Hotărârea nr. 396/2009

 Hotărâre nr.396 din 30.11.2009 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Buga Maria cu domiciliul în Bacău, str. Stadionului, bl.36, sc.B, ap.17.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile Legii nr. 47 / 2006 privind sistemul național de asistență socială;

“ Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare inclusiv prin Legea nr. 115/ 2006;

~ Prevederile art. 57 din Hotărârea de Guvern nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

~ Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Cererea formulată de Buga Maria și ancheta socială, înregistrate sub                nr.

25110 din 02.11.2009;

  • -  Referatul nr. 26669/19.11.2009 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin, (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 3, și ale art. 45 alin.(2), lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Buga Maria cu domiciliul în Bacău, str. Stadionului, bl.36, sc. B, ap. 17 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

At.t. 3 ATuștîJicarea utilizării sumei prevăzute la art. 1, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație p^praprie răspundere autentificată la un notar public.

■ ■ ' \ \


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIUL BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOWC


\ PRESE


Nr.

Din 30JT.2009

O.P., AJ./RT/Ex.l/Ds. I-A-4