Hotărârea nr. 367/2009

 Hotărârea nr. 367 din 29.10.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Ghervase Cecilia, asistent maternal profesionist, cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea, bl.10, sc. B, ap. 9, pentru minorul Badarică Gabriel aflat în plasament la aceasta.


privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Ghervase Cecilia, asistent maternal profesionist, cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea, bl, 10, sc. B, ap. 9, pentru minorul Badarică Gabriel aflat în plasament la aceasta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile Legii nr. 47 / 2006 privind sistemul național de asistență socială;

  • -  Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare inclusiv prin Legea nr. 115 / 2006;

  • -  Prevederile art. 57 din Hotărârea de Guvern nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Cererea formulată de Ghervase Cecilia și ancheta socială, înregistrate sub               nr.

19944 din 04.09.2009 și nr. 19944 din 20.10.2009;

  • -  Referatul nr.18188/21.10.2009 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 3, și ale art. 45 alin.(2), lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Ghervase Cecilia, asistent matemal profesionist, cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea, bl. 10, sc. B, ap. 9 întrucât minorul Badarică Gabriel, aflat în plasament la aceasta, se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate având un implant cohlear pentru a cărui funcționare necesită lunar baterii tip P675.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul Vm “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art. 1, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarațiesn^proprierăspundere autentificată la un notar public.


NR.

DIN 2^0.;

O P.. A I. /R.T7


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI