Hotărârea nr. 36/2009

 Hotărârea nr. 36 din 27.02.2009 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, al terenului în suprafaţă de 1123 m.p., din Bacău, str. Henri Coandă, nr.9, completarea H.C.L. 111/2007 şi revocarea H.C.L. nr. 229/31.08.2006.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

  • •  Prevederile art. 7 lit. „e”, art. 8 (1) și ale art. 21 (1) și (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Adresa nr. 579/20.01.2009, a Serviciului Cadastru, prin care confirmă întocmirea Planului de Situație al terenului din jurul clădirii, din str. Henri Coandă nr. 9 Bacău;

  • •  Referatul nr. 152583/29.01.2009, al Direcției Patrimoniu;

  • •  Referatul nr. 3256/09.02.2009, a Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

  • •  Hotărârea nr. 229/31.08.2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, care se propune să fie revocată;

  • •  Adresa nr. 1390/19.01.2009, a Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

  • •  Adresa nr. 1598/21.01.2009, a Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” și ale art.45 (3) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă trecerea terenului în suprafață de 1123 mp. situat în Bacău, str. Henri Coandă nr. 9, din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, identificat prin Planul de Situație Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se repartizează terenul în suprafață de 1123 mp. prevăzut la art. I din prezenta hotărâre, imobilului - Fost Cămin de Nefamiliști -- din Bacău, str. Henri Coandă nr. 9, pentru reîntregirea terenului aferent acestui imobil primit de municipiul Bacău,cu titlu gratuit prin H. G. nr. 378/2005 de la Administrația Națională a „Apelor Române”, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare clădire și modernizare la Centrul Social din str. Henri Coandă nr. 9”.

Art. 3. Direcția Patrimoniu va înscrie terenul în suprafață de 1123 mp. din str. Henri Coandă nr. 9 Bacău, în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și va completa H.C.L. nr. 111/2007, prin care a fost însușit inventarul bunurilor întocmit la sfârșitul anului 2006.

Art. 4. Se revocă Hotărârea nr. 229/31.08.2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, întrucât nu și-a produs efecte juridice, urmând ca imobilul -clădire și terenul aferent - din str. Henri Coandă nr. 9 Bacău „Fostul Cămin de Nefamiliști”, să rămână în continuare în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform H.G. nr. 378/2005.

Art. 5. Se ia act că, reglementările din prezenta hotărâre sunt cerute de Agenția de Dezvoltare Nord-Est Piatra-Neamț, care asigură finanțarea nerambursabilă a obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea clădirii la Centrul Social -din str. Henri Coandă nr. 9”, Consiliul Local al Municipiului Bacău fiind beneficiar al investiției și titular al Cererii de finanțare, potrivit Programului Operațional Regional 2007-2013, Axă Prioritară 3.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public de Asistență Socială Bacău.

PgE$EPtNTE DE ȘEDINȚĂ /COJOCARU CRISTIAN '7 Ă (7/1^


NR. 36

DIN 27.Q24009    <<'/

Red.Gh.Is/A.E./Exp. ] /D$.i-A-4

românia           PLAN DE SITUAȚIE

ANEXA NR.J la Hotararea Nr. din £>.02. 2009


JUDEȚUL BACĂU                    (intravilan)

CONSILIUL LOCAL BACĂU       SCARA 1:500

- Teren intravilan din Mun. Bacau in suprafața de U23mp, propus sa treaca

in domeniul public al Mun. Bacau, fiind necesar pentru 'Reabilitarea Clădirii si Mo<lernizâl^^fi^FU5ociaisi locuințe sociale' amenajarea de parcaje, spatii verzi, accese si spatii necesare branșamentelor la Retelele'șdilitare

Str. Henri Coanda Nr.9