Hotărârea nr. 360/2009

 Hotărârea nr. 360 din 29.10.2009 – privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, Parohiei Ortodoxe `Sfântul Nicolae` din Bacău, a bunului imobil-teren în suprafată de 94 m.p., situat în Bacău, Bdul. Unirii f.n. aflat în domeniul privat al municipiului Bacău.


HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Bacău, a bunului imobil - teren în suprafață de 94 m.p, situat în Bacău, Bdul. Unirii f. n. aflat în domeniul privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

  • • Prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • • Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată;

  • • Adresa nr. 183/07.10.2009, a Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Bacău, înregistrată la Primăria Bacău sub nr. 175676/07.10.2009;

  • • Nota internă nr. 153233/15.10.2009 înaintată de Serviciul Restituirea Proprietăților din cadrul Primăriei Bacău, prin care ne comunică faptul că terenul nu este revendicat conform legilor proprietății;

  • • Planul de Situație pentru delimitarea bunului imobil - teren - ce se dă în folosință gratuită beneficiarului;

  • • Referatul nr.l 53222/07.10.2009 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Bacău;

  • • Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură;

  • • Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c” și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă darea în folosință gratuită pe durata existenței construcțiilor, Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae”din Bacău, a bunului imobil- teren în suprafață de 94 m.p, situat în Bacău, Bdul. Unirii f. n. cu destinația de spațiu verde, teren aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, conform Planului de Situație anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Predarea-primirea terenului se va face pe bază de proces-verbal semnat de părți, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

(2) Direcția de Patrimoniu va efectua operațiunile de modificare a inventarului domeniului pnvat.

Art.3. Hotărârea va fijcomunicată Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Serviciului Cadastru și Bisericii Ortodoxe „Sf^tyi Nigplae’’ din Bacău.


DINȚĂ IRCEA

I


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 360

DIN 29.10.2009 i

O.P.. Caleap FI /R.T./#x.//Ds.I-A-4

Parohia Sf.Nicolaie

ANEXA            -£

LA HOTĂRÂREA NR.560DIN 29.10.2009 |ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


EDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU P     CI

«Wp'VIVIU |/BVțSU9V

S=94 mpNumele si prenumele

Șențnatura

Masurât

Sofronescu C

Desenat

Verificat

ing.Sofrcțnescu C.

Director

ing,Sofronescu 0.

V V A

Data

10.2009 '   Ț”1PLAN DE- SITUAȚIE

A.,Î-?


FOfiUATSTAS: M A.;.*

■ !. jh> .


Planșa.