Hotărârea nr. 369/2009

 Hotărârea nr. 369 din 29.10.2009 – privind privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Pleşuvu Catinca cu domiciliul în Bacău, str. ªerbăneşti, nr.15.

privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Pleșuvu Caținea cu domiciliul în

Bacău, str, Șerbănești, nr. 15

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile Legii nr. 47 / 2006 privind sistemul național de asistență socială;

~ Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare inclusiv prin Legea nr. 115 / 2006;

  • -  Prevederile art. 57 din Hotărârea de Guvern nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Cererea formulată de Pleșuvu Caținea și ancheta socială, înregistrate sub nr. 22659 din 05.10.2009 șinr. 22659 din 16.10.2009;

~ Referatul nr. 23918/20.10.2009 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;

~ Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

In baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 3, și ale art. 45 alin.(2), lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și

completată.


HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Pleșuvu Catinca cu domiciliul în Bacău, str. Șerbănești, nr. 15 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIU “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIO 4/