Hotărârea nr. 397/2009

 Hotărâre nr.397 din 30.11.2009 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Joacă Lesne Teodora cu domiciliul în Bacău, str. Aviatorilor, bl.28, sc. C, ap.9.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile Legii nr. 47 / 2006 privind sistemul național de asistență socială;

  • -  Prevederile art, 28 alin. 2 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare inclusiv prin Legea nr. 115/ 2006;

  • -  Prevederile art, 57 din Hotărârea de Guvern nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr, 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Cererea formulată de Joacă Lesne Teodora și ancheta socială, înregistrate sub nr. 26103 din 12.11.2009 și nr. 26103 din 19.11.2009;

  • -  Referatul nr. 26710/20.11.2009 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

In baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 3, și ale art. 45 alin.(2), lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Joacă Lesne Teodora cu domiciliul în Bacău, str. Aviatorilor, bl.28, sc. C, ap. 9 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

Art 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu sunra menționată la art. 1.

yVrt^SMi^^fîbarea utilizării sumei prevăzute ^e^^^pB^mprîe răspundere autentificată la


yV^t^Mfe^fibarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-un notar public.

^DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDrU POPOVICI