Hotărârea nr. 380/2009

 Hotărârea nr. 380 din 29.10.2009 – privind privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A) de la S.C.Compania de Apă Bacău SA pentru aprobarea completării obiectului de activitate al societăţii cu activitatea de montare şi reparare a mijloacelor de măsurare cod CAEN 9609- ,,Alte activităţii de servicii”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

  • •  Având in vedere:

  • •  Prevederile Legii nr.31/1990 a societarilor comerciale,republicata;

  • •  Prevederile art.47 si ale art.l 17,lit.”a” din Legea nr.215/200I a administrației publice locale,republicata,ulterior modificata si completata;

  • •   Prevederile art. 12,alin.(2),lit.”b”,art.l3,alin.(2) din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apa Bacau SA,aprobat prin H.C.L nr.332/2008 modificata si completata prin H.C.L nr.359/2008 si prin H.C.L nr.222/2009;

  • •  Adresa nr.9263 din 23.09.2009 a S.C.Compania de Apa Bacau SA;

  • •  Referatul nr. 11.708 din 26.10.2009 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau

In baza dispozițiilor art.36,alin.(2),lit.”a”,alin.(3),lit.”b” si “c” si ale art.45,alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala,republicata,ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se mandateaza reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor(A.G.A) de la S.C. Compania de Apa Bacau SA,sa aprobe in A.G.A extraordinara completarea obiectului de activitate al societății cu activitatea de montare si reparare a mijloacelor de măsurare cod CAEN 9609

Art.2 Hotararea va fi comunicata Viceprimarului Municipiului Bacau,Administratorului Public al Municipiului Bacau,Direcției Economice,Unitarii

Municipale pentru Monitorizare,reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacau


in Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A) de la S.C. Compania de Apa Bacau SA si la


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI