Hotărârea nr. 384/2009

Hotărâre nr.384 din 30.11.2009 - privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau în Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara a S. C. “Compania de Apa Bacau” SA în vederea aprobarii unor măsuri în sedinţa din data de 04.12.2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • ■  Prevederile art.l 1 l(2),lit.”b” și art. 137(1) din Legea nr.31 din 16.11,1990 privind societățile comerciale republicata;

  • ■  Prevederile art. 11,alin.(2),lit?’c” si alin.(3) din Actul Constitutiv al S.C Compania de Apa Bacau SA;

  • ■  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • ■  Adresa nr. 11028 din 13.11.2009 a S.C Compania de Apa Bacau SA, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Bacău sub nr.50404/13.11.2009;

  • ■  Prevederile Hotărârii nr.l din 13.03.2009 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apa Bacau SA;

  • ■  Prevederile Hotărârilor nr.3 din 16.07.2009 si nr.4 din 30.09.2009 ale Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apa Bacau SA;

  • ■  Referatul nr. 12473 din 23.11.2009 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare; Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art.36(2),lit.”a”, (3)lit.”b” si “c” si ale art.45(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala,republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se mandateaza reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor(AGA) de la S.C. Compania de Apa Bacau SA,sa aprobe in A.G.A ordinara din data de 04.12.2009 următoarele:

  • l.Revocarea din funcția de administrator al S.C. Compania de Apa Bacau SA, a d-lui Craiovan Adrian, numit prin hotararea nr.l / 13.03.2009 a Adunării Generale a Acționarilor, conform prevederilor art. 11 alin, 2 lit.c din Actul Constitutiv al societății, rectificat si numirea unui alt administrator in locul acestuia.

  • 2,Numirea de noi membrii in Consiliul de Administrație la S.C. Compania de Apa Bacau SA, in locul d-lui Arama Codrin Alexandru si d-lui Pricope Corneliu, care au solicitat revocarea din această calitate, luându-se act prin Hotărârile nr.3 din 16.07.2009 si nr.4 din 30.09.2009 ale Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apa Bacau SA.

Art.2. Hotararea se comunica Viceprimarului Municipiului Bacau,Administratorului Public al

Municipiului Bacau,Direcției Economice,S.C Compania de Apa Bacau SA si reprezentanților Cor^tli^lpjLpcal al Municipiului Bacau in A.G.A la S.C. Compania de Apa Bacau SA.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


EDINȚĂ IRGEA