Hotărârea nr. 390/2009

 Hotărâre nr.390 din 30.11.2009 - privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul competiţional 2008-2009.

HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul 2009

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

Z Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

Z Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Z Prevederile H.G.R. nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;

Z Prevederile art. 47 și art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

Z Prevederile HCL nr. 147/17.04.2008, modificată și completată prin HCL 232/15.05.2008, prin care s-a aprobat sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice;

Z Adresa înaintată de Sport Club Municipal Bacău, și înregistrată la Primăria Bacău sub nr.39433/14.07.2009;

Z Adresa înaintată de Clubul Sportiv „Știința” Bacău, și înregistrată la Primăria Bacău sub nr.51413/26.11.2009;

Z Referatul nr.39433/19.10.2009 al Serviciului Cabinet Primar;

Z Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctele 1 și 6, ale art. 45 (2) lit. „a”și ale art. 45 (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 42.800 lei ( RON ) în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la Sport Club Municipal Bacău și la Clubul Sportiv „Știința” Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la


concursurile sportive în anul 2009.

(2) - Tabelul nominal cu sportivii și antrenorii premiați este prevăzut în Anexa parte integrantă dinpre^enta hotărâre.

Art.2. HoțăMfedva fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, la Sport Club 0țQijâj|3 ' v j la Clubul Sportiv „Știința” Bacău


! "

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


fPJ

\

\

\ X


Nr. 390

Din 30.11.2009

O.P..C.F1., I. Gtf7RT/Ex. 1/Ds. I-A-4


ANEXA LA H.C.L. NR. 390 DIN 30.11.2009

Lista cu sportivii și antrenorii legitimați la Sport Club Municipal Bacău și la Clubul Sportiv „Știința” Bacău care au obținut rezultate deosebite la concursurile sportive în anul 2009

I. SPORT CLUB MUNICIPAL BACĂU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OV1DIU POPOVlCI


SECȚIA TENIS

Nr.

Numele și premumele

Observații

suma

[lei]

1.

IONESCU SEBASTIAN

sportiv

1.200

2.

IGNAT DRAGOȘ

sportiv

1.200

3.

MARIN TEODOR

sportiv

1.200

4.

PATRASC GIORGIANA

sportiv

1.200

5.

CIUNTEA MIMAI

antrenor

1.000

6.

LUPEȘ EUGEN

antrenor

600

TOTAL

6.400

II. CLUBUL SPORTIV „ȘTIINȚA” BACĂU

Nr.

Numele și premumele

Funcția

suma     [ lei ]

1.

TRUȚĂ MIHAELA

sportivă

2.200

2.

POLISHCHUK VIKTORHA

sportivă

2.200

3.

HARBUZ CHIVORCHLAN ANGELICA

sportivă

2.200

4.

PURICE RALUCA

sportivă

2.200

5.

NITULESCU ANDREEA

sportivă

2.200

6.

IOSEF ROXANA

sportivă

2.200

7.

MÂNU NICOLETA

sportivă

2.200

8.

HERLEA MIHAELA

sportivă

2.200

9.

PASNICU ALINA

sportivă

2.200

10.

ANGHEL GEORGIANA

sportivă

2.200

ÎL

RUSU VALENTINA

sportivă

2.200

12.

MARIAN SORINA

sportivă

2.200

13.

GRAPĂ FLORIN

Antrenor principal

4.500

14.

MANTA MELU

Antrenor secund

3.500

15.

MARIN ADELINA

sportivă

500

16.

IONSCU CĂTĂLIN

sportiv

250

17.

DROANCA MATEI

sportiv

250

18.

MILON BOGDAN

Antrenor

1000

TOTAL

36400

.

TOTAL GENERAL

42.800

. .. vEiyN't'E DESEDTOTĂ

/ ^17