Hotărârea nr. 381/2009

Hotărârea nr. 381 din 10.11.2009 – pentru aprobarea cofinanţării din bugetul local al municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană“ finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa Prioritară 3.

HOTĂRÂRE pentru aprobarea cofinantarii din bugetul local al Municipiului Bacau a cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu - Axa Prioritara 3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

Prevederile Legii nr.273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare; Prevederile art,18,alin.(l) din Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica; Prevederile art.8,alin.(2),lit.”f’ din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice, actualizata;

Prevederile art. 47 și art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată,

Hotararea nr.344 din 23.10.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacau privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Analizei Cost-Beneficiu pentru proiectul “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana” finanțat prin Programul Sectorial Mediu-Axa Prioritara 3;

Hotararea nr.132 din 9.04.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacau privind participarea si cofmantarea proiectului de mediu “Reducerea poluării si diminuarea schimbărilor climatice,prin restructurarea si reabilitarea sistemului de incalzire urbana, pentru atingerea țintelor si eficienta energetica in Municipiul Bacau” ;

Adresele nr.86086 din 7.10.2009 si nr.86269 din 28.10.2009 ale Ministerului Mediului-Direcția Generala pentru Managementul Instrumentelor Structurale;

Referatul nr. 12040 din 2.10.2009 al Unitarii de Management a Proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau”;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit.”b”, (4) lit.”e”, (6) lit.”a” pct.14 si ale art.45 (2) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba cofmantarea din bugetul local al Municipiului Bacau a cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu-Axa Prioritara 3, conform anexei la hotarare,parte integranta din aceasta.

Art.2 Hotararea va fi comunicata Ministerului Mediul ui-Directia Generala pentru Managementul Instrumentelor Structurale,Viceprimărului Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Unitarii de Management a Proiectului, Unitarii de Implementare a Proiectului din cadrul S.C CET SA Bacau si S.C CET SA Bacau


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVTCIAnexa la H.C.L. nr. 381 din 10.11.2009

Cofinantari eligibile-preturi curente

Surse de finanțare - Euro

Total

2009

2010

2011

2012

2013

Buget local

3.159.860

195.658

1.374.245

904.854

322.866

362.237

Buget central

28.438.784

1.760.968

12.368.182

8.143.681

2.905.836

3.260.118

Total contribuție publica naționala

31.598.644

1.956.637

13.742.427

9.048.536

3.228.702

3.622.343

Grant UE

31.598.644

1.956.637

13.742.427

9.048.536

3.228.702

3.622.343

Total finanțare proiect

63.197.288

3.913.263

27.484.854

18.097.071

6.457.403

7.244.697

Cofinantari neeligibile - TVA (EUR), preturi curente

Total

2009

2010

2011

2012

2013

Total proiect (excl. TVA)

63.197.288

3.913.263

27.484.854

18.097.071

6.457.403

7.244.697

TVA (contribuție locala - cost neeligibil)

12.007.484

743.520

5.222.122

3.438.443

1.226.906

1.376.493

PREȘEDINTE

FECHETIV


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI