Hotărârea nr. 38/2009

 Hotărârea nr. 38 din 27.02.2009 privind modificarea şi completarea Regulamentului de Urbanism Local al municipiului Bacău, aferent Planului de Urbanism General.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere :

 • •  Prevederile art. 2(1) din H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

 • •  Prevederile art.13 lit.”c”, art.25(l), art.44(3) din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată;

 • •  Prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată și republicată,

 • •  Prevederile art. 47, 49 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Prevederile HCL nr.38/31.03.2000 privind reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiul Bacău și Regulamentul Local de Urbanism, modificată și completată prin H.C.L. nr. 110/2003 și H.C.L. nr. 198/2006;

 • •  Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură, întrunită în data de 18.09.2008;

 • •  Referatul nr. 12473/16.09.2008 al Direcției de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Bacău;

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau

In baza dispozițiilor art.36(2) lit ”c” (5) lit. “c“si ale art.45(2) lit. “e” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de Urbanism Local al municipiului Bacău, aferent P.U.G, aprobat prin HCL nr.38/31.03.2000, modificat și completat prin HCL nr. 110/31.03.2003 și actualizat prin HCL nr.198/2006, în sensul că la Cap.II se adaugă punctul 8.4 , conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre, ce conține prevederi privind coloristica fațadelor și a învelitorii blocurilor cuprinse în programul de reabilitare termică

Art.2. - Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 38/2000 modificată și completată prin HCL nr.l 10/31.03.2003 și actualizată prin HCL nr.198/2006, se modifică și se completează în mod corespunzător, iar la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziții contrare prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. - Primarul Municipiului Bacău prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘțiyNTEDE ȘEDINȚĂ COJOCAktJCRISTIAN

f

1   ■k-

NR. bL .

DIN 27.02.2009

Caleap I'lorii?CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI8.4 - Prevederi privind coloristica fațadelor si a învelitorii blocurilor cuprinse în programul de reabilitare termică

REGULAMENT DE URBANISM REFERITOR LA COLORISTICA FAȚADELOR DE BLOCURI SI A ÎNVELITORII RAPORTATA LA PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata prin Ordonanța 27/27.08.2008, O.U.G. 174/27.11.2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor blocuri de locuințe, cu modificările si completările ulterioare, prevederile H.G. 1735/06.12.2006 privind modificarea Anexei la HG 1070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 174/06.12.2002, prevederile Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si funcționarea asociațiilor de proprietari, Hotararea Consiliului Local nr. 240/10.07.2008, privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a finanțării cheltuielilor ce revin asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte-condominii- din Municipiul Bacau, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 257/31.07.2008 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind instituirea masurilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte-condominii- din Municipiul Bacau se impune aprobarea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Bacau referitor la coloristica fațadelor si a învelitorii blocurilor cuprinse in programul de reabilitare termica.

ART. 1 - Pentru realizarea fațadelor se vor utiliza următoarele

3compoziții de culori:

 • A) D 33 si D 34_________* ___ ...     __   ......

 • B) D 49 si D 50


 • C) L 96 si D 14

  culoare:ART. 3 - Delimitarea culorilor diferite se face la modificarea de plan si nu in câmpul continuu al fațadelor.

ART. 4 - Unghiul de înclinație al invelitorilor noi construite va fi de la 30 la 40 grade fata de planul orizontal al terasei.

■ ?■.Z