Hotărârea nr. 387/2009

 Hotărâre nr.387 din 30.11.2009 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe – date în concesiune către S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării acestora, în condiţiile legii.

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - date în concesiune către S.C.Compania de Apă S.A, Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării acestora, în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

  • •  Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Prevederile art. 1 și art. 2, din O.G. nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

  • •  Prevederile art. 22 și art. 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/29.12.1997, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Prevederile art 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

  • •  Prevederile art.25 pct. 16 din „Contractul de delegare a gestiunii a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru municipiul Bacău \ aprobat plin HCL nr.332/2008;

  • •  Adresa nr. 9915/13.10.2009 a SC Compania de Apă SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.47619/16.10.2009;

  • •  Hotararea nr.4/30.09.2009 al Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă SA Bacău și Procesele verbale nr.6829/6833 din 10.07.2009 ale Comisiei de casare a mijloacelor fixe din cadrul SC Compania de Apă SA Bacău;

  • •  Referatul nr. 153299/13.11.2009 al Direcției Patrimoniu;

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” si ale art.45 (3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - date în concesiune către S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, valorificării sau casării acestora, în condițiile legii.

Art.2, (1) Se aprobă, la solicitarea S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, scoaterea din funcțiune, valorificarea sau casarea, după caz, a „bunurilor - date în concesiune către S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre.

(2) Bunurile - mijloace fixe - sunt cuprinse în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt compuse din racorduri canal, electropompe, pompe, conducte, ș.a.

Art.3. Se mandatează conducerea S.C.Compania de Apă S.A. Bacău pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, valorificării sau casării bunurilor -mijloace fixe - cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.4, Sumele încasate din valorificarea bunurilor de la art.2, vor fi făcute venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea procedurilor de scoaterea din funcțiune, valorificare sau casare.

Art.5. După scoaterea din funcțiune, valorificare sau casare, în baza documentelor întocmite de către S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, Direcția Patrimoniu și Direcția Economică, vor proceda la actualizarea datelor din inventarul domeniului public și privat al municipiului Bacău, respectiv din evidența contabilă, cantitativ și valorică.

la Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA

la H.C.L. nr. Wl/30 .11.2009


LISTA

Mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune și casare

Nr. crt.

Denumirea mijlocului fix

Nr. Inventar

Valoare de inventar

An PIF

Durata normată -ani-

Cantitate

1

Pompă simplă Bicaz

284049

2685

2000

6

1

2

Pompă simplă Bicaz

284050

2685

2000

6

1

3

Traductor de nivel pt. deb. de canal

383243

3190

2000

8

1

4

Palan manual cu lanț de 2 to

482918

1029

2000

10

1

5

Palan manual cu lanț de 1,6 to

482921

949

2000

10

1

6

Palan manual cu lanț de 1.6 to

482922

949

2000

10

1

7

Palan manual cu lanț de 1,6 to

482923

949

2000

10

1

8

Palan manual cu lanț de 1,6 to

482924

949

2000

10

1

9

Conductă transport gaze

205067

1925

1972

25

1

10

Conductă apă caldă

205072

17

1972

30

1

11

Conductă apă caldă izolată termic

225207

5164

1981

15

1

12

Conducta transport gaze de fermentare

225208

1038

1981

15

1

13

Polizor dublu

425615

47

1985

3

1

14

Racord canal bl.32, str. 22 Decembrie

211185

2737

1987

40

42 ml

15

Racord canal bl. 142, str. Bicaz

238317

956

1981

40

30 ml

16

Racord canal bl.IA, str. Violetelor

226124

1048

1971

40

54 ml