Hotărârea nr. 391/2009

 Hotărâre nr.391 din 30.11.2009 - privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău şi desemnarea domnilor consilieri locali Cojocaru Cristian, Dunavă Costel şi Drăgănuţă Constantin, de a negocia şi semna Acordul Colectiv de Muncă al funcţionarilor publici şi după caz Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanţii funcţionarilor publici şi reprezentanţii personalului contractual din compartimentele, agenţiile şi instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât societăţile comerciale.

privind mandatarea Viceprimaruliii Municipiului Bacău și desemnarea domnilor consilieri locali Cojocaru Cristian, Dunavă Costel și Drăgănuță Constantin, de a negocia și semna Acordul Colectiv de Muncă al funcționarilor publici și după caz Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanții funcționarilor publici și reprezentanții personalului contractual din compartimentele, agențiile și instituțiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât societățile comerciale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

  • -  Prevederile art.72 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor publici, republicată; Prevederile art. 12 (1) (2) din Legea nr. 130/1996 privind Contractul Colectiv de muncă, republicată;

  • -   Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată;

Expunerea de motive a consilierilor locali ai Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (9) si ale art.45(1) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L - Se aprobă mandatarea Viceprimărului Municipiului Bacău și desemnarea domnilor consilieri locali Cojocaru Cristian, Dunavă Costel și Drăgănuță Constantin, de a negocia și semna Acordul Colectiv de Muncă al funcționarilor publici și după caz Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanții funcționarilor publici și reprezentanții personalului contractual din cadrul Poliției Primăriei Municipiului Bacău, Compartimentului „Aparatul Permanent”, Agenția de Dezvoltare Locală, precum și din cadrul celorlalte instituții subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât societățile comerciale.

Art.2. - Se exceptează de la negociere, prevederile din Acordul Colectiv de Muncă al funcționarilor publici și după caz din Contractul Colectiv de Muncă, cu privire la încheierea, modificarea și încetarea contractului de muncă care rămân în sarcina Consiliului Local.

Art.3.- Se mandatează Viceprimarul Municipiului Bacău să procedeze la acordarea premiilor, majorările salariate, acordarea salariilor de merit, promovarea și indexarea salariilor personalului