Hotărârea nr. 361/2009

 Hotărârea nr. 361 din 29.10.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.502/28.12.2007 prin care au fost aprobate `Criteriile` pentru stabilirea ordinei de prioritate şi a `Listei` cu actele necesare în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale din fondul locativ de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

  • -  Prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuințele, actualizată și republicată;

  • -  Prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile art. 47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Prevederile H.C.L. nr.502/28.12.2007 prin care au fost aprobate „Criteriile” pentru stabilirea ordinei de prioritate și a „Listei” cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale din fondul locativ de stat;

  • -  Referatul nr. 11424/19.10.2009 înaintat de Direcția Patrimoniu;

  • -  Procesul Verbal nr. 10299 din 18.09.2009 al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. c), alin.(5) lit.”a”, alin.(6) lit.”e” si ale art.45(l) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. - Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.lA la H.C.L. nr.502/28.12.2007 prin care au fost aprobate „Criteriile” pentru stabilirea ordinei de prioritate și a „Listei” cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale din fondul locativ de stat, după cum urmează:

  • 1) la cap.II ”Criterii de ierarhizare prin punctaj” din Anexa nr.lA, punctul 2.1 se completează criteriul „Stare Civila” cu un nou criteriu lit. c

litera c) familii monoparentale T10 puncte

  • 2) la cap.II "Criterii de ierarhizare prin punctaj” din Anexa nr. IA, punctul 12 se modifica și va avea următorul conținut:

9

„ solicitanții sau soțiile (soții) acestora proveniți din instituțiile de ocrotire socială = 7 puncte ” Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL 502/28.12.2007 sunt și rămân în vigoare.


Art.3, Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Direcției Juridice și Administrație Locală


Bacău din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

PREȘW®fe^^ȘteDiNTĂ

NR. 36?       A s

DIN 29/

O.P.. C.F


.20$


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI