Hotărârea nr. 40/2009

 Hotărârea nr. 40 din 27.02.2009 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a „Plângerii Prealabile” înregistrate sub nr.22832/29.01.2009, formulată de către Benea Adrian-Dragoş şi Benea Ileana, ambii cu domiciliul în Bacău, Calea Moldovei nr.2.

HOTĂRÂRE privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 22832/29.01.2009, formulată de către d-1 Benea Adrian-Dragoș și d-na Benea Iliana, ambii cu domiciliul în Bacău str. Calea Moldovei nr.2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Cererea nr. 22832/29.01.2009 prin care d-1 Benea Adrian-Dragoș și d-na Benea Iliana, formulează plângere prealabilă împotriva HCL nr.280/31.07.2008;

  • -  Prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Referatul Comun nr. 22832/10.02.2009 al Direcției Urbanism și Compartimentului „Aparatul Permanent’’al Consiliului Local Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(9) și art. 45 (1) (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr. 22832/29.01.2009, formulată de către d-1 Benea Adrian-Dragoș și d-na Benea Iliana, ambii cu domiciliul în

Bacău, str. Calea Moldovei nr.2, prin care solicită revocarea HCL nr. 280/31.07.2008 Art.2, - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală,

Arhitectului Șe


^Municipiului Bacău, Compartimentului „Aparatului Permanent” fentUldi ia Uabinet Avocat Prichici Emilian, str. Mihai Viteazu nr.8 et.2/zi X ,X

NR. 40 Xj \ DIN$02.2009

Caieap FI./Ex.l/Dos.I-A-4 *


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI