Hotărârea nr. 382/2009

 Hotărârea nr. 382 din 10.11.2009 – privind aprobarea realizării de către Municipiul Bacău a măsurilor investiţionale cuprinse în Cap.10 al Master Plan-ului Aplicaţiei “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană“, nefinanţate prin POS Mediu.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării de către Municipiul Bacau a masurilor investitionale cuprinse in Cap. 10 al Mașter Plan-ului Aplicației “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau in vederea conformării la normele de proiecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana”, nefinantate prin POS Mediu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

Prevederile art.8,alin.(2),lit.”f’ si ale art.l8,alin.(l),lit.”a” din Legea nr.325 din 14.07.2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica;

Prevederile art.8,alin.(2),lit.”a” si ale art.44,alin.(2),lit.”a” din Legea nr.51 din 8.03.2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,cu modificările si completările ulterioare;

Prevederile art.45,alin.(l) si (2) si ale art,47 din Legea nr.273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

Prevederile Cap. 10 din Mașter Plan-ul pentru Instalații Mari de Ardere(IMA) si Sistem de Termofîcare(ST) in Municipiul Bacau aprobat prin Hotararea nr.21 din 13.02.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacau; Adresa nr.5138 din 21.10.2009 a S.C. CET SA Bacau,inregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub numărul 48381 din 26.10.2009;

Referatul nr. 12041 din 2.11.2009 al Unitatii de Management a Proiectului "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau”;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau

In baza art.36(2),lit.”b”, (4),lit”e” si "f’,(6), alin.(a), pct. 14 si a art.45,alin.(2),lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba realizarea de către Municipiul Bacau a masurilor investitionale cuprinse in Cap.10 al Mașter Plan-ului Aplicației "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana ”,dar nefinantate prin POS Mediu,conform anexei la prezenta hotarare,parte integranta din aceasta.

Art.2. Realizarea masurilor investitionale din anexa la prezenta hotarare va fi finanțata din bugetul local al Municipiului Bacau sau din alte surse constituite conform legii.

Art.3. Hotararea va fi comunicata Ministerului Mediului, Viceprimarului Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau,Direcției Tehnice, Direcției Economice, Unitatii de Management a Proiectului, Unitatii de Implementare a Proiectului din cadrul S.C. CET SA Bacau si S.C CET SA Bacau.
Masurile investitionale cuprinse in Cap.10 al Mașter Plan-uiui Aplicației “Retehnoloaizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana”, nefinantate prin POS Mediu,

 • 1.Reabilitarea centralelor de cazane locale-Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica in vederea racordării consumatorilor alimentați in prezent din 6 CT;

 • 2.Reabilitarea rețelei de transportfreteaua primara) din sistemul de termoficare al S,C. CET SA Bacau;

 • 3.Reabilitarea rețelelor termice de distributie(secundare) in Municipiul Bacau,partea nefinantata prin POS Mediu;

  PREȘEDI

  FECH


  TE

  T/l


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI