

- -««,59»

■■^5434S'

-965,180

-5W331

EXTERN AUTATI

TOTAL COSTURI EXTERNE

0300

0000

, -342330

COCTUBH-E JNVES77TJE/

CHELTUIELI TOTALE

ANA IJZA ECON()M1C A

ANEXA 2.4 - Proiet tia. veniturilor in varianta fiara proiect

DENUMIRE INDICATOR

Amil 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul $

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Arad?

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul ÎS

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul Î9

A

Venituri directe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri indirecte

TOTAL VENITURI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANAMZA. ECONOMICA

O. ; \.\ 2.S ~ Prou’t (ia veuiuu-iJor in varianCi cu proiect

DENUMIRE INDICATOR


And 1


~| Aaui 3   | Anul 4 | Anul S


Venituri directe

Venituri indirecte


TOTAL VENITURI
ANALIZA ECONOMICA

.ANEXA 2.b - Contribui ia |.jro»<'<. hthn


ANALIZA ECONOMICA

ANEXA 2.7 - DETERMINARE VNA

DENUMIRE 7XWC1TD»

And 1

jwa

AU 4

Auul 5

Aad i

And 7

Andfi

Amil 9

Anul 10

Aud ti

And

A»J1J

Aud 14

A-m

AiU 14

A*d T7

And 10

Anul 19

And 20

CWTEMW VENITURILOR HUN REALIZAREA

PROIECTULUI

. .. .. : .*>» :

:: A*

»B**

:■ w

6w■:

.. »,M

. M»

.    ■ O*** '

MM

. : «,*•»'

■ . M*

. ■ .' 0,40* :

:: i,M.

: «w

•W '

0,000

BENEHO1 DIN REDUCEREA CHELTUIELILOR CU REPARAȚIILE

W

10.00*

' MJW

«,W»

ÎMOO

MW

: 24b«HJ

4«W

M.OW

Mt0M :

M,0W

40300

34,00*

24,00*

MW

MW

2+jW

24,000

40, W»

BENERCD DIN REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREȚINERE

.    . ifc«b ■

. is.Mt

< 5.1M

3,6*0

JW

Jb«rt

<100

JW

:   1W :

1.000

5.1»:

3W

1*00*

1W

ti 06

ijw

J.MO

1,00*

SJW

BENERd DEN REDUCEREA C HÎLTU1HXLOR DE

OPERARE

..... .. :: >,W0

J(W

-7.M0

-113*6

>7*6*;

4****:’

: -7,0»

-11W

4M

•*7I»

>7**0*

■11W:

; *7 W

-7,060

: tom

-iJW

:  -7W.

-7*00

-7,000

-M.PM

TOTAL BENEFICII DIN REDUCEREA COSTURILOR

:■.:••• 4W

!•***

343*0:

:; 2*3**. ■

' :»W<

< W .

-<■ w.

:: 2I.M

< :: 2*W -

. 2»w

< MW

; ' 2*W.:

2*W

2*W '

M.OH

:■ 3»W

3,0*0

2M**

M**t

BENEFICII DW REDUCEREA COSTURI DE

EXPLOATAU

LMO

.■■■■Wdi:-:

< ■;

- > KXJM

; Mt.tH

tu*.

»M.îrf

?> -iițiiii

:■■■■. ■fitjnt. :■

l*t<W

1.075J5S

MEO4JUEX TIMPULUI

■ ■ ■' *w

::L:                                                                                                                                              :

: -: *»*>ni

:

:: nt,4W::

:: «t*,'W* :

IIl.tM

: l».m ■

ni.cj

: ■ ■ JW.W» ■;

M1.1Z7

'. : iM.JM ..

BMfl

miM

54S.W

b*,m

■rmjTrtEA externau™ jiu»

«,*»

OMft; ■

BVM» .

»mmi ■:

mm

::: 3« W :

sm*»

:: SIMM;:

51*, 11*

11»,WT

:: : Jttm :

tajti

: :ixwî:

M24»2

::  »«.M»

542,1»

TOTAL BENEHCT1 EXTBINt

tMMM

i±te.»*!7 ■.

•.:. i«a^i ■ ■

■'. liîiijwB ■

tWJ.TT»

tMtt»

' ■ •.

t.iMUi'

: -5.B4s.rrt

irh,«»

■ T.W.2«$ ■'

t.mm

1W,W

COSTURILE INVESTIȚIEI

FLUXlM NUMEBA3. NET

:: JJXfjH:

: ' JJWWW-'

■ija.TH ■

t.«4.*n

îen.c»

LKIJW

r»i,m

i.BMjr»

- i 'tic&iv:

yiMÎtâtt'':

. IJ*J#

. f*7V*0

iat&t*

COEFICIENTUL DC ACTUALIZARE PWTRU O RATA DC ACTUALIZAM DE J4S4

....................

(W..

*w

. ■ i&t ■

W3S

9jfiSl

, . •>« ■

•/»

MM

*W

0.440

: 0,43

•w

0,501

•342

0,143

JXUXDE NUMERAR ACT UUJZ4T

■■■

tJ27T0W

i.i«,w

••■'■LiSAWt--

■ ■

lM£2*t

■   071,042

«7W

■■ ■ «54,5*2 '

:< «we

741,441

TUftl

onw

ANALIZA ECONOMICA

ANEXA 2.7 - DETERMINARE VNA

DENUMIRE INDICATOR

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

-Anul 17

Anul 18

Anul 19

-Anul 20

CREȘTEREA VENITURILOR PRIN REALI ZAREA PROIECTULUI

w

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8,080

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,080

0,000

0,000

0,000

0,000

BENEFICA DIN REDUCEREA CHELTUIELILOR CU REPARAȚIILE

24,MD

30,000

24,000

40,800

24,000

24,000

24,000

40,800

24,000 ;

24,000

24,000

40300

24,000

24,000

24,000

40,800

2+,ooo

24.000

24,000

40,800

BENEFICII DIN REDUCEREA CHELTUIELILOR DE întreținere

'       12,420

15,000

3,000

5,100

3,000

3,000

3,000

5,100

3,000

:»;o0o

3,000

5,100

/ 3,000

3,000

3,000

5,100

3,000

T 3,000

3,000

5,100

BENEFICII DIN REDUCEREA CHELTUIELILOR DE OPERARE

'■  4,140

5,000

; -7,000

-11,900

■ -7,000 ■

-7,000

-7,000

-11,900

-7,000 ■

-7,000

-7,000

; -11,900

-7,000;

-7,000

-7,000

-11300

-7,000

17,000

-7,000

-11,900

TOTAL BENEFICII DIN reducerea COSTURILOR

41,400

50,000

20,000

34,000

20,000

20,000

■ 2o,ooo:

: 34,000

20,000

- 20,000 \

20,000:.

34,000

. 20,000

20,000

20,000

34,000

20,000

20,000

; 20,000

34,000

COSTURILE INVESTIȚIEI

0,000

FLUX DE NUMERAR NET

-3.791,439

30,000

20,000:

34,900

20, MO

20,000

20,000

34,000

20,000

20,000

20,000

34,000

20,000

20,000

20.000

34,000

20,000

20,000

20,000

34,000

COEFICIENTUL DE ACTUALIZARE PENTRU O RATA DE ACTUALIZARE DE 8%

1,000

0,926

0,857

0,794

: 0,735

0,681

■o,ao

0,583

0,340

0,300

i 0,443

0,429

0,397

0,368

0,340

■ 0,315

0,292

0,270

0,258

0,232

FLUX DE NUMERAR ACTUALIZAT

-3.791,439

46,300

17,140

' *1£' Anz1

14,700

13,620

12,600

19,822

10,800

10,000

9,260

: 14,586

7,940

' 7,360

6>Sft0

10,710

3,840

5,400

5,080

. : 7,888

ANALIZA ECONOMICA

ANEXA 2.7 - DETERMINARE VNA

mii iei

DENUMIRE INDICATOR

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul +

AnulS

Anul 6

Anul 7

Anul 3

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 1+

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 13

Anul 19

Anul 20

CREȘTEREA VENITURILOR PRIN

:i Iii Iii

:;S

ffis

lll::i

■ E:E. ■,'

fflEffl

' ■

■li li

l'i'iE

lila

■li

fffii

iiiliii|

iiiiiiiiiliiji

iii:             i:i

::iii: jirrir

iillii iiiii

|;.pi:::

'iii

iii'liiiail

lllll'i lililll

iiff

iiiiiiiiiii'

REALIZAREA PROIECTULUI

iM

s:-

MV:.

ii

Ei-liEEi:

ii.

■i

■ă'ărăăa

iiilol

rrriiiir

L-ilMWF

pipi

:lir:

iiiai E.,; W><

ill;;;;lii ilM*-

ăă::ăă:i-' ăăăAtfjo

■ OjOOO

BENEFICII DIN REDUCEREA CHELTUIELILOR CU

■ll’Elil

EEEIII

H

Ei

Hi

E Ei; illl

iiiii.: lil-ll

■T'?!“TTr

iiiii I'

|l||:

■■ iii-'

.'E ffl ::

1

■I

:;;j siT;

IIIII -iiill.l; iiiii

lalll eeeee

Hillil

iiuiiodi^

i!:?.••' Iii;!.:.'

•iHsa

.iiiiim iiiilH

ii-liilll !' ;r:!::; ;j;

rii-arr:::;.

■ii

fiii)

IIIII lillil:

r! r;:; :r:; 2 iIIIII

niău ăr.;ă iiăă'iăiăăi

Uliii;;

rră.ăi:

IIIII

IIIII

REPARAȚIILE

«mk

-i: :rr<W;,s.

J:-H3«ii

■iiLii&oi

iii*»

î; liniai ii

iii. ■< . . .

Iii*.*»

:ă -î+480

BENEFICE DIN

îr'ăăi-ă:-;

953?

:E;

inii ii

i;ii.E.-'i

liiilill

ii iiiii iîlii ii

iiiiiili'iil

l;i;i;ii;:

I|l;ll

|;.r..;.'::r •'

REDUCEREA

II;

iii;

:h ::: i|ll ......1.-^ ■lEai

E: ii: ii?

i.lia

|;k

EE

iS

ii 11.1'1

iliiiiil;;

::eeee

::: i’

.iiiiliiilii

răriri

IIIII:

B^Wli

illiiliii

IIIIe

CHELTUIELILOR DE ÎNTREȚINERE

■ " J- ’

ii

i|pi

Mi

•|||:i

ii

ilffli

liiiii&ii

Hr

HI::;;.:'':1

al'i^l

=lip

«1^:

: ■;::: • ’ •: |

; .   j.060

BENEFICII DIN

il-ll.llllll

ini:.

al II

iillli

Eli

■;::r

ii.il;;

E

:ll i; ::

illll;

::■■ ;<i r;

Uliii

;H: HEiE

1 a

i :r:

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE OPERARE

IliEliiiililIli;

111

ial-l

S

iii®E

:a|||

O

iii !;■

IEEE; Ei liiiiiiiiiii

săi; Hl;

iiiiiiiiilii ipflS

lai

xix E“»:

■ i:        r; rli

Iii lllii

■lEEEE

iilllll liail .EEtWo-:-

EE

II.IIII

iW

llllli liilz^i

i;:; la»-

; .71,900

TOTAL BENEFICII DIN

II

■.iâll;

EEEiE:

E-iil'iiiil

rir iiiiiil ;i:

■iiiii

REDUCEREA

llii'llll

.lăill

■iiilil'i

;;||.|l

:::

Eil

Mb

î:j

lilill

Elfii.

iiiiiii!

; lEiili.il

Hillill

iiliilili:

illlll

iRllaa';

iă : 'ă;r.:

llM*'-

COSTURILOR

gij£b

gjj

.Iwx»

Ilvoir

i$£40

LliL

hm»

9.200

ffl?: 9^00

:

; is/Mo

ărr.93«J :

| %2<W

15^0

COSTURILE INVESTIȚIEI

Mi

iiiiEia*.

FLUX DE NUMERAR NET

-.......

■’VE -

as;

i ill:-i-:

■w*f

IȚT iiiii

III

33

EiEEE!

HEM*

•:i:

.ii;

m

r ir      jji;

::i:i ?■':!:

■■: . Aaw;

ilISi

E ;: : :|Rxm’i

■ă.l mm:

:llMW

•;• woo

1 15.&6

COEFICIENTUL DE

s

ffl

■MS

;:i;; Eli:

:i ;

u

ijăăfîă

EV.::,-filai

i:i; ir ?i:

iiiiiiiiilii

. :;:r

iii”         :'

ACTUALIZARE PENTRU

liaill

||-

■|;ll

EiEiEE:

• ■E-i

Ipi

lliia

ăiăăi'ăăr

III

rr::;a; : ile.i;:.: 1

i::

lllill

ă i ;:ii: r i-::

r'.irii’i'r ii;i

lliliili

ehe;;;:e

liiillil

'ăiriă ;■!-■:

rr’r    r1:

O RATA DE ACTUALIZARE DE 8%

■■iii

îiil

;ll|

a|;l| il^:

;i;

>p

;l:l

IlE-a

BBiii

lii^i

RS

EEEEÎi

iiiiliiiiii-ii iiii;i;w«iii

ii iii a ai iil-ii^iii

a i];rrir:r Î!

lipii

?./'

EEHEE:

IX:

;lii:ll ■ lloil»

•. <L2îî

FLUX DE NUMERAR

.l'|j

itaiiiiii

:i:i!:Eii;

■;i        : i E

ii'ii; ii iî

3:1 IE laai

rrr r

liii il iiiii

ă;

111'

;: :î :          ::r:

|ii|

i?r::

iii-ii iii Iii

ii iii; li iii iii

lilii.ili:i

;::; 1: i;: 1

:l: :?r

illlll iiilirr

'■!::: 1’ ■ ■ ■ ■'':

i iiiii

ACTUALIZAT

-3.7914»

iîlWi

4i««

h*L

<:i sjsr

■l:i «.W

' .4*'

■ im

M!î

13» .

■ w

■ 4ita7

l-13«-

.:■■■:.23OO

■■

SOCIETATEA COMERCIALA "PROIECT MOLDOVA “S.A.

Proiect nr 47/2008

Faza: S F


BACAU

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării:

PARCARE STRADA CORNIȘA BISTRIȚEI MUNICIPIUL BACAU (varianta 1)

In mii lei / mii euro la cursul BNR de 4.1928 lei /euro din data de 04.06.2009

Nr. Ctr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amena

area terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0,360

0,086

0,068

0,428

0,102

-geo

0,360

0,086

0,068

0,428

0,102

- topo

* hidro

3.2

Taxe pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

0,500

0,119

0

0,500

0,119

3.3

Proiectare si inginerie

33,732

8,045

6,409

40,141

9,574

CU + doc avize

3,744

0,893

0,711

4,455

1,062

Studiu /©abilitate

2,814

0,671

0,535

3,349

0,799

PthCSDE

18,760

4,474

3,564

22,324

5,324

PAC

1,876

0,447

0,356

2,232

0,532

Documentație de licitație

0,938

0,225

0,178

1,116

0,266

Verificare atestata (obligația beneficiarului)

5,600

1,335

1,064

6,664

1,589

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

7,000

1,669

1,330

8,330

1,987

3.5.

Consultanta

3.6

Asistenta tehnica

6,000

1,431

1,140

7,140

1,703

3.6.1

Urmărire execuție inspector șantier

6lunix 1.000,0 lei/luna

6,000

1,431

1,140

7,140

1,703

TOTAL CAPITOL 3

47,592

11,351

8,947

56,539

13,485

r

.X

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.171,723

190,605

222,627

1,394,350

226,820

OB1 Lucrări de drumuri

408,138

97,343

77,546

485,684

115,837

OB 2 Alimentare cu apa

70,940

16,920

13,479

84,419

20,134

OB 3 Canalizare

95,800

22,849

18,202

114,002

27,190

OB 4 Rețea termica

402,350

95,962

76,447

478,797

114,195

OB 5 Rețea gaze naturale

35,995

8,585

6,839

42,834

10,217

OB 6 Rețele electrice iluminat ornamental

158,500

37,802

30,115

188,615

44,985

4.2

Montajul utilajelor tehnologice

4.3

Utilaje.echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

39,203

9,350

7,448

46,652

11,126

OB 3 Canalizare

39,203

9,350

7,448

46,652

11,126

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

1.210,926

288,811

230,076

1.441,002

343,685

CAPITOLUL 5 Alte cheltuileli

5.1

Organizare de șantier                   3,5%

41,010

9,781

7,792

48,802

11,640

5.1.1 .Lucrări de construcții

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane,cote legale, taxe, costul creditului

5.2.1 .Comisioane, cote, taxe legale

-Taxa I.S.C.

9,702

2,314

0

9,702

2,314

*cf.lege 10/95                             0,7%

8,489

2,025

0

8,489

2,025

*cf.lege 453/2001                         0,1%

1.213

0,289

0

1.213

0,289

-Comision B.Finant.                    0,4%

-Casa Sociala a Constr,                 0,5%

6,064

1,446

0

6,064

1,446

-Taxa timbru arhitect                     0,.5%o

5.2.2.Costul creditului

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute        5 %

62,926

15,008

11,956

74,882

17,860

TOTAL CAPITOL 5

119,702

28,549

19,748

139,450

33,259

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

1.378,220

328,711

258,7/1

1.636,991

390,429

Din care: C+M

1.212,733

289,242

230,419

1.443,153v

344,198

UNITATEA DE PROIECTARE DIRECTOR GENERAL Ing.CARMEN COROCEA
SEF PROIE DIRECTOR EXE Ing.MIRCEA COJOCARU


DEVIZE

Dev. Cerasela Lehadus
DEVIZUL OBIECTULUI nr 1 LUCRĂRI DE DRUMURI

(varianta 1 )

In mii lei / mii euro , la cursul BNR 1E= 4.1928 din data de:04.06.2009

Nr. Ctr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea Fara TVA

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii Iei

Mii lei

Mii Euro

I.LUCRARI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Sistem rutier( cu beton ) S -2.020.0 mp cf evaluare nr 1

282,800

67,449

53,732

336,532

80,264

2

Trotuare pietonale S= 120,0 mp cf evaluare nr 1

9,600

2,290

1,824

11,424

2,725

3

Covor asfaltîc S~247,0 mp

cf evaluare nr 1

19,760

4,713

3,754

23,514

5,608

4

Reparații sistem rutier S=27.0 cf evaluare nr 1

1,080

0,258

0,205

1,285

0,307

5

Reprofîlaj sistem rutier mc--5,0 cf evaluare nr 1

4,200

1,002

0,798

4,998

1,192

6

Borduri prefabricate noi L‘-530,0 cf evaluare nr 1

36,040

8,596

6,848

42,888

10,229

7

Desfacere sistem rutier mp=500 cf evaluare nr 1

17,500

4,174

3,325

20,825

4,967

8

Spațiu verde mp=80 cf evaluare nr 1

2,800

0,668

0,532

3,332

0,795

9

Terasamente cf evaluare nr 1

31,440

7,498

5,974

37,414

8,923

10

Semnalizare rutiera cf evaluare nr 1

2,918

0,696

0,554

3,472

0,828

TOTAL I

408,138

97,343

77,546

485,684

115,837

II.MONTAJ

l

VTOTAL II

III PROCURARE

1.

Utilaje

Dotări

TOTAL III

TOTAL(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

408,138

97,343

77,546

485,684

115,837

DEVIZUL OBIECTULUI nr 2 ALIMENTARE CU APA

In mii lei / tnii euro , la cursul BNR 1 E= 4.1928 din data de:04.06.2009

Nr. Ctr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea Fara TVA

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

I.LUCRARI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

/ 1

z

Dezafectare conducta din fonta D’100 ml=40;cf evaluare nr 2

0,720

0,172

1,137

0,857

0,204

2

Dezafectare conducta OL l)rr 219 ml=200, cf evaluare nr 2

7,200

1,717

1368

8,568

2,044

Procurare conducta PE HD l)c 125 ml=45, cf evaluare nr 2

-1,350

0,322

0,257

1,607

0,383

4

Procurare conducta PE HD De=200 ml ~ 200 , cf evaluare nr 2

17,000

4,055

3,230

20,230

4,825

5

Pocurare piese legătură PE HD De=200

5,505

1,313

1,046

6,551

1,562

6

Lucrări de construcții - terasamente ml=245 , cf evaluare nr 2

33,075

7,888

6,284

39,359

9,387

7

Cămin apometru inc piesa suport capac si rama buc=l cf evaluare nr 2

6,090

1,452

1,157

7,247

1,728

TOTAL I

70,940

16,920

13,479

84,419

20,134

II.MONTAJ

_

, TOTAL II

J III PROCURARE

1.

Utilaje

Dotări

TOTAL III

TOTALfTOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )

70,940

16,920

13,479

84,419

20,134 1

DEVIZUL OBIECTULUI nr3

CANALIZARE

In mii lei / mii euro , Ia cursul BNR 1 E= 4.1928 din data de:04.06.2009

Nr. Ctr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea Fara TVA

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

I.LUCRARI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Dezafectare conducta Dn=300 ml=70;cf evaluare nr 3

5,040

1,200

0,960

6,000

1,430

2

Dezafectare conducta Dn=219, ml=40 cf evaluare nr 3

1,440

0,340

0,270

1,710

0,410

3

Y

Procurare conducta PVCSN8MDn300 mf-70, cf evaluare nr 3

4,900

1,170

0,930

5,830

1,390

4

Procurare conducta PVC SN 8M Dn200 ml = 315 , cf evaluare nr 3

9,450

2,250

1,800

11,250

2,680

- 5

Procurare conducta PVC SN 8M Dnl60 ml = 10 , cf evaluare nr 3

0,200

0,050

0,040

0,240

0,060

6

Lucrări de construcții - terasamente ml=250, cf evaluare nr 3

43,750

10,440

8,310

52,060

12,420

7

Cămin beton armat inel capac si rama buc 7 cf evaluare nr 3

28,700

6,840

5,450

34,150

8,140

8

Guri scurgere

Blic 8 cf evaluare nr 3

2,320

0,553

0,441

2,761

0,658

TOTAL I

95,800

22,849

18,202

114,002

27,190

II.MONTAJ

TOTAL II

III PROCURARE

1.

Utilaje

Separator hidrocarburi

39,203

9,350

7,448

46,652

11,126

)

Dotări

TOTAL III

39,203

9,350

7,448

46,652

11,126

TOTAL(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

135,003

32,199

25,650

160,634

38,317 |

ÎNTOCMIT

Cerasela Lehadus

DEVIZUL OBIECTULUI nr 4 REȚEA TERMICA

In mii lei / mii euro , la cursul BNR 1E= 4.1928 din data d e: 04.06.2009

Nr. Ctr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea Fara TVA

TVA

Valoare

( inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

I.LUCRARI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Procurare conducta agent termic primar Dn 200( incalzire tur -retur) m 1=290 cf evaluare nr 4

147,900

35,280

28,100

176,000

41,980

2

Procurare conducta agent termic primar

Dn 100 a.c.m. recirculatie ml=275 cf evaluare nr 4

74,250

17,708

14,108

88,357

21,073

3

Procurare conducta agent termic primar

Dn 50 a.c.m. recirculatie m 1=275 cf evaluare nr 4

44,000

10,494

8,360

52,360

12,488

3

Terasamente aferente pozării conductelor

MI=420 cf evaluare nr 4

130,200

31,053

24,738

154,938

36,953

4

Repararea căminelor de racord de termoficare si aducerea la cota buc=5 cf evaluare nr 4

6,000

1,431

1,140

7,140

1,703

TOTAL I

402,350

95,962

76,447

478,797

114,195

, II.MONTAJ

_

TOTAL II

III PROCURARE

1.

Utilaje

Dotări

TOTAL III

TOTAL(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

402,350

95,962 |

76,447 |

478,797

114,195

DEVIZUL OBIECTULUI nr 5 REȚEA GAZE NATURALE

In mii lei / mii euro , la cursul BNR I E= 4.1928 din data de:04.06.2009

Nr. Ctr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea Fara TVA

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

I.LUCRARI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Lucrări de înlocuire conducta gaze naturale cf evaluare nr 5

7,200

1,717

1,368

8,568

2,044

2

Refacere branșament cf evaluare nr 5

13,410

3,198

2,548

15,958

3,806

;L 3

Piese de legătură cf evaluare nr 5

5,760

1,374

1,094

6,854

1,635

S1. 4

înlocuire capace ml=5 cf evaluare nr 5

9,625

2,296

1,829

11,454

2,732

TOTAL I

35,995

8,585

6,839

42,834

10,217

II.MONTAJ

1

TOTAL II

III PROCURARE

1.

Utilaje

Dotări

TOTAL III

TOT AI

.(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )

35,995

8,585 |

6,839

42,834

10,217

ÎNTOCMIT

Cerasela Lehadus

In mii lei / mii euro , la cursul BNR 1E= 4.1928 dindatade:04.06.2009

Nr. Ctr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

Fara TVA

TVA

Valoare

( inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

I.LUCRARI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Deviere rețele electrice LES IkV km=0.35 cf evaluare nr 6

66,500

15,860

12,635

79,135

18,874

2

Deviere rețele electrice LES 6kV mp=0.15 cf evaluare nr 6

42,000

10,017

7,980

49,980

11,920

2 3

Rețea iluminat ornamental parcare

Km=0.20 cf evaluare nr 6

50,000

11,925

9,500

59,500

14,190

TOTAL I

158,500

37,802

30,115

188,615

44,985

II.MONTAJ

1

TOTAL II

III PROCURARE

1.

Utilaje            ' ■

r

Dotări

jZTOTAL III

TOTAL(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )

158,500

37,802 |

30,115

188,615

44,985

ÎNTOCMIT

CeraselaLehadus

SOCIETATEA COMERCIALA "PROIECT MOLDOVA " SA.

BAC AU

EVALUARE Nr.1. Lucrări do drumuri

 • 1. Sistem rutier rigid (inclusiv drumurile laterale): prețul cuprinde (procurarea transportul si astemerea betonului, procurarea transportul si astemerea balastului)

S = 2.020,00 mp

2.020 mp x 140 LEI/mp = 282.800,00 LEI

 • 2. Trotuare pietonale noi : prețul cuprinde ( procurarea transportul si astemerea straturilor ce alcătuiesc constructiv trotuarul respectiv, balast, beton C8/10, Ba 16, curatare amorsare a stratului suport)

S = 120,0 mp

120, 0 mp x 80 LEI/mp = 9.600,00 LEI

 • 3. Covor asfaltic. ( procurarea transportul si astemerea straturilor de asfalt , Ba 16, curatare amorsare a stratului suport)

S = 247 mp

247,0 mp x 80,0 lei = 19.760,00 LEI .

 • 4. Reparații sistem rutier (prețul cuprinde aducerea secțiunii gropii la forme geometrice, curățire si amorsarea gropii, plombare gropi cu mixturi asfaltice, procurarea, transportul mixturilor asfaltice).

27, 0 mp x 40 LEI/mp = 1.080,00 LEI .

5. Reprofilaj sistem rutier - (prețul cuprinde aducerea drumului la cota transversala astemerea si transportul asfaltului).

5,0 mc x 840 LEI/mc = 4.200,00 LEI .

6. Borduri prefabricate noi 20 x 25 cm : prețul cuprinde (procurarea transportul, manipularea si montarea bordurilor, procurea si astemerea balastului de sub fundația bordurii)

L = 530,00 ml

530,00 ml x 68,00 LEI/ml = 36.040,00 LEI .

 • 7. Desfacere sistem rutier + trotuar (prețul cuprinde desfacerea sistemului incarnarea si transportul aacestuia).

500 mp x 35 LEI/mp = 17.500,00 LEI

 • 8. Spațiu verde (prețul cuprinde scarificarea, insamantarea si udarea spațiului verede).

80 mp x 35 LEI/mp = 2.800,00 LEI

 • 9. Terasamente prețul cuprinde - (umpluturi mecanizate si manuale pentru realizare profil drum, săpături mecanizate si manuale pentru corectare profil transversal drum, săpături mecanizate si transport pamant din depozit pentru realizare umpluturi, compactarea si udarea umpluturilor, , astemerea si compactarea manuala a pământului, udarea umpluturilor, finisare).

Sistem rutier: 2.200 mp x 0,50 mc/ mp x 30,0 LEI/mc = 30.300,00 LEI Trotuare + Spațiu verde:

190,0 mp x 0,20 mc/mp x 30,0 LEI/mc =1.140,0 LEI

Total = 31.440,00 LEI

10.Semnalizare rutiera - prețul cuprinde (procurare, transport montare semne de circulație, procurare materiale pentru efectuare marcaj longitudinal)

 • ■  Indicatoare rutiere: 6 bucx 300LEI/buc= 1.800 LEI

2 buc. “Stop”

2 buc “ Denumire strada “

2 buc “ Treceri de pietoni”

 • ■  Marcaj longitudinal: (110 ml x 0.12 x0.30 + 2 treceri pietoni x 4 x 0,50 x 6) x 40 LEI

_ /mp = 1.118,40,0 LEI                ..        .

Total =2.918,40 LEI

Valoare de investiție = 408.138,40 LEI

ÎNTOCMIT,


ing. Iulian Mircea oH


S.C. PROIECT MOLDOVA S.A. BACAU

EVALUARE ALIMENTARE CU APA

Indici de preț nivel ianuari 2008 conform lucrări similare

A) Lucrări de instalații

 • 1) Procurare conducte din polietilenă de înaltă densitate PE-HD, cu Dn 110 mm, Pn6atm PE 80, SDR 17,6

Conducta din PE-HD, De = 125 mm

45 ml x 30.00 RON/ml =    1,350.00 RON

 • 2) Procurare conducte din polietilenă de înaltă densitate PE-HD, cu Dn 200 mm, Pn6atm PE 80, SDR 17,6

Conducta din PE-HD, De = 200 mm

200 ml x 85.00 RON/ml =   17,000.00 RON

Total 1+2 =   18,350.00 RON

 • 3) Dezafectare conducta din OL 0 100,

40 ml x    18.00    RON/ml  =     720.00 RON

 • 4) Dezafectare conducta din OL 0219,

200 ml x    36.00    RON/ml  =    7,200.00 RON

Total 3+4 =    7,920.00 RON

 • 5) Pișe de legătură din PE-HD, De 110-200 mm, se apreciază la 30% din valoarea conductei (reducții, capăt flanșă, teuri, ramificații, etc)

0.3 x 18350.00 RON =    5,505.00 RON

Total A =   31,775.00 RON

B) Lucrări de construcții, terasamente

 • 1) Terasamente aferente montării conductei de apa (include săpătura, transport, aștemere pat nisip, montare conductă, umplutură, compactare, transport pământ excedentar etc.)

245 ml x 135.00 RON/ml =   33,075.00 RON

 • 2) Cămin apometru+piesa suport+rama cu capac

1 buc x    6,090.00 RON/buc =    6,090.00 RON -

Total B =   39,165.00 RON

Total alimentare cu apa =   70,940.00 RON

Verificat

ing. Cristina Mindru


întocmii


sing. loan


itescu


S.C, PROIECT MOLDOVA S.A.

BACAU

EVALUARE CANALIZARE

Indici de preț nivel ianuari 2008 conform lucrări similare

A) Procurare colectoare

 • 1) Procurare țeava KG-PVC D, 300 x 1M

70 ml x 70.00 RON/ml =    4,900.00 RON

 • 2) Procurare țeava KG-PVC D. 200 x 1M

315 ml x     30.00 RON/ml =    9,450.00 RON

 • 3) Procurare țeava KG-PVC D. 160 x 1M

10 ml x     20.00 RON/ml =      200.00 RON

Total 1+2 +3=


14,550.00 RON


 • 4) Dezafectare conducta din OL 0 300,

70 ml x   72.00   RON/ml =    5,040.00 RON

 • 5) Dezafectare conducta din OL 0219,

40 ml x   36.00   RON/ml =    1,440.00 RON -

Total 4+5=    6,480.00 RON

Total A=   21,030.00 RON

B) Lucrări de construcții, terasamente

 • 1) Terasamente aferente pozării colectoarelor de canalizare (include săpătură, sprijiniri, umplutura, compactare, procurare, transport si astemere pat de nisip, montare tuburi, transport pamant excedentar, etc.) H i 2,0 m

250 ml x 175.00 RON/ml =   43,750.00 RON

 • 2) Cămine din beton armat 1,0 x 1,0 x 1,5 m + capac si rama

 • 7 buc x 4,100.00 RON/buc =   28,700.00 RON

 • 3) Guri scurgere

 • 8 buc x 290.00 RON/ml =    2,320.00 RON

Total B =   74,770.00 RON

Total canalizare


95,800.00 RON


Verificat ing. CristinaMindru


întocmit sing. loan Galâtescu


BACAU

Parcare str. CORNIȘA BISTRIȚEI Municipiul Bacau

LISTA DE UTILAJE SEPARATOR HIDROCARBURI

Nr.

Denumire utilaje

U.M.

Valoare

(euro)

crt

buc

bucata

totala

1

Separator de hidrocarburi 5 mg/l cu decantor de nămol si by-pass

1

8500

8500

Total fara TVA

8500

Transport 10 %

850

Total general fara TVA

9350

întocmit

Verificat

Sing. Galatescu loan


Dipl.ing. Mindru Mana - Cristina

S.C. PROIECT MOLDOVA S.A. BACAU


Proiect nr. 47/2008 Faza S.F. Parcare str. CORNIȘA BISTRIȚEI Municipiul Bacau


EVALUARE REȚEA TERMICA

Indici de preț nivel ianuari 2008 conform lucrări similare

 • A) Procurare si montare conducte agent termic secundar preizolate pentru montajul direct in pamant, inclusiv, armaturi fitinguri preizolate (teuri, coturi, capete, etc)

 • 1) Procurare conducta agent termic primar, Dn200 încălzire tur + retur

290 ml x 510,00 RON/ml =       147.900,00 RON

 • 1) Procurare conducta agent termic primar, Dn100 incalzire + acm +recirculatie

275 ml x    270,00 RON/ml =        74.250,00 RON

 • 2) Procurare conducta agent termic primar, Dn50; incalzire + a.c.m.+ recirculatie

275 ml x    160,00 RON/ml =        44.000,00 RON

Total A =      266.150,00 RON

 • B) Lucrări de construcții, terasamente

 • 1) Terasamente aferente pozării conductelor de agent termic primar (include săpătură, sprijiniri, umplutura, compactare, procurare, transport si astemere pat de nisip, montare tuburi, transport pamant excedentar, etc.) H < 2,0 m

420 ml x 180,00 RON/ml =        75.600,00 RON

 • 2) Terasamente aferente pozării conductelor de agent termic primar (include săpătură, sprijiniri, umplutura, compactare, procurare, transport si astemere pat de nisip, montare tuburi, transport pamant excedentar, etc.) H < 2,0 m

420 ml  x    130,00 RON/ml  =        54.600,00 RON

 • 3) Repararea căminelor de racord de termoficare si aducerea la cota

5 buc x   1200,00 RON/buc =        6.000,00 RON

Total B =       136.200,00 RON

Total A + B =      402.350,00 RON

Verificat

ing. Cristip^4flndruS.C. PROIECT MOLDOVA SA BACAU

EVALUARE REȚEA DE GAZE NATURALE /V/ S

A) Lucrări de instalații

1) înlocuire conducta gaze naturale

120 ml x 60.00

RON/ml


7,200.00 RON


2) Refacere branșamente

45 ml x 298.00


RON/ml =  13,410.00 RON

Total A 20,610.00 RON


B) Lucrări de construcții, terasamente

1) Pișe de legătură din PE-HD, De 50 - 32 mm, se apreciază la 20% din valoarea conductei (reducții, capăt flanșă, teuri, ramificații, etc)

0.4 x 20610.00 RON = ' 5,760.00 RON

2) înlocuire capace

5taCx 1925.00 RON/buc =   9,625.00 RON

Total B = 15,385.00 RON

Total A+B =  35,995.00 RON

Verificat ing. Cristina Mindru întocmit sing. loan Galatescu

S.C. PROIECT MOLDOVA S.A BACAU


Proiect nr. 32/2008 Faza: SF Parcare str. Comisa Consiliul Local Bacau


EVALUARE NR. 6


1 Deviere rețele electrice LES 1kV


0,35 km x 190.000,00 ron/Km =


66.500,00 RON


2 Deviere rețele electrice LES 6kV


0,15 mp x 280.000,00 ron/Km =


42.000,00 RON


3 Rețea Iluminat Ornamental Parcare


0,20 Km x 250.000,00 ron/mp


50.000,00 RON


TOTAL =


158.500,00 RON


întocmit.

Ing. Boboc Vlad


VERIFICATOR/

EXPERT REVIZIE


//i

J 04 f 1809 / 2005 C.U.I. 18015691 '


AMPLASAMENT


Sc 4.N.6-S

BATA


I__

BACAU ROMANIA

S.C.ROMPROIECT MOLDOVA SA

Adresa       : Calea Reputott€ilr-nnl99,.BACAU ..

IBAN      : R01SBRMA0040004836700000

TREZORERIE : R005TREZ0615069XXX003415

CONSILIUL LOCAL BACAU ;

SPECIFICAȚIE


NUME


SEF PROIECT


PROIECTAT


VERIFICAT


D1R.TEHN1C


DIR. GENERALPARCARE str. CORNIȘA BISfRlTEI municipiul BACAU


Faza


Planșa nr --DO—Sistem de coodonate X,Y - STEREO 70 Sistem de referința asimetric Z - Marea Neagra

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE


BACAU ROMANIA

S.t.MMPRIHECTMIILOSVAlA.

Adresa       : Calea Republicii, nr.199, BACAU

IBAN       : R015BRMA0040004836700000

TREZORERIE ; RQ05TREZ0615069XXX003415

SPECIFICAȚIE


NUME


setJnatura


SEF PROIECT


PROIECTAT


VERIFICAT


Ing. MIRCEA IULIANDJR. TEHNIC


Ing. COJOCARU M.


DIR. GENERAL


Ing. COROCEAC.DATA;


Titlu proiect:

PARCARE str. CORNIȘA BISTRIȚEI, MUNICIPIUL BACAUTitlu planșa:


PLAN DE SITUAȚIE DRUMURI


Planșa nr.

D1


PROFIL TRANSVERSAL TIP


i

5.00 - parcare autoturisme 5.00 x 2.50 m


P.c./2=3,00


P.c./2=3.00


5.00 - parcare autoturisme 5.00 x 2.50 mbordura 20 x 25 STAS 1139


fundație da beton C 6/7.5 0.30 x 0.15 m

STSS'T139--

5 cm strat filtrant de nisip STAS 6400


4 cm 9a 16+ 10 cm dala do beton CI 2/15


îmbrăcăminte din beton de ciment rutier 20 cm 0cR 4.0

Strat filtrant din nisip 2 cm

Fundație din balast 30 cm

2_

10


cm strat pilonat do nisip +


cm strat de fumdatle din balast

^7'-':

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

ÂÂÂ                 BACAU ROMANIA

AM   S.C. PROIECT MOLDOVA S.A.

Adrwi       : Cttoa RtpuMe*,, r*dJ90h RACAU

■                    IBAN      : RO15BRMA0040COWMW0COO

1 ■                    TREZORERIE : ROQSTREZOeiSOeflXXXOaMia

SR EN ISO 9001:2001

Beneficiar

CONSILIUL LOCAL BACAU

Proiect r

47/200ț

SPECIFICAȚIE

NUME

SEflNATURA

SCARA: 1150

Titlu proiect:

PARCARE str. CORNIȘA BISTRIȚEI, MUNICIPIUL BACAU

Faza PTh+CS +DE

8EF PROIECT

Ing. MIRCEA COJOCAFJkf'

PROIECTAT

Ing. IULIAN MIRCEA

VERIFICAT

Ing. MIRCEA COJOCARU

V—u

'"DATA: 2008

Titlu planșa:

PROFIL TRANSVERSAL TIP

Planșa D2

DIR. TEHNIC

Ing. COJOCARU M.

A: 11W**— w

DIR. GENERAL

Ing. COROCEAC.

.....Ii\


------A------- --3-->


LEGENDA

Conducta apa, existenta

Rețea publica de canalizare, existenta

Rețea de gaze naturale, existenta

Branșament gaze naturale, existent -


Rețea termoficane agent termic secundar PT. 32, existenta Rețea termoflcare agent termic primar PT. 32, existenta Canallzatle telefonica la adandmea de cca 0,8 -l-l,2m existenta IES 6KV -1KV existenta

Cămine de vizitare, existente

Cămine apometru, existente


563450                                                            I 563500JJJ                BACAU ROMANA

Zm s.c. proiect moldova s.a. JwjA Adresa     : Calea RapuMcK ntldS, BACAU

,               ,BAN       : R015BRMA0040004836700000

tulwMWM TREZORERIE: R005TREZ0615069XXX003415


Beneficiar.


CONSILIUL LOCAL BACAU


Pratect nr.

*7/2008


SPectFTCATTE

NUME

sn

IMATURA

CEF PROIECT

Inj.MIRCEA COJOCARII (

PROIECTAT

Ing.MINDRU CRIST1NA

VERIFICAT

Ing. GALATESCU KAN

DIR. TEHNIC

Ing. COJOCARU M.    £

OUL GENERAL

Ing. COROCEA C.

r.. i\Titlu proiect

PARCARE str. CORNIȘA BISTRIȚEI, MUNICIPIUL BACAU


■miuptan» PLAN DE SITUAȚIE COORDONATOR REȚELE = sltuatla existenta -Planșa nr.

C1563450                                                              ! 563500


ooscs'j I                                                                      ogri’95


SPECIFICAȚIE

NUME

SE

hNATURA

SEF PROIECT

Ing.MIRCEA COJOCARI^

PROIECTAT

Ing.MINDRU CRIST1NA

VERIFICAT

Infl. GALATESCU IOAN

DHL TEHNIC

Ing, COJOCARII M.    (

DHL GENERAL

Ing. COROCEAC.SPECIFICAȚIE

NUME

s

«NATURA

SEF PROIECT

Ing.MIRCEA COJOCARII

PROIECTAT

Ino.MINDRU CRISTÎNA

VERIFICAT

Ing. GALATESCU IOAN

DIR. TEHNIC

Ing. COJOCARI) M.

DIN. GENERAL

Ing. COROCEAC.

î y


6408


-- -7^ --- 7^-

-7^----7^---

//•//  77 w// T“T/ TT^Tr


LEGENDA

Rețea de gaze naturale, existenta Rețea de gaze naturale, propusa -înlocuiește rețeaua existenta Branșament gaze naturale, existent -Branșament gaze naturale, propus -ce va inlocui branșamentul existent


EXPERT   i      NUME

REVIZIE    1

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA

ÂÂÂ                 BACAU ROMANIA

ZM S.C. PROIECT MOLDOVA S.A. Adresa      ; Calea RepubHcfl. nr4B9, BACAU

IBAN       : R015BRNIA00400C483S700000

ctu. iMism     TREZORERIE : R005TREZ0615069XXX003415

Benefic Iar:

CONSIUUL LOCAL BACAU

Proiect nr. 47/2008

SPECIFICAȚIE

NUME

SEWJNATURA

SCARA: 1/500

Titlu proiect

PARCARE str. CORNIȘA BISTRIȚEI, MUNICIPIUL BACAU

Faza

S.F.

SEF PROIECT

Ing.MIRCEA COJOCARU <

PROIECTAT

Ing.MINDRU CRISTiNA

VERIFICAT

log. GALATESCU lOAN

DATA' —-16w

Titlu planșa:

PLAN DE SITUAȚIE REȚELE GAZE NATURALE = sttuatla existenta sl propusa =

Planșa nr.

G1

DIR. TEHNIC

Ing, COJOCARU M.

■—;    —

OUL GENERAL

Ina.COROCEAC.

nLEGENDA

Rețea termoficare agent termic secundar PT. 32, existenta Rețea termoficare agent termic primar FT. 32, existenta Rețea termoficare agent termic secundar FT. 32, propus pentru in locul re


Sistem de coodonste X,Y- STEREO 70 ' aștern de referința a UtaaJttaia. VERIFICATORI

EXPERT

REVIZIECERINȚA


REFERAT I EXPERTIZA NRJDATABACAU ROMAN1A

.C. PROIECT MOLDOVA S.A. Adresa : Calea RepubHcfl, ntd99, BACAU IBAN       : R015BRMA0040004836700000

TREZORERIE : R005TREZ0615069XXX003415


Benefic lan


CONSILIUL LOCAL BACĂU


Proiect nr.

47/2000


SPECIFICAȚIE

NUME

SEU

Latura

SEF PROIECT

Infl.MIRCEA COJOCAR^

PROIECTAT

Inj.MINDRU CRISTINA

VERIFICAT

Ins. GALATESCU IOAN 1

DIR. TEHNIC

Ir®. CCJOCARU M.    (

DIR. OENERAL

Ing. COROCEA C.

A—

DATA:Ttthj proiect

PARCARE str. CORNIȘA BISTRIȚEI, MUNICIPIUL BACAU


ntkf plana*:

PLAN DE SITUAȚIE REȚELE TERMICE = sltuatla existenta si propusa =

----LES 1kV iluminat ornamental PARCARE —Ui PPA realizata din Of-Zn 40x4 cu electrozi Ol-Zn,

•-O Stâlp de iluminat ornamental, H=5m Echipat cu corp il. tip lampadar CDT-15CMV —-r— LES 1kv sau 6kV existente


Pintea


LES 1kV LES6KV


64695(1


-64700Q


647050ÂÂÂ               BACA

AM S.t HDfECT MOLDOVA &A.

Jnr           Adrese       : Calee Republicii

1RAU       ■ BAIKODMA^


BACAU ROMANÎA


Republicii, nr.199, BACAU 1BAN       : R015BRMA0040004836700000

TREZORERIE : R005TREZ0615069XXX003415


SPECIFICAȚIE

NUME

MMNATURA

Ti A    A

SEF PROIECT

Ing. COJOCARU M.   (

PROIECTAT

Ing. BOBOC VLAD

REDACTAT

Ing. BOBOC VLAD

DIR. TEHNIC

Ing COJOCARU M.   (,

DIR. GENERAL

Ing. COROCEAC

p

SCARA;

1/500

DATA:

2009
-S4ZUXL


CONSILIUL LOCAL BACAU


Titlu proiect

PARCARE Str. CORNIȘA


Titlu planșa:

PLAN DE SITUAȚIE INSTALAȚII ELECTRICE


Proiect ni 47/2009


Faza SF


Planșa nr E1