Hotărârea nr. 385/2009

 Hotărâre nr.385 din 30.11.2009 - privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau în Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) de la S.C. Compania de Apa Bacau S.A. pentru aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. CAB S.A. în sensul adaugarii unui obiect secundar de activitate, respectiv “activitatea de producere, transport, distribuţie şi comercializare a energiei electrice” (codurile CAEN 3511, 3512, 3513 şi 3514).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

Prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicata;

Prevederile art.47 si ale art.117 lit ”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

Prevederile art. 12 alin.(2) lit.”b”, art. 13 alin.(2) din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apa Bacau S.A. aprobat prin H.C.L .nr. 332/2008 modificata si completata prin H.C.L. nr. 359/2008 si prin H.C.L. nr. 222/2009;

Adresa nr. 11028 din 13.11. 2009 a S.C.Compania de Apa Bacau S.A.;

Hotararea nr.5 din 27.10.2009 a Consiliului de Administrație al S.C. CAB S.A. Bacau;

Referatul nr. 12742 din 23.11.2009 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare; Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau,

In baza dispozițiilor art.36 alin.(2)lit.”a”,alin.(3)lit.”b” si “c” si ale art.45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se mandateaza reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor(A.G.A) de la S.C. Compania de Apa Bacau S.A., sa aprobe in A.G.A extraordinara completarea obiectului secundar de activitate, cu "activitățile de producere, transport, distribuție si comercializare a energiei electrice ” (codurile CAEN 3511, 3512,3513 și 3514).

Art.2. - Hotararea va fi comunicata Viceprimarului Municipiului Bacau,

Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Unitatii Municipale pentru Monitorizare, reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala/ a 'Acționarilor (A.G.A.) de la S.C. Compania de Apa Bacau S.A. si la S.C. Bacau S.A.f ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI