Hotărârea nr. 37/2009

 Hotărârea nr. 37 din 27.02.2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F., Proiect nr.79/2008, al obiectivului de investiţii public local „Instalarea unor sisteme video de supraveghere” în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

HOTARARE

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F., Proiect nr. 79/2008, al obiectivului de investiții public local „Instalarea unor sisteme video de supraveghere” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • •  Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

 • •  Prevederile art. 166 (4 1 ) din Legea învățământului nr. 84/1995, așa cum a fost modificat prin Legea nr. 354/15,07.2004;

 • •  Proiectul nr. 79/2008, studiu de fezabilitate pentru instalarea unor sisteme video de supraveghere;

 • •  Hotărârea nr. 389/31.10.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • •  Referatul nr. 152574/27.01.2009, al Direcției Patrimoniu;

 • •  Prevederile art.47 si art.l 17 lit.„a”din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău,

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” si ale art.45 (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Artl. Se aprobă documentația tehnico-economică - fază SF - al obiectivului de investiții public local „Instalarea unor sisteme video de supraveghere” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din municipiul Bacău, conform Proiectului nr. 79/2008, „Anexă” care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. ( 1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției, calculați și prevăzuți în Devizul General al Proiectului nr. 79/2008, după cum urmează:

- Valoarea totală a investiției în lei = 721.110,84 lei, inclusiv TVA Din care: • manoperă de instalare = 166.410,19 lei inclusiv TVA

(2) Valoarea totală a investiției se desfășoară pe 61 de obiective (unități de învățământ preuniversitare) din municipiul Bacău, conform Raportului final de evaluare prevăzut în Proiectul nr. 79/2008.

Art.3. Finanțarea investiției va fi propusă prin programele de investiții publice, începând cu anul 2009.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Tehnică, Direcția Economică și Inspectoratul Școlar al Județului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

 • •  PAZA - PROTECȚIE, TRANSPORT VALORI

 • •  INSTALĂRI SISTEME DE ALARMA

 • •  MONITORIZARE SI INTERVENȚIE RAPIDA

Str. Vadul Bistriței,29/A/1A, Tel(fex): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. cont J.04/391Z2002; C.UI. 14696558

e-mail: euro-tnar@personal.ro

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA ■ ' - - . * ’

LA HOTARAREA NR.        DIN 27.02.2009

PROIECT

Nr. 79/2008

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU INSTALAREA UNOR SISTEME

VIDEO DE SUPRAVEGHERE

ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL BACĂU


STUDIU DE FEZABILITATE


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-CpOroiU POPOVICI

 • •  PAZA - PROTECȚIE, TRANSPORT VALORI

 • •  INSTALĂRI SISTEME DE ALARMA

 • •  MONITORIZARE SI INTERVENȚIE RAPIDA

Str.Vadul Bistriței,29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nn Reg. com. J.04/391/2002; C.U.I.14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro

BORDEROU

Pr. Nr. 79/2008

Faza: S.F.

PIESE SCRISE :

 • 1. FOAIE DE CAPAT

 • 2. BORDEROU

 • 3. LISTA DE SEMNATURI

 • 4. MEMORIU DE PREZENTARE

 • 5. DEVIZ GENERAL

 • 6. DEVIZ PE OBIECTIV

 • 7. RAPORT EVALUARE

 • •  PAZA - PROTECȚIE, TRANSPORT VALORI

 • •  INSTALĂRI SISTEME DE ALARMA

 • •  MONITORIZARE SI INTERVENȚIE RAPIDA

Str.Vadul Bistriței,29/A/l A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. 104/391/2002; C.U.1.14696558 e-mail: euro-mar@personal.ro

LISTA DE SEMNATURI

Pr. Nr.

Faza: S.F.

ADMINISTRATOR

DIRETOR TEHNIC

SEF PROIECT

Ing. Ovidiu Strugaru
 • •  PAZA - PROTECȚIE, TRANSPORT VALORI

 • •  INSTALĂRI SISTEME DE ALARMA

 • •  MONITORIZARE SI INTERVENȚIE RAPIDA

Str.Vadul Bistriței,29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. 104/391/2002; C.U.I. 14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro

MEMORIU DE PREZENTARE Pr. Nr.79/2008 Faza: S.F.

1 DATE GENERALE

 • 1.1  Denumirea investiției

 • 1.2  Elaborator

13 Ordonator principal de credite

 • 1.4  Autoritatea contractanta

 • 1.5  Beneficiarul investiției

 • 1.6  Amplasamentul instalațiilor


Instalare sisteme supraveghere video in instituțiile de invatamant din municipiul Bacau.

S.C. EURO - MAR S.R.L. BACAU

Consiliul Local al municipiului Bacau Primăria municipiului Bacau

Instituțiile de invatamant din muncipiul Bacau

Instalațiile se vor realiza in interiorul sau incinta instituțiilor de invatamant din mim. Bacau (holuri, intrări, curți interioare, terenuri sport)

 • •  PAZA-PROTECȚIE, TRANSPORT VALORI

 • •  INSTALĂRI SISTEME DE ALARMA

 • •  MONITORIZARE SI INTERVENȚIE RAPIDA

Str.Vadul Bistriței,29/A/l A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. J.04/391/2002; C.U.L 14696558

e-mail: euro-mar@personaljo

1.7 Necesitatea si oportunitatea investiției

In ultima perioada de timp s-au semnalat numeroase incidente violente petrecute in instituțiile de invatamant din mun. Bacau, atat din cauza elevilor cat si a persoanelor străine.

Instalarea unui sistem de supraveghere video cu circuit inchis reprezintă o activitate concreta de prevenire a violenței și de creștere a siguranței în instituțiile de invatamant, fiind in concordanta cu Legea 35/2007 si PLANUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BACAU PRIVIND REDUCEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

1.8 Descrierea funcționala

1.8.1 Situația existenta

Aproape toate unitățile de invatamant din mun. Bacau nu beneficiază de sisteme de supraveghere video. Exista unitati școlare care au instalat din surse proprii sisteme video, dar aceste sisteme nu sunt in concordanta cu legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor.

Situația exacta avand in vedere sistemele de supraveghere video din unitățile școlare din mun. Bacau este redata in devizele pe obiectiv.


 • •  PAZA - PROTECȚIE, TRANSPORT VALORI

 • •  INSTALĂRI SISTEME DE ALARMA

 • •  MONITORIZARE SI INTERVENȚIE RAPIDA

Str.Vadul Bistriței,29/A/l A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. corn. J.04/391/2002; CĂLI. 14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro

1.8.2 Situația proiectata

Pentru realizarea supravegherii video a tuturor obiectivelor prezentate in Caietul de sarcini s-a stabilit realizarea a 61 (șaizeci si unu) de sisteme de supraveghere video.

Sistemele au in componenta următoarele:

 • - Camera video de exterior cu IR

 • - Camera video de interior cu IR

 • - Unitate digitala de înregistrare (DVR)

 • - Monitor

 • - Sursa de alimentare de avarie de tip UPS

 • - Sirena

Sistemele video asigura supravegherea intrărilor, holurilor, curților interioare si terenurilor de sport si alte zone vulnerabile 24 ore din 24 si descurajează activitatea infracționala atat din exteriorul cat si din interiorul unitarilor de invatamant din mun. Bacau.

 • •  PAZA - PROTECȚIE, TRANSPORT VALORI

 • •  INSTALĂRI SISTEME DE ALARMA

 • •  MONITORIZARE SI INTERVENȚIE RAPIDA

Str.Vadul Bistritei,29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr, Reg. com. J.04/391/2002; C.U.I.14696558

e-mail: ettromar@personal.ro

 • 2. DATE TEHNICE

2.1 Caracteristicile principale ale sistemelor de supraveghere video

Sistemele au următoarele caracteristici:

 • - permit înregistrarea imaginilor de pe fiecare cameră cu marca de timp;

 • - permit copierea unor imagini selectate;

 • -  calitatea imaginii permite identificarea persoanelor;

 • - pentru vizualizarea imaginilor multiplexate au fost prevăzute monitoare cu diagonală mai mare de 14 inch;

 • - permit înregistrare la detecție de mișcare ;

 • - permit înregistrare pe timp de zi si pe timp de noapte.

3. Date privind forța de munca ocupata după realizarea investiției

In urma instalării sistemelor de supraveghere video nu se impune angajarea de personal. In consecința utilizarea sistemelor se va face cu personalul existent.

4. Devizul general al investiției

Valoarea totala a obiectivului de investiție, cu detalierea pe structura devizului general, conform H.G. 1197/2002 si Caietului de sarcini este prezentata in devizul general si devizele pe obiective anexate

prezentei documentații.


 • •  PAZA - PROTECȚIE, TRANSPORT VALORI

 • •  INSTALĂRI SISTEME DE ALARMA

 • •  MONITORIZARE SI INTERVENITE RAPIDA

Str.Vadul Bistritei,29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. J.04/391/2002; C.U1.14696558 e-mail: euro-mar@personal.ro

5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției.

5.1 Valoarea totala a investiției in LEI si in EURO, 1EURO=3.56 la data de 29.08.2008

Valoare totala           721110,84 lei / 202559,22 euro

din care manopera 166410,19 lei / 46744,43 euro

5.2 Evaluarea investiției

721110,84 lei / 202559,22 euro


Anul 12008 Valoare totala

*

5.3 Durata de realizare a investiției 4 luni


 • •  PAZA - PROTECȚIE, TRANSPORT VALORI

 • •  INSTALĂRI SISTEME DE ALARMA

 • •  MONITORIZARE SI INTERVENȚIE RAPIDA

Str. Vadul Bistritei,29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685 Nr. Reg. corn. J.04/391/2002; C.U.I. 14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro

5.4 Capacitati fizice

Nr. Crt.

MATERIALE, COMPONENTE

U.M.

Cantitate

1.

DVR - stand-alone - 4 canale

Buc.

6

2.

DVR - stand-alone - 8 canale

Buc.

15

3.

DVR - stand-alone - 9 canale

Buc.

29

4.

DVR - stand-alone - 16 canale

Buc.

11

5.

Camere video exterior

Buc.

185

6.

Camere video interior

Buc.

170

7.

Monitor LG 15"

Buc.

37

8.

Monitor LG 19"

Buc.

24

9.

Hard-diskWD 400 GB

Buc.

6

10.

Hard-diskWD 500 GB

Buc.

15

11.

Hard-diskWD 800 GB

Buc.

40

12.

UPS 1300W

Buc.

61

13.

Sirena exterioara autoalimentata antisabotaj

Buc.

61

14.

Cablu coaxial cu alimentare

ml.

23320,00

 • •  PAZA - PROTECȚIE, TRANSPORT VALORI

 • •  INSTALĂRI SISTEME DE ALARMA

 • •  MONITORIZARE SI INTERVENȚIE RAPIDA

Str.Vadul Bistriței,29/A/l A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nn Reg. com. 104/391/2002; C.U.1.14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro

6. Finanțarea investiției

Finanțarea investiției se va face din alocații de la bugetul local.

7. Avize, acorduri, hotarari, legislație

Sistemele vor fi instalate in concordanta cu legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor.

/ Sef proiect Director tehnic


Ing. Strugaru Ovidiu


 • •  PAZA - PROTECȚIE, TRANSPORT VALORI

 • •  INSTALĂRI SISTEME DE ALARMA

 • •  MONITORIZARE SI INTERVENȚIE RAPIDA

Str.Vadul Bistriței,29/A/lA, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. J.04/391/2002; C.U.I.14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro

DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizării: Instalării a unor sisteme video in unitățile școlare din municipiul Bacau

Nn crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL

Din care supusa procedurii de achiziție publica

LEI

EURO

LEI

EURO

1

2

3

4

5

6

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

LI

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

CAPITOLL

Cheltuieli pentru asigurarea utilita

ÎL 2 dlor necesare obiectivului

Cheltuieli pen

CAPITOLL tru proiectare

fL 3

si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

3.2

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

A URO


URlI>


 • •  PAZA - PROTECȚIE, TRANSPORT VALORI

 • •  INSTALĂRI SISTEME DE ALARMA

 • •  MONITORIZARE SI INTERVENITE RAPIDA

Str. Vadul Bistriței,29/A/1A, Tel(fax): 0234/571940; 0740/813685

Nr. Reg. com. 104/391/2002; CILI. 14696558

e-mail: euro-mar@personal.ro

3.3

Proiectare si engineering

1

Organizarea procedurilor de achiziție publica

3.4

Consultanta

3.5

Asistenta tehnica

|

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Dotări

Sisteme de supraveghere video pentru unitățile de invatamant din mun. Bacau cf. Caiet de Sarcini

721110,84

202559,22

721110,84

202559,22

TOTAL GENERAL

721110,84 •

&02559,22 &

721110,84

202559,22

Din care C+M

721110,84

202559,22

721110,84

202559,22

Obiectiv: Școala cu clasele I - VM Nn 15 Bacau, adresa : str. Henri Coanda nr. 1, Bacau.
Grădiniță cu program normal nr. 15 Bacau, adresa: str. Henri Coanda nr. 1, Bacau

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)

VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24. 9 canale. CD/RW. trinlex. funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color. 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior : color. l/3"rezolutie 420 linii TV. 12 leduri TR. lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor: LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk : WD. 800GB. 7200RDm.

Sirena exterioara: antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent oca 2 ore.

DVR: 1 x 2344 - 2344

Monitor: 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Intrare principala - curte

 • -  Curte Grădiniță - loc joaca

 • -  Teren sport - curte spate

Total camere exterioare : 3 x 495 « 1485

Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol princincipal

Total camere interioare : 1 x 361 = 361

UPS : 1 x 360 = 360

Hard-disk : 1 x 316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 - 196

Cablu coaxial: 300 ml x 1,90 - 570

Alte materiale = 600

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 6852,00

2055,60

8907,60


Observație : Grădiniță cu program normal nr. 15 Bacau, beneficiază de supravegherea sistemului de la Școala Nr. 15 BacĂuZ^ ti V funcționând in aceeași clădire.                                                                            vL J *

Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit nr, 21 Bacau, adresa : str. Pictor Andreescu nr. 5, Bacau
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

DVR: 1 x 2344 = 2344

Monitor: 1 x 620 - 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Curte interioara - loc joaca

 • -  Intrare curte spate

 • -   Intrare curte fata

Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485

UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1 x 316 = 316


Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.


Srena exterioara : 1 x 196 = 196


1728,30  7489,30


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

Cablu coaxial: 100 mlx 1,90 = 190

Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 5761,00Obiectiv: Școala cu clasele I — VIU “Alexandru Ioan Cuza” Bacau, adresa : str. Oituz nr. 14, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video ouțput, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

DVR: 1x2344 = 2344

Monitor : 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Curte interioara

 • -  Teren sport

 • -  Latura spate

Total camere exterioare: 3 x 495 = 1485

UPS : 1 x 360 = 360

Hard-disk: 1x316 = 316


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Srena exterioara : 1 x 196 = 196


1947^0 843830


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

Cablu coaxial: 300 ml x 1,90 = 570

Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 6491,00Obiectiv: Școala cu clasele I - VIII MIon Creanga” Bacau, adresa: str. Tipografilor nr. 11, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)

VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24. 9 canale. CD/RW. triolex. funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/SOFPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color. 1/3'' rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior : color. l/3"rezolutie 420 linii TV. 12 leduri IR. lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor: LG, LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk: WD. 800GB. 7200Rom.

Sirena exterioara: antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS *. 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cea 2 ore.

DVR: 1x2344 = 2344

Monitor; 1 x 812 = 812

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Curte fata - terenuri sport

 • -  Curte spate - sala sport

 • -  Intrare elevi - latura est

Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485

Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol principal - stanga

 • -  Hol principal - dreapta

 • -  Hol principal - intrare principala

Total camere interioare : 3 x 361 = 1083

UPS : 1 x 360 = 360

Hard-disk : 1 x 316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 400 ml x 1,90 = 760

Alte materiale = 650

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 8006,00

2401,80

10407,80

ff w g

//t* F- - -

4     B

Vn.   AX

Obiectiv: Liceul cu program sportiv Bacau, adresa : str. Alexandru cel Bun nr. 43, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior : color, 1/3''rezoluție 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cea 2 ore.


Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR: 1x2344 = 2344


Monitor: 1 x 620 = 620


Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Curte spate - terenuri sport

 • -   Intrare elevi

Total camere exterioare: 2 x 495 = 990


Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol clase parter

 • -  Hol clase etaj 1

Total camere interioare : 2 x 361 = 722


UPS: 1x360 = 360


Hard-disk: 1x316 = 316


Srena exterioara: 1 x 196 = 196


Cablu coaxial: 300 ml x 1,90 = 570


Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE = 6718,00Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit nr. 24 Bacau, adresa: str. Aviatorilor nr. 6, Bacau.
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.

Camera exterior: color, 1/3” rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior: color, l/3”rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

DVR: 1x2140 = 2140

Monitor: 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Intrare principala

 • -  Curte spate - aprovizionate

Total camere exterioare : 2 x 495 = 990

UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1 x 260 = 260


1530,30  6631,30


Monitor î LG. LCD 15”, tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk: WD, 500GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

Srena exterioara; 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 150 ml x 1,90 = 285

Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 5101,00
Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit nr. 31 Bacau, adresa: str. Bicaz nr. 3, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.

Camera exterior: color, 1/3” rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Monitor: LG. LCD 15”, tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.

DVR: 1x2140 = 2140

Monitor: 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Intrare principala

 • -  Latura spate

Total camere exterioare : 2 x 495 = 990

UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1 x 260 = 260


153030 663130


Hard-disk: WD, 500GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara: antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

Srena exterioara : 1 x 196 =196

Cablu coaxial: 150 ml x 1,90 = 285

Alte materiale = 250

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 5101,00Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit nr. 32 Bacau, adresa: str. Bicaz nr. 17, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.


DVR: 1x2140 = 2140


Monitor: 1 x 620 = 620


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Intrare principala

 • -  Latura spate

Total camere exterioare : 2 x 495 = 990


UPS : 1 x 360 = 360


Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.


Hard-disk: 1 x 260 = 260


Hard-dîsk : WD, 500GB, 7200Rpm.


Srena exterioara: 1 x 196 = 196


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


Cablu coaxial: 150 ml x 1,90 = 285


Alte materiale - 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cea 2 ore.


TOTAL VALOARE = 5101,00Obiectiv: Școala cu clasele I - VIII wG.M.Cancicovw Bacau, adresa : str. Prieteniei nr. 73, Bacau. Grădiniță cu program normal nr. 4 Bacau, adresa : str. Prieteniei nr. 73, Bacau
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior: color, l/3”rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor: LG. LCD 19”, tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara: antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

DVR: 1x2344 = 2344

Monitor: 1 x 812 = 812

Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Intrare principala

 • -  Latura sud

 • -  Teren sport

Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485

Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol clase parter corp A

 • -  Hol clase parter corp B

 • -  Hol clase etaj 1 corp A

Hol clase etaj 2 corp B

Total camere interioare : 4 x 361 = 1444

UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1 x 316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 500 ml x 1,90 = 950

Alte materiale - 650

(pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE = 8557,00


2567,10 11124,10


--

Observație : Grădiniță cu program normal nr. 4 Bacau, beneficiază de supravegherea sistemului de la Școala «G.M.Canqjobw ’ A Bacau, funcționând in aceeași clădire.                                                                            A

Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit nr. 23 Bacau, adresa: str. Mircea Eliade nr. 11, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.


Hard-disk: WD, 500GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent oca 2 ore.


DVR: 1x2140 = 2140


Monitor: 1 x 620 = 620


Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Curte fata - loc joaca

 • -  Curte spate - aprovizionate

Total camere exterioare: 2 x 495 = 990


UPS: 1x360 = 360


Hard-disk: 1x260 = 260


Srena exterioara: 1 x 196 = 196


Cablu coaxial: 170 ml x 1,90 = 323


Alte materiale = 400 (pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE = 5289,00Obiectiv: Școala cu clasele I - VIU “Alecu Russo” Bacau, adresa: str. Alecu Russo nr. 5, Bacau.
Grădiniță cu program normal nr. 16 Bacau, adresa : str. Alecu Russo nr. 5, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)

VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color. 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Monitor: LG. LCD 15'\ tip PC. intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk : WD. 800GB. 7200Rnm.

Sirena exterioara': antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cea 2 ore.

DVR: 1x2344 = 2344

Monitor: 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Intrare principala * fata

 • -  Intrare spate - dreapta

 • -  Intrare elevi + intrare profesori

 • -   Teren sport 4- sala sport

Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980

UPS: 1x360 = 360

Hard-disk : 1 x 316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 250 ml x 1,90 = 475

Alte materiale = 450

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 6741,00

202230

876330

Obiectiv: Grădiniță cu program normal nr. 9 Bacau, adresa: str. Frunzei nr. 1, Bacau.
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24,4 canale, 1 canal audio, LAN interface compresie MPEG4, 100FPS display/25FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video ouțput 2 canale, VGA video output si TV normal, detecție la mișcare, maxim 2 harduri 400GB x 2, FUHO, telecomanda IR


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


DVR : 1 x 1185 = 1185

Monitor : 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Latura est

 • -  Latura vest

 • -  Latura nord

Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485


Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk: WD, 400GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal,

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


UPS : 1 x 360 = 360

Hard-disk: 1 x230 = 230

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 100 ml x 1,90 = 190

Alte materiale - 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 4516,00


1354,80


5870,80


Observație : Grădiniță cu program normal nr. 9 Bacau aparține de Școala cu clasele I — VIII nr. 9 Bacau, dar este clădire necesita instalarea unui sistem video separat.

Obiectiv: Școala cu clasele I - VIU nr. 9 Bacau, adresa : str. Calea Moldovei nr. 136, Bacau.
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color, 1/3” rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior : color, l/3”rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor : LG. LCD 15”, tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.

Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

DVR: 1 x 2344 = 2344

Monitor: 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Latura fata intrare principala

 • -  Teren sport + intrare elevi

Total camere exterioare : 2 x 495 = 990

Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol principal intrare principala

Total camere interioare: 1 x 361 = 361

UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1x316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196


Cablu coaxial: 300 ml x 1,90 = 570


1907,10 8264,10Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit nr, 28 Bacau, adresa: str. Carpati nr. 8, Bacau.
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.

DVR: 1x2344 = 2344

Monitor: 1 x 620 - 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Intrare principala - curte fata

 • -  Curte spate - aprovizionare

* Intrare spate dreapta

Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485

UPS: 1 x360 = 360

Hard-disk: 1x316 = 316


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Srena exterioara: 1 x 196 = 196


1813,20  7857,20


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

Cablu coaxial: 170 ml x 1,90 = 323

Alte materiale = 400 (pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 6044,00Obiectiv: Grădiniță cu program normal nr. 25 Bacau, adresa : str. Calea Romanului nr. 24, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEQ

VALOARE TOTALA (LED (fara TVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24.4 canale. 1 canal audio. LAN interface compresie MPEG4, 100FPS display/25FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, VGA video output si TV normal, detecție la mișcare, maxim 2 harduri 400GB x 2, FUHO, telecomandă IR.

Camera exterior: color. 1/3” rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Monitor: LG, LCD 15”, tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk: WD. 400GB. 7200Rnm.

Sirena exterioara : antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent oca 2 ore.

DVR: 1 x 1185 = 1185

Monitor: 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

- Curte grădiniță

Total camere exterioare : 1 x 495 = 495

UPS : 1 x 360 - 360

Hard-disk: 1x230 = 230

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 70 ml x 1,90 = 133

Alte materiale = 200

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 3419,00

1025,70

4444,70


A r !R0r:


Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit “Lizuca” Bacau, adresa: str. Bucovinei nr. 10A, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)

VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24. 9 canale. CD/RW. triolex. funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color. 1/3” rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior: color. 1/3". rezoluție 420 linii TV. 12 leduri IR. lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor: LG. LCD 15". tin PC. intrare VGA. rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk: WD. 800GB. 7200Rmn.

Sirena exterioara : antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

DVR: 1x2344 = 2344

Monitor: 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Latura est - intrare principala

 • -  Latura vest - aprovizionare

 • -  Latura sud

 • -  Latura nord

Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980

Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol principal

Total camere interioare: 1 x 361 = 361

UPS: 1x360 = 360

Hard-disk : 1 x 316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 300 ml x 1*90 = 570

Alte materiale = 600

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 7347,00

2204,10

9551,10

_

_


ROJ

Obiectiv: Școala de arte si meserii nr. 3 Bacau, adresa: str. Tecuciului nr. 17(Serbanesti), Bacau.
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2,0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color, 1/3” rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior : color, 1/3”, rezoluție 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor: LG. LCD 19”, tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.

Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

DVR: 1x2344 = 2344

Monitor: 1 x 812 - 812

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Teren sport + atelier

 • -  Latura est - intrare principala

Total camere exterioare: 2 x 495 = 990

Camere video interior pentru zonele:

 • -  Hol clase - parter

 • -  Hol intrare elevi

 • -  Hol clase - etaj 1

 • -  Hol clase - etaj 2

Total camere interioare : 4 x 361 = 1444

UPS: 1 x 360 = 360

Hard-disk : 1 x 316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 400 ml x 1,90 = 760

Alte materiale = 600

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 7822,20


2346,60 10168,60Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit wCrai Nou” Bacau, adresa: str. Aprodu Puricei nr. 11 A, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior : color, 1/3", rezoluție 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor :_LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR: 1x2344 = 2344


Monitor: 1 x 620 - 620


Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Latura est - loc joaca

 • -  Latura vest

 • -  Latura sud

 • -  Latura nord

Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980


Camere video interior pentru zonele :

- Hol principal

Total camere interioare : 1 x 361 = 361


UPS: 1 x360 = 360


Hard-disk : 1 x 316 = 316


Srena exterioara: 1 x 196 = 196


Cablu coaxial: 300 ml x 1,90 = 570


Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE = 7347,00Obiectiv: Grădiniță cu program normal "Violeta” Bacau, adresa: str. Valea Alba nr. 4bis, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LED

VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24. 4 canale. 1 canal audio. LAN interface compresie MPEG4, 100FPS display/25FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, VGA video output si TV normal, detecție la mișcare, maxim 2 harduri 400GB x 2, FUHO, telecomanda IR.

Camera exterior: color. 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Monitor: LG. LCD 15”. tio PC. intrare VGA. rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk: WD. 400GB. 7200Rnm.

Sirena exterioara : antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policaibonat + metal.

UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cea 2 ore.

DVR: 1x1185-1185

Monitor: 1 x 620 - 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Curte fata - loc j oaca

 • -  Latura spate

Total camere exterioare : 2 x 495 = 990

UPS : 1 x 360 - 360

Hard-disk: 1 x 230 = 230

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 100 ml x 1,90 = 190

Alte materiale = 250

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 4021,00

120630

522730

----------------!

VL fi*//

Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit nr. 33 Bacau, adresa: str. Alexandru cel Bun nr. 10, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 10QFPS display/50FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video ouțput 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB X 2 FUHO.


DVR: 1x2140 = 2140


Monitor: 1 x 620 = 620


Camera exterior: color, 1/3'' rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Curte fata - loc joaca - dreapta

 • -  Curte latura vest

Total camere exterioare : 2 x 495 = 990


UPS: 1 x360 = 360


Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.


Hard-disk: 1 x 260 = 260


Hard-disk: WD, 500GB, 7200Rpm.


Srena exterioara: 1 x 196 = 196


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat 4-metal.


Cablu coaxial: 170 ml x 1,90 = 323


Alte materiale = 300 (pat cablu, mufe BMC, capse)


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


TOTAL VALOARE = 5189,00Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit nr. 30 Bacau, adresa: str. Alecu Russo nr. 23, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)

VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.

Camera exterior: color. 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate Ia 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Monitor: LG. LCD 15". tip PC. intrare VGA. rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk :WD. 500GB. 7200Rpm.

Sirena exterioara: antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

DVR: 1x2140-2140

Monitor: 1 x 620 - 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Intrare principala

 • -  Curte spate - stanga

 • -  Curte spate - dreapta

Total camere exterioare: 3 x 495 ~ 1485

UPS: 1 x360-360

Hard-disk: 1 x 260 = 260

Srena exterioara: 1 x 196 ~ 196

Cablu coaxial: 150 ml x 1,90 = 285

Alte materiale = 250

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 5596,00

1678,80

7274,80

A.

Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit nr. 27 Bacau, adresa: str. Alecu Russo nr. 59, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.

Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk : WD, 500GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


DVR: 1x2140 = 2140

Monitor: 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Intrare curte principala

 • -  Intrare serviciu - aprovizionare

 • -   Intrare curte spate

Total camere exterioare : 3 x 495 - 1485


UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1 x 260 = 260

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 150 ml x 1,90 = 285

Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 5596,00


1678,80


7274,80Obiectiv: Școala cu clasele I - VIII “George Bacovia” Bacau, adresa: str. Carpati nr. 12, Bacau.
Grădiniță cu program normal “George Bacovia” Bacau, adresa: str. carpati nr. 12, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior: color, 1/3", rezoluție 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor: LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR: 1 x 2344 = 2344

Monitor: 1 x 812 - 812


Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Intrare principala - poarta

 • -  Teren sport + sala sport

 • -  Latura est

 • -  Latura spate

Total camere exterioare: 4 x 495 = 1980


Camere video interior pentru zonele:

 • -  Hol clase - parter

 • -  Hol clase - etaj 1

Hol clase - etaj 2

Total camere interioare : 3 x 361 = 1083


UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1 x 316 = 316

Srena exterioara:1x196 = 196

Cablu coaxial: 500 ml x 1,90 = 950

Alte materiale = 650

(pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE = 8691,00Observație : Grădiniță cu program normal« George bacovia » Bacau, beneficiază de supravegherea sistemului de Școala «George Bacovia » Bacau, funcționând in aceeași clădire.


Obiectiv: Colegiul National Pedagogic “Ștefan cel Mare” Bacau, adresa: str. Spiru Haret nr. 6, Bacau. Grădiniță cu program prelungit nr. 19 Bacau, adresa : str. Spiru Haret nr. 6, Bacau. Grădiniță cu program normal nr. 10 Bacau, adresa : str. Spiru Haret nr. 6, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)

VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24. 16 canale. CD/RW. triDlex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640^272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detecție la mișcare, la programare sau contnuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.

Camera exterior: color. 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior : color. 1/3". rezoluție 420 linii TV. 12 leduri IR. lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor: LG. LCD 19". tio PC. intrare VGA. rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.

Hard-disk : WD. 800GB. 7200Rnm.

Sirena exterioara : antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

DVR: 1 x 3162-3162

Monitor : 1 x 812 - 812

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Alee principala - corpuri

 • -  Alee poarta - intrare

 • -  Latura spate - corp A

 • -  Intrare corp C - grădiniță

 • -  Curte interioara - corp A

Total camere exterioare : 5 x 495 = 2475

Camere video interior pentru zonele :

 • -  Intrare principala corp A

 • -  Hol clase parter corp A

 • -  Hol central birouri parter corp A

 • -  Hol clase etaj 1 corp A

 • -  Hol intrare spate corp A

 • -  Hol clase parter corp B

 • -  Hol clase etaj 1 corp B

 • -  Hol clase parter corp c

Total camere interioare : 8 x 361 — 2888

UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1x316-316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 800 ml x 1,90 = 1520

Alte materiale = 800

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 12529,00

3758,70

16287,70


Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit nr. 29 Bacau, adresa: str. Radu Negru nr. 3, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)

VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface

DVR: 1x2140 = 2140

compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2

Monitor: 1 x 620 “ 620

canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.

Camere video exterior pentru zonele: - Intrare principala - loc joaca

Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica,

- Latura vest - spate

protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30

- Latura nord

m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Total camere exterioare: 3 x 495 = 1485

Monitor: LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim

UPS: 1x360 = 360

1024x768, 75 Hz.

Hard-disk: 1 x 260 = 260

1705,20

7389,20

Hard-disk: WD, 500GB, 7200Rpm.

Srena exterioara : 1 x 196 = 196

Sirena exterioara: antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat

Cablu coaxial: 170 ml x 1,90 = 323

+ metal.

Alte materiale = 300

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2

(pat cablu, mufe BNC, capse)

ore.

TOTAL VALOARE = 5684,00

_


Obiectiv: Grădiniță cu program normal nr, 13 Bacau, adresa: str. Bicaz nr. 126, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24,4 canale, 1 canal audio, LAN interface compresie MPEG4, 100FPS display/25FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, VGA video output si TV normal, detectie la mișcare, maxim 2 harduri 400GB x 2, FUHO, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.


Hard-disk: WD, 400GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cea 2 ore.


Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR: 1x1185 = 1185


Monitor: 1 x 620 - 620


Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Intrare principala

 • -  Intrare spate

Total camere exterioare: 2 x 495 = 990


UPS : 1 x 360 = 360


Hard-disk: 1 x 230 = 230


Srena exterioara: 1 x 196 = 196


Cablu coaxial: 150 ml x 1,90 = 285


Alte materiale - 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE = 4116,00Observație : Grădiniță cu program normal nr. 13 Bacau aparține de Școala cu clasele I — VIII « Domnita Maria », dar este aparte si necesita un sistem de supraveghere video separat.

Obiectiv: Liceul de Arta “George Apostu” Bacau, adresa: str. Razboieni nr. 24, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detecție la mișcare, la programare sau contnuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate Ia 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior: color, 1/3", rezoluție 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor: LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent oca 2 ore.


Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR: 1 x 3162 = 3162

Monitor : 1 x 812 = 812


Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Intrare principala

 • -  Intrare veche

 • -   Ieșire spate - atelier

 • -   Intare elevi

Total camere exterioare: 4 x 495 = 1980


Camere video interior pentru zonele:

 • -  Hol birouri parter

 • -  Hol clase parter

 • -  Hol clase etaj 1 - corp A

 • -  Hol clase etaj 1 - corp B

 • -  Hol clase etaj 2 - corp A

 • -  Hol clase etaj 2 - corp B

Total camere interioare: 6 x 361 = 2166


UPS: 1 x360 = 360 Hard-disk : 1 x316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 500 ml x 1,90 = 950 Alte materiale = 650

(pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE = 10592,00Obiectiv: Colegiul National “Vasile Alecsandri” Bacau, adresa: str. Vasile Alecsandri nr. 37, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24,  16 canale, CDZRW, triplex

(recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detecție la mișcare, la programare sau contnuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR,


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior: color, 1/3", rezoluție 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor: LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal*


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent oca 2 ore.


Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


DVR: 1x3162 = 3162

Monitor: 1 x 812 - 812

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Intrare profesori - corp A

 • -  Intrare elevi - corp A

 • -  Intrare elevi - corp B

 • -  Intrare elevi - cămin

 • -  Teren sport - curtea colegiului

 • -  Loc pentru fumat - elevi

* Latura spate cămin

 • -   Poarta intare curte - portar

Total camere exterioare : 8 x 495 = 3960

Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol clase subsol - corp A

 • -  Hol clase etaj 1 - corp A

Hol clase etaj 2 - corp A

 • -  Cantina (magazin) - Corp B

 • -  Hol clase etaj 1 - corp B

 • -  Hol clase etaj 2 - corp B

 • -  Hol clase parter - cămin

 • -  Hol clase etaj 1 - cămin

Total camere interioare: 8 x 361 = 2888 UPS : 1 x360 = 360

Hard-disk: 1 x 316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 1000 ml x 1,90 = 1900 Alte materiale = 850

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 14444,00


4333,20Obiectiv: Grădiniță cu program normal “Spira Haret” Bacau, adresa: str. Trotus nr. 6, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LED


VALOARE TOTALA (LEQ (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2*0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.


Hard-disk: WD, 500GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policaibonat + metal.


UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


DVR: 1x2140 = 2140

Monitor: 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Latura est - intrare spate

 • -  Latura vest - intrare principala

 • -  Latura nord - curte spate

 • -  Latura sud

Total camere exterioare: 4 x 495 = 1980

UPS : 1 x 360 = 360


Hard-disk : 1 x 260 = 260

Srena exterioara : 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 150 ml x 1,90 = 285


Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 6091,00


182730


791830Obiectiv: Școala cu clasele I - VIU “Mihail Sadoveanu” Bacau, adresa: str. Venus nr. 16, Bacau.
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LED


VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR,

Camera exterior: color, 1/3” rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior: color, 1/3”, rezoluție 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor: LG. LCD 19”, tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.

Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

DVR; 1x2344 = 2344

Monitor; 1 x 812 = 812

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Terenuri sport

 • -   Intrare elevi

 • -  Curte fata - intrare profesori

Total camere exterioare : 3 x 195 = 1485

Camere video interior pentru zonele:

 • -  Hol principal - stanga

 • -  Hol principal - dreapta

 • -  Hol principal - intrare principala

Total camere interioare ; 3 x 361 = 1083

UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1 x 316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 - 196

Cablu coaxial: 400 ml x 1,90 = 760

Alte materiale = 650

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 8006,00


2401,80 10407,80Obiectiv: Grupul Școlar “Mihai Eminescu” Bacau, adresa: str. Mihai Eminescu nr. 35, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detecție la mișcare, la programare sau contnuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior : color, 1/3", rezoluție 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor: LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR: 1x3162 = 3162

Monitor: 1 x 812 = 812


Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Intrare cantina - curte fata

 • -   Intrare elevi

 • -  Intrare cămin

 • -  Latura spate

Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980


Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol clase parter

 • -  Hol birouri parter

Hol clase etaj 1 corp A

 • -  Hol clase etaj 1 corp B

 • -  Hol clase etaj 2 corp A

 • -  Hol clase etaj 2 corp B

Total camere interioare : 6 x 361 = 2166


UPS : 1 x 360 = 360

Hard-disk: 1 x 316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 600 ml x 1,90 - 1140 Alte materiale = 700

(pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE =10832,00


VALOARE Manopera Instalare (LED
Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit nr. 17 Bacau, adresa: str. Oitz nr. 85, Bacau.

fu

«


^4JR0 J

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LED

VALOARE TOTALA (LED (fara TVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.

Camera exterior: color. 1/3” rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Monitor: LG, LCD 15”, tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

DVR: 1x2140 = 2140

Monitor: 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Alee principala

 • -  Curte spate aprovizionare

 • -  Curte spate - latura vest

 • -  Curte spate - latura nord

Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980

UPS: 1x360 = 360

2017,80

8743,80

Hard-disk : WD. 500GB. 7200Rnm.

Sirena exterioara: antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

Hard-disk ; 1 x 260 = 260

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 300 ml x 1,90 = 570

Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 6726,00

Obiectiv: Școala cu clasele I- VIII “Alexandru cel Bun” Bacau, adresa: str. I. S. Sturdza nr. 80, Bacau. Grădiniță “Stefanita” Bacau, adresa: str. I. S. Sturdza nr. 80 Bacau

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)

VALOARE TOTALA (LEI) (fiara TVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24. 9 canale. CD/RW. trinlex. funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color. 1/3” rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior : color. 1/3”. rezoluție 420 linii TV. 12 leduri IR. lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor: LG. LCD 19”. tip PC. intrare VGA rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk: WD. 800GB. 7200Rom.

Sirena exterioara : antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

DVR: 1x2344 = 2344

Monitor: 1 x 812 = 812

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Alee - intrare principala

 • -   Intrare elevi

 • -  Latura spate - teren sport

Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485

Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol clase parter

 • -  Hol clase etaj 1

 • -   Hol clase etaj 2

 • -   Intrare elevi

 • -   Scări elevi

Total camere interioare : 5 x 361 = 1805

UPS: 1 x 360 = 360

Hard-disk: 1 x 316 - 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 400 ml x 1,90 = 760

Alte materiale = 600

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 8678,00

2603,40

11281,40

Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit nr. 12 Bacau, adresa: str. 9 Mai nr. 11, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)

VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24. 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.

Camera exterior: color. 1/3” rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior : color. l/3"rezolutie 420 linii TV. 12 leduri IR. lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor: LG. LCD 15”. tip PC. intrare VGA. rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.

Hard-disk : WD. 500GB. 7200Rnm.

Sirena exterioara : antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cea 2 ore.

DVR: 1x2140 = 2140

Monitor : 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Curte interoara - intrare fata

 • -  Cutre - loc joaca copii

 • -  Ieșire spate

Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485

Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol principal - intrare principala

Total camere interioare : I x 361 = 361

UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1 x 260 = 260

Srena exterioara: 1 x 196 =196

Cablu coaxial: 250 ml x 1,90 = 475

Alte materiale = 500

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 6397,00

1919,10

8316,10

A '

rot

Obiectiv: Școala cu clasele I - VIU Nn 10 Bacau, adresa: str. Pictor Andreescu nr. 1, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)

VALOARE TOTALA (LED (faraTVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color. 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior: color. l/3"rezolutie 420 linii TV. 12 leduri IR. lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor: LG. LCD 15". tio PC. intrare VGA. rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk: WD. 800GB. 7200Rnm.

Sirena exterioara : antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cea 2 ore.

DVR: 1x2344 = 2344

Monitor: 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Curte spate - teren sport

 • -   Curte ieșire elevi

Total camere exterioare : 2 x 495 = 990

Camere video interior pentru zonele:

 • -   Hol clase etaj 1

 • -  Hol clase etaj 2

Total camere interioare : 2 x 361 = 722

UPS : 1 x 360 = 360

Hard-disk: 1 x 316 = 316

Srena exterioara : 1 x 196 =196

Cablu coaxial: 500 ml x 1,90 = 950

Alte materiale = 650

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 7148,00

2144,40

9292,40

----—#—

h* M—

M—

’ fer*”*’"          r i

' V4JR0 J A

Obiectiv: Colegiul Tehnic de Comunicații WN. V. Karpen” Bacau, adresa: str. Mioriței nr. 76bis, Bacau. Grădiniță cu program normal nr. 8 Bacau, str. Oituz nr. 76bis, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)

VALOARE TOTALA (LED (faraTVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24. 9 canale. CD/RW. triolex. funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera interior : color. 1/3”. rezoluție 420 linii TV. 12 leduri IR. lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor: LG, LCD 19”, tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

DVR: 1x2344 = 2344

Monitor: 1 x 812 = 812

Camere video interior pentru zonele:

 • -  Hol clase parter - stanga

 • -  Hol clase parter - dreapta

 • -   Hol clase etaj 1 - stanga

 • -   Hol clase etaj 1 - dreapta

 • -  Hol clase etaj 2 - stanga

 • -  Hol clase etaj 2 - dreapta

Total camere exterioare : 6 x 361 = 2166

2338,20

10132,20

Hard-disk : WD. 800GB. 7200Rmn.

Sirena exterioara : antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cea 2 ore.

UPS: 1 x 360 = 360

Hard-disk: 1x316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 ~ 196

Cablu coaxial: 500 ml x 1,90 = 950

Alte materiale = 650

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 7794,00

Obiectiv: Școala cu clasele I - VIII “Spira Haret” Bacau, adresa: str. Vasile Alecsandri nr. 14, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior: color, 1/3", rezoluție 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor: LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.


Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR: 1x2344 = 2344


Monitor: 1 x 812 = 812


Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Curte interioara - poarta intrare

 • -  Curte interioara latura est

 • -  Latura spate - sala sport

Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485


Camere video interior pentru zonele :

 • -  Intrare principala corp A

 • -  Hol clase parter corp A

 • -  Hol clase etaj 1 corp A

 • -  Hol clase parter corp B

 • -  Hol clase etaj 1 corp B

 • -  Hol clase etaj 2 corp B

Total camere interioare : 6 x 361 = 2166


UPS : 1x360 = 360


Hard-disk: 1x316 = 316


Srena exterioara : 1 x 196 =196


Cablu coaxial: 500 ml x 1,90 = 950


Alte materiale = 650

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 9279,00

VALOARE Manopera Instalare (LED12062,70Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit “Letea” Bacau, adresa: str. Letea nr. 17, Bacau. Grupul Școlar Industrial« Letea » Bacau (corp C)

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEQ

VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24. 9 canale. CD/RW, trinlex. funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recordîng live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color. 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Monitor: LG, LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk: WD. 800GB. 7200Rm.

Sirena exterioara : antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

DVR: 1x2344 = 2344

Monitor: 1 x 812 = 812

Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Intrare grădiniță - curte interioara

 • -   Intrare spate grădiniță

 • -  Intrare brutărie corp B+latura est grădiniță

 • -  Intrare tipografie corp B

 • -  Intrare elevi laborator alimentație corp B

 • -  Intrare ateliere mecanice corp B

 • -  Latura spate corp B

Total camere exterioare : 7 x 495 — 3465

UPS:1x 360 = 360

Hard-disk : 1 x 316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 600 ml x 1,90 = 1140

Alte materiale ~ 700

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 9333,00

2799,90

12132,90

Obiectiv: Grupul Școlar Industrial “Letea” Bacau (corpurile A si C), adresa: str. Letea nr. 24, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detecție la mișcare, la programare sau contnuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.


Camera exterior : color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior : color, 1/3", rezoluție 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor: LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


O'.

o'


Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR: 1x3162-3162

Monitor: 1 x 812 = 812


Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Curte interioara corp A si C

 • -  Curte interioara corp A

 • -  Teren sport

 • -  Intrare principala corp A

Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980


Camere video interior pentru zonele :

 • -  Intrare principala corp A

 • -  Hol clase parter corp A

 • -  Hol clase etaj 1 corp A

 • -  Hol clase parter corp C

 • -  Hol clase etaj 1 (dreapta) corp C

 • -  Hol clase etaj 1 (stanga) corp C

 • -  Hol clase etaj 2 corp C

 • -  Hol clase etaj 3 corp C

Total camere interioare : 8 x 361 - 2888


UPS : 1 x 360 - 360

Hard-disk: 1 x 316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 900 ml x 1,90 - 1710 Alte materiale = 850

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 12274,00


VALOARE Manopera Instalare (LEI)


3682,20


L

Observație : Dispunerea Grupului Școlar Industrial« Letea » permite supravegherea corpurilor A si C cu un singur siste pentru supravegherea Grădiniței« Letea » si corpului B al grupului școlar se impune instalarea altui sistem


Obiectiv: Școala cu clasele I - VHI “Nicu Enea” Bacau, adresa : str. Calea Romanului nr. 144, Bacau. Grădiniță cu program normal nr. 7 Bacau, adresa: str. Calea Romanului nr. 144, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live dișplay, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior : color, l/3"rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara: antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR: 1x2344 = 2344


Monitor: 1 x 620 = 620


Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Latura fata intrare principala

 • -  Latura spate intrare elevi + Grădiniță nr. 7

Total camere exterioare : 2 x 495 - 990


Camere video interior pentru zonele:

- Hol principal intrare principala Total camere interioare: 1 x 361 = 361


UPS : 1 x 360 = 360


Hard-disk: 1 x 316 -316


Srena exterioara : 1 x 196 = 196


Cablu coaxial: 300 ml x 1,90 = 570


Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE = 6357,00Obiectiv; Școala cu clasele I - VID “Constantin Platou” Bacau, adresa: str. 9 Mai nr. 64, Bacau.
Grădiniță cu program normal nr. 2 Bacau, adresa: str. 9 Mai nr. 64, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior: color, l/3"rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.


Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara: antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cea 2 ore.


Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR: 1 x 2344 = 2344


Monitor : 1 x 620 = 620


Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Curte sala sport

 • -  Teren sport cu nocturna

Total camere exterioare : 2 x 495 = 990


Camere video interior pentru zonele:

 • -  Hol clase etaj 1

 • -  Hol clase etaj 2

Total camere interioare : 2 x 361 = 722


UPS: 1x360 = 360


Hard-disk : 1 x 316 = 316


Srena exterioara: 1 x196 = 196


Cablu coaxial: 300 ml x 1,90 = 570


Alte materiale = 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE = 6718,00Obiectiv: Grădiniță cu program normal nr. 34 Bacau, adresa : str. Republicii nr. 43, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24, 4 canale, 1 canal audio, LAN interface compresie MPEG4, 100FPS display/25FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, VGA video output si TV normal, detecție la mișcare, maxim 2 harduri 400GB x 2, FUHO, telecomanda IR

Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 nun, 220 VAC, FUHO.


Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.

Hard-disk: WD, 400GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR: 1x1185 = 1185

Monitor: 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Alee intrare principala

 • -   Intrare spate, curte interioara

Total camere exterioare : 2 x 495 = 990


UPS : 1 x 360 = 360

Hard-disk: 1 x 230 = 230

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 120 ml x 1,90 = 228

Alte materiale = 250 (pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 4059,00


VALOARE Manopera Instalare (LEI)


1217,70


VALOARE TOTALA (LED (fara TVA)


5276,70


Obs.Obiectiv: Școala cu clasele I - IV nr. 1 Bacau (Izvoare), adresa: str. Ciprian Porumbescu nr. 5, Bacau.
Grădiniță cu program normal nr. 1 Bacau, adresa: str. Ciprian Porumbescu nr. 5, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)

VALOARE TOTALA (LEI) (fara TVA)

Obs.

DVR _ stand-alone 24/24. 8 canale, cu network CLAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.

Camera exterior: color. 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior: color. 1/3 "rezoluție 420 linii TV. 12 leduri IR. lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor: LG. LCD 15". tiu PC. intrare VGA. rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk : WD. 500GB. 7200Rum.

Sirena exterioara: antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

DVR: 1x2140

Monitor: 1 x 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Latura fata - intrare principala

 • -   Latura spate intrare elevi

 • -   Intrare Grădiniță nr. 1

Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485

Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol principal clase - Școala Nr. 1

Total camere interioare: 1 x 361 = 361

UPS: 1 x360 = 360

Hard-disk: 1 x 260 = 260

Srena exterioara : 1 x 196 ~ 196

Cablu coaxial: 200 ml x 1,90 = 380

Alte materiale = 400

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 6202,00

1860,60

8062,60

ff **     **

SL

-

1 *•

_             ................................£.i

Obiectiv: Școala cu clasele I - VIII “Octavian Voicu” Bacau, adresa: str. Bicaz nr. 17, Bacau.
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color, 1/3” rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior: color, l/3”rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

DVR: 1x2344 = 2344

Monitor : 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Latura fata intrare principala

 • -  Latura spate intrare elevi + teren sport

Total camere exterioare : 2 x 495 = 990

Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol clase parter

 • -   Hol clase etaj 1

Total camere interioare : 2 x 361 = 722


2015,40  8733,40


Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.

Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1 x 360 = 360

Hard-disk: 1 x 316 = 316

Srena exterioara : 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 300 ml x 1,90 = 570Obiectiv: Școala cu clasele I - VIU “Miron Costin” Bacau, adresa : str. Miron Costin nr. 64, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detecție la mișcare, la programare sau contnuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior: color, l/3"rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor; LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.


Hard-disk : WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara: antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cea 2 ore.


Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR: 1 x 3162 = 3162

Monitor: 1 x 812 = 812


Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Curte fata - Alee principala

 • -  Curte spate

 • -  Latura spate

 • -  Teren sport

Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980


Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol clase parter - Corp A

 • -  Hol clase etaj 1 - Corp A

 • -  Hol clase etaj 2 - Corp A

 • -  Hol clase parter - Corp B

 • -  Hol clase etaj 1 - Corp B

 • -  Hol clase etaj 2 - Corp B

Total camere interioare: 6 x 361 = 2166


UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1x316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 600 ml x 1,90 = 1140 Alte materiale = 700

(pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE = 10832,00
Obiectiv: Colegiul Economic “Ion Ghica” Bacau, adresa : str. 9 Mai nr. 104, Bacau.
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LED (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detecție la mișcare, la programare sau contnuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.

Camera exterior: color, 1/3” rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior: color, l/3”rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor: LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

3574,50 15489,50


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

DVR: 1x3162-3162

Monitor: 1 x 812 = 812

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Curte fata - Alee principala

 • -  Curte mare - intrare mașini si elevi

 • -  Intrare spate elevi

 • -  Intrare corp B

Total camere exterioare \ 4 x 495 = 1980

Camere video interior pentru zonele :

 • -  Holuri parter - 3 camere

 • -  Holuri etaj 1-3 camere

 • -  Holuri etaj 2-3 camere

Total camere interioare : 9 x 361 = 3249

UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1x316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 600 ml x 1,90 =1140

Alte materiale = 700

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 11915,00Obiectiv: Grădiniță cu program normal nr. 40 Bacau, adresa: str. Cuza Vodă nr. 40, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.

Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk: WD, 500GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara: antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

DVR: 1x2140-2140

Monitor: 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Intrare principala

 • -   Curte interioara

 • -  Latura spate

Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485


UPS: 1 x360 = 360

Hard-disk : 1 x 260 = 260

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 200 ml x 1,90 = 380

Alte materiale: 400

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 5841,00


175230  759330Observație : Grădiniță cu program normal nr. 40 Bacau aparține de Colegiul National« Ferdinand I» Bacau, dar este cl si necesita instalarea unui sistem video separat.

Obiectiv: Colegiul National “Ferdinand I” Bacau, adresa


Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, fiill/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detecție la mișcare, la programare sau contnuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior: color, 1/3", rezoluție 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor: LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara ; antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cea 2 ore.


: str. George Bacovia nr. 45, Bacau.
Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR: 1x3162 = 3162

Monitor: 1 x 812 = 812

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Intrare principala - str. Bacovia

 • -   Intrare elevi

 • -  Alee intrare elevi - poarta

 • -  Parcare auto

 • -  Curte spate - sala sport

 • -  Teren fotbal

 • -  Teren baschet

Total camere exterioare : 8 x 495 = 3960

Camere video interior pentru zonele :

 • -   Intrare principala

 • -   Intrare elevi

 • -  Hol clase parter

 • -  Hol laboratoare parter

 • -  Hol clase etaj 1 - A

 • -  Hol clase etaj 1 - B

 • -   Hol clase etaj 1 - C

 • -  Hol clase etaj 1 - D

Total camere interioare : 8 x 361 = 2888

UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1 x 316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu axial: 1200 ml x 1,90 = 2280

Alte materiale = 950

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE -14924,00Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit nr. 35 Bacau, adresa: str. Costache Negri nr. 1, Bacau.
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LED (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS dișplay/50FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detectie la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.

Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

DVR: 1 x 2140 = 2140

Monitor: 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Latura fata - intrare principala

 • -  Curte latura vest

 • -  Latura spate

Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485


Monitor: LG, LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk: WD, 500GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1x260 = 260

Srena exterioara : 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 200 ml x 1,90 = 380

Alte materiale = 400 (pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 5841,00


175230  759330Obiectiv: Clubul Sportiv Școlar Bacau, adresa: str. Oitz nr. 15, Bacau.
Grădiniță cu program normal nr. 26 Bacau, adresa: str. Oituz nr. 15, Bacau.
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LED (faraTVA)


Obs.


DVR ~ stand-alone 24/24, 8 canale, cu network (LAN interface compresie MPEG4), 100FPS display/50FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri 500GB x 2 FUHO.


Camera exterior: color, 1/3” rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Monitor: LG. LCD 15”, tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.

Hard-disk: WD, 500GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


DVR: 1x2140 = 2140

Monitor: 1 x 620 ~ 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Alee principala

 • -  Curte spate aprovizionare

 • -  Curte spate - latura vest

 • -  Curte spate - latura nord

Total camere exterioare : 4 x 495 = 1980

UPS: 1 x360 = 360

Hard-disk: 1x260 = 260

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 500 ml x 1,90 — 950


Alte materiale = 650 (pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 7156,00


2146,80


9302,80


Observație : Grădiniță cu program normal nr. 26 Bacau beneficiază de supravegherea sistemului video de la Clubul Sportiv/ Bacau, funcționând in aceeași clădire.


A

A^

Obiectiv: Grădiniță cu program prelungit nr. 18 Bacau, adresa : str. Gheorghe Vranceanu nr. 40, Bacau.
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 4 canale, 1 canal audio, LAN interface compresie MPEG4, 100FPS display/25FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, VGA video output si TV normal, detecție la mișcare, maxim 2 harduri 400GB x 2, FUHO, telecomanda IR.

Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Monitor; LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.

DVR: 1x1185 = 1185

Monitor : 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Curte fata - loc joaca

 • -  Latura spate

Total camere exterioare : 2 x 495 = 990

UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1x230 = 230


1249,80  5415,80


Hard-disk: WD, 400GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara: antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal,

UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

Srena exterioara : 1 x 196 = 196

Cablu coaxial; 150 ml x 1,90 = 285

Alte materiale = 300 (pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 4166,00Obiectiv: Colegiul “Henri Coanda” Bacau, adresa: str. Henri Coanda nr. 8, Bacau.
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LED (fara TVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color, 1/3” rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior: color, l/3”rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor; LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


DVR: 1x2344 = 2344

Monitor: 1 x 812 = 812

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Intrare principala

 • -  Curte spate

Total camere exterioare : 2 x 495 = 990

Camere video interior pentru zonele:

 • -  Hol intrare principala parter

 • -  Hol clase parter

 • -  Hol clase etaj 1 - stanga

 • -  Hol clase etaj 1 - dreapta

 • -  Hol clase etaj 2 - stanga

 • -  Hol clase etaj 2 - dreapta

Total camere interioare : 6 x 361 = 2166

UPS : 1 x 360 = 360

Hard-disk : 1 x 316 = 316

Srena exterioara:1x196 -196

Cablu coaxial: 600 ml x 1,90 = 1140


Alte materiale = 700 (pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE = 9024,00

2707,20 11731,20Obiectiv: Colegiul Tehnic “Dumitru Mangeron” Bacau, adresa : str. Aeroportului nr. 5, Bacau.
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LED (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video ouțput si normal TV, detecție la mișcare, la programare sau contnuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior : color, l/3"rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor : LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


DVR: 1x3162 = 3162

Monitor: 1 x 812 = 812

Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Curte interioara (banei)

 • -  Teren sport

Total camere exterioare: 2 x 495 = 990


Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol clase parter - Corp A

 • -  Hol clase etaj 1 - Corp A

 • -  Hol clase etaj 2 - Corp A

 • -  Hol clase etaj 3 - Corp A

 • -  Hol clase parter - Corp B

 • -  Hol clase etaj 1 - Corp B

 • -  Hol clase etaj 2 - Corp B

 • -  Hol clase etaj 3 - Corp B

Total camere interioare : 8 x 361 = 2888

UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1 x 316 = 316

Srena exterioara : 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 800 ml x 1,90 = 1520

Alte materiale = 800

(pat cabla, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 11044,00


3313,20 14357,20Obiectiv: Grupul Școlar de Ecologie si Protecția Mediului “Grigore Antipa” Bacau, adresa: str. Henri Coanda nr. 7, Bacau.


Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


DVR - stand-alone 24/24,  16 canale, CD/RW, triplex

(recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detecție la mișcare, la programare sau contnuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior : color, l/3"rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor; LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS: 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


DVR: 1x3162 = 3162


Monitor: 1 x 812 = 812


Camere video exterior pentru zonele:

- Teren sport

Total camere exterioare: 1 x 495 = 495


Camere video interior pentru zonele :

- Atelier

10 camere interioare (de înlocuit) Total camere interioare : 11 x 361 - 3971


UPS: 1x360 = 360


Hard-disk: 1 x 316 = 316


Srena exterioara : 1 x 196 = 196


Cablu coaxial: 150 ml x 1,90 = 285


Alte materiale = 300 (pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE = 9897,00
Observație : Grupul Școlar « Grigore Antipa » are un sistem de supraveghere video defect si trebuie schimbat. Se va foloș^jSărte^ din cablarea existenta, se vor inlocui 10 camere interioare si se vor cabla 2 camere, ca extindere.

SRL


Obiectiv: Școala cu clasele I - VUI “Nicolae lorga” Bacau, adresa: str. Bicaz nr. 3, Bacau.


Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție ia mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior: color, l/3"rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR : 1 x 2344 = 2344


Monitor: 1 x 620 - 620


Camere video exterior pentru zonele:

- Teren sport

Total camere exterioare : 1 x 495 = 495


Camere video interior pentru zonele:

 • -  Hol intrare principala

 • -  Hol clase parter

 • -   Hol clase etaj 1

 • -  Hol clase etaj 2

 • -   Hol clase etaj 3

Total camere interioare : 5 x 361 = 1805


UPS : 1 x 360 = 360


Hard-disk: 1 x 316 - 316


Srena exterioara * 1 x 196 = 196


Cablu coaxial: 400 ml x 1,90 = 760


Alte materiale - 600 (pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE = 7496,00Obiectiv: Școala cu clasele I - VIII “Ion Luca” Bacau» adresa : str. Alecu Russo nr. 37, Bacau. Grădiniță cu program normal nr. 20 Bacau, adresa : str. Alecu Russo nr. 37, Bacau

Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior : color, l/3"rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor: LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR: 1x2344 = 2344

Monitor: 1 x 812 = 812


Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Intrare principala

 • -   Intrare elevi

 • -  Teren sport

Total camere exterioare : 3 x 495 = 1485


Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol birouri parter

 • -  Hol clase parter

 • -  Hol clase etaj 1

 • -   Hol bai etaj 1

 • -  Hol clase etaj 2

 • -  Hol bai etaj 2

Total camere interioare : 6 x 361 = 2166


UPS: 1 x360 = 360 Hard-disk: 1 x 316 “ 316

Srena exterioara : 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 400 ml x 1,90 = 760 Alte materiale = 600

(pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE = 9039,00


VALOARE Manopera Instalare (LEI)Observație : Grădiniță cu program normal nr. 20 Bacau, beneficiază de supravegherea sistemului de la Școala «Ion Luc funcționând in aceeași clădire.


Obiectiv: Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Bacau, adresa: str. Vasile Alecsandri nr. 18, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior: color, 1/3 "rezoluție 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor: LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cea 2 ore.


DVR: 1x2344 = 2344

Monitor: 1 x 812 = 812


Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Intrare principala

 • -  Curte spate

Total camere exterioare : 2 x 495 = 990


Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol clase parter - Corp A

 • -  Hol clase etaj 1 - Corp A

 • -  Hol clase etaj 2 - Corp A

 • -  Hol clase etaj 3 - Corp A

 • -  Hol clase parter ~ Corp B

 • -  Hol clase etaj 1 - Corp B

 • -  Hol clase etaj 2 - Corp B

Total camere interioare : 7 x 361 = 2527


UPS: 1x360 = 360

Hard-disk: 1x316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 800 ml x 1,90 = 1520 Alte materiale = 800

(pat cablu, mufe BNC, capse)


TOTAL VALOARE = 9865,00
Obiectiv: Școala cu clasele I - VIII “Domnita Mana*’ Bacau, adresa : str. Bicaz nr. 126, Bacau.

Grădiniță cu program normal “Domnita Maria” Bacau, adresa: str. Bicaz nr. 126, Bacau

Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)

VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)

Obs.

DVR - stand-alone 24/24. 9 canale. CD/RW. trinlex. funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color. 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior: color. l/3"rezolutie 420 linii TV. 12 leduri IR. lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor: LG. LCD 15". tiD PC. intrare VGA. rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.

Hard-disk: WD. 800GB. 7200Rnm.

Sirena exterioara : antivandalism. sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cea 2 ore.

DVR: 1 x 2344 = 2344

Monitor: 1 x 620 - 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Intrare principala

 • -  Latura nord

 • -  Teren sport + Intrare elevi

Total camere exterioare : 3 x 495 - 1485

Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol clase parter

Total camere interioare: 1 x 361 = 361

UPS : 1 x 360 = 360

Hard-disk: 1 x 316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 500 ml x 1,90 = 950

Alte materiale = 650

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 7282,00

2184,60

9466,60


Observație : Grădiniță cu program normal« Domnita Maria » Bacau, beneficiază de supravegherea sistemului de la Școala «Domnita Maria» Bacau, funcționând in aceeași clădire.

Obiectiv: Școala cu clasele I- VIII “Dimitrie Leonida” Bacau, adresa: str. Vasile Parvan nr. 22, Bacau. Grădiniță cu program normal nr. 6 Bacau, adresa: str. Vasile Parvan nr. 22, Bacau
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS display/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior: color, l/3"rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

DVR: 1x2344 = 2344

Monitor: 1 x 620 = 620

Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Intrare principala - latura vest

 • -  Teren sport + intrare elevi

Total camere exterioare : 2 x 495 = 990

Camere video interior pentru zonele :

 • -  Hol clase demisol

 • -  Hol clase parter

 • -  Hol clase etaj 1

Total camere interioare : 3 x 361 - 1083


2252,70  9761,70


Monitor: LG. LCD 15", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara : antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS: 1x360 = 360 Hard-disk: 1 x 316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 500 ml x 1,90 = 950 Alte materiale = 650

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 7509,00


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

Observație : Grădiniță cu program normal nr. 6 Bacau, beneficiază de supravegherea sistemului de la Școala «Dimitri Bacau, funcționând in aceeași clădire.

Obiectiv: Colegiul National “Gheorghe Vranceanu” Bacau, adresa: str. Lucretiu Patrascanu nr. 30, Bacau.

Tip, Performanta, Caracteristici

DVR - stand-alone 24/24, 16 canale, CD/RW, triplex (recording/display/network), compresie H264 hardware, static & dynamic IP, 400FPS display/200FPS recording, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, full/quad/8 canale display, VGA video output si normal TV, detecție la mișcare, la programare sau contnuu, 9 canale audio, maxim 2 harduri capacitate nelimitata, telecomanda IR.


Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.


Camera interior: color, 1/3", rezoluție 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.


Monitor: LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768, 75 Hz.


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.


Sirena exterioara: antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.


UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.


Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


DVR: 1x3162 = 3162

Monitor: 1 x 812 - 812

Camere video exterior pentru zonele:

 • -  Curte mare stanga

 • -  Curte mare dreapta

* Intrare sala sport

 • -  Curte mica

 • -  Teren sport

 • -  Alee intrare profesori

Total camere exterioare : 6 x 495 - 2970

Camere video interior pentru zonele :

 • -  Holuri toaleta elevi - parter

 • -   Hol toaleta elevi - etaj 1

 • -   Hol toaleta elevi etaj 2

 • -  Intrare informatica Intrare corp mic

 • -   Intrare elevi

 • -  Intrare profesori

 • -  Hol mare corp A - parter

 • -  Hol mare coip A - etaj 1

 • -  Hol mare corp A - etaj 2

Total camere interioare : 10 x 361 = 3610

UPS : 1 x 360 = 360 Hard-disk: 1 x 316 = 316

Srena exterioara: 1 x 196 =196

Cablu coaxial: 800 ml x 1,90 = 1520

Alte materiale = 800

(pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE -13746,00
Obiectiv: Școala cu clasele I - VID “Mihai Dragau” Bacau, adresa: str. Logofăt Tautu nr. 7, Bacau. Grădiniță cu program normal nr. 11 Bacau, adresa: str. Logofăt Tautu nr. 7, Bacau
Tip, Performanta, Caracteristici

Componente, zone supravegheate, valoare materiale (LEI)

VALOARE Manopera Instalare (LEI)


VALOARE TOTALA (LEI) (faraTVA)


Obs.


DVR - stand-alone 24/24, 9 canale, CD/RW, triplex, funcții ethemet si management de client, compresie MPEG4, 100FPS disp!ay/50FPS recording live display, rezoluție Display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, video output 2 canale, XGA video output, detecție la mișcare, 1 canal audio, maxim 2 harduri x 800GB, telecomanda IR.

Camera exterior: color, 1/3" rezoluție, carcasa metalica, protecție solara, protecție intemperii, 24 leduri IR, vizibilitate la 30 m, 480 linii TV, lentila 6 mm, 220 VAC, FUHO.

Camera interior: color, l/3"rezolutie 420 linii TV, 12 leduri IR, lentila 3,6 mm, 12 VDC, transformator inclus.

Monitor: LG. LCD 19", tip PC, intrare VGA, rezoluție minim 1024x768,75 Hz.

2675,40 11593,40


Hard-disk: WD, 800GB, 7200Rpm.

Sirena exterioara: antivandalism, sesizează orice act de sabotare la sistemul video, acumulator pentru back-up, carcasa policarbonat + metal.

UPS : 1300W, asigura continuitate in caz de pana de curent cca 2 ore.

DVR: 1 x2344-2344

Monitor : 1 x 812 - 812

Camere video exterior pentru zonele:

 • -   Intrare principala

 • -   Intrare elevi

 • -  Teren sport - intrare grădiniță

Total camere exterioare: 3 x 495 = 1485

Camere video interior pentru zonele:

 • -  Hol clase parter

 • -   Hol clase etaj 1

 • -  Hol clase etaj 2

 • -  Hol clase grădiniță

 • -  Sala sport

Total camere interioare ; 5 x 361 = 1805


UPS: 1x360 = 360 Hard-disk: 1x316 = 316

Siena exterioara: 1 x 196 = 196

Cablu coaxial: 500 ml x 1,90 = 950

Alte materiale - 650 (pat cablu, mufe BNC, capse)

TOTAL VALOARE = 8918,00


Observație: Grădiniță cu program normal nr. 11 Bacau, beneficiază de supravegherea sistemului de la Școala «Mihai Bacau, funcționând in aceeași clădire.

RAPORT FINAL DE EVALUARE

I. TOTAL UNITATI DE INVATAMANT

Nr. crt

UNITATEA DE INVATAMANT

VALOARE TOTALA ( cu TVA inclus)

OBS.

LEI

EURO (1 E = 3,56 la data de 29.08.2008)

1.

Școala “Miron Costin”

16757,10

4707,0

2.

Colegiul £conomic “Ion Ghica”

18432,50

5178,0

3.

Grădiniță nr. 40

9036,02

2538,0

4.

Colegiul National “Ferdinand I”

23087,42

6485,6

5.

Grădiniță nr. 35

9036,02

2538,0

6.

Grădiniță nr. 18

6444,80

1810,0

7.

Colegiul “Henri Coanda”

13960,12

3921,0

8,

Colegiul Tehnic “Dumitru Mangeron”

17085,06

4799,0

9.

Gr. Sc. Ecologie si Pr. Med. “Grigore Antipa”

15310,65

4301,0

10.

Școala “Nicolae Iorga”

11596,31

3257,0

11.

Școala “Ion Lucaw

1398333

3928,0

12.

Colegiul Tehnic “Angliei Saligny”

15261,15

4287,0

13.

Școala “Domnita Maria”

11265,25

3164,0

14.

Școala “Dimitrie Leonida”

11616,42

3263,0

15.

Colegiul National “Gh. Vranceanu”

21265,06

5973,0

16.

Scoal “Mihai Dragan”

13796,14

3875,0

17.

Școala Nr. 15

10600,04

2978,0

18.

Grădiniță nr. 21

8912,26

2504,0

19.

Școala “Alexandru loan Cuza”

10041,57

2821,0

20.

Școala “Ion Creanga”

12385,28

3479,0

21.

Liceul cu program sportiv

10392,74

2919,0

22.

Grădiniță nr. 24

7891,24

2217,0

23.

Grădiniță nr. 31

7891,24

2217,0

A ?

 • 25.

 • 26.

 • 27.

 • 28.

 • 29.

 • 30.

 • 31.

 • 32.

 • 33.

34?


 • 35.

 • 36.

 • 37.


38.


 • 39.

 • 40.


41.


42.


 • 43.

 • 44.

 • 45.

 • 46.

 • 47.


49.


Grădiniță nr. 32

Școala “G. M. Cancicov”

Grădiniță nr. 23

Școala “Alecu Russo”

Grădiniță nr. 9 Școala nr. 9

Grădiniță nr. 28 Grădiniță nr. 25

Grădiniță “Lizuca” Școala de Arte si Meserii nr. 3 Grădiniță “Crai Nou” Grădiniță “Violeta”

Grădiniță nr. 33 Grădiniță nr. 30

Grădiniță nr. 27

Școala “George Bacovia” Colegiul National Pedagogic Grădiniță nr. 29

Grădiniță nr. 13

Liceul de Arte “George Apostu” Colegiul National “Vasile Alecsandri” Grădiniță “Spiru Haret”

Școala “Mihail Sadoveanu”

Grupul Școlar “Mihai Eminescu” Bacau Club Sportiv Școlar Bacau

Grădiniță nr. 17


 • 7891.24 13237,67 8182,08

 • 10428.32

 • 6986.25 9834,27 9350,06, 5289,19 11365,80 12100,63 11365,80 6220,48 8027,38 8657,01 8657,01 13444,97 19382,36 8793,14 6367,45 16385,82 22344,86 9422,77 12385,28 16757,10

 • 11070.33 10405,12


2217,0 3718,0 2298,0 2929,0 1962,0 2762,0 2626,0 1486,0 3193,0 3399,0 3193,0 1747,0 2255,0 2432,0 2432,0 3777,0 5444,0 2470,0 1789,0 4603,0 6277,0 2647,0 3479,0 4707,0 3110,0 2923,050.

Școala “Alexandru cel Bun”

13424,86

3771,0

51.

Grădiniță nr. 12

9896,15

2780,0

52.

Școala nr. 10

11057,95

3106,0

53.

Colegiul Th. de Telecomunicații “N.V. Karpen”

12057,31

3387,0

54.

Școala “Spiru Haret”

14354,61

4032,0

55.

Grădiniță “Letea”

14438,15

4056,0

56.

Grup Școlar Industrial “Letea”

18987,87

5334,0

57.

Școala “Nicu Enea”

9834,27

2762,0

58.

Școala “Constantin Platon”

10392,74

2919,0

59.

Grădiniță nr. 34

6279,27

1764,0

60.

Școala cu clasele 1-IV nr. 1 Izvoare

9594,49

2695,0

61.

Școala “Octavian Voicu”

10392,74

2919,0

-1

TOTAL GENERAL VALOARE SISTEME SUPRAVEGHERE

721110,84

202559,0

RAPORT FINAL EVALUARE

II. TOTAL MATERIALE, TOTAL VALOARE

Nr. Crt.

MATERIALE, COMPONENTE

U.M.

Cantitate

Preț unitar fara TVA

TOTAL V (fara r

ALOARE rVA)

LEI

EURO

1.

DVR - stand-alone - 4 canale

Buc.

6

1185,00

7110,00

1997,0

2.

DVR - stand-alone - 8 canale

Buc.

15

2140,00

32100,00

9017,0

3.

DVR - stand-alone - 9 canale

Buc.

29

2344,00

67976,00

19094,0

4.

DVR - stand-alone - 16 canale

Buc.

11

3162,00

34782,00

9770,0

5.

Camere video exterior

Buc.

185

495,00

91575,00

25723,0

6.

Camere video interior

Buc.

170

361,00

61370,00

17239,0

7.

Monitor LG 15"

Buc.

37

620,00

22940,00

6444,0

8.

Monitor LG 19"

Buc.

24

812,00

19488,00

5474,0

9.

Hard-disk WD 400 GB

Buc.

6

230,00

1380,00

388,0

10.

Hard-disk WD 500 GB

Buc.

15

260,00

3900,00

1096,0

11.

Hard-disk WD 800 GB

Buc.

40

316,00

12640,00

3551,0

12.

UPS 1300W

Buc.

61

360,00

21960,00

6169,0

13.

Sirena exterioara autoalimentata antisabotaj

Buc.

61

196,00

11956,00

3358,0

14.

Cablu axial cu alimentare

ml.

23320,00

1,90

44308,00

12446,0

15.

Alte materiale (pat cablu, mufe BNC, capse)

32650,00

32650,00

9171,0

TOTAL VALOARE MATERIALE ( FARA T.V.A.)

466135,00

130937,0

TOTAL VALOARE MANOPERA INSTALARE (FARA T.V.A.)                  -

& 139840,50

39281,0

TOTAL VALOARE MATERIALE + MANOPERA INSTALARE (FARA T.V.A.)

605975,50

170218,0

TOTAL VALOARE T.V.A.                                        =

115135,34

32341,0

TOTAL GENERAL VALOARE SISTEME SUPRAVEGHERE    {p J

721110,84

202559,0