Hotărârea nr. 371/2009

 Hotărârea nr. 371 din 29.10.2009 – prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusă de Arhitectul ªef al Municipiului Bacău în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Art. 32 din Ordonanța nr. 27/27.08.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si Urbanismul;

 • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții precum si Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 38/31.03.2000;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Avizele prealabile de oportunitate al structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau;

- Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba avizele prealabile de oportunitate a structurii specializate conduse dc către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, conform anexei la prezenta hotarare, in vederea întocmirii Planurilor Urbanistice Zonale si eliberării Certificatelor de Urbanism pentru următoarele amplasamente:

 • 1.1. - STR. CEZAR UNCESCU, NR. 1 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, FANTANA, FOSA SEPTICA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI - beneficiar URSESCU ANDREAS-SORIN, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.2. - STR. VADU BISTRIȚEI, SOLA 73, PARCELA 21 - CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE D + S + P + 8 + M - beneficiar REYES GOMEZ-MIGUEL, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - avizului Politici Rutiere ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energic electrica, apa, canalizare);

 • 1.3. - STR. ION1TA SANDU STURZA, NR. 13 - CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINȚA - INTRARE IN LEGALITATE - beneficiari SOLOMON DOINA si SOLOMON VASILE, din Bacau ;

 • 1.4. - STR. B-DUL UNIRII, NR. 17 - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL, beneficiar S.C. MARILEX COM S.R.L., din Bacau.

ART, 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarilor si Biroului Autorizații in Construcții.

PREȘEDINTE DJE ȘEDINȚĂ FECHETMI
ANEXA la HCL

nr. 371 din 29.10.2009

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE in vederea emiteri certificatului de urbanism

Următoarele solicitatarii sunt avizate favorabil pentru emiterea certificatului de urbanism cu posibilitatea intocmirii planului urbanistic zonal aferent:

 • 1.1. - STR. CEZAR UNCESCU, NR. 1 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, FANTANA, FOSA SEPTICA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI - beneficiar URSESCU ANDREAS-SORIN, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • 1.2. - STR. VADU BISTRIȚEI, SOLA 73, PARCELA 21 - CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE D + S + P + 8 + M-beneficiar REYES GOMEZ-MIGUEL, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

13. - STR. IONITA SANDU STURZA, NR. 13 - CONSTRUIRE EXTINDERE LOCUINȚA -INTRARE IN LEGALITATE - beneficiari SOLOMON DOINA si SOLOMON VASILE, din Bacau ;

 • 1.4. - STR. B-DUL UNIRII, NR. 17 - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL, beneficiar S C. MAR1LEX COM S.R.L., din Bacau.

PREȘEDI

f

/ <

j tt

! C