Hotărârea nr. 362/2009

 Hotărârea nr. 362 din 29.10.2009 – privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.

privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

  • -  Prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuințele, actualizată și republicată;

  • -  Prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile art. 47 și art.117 lit „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată:

  • -  Prevederile H.C.L.nr.244/2008 prin care s-a numit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • -  Referatul nr. 11425/19.10.2009 înaintat de Direcția Patrimoniu,

  • -  Procesul Verbal nr. 10299 din 18.09.2009 al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. d), și alin.(6), lit.”a” punctul „17” si ale art.45 (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE

ART.UNIC. - Se aprobă „ Lista Nominală” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al


l^DINȚĂ


it Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Anexa la HCL NR. 362 din 29.10.2009

PREȘEDIM^DE ȘEDINȚĂ

/ Ofefcfil ZI >


LISTA NOMINALA CU PROPUNERILE PENTRU LOCUINȚE SOCIALE

NUME PRENUME

NUMĂR DOSAR

OBSERVAȚII

1.

ANTON MIHAELA

40716/31.07.2009

2.

BUTNARU MIM1

42802/30.12.2004

3.

BOTEZ MĂNDIȚA

23596/13.07.2004

4.

CAROLEA LĂCRĂMIOARA

34163/22.12.1998

5.

CREMENE CIPRIAN

9568/08.03.2006

6.

DAMIAN AGACHE LUMINIȚA

32346/16.09.2005

7.

GRECEA ALINA ELENA

38312/30.06.2009

8.

HERȘCOVICI ION NICU

16163/04.05.2004

9.

IACOB CONSTANTIN

28686/23.03.2009

10.

IGNAT AURELIAN VASILE

5017/08.02.2006

11.

IGNAT IRINA ELENA

37575/23.06.2009

12.

LADARIU NADIA GABRIELA

36193/09.06.2009

13.

NISTOR SABINA ANTONETA

42912/21.07.2008

14.

NEDIȚĂ BEATRICE

41959/17.08.2009

15.

STAN V IO AN

45220/12.12.2002

16.

STANCIUMARIA

42496/24.08.2009

17.

PAȚILEA FIRUȚA

41508/10.08.2009

18.

PRELIPCEANU IO AN

31384/28.03.2008

19.

TEMCIUC MĂRICEL

24916/26.05.2009

20.

ȚÂMPU CARMEN

15919/03.05.2004

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI