Hotărârea nr. 393/2009

 Hotărâre nr.393 din 30.11.2009 - privind aprobarea „Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenţii de la bugetul statului, pentru construirea de locuinţe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Prevederile art. 1 (4)(5) și (8) din Ordinul Comun nr. 216/30.05.2007, al Ministerului Internelor și Reformei Administrative și nr. 166/15.05.2007, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor;

  • - Prevederile art. 1 (1), art. 4 (1) și (2) din Programul Național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin O.U.G. nr. 51/28.06.2006 și aprobată prin Legea nr. 12/2007, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Lista Nominală cuprinzând propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de subvenții, luate în evidența Primăriei Municipiului Bacău ;

  • - Procesul-verbal nr. 12169/05.1L2009 al comisiei de analiză a Municipiului Bacău;

  • - Referatul nr.153780 din 16.11.2009 al Direcției Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza prevederilor art. 36(2), lit. « d » , alin. (6), lit. « a », punctul „2” si ale art. 45(1) si (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aproba ..Lista Nominală” cu propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, cuprinzând un număr de 2 persoane beneficiare, declarate eligibile pentru a obține subvenție în vederea construirii cu credit ipotecar, de locuințe proprietate personală pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Bacău, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2 - Direcția Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari, va transmite tuturor instituțiilor competente, documentația și Hotărârea Consiliului Local, pentru acordarea subvențiilor solicitanților declarați eligibili în vederea obținerii alocațiilor, prin intermediul bugetului local al municipiului Bacău.

Arț,3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îijdfurn^rea^Asociațiilor de Proprietari, Direcției Economice și solicitanților aprobați în „Lista

Nominală’'* r£DINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Nr. 393

Din 30.11.

O.P.. C.Fl./RT/Ex. 1/Ds. I-A-4


. ZJ

Tec/t-Sf'/fft/<// "                  eT^acăc

/■ fAnexa la HCL nr. 393 din 30.11.2009

LISTA NOMINALĂ cuprinzând propunerile comisiei de analiză a municipiului Bacău, a persoanelor care au solicitat subvenții de la bugetul de stat, pentru construirea de locuințe proprietate personală prin credit ipotecar pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău


Nr.crt

Numele și Prenumele

Adresa

OBS.

1

DUM1TRACHE

ANAMARIA

Str. Bicaz,

nr. 156/B/4

Bacău, Str. Lunca

Bistriței nr.4, ap.23

MĂRIUȚĂ GABRIEL

Str. Milcov,

nr.6/D/5

Bacău, Str. Lunca

Bistriței, nr.4, ap. 19

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-OVIDIU POPOVICI