Hotărârea nr. 39/2009

 Hotărârea nr. 39 din 27.02.2009 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a „Plângerii Prealabile” înregistrate sub nr.22531/27.01.2009, formulată de către S.C. CONEXTRUST S.A. BACĂU, cu sediul în Str. I.S.Sturza nr.78, Municipiul Bacău, Judeţul Bacău.


privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a „Plângerii Prealabile''* înregistrate sub nr. 22.531/27.01,2009, formulată de către S.C. Conextrust S.A. Bacău, cu sediul în str. I.S.Sturza nr. 78, municipiul Bacău, județul Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere.

  • •  Prevederile art. 7 lit. „e” și ale art. 8 (1) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

  • •  Prevederile H.G.R. nr. 1138/2003, privind transmiterea unei părți din imobilul 7/IV/Tronson C, din domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în domeniul privat al municipiului Bacău;

  • •  Hotărâreanr. 8/23.01.2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • •  Adresa - Plângerea prealabilă - formulată de S.C. Conextrust S A. Bacău înregistrată sub nr. 163/27.01.2009, iar la Primăria Bacău sub nr. 22531/27.01.2009;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și ale art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se respinge ca nefondată „Plângerea Prealabilă” formulată prin Adresa nr. 163/27.01.2009, de către S.C. Conextrust S.A. Bacău, prin care solicită revocarea în totalitate a Hotărârii nr. 8/23.01.2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 2. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Juridică și Administrație Locală, Compartimentului „Aparatul Permanent” și la S.C. Conextrust S.A. Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICINR. 39

DIN 27.02.2009

Red.Gh.Is./A.P./Exp.l/Ds.I-A-4